Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности 4-НКРЕ-нафта "Отчет о лицензированной деятельности субъектов хозяйственной деятельности по транспортировке нефти магистральными трубопроводами"

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 23.11.2005 № 1044
Утратил силу

Форма та Інструкція втратили чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 4 жовтня 2012 року N 1259)

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ 

території (КОАТУУ) 

виду економічної діяльності
(КВЕД) 

форми власності
(КФВ) 

організаційно-
правової форми господарювання
(КОПФГ) 

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації
(КОДУ)* 

код ліцензіата 

____________
* Тільки для підприємств державного сектору

Організація, якій подається звіт: Національна комісія регулювання електроенергетики України
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19
Організація-складач: _______________________________
Адреса: __________________________________________
Електронна адреса організації-складача: ______________
Ліцензія: _________________________________________ 

Форма 4-НКРЕ-нафта (квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою НКРЕ
від 23.11.2005 р. N 1044
Погоджено Держкомстатом України

Подається до НКРЕ і ТП НКРЕ ліцензіатом, що здійснює господарську діяльність з транспортування нафти магістральними трубопроводами, 25 числа місяця, наступного після звітного періоду (адреса електронної пошти: f4gaz@nerc.gov.ua) 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами

за ____________ року
(квартал)

тис. грн.

Перелік витрат з ліцензованого виду діяльності 

Код рядка 

Транспортування нафти 

фактично 

з початку року  

у тому числі за квартал 

Матеріальні витрати, усього 

005 

  

  

в т. ч.: матеріали 

010 

  

  

      паливо 

015 

  

  

      електроенергія 

020 

  

  

      витрати на ремонт (без зар. плати) 

025 

  

  

      інші матеріальні витрати 

030 

  

  

Витрати на оплату праці 

035 

  

  

Відрахування на соціальні заходи 

040 

  

  

Амортизація 

045 

  

  

Інші витрати, усього 

050 

  

  

в т. ч.: плата за землю 

055 

  

  

      плата за користування банківським кредитом 

060 

  

  

      витрати на зв'язок 

065 

  

  

      комунальний податок 

070 

  

  

      витрати на службові відрядження 

075 

  

  

      податок на транспорт 

080 

  

  

      утримання автотранспорту 

085 

  

  

      інвентаризація землі 

090 

  

  

      авіапослуги 

095 

  

  

      внутрішньотрубна діагностика 

100 

  

  

      інші витрати 

105 

  

  

Витрати, усього 

110 

  

  

Прибуток, усього 

115 

  

  

Податок на прибуток 

120 

  

  

Чистий прибуток 

125 

  

  

в т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції 

130 

  

  

      прибуток на формування резервного фонду 

135 

  

  

      інший прибуток 

140 

  

  

Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ) 

145 

  

  

Довідкові дані: 

  

  

  

Обсяг транспортування нафти, тис. т 

150 

  

  

Обсяг вантажообороту, млн. ткм 

155 

  

  

Собівартість 100 ткм, грн. 

160 

  

  

Питомий тариф за 100 ткм, грн. 

165 

  

  

Рентабельність, % 

170 

  

  

Середньоспискова чисельність працівників нормативна, чол. 

175 

  

  

Середньоспискова чисельність працівників фактична, чол. 

180 

  

  

Середньомісячна заробітна плата, грн. 

185 

  

  

Первісна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 

190 

  

  

Залишкова вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 

195 

  

  

___ ____________ 200_ року 

  

  

  

Керівник організації 

_____________________
(П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

М. П. 

Головний бухгалтер 

_____________________
(П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

Особа, яка відповідає за складання форми
номер телефону 

_____________________
(П. І. Б.) 

____________
(підпис) 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності 4-НКРЕ-нафта "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та термін подання її до Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

Законів України "Про державну статистику", "Про природні монополії";

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.09.2005 N 88 та постановою НКРЕ від 30.09.2005 N 857, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.10.2005 за N 1245/11525;

інших нормативно-правових актів, які регулюють підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання з транспортування магістральними трубопроводами нафти, що поставляється споживачам України.

