Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Положению о порядке внесения информации о ломбардах в Государственный реестр финансовых учреждений

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение от 02.02.2006 № 5319
Утратил силу

Зміни до Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ

Зміни втратили чинність
(у зв'язку з втратою чинності
розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 18 грудня 2003 року N 170

згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 28 листопада 2013 року N 4368)

1. У розділі I:

1.1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Це Положення визначає вимоги до юридичних осіб, виключним видом діяльності яких є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів під заставу майна на визначений строк і під процент та надання визначених законодавством супутніх послуг (далі - ломбарди), для набуття ними статусу фінансової установи та порядок унесення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) відповідної інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр), а також установлює вимоги до документів, що подаються ломбардом.

Терміни, що вживаються у цьому Положенні:

місцезнаходження ломбарду - адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів ломбарду чи закону виступають від його імені.

Інші терміни застосовуються відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Державний реєстр фінансових установ".

1.2. Пункт 6 після слів "цього Положення" доповнити словами "та законодавства про діяльність ломбардів".

2. У пункті 8 розділу II:

2.1. Підпункт 8.4 викласти в такій редакції:

"8.4. мати власне або орендоване приміщення площею не менше ніж 5 квадратних метрів, призначене для надання фінансових послуг та супутніх ломбардних послуг, у тому числі окреме приміщення для зберігання заставленого майна, яке повинне бути обладнане необхідними засобами безпеки, зокрема охоронною сигналізацією та/або відповідною охороною".

2.2. Підпункт 8.5 викласти в такій редакції:

"8.5. в установчих документах ломбарду повинен бути визначений вичерпний перелік видів фінансових послуг та супутніх ломбардних послуг, які планує надавати ломбард".

2.3. Доповнити пункт новим підпунктом 8.7 такого змісту:

"8.7. власний капітал ломбарду має становити не менше ніж 200000 гривень на дату подання заяви про внесення інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ".

У зв'язку з цим підпункти 8.7, 8.8 вважати відповідно підпунктами 8.8, 8.9.

3. У розділі III:

3.1. Підпункт 9.6 пункту 9 після слів "наявність у ломбарді" доповнити словом "окремого".

3.2. Доповнити пункт 9 підпунктом 9.10 такого змісту:

"9.10. інформацію про власний капітал ломбарду, завірену підписом керівника, головного бухгалтера та печаткою ломбарду".

3.3. Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Строк, що минув з моменту підписання всіх документів, які подаються ломбардом (крім установчих документів, копії свідоцтва про державну реєстрацію ломбарду, копії документів, що підтверджують право власності або оренди приміщення за місцезнаходженням ломбарду, копії дипломів про освіту керівника та головного бухгалтера ломбарду), не повинен перевищувати тридцяти календарних днів.

Якщо документи для внесення інформації до Реєстру подаються уповноваженою особою ломбарду особисто, додатково пред'являються паспорт або документ, який його замінює, та документ, що засвідчує повноваження особи".

4. У розділі IV:

4.1. У пункті 17 слово та цифри "підпунктів 8.7, 8.8" замінити словом та цифрами "підпунктів 8.8, 8.9".

4.2. Підпункт 18.6 пункту 18 після слів "підрозділу ломбарду" доповнити словом "окремого".

4.3. Пункт 18 доповнити підпунктом 18.9 такого змісту:

"18.9. Строк, що минув з моменту підписання всіх документів, що подаються ломбардом (крім копії документа, що засвідчує рішення ломбарду про створення відокремленого підрозділу, копії положення про відокремлений підрозділ, копії документа, що підтверджує право власності або оренди приміщення за місцезнаходженням відокремленого підрозділу ломбарду, копії дипломів про освіту керівника відокремленого підрозділу ломбарду), не повинен перевищувати тридцяти календарних днів".

4.4. Пункт 21 після слова "додатком" доповнити цифрою "1".

5. Доповнити Положення новим розділом V такого змісту:

"Розділ V
Порядок подання ломбардом інформації у разі виникнення змін у документах, які подавалися для внесення інформації до Реєстру

24. Ломбард зобов'язаний протягом десяти робочих днів після виникнення змін до інформації, яка міститься у документах, поданих для внесення інформації про ломбард та/або його відокремлені підрозділи до Реєстру, надіслати до Держфінпослуг письмове повідомлення про ці зміни згідно з додатком 2 до цього Положення та надати відповідні реєстраційні картки (у паперовому та електронному вигляді) та документи, які підтверджують такі зміни.

25. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва, визначених Положенням про Державний реєстр фінансових установ, ломбард зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати виникнення змін подати до Держфінпослуг:

заяву згідно з додатком 7 до Положення про Державний реєстр фінансових установ;

нову реєстраційну картку (у паперовому та електронному вигляді) згідно з додатком 3 до Положення про Державний реєстр фінансових установ;

оригінал Свідоцтва;

засвідчену у встановленому законодавством порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

засвідчені у встановленому законодавством порядку копії установчих документів ломбарду (у разі внесення змін до цих документів).

26. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу ломбард має подати до Держфінпослуг протягом 10 робочих днів з моменту прийняття згідно з установчими документами заявника відповідного рішення такі документи:

1) реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи (згідно з додатком 5 до Положення про Державний реєстр фінансових установ) в паперовому та електронному вигляді у форматі, установленому Держфінпослуг;

2) оригінал Довідки про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ;

3) копію документа, що засвідчує рішення ломбарду про зміну найменування відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника заявника та печаткою заявника.

27. У разі зміни місцезнаходження відокремленого підрозділу ломбард має подати до Держфінпослуг протягом 10 робочих днів з моменту прийняття згідно з установчими документами заявника відповідного рішення документи, що передбачені підпунктами 1 та 2 пункту 26 цього Положення, а також:

1) копію документа, що засвідчує рішення ломбарду про зміну місцезнаходження відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника заявника та печаткою заявника;

2) засвідчену в установленому законодавством порядку копію документа, що підтверджує право власності або оренди приміщення за місцезнаходженням відокремленого підрозділу ломбарду;

3) інформацію про наявність у відокремленого підрозділу ломбарду окремого приміщення для зберігання заставленого майна й необхідних засобів безпеки, зокрема охоронної сигналізації, та/або наявності відповідної охорони, завірену підписом керівника ломбарду та печаткою ломбарду.

28. Підставами для прийняття Держфінпослуг рішення щодо залишення без розгляду заяви про заміну Довідки або про відмову в заміні Довідки є підстави, зазначені в пунктах 19, 20 цього Положення.

29. У разі прийняття позитивного рішення Держфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження документів для заміни Довідки видає заявникові нову Довідку з урахуванням змін, зазначених заявником, та повертає подану для заміни Довідку з відміткою про її анулювання.

30. Ломбард зобов'язаний протягом десяти робочих днів письмово повідомити Держфінпослуг про отримання (переоформлення, анулювання) ломбардом згідно із законодавством ліцензій на провадження певного виду господарської діяльності".

У зв'язку з цим розділи V та VI Положення вважати відповідно розділами VI та VII, а пункти 24, 25 пунктами 31, 32.

6. Доповнити Положення додатком 2, що додається.

У зв'язку з цим додаток до Положення вважати додатком 1 до Положення.

 

Член Комісії - директор департаменту
нагляду за фінансовими компаніями
 

 
К. Отченаш
 

 

"___" ____________ 200_ р. N ____
         (дата написання повідомлення)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни в інформації, яка надавалася для внесення інформації про ломбард та/або відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ

Ломбард
____________________________________________________________________________________,
                                                                                     (повне найменування ломбарду)
____________________________________________________________________________________,
                                                                                    (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
дата прийняття та номер рішення про видачу Свідоцтва
____________________________________________________________________________________,
реєстраційний номер
____________________________________________________________________________________,
серія та номер свідоцтва
____________________________________________________________________________________,
дата видачі свідоцтва
____________________________________________________________________________________,
повідомляє про зміни в інформації, яка подавалася для отримання Довідки про внесення інформації про ломбард та/або відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ, а саме:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                                                   (зазначити перелік змін,

2. ___________________________________________________________________________________
                                                      які відбулися в діяльності ломбарду та/або відокремленого підрозділу)

При цьому надає:
реєстраційну картку __________________________________________________ на __________ арк.
та такі документи, що підтверджують вищезазначені зміни:

1. __________________________________________________________________ на __________ арк.
                                                                       (зазначити перелік

2. ___________________________________________________________________ на _________ арк.
                                                                     підтвердних документів)

Усього _____________________________ арк.
                   (зазначити загальну кількість аркушів)

З частиною другою статті 43 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ознайомлений.

У разі виникнення будь-яких питань щодо поданих документів або інших, пов'язаних з унесенням інформації до Державного реєстру фінансових установ, звертатися до
_____________________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові, посада, номер телефону, факсу) 

Керівник ломбарду  

___________________    _______________________
                     (підпис)                                (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 200_ року  

М. П.  

____________

Опрос