Идет загрузка документа (210 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил присоединения электроустановок к электрическим сетям

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Правила от 14.12.2005 № 1137
Утратил силу

Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 14 грудня 2005 року N 1137

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 січня 2006 р. за N 42/11916

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20 вересня 2007 року N 1232

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 29 серпня 2008 року N 1050)

Додатково див. оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 70, 28 вересня 2007 р.)
,
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 19 березня 2008 року
,
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 12 серпня 2009 року
,
 ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 15 лютого 2012 року

Відповідно до Законів України "Про природні монополії", "Про електроенергетику" та Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила приєднання електроустановок до електричних мереж (додаються).

2. Відділу регулювання відносин ліцензіатів із споживачами (Городиський І. М.) у встановленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Голова Комісії 

В. Кальченко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

Перший заступник Міністра
палива та енергетики України
 

 
Ю. В. Продан
 

Голова Антимонопольного
комітету України
 

 
О. О. Костусєв
 

Перший заступник Голови
Державного комітету України з
питань технічного регулювання та
споживчої політики
 

 
 
 
І. Б. Саєвич
 

 

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

(За текстом Правил та додатків до Правил слово "модернізація" в усіх відмінках замінено словами "технічне переоснащення" у відповідних відмінках згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 20 вересня 2007 року N 1232)

Ці Правила регулюють діяльність суб'єктів природних монополій з питань доступу споживачів до товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій і затверджені з метою забезпечення рівноправного доступу суб'єктів господарювання до електричних мереж.

1. Загальні положення

1.1. Правила регулюють відносини, які виникають під час приєднання та підключення новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих електроустановок замовників (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) до електричних мереж.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

1.2. Для цілей цих Правил терміни та визначення вживаються у такому значенні:

акт допуску про підключення електроустановки - документально оформлений у встановленому цими Правилами порядку висновок про можливість безпечної та безаварійної подачі напруги на електроустановку (далі - акт допуску);

вихідні дані для проектування - перелік обґрунтованих технічних вимог щодо інженерного електрозабезпечення об'єкта будівництва або реконструкції чи технічного переоснащення;

власник електричних мереж - юридична або фізична особа, якій належать на праві власності електроустановки, призначені для передачі та/або розподілу електричної енергії;

договір про приєднання - письмова домовленість про взаємні зобов'язання сторін, яка встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час отримання та виконання технічних умов приєднання електроустановки замовника до електричних мереж власника;

допуск на підключення електроустановки - комплекс заходів, необхідних для забезпечення безпечної та безаварійної подачі напруги та спрямованих на запобігання випадків подачі напруги з порушенням вимог Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 р. N 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 2 серпня 1996 р. за N 417/1442 (із змінами) (далі - Правила користування електричною енергією), Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1357 (із змінами), та цих Правил;

замовник - фізична або юридична особа, яка бажає приєднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення збільшити потужність, змінити точку приєднання або змінити категорію з надійності електрозабезпечення діючих електроустановок;

(абзац сьомий пункту 1.2 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

оперативно-технічне обслуговування - цілодобова технічна експлуатація електроустановок із забезпеченням надійного і безперебійного, з дотриманням вимог енергетичної безпеки, постачання електричної енергії споживачам;

приєднання електроустановки - надання власником мереж послуги замовнику із створення технічної можливості здійснення передачі в точку приєднання до електроустановки замовника відповідної потужності електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням її якості та надійності (далі - приєднання);

схема електрозабезпечення - однолінійна схема від точки забезпечення потужності до струмоприймачів на об'єкті замовника або споживача з позначенням точки приєднання, меж балансової належності власників електричних мереж, переліку елементів електричних мереж, належних різним власникам та розрахунком об'єму умовних одиниць електроустановок відповідних власників;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом десятим згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

резерв потужності - не введена в дію частина заявленої потужності електроустановок споживачів та замовників та/або не заявлена до приєднання потужність, для підключення якої в електричних мережах створено (передбачено створити) технічну можливість приєднання;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

точка забезпечення потужності - точка (місце) в електричних мережах, від якої розглядають нове будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення електричних мереж власника (власників) електричних мереж для надання замовнику послуги з приєднання в узгодженій точці приєднання;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232,
 у зв'язку з цим абзаци десятий - тринадцятий вважати
 відповідно абзацами тринадцятим - шістнадцятим)

точка приєднання електроустановки - запроектована або фактично існуюча межа балансової належності електроустановки;

технічні умови приєднання електроустановки замовника до електричної мережі - документ, що видається замовнику власником електричних мереж і містить вихідні дані для проектування (далі - технічні умови);

транзитна електроустановка - електроустановка, якою електрична енергія, крім власника цієї електроустановки, передається іншим суб'єктам господарювання або споживачам електричної енергії.

