Идет загрузка документа (522 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 27.01.2006 № 22
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 27 січня 2006 року N 22

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 лютого 2006 р. за N 114/11988

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики згідно із статтею 67 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (В. М. Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків України для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І. А. Шумила.

5. Постанова набирає чинності з 1 березня 2006 року.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
статистики України
 

 
В. А. Головко
 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У главі 1 Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України:

у пункті 1.8 слова "в разі потреби подають" замінити словами та цифрами "в разі потреби щороку до 1 квітня та 1 жовтня подають";

у пункті 1.10 слово "квартал" замінити словом "півріччя".

2. У розділі 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

2.1. В абзаці другому пояснення щодо заповнення форми N 1Д-НБУ "Баланс" та в абзаці п'ятому пояснення щодо заповнення форми N 10-НБУ "Оборотно-сальдовий баланс" цифри та знаки "28.11.2002 N 453" замінити цифрами та знаками "23.12.2005 N 496".

2.2. У формі N 363-Н "Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю (класифікація за секторами економіки)" і поясненні щодо її заповнення:

у формі виноску викласти в такій редакції:

"* згідно з Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96";

у поясненні:

у пункті 1 слова та цифри "Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172" замінити словами та цифрами "Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96";

у пункті 3 літеру та цифри "К071" замінити літерою та цифрами "К072";

у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5. Розрахунок показників форми наведено в зазначеній нижче таблиці за параметром узагальненого сектору економіки К071. Відповідність значень параметрів К071 та К072 подається в Довіднику інституційних секторів економіки (kl_k070.dbf)";

у таблиці пункту:

рядки 1 і 2 викласти в такій редакції:

"

Боргові цінні папери в портфелі Національного банку України* 

рахунки груп 130, 132, 134,
рахунок 1580 у частині боргових цінних паперів
за аналітичним обліком 

Акції в портфелі Національного банку України та інші форми участі в капіталі* 

рахунки груп 133, 210, 211,
рахунок 1580 у частині акцій
за аналітичним обліком 

у колонці 3 рядка 6 цифри "330" виключити;

у колонці 3 рядка 7 цифри "3403" виключити;

у колонці 3 рядка 8 цифри "3236" виключити.

2.3. У формі N 505 "Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов'язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми колонку 23 виключити.

У зв'язку з цим колонки 24 - 26 уважати відповідно колонками 23 - 25;

у поясненні:

в абзаці першому слово "кварталу" замінити словом "періоду";

в абзаці третьому цифри "26" замінити цифрами "25";

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Колонка 4 - зазначається назва резидента згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію, для позичальників - фізичних осіб зазначаються слова "фізична особа".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сорок сьомий уважати відповідно абзацами п'ятим - сорок восьмим;

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"орган місцевого самоврядування".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - сорок восьмий уважати відповідно абзацами дев'ятим - сорок дев'ятим;

абзац тридцять четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять п'ятий - сорок дев'ятий уважати відповідно абзацами тридцять четвертим - сорок восьмим;

в абзаці тридцять дев'ятому слова та цифри "пунктом 10 повідомлення" замінити словом "повідомленням";

в абзаці сороковому цифри "24" замінити цифрами "23";

абзац сорок третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци сорок четвертий - сорок восьмий уважати відповідно абзацами сорок третім - сорок сьомим;

в абзаці сорок п'ятому цифри "25 - 26" замінити цифрами "24 - 25";

в абзаці сорок шостому цифри "26" замінити цифрами "25", цифри "25 - 26" замінити цифрами "24 - 25";

в абзаці сорок сьомому слова "код банку або" виключити, цифри "26", "25" замінити відповідно цифрами "25", "24".

У Примітці слова та цифри "(текст до 54 символів)" виключити.

2.4. У порядку подання форм N 535 "Звіт про рух та залишки коштів на рахунках резидентів за межами України", N 560 "Перелік банків, що мають право здійснювати операції з валютними цінностями", N 562 "Звіт про надані фізичним особам - резидентам України індивідуальні ліцензії на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей" слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту валютного контролю та ліцензування".

2.5. У формах N 550 Д-Н "Розшифрування валютних рахунків" та N 550-Н "Обороти за рахунками в іноземній валюті" і поясненнях щодо їх заповнення:

у порядку подання форм слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту валютного контролю та ліцензування";

в абзаці шостому пояснень цифри і знаки "28.11.2002 N 453" замінити цифрами та знаками "23.12.2005 N 496".

2.6. У формі N 551 "Звіт про кількість виявлених порушень валютного законодавства, допущених банками і фінансовими установами, та вжиті до порушників заходи" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту валютного контролю та ліцензування";

у таблиці форми:

у рядку 9 слова "(письмових застережень)" виключити;

у поясненні:

в абзаці другому слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту валютного контролю та ліцензування";

абзац двадцять дев'ятий викласти в такій редакції:

"Рядок 9 - загальна кількість застосованих ТУ, ЦА НБУ протягом звітного періоду заходів попереджувального характеру до банків (філій, підрозділів), фінансових установ за порушення валютного законодавства (усього) (одиниць) - до 5 знаків";

в абзацах тридцятому, тридцять першому слова "(письмових застережень)" виключити.

2.7. У формі N 563 "Звіт про надані фізичним і юридичним особам - резидентам і нерезидентам індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України та переказування іноземної валюти за межі України" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту валютного контролю та ліцензування";

в абзаці дев'ятому пояснення слова "фізичною особою" виключити.

2.8. У порядку подання форм N 619 "Дані про встановлення банками кореспондентських відносин", N 91 "Інформація про виявлені системою банківського нагляду Національного банку України порушення банківського законодавства, у тому числі ті, що можуть свідчити про злочинну діяльність, та вжиті щодо них заходи" й абзаці першому пояснень щодо заповнення цих форм слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту методології банківського регулювання та нагляду".

2.9. У порядку подання форми N 682 "Звіт про застосування Національним банком України до банків заходів впливу" слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту методології банківського регулювання та нагляду".

2.10. У формі N 761 "Звіт про рух резервних фондів банкнот і монет" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

після рядка 3.3 доповнити новим рядком такого змісту:

"

3.4 

до Банкнотно-монетного двору 

";

після рядка 6.3 доповнити новим рядком такого змісту:

"

6.4 

з Банкнотно-монетного двору 

";

у рядку 8 слово "Перенесено" замінити словом "Перераховано";

після рядка 9 доповнити новим рядком такого змісту:

"

10 

Виявлені надлишки в зношених, значно зношених та з дефектом виробника банкнотах і монетах 

".

У зв'язку з цим рядки 10 - 15 уважати відповідно рядками 11 - 16;

після рядка 11 доповнити двома новими рядками такого змісту:

"

12 

Відправлено до Банкнотно-монетного двору 

13 

Відправлено до Державної скарбниці України 

".

У зв'язку з цим рядки 12 - 16 уважати відповідно рядками 14 - 18;

у рядку 14 цифри та знаки "(5 + 6 - 7 - 8 - 9 - 10)" замінити цифрами та знаками "(5 + 6 - 7 - 8 - 9 + 10 - 11 - 12 - 13)";

у рядку 18 цифри та знаки "(3.2 - 2.3 - 6.2 + 9 + 13 - 14)" замінити цифрами та знаками "(3.2 - 2.3 - 6.2 + 9 - 10 + 16 - 17)";

в абзаці шостому пояснення слово та цифри "Рядок 11" замінити словом та цифрами "Рядок 14".

2.11. Форму N 762 "Звіт про реалізацію ювілейних та пам'ятних монет" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про реалізацію пам'ятних та ювілейних монет і сувенірної продукції
за ____________ 200_ року
_________________________________________
(назва територіального управління)

Назви монет, сувенірної продукції та металу 

Виручка від реалізації монет і сувенірної продукції (грн.) 

Рух монет і сувенірної продукції (шт.) 

за звітний місяць 

з наростаючим підсумком 

за звітний місяць 

з наростаючим підсумком 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

ПДВ 

номінал 

дохід банку 

ПДВ 

номінал 

дохід банку 

залишок на початок місяця 

отримано 

реалізовано 

передано до Централь-
ного сховища або видано на представ-
ницькі цілі 

отримано 

реалізовано 

передано до Централь-
ного сховища або видано на представ-
ницькі цілі 

залишок 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

"Перемога" (мельхіор)

"Богдан Хмельницький" (мельхіор)

Міста-герої (мельхіор)

Набір з 5 монет (мельхіор)

"50 років ООН" (срібло)

"Леся Українка" (мельхіор)

"Петро Могила" (мельхіор)

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"__" ____________ 200_ р. 

Керівник 

__________
(підпис) 

______________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

__________
(підпис) 

______________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 762
Звіт про реалізацію пам'ятних та ювілейних монет і сувенірної продукції

1. Звіт подають територіальні та Операційне управління Національного банку України, які реалізовують пам'ятні та ювілейні монети України, сувенірну та супутню продукцію (далі - продукція).

2. Звіт за формою складається щомісяця в натуральному (у штуках) та вартісному (у гривнях) вираженні за кожним видом продукції (комплект монет зараховується як штука продукції).

3. Цей звіт містить інформацію про рух кожного найменування продукції і є підставою для проведення аналізу її реалізації з метою визначення тиражу, оптимальної політики ціноутворення та одержання максимального прибутку від її реалізації.

4. До зазначеного звіту включаються пам'ятні та ювілейні монети, які на дату складання звіту введені в обіг на підставі відповідної постанови Правління Національного банку України, а також продукція, яка була реалізована за готівковим і безготівковим розрахунком та видана банкам України або їх філіям, іншим юридичним та фізичним особам у звітному місяці після надходження від них коштів.

5. Опис параметрів заповнення форми

Колонка 1 - зазначається перелік продукції, що підлягає реалізації.

Колонки 2, 6 - зазначається виручка від реалізації продукції за цінами банку за звітний місяць та з наростаючим підсумком від початку її реалізації.

Колонки 3, 7 - зазначається відрахування до бюджету податку на додану вартість за реалізовану продукцію за звітний місяць та з наростаючим підсумком від початку її реалізації.

Колонки 4, 8 - зазначаються номінальна вартість реалізованих ювілейних та пам'ятних монет за звітний місяць і вартість з наростаючим підсумком від початку їх реалізації (номінальна вартість неплатіжних монет та продукції, що не має номінальної вартості, дорівнює нулю).

Колонки 5, 9 - зазначаються дохід банку, який отримано за звітний місяць, і дохід з наростаючим підсумком від початку реалізації продукції:

дані колонки 5 дорівнюють даним колонки 2 мінус сума даних колонок 3, 4, а також кредит рахунку 6410 за звітний місяць;

дані колонки 9 дорівнюють даним колонки 6 мінус сума даних колонок 7, 8, а також залишок рахунку 6410.

Колонка 10 - зазначаються залишки продукції на початок звітного місяця.

Колонка 11 - зазначається кількість отриманої продукції у звітному місяці.

Колонка 12 - зазначається кількість реалізованої продукції у звітному місяці.

Колонка 13 - зазначається кількість поверненої продукції до Центрального сховища або виданої на представницькі цілі у звітному місяці.

Колонка 14 - зазначається кількість отриманої продукції з наростаючим підсумком від початку реалізації, що дорівнює кількості отриманої продукції за попередній період плюс дані колонки 11 за звітний період.

Колонка 15 - зазначається кількість реалізованої продукції з наростаючим підсумком від початку реалізації, що дорівнює кількості реалізованої продукції за попередній період плюс дані колонки 12 за звітний період.

Колонка 16 - зазначається кількість поверненої продукції до Центрального сховища або виданої на представницькі цілі з наростаючим підсумком від початку реалізації, що дорівнює кількості поверненої продукції до Центрального сховища або виданої на представницькі цілі за попередній період плюс дані колонки 13 за звітний період.

У колонці 17 - зазначаються залишки продукції з наростаючим підсумком від початку реалізації, що дорівнюють різниці між даними колонок 14 - 16.

6. Якщо ціна, за якою реалізовано продукцію, відрізняється від ціни Національного банку України, така продукція відображається окремим рядком і включається до загального обсягу реалізації цієї продукції.

7. Звітні форми подаються територіальними управліннями Національного банку України електронною поштою через Центральну розрахункову палату Національного банку України не пізніше 5 числа після звітного періоду. Персональна відповідальність за достовірність інформації та подання форми звітності в установлені строки покладається на начальника територіального управління Національного банку України.

8. У разі виявлення територіальним управлінням Національного банку України помилки, допущеної у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням інформації, зміни до форми вносяться за умови їх суттєвості. Показником суттєвості для внесення виправлень у форму вважати суму не менше 1 відсотка від обсягу виручки від реалізації продукції за звітний період".

2.12. У формі N 770 "Звіт про стан перерахування банкнот у системі Національного банку України" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми колонку 14 виключити;

у поясненні останній абзац виключити.

3. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

3.1. У порядку подання форми N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності" слова "в установлений ними термін" замінити словами та цифрами "до 10 числа після звітного періоду", слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту методології банківського регулювання та нагляду".

3.2. У розділі II "Операції з клієнтами" пояснення щодо заповнення форми N 310Д "Звіт про суми і процентні ставки за кредитами":

перше речення абзацу третього викласти в такій редакції:

"1 (Кредити, що надані суб'єктам господарювання) - зазначаються суми кредитів, що фактично надані або пролонговані суб'єктам господарювання за день і обліковуються на рахунках 2030, 2062, 2063, 2071 - 2074, 2082, 2083";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"3 (Кредити, що надані органам державної влади) - зазначаються суми кредитів, що фактично надані або пролонговані органам державної влади та місцевого самоврядування за день і обліковуються на рахунках 2102, 2103, 2112, 2113, 2122, 2123, 2132, 2133";

перше речення абзацу восьмого викласти в такій редакції:

"4 (Кредити, що надані фізичним особам) - зазначаються суми кредитів, що фактично надані або пролонговані фізичним особам за день і обліковуються на рахунках 2202, 2203, 2211, 2212, 2213, 2232, 2233".

3.3. Форму N 310 "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами (за видами економічної діяльності)" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про суми і процентні ставки за кредитами, наданими суб'єктам господарювання та фізичним особам
(за видами економічної діяльності)
за ____________ 200_ року

____________________________
(назва банку) 

____________________________
(місцезнаходження банку) 

  

__________________________
(код валюти) 

_________________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Код рядка 

Показники 

Усього 

З них пролонговані 

У тому числі 

резиденти 

нерезиденти 

усього 

з них пролонговані 

усього 

з них пролонговані 

сума 

сума 

сума 

сума 

сума 

сума 

А 

Б 

10 

11 

12 

I. Кредити, що надані суб'єктам господарювання та фізичним особам, - усього 

  

1.1. Суб'єктам господарювання - усього 

1.1.1. За операціями репо 

1.1.2. За врахованими векселями 

1.1.3. У поточну та інвестиційну діяльність 

1.1.3.1. У тому числі за секціями видів економічної діяльності 

1.2. Фізичним особам - усього 

1.2.1. За врахованими векселями 

1.2.2. У поточну та інвестиційну діяльність 

10 

II. Кредити, що надані в поточну діяльність, - усього 

11 

2.1. Суб'єктам господарювання 

12 

2.2. Фізичним особам 

13 

III. Кредити, що надані в інвестиційну діяльність, - усього 

14 

3.1. Суб'єктам господарювання 

15 

3.1.1. З них іпотечні кредити 

16 

3.2. Фізичним особам 

17 

3.2.1. З них іпотечні кредити 

"__" ____________ 200_ р. 

Керівник 

__________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

__________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 310
Звіт про суми і процентні ставки за кредитами, наданими суб'єктам господарювання та фізичним особам
(за видами економічної діяльності)

1. Звіт передбачає надання банками даних про суми кредитів, наданих суб'єктам господарювання в розрізі видів економічної діяльності та фізичним особам, а також процентні ставки за ними. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 22.10.96 N 441.

2. У звіті враховуються суми та процентні ставки за первинними кредитними договорами, укладеними протягом звітного місяця, а також суми та процентні ставки за додатковими пролонгованими кредитними договорами, за якими, крім продовження строку, відбулась або зміна суми, або процентної ставки, або суми та процентної ставки. Під зміною суми слід розуміти наявність позитивної різниці між залишком за первинним кредитним договором і сумою кредиту за додатковим договором. Інформація за пролонгованими договорами за операціями не надається, якщо відбулося продовження строку за договором без зміни суми та процентної ставки.

3. Якщо умови кредитного договору змінюються протягом звітного місяця, то у звіті за цією формою за цим договором зазначається середньозважена процентна ставка.

4. Дані щодо сум кредитів, наданих в іноземній валюті, відображаються в гривневому еквіваленті, що перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, за кожним кодом валют за кожний операційний день і разом з цим сума курсових різниць не включається.

5. Якщо згідно з умовами договору з клієнтом платою за користування наданими коштами визначається не лише процентний дохід (процентна ставка), а й комісії в складі фінансового інструменту (установлені у вигляді фіксованої суми або у відсотках до суми договору), то у звітності за формою відображається сукупний розмір винагороди (реальна плата за кредит), що визначений у кредитному договорі як плата за користування наданими коштами у вигляді процентної ставки та комісії у вигляді процентів річних. У разі встановлення банками плати за користування наданим кредитом лише у фіксованій сумі у звітності за формою відображається плата за користування кредитом у перерахунку до суми кредиту, зазначеної в договорі, у процентах річних.

6. Дані про суми (обсяги) фактично наданих і пролонгованих протягом місяця кредитів і процентних ставок за ними складаються з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030 і секцій видів економічної діяльності K112. За рахунками, які включаються до форми (крім тих, за якими відображаються кредити овердрафт), облік оборотів за фактично наданими за день та пролонгованими кредитами слід вести за параметром D020, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:

обороти за кредитами, фактично наданими за день;

обороти за пролонгованими кредитами;

інші обороти за рахунком.

7. Показники колонок 1 і 3 у рядках 1 - 17 дорівнюють сумі відповідних показників колонок 5 і 9 та 7 і 11. Показники колонок 1, 3, 5, 7, 9 і 11 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 10 і 13. Показники колонок 1, 3, 5, 7, 9 і 11 у рядках 1, 10 і 13 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 7, 11 і 12, 14 і 16. Показники колонок 1, 3, 5, 7, 9 і 11 у рядках 2 і 7 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3 - 5 та 8 і 9.

8. Показники колонок 2, 4, 6, 8, 10 і 12 у рядках 1, 2, 7, 10, 13 форми дорівнюють середньозваженим величинам, розрахунок яких здійснюється за даними відповідних рядків 10 і 13, 3 - 5, 8 і 9, 11 і 12, 14 і 16.

9. Під час надання банком зведеної інформації за філіями розраховуються загальна сума наданих кредитів і середньозважена процентна ставка.

10. Показники сум (обсягів) наданих і пролонгованих кредитів складаються за таким розрахунком:

N
з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(обороти за кредитами з урахуванням параметра D020, що обліковуються на рахунках) 

I. Кредити, що надані суб'єктам господарювання та фізичним особам, - усього 

сума рядків 2 і 7,
сума рядків 10 і 13 

1.1. Суб'єктам господарювання - усього 

сума рядків 3, 4 і 5 

1.1.1. За операціями репо 

рахунок 2010 

1.1.2. За врахованими векселями 

рахунок 2020 

1.1.3. У поточну та інвестиційну діяльність 

рахунки 2030, 2062*, 2063*, 2071, 2072, 2073, 2074, 2082, 2083, 2600А**, 2605А**, 2650А**, 2655А** 

1.1.3.1. У тому числі за секціями видів економічної діяльності 

сума за секціями видів економічної діяльності 

1.2. Фізичним особам - усього 

сума рядків 8 і 9 

1.2.1. За врахованими векселями 

рахунок 2220 

1.2.2. У поточну та інвестиційну діяльність 

рахунки 2202*, 2203*, 2211, 2212, 2213, 2232, 2233, 2620А**, 2625А** 

10 

II. Кредити, що надані в поточну діяльність, - усього 

сума рядків 11 і 13 

11 

2.1. Суб'єктам господарювання 

рахунки 2010, 2020, 2030, 2062*, 2063*, 2600А**, 2605А**, 2650А**, 2655А** 

12 

2.2. Фізичним особам 

рахунки 2202*, 2203*, 2220, 2232, 2233, 2620А**, 2625А** 

13 

III. Кредити, що надані в інвестиційну діяльність, - усього 

сума рядків 14 і 16 

14 

3.1. Суб'єктам господарювання 

рахунки 2071, 2072, 2073, 2074, 2082, 2083 

15 

3.1.1. З них іпотечні кредити 

рахунки 2082, 2083 

16 

3.2. Фізичним особам 

рахунки 2211, 2212, 2213, 2232, 2233 

17 

3.2.1. З них іпотечні кредити 

рахунки 2232, 2233 

____________
* Операції з акредитивами, що обліковуються на рахунках, до звітних даних не включаються, а облік оборотів за ними має відображатися за параметром D020 у частині "інші обороти за рахунком".

** Дані про суми кредиту овердрафт, наданого протягом місяця, визначаються як сума обрахованих щоденно відповідно до форми N 310Д позитивних різниць дебетового сальдо за рахунками клієнтів, яка встановилася за місяць. Інформація за даними, які надаються в щоденній інформації відповідно до форми N 310Д з урахуванням аналітичних параметрів секції видів економічної діяльності, має накопичуватися в базі даних банку для подання в місячному звіті.

