Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Положение о представлении годового отчета закрытыми акционерными обществами Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 01.12.2005 № 687
Утратил силу

Про внесення змін та доповнень до Положення про подання річного звіту закритими акціонерними товариствами до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 1 грудня 2005 року N 687

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 лютого 2006 р. за N 90/11964

Рішення втратило чинність з 1 жовтня 2007 року
(у зв'язку з втратою чинності рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 3 червня 2003 року N 227
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 19 грудня 2006 року N 1591)

Відповідно до статті 155 Цивільного кодексу України та пунктів 10, 15 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 24 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни та доповнення до Положення про подання річного звіту закритими акціонерними товариствами до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.06.2003 N 227 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06.2003 за N 515/7836 (далі - Положення), а саме:

1.1. Абзац перший пункту 1.1 Положення доповнити після слів "закритими акціонерними товариствами (далі - емітенти)" словами "крім емітентів облігацій".

1.2. В абзаці другому пункту 1.1 Положення слово "громадськості" замінити словом "акціонерів".

1.3. У пунктах 1.2 та 1.3 Положення вилучити відповідно слова "та підприємства - емітенти облігацій", "підприємствами - емітентами облігацій".

1.4. Друге та третє речення пункту 1.6 Положення вилучити.

1.5. В абзаці другому пункту 1.7 Положення вилучити слово "своєчасно".

1.6. Абзац другий пункту 2.3 Положення доповнити словами "а також розрахунку вартості чистих активів закритими акціонерними товариствами за станом на кінець звітного року (додаток 2), який застосовується в межах цього Положення".

1.7. Доповнити Положення після додатка 1 новим додатком 2 (додається).

У зв'язку з цим додатки 2 - 4 уважати відповідно додатками 3 - 5. У тексті Положення посилання на додатки 2 - 4 замінити посиланням на додатки 3 - 5.

1.8. У додатку 3 до Положення вилучити таблицю "Інформація про облігації".

1.9. Додаток 5 викласти в новій редакції, що додається.

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

3. Це рішення набирає чинності відповідно до законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрана.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

 

 

Розрахунок вартості чистих активів закритими акціонерними товариствами
за станом на кінець __________ року

Найменування: ________________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: __________

Одиниця виміру: тис. грн.

Найменування статті 

Код рядка 

За даними балансу, на кінець звітного періоду 

Розрахункові дані на кінець звітного періоду 

АКТИВИ 

  

  

  

Нематеріальні активи: залишкова вартість 

010 

  

  

Незавершене будівництво 

020 

  

  

Основні засоби: залишкова вартість 

030 

  

  

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

040 

  

  

Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції 

045 

  

  

Довгострокова дебіторська заборгованість 

050 

  

  

Відстрочені податкові активи 

060 

  

  

Інші необоротні активи 

070 

  

  

Запаси: виробничі запаси 

100 

  

  

Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі 

110 

  

  

Запаси: незавершене виробництво 

120 

  

  

Запаси: готова продукція 

130 

  

  

Запаси: товари 

140 

  

  

Векселі одержані 

150 

  

  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 

160 

  

  

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 

170 

  

  

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 

180 

  

  

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів 

190 

  

  

Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків 

200 

  

  

Інша поточна дебіторська заборгованість 

210 

  

  

Поточні фінансові інвестиції 

220 

  

  

Грошові кошти та їх еквіваленти: у національній валюті 

230 

  

  

Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті 

240 

  

  

Інші оборотні активи 

250 

  

  

Витрати майбутніх періодів 

270 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Активи, усього 

  

  

  

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

  

  

  

Довгострокові кредити банків 

440 

  

  

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 

450 

  

  

Відстрочені податкові зобов'язання 

460 

  

  

Інші довгострокові зобов'язання 

470 

  

  

Короткострокові кредити банків 

500 

  

  

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 

510 

  

  

Векселі видані 

520 

  

  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

530 

  

  

Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів 

540 

  

  

Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом 

550 

  

  

Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів 

560 

  

  

Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування 

570 

  

  

Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці 

580 

  

  

Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками 

590 

  

  

Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків 

600 

  

  

Інші поточні зобов'язання 

610 

  

  

Усього за розділом II 

430 

  

  

Доходи майбутніх періодів 

630 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зобов'язання, усього 

  

  

  

Розрахункова вартість чистих активів 

  

  

  

Статутний капітал 

300 

  

  

Неоплачений капітал 

360 

  

  

Вилучений капітал 

370 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Скоригований статутний капітал 

  

  

  

____________
* Цей рядок заповнюється емітентом при наявності додаткової інформації.

Примітки: _______________________________________________________________

Висновок: _______________________________________________________________

Керівник  

_____________
(підпис) 

(                        )
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

  

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

(                         )
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

  

 

Інформація про загальні збори акціонерів

Дата проведення останніх зборів акціонерів 

  

Вид зборів (чергові/позачергові) 

  

Місце проведення 

  

Кворум зборів (у відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства) 

  

Питання порядку денного 

  

Хто скликав позачергові збори 

  

Причина скликання позачергових зборів 

  

Дата обліку для виплати дивідендів за звітний період (якщо вони будуть виплачуватись) 

  

Дата початку виплати дивідендів за звітний період 

  

Дата закінчення виплати дивідендів за звітний період 

  

Найменування юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперами 

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперами 

  

  

за звітний період 

за період, попередній звітному 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 

  

  

Нараховано дивідендів на одну акцію, грн. 

  

  

Сума фактично виплачених дивідендів, грн. 

  

  

Виплачено дивідендів на одну акцію, грн. 

  

  

Примітки 

  

____________

Опрос