Інші терміни та визначення вживаються в цих Правилах у значенні, установленому Правилами користування електричною енергією.

1.3. Приєднання електроустановки замовника здійснюється власником електричних мереж на підставі договору про приєднання, який укладається за взаємною згодою між власником електричних мереж та замовником.

Технічні умови приєднання до електричної мережі електроустановки замовника, що будується або реконструюється чи модернізується, є невід'ємним додатком до договору про приєднання і містять вихідні дані для проектування.

1.4. Електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її мереж електроустановки замовника за умови дотримання ним цих Правил.

До магістральних та/або міждержавних електричних мереж можуть бути приєднані виключно електроустановки ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії. Приєднання електроустановок споживачів, за винятком електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, безпосередньо до магістральних та/або міждержавних електричних мереж не допускається.

Приєднання електроустановок замовників до електроустановок власних потреб підстанцій або електростанцій не допускається.

(абзац третій пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

Не дозволяється приєднання електроустановки замовника до мереж споживача за винятком випадків, коли приєднання електроустановок замовника до електричних мереж електропередавальної організації недоцільне згідно з техніко-економічним обґрунтуванням (далі - ТЕО), підготовленим спеціалізованою проектною організацією.

Не дозволяється приєднання до мереж електропередавальної організації електроустановок, унаслідок якого замовник мав би володіти транзитними електроустановками.

(абзац четвертий пункту 1.4 замінено абзацами четвертим і п'ятим згідно з
 постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

1.5. У разі, якщо в межах території, на якій розташовані електроустановки або передбачається будівництво нових електроустановок замовника, здійснюють свою діяльність декілька електропередавальних організацій, розмежування повноважень між ними щодо приєднання електроустановок замовників до електричної мережі визначаються відповідно до технічних параметрів електроустановок (потужності, напруги тощо) та вибору замовника.

1.6. Споживач має право приєднати до власних технологічних електричних мереж електроустановку замовника в межах дозволеної потужності за умови надання замовником техніко-економічного обґрунтування щодо приєднання до технологічних електричних мереж споживача. У разі незгоди споживача на приєднання електроустановок замовника до своїх електричних мереж, споживач протягом 5 робочих днів з дня звернення замовника повідомляє останнього про відмову.

(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

Електроустановки, які внаслідок приєднання до технологічних електричних мереж споживача стають транзитними, мають бути передані за відповідним договором на баланс або в оперативно-технічне обслуговування електропередавальної організації, яка здійснює ліцензовану діяльність на закріпленій території.

(пункт 1.6 доповнено абзацом другим згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

1.7. У випадку, коли електроустановка населення розташована в новому житловому комплексі (мікрорайоні/кварталі, вулиці), її приєднання та підключення здійснюється на основі договору про приєднання після проведення електрифікації цього житлового комплексу (мікрорайону/кварталу, вулиці) електропередавальною організацією, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташований цей житловий комплекс (мікрорайон/квартал, вулиця), згідно із затвердженими органом місцевого самоврядування детальним планом території або проектом забудови території, згідно з якими визначають потужність комплексу в цілому та окремих його частин.

(пункт 1.7 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

1.8. Плату за приєднання електроустановок замовника (збільшення потужності або зміни вимог до надійності електропостачання) розраховує власник електричних мереж за вихідними даними замовника та власників електричних мереж згідно з Методикою обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженою постановою НКРЕ від 19.07.2007 N 983, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20.08.2007 за N 959/14226 (далі - Методика), виходячи з питомої вартості приєднання, установленої Методикою, приєднаної потужності електроустановок, узгодженої точки приєднання електроустановок, схеми електропостачання (від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок) з урахуванням технічної характеристики та навантаження елементів схеми.

Якщо приєднана потужність електроустановок замовника становить 10 МВт і більше, плату за приєднання визначають на підставі розробленої згідно з ТЕО проектно-кошторисної документації будівництва, реконструкції, технічного переоснащення електричних мереж у зоні приєднання з визначенням частки замовника в загальних затратах на будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, пропорційної приєднаній потужності його електроустановок по відношенню до збільшення потужності, яку можуть забезпечити електричні мережі в зоні приєднання після будівництва, реконструкції, технічного переоснащення.

У разі приєднання до електричних мереж електропередавальних організацій (у тому числі до магістральних та міждержавних електричних мереж) об'єктів місцевих (локальних) електричних мереж з метою оптимізації електричних схем (без надання послуг з приєднання споживачам (замовникам)) плату за приєднання визначають на підставі розробленої згідно з ТЕО проектно-кошторисної документації будівництва, реконструкції, технічного переоснащення електричних мереж, пов'язаних з приєднанням відповідних об'єктів місцевих (локальних) електричних мереж.