11. Процентна ставка за кредитами розраховується як середньозважена величина процентних ставок за обсягами фактично наданих і пролонгованих кредитів суб'єктам господарювання та фізичним особам у національній та іноземній валютах у річному обчисленні.

За кожним кодом валюти та за кожною секцією видів економічної діяльності процентні ставки розраховуються за такою формулою:

   

де    - середньозважена процентна ставка за кредитами; 

Pn - процентна ставка за n-м кредитним договором;

Vn - сума (обсяг) кредитів за n-м кредитним договором".

3.4. У формі N 317 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)" і поясненні щодо її заповнення:

форму викласти в такій редакції:

Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання),
за станом на ____________ 200_ року

___________________________________
(назва банку) 

  

____________________________________
(місцезнаходження банку) 

  

________________________
(код валюти) 

  

_________________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Код рядка 

Код параметра K051 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

короткострокові 

довгострокові 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

строкові 

простро-
чені 

сумнівні 

строкові 

простро-
чені 

сумнівні 

А 

Б 

В 

  

Вимоги за кредитами, наданими в економіку України, - усього 

  

  

  

У тому числі: 

  

I. Вимоги за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, - усього 

  

  

У тому числі: 

  

за кожною групою організаційно-правових форм господарювання 

  

за організаційно-правовими формами господарювання кожної групи 

  

II. Вимоги за кредитами, наданими фізичним особам 

"__" ____________ 200_ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

  

________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

 
"; 

у поясненні:

пункти 4, 5 та 6 викласти в такій редакції:

"4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 5 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 6. Показники колонок 2 і 6 у рядках 1 - 5 форми дорівнюють відповідно сумі показників колонок 3 - 5 і 7 - 9.

5. Показники колонок 1 - 9 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 5.

6. Показники форми складаються за таким розрахунком:

N
з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

Вимоги за кредитами, наданими в економіку України, - усього
У тому числі: 

рахунки розділів 20, 22, груп 248, 260А, 262А, 265А
за аналітичним обліком,
сума рядків 2 і 22 

I. Вимоги за кредитами, наданими суб'єктам господарювання*, - усього 

рахунки розділу 20, груп 248, 260А, 265А
за аналітичним обліком,
сума рядків 4 і 13 

У тому числі: 

  

1. Вимоги за короткостроковими кредитами* - усього 

сума рядків 5 і 9 

1) короткострокові кредити*: 

сума рядків 6, 7, 8 

строкові* 

рахунки 2010, 2016КА, 2030, 2036КА, 2062, 2072, 2082, 2600А, 2605А, 2650А, 2655А; рахунки 2020, 2026КА, 2065, 2066КА, 2075, 2076КА, 2085, 2086КА за аналітичним обліком 

прострочені* 

рахунок 2037; рахунки 2027, 2067, 2077, 2087 за аналітичним обліком 

сумнівні* 

рахунки 2092, 2093, 2099; рахунки 2095, 2096, 2097 за аналітичним обліком 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами*: 

сума рядків 10, 11, 12 

10 

строковими* 

рахунки 2018, 2038, 2607, 2657; рахунки 2028, 2029, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089 за аналітичним обліком 

11 

простроченими* 

рахунки 2028, 2029, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089 за аналітичним обліком 

12 

сумнівними* 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

13 

2. Вимоги за довгостроковими кредитами* - усього 

сума рядків 14 і 18 

14 

1) довгострокові кредити*: 

сума рядків 15, 16, 17 

15 

строкові* 

рахунки 2063, 2071, 2073, 2074, 2083; рахунки 2020, 2026КА, 2065, 2066КА, 2075, 2076КА, 2085, 2086КА за аналітичним обліком 

16 

прострочені* 

рахунки 2027, 2067, 2077, 2087 за аналітичним обліком 

17 

сумнівні* 

рахунки 2095, 2096, 2097 за аналітичним обліком 

18 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами*: 

сума рядків 19, 20, 21 

19 

строковими* 

рахунки 2028, 2029, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089 за аналітичним обліком 

20 

простроченими* 

рахунки 2028, 2029, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089 за аналітичним обліком 

21 

сумнівними* 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

22 

II. Вимоги за кредитами, наданими фізичним особам, - усього 

рахунки розділу 22, груп 248, 262А
за аналітичним обліком,
сума рядків 24 і 33 

23 

У тому числі: 

  

24 

1. Вимоги за короткостроковими кредитами - усього 

сума рядків 25 і 29 

25 

1) короткострокові кредити: 

сума рядків 26, 27, 28 

26 

строкові 

рахунки 2202, 2212, 2232, 2620А, 2625А; рахунки 2205, 2206КА, 2215, 2216КА, 2220, 2226КА, 2235, 2236КА за аналітичним обліком 

27 

прострочені 

рахунки 2207, 2217, 2227, 2237 за аналітичним обліком 

28 

сумнівні 

рахунки 2292, 2299; рахунки 2290, 2291, 2295 за аналітичним обліком 

29 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: 

сума рядків 30, 31, 32 

30 

строковими 

рахунок 2627; рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239 за аналітичним обліком 

31 

простроченими 

рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239 за аналітичним обліком 

32 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

33 

2. Вимоги за довгостроковими кредитами - усього 

сума рядків 34 і 38 

34 

1) довгострокові кредити: 

сума рядків 35, 36, 37 

35 

строкові 

рахунки 2203, 2211, 2213, 2233; рахунки 2205, 2206КА, 2215, 2216КА, 2220, 2226КА, 2235, 2236КА за аналітичним обліком 

36 

прострочені 

рахунки 2207, 2217, 2227, 2237 за аналітичним обліком 

37 

сумнівні 

рахунки 2290, 2291, 2295 за аналітичним обліком 

38 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: 

сума рядків 39, 40, 41 

39 

строковими 

рахунки 2208, 2029, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239 за аналітичним обліком 

40 

простроченими 

рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239 за аналітичним обліком 

41 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

____________
* У розрізі організаційно-правових форм господарювання".

3.5. У формі N 320 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за видами економічної діяльності)" і поясненні щодо її заповнення:

форму викласти в такій редакції:

Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України
(класифікація за видами економічної діяльності),
за станом на ____________ 200_ року

__________________________________
(назва банку) 

  

____________________________________
(місцезнаходження банку) 

  

____________________
(код валюти) 

  

_____________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Код рядка 

Код параметра
К111 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

короткострокові 

довгострокові 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

строкові 

простро-
чені 

сумнівні 

строкові 

простро-
чені 

сумнівні 

А 

Б 

В 

  

I. Вимоги за кредитами, наданими в економіку України, - усього 

  

  

  

У тому числі: 

  

1. Вимоги за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, - усього 

  

  

У тому числі: 

  

за кожною секцією видів економічної діяльності 

  

за підсекціями кожної секції видів економічної діяльності 

  

за розділами кожної підсекції видів економічної діяльності 

  

2. Вимоги за кредитами, наданими фізичним особам 

  

II. З них нараховані доходи за кредитами, наданими в економіку України 

"__" ____________ 200_ р. 

Керівник 

__________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

  

_______________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

__________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

 
";

у поясненні:

пункти 4, 5 та 6 викласти в такій редакції:

"4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 7 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 6. Показники колонок 2 і 6 у рядках 1 - 7 форми дорівнюють відповідно сумі показників колонок 3 - 5 і 7 - 9.

5. Показники колонок 1 - 9 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 6.

6. Показники форми складаються за таким розрахунком:

N
з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

I. Вимоги за кредитами, наданими в економіку України, - усього
У тому числі: 

рахунки розділів 20, 22, груп 248, 260А, 262А, 265А
за аналітичним обліком,
сума рядків 2 і 22 

Вимоги за кредитами, наданими суб'єктам господарювання*, - усього 

рахунки розділу 20, груп 248, 260А, 265А
за аналітичним обліком,
сума рядків 4 і 13 

У тому числі: 

  

1. Вимоги за короткостроковими кредитами* - усього 

сума рядків 5 і 9 

1) короткострокові кредити*: 

сума рядків 6, 7, 8 

строкові* 

рахунки 2010, 2016КА, 2030, 2036КА, 2062, 2072, 2082, 2600А, 2605А, 2650А, 2655А; рахунки 2020, 2026КА, 2065, 2066КА, 2075, 2076КА, 2085, 2086КА за аналітичним обліком 

прострочені* 

рахунок 2037; рахунки 2027, 2067, 2077, 2087 за аналітичним обліком 

сумнівні* 

рахунки 2092, 2093, 2099; рахунки 2095, 2096, 2097 за аналітичним обліком 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами*: 

сума рядків 10, 11, 12 

10 

строковими* 

рахунки 2018, 2038, 2607, 2657; рахунки 2028, 2029, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089 за аналітичним обліком 

11 

простроченими* 

рахунки 2028, 2029, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089 за аналітичним обліком 

12 

сумнівними* 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

13 

2. Вимоги за довгостроковими кредитами* - усього 

сума рядків 14 і 18 

14 

1) довгострокові кредити*: 

сума рядків 15, 16, 17 

15 

строкові* 

рахунки 2063, 2071, 2073, 2074, 2083; рахунки 2020, 2026КА, 2065, 2066КА, 2075, 2076КА, 2085, 2086КА за аналітичним обліком 

16 

прострочені* 

рахунки 2027, 2067, 2077, 2087 за аналітичним обліком 

17 

сумнівні* 

рахунки 2095, 2096, 2097 за аналітичним обліком 

18 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами*: 

сума рядків 19, 20, 21 

19 

строковими* 

рахунки 2028, 2029, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089 за аналітичним обліком 

20 

простроченими* 

рахунки 2028, 2029, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089 за аналітичним обліком 

21 

сумнівними* 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

22 

Вимоги за кредитами, наданими фізичним особам, - усього 

рахунки розділу 22, груп 248, 262А
за аналітичним обліком,
сума рядків 24 і 33 

23 

У тому числі: 

  

24 

1. Вимоги за короткостроковими кредитами - усього 

сума рядків 25 і 29 

25 

1) короткострокові кредити: 

сума рядків 26, 27, 28 

26 

строкові 

рахунки 2202, 2212, 2232, 2620А, 2625А; рахунки 2205, 2206КА, 2215, 2216КА, 2220, 2226КА, 2235, 2236КА за аналітичним обліком 

27 

прострочені 

рахунки 2207, 2217, 2227, 2237 за аналітичним обліком 

28 

сумнівні 

рахунки 2292, 2299; рахунки 2290, 2291, 2295 за аналітичним обліком 

29 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: 

сума рядків 30, 31, 32 

30 

строковими 

рахунок 2627; рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239 за аналітичним обліком 

31 

простроченими 

рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239 за аналітичним обліком 

32 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

33 

2. Вимоги за довгостроковими кредитами - усього 

сума рядків 34 і 38 

34 

1) довгострокові кредити: 

сума рядків 35, 36, 37 

35 

строкові 

рахунки 2203, 2211, 2213, 2233; рахунки 2205, 2206КА, 2215, 2216КА, 2220, 2226КА, 2235, 2236КА за аналітичним обліком 

36 

прострочені 

рахунки 2207, 2217, 2227, 2237 за аналітичним обліком 

37 

сумнівні 

рахунки 2290, 2291, 2295 за аналітичним обліком 

38 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: 

сума рядків 39, 40, 41 

39 

строковими 

рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239 за аналітичним обліком 

40 

простроченими 

рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239 за аналітичним обліком 

41 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

42 

II. З них нараховані доходи за кредитами, наданими в економіку України, - усього 

сума рядків 44 і 48 

43 

У тому числі: 

  

44 

1) короткостроковими: 

сума рядків 9 і 29 

45 

строковими 

сума рядків 10 і 30 

46 

простроченими 

сума рядків 11 і 31 

47 

сумнівними 

сума рядків 12 і 32 

48 

2) довгостроковими: 

сума рядків 18 і 38 

49 

строковими 

сума рядків 19 і 39 

50 

простроченими 

сума рядків 20 і 40 

51 

сумнівними 

сума рядків 21 і 41 

____________
* У розрізі видів економічної діяльності".

3.6. У формі N 321 "Звіт про вимоги за наданими кредитами (класифікація за секторами економіки)" і поясненні щодо її заповнення:

форму викласти в такій редакції:

Звіт про вимоги за наданими кредитами
(класифікація за секторами економіки)
за станом на ____________ 200_ року

_________________________________
(назва банку) 

  

____________________________________
(місцезнаходження банку) 

  

___________________
(код країни) 

  

_____________________
(назва країни) 

  

(копійки)

Код рядка 

Код параметра
К072 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

короткострокові 

довгострокові 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

строкові 

простро-
чені 

сумнівні 

строкові 

простро-
чені 

сумнівні 

А 

  

Б 

  

Вимоги за наданими кредитами - усього 

  

  

У тому числі за секторами економіки 

  

З них нараховані доходи за наданими кредитами 

"__" ____________ 200_ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

  

_________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

 
"; 

у поясненні:

у пункті 1 слова та цифри "Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172" замінити словами та цифрами "Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96";

у пункті 3 літеру та цифри "К071" замінити літерою та цифрами "К072";

пункт 4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5, 6, 7 уважати відповідно пунктами 4, 5, 6;

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 3 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 6. Показники колонок 2 і 6 у рядках 1 - 3 форми дорівнюють відповідно сумі показників колонок 3 - 5 і 7 - 9";

пункт 5 виключити.

У зв'язку з цим пункт 6 уважати пунктом 5 та викласти його в такій редакції:

"5. Розрахунок показників форми наведено в зазначеній нижче таблиці за параметром узагальненого сектору економіки К071. Відповідність значень параметрів К071 та К072 подається в Довіднику інституційних секторів економіки (kl_k070.dbf).

N
з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

Вимоги за наданими кредитами* - усього 

рахунки розділів 20, 21, 22, груп 152, 178, 248, 260А, 262А, 265А, 1582, 1589 за аналітичним обліком,
сума рядків 3 і 12 

У тому числі: 

  

1. Вимоги за короткостроковими кредитами* - усього 

сума рядків 4 і 8 

1) короткострокові кредити*: 

сума рядків 5, 6, 7 

строкові* 

сектори 1, 0: рахунки 1521, 1522, 1523, 1600А; рахунки 1526КА за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2010, 2016КА, 2030, 2036КА, 2062, 2072, 2082, 2600А, 2605А, 2650А, 2655А; рахунки 2020, 2026КА, 2065, 2066КА, 2075, 2076КА, 2085, 2086КА за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунки 2202, 2212, 2232, 2620А, 2625А; рахунки 2205, 2206КА, 2215, 2216КА, 2220, 2226КА, 2235, 2236КА за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунки 2102, 2122; рахунки 2105, 2106КА, 2125, 2126КА за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунки 2112, 2132; рахунки 2115, 2116КА, 2135, 2136КА за аналітичним обліком 

прострочені* 

сектори 1, 0: рахунок 1527 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунок 2037; рахунки 2027, 2067, 2077, 2087 за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунки 2207, 2217, 2227, 2237 за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунки 2107, 2127 за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунки 2117, 2137 за аналітичним обліком 

сумнівні* 

сектори 1, 0: рахунки 1582, 1589 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2092, 2093, 2099; рахунки 2095, 2096, 2097 за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунки 2292, 2299; рахунки 2290, 2291, 2095 за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунки 2190, 2198 за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунок 2199; рахунок 2191 за аналітичним обліком 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами*: 

сума рядків 9, 10, 11 

строковими* 

сектори 1, 0: рахунок 1607; рахунки 1528, 1529 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2018, 2038, 2607, 2657; рахунки 2028, 2029, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089 за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунок 2627; рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239 за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунки 2108, 2109, 2128, 2129 за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунки 2118, 2119, 2138, 2139 за аналітичним обліком 

10 

простроченими* 

сектори 1, 0: рахунок 1529 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2028, 2029, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089 за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239 за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунки 2108, 2109, 2128, 2129 за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунки 2118, 2119, 2138, 2139 за аналітичним обліком 

11 

сумнівними* 

сектори 1, 0: рахунок 1780 за аналітичним обліком;
сектори 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0: рахунок 2480 за аналітичним обліком 

12 

2. Вимоги за довгостроковими кредитами* - усього 

сума рядків 13 і 17 

13 

1) довгострокові кредити*: 

сума рядків 14, 15, 16 

14 

строкові* 

сектор 1, 0: рахунки 1524, 1525; рахунки 1526КА за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2063, 2071, 2073, 2074, 2083; рахунки 2020, 2026КА, 2065, 2066КА, 2075, 2076КА, 2085, 2086КА за аналітичним обліком;
сектор 3, 0: рахунки 2203, 2211, 2213, 2233; рахунки 2205, 2206КА, 2215, 2216КА, 2220, 2226КА, 2235, 2236КА за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунки 2103, 2123; рахунки 2105, 2106КА, 2125, 2126КА за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунки 2113, 2133; рахунки 2115, 2116КА, 2135, 2136КА за аналітичним обліком 

15 

прострочені* 

сектори 1, 0: рахунок 1527 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2027, 2067, 2077, 2087 за аналітичним обліком;
сектор 3, 0: рахунки 2207, 2217, 2227, 2237 за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунки 2107, 2127 за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунки 2117, 2137 за аналітичним обліком 

16 

сумнівні* 

сектори 1, 0: рахунки 1582, 1589 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2095, 2096, 2097 за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунки 2290, 2291, 2295 за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунки 2190, 2198 за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунок 2191 за аналітичним обліком 

17 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами*: 

сума рядків 18, 19, 20 

18 

строковими* 

сектори 1, 0: рахунки 1528, 1529 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2028, 2029, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089 за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239 за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунки 2108, 2109, 2128, 2129 за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунки 2118, 2119, 2138, 2139 за аналітичним обліком 

19 

простроченими* 

сектори 1, 0: рахунок 1529 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2028, 2029, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089 за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239 за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунки 2108, 2109, 2128, 2129 за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунки 2118, 2119, 2138, 2139 за аналітичним обліком 

20 

сумнівними* 

сектор 1, 0: рахунок 1780 за аналітичним обліком;
сектори 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0: рахунок 2480 за аналітичним обліком 

21 

З них нараховані доходи за наданими кредитами - усього 

сума рядків 23 і 27 

22 

У тому числі: 

  

23 

1) за короткостроковими кредитами: 

рядок 8 

24 

за строковими кредитами 

рядок 9 

25 

за простроченими кредитами 

рядок 10 

26 

за сумнівними кредитами 

рядок 11 

27 

2) за довгостроковими кредитами: 

рядок 17 

28 

за строковими кредитами 

рядок 18 

29 

за простроченими кредитами 

рядок 19 

30 

за сумнівними кредитами 

рядок 20 

____________
* У розрізі секторів економіки".

3.7. Форму N 322 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за цільовим спрямуванням)" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України
(класифікація за цільовим спрямуванням),
за станом на ____________ 200_ року

__________________________________
(назва банку) 

  

____________________________________
(місцезнаходження банку) 

  

____________________
(код валюти) 

  

_____________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Код рядка 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

короткострокові 

довгострокові 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

строкові 

простро-
чені 

сумнівні 

строкові 

простро-
чені 

сумнівні 

А 

Б 

Вимоги за кредитами, наданими в економіку України, - усього 

  

  

У тому числі: 

I. Вимоги за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, - усього 

  

У тому числі: 

   1.1. У поточну діяльність 

   1.2. В інвестиційну
   діяльність 

II. Вимоги за кредитами, наданими фізичним особам, - усього 

  

У тому числі: 

   2.1. У поточну діяльність 

   2.2. В інвестиційну
   діяльність 

З них вимоги за іпотечними кредитами - усього 

A. Вимоги за іпотечними кредитами, наданими суб'єктам господарювання, - усього 

  

У тому числі: 

10 

1.A. Під заставу нерухомого майна житлового призначення та прилеглих земельних ділянок 

11 

2.A. Під заставу іншої нерухомості 

12 

B. Вимоги за іпотечними кредитами, наданими фізичним особам, - усього 

"__" ____________ 200_ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

_____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 322
Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України
(класифікація за цільовим спрямуванням)

1. Звіт передбачає надання банками даних про вимоги за кредитами, наданими в економіку України за цільовим спрямуванням, а саме за кредитами, що надані в поточну та інвестиційну діяльність, у тому числі іпотечні кредити.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, що перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про вимоги за кредитами, наданими резидентам - суб'єктам господарювання та фізичним особам, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181 та параметра аналітичного обліку R011.

4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 12 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 6. Показники колонок 2 і 6 у рядках 1 - 12 форми дорівнюють відповідно сумі показників колонок 3 - 5 і 7 - 9.

5. Показники колонок 1 - 9 у рядках 1 та 8 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 5 та 9 і 12. Показники колонок 1 - 9 у рядках 2, 5, 9 відповідно дорівнюють сумі показників у рядках 3 - 4, 6 - 7, 10 - 11.

