Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности 2-НКРЕ-газ "Отчет о расчетах лицензиата с владельцами природного газа и потребителей с лицензиатом за потребленный природный газ"

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 23.11.2005 № 1044
Утратил силу

Форма та Інструкція втратили чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 4 жовтня 2012 року N 1259)

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ 

території
(КОАТУУ) 

виду економічної діяльності
(КВЕД) 

форми власності
(КФВ) 

організаційно-
правової форми господарювання
(КОПФГ) 

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації
(КОДУ)* 

код ліцензіата 

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Тільки для підприємств державного сектору

Організація, якій подається звіт: Національна комісія регулювання електроенергетики України
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19
Організація-складач: _______________________________
Адреса: __________________________________________
Електронна адреса організації-складача: ______________
Ліцензія: _________________________________________ 

Форма 2-НКРЕ-газ (місячна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою НКРЕ
від 23.11.2005 р. N 1044
Погоджена Держкомстатом України

Подається до НКРЕ і ТП НКРЕ ліцензіатом, який здійснює підприємницьку діяльність з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, до 20 числа місяця, наступного після звітного періоду (адреса електронної пошти: f2gaz@nerc.gov.ua) 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про розрахунки ліцензіата з власниками природного газу та споживачів з ліцензіатом за спожитий природний газ

за ____________ 200_ року
(місяць)

Код рядка 

Показники 

За звітний місяць 

З початку року 

обсяг природного газу 

вартість природного газу 

сплата за спожитий природний газ 

відсоток сплати 

обсяг природного газу 

вартість природного газу 

сплата за спожитий природний газ 

відсоток сплати 

  

  

тис. м3 

тис. грн. 

тис. грн. 

тис. м3 

тис. грн. 

тис. грн. 

9 

10 

01 

Розрахунки ліцензіата з власниками газу, усього 

  

  

  

#ДЕЛ/0! 

  

  

  

#ДЕЛ/0! 

02 

Власне видобування 

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

03 

Постачання газу безпосередньо споживачам 

  

  

  

#ДЕЛ/0! 

  

  

  

#ДЕЛ/0! 

03.а 

у тому числі на власні потреби 

  

Х 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

04 

Оптова реалізація газу 

  

  

  

#ДЕЛ/0! 

  

  

  

#ДЕЛ/0! 

05 

Річний плановий обсяг постачання ліцензіатом природного газу безпосередньо споживачам 

на 200_ рік 

  

тис. м3 

     06     Плановий обсяг постачання ліцензіатом природного газу на _________ місяць
                                         
                                                                      (наступний після звітного) 

200_ року 

  

тис. м3 

Керівник підприємства 

_____
(підпис) 

____________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 

______
(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

  

  

  

  

Виконавець ____________________
Тел. _________________________ 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності 2-НКРЕ-газ "Звіт про розрахунки ліцензіата з власниками природного газу та споживачів з ліцензіатом за спожитий природний газ"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкти господарської діяльності, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, незалежно від форм власності та підпорядкування (далі - ліцензіат).

1.2. Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та термін подання її до Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).

1.3. Інструкція розроблена відповідно до:

Господарського кодексу України;

Законів України "Про державну статистику", "Про природні монополії", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України";

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, затверджених наказом Держпідприємництва від 25.08.2005 N 73, постановою НКРЕ від 25.08.2005 N 694, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.09.2005 за N 1088/11368;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності 2-НКРЕ-газ подають ліцензіати, які здійснюють господарську діяльність з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, щомісяця до 20 числа місяця, наступного після звітного періоду, на паперових носіях та в електронному вигляді до НКРЕ (адреса електронної пошти: f2gaz@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту) та до відповідного територіального представництва НКРЕ (далі - ТП НКРЕ).

Ліцензіат не має права вносити зміни до зразка форми.

2.2. Звітним періодом є календарний місяць.

2.3. Усі дані звітності мають ґрунтуватися на достовірних даних бухгалтерського обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних. Звіт підписується керівником організації, головним бухгалтером та завіряється печаткою. У формі звіту вказуються контактний телефон, прізвище та ініціали виконавця, який його складає.

2.4. Усі дані звіту мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Усі дані, які вказані у графах 4, 5, 8, 9, заносяться з урахуванням податку на додану вартість.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному місяці суб'єкт господарської діяльності надає звітність на бланках звітності, при цьому у звітному місяці проставляється значення показника "0", а дані з початку року переносяться із звіту попереднього місяця.

2.7. ТП НКРЕ стежить за наданням форм у встановлені терміни, перевіряє дані, аналізує правильність заповнення та повноту даних, що надаються, сповіщає ліцензіатів щодо виявлених недоліків та пропонує їх усунути.