У разі будівництва об'єкта архітектури або електрифікації житлового комплексу (мікрорайону/кварталу, вулиці) його співвласниками (або за їх рахунок) розрахунок плати за приєднання виконують для всього об'єкта архітектури або житлового комплексу (мікрорайону/кварталу, вулиці) згідно з відповідними вихідними даними з нарахуванням кожному співвласнику об'єкта або житлового комплексу (мікрорайону/кварталу, вулиці) до сплати за приєднання до електричних мереж частки, пропорційної потужності електроустановок відповідного співвласника об'єкта.

Розрахунок плати за приєднання погоджується із замовником і є додатком до договору про приєднання. Сторонами, крім того, узгоджуються вихідні дані для розрахунку плати за приєднання. У разі якщо на момент підписання договору ті чи інші вихідні дані невідомі, у цьому ж додатку до договору про приєднання зазначаються порядок та строки їх визначення. Замовник здійснює оплату за приєднання разовим платежем або частинами згідно з договором про приєднання. Величина відповідного платежу обраховується на дату здійснення платежу.

Електропередавальна організація, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки власника електричних мереж, який не здійснює ліцензовану діяльність з передачі електричної енергії, у разі відповідного звернення цього власника електричних мереж виконує відповідно до окремого договору розрахунок плати за приєднання електроустановок замовника до мереж власника.

У разі повного (без залишку) розподілу між замовниками потужності, яку забезпечують електроустановки власника електричних мереж, кошти, отримані від усіх замовників як плата за приєднання, компенсують без отримання власником мереж прибутку від надання послуг з приєднання усім замовникам, витрати власника мереж на виконання робіт із створення технічної можливості приєднання електроустановок цих замовників незалежно від часу виконання відповідних робіт та часу подання замовниками заяв про приєднання. Кошти, отримані власником електричних мереж за надання послуг з приєднання електроустановок замовників, обліковуються на окремому поточному рахунку та використовуються виключно на нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення та розвиток електричних мереж власника, пов'язаних з наданням послуг з приєднання.

Фінансування будівництва, реконструкції, технічного переоснащення електричних мереж в частині, що на час будівництва відповідає резерву потужності для перспективних замовників, здійснюється відповідним власником електричних мереж. Фінансування здійснюється власником мереж за рахунок запозичених коштів чи тарифу на передачу електричної енергії з наступним поверненням коштів, отриманих від діяльності з надання послуг з приєднання.

(пункт 1.8 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

1.9. Точка приєднання електроустановок замовника узгоджується під час укладення договору про приєднання. Точку приєднання пропонує власник електричних мереж, виходячи із структури мереж у зоні можливого приєднання. Точка приєднання має бути розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки. Остаточне рішення приймається спільно із замовником шляхом обміну листами.

(Правила доповнено пунктом 1.9 згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

1.10. Погодження щодо відведення земельної ділянки для об'єктів електричних мереж, які необхідно спорудити для електропостачання електроустановок замовника (крім населення), здійснюється в комплексі об'єкта архітектури та забезпечується власником (замовником) цього об'єкта.

Проектування електричних мереж у межах виділеної для будівництва об'єкта замовника земельної ділянки виконується проектувальником в комплексі з іншими комунікаціями інженерного забезпечення об'єкта. Проектна організація (організації) під час проектування використовує вихідні дані технічних умов приєднання для проектування ділянки від струмоприймачів замовника до точки приєднання та завдання на проектування відповідного власника (власників) мереж для проектування ділянки від точки забезпечення потужності до точки приєднання.

Точка забезпечення приєднаної потужності (ступінь напруги, якому вона відповідає) визначається власником мереж (електропередавальною організацією, яка надає точку приєднання) та узгоджується, у разі необхідності, з іншими власниками електричних мереж, електроустановки яких об'єктивно присутні в схемі електрозабезпечення приєднаної потужності замовника.

Точку забезпечення потужності, як правило, визначають, виходячи з ступеня напруги в пункті підключення місцевих (локальних) мереж до магістральних мереж за однолінійною схемою.

Для населення з індивідуальною забудовою житла з приєднаною потужністю до 15 кВт включно у разі приєднання до електричних мереж напругою 0,4 кВ за точку забезпечення потужності приймається точка ступеня напруги 10 (6) кВ.

За відповідним ТЕО ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними (міждержавними) електричними мережами точка забезпечення потужності встановлюється на відповідних ступенях напруги в магістральних мережах.

Будівництво, реконструкція, технічне переоснащення електричних мереж від точки забезпечення потужності до узгодженої точки приєднання електроустановок, яка може бути розташована, в тому числі, у межах земельної ділянки об'єкта замовника, виконується відповідним власником електричних мереж.

