Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности 3-НКРЕ-газ "Отчет об объеме закачаного природного газа в подземное хранилище газа (ПХГ)"

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 23.11.2005 № 1044
Утратил силу

Форма та Інструкція втратили чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 4 жовтня 2012 року N 1259)

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ 

території (КОАТУУ) 

виду економічної діяльності (КВЕД) 

форми власності (КФВ) 

організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) 

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (КОДУ)* 

код ліцензіата 

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Тільки для підприємств державного сектору

Організація, якій подається звіт: Національна комісія регулювання електроенергетики України
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19
Організація-складач: _______________________________
Адреса: __________________________________________
Електронна адреса організації-складача: ______________
Ліцензія: _________________________________________ 

Форма 3-НКРЕ-газ (місячна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою НКРЕ
від 23.11.2005 р. N 1044
Погоджено Держкомстатом України

Подається до НКРЕ і ТП НКРЕ ліцензіатом, який здійснює підприємницьку діяльність з постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом, до 20 числа місяця, наступного після звітного періоду (адреса електронної пошти: f3gaz@nerc.gov.ua) 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про обсяг закачаного природного газу в підземне сховище газу (ПСГ)

за ____________ 200_ року
(місяць)

Заявлений річний обсяг постачання природного газу 

Заплановані обсяги постачання природного газу безпосередньо споживачам на 200_ р.* 

Необхідний плановий обсяг страхового запасу в поточному кварталі 

Номер та дата укладання договору схову 

Обсяг схову природного газу в ПСГ за договором 

Обсяг газу, який зберігається в ПСГ на кінець звітного періоду 

усього

у тому числі: 

I квартал 

II квартал 

III квартал 

IV квартал 

усього 

у тому числі страховий запас 

усього 

у тому числі страховий запас 

тис. м3 

тис. м3 

тис. м3 

тис. м3 

тис. м3 

тис. м3 

тис. м3 

  

тис. м3 

тис. м3 

тис. м3 

тис. м3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* У тому числі запланований обсяг постачання природного газу на власні потреби на поточний квартал _____________ тис. м3

У тому числі обсяг власного видобування природного газу в поточному кварталі _____________ тис. м3

Керівник підприємства

М. П. 

______________
(підпис) 

__________________________
(П. І. Б.) 

Виконавець ____________________________
телефон _______________________________ 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності 3-НКРЕ-газ "Звіт про обсяг закачаного природного газу в підземне сховище газу (ПСГ)"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкти господарської діяльності, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом, незалежно від форм власності та підпорядкування (далі - ліцензіат).

1.2. Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та термін подання її до Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).

1.3. Інструкція розроблена відповідно до:

Господарського кодексу України;

Законів України "Про державну статистику", "Про природні монополії", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України";

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, затверджених наказом Держпідприємництва від 25.08.2005 N 73, постановою НКРЕ від 25.08.2005 N 694 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.09.2005 за N 1088/11368;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифами.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності 3-НКРЕ-газ подають ліцензіати, які здійснюють господарську діяльність з постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифами, щомісяця до 20 числа місяця, наступного після звітного періоду, на паперових носіях та в електронному вигляді до НКРЕ (адреса електронної пошти: f3gaz@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту), та до відповідного територіального представництва НКРЕ (далі - ТП НКРЕ) за місцезнаходженням ліцензіата.

Ліцензіат не має права вносити зміни до зразка форми.

2.2. Звітним періодом є календарний місяць.

2.3. Усі дані звітності мають ґрунтуватися на достовірних даних бухгалтерського обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних. Звіт підписується керівником організації та завіряється печаткою. У формі звіту вказуються контактний телефон, прізвище та ініціали виконавця, який його складає.

2.4. Усі дані звіту мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному місяці суб'єкт господарської діяльності надає звітність на бланках звітності, при цьому в звітному місяці проставляється значення показників "0", а дані з початку року переносить із звіту попереднього місяця.

2.6. ТП НКРЕ контролює надання форм у встановлені терміни, перевіряє дані, аналізує правильність заповнення та повноту даних, що надаються, сповіщає ліцензіатів щодо виявлених недоліків та пропонує їх усунути.

3. Пояснення щодо заповнення форми 3-НКРЕ-газ (місячна)

3.1. У графі 1 "Заявлений річний обсяг постачання природного газу, тис. м3" наводиться річний обсяг постачання природного газу, який був зазначений у заяві про видачу ліцензії.

3.2. У графах 2 - 6 "Заплановані обсяги постачання природного газу безпосередньо споживачам на 200_ рік, тис. м3" суб'єкти ліцензованої діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом наводять запланований обсяг постачання природного газу споживачам на звітний рік згідно з укладеними договорами з урахуванням обсягів природного газу на власні потреби.

Показник графи 2 "Запланований обсяг постачання природного газу безпосередньо споживачам, усього" дорівнює рядку 05 форми 2-НКРЕ-газ "Звіт про розрахунки ліцензіата з власниками природного газу та споживачів з ліцензіатом за спожитий природний газ".

Суб'єкти ліцензованої діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом наводять запланований обсяг постачання природного газу промисловим споживачам та підприємствам теплокомуненерго на звітний рік згідно з укладеними договорами з урахуванням обсягів природного газу на власні потреби.

3.3. У графі 7 "Необхідний плановий обсяг страхового запасу в поточному кварталі, тис. м3" наводиться необхідний плановий обсяг страхового запасу в поточному кварталі від запланованого обсягу постачання природного газу споживачам. Величина даних графи 7 має дорівнювати 10 відсоткам величин даних відповідного кварталу граф 3 - 6.

У разі використання природного газу на власні потреби величина даних графи 7 має дорівнювати 10 відсоткам різниці величин даних граф 3 - 6 відповідного кварталу та величин запланованого обсягу постачання природного газу на власні потреби поточного кварталу, обсяг якого вказується в примітці.

Газовидобувні підприємства страхового запасу не створюють. Обсяг власного видобування природного газу поточного кварталу вказується в примітці.

3.4. У графі 8 "Номер та дата укладання договору схову" наводиться номер та дата укладання договору схову природного газу в ПСГ або договір купівлі-продажу природного газу для створення страхового запасу.

3.5. У графах 9 - 10 "Обсяг схову природного газу в ПСГ за договором" наводиться обсяг схову природного газу в ПСГ за договором, указаним у графі 8, у тому числі страховий запас.

3.6. У графах 11 - 12 "Обсяг газу, який зберігається в ПСГ на кінець звітного періоду" наводиться обсяг природного газу, який зберігається в ПСГ на кінець звітного місяця, у тому числі страховий запас.

3.7. Усі дані звіту мають ґрунтуватися на основі бухгалтерського обліку згідно з приймально-передавальними актами природного газу на зберігання у ПСГ та актами відбору природного газу з ПСГ, у тому числі страховий запас.

4. Порядок виправлення звітних даних

4.1. Якщо у звітах поточного року при перевірках та в інших випадках виявлена недостовірність звітних даних, то їх виправлення робиться у звітах за той період (місяць), у якому були допущені помилки, а також у наростаючих підсумкових даних цього звіту (на кінець звітного періоду) і всіх наступних звітах. Усі розбіжності та виправлення мають бути відображені в поясненнях до звіту.

4.2. НКРЕ може вносити зміни до Інструкції та форми звітності у зв'язку із змінами законодавства України та нормативно-правових актів з метою удосконалення звітності та поліпшення роботи НКРЕ і ліцензіатів.

 

Начальник управління ліцензійного
контролю та територіальних представництв
 

 
К. Красюк
 

Опрос