6. Показники форми складаються за таким розрахунком:

N
з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника (залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

I. Вимоги за кредитами, наданими в економіку України, - усього
У тому числі: 

рахунки розділів 20, 22, групи 248, 260А, 262А, 265А за аналітичним обліком,
сума рядків 2 і 42 

1.1. Вимоги за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, - усього 

рахунки розділу 20, групи 248, 260А, 265А за аналітичним обліком, сума рядків 4 і 23 

У тому числі: 

  

1. Вимоги за короткостроковими кредитами - усього 

сума рядків 5 і 14 

у поточну діяльність: 

сума рядків 6 і 10 

1) короткострокові кредити: 

сума рядків 7, 8 і 9 

строкові 

рахунки 2010, 2016КА, 2030, 2036КА, 2062, 2600А, 2605А, 2650А, 2655А; рахунки 2020, 2026КА, 2065, 2066КА за аналітичним обліком 

прострочені 

рахунок 2037; рахунки 2027, 2067 за аналітичним обліком 

сумнівні 

рахунки 2092, 2093, 2099; рахунок 2096 за аналітичним обліком 

10 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: 

сума рядків 11, 12 і 13 

11 

строковими 

рахунки 2018, 2038, 2607, 2657; рахунки 2028, 2029, 2039, 2068, 2069 за аналітичним обліком 

12 

простроченими 

рахунки 2028, 2029, 2039, 2068, 2069 за аналітичним обліком 

13 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

14 

в інвестиційну діяльність: 

сума рядків 15 і 19 

15 

1) короткострокові кредити: 

сума рядків 16, 17 і 18 

16 

строкові 

рахунки 2072; рахунки 2075, 2076КА, 2082, 2085, 2086КА за аналітичним обліком 

17 

прострочені 

рахунки 2077, 2087 за аналітичним обліком 

18 

сумнівні 

рахунки 2095, 2097 за аналітичним обліком 

19 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: 

сума рядків 20, 21 і 22 

20 

строковими 

рахунки 2078, 2079, 2088, 2089 за аналітичним обліком 

21 

простроченими 

рахунки 2078, 2079, 2088, 2089 за аналітичним обліком 

22 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

23 

2. Вимоги за довгостроковими кредитами - усього 

сума рядків 24 і 33 

24 

у поточну діяльність: 

сума рядків 25 і 29 

25 

1) довгострокові кредити: 

сума рядків 26, 27 і 28 

26 

строкові 

рахунок 2063; рахунки 2020, 2026КА, 2065, 2066КА за аналітичним обліком 

27 

прострочені 

рахунки 2027, 2067 за аналітичним обліком 

28 

сумнівні 

рахунок 2096 за аналітичним обліком 

29 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: 

сума рядків 30, 31 і 32 

30 

строковими 

рахунки 2028, 2029, 2068, 2069 за аналітичним обліком 

31 

простроченими 

рахунки 2028, 2029, 2068, 2069 за аналітичним обліком 

32 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

33 

в інвестиційну діяльність: 

сума рядків 34 і 38 

34 

1) довгострокові кредити: 

сума рядків 35, 36 і 37 

35 

строкові 

рахунки 2071, 2073, 2074; рахунки 2075, 2076КА, 2083, 2085, 2086КА за аналітичним обліком 

36 

прострочені 

рахунки 2077, 2087 за аналітичним обліком 

37 

сумнівні 

рахунки 2095, 2097 за аналітичним обліком 

38 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: 

сума рядків 39, 40 і 41 

39 

строковими 

рахунки 2078, 2079, 2088, 2089 за аналітичним обліком 

40 

простроченими 

рахунки 2078, 2079, 2088, 2089 за аналітичним обліком 

41 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

42 

1.2. Вимоги за кредитами, наданими фізичним особам, - усього 

рахунки розділу 22, груп 248, 262А
за аналітичним обліком, сума рядків 43 і 62 

43 

1. Вимоги за короткостроковими кредитами - усього 

сума рядків 44 і 53 

44 

у поточну діяльність: 

сума рядків 45 і 49 

45 

1) короткострокові кредити: 

сума рядків 46, 47 і 48 

46 

строкові 

рахунки 2202, 2620А, 2625А; рахунки 2205, 2206КА, 2215, 2220, 2226КА за аналітичним обліком 

47 

прострочені 

рахунки 2207, 2227 за аналітичним обліком 

48 

сумнівні 

рахунки 2292, 2299; рахунок 2290 за аналітичним обліком 

49 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: 

сума рядків 50, 51 і 52 

50 

строковими 

рахунок 2627; рахунки 2208, 2209, 2228, 2229 за аналітичним обліком 

51 

простроченими 

рахунки 2208, 2209, 2228, 2229 за аналітичним обліком 

52 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

53 

в інвестиційну діяльність: 

сума рядків 54 і 58 

54 

1) короткострокові кредити: 

сума рядків 55, 56 і 57 

55 

строкові 

рахунок 2212; рахунки 2216КА, 2232, 2235, 2236КА за аналітичним обліком 

56 

прострочені 

рахунки 2217, 2237 за аналітичним обліком 

57 

сумнівні 

рахунки 2291, 2295 за аналітичним обліком 

58 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: 

сума рядків 59, 60 і 61 

59 

строковими 

рахунки 2218, 2219, 2238, 2239 за аналітичним обліком 

60 

простроченими 

рахунки 2218, 2219, 2238, 2239 за аналітичним обліком 

61 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

62 

2. Вимоги за довгостроковими кредитами - усього 

сума рядків 63 і 72 

63 

у поточну діяльність: 

сума рядків 64 і 68 

64 

1) довгострокові кредити: 

сума рядків 65, 66 і 67 

65 

строкові 

рахунок 2203; рахунки 2205, 2206КА, 2215, 2220, 2226КА, 2233, 2235, 2236КА за аналітичним обліком 

66 

прострочені 

рахунки 2207, 2227, 2237 за аналітичним обліком 

67 

сумнівні 

рахунки 2290, 2295 за аналітичним обліком 

68 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: 

сума рядків 69, 70 і 71 

69 

строковими 

рахунки 2208, 2209, 2228, 2229, 2238, 2239 за аналітичним обліком 

70 

простроченими 

рахунки 2208, 2209, 2228, 2229, 2238, 2239 за аналітичним обліком 

71 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

72 

в інвестиційну діяльність: 

сума рядків 73 і 77 

73 

1) довгострокові кредити: 

сума рядків 74, 75 і 76 

74 

строкові 

рахунки 2211, 2213; рахунки 2216КА, 2233, 2235, 2236КА за аналітичним обліком 

75 

прострочені 

рахунки 2217, 2237 за аналітичним обліком 

76 

сумнівні 

рахунки 2291, 2295 за аналітичним обліком 

77 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: 

сума рядків 78, 79 і 80 

78 

строковими 

рахунки 2218, 2219, 2238, 2239 за аналітичним обліком 

79 

простроченими 

рахунки 2218, 2219, 2238, 2239 за аналітичним обліком 

80 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

81 

II. Із загальної суми вимоги за іпотечними кредитами - усього 

рахунки груп 208 та 223; рахунки 2291, 2097, 2480 за аналітичним обліком,
сума рядків 82 та 122 

82 

2.1. Вимоги за іпотечними кредитами, наданими суб'єктам господарювання, - усього 

рахунки групи 208 А, 2097, 2480 за аналітичним обліком, сума рядків 84 і 103 

83 

У тому числі: 

  

84 

1. Вимоги за короткостроковими кредитами - усього 

сума рядків 85 і 94 

85 

під заставу нерухомого майна житлового призначення та прилеглих земельних ділянок: 

сума рядків 86 і 90 

86 

1) короткострокові кредити: 

сума рядків 87, 88 і 89 

87 

строкові 

рахунки 2082, 2085, 2086КА за аналітичним обліком 

88 

прострочені 

рахунок 2087 за аналітичним обліком 

89 

сумнівні 

рахунки 2095, 2097 за аналітичним обліком 

90 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: 

сума рядків 91, 92 і 93 

91 

строковими 

рахунки 2088, 2089 за аналітичним обліком 

92 

простроченими 

рахунки 2088, 2089 за аналітичним обліком 

93 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

94 

під заставу іншої нерухомості: 

сума рядків 95 і 99 

95 

1) короткострокові кредити: 

сума рядків 96, 97 і 98 

96 

строкові 

рахунки 2082, 2085, 2086КА за аналітичним обліком 

97 

прострочені 

рахунок 2087 за аналітичним обліком 

98 

сумнівні 

рахунки 2095, 2097 за аналітичним обліком 

99 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: 

сума рядків 100, 101 і 102 

100 

строковими 

рахунки 2088, 2089 за аналітичним обліком 

101 

простроченими 

рахунки 2088, 2089 за аналітичним обліком 

102 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

103 

2. Вимоги за довгостроковими кредитами - усього 

сума рядків 104 і 113 

104 

під заставу нерухомого майна житлового призначення та прилеглих земельних ділянок: 

сума рядків 105 і 109 

105 

1) довгострокові кредити: 

сума рядків 106, 107 і 108 

106 

строкові 

рахунки 2083, 2085, 2086КА за аналітичним обліком 

107 

прострочені 

рахунок 2087 за аналітичним обліком 

108 

сумнівні 

рахунки 2095, 2097 за аналітичним обліком 

109 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: 

сума рядків 110, 111 і 112 

110 

строковими 

рахунки 2088, 2089 за аналітичним обліком 

111 

простроченими 

рахунки 2088, 2089 за аналітичним обліком 

112 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

113 

під заставу іншої нерухомості: 

сума рядків 114 і 118 

114 

1) довгострокові кредити: 

сума рядків 115, 116 і 117 

115 

строкові 

рахунки 2083, 2085, 2086КА за аналітичним обліком 

116 

прострочені 

рахунок 2087 за аналітичним обліком 

117 

сумнівні 

рахунки 2095, 2097 за аналітичним обліком 

118 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: 

сума рядків 119, 120 і 121 

119 

строковими 

рахунки 2088, 2089 за аналітичним обліком 

120 

простроченими 

рахунки 2088, 2089 за аналітичним обліком 

121 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

122 

2.2. Вимоги за іпотечними кредитами, наданими фізичним особам, - усього 

рахунки групи 223, 2480, 2291
за аналітичним обліком, сума рядків 123 і 142 

123 

1. Вимоги за короткостроковими кредитами - усього 

сума рядків 124 і 128 

124 

1) короткострокові кредити: 

сума рядків 125, 126 і 127 

125 

строкові 

рахунки 2232, 2235, 2236КА за аналітичним обліком 

126 

прострочені 

рахунок 2237 за аналітичним обліком 

127 

сумнівні 

рахунки 2291, 2295 за аналітичним обліком 

128 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: 

сума рядків 129, 130 і 131 

129 

строковими 

рахунки 2238, 2239 за аналітичним обліком 

130 

простроченими 

рахунки 2238, 2239 за аналітичним обліком 

131 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

132 

2. Вимоги за довгостроковими кредитами - усього 

сума рядків 133 і 137 

133 

1) довгострокові кредити: 

сума рядків 134, 135 і 136 

134 

строкові 

рахунки 2233, 2235, 2236КА за аналітичним обліком 

135 

прострочені 

рахунок 2237 за аналітичним обліком 

136 

сумнівні 

рахунки 2291, 2295 за аналітичним обліком 

137 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: 

сума рядків 138, 139 і 140 

138 

строковими 

рахунки 2238, 2239 за аналітичним обліком 

139 

простроченими 

рахунки 2238, 2239 за аналітичним обліком 

140 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

".

3.8. У формі N 323 "Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за формами власності)" і поясненні щодо її заповнення:

форму викласти в такій редакції:

Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України
(класифікація за формами власності),
за станом на ____________ 200_ року

__________________________________
(назва банку) 

  

_____________________________________
(місцезнаходження банку) 

  

____________________
(код валюти) 

  

_____________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Код рядка 

Код параметра
К081 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

короткострокові 

довгострокові 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

строкові 

простро-
чені 

сумнівні 

строкові 

простро-
чені 

сумнівні 

А 

  

Б 

  

Вимоги за кредитами, наданими в економіку України, - усього 

  

  

  

у тому числі: 

  

I. Вимоги за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, - усього 

  

у тому числі за формами власності 

  

II. Вимоги за кредитами, наданими фізичним особам (приватна власність) 

"__" ____________ 200_ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

  

_________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

 
"; 

у поясненні:

пункти 4, 5 та 6 викласти в такій редакції:

"4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 4 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 6. Показники колонок 2 і 6 у рядках 1 - 4 форми дорівнюють відповідно сумі показників колонок 3 - 5, 7 - 9.

5. Показники колонок 1 - 9 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 4.

6. Показники форми складаються за таким розрахунком:

N
з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

Вимоги за кредитами, наданими в економіку України, - усього
у тому числі: 

рахунки розділів 20, 22, груп 248, 260А, 262А, 265А
за аналітичним обліком,
сума рядків 2 і 22 

I. Вимоги за кредитами, наданими суб'єктам господарювання*, - усього 

рахунки розділу 20, груп 248, 260А, 265А
за аналітичним обліком,
сума рядків 4 і 13 

У тому числі: 

  

1. Вимоги за короткостроковими кредитами* - усього 

сума рядків 5 і 9 

1) короткострокові кредити*: 

сума рядків 6, 7, 8 

строкові* 

рахунки 2010, 2016КА, 2030, 2036КА, 2062, 2072, 2082, 2600А, 2605А, 2650А, 2655А; рахунки 2020, 2026КА, 2065, 2066КА, 2075, 2076КА, 2085, 2086КА за аналітичним обліком 

прострочені* 

рахунок 2037; рахунки 2027, 2067, 2077, 2087 за аналітичним обліком 

сумнівні* 

рахунки 2092, 2093, 2099; рахунки 2095, 2096, 2097 за аналітичним обліком 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами*: 

сума рядків 10, 11, 12 

10 

строковими* 

рахунки 2018, 2038, 2607, 2657; рахунки 2028, 2029, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089 за аналітичним обліком 

11 

простроченими* 

рахунки 2028, 2029, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089 за аналітичним обліком 

12 

сумнівними* 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

13 

2. Вимоги за довгостроковими кредитами* - усього 

сума рядків 14 і 18 

14 

1) довгострокові кредити*: 

сума рядків 15, 16, 17 

15 

строкові* 

рахунки 2063, 2071, 2073, 2074, 2083; рахунки 2020, 2026КА, 2065, 2066КА, 2075, 2076КА, 2085, 2086КА за аналітичним обліком 

16 

прострочені* 

рахунки 2027, 2067, 2077, 2087 за аналітичним обліком 

17 

сумнівні* 

рахунки 2095, 2096, 2097 за аналітичним обліком 

18 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами*: 

сума рядків 19, 20, 21 

19 

строковими* 

рахунки 2028, 2029, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089 за аналітичним обліком 

20 

простроченими* 

рахунки 2028, 2029, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089 за аналітичним обліком 

21 

сумнівними* 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

22 

II. Вимоги за кредитами, наданими фізичним особам, - усього 

рахунки розділу 22, груп 248, 262А
за аналітичним обліком,
сума рядків 24 і 33 

23 

У тому числі: 

  

24 

1. Вимоги за короткостроковими кредитами - усього 

сума рядків 25 і 29 

25 

1) короткострокові кредити: 

сума рядків 26, 27, 28 

26 

строкові 

рахунки 2202, 2212, 2232, 2620А, 2625А; рахунки 2205, 2206КА, 2215, 2216КА, 2220, 2226КА, 2235, 2236КА за аналітичним обліком 

27 

прострочені 

рахунки 2207, 2217, 2227, 2237 за аналітичним обліком 

28 

сумнівні 

рахунки 2292, 2299; рахунки 2290, 2291, 2295 за аналітичним обліком 

29 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: 

сума рядків 30, 31, 32 

30 

строковими 

рахунок 2627; рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239 за аналітичним обліком 

31 

простроченими 

рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239 за аналітичним обліком 

32 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

33 

2. Вимоги за довгостроковими кредитами - усього 

сума рядків 34 і 38 

34 

1) довгострокові кредити: 

сума рядків 35, 36, 37 

35 

строкові 

рахунки 2203, 2211, 2213, 2233; рахунки 2205, 2206КА, 2215, 2216КА, 2220, 2226КА, 2235, 2236КА за аналітичним обліком 

36 

прострочені 

рахунки 2207, 2217, 2227, 2237 за аналітичним обліком 

37 

сумнівні 

рахунки 2290, 2291, 2295 за аналітичним обліком 

38 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: 

сума рядків 39, 40, 41 

39 

строковими 

рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239 за аналітичним обліком 

40 

простроченими 

рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239 за аналітичним обліком 

41 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

____________
* У розрізі форм власності".

3.9. Пояснення щодо заповнення форми N 350Д "Звіт про суми і процентні ставки за депозитами" після абзацу десятого доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо умовами договору з клієнтом платою за користування залученими коштами визначається не лише процентний дохід (процентна ставка), а й інші види платежів у складі фінансового інструменту (установлені у вигляді фіксованої суми тощо), то у звітності за формою відображається сукупний розмір винагороди (реальна плата за депозит), що визначений у депозитному договорі як плата за користування залученими коштами у вигляді процентів річних".

3.10. Форму N 354 "Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб
(класифікація за організаційно-правовими формами господарювання),
за станом на ____________ 200_ року

________________________________
(назва банку) 

  

____________________________________
(місцезнаходження банку) 

  

___________________
(код валюти) 

  

_____________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Код рядка 

Код параметра К051 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

на вимогу 

строкові  

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

переказні 

інші 

коротко-
строкові 

довго-
строкові  

A

B

  

Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, - усього 

  

  

  

у тому числі: 

  

1. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання, - усього 

  

  

у тому числі: 

  

1.1. Зобов'язання за коштами - усього 

  

  

у тому числі: 

  

за кожною групою організаційно-правових форм господарювання 

  

за організаційно-правовими формами господарювання кожної групи 

  

1.2. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати 

  

2. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб 

  

  

у тому числі: 

  

2.1. Зобов'язання за коштами 

  

2.2. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати 

"__" ____________ 200_ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

__________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

 Пояснення щодо заповнення форми N 354
Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)

1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, у розрізі організаційно-правових форм господарювання. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України "Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 N 97.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки резидентів - суб'єктів господарювання та фізичних осіб, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, організаційно-правових форм господарювання K051 та параметра аналітичного обліку R011.

4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 9 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 5. Показники колонки 2 у рядках 1 - 9 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 3 і 4. Показники колонки 5 у рядках 1 - 9 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 6 і 7.

5. Показники колонок 1 - 7 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 7. Показники колонок 1 - 7 у рядку 2 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3 і 6. Показники колонок 1 - 7 у рядку 7 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 8 і 9.