(Правила доповнено пунктом 1.10 згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

1.11. Якщо в схемі електрозабезпечення електроустановок замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання передбачають використання мереж декількох власників електричних мереж, оформлення договору про приєднання та розрахунок плати за приєднання покладається на власника електричних мереж, безпосередньо до мереж якого приєднуються електроустановки замовника.

Договір про приєднання, підписаний усіма сторонами, має містити чітке розмежування зобов'язань кожної із сторін, які надають замовнику послугу з приєднання.

Кошти, визначені до оплати замовником як плата за приєднання, розподіляються між власниками електричних мереж, які надають послуги з приєднання, відповідно до ступенів напруги, належних цим власникам електроустановок за однолінійною схемою від точки забезпечення потужності до точки приєднання.

Якщо власники електричних мереж володіють електроустановками однакового ступеня напруги за схемою електрозабезпечення потужності, розподіл між ними частини плати за приєднання, що припадає на цей ступінь напруги, здійснюється пропорційно обсягу умовних одиниць, належних їм електроустановок відповідного ступеня напруги за однолінійною схемою.

У разі приєднання потужності 5 МВт та більше електропередавальна організація отримує висновок ліцензіата з передачі магістральними (міждержавними) електричними мережами, а у відповідних випадках ТЕО, щодо встановлення точки забезпечення потужності, що приєднується, на відповідних ступенях напруги в магістральних (міждержавних) мережах.

Якщо однією з електропередавальних організацій, які одночасно надають замовнику послугу з приєднання, є ліцензіат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, частина плати за приєднання, яку замовник оплачує власнику магістральних та міждержавних мереж, визначається відповідно до цих Правил на підставі розробленої згідно з ТЕО проектно-кошторисної документації будівництва магістральних електричних мереж, пов'язаного з приєднанням електроустановок замовника.

(Правила доповнено пунктом 1.11 згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

1.12. Для вирішення спірних питань між власниками електричних мереж та замовниками стосовно відповідності та правомірності застосування вихідних даних для визначення плати за приєднання до електричних мереж (коефіцієнт завантаження, коефіцієнт потужності, коефіцієнт віддаленості тощо) мають бути залучені представники Держенергонагляду.

(Правила доповнено пунктом 1.12 згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

1.13. Замовник забезпечує, у разі необхідності будівництва об'єктів електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника, узгодження трас ліній та майданчиків об'єктів будівництва та погодження щодо відведення відповідних земельних ділянок власника мереж.

(Правила доповнено пунктом 1.13 згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

1.14. У разі необхідності розроблення ТЕО оплату його розроблення забезпечує замовник.

(Правила доповнено пунктом 1.14 згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

1.15. Приєднання до електричної мережі електроустановки юридичної особи та фізичної особи (крім населення) передбачає такі етапи:

1) визначення замовником проектної організації, яка розроблятиме на договірних умовах із замовником відповідну проектну документацію;

2) звернення замовника до електропередавальної організації з листом щодо наміру приєднати електроустановки певної потужності;

3) визначення електропередавальною організацією можливих варіантів приєднання електроустановок замовника та можливих точок приєднання, у тому числі до технологічних електричних мереж споживачів;

4) визначення електропередавальною організацією точки забезпечення потужності;

5) отримання погодження споживача (за необхідності) щодо можливості приєднання електроустановок замовника до технологічних електричних мереж споживача;

6) подання замовником власнику мереж заяви про приєднання його електроустановки до електричної мережі, документів, необхідних для видачі технічних умов приєднання, та оплата замовником вартості видачі технічних умов приєднання;

7) підготовка власником електричних мереж проекту договору про приєднання та технічних умов приєднання;

8) видача замовнику проекту договору про приєднання та технічних умов приєднання;

9) підписання сторонами договору про приєднання;

10) розроблення й узгодження замовником (або проектною організацією на договірних умовах із замовником) проектної документації для об'єктів будівництва, реконструкції або технічного переоснащення;

11) оплата замовником власнику мереж вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;

12) будівництво і монтажно-налагоджувальні роботи;

13) проведення приймально-здавальних випробувань;

14) оформлення допуску на підключення електроустановки замовника до електричної мережі;

15) укладення відповідних договорів, передбачених Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (із змінами);

16) підключення електроустановки замовника до електричної мережі;

17) забезпечення власниками транзитних електроустановок їх оперативно-технічного обслуговування.