2. Порядок та терміни надання інформації

2.1. Форма 4-НКРЕ-нафта подається до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду.

2.2. Звітним періодом є квартал, півріччя, 9 місяців, рік.

2.3. Суб'єкти господарювання подають форму 4-НКРЕ-нафта у двох примірниках: перший - до НКРЕ, другий - до територіального представництва (далі - ТП НКРЕ).

2.4. Форма 4-НКРЕ-нафта надсилається поштою за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою за адресою: f4gaz@nerc.gov.ua.

2.5. Звіт підписується керівником організації та головним бухгалтером і скріплюється печаткою. У формі звіту зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця та номер контактного телефону.

2.6. У разі внесення змін до звіту суб'єкт господарювання терміново повідомляє про це НКРЕ.

3. Пояснення щодо заповнення форми 4-НКРЕ-нафта (квартальна)

3.1. У верхній частині зліва підкреслюється вид діяльності, щодо якого заповнюється форма.

3.2. При заповненні назви суб'єкта господарювання вказується повна назва суб'єкта господарювання відповідно до його свідоцтва.

3.3. Рядок 005 "Матеріальні витрати, усього" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку як сума значень рядків 010, 015, 020, 025, 030 і включає всю суму матеріальних витрат, що відносяться до зазначеного виду діяльності.

3.4. Рядки 035, 040, 045 заповнюються на підставі даних бухгалтерського обліку та встановлених законодавством нормативів.

3.5. Рядок 050 "Інші витрати, усього" заповнюється як сума значень рядків 055, 060, 065, 070, 075, 080, 085, 090, 095, 100, 105 з урахуванням витрат на поліпшення основних фондів. Рядок 105 "Інші витрати" в "Інших витратах, усього" розшифровується за статтями витрат на окремому аркуші та подається одночасно з формою.

3.6. Рядок 110 "Витрати, усього" заповнюється як сума значень рядків 005, 035, 040, 045, 050.

3.7. Рядок 115 "Прибуток, усього" заповнюється як різниця значень рядків 145 та 110.

3.8. Рядки 120, 125 заповнюються на основі бухгалтерських даних. Рядок 125 заповнюється як сума значень рядків 130, 135, 140.

3.9. Рядок 145 "Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням затвердженого тарифу на транспортування нафти та обсягів транспортування нафти.

3.10. Рядок 160 "Собівартість 100 ткм, грн." заповнюється як співвідношення значення рядка 110 до значення рядка 155.

3.11. Рядок 165 "Питомий тариф за 100 ткм, грн." заповнюється як співвідношення значення рядка 145 до значення рядка 155.

3.12. Рядок 170 "Рентабельність, %" заповнюється як відсоткове співвідношення значення рядка 115 до значення рядка 110.

3.13. Рядок 175 "Середньоспискова чисельність працівників нормативна, чол." заповнюється на підставі розрахунків, виходячи з діючих нормативів чисельності.

3.14. Рядок 180 "Середньоспискова чисельність працівників фактична, чол." заповнюється на підставі фактичного балансу робочого часу працівників підприємства.

3.15. Рядок 185 "Середньомісячна заробітна плата, грн." заповнюється як співвідношення значення рядка 035 до значення рядка 180, поділене на кількість місяців звітного періоду.

3.16. Рядки 190, 195 "Первісна вартість основних виробничих фондів, тис. грн." та "Залишкова вартість основних виробничих фондів, тис. грн." заповнюються на підставі фактичних даних форм бухгалтерської звітності.

4. НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами законодавства України з метою удосконалення звітності, поліпшення роботи НКРЕ та суб'єктів господарювання.

 

Начальник управління
регулювання та цінової політики
нафтогазового комплексу
 

 
 
С. Волос
 

Опрос