6. Показники форми складаються за таким розрахунком:

N
з/п

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, - усього
у тому числі: 

рахунки розділу 26П, рахунки 3650, 3651, 3652, 3659 (332, 333, 334 у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів за даними файла 08),
сума рядків 2 і 34 

1. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання*, - усього 

рахунки груп 260П, 261, 264, 265П (332, 333, 334 у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів за даними файла 08),
сума рядків 4 і 19 

У тому числі: 

  

1.1. Зобов'язання за коштами* 

сума рядків 5 і 12 

1. Зобов'язання за коштами на вимогу*: 

сума рядків 6 і 9 

1) кошти на вимогу* 

сума рядків 7 і 8 

переказні* 

рахунки 2600П, 2601, 2602, 2605П, рахунки групи 264, рахунки 2650П, 2655П 

інші* 

рахунки 2603, 2604, 2606 

2) нараховані витрати за коштами на вимогу* 

сума рядків 10 і 11 

10 

переказними* 

рахунки 2608, 2658 за аналітичним обліком 

11 

іншими* 

рахунок 2608 за аналітичним обліком 

12 

2. Зобов'язання за строковими коштами*: 

сума рядків 13 і 16 

13 

1) строкові кошти*: 

сума рядків 14 і 15 

14 

короткострокові* 

рахунки 2610, 2611, 2651; рахунки 2616КП, 2617, 2653, 2656КП за аналітичним обліком 

15 

довгострокові* 

рахунки 2615, 2652; рахунки 2616КП, 2617, 2653, 2656КП за аналітичним обліком 

16 

2) нараховані витрати за строковими коштами*: 

сума рядків 17 і 18 

17 

короткостроковими* 

рахунки 2618, 2658 за аналітичним обліком 

18 

довгостроковими* 

рахунки 2618, 2658 за аналітичним обліком 

19 

1.2. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

сума рядків 20 і 27 

20 

1. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу: 

сума рядків 21 і 24 

21 

1) іменні ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу 

сума рядків 22 і 23 

22 

переказні 

23 

інші 

рахунки 3340, 3346КП, 3347 за даними файла 08 

24 

2) нараховані витрати за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу 

сума рядків 25 і 26 

25 

переказними 

26 

іншими 

рахунок 3348 за даними файла 08 

27 

2. Строкові іменні ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком: 

сума рядків 28 і 31 

28 

1) строкові іменні ощадні (депозитні) сертифікати: 

сума рядків 29 і 30 

29 

короткострокові 

рахунки 3320, 3326КП, 3327 за даними файла 08 

30 

довгострокові 

рахунки 3330, 3336КП, 3337 за даними файла 08 

31 

2) нараховані витрати за строковими іменними ощадними (депозитними) сертифікатами: 

сума рядків 32 і 33 

32 

короткострокові 

рахунок 3328 за даними файла 08 

33 

довгострокові 

рахунок 3338 за даними файла 08 

34 

2. Зобов'язання за коштами фізичних осіб, - усього 

рахунки груп 262П, 263, рахунки 3650, 3651, 3652, 3659 (332, 333, 334 у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів за даними файла 08),
сума рядків 36 і 51 

35 

У тому числі: 

  

36 

2.1. Зобов'язання за коштами* 

сума рядків 37 і 44 

37 

1. Зобов'язання за коштами на вимогу: 

сума рядків 38 і 41 

38 

1) кошти на вимогу 

сума рядків 39 і 40 

39 

переказні 

рахунки 2620П, 2622, 2625П, 3650, 3651, 3652, 3659 

40 

інші 

41 

2) нараховані витрати за коштами на вимогу 

сума рядків 42 і 43 

42 

переказними 

рахунок 2628 

43 

іншими 

44 

2. Зобов'язання за строковими коштами: 

сума рядків 45 і 48 

45 

1) строкові кошти: 

сума рядків 46 і 47 

46 

короткострокові 

рахунок 2630; рахунки 2636КП, 2637 за аналітичним обліком 

47 

довгострокові 

рахунок 2635; рахунки 2636КП, 2637 за аналітичним обліком 

48 

2) нараховані витрати за строковими коштами: 

сума рядків 49 і 50 

49 

короткостроковими 

рахунок 2638 за аналітичним обліком 

50 

довгостроковими 

рахунок 2638 за аналітичним обліком 

51 

2.2. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

сума рядків 52 і 59 

52 

1. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу: 

сума рядків 53 і 56 

53 

1) іменні ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу 

сума рядків 54 і 55 

54 

переказні 

55 

інші 

рахунки 3340, 3346КП, 3347 за даними файла 08 

56 

2) нараховані витрати за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу 

сума рядків 57 і 58 

57 

переказними 

58 

іншими 

рахунок 3348 за даними файла 08 

59 

2. Строкові іменні ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком: 

сума рядків 60 і 63 

60 

1) строкові іменні ощадні (депозитні) сертифікати: 

сума рядків 61 і 62 

61 

короткострокові 

рахунки 3320, 3326КП, 3327 за даними файла 08 

62 

довгострокові 

рахунки 3330, 3336КП, 3337 за даними файла 08 

63 

2) нараховані витрати за строковими іменними ощадними (депозитними) сертифікатами: 

сума рядків 64 і 65 

64 

короткострокові 

рахунок 3328 за даними файла 08 

65 

довгострокові 

рахунок 3338 за даними файла 08 

____________
* У розрізі організаційно-правових форм господарювання".

3.11. Форму N 360 "Звіт про зобов'язання за залученими коштами (класифікація за секторами економіки)" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про зобов'язання за залученими коштами
(класифікація за секторами економіки)
за станом на ____________ 200_ року

________________________________
(назва банку) 

  

__________________________________
(місцезнаходження банку) 

  

__________________
(код країни) 

  

__________________
(назва країни) 

  

(копійки)

Код рядка 

Код параметра
К072 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

на вимогу 

строкові  

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

переказні 

інші

коротко-
строкові 

довгост-
рокові  

  

Зобов'язання за залученими коштами - усього 

  

  

у тому числі за секторами економіки 

  

З них нараховані витрати за залученими коштами 

"__" ____________ 200_ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 360
Звіт про зобов'язання за залученими коштами
(класифікація за секторами економіки)

1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов'язання за залученими коштами в розрізі секторів економіки. Під час складання звіту доцільно користуватися Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки резидентів та нерезидентів, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, інституційних секторів економіки K072 та параметра аналітичного обліку R011.

4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 3 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 5. Показники колонки 2 у рядках 1 - 3 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 3 і 4. Показники колонки 5 у рядках 1 - 3 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 6 і 7.

5. Розрахунок показників форми наведено в зазначеній нижче таблиці за параметром узагальненого сектору економіки К071. Відповідність значень параметрів К071 та К072 подається в Довіднику інституційних секторів економіки (kl_k070.dbf).

N
з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

Зобов'язання за залученими коштами* - усього 

рахунки розділу 16П, 26П, рахунки 3650, 3651, 3652, 3659 (332, 333, 334 за даними файла 08 у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів),
сума рядків 3 і 10 

У тому числі: 

  

1. Зобов'язання за коштами на вимогу*: 

сума рядків 4 і 7 

1) кошти на вимогу* 

сума рядків 5 і 6 

переказні 

сектори 1, 0: рахунки 1600П, 1602;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2600П, 2601, 2602, 2605П, рахунки групи 264, рахунки 2650П, 2655П;
сектори 3, 0: рахунки 2620П, 2622, 2625П, 3650, 3651, 3652, 3659 

інші 

сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2603, 2604, 2606;
сектори 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 3340, 3346КП, 3347 за даними файла 08 у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів 

2) нараховані витрати за коштами на вимогу* 

сума рядків 8 і 9 

переказними 

сектори 1, 0: рахунок 1608 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2608, 2658 за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунок 2628 

іншими 

сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунок 2608 за аналітичним обліком;
сектори 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0: рахунок 3348 за аналітичним обліком за даними файла 08 у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів 

10 

2. Зобов'язання за строковими коштами*: 

сума рядків 11 і 14 

11 

1) строкові кошти*: 

сума рядків 12 і 13 

12 

короткострокові* 

сектори 1, 0: рахунки 1610, 1612 (1617 за аналітичним обліком);
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2610, 2611, 2651; рахунки 2616КП, 2617, 2653, 2656КП за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунок 2630; рахунки 2636КП, 2637 за аналітичним обліком;
сектори 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 3320, 3326КП, 3327 за аналітичним обліком за даними файла 08 у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів 

13 

довгострокові* 

сектори 1, 0: рахунки 1615 (1617 за аналітичним обліком);
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2615, 2652; рахунки 2616КП, 2617, 2653, 2656КП за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунок 2635; рахунки 2636КП, 2637 за аналітичним обліком;
сектори 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 3330, 3336КП, 3337 за аналітичним обліком за даними файла 08 у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів 

14 

2) нараховані витрати за строковими коштами*: 

сума рядків 15 і 16 

15 

короткостроковими* 

сектори 1, 0: рахунок 1618 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2618, 2658 за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунок 2638 за аналітичним обліком;
сектори 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0: рахунок 3328 за аналітичним обліком за даними файла 08 у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів 

16 

довгостроковими* 

сектори 1, 0: рахунок 1618 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2618, 2658 за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунок 2638 за аналітичним обліком;
сектори 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0: рахунок 3338 за аналітичним обліком за даними файла 08 у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів 

17 

З них нараховані витрати за залученими коштами - усього 

сума рядків 19 і 22 

18 

У тому числі: 

  

19 

1) нараховані витрати за коштами на вимогу 

сума рядків 20 і 21 

20 

переказними 

рядок 8 

21 

іншими 

рядок 9 

22 

2) нараховані витрати за строковими коштами: 

сума рядків 23 і 24 

23 

короткостроковими 

рядок 15 

24 

довгостроковими 

рядок 16 

____________
* У розрізі секторів економіки".

3.12. Форму N 361 "Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за видами економічної діяльності)" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за видами економічної діяльності),
за станом на ____________ 200_ року

________________________________
(назва банку) 

  

__________________________________
(місцезнаходження банку) 

  

__________________
(код валюти) 

  

__________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Код рядка 

Код параметра К111 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

на вимогу 

строкові  

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

переказні 

інші 

коротко-
строкові 

довгост-
рокові 

  

Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, - усього 

  

  

  

у тому числі: 

  

1. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання, - усього 

  

  

у тому числі: 

  

1.1. Зобов'язання за коштами - усього: 

  

  

у тому числі: 

  

за кожною секцією видів економічної діяльності 

  

за підсекціями кожної секції видів економічної діяльності 

  

за розділами кожної підсекції видів економічної діяльності 

  

1.2. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

  

2. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб, - усього 

  

  

у тому числі: 

  

2.1. Зобов'язання за коштами 

10 

  

2.2. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

11 

  

Із них нараховані витрати за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб 

"__" ____________ 200_ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 361
Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб
(класифікація за видами економічної діяльності)

1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, у розрізі видів економічної діяльності. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 22.10.96 N 441.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про зобов'язання банків за коштами, залученими на рахунки резидентів - суб'єктів господарювання та фізичних осіб, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, видів економічної діяльності K111 та параметра аналітичного обліку R011.

4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 11 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 5. Показники колонки 2 у рядках 1 - 11 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 3 і 4. Показники колонки 5 у рядках 1 - 11 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 6 і 7.

5. Показники колонок 1 - 7 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 8. Показники колонок 1 - 7 у рядку 2 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3 і 7. Показники колонок 1 - 7 у рядку 8 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 9 і 10.

6. Показники форми складаються за таким розрахунком:

N з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, - усього
у тому числі: 

рахунки розділу 26П, рахунки 3650, 3651, 3652, 3659 (332, 333, 334 у частині іменних ощадних (депозитних) cертифікатів за даними файла 08),
сума рядків 2 і 34 

1. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання*, - усього 

рахунки груп 260П, 261, 264, 265П (332, 333, 334 у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів за даними файла 08),
сума рядків 4 і 19 

У тому числі: 

  

1.1. Зобов'язання за коштами* 

сума рядків 5 і 12 

1. Зобов'язання за коштами на вимогу*: 

сума рядків 6 і 9 

1) кошти на вимогу* 

сума рядків 7 і 8  

переказні* 

рахунки 2600П, 2601, 2602, 2605П, рахунки групи 264, рахунки 2650П, 2655П 

інші* 

рахунки 2603, 2604, 2606 

2) нараховані витрати за коштами на вимогу* 

сума рядків 10 і 11 

10 

переказними* 

рахунки 2608, 2658 за аналітичним обліком 

11 

іншими* 

рахунок 2608 за аналітичним обліком 

12 

2. Зобов'язання за строковими коштами*: 

сума рядків 13 і 16 

13 

1) строкові кошти*: 

сума рядків 14 і 15 

14 

короткострокові* 

рахунки 2610, 2611, 2651; рахунки 2616КП, 2617, 2653, 2656КП за аналітичним обліком 

15 

довгострокові* 

рахунки 2615, 2652; рахунки 2616КП, 2617, 2653, 2656КП за аналітичним обліком 

16 

2) нараховані витрати за строковими коштами*: 

сума рядків 17 і 18 

17 

короткостроковими* 

рахунки 2618, 2658 за аналітичним обліком 

18 

довгостроковими* 

рахунки 2618, 2658 за аналітичним обліком 

19 

1.2. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

сума рядків 20 і 27 

20 

1. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу: 

сума рядків 21 і 24 

21 

1) іменні ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу  

сума рядків 22 і 23 

22 

переказні 

23 

інші 

рахунки 3340, 3346КП, 3347 за даними файла 08 

24 

2) нараховані витрати за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу 

сума рядків 25 і 26 

25 

переказними 

26 

іншими 

рахунок 3348 за даними файла 08 

27 

2. Строкові іменні ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком: 

сума рядків 28 і 31 

28 

1) строкові іменні ощадні (депозитні) сертифікати: 

сума рядків 29 і 30 

29 

короткострокові 

рахунки 3320, 3326КП, 3327 за даними файла 08 

30 

довгострокові 

рахунки 3330, 3336КП, 3337 за даними файла 08 

31 

2) нараховані витрати за строковими іменними ощадними (депозитними) сертифікатами: 

сума рядків 32 і 33 

32 

короткострокові 

рахунок 3328 за даними файла 08 

33 

довгострокові 

рахунок 3338 за даними файла 08 

34 

2. Зобов'язання за коштами фізичних осіб - усього 

рахунки груп 262П, 263, рахунки 3650, 3651, 3652, 3659 (332, 333, 334 у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів за даними файла 08),
сума рядків 36 і 51 

35 

У тому числі: 

  

36 

2.1. Зобов'язання за коштами* 

сума рядків 37 і 44 

37 

1. Зобов'язання за коштами на вимогу: 

сума рядків 38 і 41 

38 

1) кошти на вимогу 

сума рядків 39 і 40 

39 

переказні 

рахунки 2620П, 2622, 2625П, 3650, 3651, 3652, 3659 

40 

інші 

41 

2) нараховані витрати за коштами на вимогу 

сума рядків 42 і 43  

42 

переказними 

рахунок 2628 

43 

іншими 

44 

2. Зобов'язання за строковими коштами: 

сума рядків 45 і 48 

45 

1) строкові кошти: 

сума рядків 46 і 47 

46 

короткострокові 

рахунок 2630; рахунки 2636КП, 2637 за аналітичним обліком 

47 

довгострокові 

рахунок 2635; рахунки 2636КП, 2637 за аналітичним обліком 

48 

2) нараховані витрати за строковими коштами: 

сума рядків 49 і 50 

49 

короткостроковими 

рахунок 2638 за аналітичним обліком 

50 

довгостроковими 

рахунок 2638 за аналітичним обліком 

51 

2.2. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

сума рядків 52 і 59 

52 

1. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу: 

сума рядків 53 і 56 

53 

1) іменні ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу  

сума рядків 54 і 55 

54 

переказні 

55 

інші 

рахунки 3340, 3346КП, 3347 за даними файла 08 

56 

2) нараховані витрати за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу 

сума рядків 57 і 58 

57 

переказними 

58 

іншими 

рахунок 3348 за даними файла 08 

59 

2. Строкові іменні ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком: 

сума рядків 60 і 63 

60 

1) строкові іменні ощадні (депозитні) сертифікати: 

сума рядків 61 і 62 

61 

короткострокові 

рахунки 3320, 3326КП, 3327 за даними файла 08 

62 

довгострокові 

рахунки 3330, 3336КП, 3337 за даними файла 08 

63 

2) нараховані витрати за строковими іменними ощадними (депозитними) сертифікатами: 

сума рядків 64 і 65 

64 

короткострокові 

рахунок 3328 за даними файла 08 

65 

довгострокові 

рахунок 3338 за даними файла 08 

66 

З них нараховані витрати за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, - усього 

сума рядків 68 і 71 

67 

У тому числі: 

  

68 

1) нараховані витрати за коштами на вимогу 

сума рядків 69 і 70 

69 

переказними 

сума рядків 10, 25, 42 і 57 

70 

іншими 

сума рядків 11, 26, 43 і 58 

71 

2) нараховані витрати за строковими коштами: 

сума рядків 72 і 73 

72 

короткостроковими 

сума рядків 17, 32, 49 і 64 

73 

довгостроковими 

сума рядків 18, 33, 50 і 65 

____________
* У розрізі видів економічної діяльності".

3.13. Форму N 362 "Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за формами власності)" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за формами власності),
за станом на ____________ 200_ року

________________________________
(назва банку) 

  

__________________________________
(місцезнаходження банку) 

  

__________________
(код валюти) 

  

___________________
(назва валюти)
___________________ 

  

(копійки)

Код рядка 

Код параметра К081 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

на вимогу 

строкові 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

переказні 

інші 

коротко-
строкові 

довго-
строкові 

  

Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, - усього 

  

  

  

у тому числі: 

  

I. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання, - усього 

  

у тому числі за формами власності 

  

II. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (приватна власність) 

"__" ____________ 200_ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 362
Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за формами власності)

1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, у розрізі форм власності. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України "Класифікація форм власності ДК 001:2004", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 N 97.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки резидентів - суб'єктів господарювання та фізичних осіб, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, форм власності К081 та параметра аналітичного обліку R011.

4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 4 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 5. Показники колонки 2 у рядках 1 - 4 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 3 і 4. Показники колонки 5 у рядках 1 - 4 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 6 і 7.

5. Показники колонок 1 - 7 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 4.

6. Показники форми складаються за таким розрахунком:

N
з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, - усього
у тому числі: 

рахунки розділу 26П, рахунки 3650, 3651, 3652, 3659 (332, 333, 334 у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів за даними файла 08),
сума рядків 2 і 30 

I. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання*, - усього 

рахунки груп 260П, 261, 264, 265П (332, 333, 334 у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів за даними файла 08),
сума рядків 4 і 15 

У тому числі: 

  

1. Зобов'язання за коштами на вимогу: 

сума рядків 5 і 10 

1) кошти на вимогу*: 

сума рядків 6 і 7 

переказні* 

рахунки 2600П, 2601, 2602, 2605П, рахунки групи 264, рахунки 2650П, 2655П 

інші 

сума рядків 8 і 9 

інші, що залучені на рахунки* 

рахунки 2603, 2604, 2606 

іменні ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банками** 

рахунки 3340, 3346КП, 3347 за даними файла 08 

10 

2) нараховані витрати за коштами на вимогу: 

сума рядків 11 і 12 

11 

переказними* 

рахунки 2608, 2658 за аналітичним обліком 

12 

іншими 

сума рядків 13 і 14 

13 

іншими, залученими на рахунки* 

рахунок 2608 за аналітичним обліком 

14 

іменними ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком** 

рахунок 3348 за даними файла 08 

15 

2. Зобов'язання за строковими коштами: 

сума рядків 16 і 23 

16 

1) строкові кошти: 

сума рядків 17 і 20 

17 

строкові кошти, залучені на рахунки*: 

сума рядків 18 і 19 

18 

короткострокові* 

рахунки 2610, 2611, 2651; рахунки 2616КП, 2617, 2653, 2656КП за аналітичним обліком 

19 

довгострокові* 

рахунки 2615, 2652; рахунки 2616КП, 2617, 2653, 2656КП за аналітичним обліком 

20 

строкові іменні ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком: 

сума рядків 21 і 22 

21 

короткострокові** 

рахунки 3320, 3326КП, 3327 за даними файла 08 

22 

довгострокові** 

рахунки 3330, 3336КП, 3337 за даними файла 08 

23 

2) нараховані витрати за строковими коштами: 

сума рядків 24 і 27 

24 

строковими коштами, залученими на рахунки: 

сума рядків 25 і 26 

25 

короткостроковими* 

рахунки 2618, 2658 за аналітичним обліком 

26 

довгостроковими * 

рахунки 2618, 2658 за аналітичним обліком 

27 

строковими іменними ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком: 

сума рядків 28 і 29 

28 

короткострокові** 

рахунок 3328 за даними файла 08 

29 

довгострокові** 

рахунок 3338 за даними файла 08 

30 

II. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (приватна власність), - усього 

рахунки груп 262П, 263, рахунки 3650, 3651, 3652, 3659 (332, 333, 334 у частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів за даними файла 08),
сума рядків 32 і 43 

31 

У тому числі: 

  

32 

1. Зобов'язання за коштами на вимогу: 

сума рядків 33 і 38 

33 

1) кошти на вимогу, залучені на рахунки: 

сума рядків 34 і 35 

34 

переказні* 

рахунки 2620П, 2622, 2625П, 3650, 3651, 3652, 3659 

35 

інші 

сума рядків 36 і 37 

36 

інші, що залучені на рахунки* 

37 

іменні ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банками** 

рахунки 3340, 3346КП, 3347 за даними файла 08 

38 

2) нараховані витрати за коштами на вимогу: 

сума рядків 39 і 40 

39 

переказними* 

рахунок 2628 

40 

іншими 

сума рядків 41 і 42 

41 

іншими, залученими на рахунки* 

42 

іменними ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком** 

рахунок 3348 за даними файла 08 

43 

2. Зобов'язання за строковими коштами: 

сума рядків 44 і 51 

44 

1) строкові кошти: 

сума рядків 45 і 48 

45 

строкові кошти, залучені на рахунки* 

сума рядків 46 і 47 

46 

короткострокові* 

рахунок 2630, рахунки 2636КП, 2637 за аналітичним обліком 

47 

довгострокові* 

рахунок 2635, рахунки 2636КП, 2637 за аналітичним обліком 

48 

строкові іменні ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком: 

сума рядків 49 і 50 

49 

короткострокові** 

рахунки 3320, 3326КП, 3327 за даними файла 08 

50 

довгострокові** 

рахунки 3330, 3336КП, 3337 за даними файла 08 

51 

2) нараховані витрати за строковими коштами: 

сума рядків 52 і 55 

52 

строковими коштами, залученими на рахунки: 

сума рядків 53 і 54 

53 

короткостроковими* 

рахунок 2638 за аналітичним обліком 

54 

довгостроковими* 

рахунок 2638 за аналітичним обліком 

55 

строковими іменними ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком: 

сума рядків 56 і 57 

56 

короткостроковими** 

рахунок 3328 за даними файла 08 

57 

довгостроковими** 

рахунок 3338 за даними файла 08 

____________
* У розрізі форм власності.

** Іменні ощадні (депозитні) сертифікати, придбані державними нефінансовими корпораціями, класифікуються за державною формою власності, інші - за приватною формою власності".

3.14. У формі N 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, та залишки коштів за іншою заборгованістю (класифікація за секторами економіки)" і поясненні щодо її заповнення:

у формі виноску викласти в такій редакції:

"* згідно з Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96";

у поясненні:

у пункті 1 слова та цифри "Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172" замінити словами та цифрами "Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96";

у пункті 3 літеру та цифри "К071" замінити літерою та цифрами "К072";

абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

"6. Розрахунок показників форми наведено в зазначеній нижче таблиці за параметром узагальненого сектору економіки К071. Відповідність значень параметрів К071 та К072 подається в Довіднику інституційних секторів економіки (kl_k070.dbf)".