(Правила доповнено пунктом 1.15 згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

1.16. Приєднання до електричної мережі електроустановки населення передбачає такі етапи:

1) звернення замовника до електропередавальної організації з листом щодо наміру приєднати електроустановки певної потужності;

2) визначення електропередавальною організацією можливих варіантів приєднання електроустановок замовника та можливих точок приєднання, у тому числі до технологічних електричних мереж споживачів;

3) визначення електропередавальною організацією точки забезпечення потужності;

4) подання замовником власнику мереж заяви про приєднання його електроустановки до електричної мережі, документів, необхідних для видачі технічних умов приєднання, та оплата замовником вартості видачі технічних умов приєднання;

5) підготовка власником електричних мереж проекту договору про приєднання та технічних умов приєднання;

6) видача замовнику проекту договору про приєднання та технічних умов приєднання;

7) підписання сторонами договору про приєднання;

8) розроблення проектною організацією на договірних умовах із замовником проектної документації за вихідними даними технічних умов та її узгодження з електропередавальною організацією;

9) оплата замовником власнику мереж вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;

10) будівництво і монтажно-налагоджувальні роботи;

11) проведення приймально-здавальних випробувань;

12) оформлення допуску на підключення електроустановки замовника до електричної мережі;

13) укладення договорів, передбачених Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 (із змінами);

14) підключення електроустановки замовника до електричної мережі.

(Правила доповнено пунктом 1.16 згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

1.17. Спірні питання між замовником та власником мереж розглядаються в межах наданих законодавством повноважень НКРЕ, центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, Антимонопольним комітетом України, Держенергонаглядом та в суді.

(Правила доповнено пунктом 1.17 згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

2. Підготовка та видача технічних умов

2.1. Технічні умови приєднання видаються власником електричних мереж у разі приєднання нової електроустановки, збільшення електричної потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення, зміни вимог замовника до надійності електрозабезпечення електроустановки, зміни точки приєднання.

(абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

У разі зміни форми власності чи власника електроустановки за умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів та вимог до категорії з надійності електрозабезпечення цієї електроустановки, нові технічні умови приєднання не видаються.

2.2. У разі необхідності приєднання електроустановки замовника до електричних мереж напругою вище 1000 В технічні умови приєднання розробляються власником мереж з урахуванням вимог детальних планів території та схем розвитку електричних мереж напругою вище 1000 В на поточний та перспективний періоди, розроблених на підставі генеральних планів населених пунктів.

2.3. За умови досягнення між відповідним споживачем та замовником згоди щодо приєднання електроустановок замовника до технологічних електричних мереж споживача та підтвердження недоцільності приєднання електроустановок замовника до електричних мереж електропередавальної організації на підставі розробленої згідно з ТЕО проектно-кошторисної документації споживач має право письмово звернутися до електропередавальної організації щодо підготовки електропередавальною організацією проекту договору про приєднання до електричних мереж між замовником та споживачем та технічних умов приєднання електроустановок замовника до електричних мереж споживача.

Якщо електропередавальна організація використовує технологічні електричні мережі власника мереж і відшкодовує йому вартість обґрунтованих фактичних витрат на утримання мереж спільного використання із врахуванням резерву приєднаної потужності згідно з ПКЕЕ, то власник мереж не має права відмовити електропередавальній організації в підключенні нових абонентів на величину резерву приєднаної потужності.

Споживач має право без укладення договору про приєднання в межах дозволеної йому до використання потужності підключити власні струмоприймачі або струмоприймачі організації, яка виконує роботи або надає послуги цьому споживачу за договором на його території.

(пункт 2.3 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

2.4. Для отримання технічних умов та проекту договору про приєднання замовник звертається до власника електричних мереж за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання.

У разі подання заяви про приєднання без попереднього звернення замовника до електропередавальної організації з листом щодо наміру приєднати електроустановки певної потужності відповідні електроустановки замовника приєднуються за схемою електрозабезпечення від мереж електропередавальної організації.

(пункт 2.4 доповнено абзацом другим згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

У разі визначення замовником технічної та економічної доцільності приєднання власних електроустановок до технологічних електричних мереж споживача, наявності згоди споживача щодо приєднання електроустановок замовника до власних технологічних електричних мереж електропередавальна організація за письмовим зверненням цього споживача (власника електричних мереж) має узгодити точку приєднання (з переліку точок приєднання, раніше запропонованих замовнику) та, у разі відповідного доручення власника електричних мереж, підготувати проект договору про приєднання між власником мереж і замовником та технічні умови приєднання згідно з наданими споживачем вихідними даними замовника та споживача.

(пункт 2.4 доповнено абзацом третім згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

2.5. У заяві про приєднання електроустановок юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності мають бути такі дані:

сфера діяльності, місцезнаходження та банківські реквізити заявника;

назва об'єкта та його місцезнаходження, мета отримання технічних умов приєднання (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, зміна категорії надійності електрозабезпечення, збільшення потужності).

