Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности 1-НКРЕ-газ "Отчет об объемах поставки природного газа поставщиками природного газа по нерегулируемому тарифу потребителям"

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 23.11.2005 № 1044
Утратил силу

Форма та Інструкція втратили чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 4 жовтня 2012 року N 1259)

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ 

території (КОАТУУ) 

виду економічної діяльності (КВЕД) 

форми власності (КФВ) 

організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) 

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (КОДУ)* 

код ліцензіата 

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Тільки для підприємств державного сектору

Організація, якій подається звіт: Національна комісія регулювання електроенергетики України
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19
Організація-складач: _______________________________
Адреса: __________________________________________
Електронна адреса організації-складача: ______________
Ліцензія: _________________________________________ 

Форма 1-НКРЕ-газ (місячна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою НКРЕ
від 23.11.2005 р. N 1044

Погоджено Держкомстатом України

Подається до НКРЕ і ТП НКРЕ ліцензіатом, який здійснює підприємницьку діяльність з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, до 20 числа місяця, наступного після звітного періоду (адреса електронної пошти: f1gaz@nerc.gov.ua). 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про обсяги постачання природного газу постачальниками природного газу за нерегульованим тарифом споживачам

за ____________ 200_ року
(місяць)

Назва підприємства -
постачальника природного газу за нерегульованим тарифом
 

Ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ
 

Фактично поставлено природного газу, тис. м3 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

з початку року 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
М. П. 

Керівник підприємства ____________
                                                             (підпис) 

_________________________
(П. І. Б.) 

Виконавець, телефон _____________________________________________ 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності 1-НКРЕ-газ "Звіт про обсяги постачання природного газу постачальниками природного газу за нерегульованим тарифом споживачам"

1. Загальні положення

Ця Інструкція поширюється на суб'єкти господарської діяльності, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами, незалежно від форм власності та підпорядкування. Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та термін подання її до Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ) та територіальних представництв НКРЕ. Подання до НКРЕ звітності здійснюється з метою перевірки та аналізу ліцензованої діяльності в ринкових умовах, а також виявлення порушень ліцензованої діяльності та їх усунення.

2. Інструкція розроблена відповідно до:

Господарського кодексу України;

Законів України "Про державну статистику", "Про природні монополії", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України";

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами, затверджених наказом Держпідприємництва від 30.09.2005 N 86, постановою НКРЕ від 30.09.2005 N 856 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.10.2005 за N 1243/11523;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з транспортування природного та нафтового газу магістральними трубопроводами.

3. Порядок та термін надання інформації

3.1. Форму звітності 1-НКРЕ-газ подають ліцензіати, які здійснюють господарську діяльність з транспортування природного та нафтового газу магістральними трубопроводами, щомісяця (до 20 числа місяця, наступного після звітного періоду) на паперових носіях та в електронному вигляді до НКРЕ та до відповідного територіального представництва НКРЕ за місцезнаходженням ліцензіата (адреса електронної пошти: f1gaz@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту).

Ліцензіат не має права вносити зміни до зразка форми.

3.2. Звітним періодом є календарний місяць.

3.3. Усі дані звітності мають ґрунтуватися на достовірних даних первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних. Звіт підписується керівником організації та скріплюється печаткою. У формі звіту вказуються контактний телефон, прізвище та ініціали виконавця, який його складає.

3.4. Усі дані звіту мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

3.5. Територіальне представництво НКРЕ контролює подання форм у встановлені терміни, перевіряє дані, аналізує правильність заповнення та повноту даних, що надаються, сповіщає ліцензіатів щодо виявлених недоліків та пропонує їх усунути.

4. Пояснення щодо заповнення форми 1-НКРЕ-газ (місячна)

4.1. У графі "Назва підприємства-постачальника природного газу за нерегульованим тарифом" зазначаються газопостачальні організації, які здійснюють постачання природного газу за нерегульованим тарифом безпосередньо споживачам на підставі укладених договорів у поточному році.

4.2. У графі "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ" зазначається ідентифікаційний код підприємства - постачальника природного газу, що здійснює господарську діяльність з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

4.3. У графах 3 - 14 "Фактично поставлено природного газу, тис. м3" наводиться обсяг природного газу, який фактично поставлено підприємством-постачальником за кожний місяць протягом звітного року.

4.4. У графі 15 "З початку року" наводиться сумарний обсяг природного газу, поставленого підприємством-постачальником за весь період з початку календарного року до кінця звітного місяця.

4.5. У рядку "Усього" указується підсумок обсягів фактично поставленого природного газу щомісяця та з початку року всіма підприємствами - постачальниками природного газу за нерегульованим тарифом.

5. Порядок виправлення звітних даних

5.1. Якщо у звітах поточного року при перевірках та в інших випадках виявлена недостовірність звітних даних, то їх виправлення робиться у звітах за той період (місяць), у якому були допущені помилки, а також у наростаючих підсумкових даних цього звіту (з початку року) та всіх наступних звітах. Усі розбіжності та виправлення мають бути відображені в примітках до звіту.

5.2. НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами законодавства України та з метою удосконалення звітності та поліпшення роботи НКРЕ і ліцензіатів.

 

Начальник управління ліцензійного
контролю та територіальних представництв
 

 
К. Красюк
 

Опрос