3.15. У формі N 381А "Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України" і поясненні щодо заповнення форм N 381, N 381А "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку банку або на окремому рахунку в Національному банку України":

у формі N 381А:

порядок подання форми N 381А після слів "(зведені дані - з урахуванням філій, що розташовані в Україні та поза її межами)" доповнити словами "що переведені в режим формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку";

у поясненні:

абзац тринадцятий частини 1 "Загальні положення щодо складання звіту за формою N 381" викласти в такій редакції:

"1600 (пасивне сальдо) мінус 1500 (активне сальдо) - (пасивне сальдо), 1602 мінус 1502 - (пасивне сальдо), 1610 мінус 1510 - (пасивне сальдо), 1612 мінус 1512 - (пасивне сальдо), 1615 мінус 1515 - (пасивне сальдо), 1617 мінус 1517 - (пасивне сальдо), 1919 мінус 1819 - (пасивне сальдо), 2512, 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, 2561, 2562, 2565, 2570, 2571, 2572, 2600 (пасивний залишок), 2601, 2602, 2603, 2604, 2605 (пасивний залишок), 2606, 2610 плюс 2611 плюс 2615 плюс 2617 мінус 2616 - (пасивне сальдо), 2620 (пасивний залишок), 2622, 2625 (пасивний залишок), 2630 плюс 2635 плюс 2637 мінус 2636 - (пасивне сальдо), 2640, 2641, 2642, 2643, 2650 (пасивний залишок), 2651 плюс 2652 плюс 2653 мінус 2656 - (пасивне сальдо), 2655 (пасивний залишок), (2900 плюс 2901 плюс 2902 плюс 2909) мінус (2800 плюс 2801 плюс 2809 плюс 2889) - (пасивне сальдо), 2903, 2920 (пасивне сальдо), 2924 (пасивне сальдо), 3300 плюс 3301 плюс 3305 плюс 3307 мінус 3306 - (пасивне сальдо), 3310 плюс 3311 плюс 3315 плюс 3317 мінус 3316 - (пасивне сальдо), 3320 плюс 3327 мінус 3326 - (пасивне сальдо), 3330 плюс 3337 мінус 3336 - (пасивне сальдо), 3340 плюс 3347 мінус 3346 - (пасивне сальдо), 3630, 3631, 3705 (пасивне сальдо), 3720 мінус 3710 - (пасивне сальдо), 3739 (пасивне сальдо)";

у частині 2 "Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України та особливості складання звіту за формою N 381А":

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Про відміну режиму формування банком обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України територіальне управління повідомляє банк наступного робочого дня після прийняття Комісією відповідного рішення та протягом двох робочих днів повертає залишок коштів, сформованих банком на окремому рахунку в Національному банку України, на кореспондентський рахунок банку".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий уважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;

дванадцятий абзац доповнити реченням такого змісту: "У рядку 8 зазначаються суми коштів, що розраховані як різниця між сумою рядків 3, 4, 6 і рядком 2".

3.16. У формі N 391 "Звіт про стан портфеля цінних паперів (класифікація емітентів за секторами економіки)" і поясненні щодо її заповнення:

форму викласти в такій редакції:

Звіт про стан портфеля цінних паперів
(класифікація емітентів за секторами економіки)
за станом на ____________ 200_ року

________________________________
(назва банку) 

  

__________________________________
(місцезнаходження банку) 

  

__________________
(код валюти) 

  

___________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Код рядка 

Показники 

Усього 

У тому числі 

резиденти 

нерезиденти 

усього 

у тому числі за секторами економіки* 

сектор 1 

сектор 2 

... 

сектор 0 

А 

Б 

3 - 24 

25 

1. Цінні папери, крім акцій у портфелі
банку, - усього 

  

  

  

  

у тому числі: 

1.1. Торговий портфель 

1.2. На продаж 

1.3. До погашення 

Із них нараховані доходи за цінними паперами, крім акцій у портфелі банку 

2. Акції в портфелі банку та інші форми участі в капіталі - усього 

  

у тому числі: 

2.1. Торговий портфель 

2.2. На продаж 

2.3. Інвестиції в асоційовані компанії 

10 

Із них нараховані доходи за акціями в портфелі банку 

11 

3. Резерв під знецінення цінних паперів - усього 

  

у тому числі: 

12 

3.1. На продаж 

13 

3.2. До погашення 

____________
* Згідно з Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96.

"__" ____________ 200_ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

  

__________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

 
"; 

у поясненні:

у пункті 1 слова та цифри "Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172" замінити словами та цифрами "Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96";

у пункті 3 літеру та цифри "К071" замінити літерою та цифрами К072";

пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

"4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 13 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 25. Показники колонки 2 у рядках 1 - 13 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 3 - 24.

5. Показники колонок 1 - 25 у рядках 1, 6 і 11 форми дорівнюють відповідно сумі показників у рядках 2 - 4, 7 - 9, 12 і 13";

пункт 6 виключити.

У зв'язку з цим пункт 7 уважати пунктом 6;

абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

"6. Розрахунок показників форми наведено в зазначеній нижче таблиці за параметром узагальненого сектору економіки К071. Відповідність значень параметрів К071 та К072 подається в Довіднику інституційних секторів економіки (kl_k070.dbf)";

рядки 12 - 27 таблиці пункту 6 викласти в такій редакції:

"

N
з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

12 

II. Акції в портфелі банку та інші форми участі в капіталі* - усього
у тому числі: 

рахунки груп 300, 310, 312, 313, 410, 420
за аналітичним обліком,
сума рядків 13, 16 і 21 

13 

1) торговий портфель*: 

сума рядків 14 і 15 

14 

акції та інші цінні папери* 

сектор 1: рахунок 3002; рахунок 3007АП за аналітичним обліком;
сектор 2: рахунок 3003; рахунок 3007АП за аналітичним обліком;
сектори 7 і 8: рахунки 3005, 3007АП за аналітичним обліком;
сектор 0: рахунки 3002, 3003, 3005, 3007АП 

15 

нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами* 

сектори 1, 2, 7, 8, 0: рахунок 3008 за аналітичним обліком 

16 

2) на продаж*: 

сума рядків 17, 18, 19 і 20 

17 

акції та інші цінні папери* 

сектор 1: рахунок 3102; рахунок 3107АП за аналітичним обліком;
сектор 2: рахунок 3103; рахунок 3107АП за аналітичним обліком;
сектори 7 і 8: рахунки 3105, 3107АП за аналітичним обліком;
сектор 0: рахунки 3102, 3103, 3105, 3107АП 

18 

нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами* 

сектори 1, 2, 7, 8, 0: рахунок 3108 за аналітичним обліком 

19 

інвестиції в асоційовані компанії на продаж* 

сектор 1: рахунок 3122, 3132
сектор 2: рахунок 3123, 3133
сектори 7 і 8: рахунки 3125, 3135
сектор 0: рахунки 3122, 3123, 3125, 3132, 3133, 3135 

20 

нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії на продаж* 

сектори 1, 2, 7, 8, 0: рахунки 3128, 3138 за аналітичним обліком 

21 

3) інвестиції в асоційовані компанії:* 

сума рядків 22 і 23 

22 

інвестиції в асоційовані компанії* 

сектор 1: рахунки 4102, 4202;
сектор 2: рахунки 4103, 4203;
сектори 7 і 8: рахунки 4105, 4205;
сектор 0: рахунки 4102, 4103, 4105, 4202, 4203, 4205 

23 

нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії* 

сектори 1, 2, 7, 8, 0: рахунки 4208 за аналітичним обліком 

24 

З них нараховані доходи за акціями в портфелі банку* 

сума рядків 15, 18, 20 і 23 

25  

III. Резерв під знецінення цінних
паперів - усього
у тому числі: 

рахунки груп 149КА, 319КА, 329КА
сума рядків 26 і 27 

26 

на продаж 

рахунки 1490КА, 1492КА, 3190КА, 3191КА 

27 

до погашення 

рахунки 1491КА, 1493КА, 3290КА, 3291КА 

".

3.17. Доповнити формою N 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" і поясненням щодо її заповнення такого змісту:

Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків
за станом на 1 ____________ 200_ року

____________________
(назва банку) 

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

(одиниці, копійки)

N
з/п 

Показники 

Бюджетні установи 

Суб'єкти господарювання 

Фізичні особи 

Усього 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

небанківські фінансові установи 

інші 

приватні нотаріуси та адвокати 

інші 

10 

1. Кількість клієнтів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Кількість відкритих рахунків клієнтів,
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1. Поточні рахунки,
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.1. Карткові рахунки 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

2.1.2. Розподільчі рахунки 

Х 

  

Х 

  

Х 

Х 

Х 

  

2.1.3. Рахунки із спеціальним режимом використання та рахунки, на яких обліковуються цільові кошти 

  

  

Х 

  

Х 

Х 

Х 

  

2.1.4. Рахунки платників податку на додану вартість для обліку коштів податку на додану вартість 

  

  

  

  

Х 

Х 

Х 

  

2.1.5. Інші рахунки 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2. Вкладні (депозитні) рахунки 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

3. Кількість недіючих рахунків клієнтів 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

4. Сума залишку коштів за недіючими рахунками 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
Х - позиції не заповнюються.

"__" ____________ 200_ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 410
Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків

1. Звіт містить інформацію про кількість клієнтів - юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), що відкрили поточні та вкладні (депозитні) рахунки на відповідних балансових рахунках у банках України, та кількість відкритих ними рахунків.

2. Звіт складається за такими видами клієнтів банку:

1 вид - бюджетні установи;

2 вид - суб'єкти господарювання - небанківські фінансові установи;

3 вид - інші суб'єкти господарювання, у тому числі юридичні особи, які мають рахунки для обліку коштів бюджету та державних цільових фондів, та фізичні особи-підприємці;

4 вид - фізичні особи - приватні нотаріуси та адвокати;

5 вид - інші фізичні особи.

3. Дані про кількість відкритих поточних та вкладних (депозитних) рахунків клієнтів формуються за книгою відкритих рахунків клієнтів за станом на 1 січня та на 1 липня.

4. У рядку 1 у відповідних колонках зазначається кількість клієнтів, що відкрили поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банку.

5. У рядку 5 у відповідних колонках зазначається кількість розподільчих рахунків, відкритих за заявами клієнтів, на балансовому рахунку 2603 (2603/1 - "розподільчі рахунки, відкриті за заявами клієнтів").

6. У рядку 6 у відповідних колонках зазначається кількість відкритих поточних рахунків із спеціальним режимом використання відповідно до законів України та рішень Кабінету Міністрів України, а також рахунків, на яких обліковуються цільові кошти.

7. У рядку 10 у відповідних колонках зазначається кількість недіючих рахунків клієнтів, облік коштів за якими було перенесено на балансовий рахунок 2903 (2903/1 - "недіючі рахунки").

8. У рядку 11 зазначається сума залишку коштів за рахунком 2903 в частині недіючих рахунків клієнтів (2903/1 - "недіючі рахунки").

9. У колонці 8 зазначається кількість клієнтів - адвокатів і приватних нотаріусів та кількість рахунків, відкритих ними у порядку, установленому пунктом 4.5 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493.

10. Дані колонки 10 у рядках з 1 до 11 є сумою даних колонок 3, 4 і 7. Дані колонки 4 у рядках з 1 до 11 є сумою даних колонок 5 і 6. Дані колонки 7 у рядках з 1 до 11 є сумою даних колонок 8 і 9.

11. Кількість рахунків, відкритих клієнтами на відповідних балансових рахунках, визначається за таким розрахунком:

N
з/п 

Показники 

Бюджетні установи 

Суб'єкти господарювання 

Фізичні особи 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

небанківські фінансові установи 

інші 

приватні нотаріуси та адвокати 

інші 

2. Кількість відкритих рахунків клієнтів,
у тому числі: 

Сума рядків 2 і 8 

Сума рядків 2 і 8 

Сума рядків 2 і 8 

Сума рядків 2 і 8 

Сума рядків 2 і 8 

Сума рядків 2 і 8 

Сума рядків 2 і 8 

2.1. Поточні рахунки,
у тому числі: 

Сума рядків з 3 до 7 

Сума рядків з 3 до 7 

Сума рядків з 3 до 7 

Сума рядків з 3 до 7 

Сума рядків з 3 до 7 

Сума рядків з 3 до 7 

Сума рядків з 3 до 7 

2.1.1. Карткові рахунки 

Х 

2655,
2605 

2655 

2605 

2625 

2625 

2625 

2.1.2. Розподільчі рахунки* 

Х 

2603/1 

Х 

2603/1 

Х 

Х 

Х 

2.1.3. Рахунки із спеціальним режимом використання та рахунки, на яких обліковуються цільові кошти 

2512,
2523,
2544,
2545,
2565,
2571 

2604,
2512,
2544, 2545,
2565 

Х 

2604,
2512,
2544,
2545,
2565

Х 

Х 

Х 

2.1.4. Рахунки платників податку на додану вартість для обліку коштів податку на додану вартість 

2606 

2606 

2606 

2606 

Х 

Х 

Х 

2.1.5. Інші рахунки 

2513,
2520,
2530,
2531,
2541,
2542,
2553,
2555,
2560,
2561,
2562,
2570,
2572 

2600,
2650,
2531,
2541, 2542,
2560,
2561,
2562

2650 

2600,
2531,
2541,
2542,
2560,
2561,
2562 

2620 

2620 

2620 

2.2. Вкладні (депозитні) рахунки 

2525,
2546 

2610,
2615,
2651,
2652 

2651,
2652 

2610,
2615 

2630,
2635 

2630,
2635 

2630,
2635 

Кількість недіючих рахунків** 

2903/1 

2903/1 

2903/1 

2903/1 

2903/1 

2903/1 

2903/1 

____________
* 2603/1 - "розподільчі рахунки, відкриті за заявами клієнтів", 2603/z - "інші рахунки"

** 2903/1 - "недіючі рахунки", 2903/z - "інші рахунки".

3.18. Форму N 515 "Звіт про вивезення та ввезення протягом місяця валюти України за спеціальним дозволом Національного банку України" і пояснення щодо її заповнення виключити.

3.19. Форму N 522 "Дані про рух коштів у гривнях на рахунках іноземних банків, що відкриті в банках України" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України,
за ____________ 200_ року

___________________
(код та назва банку) 

_______________________
(місцезнаходження банку) 

(соті частки одиниці валюти або соті частки гривні)

Код іноземного банку 

Код операції 

Код валюти 

Сума зарахованої або списаної валюти/гривень 

  

  

  

  

  

  

  

  

"__" ____________ 200_ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 522
Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України

1. Звіт відображає рух коштів за кожним кореспондентським рахунком (далі - коррахунок) банку-нерезидента, що відкритий в уповноваженому банку України в іноземній валюті або гривнях. Дані звіту формуються за даними аналітичного обліку за субрахунками балансового рахунку 1600 "Кореспондентські рахунки інших банків" за операціями банку-нерезидента з урахуванням змісту операції.

2. У звіті не відображаються депозитні та кредитні операції овернайт, відсотки, одержані за залишком на коррахунку, суми, списані за обслуговування коррахунку, операції "сторно".

3. Якщо банк-нерезидент в один день виконав кілька однотипних операцій, то у звіті такі операції можуть відображатись однією сумою за одним кодом операції.

4. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 (Код іноземного банку) - код іноземного банку, який відкрив кореспондентський рахунок в уповноваженому банку, згідно з Довідником іноземних банків, з якими українські банки мають кореспондентські відносини (rc_bnk.dbf), - 10 знаків.

Колонка 2 (Код операції) - цифровий код змісту операції із зарахування або списання, виконаної за кореспондентським рахунком банку-нерезидента, - 2 знаки.

Цифровий код змісту операції із зарахування може мати такі значення:

11 - зараховано на користь клієнтів-нерезидентів як оплата за імпорт;

12 - зараховано на користь клієнтів-нерезидентів як кошти, що повернулися від резидентів за невиконання зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), за рішеннями судових органів, у разі розірвання договорів (контрактів) або внесення до них змін за наявності підтвердних документів, або кошти, які попередньо були спрямовані на купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за заявками та за рахунок клієнтів;

13 - зараховано на користь клієнтів-нерезидентів за іншими операціями, які не відображені за кодами 11 та 12;

14 - зараховано банку-нерезиденту як отримані кредитні кошти (без операцій овернайт);

15 - зараховано банку-нерезиденту як залучені депозитні кошти (без операцій овернайт);

16 - зараховано банку-нерезиденту як повернені депозитні або кредитні кошти, у тому числі відсотки за депозитними або кредитними операціями (без операцій овернайт);

17 - зараховано з власного коррахунку банку-нерезидента, відкритого в іншому банку, для поповнення коррахунку;

18 - зараховано з коррахунку іншого банку-нерезидента за форексними операціями;

19 - зараховано за окремими рішеннями Національного банку України;

20 - зараховано за іншими операціями, що не були відображені за кодами 14 - 19.

Цифровий код змісту операції із списання може мати такі значення:

21 - списано кошти за дорученням клієнтів банку-нерезидента на користь резидентів як оплата за експорт;

22 - списано кошти, що повернені резидентам за рахунок клієнтів-нерезидентів, за невиконані нерезидентами зобов'язання за імпортними договорами (контрактами), за рішеннями судових органів, у разі розірвання договорів (контрактів) або внесення до них змін за наявності підтвердних документів;

23 - списано кошти за дорученням і за рахунок клієнтів-нерезидентів на придбання іноземної валюти;

24 - списано з коррахунку банку-нерезидента як кредитні кошти (без операцій овернайт);

25 - списано з коррахунку банку-нерезидента депозитні кошти (без операцій овернайт);

26 - списано банком-нерезидентом як повернення депозитних або кредитних коштів, у тому числі відсотки за депозитними або кредитними операціями (без операцій овернайт);

27 - списано для поповнення власного коррахунку банку-нерезидента, відкритого в іншому банку;

28 - списано на коррахунок іншого банку-нерезидента за форексними операціями;

29 - списано за окремими рішеннями Національного банку України;

30 - списано за іншими операціями, що не були відображені за кодами 24 - 29.

Колонка 3 (Код валюти) - цифровий код валюти, що зарахована на коррахунок або списана з коррахунку банку-нерезидента, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (kl_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 4 (Сума зарахованої або списаної валюти/гривень) - сума іноземної валюти або гривень, що зарахована на коррахунок або списана з коррахунку банку-нерезидента, відкритого в уповноваженому банку України".

3.20. У формі N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти" і поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми після слів "уповноваженими фінансовими установами" доповнити словами "національними операторами поштового зв'язку", слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту валютного регулювання";

у поясненні:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Звіт подається уповноваженими банками, уповноваженими фінансовими установами, національними операторами поштового зв'язку, що мають право надавати фінансові послуги з поштового переказу. Звіт не містить дані про внутрішньобанківські обороти";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Рядок 1.5.2 - обсяг готівкової валюти, що надійшла від фізичних осіб для переказу за межі України через уповноважені банки, уповноважені фінансові установи відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 N 486 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.11.2004 за N 1402/10001 (із змінами), або через національних операторів поштового зв'язку, що мають право надавати фінансові послуги з поштового переказу відповідно до Правил проведення валютних операцій при здійсненні міжнародних поштових переказів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 27.10.2005 N 396 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.11.2005 за N 1362/11642";

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

"Рядок 2.5.2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що надійшла за переказами із-за кордону на ім'я фізичних осіб та виданої з каси уповноваженого банку, уповноваженої фінансової установи або національного оператора поштового зв'язку, що має право надавати фінансові послуги з поштового переказу".

3.21. У порядку подання форм N 528 "Дані про рух коштів на валютних рахунках, відкритих небанківською фінансовою установою в закордонних банках", N 529 "Звіт про обсяги валютно-обмінних операцій у пунктах обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод", N 550 "Обороти за рахунками в іноземній валюті", N 550-Д "Розшифрування валютних рахунків" слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту валютного контролю та ліцензування".

3.22. Форму N 531 "Звіт про порушників законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством терміни розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями
за станом на ____________ 200_ року

_________________________________
(назва банку) 

_________________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки та соті частки одиниць валюти)

Код підроз-
ділу банку 

Код операції 

Зміст операції 

Вид еконо-
мічної діяль-
ності 

N конт-
ракту 

Дата конт-
ракту 

Дата ВМД* або дата авансо-
вого платежу 

Код ЄДРПОУ резидента 

Назва рези-
дента 

Місце-
знаход-
ження рези-
дента (адреса) 

Назва нерези-
дента 

Код країни нерезидента 

Причи-
ни виник-
нення забор-
гова-
ності 

Відміт-
ка про безна-
дійну заборго-
ваність 

Відміт-
ка про взяття на конт-
роль, зняття з конт-
ролю рези-
дента 

Дата першого дня переви-
щення 

Дата внесе-
ння змін до інфор-
мації про рези-
дента 

Дата зняття з конт-
ролю рези-
дента 

Код валюти розра-
хунку 

Сума не повернених у встановле-
ний законодавс-
твом термін коштів, вартості товарів, робіт, послуг 

Еквівалентна сума в національній валюті України не повернених у встановлений законодавс-
твом термін коштів, вартості товарів, робіт, послуг 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* ВМД - вантажна митна декларація.

"__" ____________ 200_ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 531
Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством терміни розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями

1. Форма звіту розроблена відповідно до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 N 136 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.05.99 за N 338/3631 (із змінами).

2. Звіт подається в разі наявності клієнтів - резидентів банку (підрозділу, філії), які перевищили встановлені законодавством України терміни розрахунків (у тому числі у валюті України) за експортними, імпортними та лізинговими операціями і не отримали на останнє число звітного періоду відповідних індивідуальних ліцензій на перевищення встановленого законодавством терміну розрахунків.