До заяви додаються:

абзац п'ятий пункту 2.5 виключено

(згідно з постановою Національної комісії регулювання
 електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - десятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим)

підписаний заявником та проектувальною організацією Опитувальний лист для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, складений за типовою формою (додаток 1);

ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки;

копія дозволу, отриманого в установленому порядку на проектно-вишукувальні роботи на певній ділянці;

копія документа, який підтверджує право власності на цей об'єкт та/або право власності чи користування земельною ділянкою;

(абзац восьмий пункту 2.5 у редакції постанови Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

копія належним чином оформленої довіреності на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори.

2.6. У заяві про приєднання електроустановок фізичних осіб (населення) мають бути наведені такі дані:

назва об'єкта та його місцезнаходження, паспортні дані заявника;

мета отримання технічних умов приєднання (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, зміна категорії надійності електрозабезпечення, збільшення потужності).

До заяви додаються:

абзац п'ятий пункту 2.6 виключено

(згідно з постановою Національної комісії регулювання
 електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232,
 у зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий
 вважати відповідно абзацами п'ятим та шостим)

підписаний замовником Опитувальний лист для населення, складений за типовою формою (додаток 2), у якому зазначаються відомості про параметри об'єкта замовника;

копія документа, який підтверджує право власності на цей об'єкт та/або право власності чи користування земельною ділянкою.

(абзац шостий пункту 2.6 у редакції постанови Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

2.7. Вартість видачі технічних умов приєднання або змін до них визначається організацією, яка розробляє і видає технічні умови згідно з кошторисом, складеним на підставі Порядку надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.99 N 2328.

2.8. У разі зміни даних, зазначених в Опитувальному листі, замовник має додатково звернутися до організації, яка видала технічні умови щодо внесення змін до технічних умов приєднання та умов договору про приєднання.

Видача нових технічних умов та укладення договору про приєднання або внесення змін до них здійснюється відповідно до встановленого цими Правилами порядку.

2.9. Власник мереж під час підготовки технічних умов приєднання має керуватися принципами надійності електрозабезпечення відповідно до заявленої замовником категорії струмоприймачів з надійності електрозабезпечення, указаної у заяві про приєднання (при підготовці технічних умов приєднання ця категорія може бути змінена власником мереж за умови погодження із замовником), енергозбереження, забезпечення якості електричної енергії, мінімальної вартості експлуатаційних витрат під час передачі електричної енергії.

Вимоги технічних умов приєднання мають відповідати нормативно-правовим актам України та нормативно-технічним документам.

(абзац другий пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

Місце встановлення засобів обліку електричної енергії має збігатись з узгодженою межею балансової належності в точці приєднання електроустановки замовника або, виходячи з умов економічної доцільності та технічної можливості, передбачатись якнайближче до цієї межі (за винятком електроустановок на тимчасових об'єктах, віддалених географічно (бурових, земснарядах тощо), місце встановлення засобу обліку для яких установлюється безпосередньо на об'єкті).

(абзац третій пункту 2.9 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

Межа балансової належності електроустановок замовника встановлюється на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території цієї земельної ділянки.

(пункт 2.9 доповнено новим абзацом четвертим згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим та шостим)

Усі узгодження технічних умов приєднання електроустановки між структурними підрозділами власника електричних мереж (внутрішні узгодження) виконуються цим власником електричних мереж самостійно.

Контроль за відповідністю виданих технічних умов приєднання електроустановок замовника до електричних мереж та договорів про приєднання до електричних мереж вимогам нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів здійснює в межах своєї компетенції Держенергонагляд.

(абзац шостий пункту 2.9 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

2.10. Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення) складаються за типовою формою (додаток 3) та містять:

1) основні відомості про об'єкт та його місцезнаходження, у тому числі призначення об'єкта та прогнозований рік завершення будівництва;

2) величину прогнозованої приєднаної потужності (у тому числі за категоріями надійності електрозабезпечення струмоприймачів), прогнозовану величину потужності струмоприймачів екологічної, аварійної та технологічної броні (для струмоприймачів I та II категорій за надійністю електрозабезпечення);

(підпункт 2 пункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

3) точки приєднання (підстанція, електростанція, лінія електропередачі, розподільний пристрій, секції розподільного пристрою, комірки), величину номінальної напруги електромережі, до якої приєднуються електроустановки замовника, виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електрозабезпечення цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергетичній системі України;

4) розрахункове значення струму короткого замикання в точці підключення (розрахунок забезпечується власником мереж) або вихідні дані для його розрахунку;

(підпункт 4 пункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

5) технічні характеристики електричної мережі;

6) вимоги до розрахункового обліку електричної енергії та точки (місця) установлення розрахункових засобів обліку, у тому числі для струмоприймачів екологічної броні;

7) технічні вимоги до компенсації реактивної потужності;

8) рекомендації щодо встановлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії, якщо приєднання електроустановок замовника до електричної мережі може призвести до погіршення якості електричної енергії;

9) вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА);

10) вимоги до релейного захисту, автоматики, телемеханіки, зв'язку, ізоляції, захисту від перенапруги й електробезпеки, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо;

(підпункт 10 пункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

11) специфічні вимоги щодо живлення електроустановок замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі;

12) вимоги до електрозабезпечення приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення об'єктів електромереж;

13) рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок;

14) рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження.