3. Пояснення щодо заповнення форми 2-НКРЕ-газ (місячна)

3.1. Усі дані граф 3 - 6 "За звітний місяць" наводяться підсумком за звітний місяць відповідно до звітних документів з постачання природного газу або документів щодо його надходження.

3.2. Дані граф 7 - 10 "З початку року" наводяться наростаючим підсумком з початку календарного року до кінця звітного місяця відповідно до звітних документів з постачання природного газу або документів щодо його надходження.

3.3. У графі 3 "Обсяг природного газу, тис. м3" наводяться дані про обсяг природного газу, який був фактично поставлений споживачам або отриманий від власника газу підсумком за відповідний місяць.

3.4. У графі 4 "Вартість природного газу, тис. грн." наводяться дані про вартість фактично поставленого природного газу або отриманого від власника газу підсумком за відповідний місяць.

3.5. У графі 5 "Сплата за спожитий природний газ, тис. грн." наводяться дані про кошти, що надійшли від споживачів за звітний місяць на рахунок ліцензіата або власника природного газу від ліцензіата за фактично поставлений природний газ або отриманий від власника газу підсумком за відповідний місяць.

3.6. У графі 6 "Відсоток сплати, %" наводиться відсоткове співвідношення даних графи 5 і даних графи 4.

3.7. У графі 7 "Обсяг природного газу, тис. м3" наводяться дані про обсяг природного газу, який був фактично поставлений ліцензіатом споживачам або отриманий ліцензіатом від власника газу на кінець звітного місяця з початку року наростаючим підсумком.

3.8. У графі 8 "Вартість природного газу, тис. грн." наводяться дані про вартість фактично поставленого ліцензіатом або отриманого від власника природного газу на кінець звітного місяця з початку року наростаючим підсумком.

3.9. У графі 9 "Сплата за спожитий природний газ, тис. грн." наводяться дані про кошти, що надійшли від споживачів за звітний місяць на рахунок ліцензіата або власника природного газу від ліцензіата за фактично поставлений природний газ або отриманий від власника газу на кінець звітного місяця з початку року наростаючим підсумком.

3.10. У графі 10 "Відсоток сплати, %" наводиться відсоткове співвідношення даних графи 9 і даних графи 8.

3.11. У рядку 01 "Розрахунок ліцензіата з власниками газу, усього" наводяться дані про обсяги природного газу, які були фактично закуплені ліцензіатом за звітний місяць та з початку року.

3.12. У рядку 02 "Власне видобування" наводяться дані про обсяги природного газу, який був добутий фактично у звітному місяці та з початку року.

3.13. У рядку 03 "Постачання природного газу безпосередньо споживачам" наводяться дані про обсяг фактично поставленого ліцензіатом природного газу споживачам, у тому числі на власні потреби.

У рядку 03.а наводяться дані на підставі обліку природного газу, який був використаний на власні потреби за звітний місяць, а також з початку року наростаючим підсумком.

Постачання природного газу на власні потреби передбачає використання газу виробничими потужностями ліцензіата та його структурних підрозділів. До власних потреб ліцензіата не відноситься постачання газу іншим споживачам - юридичним особам, навіть якщо вони пов'язані з ліцензіатом єдиним технологічним процесом або використовують газ за давальницькою чи бартерною схемою.

3.14. У рядку 04 "Оптова реалізація газу" наводиться наростаючим підсумком обсяг газу, який передається іншому суб'єкту господарської діяльності згідно з укладеними договорами за звітний місяць та з початку року.

3.15. У рядку 05 "Річний плановий обсяг постачання природного газу ліцензіатом безпосередньо споживачам" наводяться заплановані обсяги постачання ліцензіатом природного газу на рік згідно з укладеними договорами.

Рядок 05 "Річний плановий обсяг постачання природного газу ліцензіатом безпосередньо споживачам" має збігатися з графою 2 форми 3-НКРЕ-газ.

3.16. У рядку 06 "Плановий обсяг постачання ліцензіатом природного газу" наводяться планові обсяги постачання природного газу на місяць, наступний після звітного, згідно з укладеними договорами.

4. Порядок виправлення звітних даних

4.1. Якщо у звітах поточного року при перевірках та в інших випадках виявлена недостовірність звітних даних, то їх виправлення робиться у звітах за той період (місяць), у якому були допущені помилки, а також у наростаючих підсумкових даних цього звіту (з початку року) і всіх наступних звітах. Усі розбіжності та виправлення мають бути відображені в поясненнях до звіту.

4.2. НКРЕ може вносити зміни до Інструкції та форми звітності у зв'язку із змінами законодавства України та нормативно-правових актів з метою удосконалення звітності та поліпшення роботи НКРЕ і ліцензіатів.

 

Начальник управління ліцензійного
контролю та територіальних представництв
 

 
К. Красюк
 

Опрос