3. Банк надає інформацію про взяття на контроль, зняття з контролю резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством терміни розрахунків, а також зміни в інформації про вищезазначених резидентів у звітному періоді.

4. Якщо у звітному періоді не відбулися зміни в інформації про взяття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності на контроль, яка раніше була надана до Національного банку України, то інформація про резидента не надається.

5. Тобто інформація у звіті надається таким чином: один раз про взяття резидента на контроль, один раз про зняття резидента з контролю та в разі потреби один або кілька разів щодо змін в інформації про резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, який був узятий на контроль.

6. Першим днем перевищення встановленого законодавством України строку розрахунків за експортною, імпортною та лізинговою операціями є 91-й день відповідного строку або перший день після закінчення іншого строку розрахунків, встановленого законодавством України чи індивідуальною ліцензією Національного банку України на перевищення законодавчо встановлених термінів розрахунків. Якщо перший день узяття резидента на контроль припадає на вихідні чи святкові дні, то контроль здійснюється з першого робочого дня, що настає за вихідним чи святковим днем.

7. Опис параметрів заповнення форми

Колонка 1 (Код підрозділу банку) - зазначається код підрозділу банку - до 10 знаків.

Колонка 2 (Код операції) - зазначається код зовнішньоекономічної операції клієнта (1 - для експорту; 2 - для імпорту) - 1 знак.

Колонка 3 (Зміст операції) - зазначається зміст зовнішньоекономічної операції клієнта (1 - поставка товару, що передбачає декларування під час перетинання митного кордону України, а також та, що не передбачає декларування відповідно до законодавства України; 2 - виконання робіт, надання послуг, майнових прав тощо) - 1 знак.

Колонка 4 (Вид економічної діяльності) - зазначається вид економічної діяльності згідно з підсекцією Державного класифікатора України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженого наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 22.10.96 N 441 (kl_k113.dbf), - 2 знаки.

Колонка 5 (Номер контракту) - зазначається номер зовнішньоекономічного контракту резидента, який перевищив установлений законодавством України термін розрахунків, - до 35 знаків.

Колонка 6 (Дата контракту) - зазначається дата укладення зовнішньоекономічного контракту резидента, який перевищив установлений законодавством України термін розрахунків, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 7 (Дата ВМД або дата авансового платежу) - зазначається дата кожного відвантаження експортером продукції відповідно до вантажних митних декларацій або дата кожного відповідного платіжного доручення, якщо за одним контрактом резидент України здійснював відвантаження продукції партіями (під час експорту) або здійснив кілька авансових платежів (під час імпорту). Якщо за одним контрактом відвантаження продукції здійснювалось однією партією (під час експорту), то в колонці 7 зазначається відповідна дата - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 8 (Код ЄДРПОУ резидента) - зазначається код ЄДРПОУ резидента, який перевищив установлений законодавством України термін розрахунків за експортно-імпортною операцією, - до 10 знаків.

Колонка 9 (Назва резидента) - зазначається повна назва резидента, який перевищив установлений законодавством України термін розрахунків за експортно-імпортною операцією, - до 30 знаків.

Колонка 10 (Місцезнаходження резидента) - зазначається місцезнаходження резидента, який перевищив установлений законодавством України термін розрахунків за експортно-імпортною операцією, - до 50 знаків.

Колонка 11 (Назва нерезидента) - зазначається повна назва нерезидента (згідно з контрактом), у розрахунках з яким резидент перевищив установлений законодавством України термін, - до 30 знаків.

Колонка 12 (Код країни нерезидента) - зазначається цифровий код країни нерезидента згідно з Державним стандартом ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (kl_к040.dbf), у розрахунках з яким резидент перевищив установлений законодавством України термін,- 3 знаки.

Колонка 13 (Причини виникнення заборгованості) - зазначаються причини виникнення заборгованості - 1 знак. Може мати такі значення:

1 - фінансова неспроможність нерезидента (арешт рахунку; визнання банкрутом або ліквідація нерезидента; тимчасові ускладнення під час поставки продукції чи переказу коштів);

2 - затримка вантажу на митниці (арешт вантажу, утримання на митному складі під відповідальне зберігання);

3 - невиконання резидентом умов контракту (неякісний товар, менша вартість чи некомплектність товару, неповне перерахування коштів);

4 - неправильне оформлення документів (помилки під час заповнення граф ВМД, платіжних документів, відсутність митного оформлення поставленої продукції, відсутність ВМД у реєстрі);

5 - невиконання рішення господарського суду про повернення коштів нерезидентом;

6 - форс-мажорні обставини (економічна криза, стихійне лихо тощо);

7 - нез'ясовані причини (відмова клієнта в наданні інформації або невстановлення його місцезнаходження);

9 - інші причини.

Колонка 14 (Відмітка про безнадійну заборгованість) - зазначається код безнадійної заборгованості резидентів за зовнішньоекономічним контрактом - 1 знак. Строк перевищення встановленого законодавством України терміну розрахунків умовно поділяється на два періоди: до 1095 днів (до 3 років) і після 1095 днів (більше 3 років). У кожному з періодів відповідний код свідчить про те, змінювалася чи не змінювалася заборгованість.

Код може мати такі значення: 0 - якщо термін перевищення розрахунків не перевищує 1095 днів і сума заборгованості змінювалася в цей період; 2 - якщо термін перевищення розрахунків не перевищує 1095 днів і сума заборгованості не змінювалася в цей період; 1 - якщо термін перевищення розрахунків перевищує 1095 днів і сума заборгованості не змінювалася в цей період; 4 - якщо термін перевищення розрахунків перевищує 1095 днів і сума заборгованості змінювалася в цей період.

Термін 1095 днів (3 роки) повинен відраховуватися з першого дня перевищення встановленого законодавством України строку розрахунків за експортною, імпортною та лізинговою операціями (тобто на 91-й день) або строку, установленого відповідною ліцензією, одержаною в Національному банку України.

Колонка 15 (Відмітка про взяття на контроль, зняття з контролю резидента) - зазначається код повідомлення про взяття на контроль або зняття з контролю резидента, який перевищив установлений законодавством України термін розрахунків, а також зміни в інформації про такого резидента - 1 знак. Може мати такі значення:

1 - узяття резидента на контроль, починаючи з дати першого дня перевищення встановленого законодавством України строку розрахунків;

2 - зміни в інформації про резидента;

3 - зняття резидента з контролю.

Колонка 16 (Дата першого дня перевищення) - зазначається дата першого дня перевищення резидентом установленого законодавством України терміну розрахунків - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 17 (Дата внесення змін до інформації про резидента) - зазначається дата внесення змін до інформації (яка вже була надана раніше) про резидента, який перевищив установлений законодавством України термін розрахунків, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 18 (Дата зняття з контролю резидента) - зазначається дата зняття з контролю резидента, який перевищив установлений законодавством України термін розрахунків, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 19 (Код валюти розрахунку) - зазначається цифровий код валюти розрахунку (у тому числі валюти України) згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (kl_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 20 (Сума не повернених у встановлений законодавством України термін коштів, вартості товарів, робіт, послуг) - зазначається сума, на яку не здійснено розрахунок протягом установленого законодавством терміну, за станом на звітну дату. Для експорту - вартість експортованого товару відповідно до митної декларації у валюті розрахунку (несплачена частина вартості, яка розраховується шляхом зменшення загальної вартості на фактичну часткову оплату, що надійшла на валютний рахунок резидента-експортера). Для імпорту - сума перерахованих на користь нерезидента коштів (частина суми, на яку недопоставлено товар відповідно до митних декларацій) - до 16 знаків (у сотих частках одиниць валюти).

Колонка 21 (Еквівалентна сума в національній валюті України не повернених у встановлений законодавством України термін коштів, вартості товарів, робіт, послуг) - зазначається еквівалентна сума в національній валюті України, на яку не здійснено розрахунок протягом установленого законодавством України терміну за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату, - до 16 знаків (у копійках).

8. Після отримання уповноваженим банком документів, що свідчать про завершення зовнішньоекономічної операції згідно з законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, чи індивідуальної ліцензії Національного банку України на перевищення законодавчо встановлених термінів розрахунків, банк вилучає з форми запис про відповідну заборгованість, починаючи лише з наступної звітної дати після надання інформації про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю.

9. У разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації до форми (на підставі документів, які підтверджують проведення реорганізації та визначення правонаступника) уносяться дані про резидента, до якого перейшли права та обов'язки реорганізованого суб'єкта господарювання і який є його правонаступником.

10. У разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом ліквідації (за умови отримання відповідних документів, які підтверджують закінчення процедури його ліквідації та внесення запису про це до державного реєстру) банк вилучає з форми запис про відповідну заборгованість, починаючи лише з наступної звітної дати після надання інформації про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю.

11. У разі прийняття судом позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості у звіті надається інформація про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю.

12. У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або частково чи припинення (закриття) провадження у справі, чи залишення позову без розгляду у звіті надається інформація про взяття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності на контроль.

13. У разі надання інформації про резидентів їх назва та місцезнаходження пишуться повністю, українською мовою відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (або свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця). Крім того, організаційно-правова форма власності зазначається у вигляді абревіатури (наприклад: ТОВ, ВАТ).

14. Як виняток, інформація про перевищення встановленого законодавством України терміну розрахунків може бути вилучена з форми за дозволом Департаменту валютного контролю та ліцензування Національного банку України, починаючи лише з наступної звітної дати після надання інформації про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю. Пропозиції щодо вилучення вищезазначеної інформації із звіту подаються уповноваженим банком територіальному управлінню Національного банку України разом із документами за цією операцією та актом перевірки суб'єкта господарювання за цією операцією органом державної податкової служби. Територіальне управління розглядає ці документи і подає центральному апарату Національного банку України висновок щодо доцільності подальшого відображення заборгованості у звіті".

3.23. У порядку подання форми N 536 "Звіт про операції з банківськими металами у зливках, монетами та порошками банківських металів" слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту валютного регулювання".

3.24. Форму N 538 "Інформація про купівлю та продаж безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку та уповноваженими банками" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками
за ____________ 200_ року

_____________________________________
(код та назва банку) 

_____________________________________
(місцезнаходження банку) 

Дата купівлі інозем-
ної валюти 

Код регіону 

Код валюти 

Сума купленої валюти (в одиницях валюти) 

Код за ЄДРПОУ юридичної особи /ідентифі-
каційний номер за ДРФО -  платників податків/ код банку 

Назва клієнта/ прізвище, ім'я, по батькові/ назва банку 

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи (адреса) 

Мета купівлі валюти 

Код за видом еконо-
мічної діяль-
ності 

Номер контракту 

Дата контракту 

Код країни, до якої перека-
зується куплена валюта 

Дата ВМД*, дата акта про надання послуг, виконання робіт тощо 

Підстави для купівлі валюти 

Код країни бенефі-
ціара 

Код інозем-
ного банку 

Назва інозем-
ного банку 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* ВМД - вантажна митна декларація.

"__" ____________ 200_ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 538
Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками

1. Інформація за формою надається банком у разі здійснення ним за дорученням власних клієнтів (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб) та безпосередньо банком (за дорученням інших банків) протягом дня операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти за безготівкову національну валюту, якщо сума купленої валюти для одного клієнта (банку) дорівнює або перевищує 50000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на дату здійснення операції з купівлі.

2. Звіт складається на дату здійснення операцій з купівлі іноземної валюти згідно з балансом банку (дату першої бухгалтерської проводки, що свідчить про виникнення відповідного зобов'язання банку перед клієнтом в іноземній валюті).

3. У звіті не відображаються суми купленої іноземної валюти з метою сплати комісійної винагороди, відсотків за користування кредитом, неустойки тощо, навіть якщо такі суми дорівнюють або перевищують 50000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті.

4. У разі здійснення банком операцій з купівлі іноземної валюти протягом дня для клієнта за одним контрактом (за однією заявкою), частина якої використовуватиметься для здійснення авансового платежу, а інша частина - для оплати поставленого товару (виконаних робіт, наданих послуг тощо) за наявності в банку підтвердних документів (ВМД, акта про отримання послуг, виконання робіт тощо), у звіті зазначені суми мають відображатися окремими записами (рядками).

5. У разі здійснення банком операцій з купівлі іноземної валюти протягом дня для одного клієнта за різними контрактами (але за однією заявкою) сума купленої для клієнта валюти відображається у звіті окремими записами (рядками) за кожним контрактом.

6. У разі здійснення банком операцій з купівлі іноземної валюти протягом дня для одного клієнта за одним контрактом, згідно з яким сума купленої валюти підлягає перерахуванню частками до кількох країн, сума купленої для клієнта валюти відображається у звіті відповідно до сум перерахування за кожною країною окремими записами (рядками).

7. З метою достовірного відображення інформації щодо купівлі іноземної валюти у відповідних колонках звіту пропонуємо керуватися таким:

у разі купівлі іноземної валюти банком за дорученням власних клієнтів заповнюються всі колонки звіту;

у разі купівлі іноземної валюти банком за дорученням інших банків заповнюються колонки 1 - 6 звіту, в інших колонках ставиться нуль;

у разі купівлі іноземної валюти банком для власних потреб заповнюються колонки 1 - 4, 8, 14, за можливості - колонки 10 - 13, 15 - 17 звіту, в інших колонках ставиться нуль. 

8. Опис параметрів заповнення форми

Колонка 1 - зазначається дата здійснення операції з купівлі іноземної валюти - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 2 - зазначається код регіону згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf) - 2 знаки.

Колонка 3 - зазначається цифровий код валюти, що куплена банком за дорученням власних клієнтів або інших банків чи безпосередньо банком, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (kl_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 4 - зазначається сума іноземної валюти, що куплена банком за дорученням власних клієнтів або інших банків чи безпосередньо банком, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 5 - зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи, або тризначний код банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (rcukru.dbf) (колонка GLB), за дорученням яких куплено іноземну валюту, - до 10 знаків. Для нерезидентів (юридичних і фізичних осіб) зазначається 0 (нуль).

Колонка 6 - зазначається повна назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, або повна назва уповноваженого банку, за дорученням яких куплено іноземну валюту, - до 135 знаків.

Колонка 7 - зазначається місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, за дорученням яких куплено іноземну валюту, - до 135 знаків.

Колонка 8 - зазначається цифровий код мети купівлі іноземної валюти - 2 знаки.

Код мети купівлі (інтервал 01 - 10) може мати такі значення:

01 - куплено для імпорту товарів з увезенням їх на митну територію України;

02 - куплено для імпорту послуг, робіт;

03 - куплено для погашення кредиту, отриманого в уповноваженому банку;

04 - куплено з іншою метою;

05 - куплено для імпорту товарів без увезення їх на митну територію України;

06 - куплено для погашення кредиту, отриманого від нерезидента;

07 - куплено з метою збільшення (зменшення) довгої (короткої) відкритої валютної позиції банку.

Колонка 9 - зазначається код основного виду економічної діяльності, присвоєний клієнту банку (фізичній або юридичній особі, за дорученням яких була куплена іноземна валюта) згідно з Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 22.10.96 N 441 (далі - КВЕД) (kl_k110.dbf), - 5 знаків.

Для юридичних осіб - резидентів, яким присвоєно кілька кодів КВЕД, зазначається код основного виду економічної діяльності, що є першим у списку кодів довідки за ЄДРПОУ. Якщо клієнту, який купує валюту, не присвоєно код КВЕД, то в колонці зазначається "00000" (п'ять нулів).

Колонка 10 - зазначається номер зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) клієнта, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання яких купується валюта, - до 25 знаків. Якщо немає номера, то в колонці слід писати "б/н".

Колонка 11 - зазначається дата укладення зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) з клієнтом, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання яких купується валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).

У разі відображення операцій з купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів банку на підставі інших документів (крім зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору) згідно з Правилами торгівлі іноземною валютою, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230, у колонці 10 слід зазначати номер заявки, у колонці 11 - дату заявки, на підставі якої була придбана іноземна валюта.

Колонка 12 - зазначається код країни банку, до якого клієнтом або банком для бенефіціара переказана на підставі платіжних документів на переказ куплена іноземна валюта згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (kl_k040.dbf), - 3 знаки.

У разі перерахування придбаної іноземної валюти до філії уповноваженого банку, яка розташована за межами України, у колонці слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (kl_k040.dbf). У колонках 16 і 17 ставиться нуль.

Колонка 13 - зазначається дата отримання імпортером продукції відповідно до ВМД або дата акта про отримання послуг, виконання робіт згідно із зовнішньоекономічним контрактом - 8 знаків (ДДММРРРР).

У разі здійснення банком операцій з купівлі іноземної валюти протягом дня для клієнта за одним контрактом (за однією заявкою) за наявності кількох ВМД або актів про виконання робіт потрібно в основному полі (дата ВМД, дата акта про надання послуг, виконання робіт тощо) у форматі дати відображати дату останньої ВМД. Дати інших ВМД, які належать до цього контракту, слід відображати в додатковому полі в символьному форматі з відокремленням комами (наприклад: ДДММРРРР, ДДММРРРР).

Якщо іноземна валюта придбана для здійснення авансового платежу (у разі імпорту товарів, послуг, робіт), то колонка не заповнюється.

Колонка 14 - зазначаються пункт і підпункти Правил торгівлі іноземною валютою, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230, на підставі яких банк здійснив операцію з купівлі іноземної валюти, а також згідно з Довідником підстав для придбання іноземної валюти Національного банку України (kod_70_2.dbf) - 11 знаків. Українська літера "Ґ" зазначається як "Г1".

Колонка 15 - зазначається код країни бенефіціара (резидентність отримувача коштів), на користь якого клієнт або банк переказує куплену іноземну валюту на підставі платіжних документів на переказ (зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору тощо), згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (kl_k040.dbf), - 3 знаки.

У разі купівлі іноземної валюти клієнтом-резидентом з метою, яка передбачає зняття її готівкою в касі банку або перерахування на рахунки резидентів, відкриті в уповноважених банках, у колонках 12 та 15 форми слід зазначати код "804" (Україна).

У разі купівлі іноземної валюти клієнтом-нерезидентом з метою, яка передбачає зняття її готівкою в касі банку або перерахування на рахунки нерезидентів, відкриті в уповноважених банках, у колонці 12 форми слід зазначати код "804" (Україна), а в колонці 15 - код країни, у якій клієнт-бенефіціар є резидентом.

Колонка 16 - зазначається код іноземного банку, до якого клієнт або банк переказує куплену іноземну валюту на підставі платіжних документів на переказ (зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору тощо), згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf) - 10 знаків.

Колонка 17 - зазначається назва іноземного банку, до якого клієнт або банк переказує куплену іноземну валюту на підставі платіжних документів на переказ (зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору тощо), згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf) - 100 знаків.

Якщо в Довіднику іноземних банків (rc_bnk.dbf) немає коду філії чи відділення іноземного банку, до яких переказується іноземна валюта, то в колонці 16 форми слід зазначати код головного банку, а в колонці 17 - назву банку на підставі платіжних документів.

Якщо в цьому довіднику немає іноземного банку, то в колонці 17 форми назва банку зазначається на підставі платіжних документів, а в колонці 16 - 0 (нуль)".

3.25. Форму N 552 "Інформація про надходження від нерезидентів безготівкової іноземної валюти на користь клієнтів банку" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Інформація про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти
за ____________ 200_ року

______________________________
(код та назва банку)
______________________________ 

______________________________
(місцезнаходження банку)
______________________________ 

Частина I

Дата зарахування або продажу валюти 

Код регіону 

Код операції 

Код валюти 

Сума валюти (в одиницях валюти) 

Код за ЄДРПОУ юридичної особи (ідентифікаційний номер за ДРФО платників податків), 3-значний код банку 

Мета надходження або продажу валюти 

Код країни, з якої була переказана валюта 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Частина II

Код операції 

Код валюти 

Сума валюти (у сотих частках одиниць валюти) 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

"__" ____________ 200_ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 552
Інформація про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти

1. Форма складається з двох частин.

2. У частині I форми банки надають інформацію в разі надходження протягом дня на його кореспондентські рахунки від нерезидентів коштів в іноземній валюті на користь клієнтів банку (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб), самого банку (власні операції банку), інших банків (які відкрили рахунки в цьому банку), а також у разі здійснення продажу безготівкової іноземної валюти за безготівкову національну валюту за дорученням клієнтів (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб), безпосередньо банком (власних коштів банку) або за дорученням інших банків, якщо протягом дня сума надходжень або сума продажу в різних іноземних валютах на одного клієнта дорівнює або перевищує 100000 доларів США за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції.

3. У звіті також відображаються суми надходжень міжбанківських кредитів (депозитів) від банків-нерезидентів на користь самого банку (власні операції банку), на користь інших банків, які відкрили рахунки в цьому банку.

4. У звіті не відображаються суми надходжень:

за форексними та конверсійними операціями банків;

за міжбанківськими кредитами (депозитами) на строк до одного місяця (у тому числі за кредитами (депозитами) овернайт);

на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках, з кореспондентських рахунків інших банків-нерезидентів.

5. Усі надходження для одного клієнта за день у звіті відображаються окремими записами. Разом з тим допускається відображення одним записом загальною сумою в одній валюті на користь одного клієнта кількох надходжень, які мають однакову мету.