2.11. Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок для населення складаються за типовою формою (додаток 4) та містять:

1) назву об'єкта чи електроустановки та його місцезнаходження;

2) величину прогнозованої приєднаної потужності, у тому числі на електроопалення, електроводонагрівання;

(підпункт 2 пункту 2.11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

3) напругу, на якій здійснюється підключення;

4) вимоги до влаштування розрахункового обліку електричної енергії;

5) вимоги до влаштування систем захисту від пошкоджень та недопущення перевищення дозволеної потужності;

6) вимоги до влаштування заземлення та захисних заходів електробезпеки в точці підключення.

2.12. Пункт 2.12 виключено

(згідно з постановою Національної комісії регулювання
 електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

2.13. Пункт 2.13 виключено

(згідно з постановою Національної комісії регулювання
 електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

3. Виконання технічних умов

3.1. Власник мереж має забезпечити відповідно до умов договору про приєднання технічну можливість підключення електроустановок замовника в точці приєднання та своєчасне підведення електричних мереж до точки приєднання, а також збільшення їх пропускної спроможності. При цьому строки виконання власником (власниками) мереж необхідних для надання послуги з приєднання робіт в його мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання мають бути виконані в межах строку дії договору про приєднання.

Замовник має забезпечити за власний рахунок виконання технічних умов та оплатити власнику електричних мереж вартість приєднання до електричних мереж.

У разі приєднання віддалених географічно тимчасових об'єктів (бурових, земснарядів тощо) замовник за власний рахунок забезпечує будівництво ліній електропередач від електричних мереж власника мереж до об'єкта замовника, які є невід'ємною частиною електроустановки замовника. У цьому випадку плата за приєднання обраховується згідно з договором про приєднання на основі проектно-кошторисної документації, розробленої згідно з ТЕО в кожному окремому випадку приєднання.

У разі, коли передбачається проведення реконструкції або технічного переоснащення електричних мереж власника електричної мережі, пов'язаних з приєднанням електроустановки замовника, власник цієї електроустановки може звернутися до Держенергонагляду за експертним висновком щодо технічної обґрунтованості технічних вимог на приєднання, обсягу робіт тощо.

(пункт 3.1 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

3.2. Замовник після оплати вартості видачі технічних умов приєднання отримує для підписання проект договору про приєднання до електричних мереж, який розробляється власником мереж на основі Примірного договору про приєднання, схваленого постановою НКРЕ від 14.12.2005 N 1136.

Термін надання проекту договору про приєднання має не перевищувати 15 робочих днів з дня подання власнику мереж заяви про приєднання.

Договір про приєднання має містити умови, які стосуються виключно приєднання відповідної електроустановки замовника до електричної мережі.

Під час дії договору про приєднання до електричних мереж виконання технічних умов приєднання електроустановки є обов'язковим для сторін договору про приєднання й організацій, яким доручено виконувати проектні роботи. У разі необхідності обґрунтованого відхилення від вимог технічних умов приєднання це відхилення має бути погоджене з організацією, яка видала технічні умови приєднання.

Термін приєднання, зазначений у договорі про приєднання, установлюється сторонами з урахуванням часу, необхідного власнику електричних мереж для нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електричних мереж, пов'язаних з приєднанням електроустановок замовника.

(пункт 3.2 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

Замовник, який одержав проект договору про приєднання до електричних мереж у разі згоди з його умовами, підписує договір і у двадцятиденний строк повертає по одному примірнику договору кожному власнику електричних мереж, електроустановки якого будуть використовуватись у схемі електрозабезпечення електроустановок замовника.

(пункт 3.2 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

Розбіжності, які виникають між сторонами під час підписання договору про приєднання, вирішуються в установленому законодавством порядку.

(пункт 3.2 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

Електропередавальна організація, яка здійснює ліцензовану діяльність на закріпленій території, веде журнал обліку укладених договорів про приєднання та виданих нею технічних умов приєднання (додаток 5).