6. У звіт включається інформація про надходження коштів від нерезидентів на кореспондентський рахунок банку за даними повідомлення системи SWIFT, інших телекомунікаційних повідомлень, контрактів, кредитних (депозитних) договорів тощо:

за операціями з надходження коштів від нерезидентів на користь клієнтів банку - на дату зарахування іноземної валюти з розподільчого рахунку на поточний (картковий або інший) рахунок клієнта відповідно до вимог нормативно-правових актів (на дату, коли банк має потрібну для складання звіту інформацію про переказ нерезидента);

за операціями з надходження коштів від нерезидентів на користь самого банку (власні операції банку) - на дату, коли банк має потрібну для складання звіту інформацію про переказ нерезидента;

за операціями з надходження коштів від нерезидентів на користь інших банків, які відкрили рахунки в цьому банку, - на дату зарахування іноземної валюти на кореспондентський рахунок іншого банку, коли банк має потрібну для складання звіту інформацію про переказ нерезидента.

7. Суми надходжень в іноземній валюті від нерезидентів, які певний час обліковувалися на рахунках "до з'ясування", у звіті відображаються на дату зарахування таких сум на поточний (картковий або інший) рахунок клієнта або кореспондентський рахунок іншого банку, коли банк матиме потрібну для складання звіту інформацію про переказ нерезидента.

8. Інформація про продаж іноземної валюти у звіті відображається на дату здійснення операції з продажу іноземної валюти за заявками клієнтів (інших банків) або самим банком (за власними операціями), якщо загальна сума проданої іноземної валюти (у різних валютах) за заявкою одного клієнта (іншого банку) або самим банком дорівнює або перевищує 100000 доларів США за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції.

9. Якщо банк за заявкою клієнта або іншого банку продає іноземну валюту (за одним кодом валюти) окремими частками протягом кількох днів з однією метою, то у звіті такі операції можуть відображатися однією загальною сумою проданої валюти на дату продажу останньої частки (до повного виконання зобов'язання за заявкою на продаж цієї валюти).

10. Опис параметрів заповнення частини I форми.

Колонка 1 - зазначається дата зарахування на рахунок клієнта коштів в іноземній валюті, що надійшли від нерезидентів, або продажу іноземної валюти - 8 знаків.

Колонка 2 - зазначається код регіону, у якому обслуговується клієнт банку (інший банк), згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf) - 2 знаки.

За власними операціями банку зазначається код регіону, у якому розташований головний офіс банку.

Колонка 3 - зазначається код операції (1 - надходження, 2 - продаж) - 1 знак.

Колонка 4 - зазначається цифровий код валюти, що надійшла на кореспондентські рахунки уповноважених банків від нерезидентів або продана банком за дорученням клієнта (іншого банку) чи безпосередньо банком, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (kl_r030.dbf), - 3 знаки. 

Колонка 5 - зазначається сума іноземної валюти, що надійшла на кореспондентський рахунок уповноваженого банку від нерезидента або продана банком за дорученням клієнта (іншого банку) чи безпосередньо банком, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 6 - зазначається код за ЄДРПОУ клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи, або тризначний код уповноваженого банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (rcukru.dbf) (колонка GLB), на користь якого надійшла іноземна валюта або за дорученням якого продається іноземна валюта, - до 10 знаків. Для нерезидентів - клієнтів банку (юридичних і фізичних осіб) зазначається 0 (нуль).

У разі надходження валюти на користь самого банку або продажу валюти за власними операціями банку в колонці звіту зазначається тризначний код уповноваженого банку - юридичної особи.

Колонка 7 - зазначається цифровий код мети надходження або продажу іноземної валюти - 2 знаки.

Цифровий код мети надходження іноземної валюти (1 знак) може мати такі значення:

1 - на користь резидента-експортера (виручка, авансовий платіж);

2 - з метою здійснення інвестиції;

3 - як кредит;

4 - з метою розміщення на депозит;

5 - безповоротна фінансова допомога (гуманітарна допомога, благодійні внески);

6 - надходження на користь іншого банку-резидента на кореспондентський рахунок, відкритий в уповноваженому банку;

7 - повернення попередньої оплати у валюті, у тому числі повернення валюти, яка була куплена раніше на міжбанківському валютному ринку України;

9 - надходження з іншою метою.

Цифровий код мети продажу іноземної валюти (2 знаки) може мати такі значення:

11 - продано виручку в іноземній валюті, що надійшла з-за кордону на рахунок резидента-експортера;

12 - продано кредитні кошти клієнта в іноземній валюті;

13 - продано інвестиційні кошти в іноземній валюті, що надійшли з-за кордону на рахунок клієнта;

14 - продано валюту, яка була повернута нерезидентом у зв'язку з невиконанням останнім своїх зобов'язань, у тому числі продано валюту, яка була куплена раніше на міжбанківському валютному ринку України;

15 - продано власні кошти банку (у тому числі продано валюту з метою зменшення валютної позиції банку);

16 - продано з іншою метою.

Колонка 8 - зазначається код країни, з якої була переказана іноземна валюта на користь клієнтів уповноваженого банку або банку-посередника, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (kl_k040.dbf), - 3 знаки.

11. За операціями з продажу валюти колонка 8 не заповнюється.

12. У частині II форми відображаються загальні суми зарахованої або списаної банком іноземної валюти (у розрізі валют) за розподільчими рахунками суб'єктів господарювання за звітний операційний день (обороти за рахунком 2603).

13. Опис параметрів заповнення частини II форми

Колонка 9 - зазначається код операції (6 - зараховано на рахунок, 5 - списано з рахунку) - 1 знак.

Колонка 10 - зазначається цифровий код іноземної валюти, що була зарахована на рахунок або списана з рахунку, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (kl_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 11 - зазначається сума іноземної валюти, що зарахована на розподільчий рахунок клієнта уповноваженого банку або списана з розподільчого рахунку клієнта за дорученням клієнта чи безпосередньо банком, у сотих частках одиниці валюти - до 16 знаків.

14. Дозволяється подання частин І та ІІ на окремих аркушах".

3.26. Форму N 553 "Звіт про рух коштів на розподільчих рахунках суб'єктів господарської діяльності" і пояснення щодо її заповнення виключити.

3.27. У формі N 604 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слова "в установлений ними термін" замінити словами та цифрами "до 10 числа після звітного періоду" і слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту методології банківського регулювання та нагляду";

у поясненні:

абзац п'ятий розділу I "Категорії кредитних операцій за ступенем ризику" доповнити словами та цифрами "суми коштів резервування, що обліковуються за рахунком 1502/4 "Кошти резервування в Національному банку України за кредитами, позиками в іноземній валюті, що залучені резидентами від нерезидентів";

в абзаці тринадцятому розділу II "Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках" слова "та в Національному банку України" виключити.

3.28. Форму N 605 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт
про формування резерву на відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості
за станом на ____________ 200_ року

______________________________
(назва банку) 

______________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

N з/п 

Група ризику згідно з класифі-
кацією 

Дебіторська заборгованість, що виникає за капітальними вкладеннями та з придбання нематеріальних активів 

Дебіторська заборгованість з придбання цінних паперів на відкритому (вторинному) ринку 

Інша дебіторська заборгованість 

Заборго-
ваність, що береться до розрахунку резерву 

Коефі-
цієнт резерву-
вання ( %) 

Загальна розра-
хункова сума резерву 

Фактично сформо-
ваний резерв 

Відхи-
лення (+, -) 

Кількість днів обліку на балансі 

Сума заборго-
ваності 

Кількість днів обліку на балансі 

Сума заборго-
ваності 

Кількість днів обліку на балансі 

Сума заборго-
ваності 

10 

11 

12 

13 

0 - 180 

  

0 - 30 

  

0 - 90 

  

  

х 

х 

II 

181 - 270 

  

31 - 60 

  

91 - 180 

  

  

20 

  

  

  

III 

271 - 360 

  

61 - 90 

  

181 - 360 

  

  

50 

  

  

  

IV 

361 і більше 

  

91 і більше 

  

361 і більше 

  

  

100 

  

  

  

Усього 

х 

  

х 

  

х 

  

  

х 

  

  

  

"__" ____________ 200_ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 605
Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості

1. Згідно з Положенням про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 13.12.2002 N 505 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.01.2003 за N 1/7322, із змінами (далі - Положення), а також з метою удосконалення регулятивних функцій Національного банку України банки щомісяця складають звіт за формою, у якій відображаються результати класифікації дебіторської заборгованості за групами ризику та формування резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.

2. Класифікація дебіторської заборгованості за групами ризику здійснюється залежно від строків обліку на балансі з урахуванням строків погашення, передбачених договорами або правилами здійснення операцій/розрахунків, що встановлені законодавством України та внутрішніми положеннями банків.

3. Звіт складається в національній валюті (у копійках). Дебіторська заборгованість, яка обліковується на балансі в іноземній валюті, відображається у звіті в гривневому еквіваленті.

4. Дебіторська заборгованість, яка згідно з результатами інвентаризації віднесена до I групи ризику, вважається стандартною та резервуванню не підлягає.

5. Дебіторська заборгованість, яка згідно з результатами інвентаризації віднесена до II - IV груп ризику, визнається нестандартною та підлягає резервуванню за відповідними коефіцієнтами.

6. Опис параметрів заповнення форми

Колонка 2 - зазначається група ризику дебіторської заборгованості, що визначена за результатами інвентаризації.

Колонка 3 - зазначаються строки перебування на балансі дебіторської заборгованості, що виникає за капітальними вкладеннями та з придбання нематеріальних активів.

Колонка 4 - зазначається сума дебіторської заборгованості, що виникає за капітальними вкладеннями та з придбання нематеріальних активів згідно з класифікацією за групами ризику, що обліковується за аналітичним рахунком 3510/1 "Дебіторська заборгованість, що виникає за капітальними вкладеннями та з придбання нематеріальних активів":

рядок 1 - зазначається сума дебіторської заборгованості, що обліковується на балансі до 180 днів включно;

рядок 2 - зазначається сума дебіторської заборгованості, що обліковується на балансі від 181 до 270 днів включно;

рядок 3 - зазначається сума дебіторської заборгованості, що обліковується на балансі від 271 до 360 днів включно;

рядок 4 - зазначається сума дебіторської заборгованості, що обліковується на балансі 361 день і більше.

Колонка 5 - зазначаються строки перебування на балансі дебіторської заборгованості з придбання цінних паперів на відкритому (вторинному) ринку.

Колонка 6 - зазначаються суми дебіторської заборгованості з придбання цінних паперів на відкритому (вторинному) ринку згідно з класифікацією за групами ризику, що обліковуються за аналітичними рахунками 2801/2 "Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку, купівля/продаж яких здійснюється на відкритому (вторинному) ринку", 3541/2 "Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку, купівля/продаж яких здійснюється на відкритому (вторинному) ринку":

рядок 1 - зазначається сума дебіторської заборгованості, що обліковується на балансі до 30 днів включно;

рядок 2 - зазначається сума дебіторської заборгованості, що обліковується на балансі від 31 до 60 днів включно;

рядок 3 - зазначається сума дебіторської заборгованості, що обліковується на балансі від 61 до 90 днів включно;

рядок 4 - зазначається сума дебіторської заборгованості, що обліковується на балансі 91 день і більше.

Колонка 7 - зазначаються строки перебування на балансі іншої дебіторської заборгованості.

Колонка 8 - зазначаються суми іншої дебіторської заборгованості, що обліковуються за рахунками: 1811, 1819, 1880, 2800, 2801/1 "Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку, купівля/продаж яких здійснюється на первинному ринку", 2809, 2889, 3510/9 "Дебіторська заборгованість з придбання інших активів", 3519, 3540, 3541/1 "Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку, купівля/продаж яких здійснюється на первинному ринку", 3548, 3550, 3551, 3552, 3559, 3580, 3710:

рядок 1 - зазначається сума дебіторської заборгованості, що обліковується на балансі до 90 днів включно;

рядок 2 - зазначається сума дебіторської заборгованості, що обліковується на балансі від 91 до 180 днів включно;

рядок 3 - зазначається сума дебіторської заборгованості, що обліковується на балансі від 181 до 360 днів включно;

рядок 4 - зазначається сума дебіторської заборгованості, що обліковується на балансі 361 день і більше.

Колонка 9 - зазначається сума дебіторської заборгованості, що береться до розрахунку резерву, класифікованої за групами ризику залежно від строків обліку на балансі та з урахуванням строків прострочення згідно з пунктами 1.3 та 2.4 Положення. Колонка 9 (за рядком 5) дорівнює сумі колонок 4, 6 і 8.

Колонка 10 - зазначається коефіцієнт резервування залежно від групи ризику дебіторської заборгованості.

Колонка 11 - зазначається розрахункова сума резерву під дебіторську заборгованість (дані колонки 9 помножити на відповідний коефіцієнт резервування, зазначений у колонці 10), яку банк має сформувати під нестандартну дебіторську заборгованість.

Колонка 12 - зазначається сума фактично сформованого резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості за звітний місяць, що обліковується на рахунках 1890, 2890, 3590.

Колонка 13 - зазначається відхилення суми фактично сформованого резерву від розрахункової суми шляхом порівняння колонок 11 та 12.

Рядок 5 (усього) - зазначається сума підсумків за колонками 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13.

7. Під час розрахунку регулятивного капіталу (Н1) недосформована сума резерву, що зазначається зі знаком "мінус" у колонці 13 (рядок 5 "Усього"), вираховується з основного капіталу банку. У разі перевищення суми фактично сформованого резерву над його розрахунковою сумою до розрахунку береться нуль".

3.29. У порядку подання форми N 606 "Звіт про формування банками резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами" слова "в установлений ними термін" замінити словами та цифрами "до 10 числа після звітного періоду", слова "Департаменту методології та організації банківського нагляду" замінити словами "Департаменту методології банківського регулювання та нагляду".

3.30. У формі N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту методології банківського регулювання та нагляду";

таблицю форми доповнити колонками 13, 14, 15 такого змісту:

"

Резидентність інвестора 

Реєстрація договору 

номер 

дата 

13 

14 

15 

";

пояснення доповнити абзацами такого змісту:

"Колонка 13 - зазначається резидентність інвестора (1 - резидент, 2 - нерезидент)";

"Колонка 14, 15 - заповнюється в разі здійснення уповноваженим банком реєстрації договору про залучення коштів на умовах субординованого боргу відповідно до порядку реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті, установленого Положенням про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484 (із змінами)".

3.31. У порядку подання форми N 611 "Звіт про дотримання економічних нормативів" слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту банківського регулювання і нагляду по банках I та II груп", у порядку подання файла 42 слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту методології банківського регулювання та нагляду".

3.32. У порядку подання форми N 612 "Звіт про дотримання економічних нормативів на основі консолідованої фінансової звітності" слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту банківського регулювання і нагляду по банках I та II груп".

3.33. У формі N 615 "Звіт про кредитні операції банку" і поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми викласти в такій редакції:

абзац п'ятдесят сьомий пояснення після слів "неамортизованого дисконту за" доповнити словом "кредитами".

3.34. У порядку подання форм N 618 "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків", N 627 "Звіт про двадцять найбільших кредиторів банку", N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками", N 643 "Звіт про афілійованих осіб банку" та абзаці другому пояснення щодо заповнення форми N 627 слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту методології банківського регулювання та нагляду".

3.35. Форму N 621 "Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про роботу
ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку
за станом на ____________ 200_ року

__________________________________
(назва банку) 

____________________________________________
(зазначається, ким призначений ліквідатор (ліквідаційна комісія) - Національним банком України, господарським судом, вищим органом банку) 

__________________________________
(дата призначення ліквідатора/
ліквідаційної комісії) 

__________________________________
(адреса ліквідатора /ліквідаційної комісії) 

(копійки)

N
з/п 

Назва показника 

Дані за останній робочий день 

Дані за початковим балансом ліквідатора 

Дані за проміжним ліквідаційним балансом 

Рух коштів 

Дані на звітну дату 

Збільшення/ надходження 

Зменшення/ видатки 

усього 

у тому числі визнана кредиторська заборгованість 

накопи-
чувальна сума 

за звітний місяць 

накопи-
чувальна сума 

за звітний місяць

10 

11 

Активи 

Накопичувальний (кореспондентський) рахунок у Національному банку України 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

Готівкові кошти та банківські метали 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

Кошти розміщені - усього,
у тому числі 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

3.1 

у Національному банку України, уключаючи цінні папери, що рефінансуються Національним банком України 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

3.2 

в інших банках,
з них 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

3.2.1 

у банках-нерезидентах 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

3.3 

у суб'єктів господарювання 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

3.4 

в органах загального державного управління 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

3.5 

у місцевих органах загального державного управління 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

3.6 

у фізичних осіб 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

3.7 

інша заборгованість 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

Матеріальні активи 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

Інші активи,
з них 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

5.1 

розрахунки між філіями та іншими підпорядкованими установами банку 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

5.2 

сформовані резерви під активні операції 

  

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

Активи банку - усього 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

Застава - усього,
з неї 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

7.1 

отримана застава 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

Дебіторська заборгованість, погашена шляхом взаємозаліку 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

Пасиви 

Вимоги кредиторів,
у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.1 

витрати Національного банку України, здійснені з метою забезпечення проведення ліквідації банку 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

9.2 

вимоги кредиторів, які забезпечені заставою,
у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.2.1 

вимоги суб'єктів господарювання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.2.2 

вимоги вкладників - фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.2.3 

інші вимоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.3 

вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що виникають у випадках, визначених чинним законодавством 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.4 

зобов'язання перед працівниками банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.5 

зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.6 

вимоги вкладників - фізичних осіб у частині перевищення суми, передбаченої системою гарантування вкладів фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.7 

вимоги вкладників - фізичних осіб у частині визнаних судом моральної шкоди, збитків, пені тощо 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.8 

вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів),
з них 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.8.1 

нарахування на заробітну плату працівникам банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.8.2 

ПДВ на реалізоване майно банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.9 

інші вимоги,
з них 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.9.1 

Національного банку України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.9.2 

суб'єктів господарювання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.9.3 

інших банків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.9.4 

кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.9.5 

вимоги бюджету та державних цільових фондів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Інші пасиви,
з них 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.1 

розрахунки між філіями та іншими підпорядкованими установами банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.2 

статутний капітал 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Пасиви банку - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Кредиторська заборгованість, погашена шляхом взаємозаліку 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

Інформація для довідки 

13 

Витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно із затвердженим кошторисом витрат,
у тому числі 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

13.1 

витрати на оплату праці 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

14 

Фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії),
у тому числі 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

14.1 

на утримання персоналу 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

14.2 

витрати, пов'язані із сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

14.3 

на телекомунікації 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

14.4 

на утримання основних засобів та нематеріальних активів 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

14.5 

інші експлуатаційні та господарські витрати 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

14.6 

супутні небанківські операційні витрати 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

14.7 

інші небанківські операційні витрати 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

14.8 

інші витрати, пов'язані з процедурою ліквідації 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

15 

Витрати за рахунок коштів Національного банку України, наданих для здійснення першочергових витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

16 

Відхилення фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) від витрат згідно із затвердженим кошторисом 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

17 

Відхилення фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на оплату праці від відповідних витрат згідно із затвердженим кошторисом 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

18 

Кількість працюючих у ліквідатора (ліквідаційній комісії) 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

"__" ____________ 200_ р. 

Голова ліквідаційної комісії 

________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

__________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

За наявності руху коштів, не передбачених формою звітності, а також у разі виявлення розбіжностей між даними за останній робочий день банку і даними за початковим, проміжним балансами ліквідатор (ліквідаційна комісія) обов'язково має подати письмове роз'яснення Департаменту припинення діяльності банків.

Пояснення щодо заповнення форми N 621
Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку

1. Звіт складається та подається ліквідатором (ліквідаційною комісією) з метою здійснення контролю за рухом коштів банку, що ліквідовується, роботою ліквідатора (ліквідаційної комісії) та відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", статей 92 - 98 Закону України "Про банки і банківську діяльність", розділу VI Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036 (із змінами) (далі - Положення).

2. Звіт складається за даними ліквідатора (ліквідаційної комісії) і відображає стан проведення ліквідаційної процедури в частині повернення коштів банку, їх накопичення та задоволення вимог кредиторів згідно з черговістю, визначеною статтею 96 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

3. Звіт містить дані про витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно з кошторисом витрат, затвердженим органом, який призначив ліквідатора (ліквідаційну комісію), про фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії), у тому числі на оплату праці, та витрати Національного банку України, що пов'язані з процедурою ліквідації.

4. Звіт подається щомісяця ліквідаторами (ліквідаційними комісіями), призначеними господарським судом, Національним банком України, вищим органом управління банку, від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії).

5. Територіальні управління Національного банку України для забезпечення достовірності даних, які подаються ліквідатором (ліквідаційною комісією), самостійно визначають форми їх перевірки.

6. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 (Дані за останній робочий день) - зазначаються дані згідно з балансом за останній робочий день банку (за останній день роботи банку в СЕП).

Колонка 4 (Дані за початковим балансом ліквідатора) - зазначаються дані за початковим балансом, який складає ліквідатор (ліквідаційна комісія) згідно з главою 11 розділу VI Положення.

Колонки 5, 6 (Дані за проміжним ліквідаційним балансом) - зазначаються дані за проміжним ліквідаційним балансом, який складає ліквідатор (ліквідаційна комісія) згідно з главою 13 розділу VI Положення, з виділенням окремо визнаної кредиторської заборгованості.

Колонки 7 - 10 (Рух коштів) - зазначається рух коштів банку, що ліквідовується, а також рух активів (пасивів) банку, що не супроводжується отриманням (поверненням) коштів (крім взаємозаліку).

Колонки 7, 8 (Збільшення/надходження) - зазначаються суми порівняно з останнім робочим днем банку (колонка 3).

Колонка 7 (накопичувальна сума) - зазначаються суми надходжень на накопичувальний рахунок, збільшення дебіторської заборгованості, матеріальних активів банку, кредиторської заборгованості, інших активів та пасивів за період проведення ліквідаційної процедури - накопичувальна сума.

Колонка 8 (за звітний місяць) - зазначаються суми надходжень на накопичувальний рахунок, збільшення дебіторської заборгованості, матеріальних активів банку, кредиторської заборгованості, інших активів та пасивів ліквідатора (ліквідаційної комісії) за звітний місяць.

Колонки 9, 10 (Зменшення/видатки) - зазначаються суми порівняно з останнім робочим днем банку (колонка 3).

Колонка 9 (накопичувальна сума) - зазначаються накопичувальна сума витрат з накопичувального рахунку за період ліквідації, суми зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості, матеріальних активів, інших активів і пасивів, витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії).

Колонка 10 (за звітний місяць) - зазначаються суми витрат з накопичувального рахунку ліквідатора (ліквідаційної комісії), зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості, матеріальних активів, інших активів і пасивів, витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) за звітний місяць.

Колонка 11 (Дані на звітну дату) - зазначаються залишки даних за рядками 1 - 12 форми на звітну дату за бухгалтерським балансом банку, що ліквідовується. У рядках 13 - 18 зазначається результат даних, поданих у колонках 7, 9 (абсолютні дані колонки 11 = дані колонки 9 - дані колонки 7).

Рядки 1, 2 - зазначається рух коштів на накопичувальному рахунку, готівкових коштів та банківських металів за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць, а саме: залишок коштів на кореспондентському рахунку на останній робочий день банку (колонка 3); надходження внаслідок погашення дебіторської заборгованості, реалізації майна банку, інші; видатки внаслідок задоволення вимог кредиторів та витрати, пов'язані з роботою ліквідатора (ліквідаційної комісії).

Рядки 3, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.3 - 3.7 - зазначаються суми збільшення (зменшення) коштів за період проведення ліквідаційної процедури, у тому числі за звітний місяць.

Рядок 4 - зазначаються суми збільшення (зменшення) матеріальних активів банку за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.

Рядок 5 - зазначаються суми збільшення (зменшення) вартості інших активів (уключаючи нематеріальні активи, зміни позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів) за період проведення ліквідаційної процедури, у тому числі за звітний місяць, а також сума сформованих резервів під активні операції на початок роботи ліквідатора.

Рядок 5.1 - зазначається стан розрахунків між філіями та іншими підпорядкованими установами банку за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.

Рядок 5.2 - зазначається сума сформованих резервів під активні операції на початок роботи ліквідатора.

Рядок 6 - зазначається загальна сума збільшення (зменшення) загальних активів банку, що ліквідовується, за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.

Рядки 7, 7.1 - зазначається сума збільшення (зменшення) вартості застави, з неї сума отриманої застави за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.

Рядок 8 - зазначається сума збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості, погашеної (відновленої) шляхом взаємозаліку з кредиторською заборгованістю за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.

Рядки 9, 9.2, 9.2.1 - 9.2.3, 9.3 - 9.8, 9.8.1 - 9.8.2, 9.9, 9.9.1 - 9.9.5 - зазначаються сума збільшення кредиторської заборгованості в разі визнання вимог кредиторів, що заявлені з поважних причин, згідно із законодавством України та сума коштів, перерахована кредиторам банку для задоволення їх вимог за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.

Рядок 9.1 - зазначається сума надходжень (повернень) коштів Національного банку України, спрямованих на забезпечення першочергових витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.

Рядок 10 - зазначаються суми збільшення (зменшення) інших пасивів (уключаючи зміни позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів) і статутного капіталу за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.

Рядок 10.1 - зазначається стан розрахунків між філіями та іншими підпорядкованими установами банку за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.

Рядок 10.2 - зазначається сума збільшення (зменшення) статутного капіталу банку за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.

Рядок 11 - зазначається загальна сума збільшення (зменшення) загальних пасивів банку, що ліквідовується, за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.

Рядок 12 - зазначається сума визнаної кредиторської заборгованості, погашеної (відновленої) шляхом взаємозаліку з дебіторською заборгованістю за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.

Рядок 13 - зазначається сума витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом витрат.

Рядок 13.1 - зазначається сума витрат на оплату праці працівників, залучених для здійснення ліквідації банку, згідно із затвердженим кошторисом витрат.

Рядки 14, 14.1 - 14.8 - зазначаються фактичні суми витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії), пов'язані з проведенням ліквідаційної процедури за період ліквідації та за звітний місяць.

Рядок 15 - зазначається сума витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) за рахунок коштів Національного банку України, наданих у встановленому порядку для здійснення першочергових витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії).

Рядки 16, 17 - зазначаються суми відхилення фактичних загальних витрат та витрат на оплату праці ліквідатора (ліквідаційної комісії) від відповідних витрат згідно із затвердженим кошторисом.

Рядок 18 - зазначається кількість працівників ліквідатора (ліквідаційної комісії) за станом на звітну дату.

7. Показники форми складаються таким чином:

N
рядка 

Назва показника 

Формування даних 

Накопичувальний (кореспондентський)
рахунок у Національному банку України 

Зазначаються залишок (колонки 3 - 5, 11) та обороти коштів (колонки 7 - 10) за накопичувальним рахунком, кошти з кореспондентського рахунку 1200 на час ліквідації переносяться на рахунок 1207 

Готівкові кошти та банківські метали 

Формуються за даними рахунків груп 100, 101, 110 

Кошти розміщені - усього,
у тому числі 

Зазначаються дані за підсумками рядків 3.1 - 3.7 

3.1 

у Національному банку України, уключаючи цінні папери, що рефінансуються Національним банком України 

Формуються за даними рахунків груп 120 (крім рахунків 1207, 1200), 121, 141 - 144 

3.2 

в інших банках,
з них 

Формуються за даними рахунків груп 150 - 152, 158, 178, 181, 188 

3.2.1 

у банках-нерезидентах 

Зазначається залишок коштів у банках-нерезидентах 

3.3 

кошти суб'єктів господарювання 

Формуються за даними рахунків груп 200 - 203, 206, 207, 208, 209, 248, 260 (А), 265 (А) 

3.4 

кошти органів загального державного управління 

Формуються за даними рахунків групи 210, 212 рахунків 2190, 2198 

3.5 

кошти місцевих органів загального державного управління 

Формуються за даними рахунків групи 211, 213 рахунків 2191, 2199 

3.6 

кошти фізичних осіб 

Формуються за даними рахунків груп 220 - 223, 229, 262 (А) 

3.7 

інша заборгованість 

Формуються за даними рахунків груп 270, 280, 288, 310, 311, 320, 321, 350, 351, 352, 354, 355, 357, 358, 371, 410, 420 

Матеріальні активи 

Формуються за даними рахунків груп 340, 440, 443, 450, 453 

Інші активи,
з них 

Зазначаються суми інших активів (уключаючи нематеріальні активи, позицію банку щодо іноземної валюти та банківських металів за даними рахунків розділу 38) та сформованих резервів під активні операції 

5.1 

розрахунки між філіями та іншими підпорядкованими установами банку 

Формуються за даними рахунків розділу 39 

5.2 

сформовані резерви під активні операції 

Формуються за даними рахунків груп 189, 240, 249, 289, 319, 329, 359 

Активи банку - усього 

Зазначається загальна сума активів банку 

Застава - усього,
з неї 

Формуються за даними рахунків розділу 95 

7.1 

отримана застава 

Формуються за даними балансових рахунків групи 950 

Дебіторська заборгованість, погашена шляхом взаємозаліку 

Зазначається сума дебіторської заборгованості, погашеної шляхом взаємозаліку з кредиторською заборгованістю (крім колонок 3 - 8) 

Вимоги кредиторів,
у тому числі 

Зазначаються дані за підсумком рядків 9.1 - 9.9 

9.1 

витрати Національного банку України, здійснені з метою забезпечення проведення ліквідації банку 

Зазначається сума відшкодованих Національному банку України коштів, наданих ліквідатору (ліквідаційній комісії) для здійснення першочергових витрат (крім колонок 3 - 6) 

9.2 

вимоги кредиторів, які забезпечені заставою,
з них: 

Зазначається сума кредиторської заборгованості, забезпеченої заставою, а саме: цінні папери, основні засоби тощо 

9.2.1 

вимоги суб'єктів господарювання 

Зазначається сума кредиторської заборгованості суб'єктів господарювання, забезпеченої заставою 

9.2.2 

вимоги вкладників - фізичних осіб 

Зазначається сума кредиторської заборгованості вкладників - фізичних осіб, забезпеченої заставою 

9.2.3 

інші вимоги 

Зазначається сума іншої кредиторської заборгованості, забезпеченої заставою 

9.3 

вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що виникають у випадках, визначених чинним законодавством України 

Зазначаються суми витрат, пов'язаних з вимогами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що виникають у випадках, визначених чинним законодавством України 

9.4 

зобов'язання перед працівниками банку 

Зазначаються суми витрат, пов'язаних з виконанням зобов'язань перед працівниками банку. Формуються за даними рахунків групи 365 

9.5 

зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян 

Зазначаються суми витрат, пов'язаних з виконанням зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян 

9.6 

вимоги вкладників - фізичних осіб у частині перевищення суми, передбаченої системою гарантування вкладів фізичних осіб 

Формуються за даними рахунків груп 262(П), 263 

9.7 

вимоги вкладників - фізичних осіб у частині визнаної судом моральної шкоди, збитків, пені тощо 

Зазначаються суми витрат, пов'язаних з виплатами вкладникам - фізичним особам визнаної судом моральної шкоди, збитків, пені тощо 

9.8 

вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів),
з них 

Зазначаються суми витрат, пов'язаних із задоволенням вимог за державними і місцевими податками та неподатковими платежами до бюджету, органів державного страхування та соціального забезпечення. Формуються за даними балансових рахунків групи 362 

9.8.1 

нарахування на заробітну плату працівникам банку 

Зазначається сума нарахувань на заробітну плату працівникам банку 

9.8.2 

ПДВ на реалізоване майно банку 

Зазначається сума ПДВ на реалізоване майно банку 

9.9 

інші вимоги,
із них 

Зазначається підсумок рядків 9.9.1 - 9.9.4 

9.9.1 

Національного банку України 

Формуються за даними рахунків груп 130 - 133 

9.9.2 

суб'єктів господарювання 

Формуються за даними рахунків груп 260 (П), 261, 265 (П) 

9.9.3 

інших банків 

Формуються за даними рахунків груп 160 - 162, 191 

9.9.4 

кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 

Формуються за даними рахунків групи 290 

9.9.5 

бюджету та державних цільових фондів 

Формуються за даними рахунків груп 250 - 257 

10 

Інші пасиви,
з них 

Зазначається сума інших пасивів (уключаючи позицію банку щодо іноземної валюти та банківських металів за даними рахунків розділу 38) і розмір статутного капіталу 

10.1 

розрахунки між філіями та іншими підпорядкованими установами банку 

Формуються за даними рахунків розділу 39 

10.2 

статутний капітал 

Формуються за даними рахунків розділу 50 

11 

Пасиви банку - усього 

Зазначається загальна сума пасивів банку, що ліквідовується 

12 

Кредиторська заборгованість, погашена шляхом взаємозаліку 

Зазначається сума визнаної кредиторської заборгованості, погашеної шляхом взаємозаліку з дебіторською заборгованістю (крім колонок 3 - 8) 

                Інформація для довідки: 

13 

Витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії)
згідно із затвердженим кошторисом витрат,
у тому числі 

Зазначаються суми витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом витрат (крім колонок 3 - 6) 

13.1 

витрати на оплату праці 

Зазначаються суми витрат на оплату праці осіб, залучених до ліквідації банку, згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом витрат 

14 

Фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії),
у тому числі 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на проведення процедури ліквідації (крім колонок 3 - 6). Включаються витрати за рахунок коштів Національного банку України (дані рядка 15) 

14.1 

на утримання персоналу 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на основну та додаткову заробітну плату персоналу 

14.2 

витрати, пов'язані зі сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії), пов'язані із сплатою податків на додану вартість, на землю, з власників транспортних засобів, комунального, інших податків та на сплату обов'язкових платежів 

14.3 

на телекомунікації 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на СЕП, інші системи банківського зв'язку та поштово-телефонні витрати 

14.4 

на утримання основних засобів та нематеріальних активів 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії), пов'язані з утриманням власних основних засобів, у тому числі транспорту та орендованих основних засобів 

14.5 

інші експлуатаційні та господарські витрати 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на комунальні послуги, охорону та інших експлуатаційних та господарських витрат 

14.6 

супутні небанківські операційні витрати 

Зазначаються суми фактичних витрат на відрядження працівників ліквідатора (ліквідаційної комісії) 

14.7 

інші небанківські операційні витрати 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на оголошення в засобах масової інформації, операційних витрат підрозділів банку та інших небанківських операційних витрат 

14.8 

інші витрати, пов'язані з процедурою ліквідації 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на правове супроводження, держмито, оцінку майна, цінних паперів, на виплату винагороди організаторам торгів майном, цінними паперами та ліквідаторам, на страхування фінансової відповідальності, упорядкування архіву, арбітражних витрат 

15 

Витрати за рахунок коштів Національного банку України, наданих для здійснення першочергових витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) 

Зазначаються суми фактичних витрат за рахунок коштів Національного банку України, наданих у встановленому порядку ліквідатору (ліквідаційній комісії) для здійснення першочергових витрат (крім колонок 3 - 6) 

16 

Відхилення фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) від витрат згідно із затвердженим кошторисом 

Суми фактичних витрат ліквідатора (рядок 16 + рядок 17) коригуються на відповідне значення показника згідно з кошторисом (рядок 15) і зазначаються в колонці 11 

17 

Відхилення фактичних витрат на оплату праці ліквідатора (ліквідаційної комісії) від витрат на оплату праці згідно із затвердженим кошторисом 

Суми фактичних витрат ліквідатора (рядок 14.1) коригуються на відповідне значення показника згідно із кошторисом (рядок 13.1) і зазначаються в колонці 11 

18 

Кількість працівників ліквідатора (ліквідаційної комісії) 

Зазначається кількість працівників ліквідатора (ліквідаційної комісії) у колонці 10 за станом на звітну дату. У колонці 11 зазначаються дані колонки 10 

".

3.36. У порядку подання форми N 645 "Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків" слова "Департаменту методології та організації банківського нагляду" замінити словами "Департаменту банківського регулювання і нагляду".

3.37. Форму N 660 "Інформація про заборгованість держави перед банком" і пояснення щодо її заповнення виключити.

3.38. У формі N 691 "Звіт про формування резерву під активи у вигляді цінних паперів" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слова "в установлений ними строк" замінити словами та цифрами "до 10 числа після звітного періоду", слова "Департаменту методології та організації банківського нагляду" замінити словами "Департаменту методології банківського регулювання та нагляду";

назву форми викласти в такій редакції:

"Звіт про операції банків з цінними паперами та сформовані під них резерви за звітний місяць";

у таблиці форми:

у колонці 4 рядка 2.1 знак "х" виключити;

у назві колонки 13 знаки "(+/-)" замінити знаком "(+)";

назву колонки 14 викласти в такій редакції:

"погашені проценти (у тому числі за купонними цінними паперами), сплачені дивіденди (-)";

у поясненні:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"У колонках 2, 4 - 8 зазначається балансова вартість цінних паперів, що обліковуються у відповідних портфелях на початок місяця, а також погашених, проданих, списаних за рахунок резерву, переведених до іншого портфеля та отриманих у результаті переведення з іншого портфеля у звітному місяці. У тому числі в колонці 4 зазначається сума балансової вартості погашених у звітному місяці цінних паперів, строк погашення яких настав у звітному періоді. У колонці 3 зазначається собівартість цінних паперів, придбаних у звітному місяці";

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"рядок 2.4 - зазначається загальна сума балансової вартості негативно класифікованих активів у вигляді цінних паперів, що обліковуються в портфелі банку на продаж. Визначення цінних паперів як негативно класифікованих активів здійснюється відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (із змінами) (далі - Інструкція)";

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"рядок 3.1 - зазначається загальна сума балансової вартості негативно класифікованих активів у вигляді цінних паперів, що обліковуються в портфелі банку до погашення. Визначення цінних паперів як негативно класифікованих активів здійснюється відповідно до Інструкції";

абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:

"Колонка 3 (рядок 5) - зазначається загальна сума собівартості цінних паперів, що придбані у звітному місяці";

абзац тридцять шостий доповнити реченням такого змісту: "Зазначені в колонці 15 суми балансової вартості цінних паперів за відповідними портфелями мають відповідати сумі балансових даних відповідних рахунків з обліку цінних паперів за файлом 02 "Дані про обороти та залишки на рахунках" на звітну дату";

абзац тридцять сьомий після слова та цифр "колонки 15" доповнити словами та цифрами "(крім рядків 2.4 та 3.1)";

абзац сорок п'ятий викласти в такій редакції:

"у рядку 2.4 зазначається загальна сума сформованих резервів під зменшення корисності за негативно класифікованими цінними паперами (резерв під які сформовано в розмірі 50 % і більше від перевищення їх балансової вартості над сумою очікуваного відшкодування) у портфелі банку на продаж, що обліковується за такими рахунками: 1490, 1492, 3190, 3191 (за аналітичним обліком)";

абзац сорок сьомий викласти в такій редакції:

"у рядку 3.1 зазначається сума сформованих резервів під зменшення корисності негативно класифікованих цінних паперів (резерв під які сформовано в розмірі 50 % і більше від перевищення їх балансової вартості над сумою очікуваного відшкодування) у портфелі банку до погашення, що обліковується за такими рахунками: 1491, 1493, 3290, 3291 (за аналітичним обліком)".

3.39. У символі 05 (Надходження виручки від усіх видів платних послуг) пояснення щодо заповнення форм N 747, N 748 "Звіт про касові обороти банку" слова та цифри "та наказом Державного комітету статистики України від 18.07.2002 N 271 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження з обліку послуг" замінити словами та цифрами "та наказом Державного комітету статистики України від 18.07.2003 N 221 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з обліку послуг" (із змінами)".

3.40. У формі N 2-ПБ "Звіт підприємства (організації) про фінансові операції з нерезидентами України" і поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми викласти в такій редакції:

у поясненні:

у тексті пояснення слова "підприємство (організація)" у всіх відмінках і числі замінити словами "підприємство (організація) та фінансова установа, що не є банком" у відповідних відмінках та числі;

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо фінансова установа, що не є банком, здійснює операції з готівковою іноземною валютою згідно з генеральною ліцензією на здійснення валютних операцій, то звітуванню підлягають також операції з готівковою іноземною валютою".

У зв'язку з цим абзаци другий - тринадцятий уважати відповідно абзацами третім - чотирнадцятим;

в абзаці третьому слова "підприємству, яке отримало ліцензію на відкриття рахунку в іноземному банку" замінити словами "підприємству, яке отримало індивідуальну ліцензію на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України";

абзац чотирнадцятий виключити.

3.41. У поясненні щодо заповнення форми N 3-ПБ "Звіт про міждержавний рух капіталів у формі портфельних інвестицій":

пояснення до підпункту 1б пункту 1 розділу I після рахунку 3108 "Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж" доповнити такими групами рахунків:

"312 "Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу";

3122 "Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метою продажу";

3123 "Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу";

3125 "Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу";

3128 "Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу";

313 "Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу";

3132 "Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою продажу";

3133 "Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу";

3135 "Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з метою продажу";

3138 "Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу";

пояснення до підпункту 3б пункту 1 розділу I групу рахунків 950 "Отримана застава" після рахунку 9503 доповнити такими рахунками:

"9521 "Нерухоме майно житлового призначення";

9523 "Інші об'єкти нерухомого майна";

виноску викласти в такій редакції:

"* Див. Правила ведення аналітичного обліку в банках України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 16.06.2005 N 221, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06.07.2005 за N 719/10999".

3.42. У поясненні щодо заповнення форми N 4-ПБ "Звіт про міждержавний рух капіталів у формі прямих інвестицій та фінансового лізингу":

у поясненні до підпункту 1б пункту 1 розділу I:

у групі рахунків 410 "Інвестиції в асоційовані компанії" рахунок 4109 замінити рахунком 4105;

у групі рахунків 420 "Інвестиції в дочірні компанії" рахунок 4209 замінити рахунком 4205;

у поясненні до підпункту 5б пункту 5 розділу III:

у групі рахунків 207 "Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання" рахунок 2075 замінити рахунком 2071;

у групі рахунків 221 "Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам" рахунок 2215 замінити рахунком 2211;

виноску викласти в такій редакції:

"* Див. Правила ведення аналітичного обліку в банках України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 16.06.2005 N 221, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06.07.2005 за N 719/10999".

 

Директор Департаменту
статистики та звітності
 

 
В. М. Галь
 

Опрос