(пункт 3.2 доповнено абзацом восьмим згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

3.3. Проектні, будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи, пов'язані з виконанням договору про приєднання та технічних умов приєднання, мають виконуватися організаціями та/або фізичними особами суб'єктами підприємницької діяльності, які мають право на виконання цих робіт.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

3.4. Замовник за участю проектної організації до початку будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з виконанням договору про приєднання, має подати на узгодження організації, яка видала технічні умови, проектну документацію електрозабезпечення електроустановки.

(абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної  комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

Проектна документація виконується відповідно до державних стандартів, норм і правил на підставі отриманих замовником технічних умов приєднання електроустановки.

Абзац третій пункту 3.4 виключено

(згідно з постановою Національної комісії регулювання
 електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - тринадцятий
 вважати відповідно абзацами третім - дванадцятим)

Термін розгляду поданої на узгодження проектної документації і її узгодження, за умови відсутності відхилень від технічних умов приєднання і чинних нормативних документів, не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання організацією, яка видала технічні умови. За результатами розгляду організацією, яка видала технічні умови, може бути оформлене технічне рішення до проектної документації. У технічному рішенні в стислій формі зазначаються основні показники запроектованих інженерних мереж електрозабезпечення електроустановки, описуються схема електрозабезпечення, вузли обліку тощо. Зауваження та рекомендації до проектної документації викладаються окремим розділом у технічному рішенні.

(абзац третій пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

У разі погодження проектної документації без зауважень гриф про погодження проставляється у правому верхньому куті аркуша "Загальні дані" одного примірника проектної документації.

У тих випадках, коли в розглянутій проектній документації виявлені відхилення від технічних умов приєднання або чинних нормативних документів, організація, яка видала технічні умови, протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання проекту має надати замовнику лист із зауваженнями та рекомендаціями щодо доопрацювання проектної документації або узгодити її із зауваженнями.

(абзац п'ятий пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

У разі узгодження проектної документації із зауваженнями зауваження і пропозиції до проекту викладаються в супровідному листі, про що на аркуші "Загальні дані" одного примірника проектної документації поруч з грифом про погодження робиться відповідна відмітка.

Термін доопрацювання не може перевищувати 30 календарних днів з дня отримання замовником відхиленої проектної документації.

Після доопрацювання проектної документації термін узгодження має не перевищувати п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання організацією, яка видала технічні умови, доопрацьованої проектної документації.

(абзац восьмий пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

Замовник може продовжити строк доопрацювання проектної документації шляхом надання організації, яка видала технічні умови, відповідної заяви не пізніше ніж за 2 робочих дні до закінчення терміну доопрацювання.

(абзац дев'ятий пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

Ненадання замовником у визначений термін доопрацьованої проектної документації або неврахування в доопрацьованому проекті зауважень організації, яка видала технічні умови, або відсутності звернення щодо продовження строку доопрацювання проектної документації може бути підставою для розірвання сторонами договору в установленому законодавством України порядку.

(абзац десятий пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

Узгоджена проектна документація електрозабезпечення електроустановки є чинною на весь час дії договору про приєднання.

Зміни до проекту можуть бути внесені згідно з установленим цими Правилами порядком.

3.5. Тимчасове електрозабезпечення струмоприймачів від мереж електропередавальної організації, які планується використати для будівництва (реконструкції чи технічного переоснащення) електроустановки, у тому числі будівельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних та інших робіт, пов'язаних з виконанням технічних умов приєднання та умов договору про приєднання електроустановок замовника до електричної мережі, виконується на підставі договору про постачання електричної енергії між підрядником з будівництва і відповідним постачальником електричної енергії.

Приєднання будівельних струмоприймачів підрядної організації до електричних мереж електропередавальної організації за тимчасовою схемою виконується відповідно до цих Правил без справляння плати за приєднання.

(абзац другий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

Технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів до електричної мережі є невід'ємною частиною договору про приєднання будівельних струмоприймачів.

Підключення будівельних струмоприймачів до електричної мережі здійснюється після виконання технічних умов приєднання будівельних струмоприймачів.

З метою тимчасового електрозабезпечення будівельних струмоприймачів договір про постачання електричної енергії укладається у встановленому законодавством України порядку і діє до завершення терміну дії договору про приєднання електроустановки замовника до електричної мережі.

3.6. Умови приєднання до електричної мережі замовника електроустановок для тимчасового електрозабезпечення струмоприймачів, які планується використати для спорудження (реконструкції чи технічного переоснащення) електроустановки, у тому числі будівельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних та інших робіт, пов'язаних з виконанням технічних умов та умов договору про приєднання електроустановок замовника, зазначаються в договорі про приєднання електроустановок замовника до електричної мережі.

(абзац перший пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

У разі приєднання струмоприймачів підрядних організацій до мереж замовника, взаємовідносини та відповідальність сторін регулюються відповідними договорами між цим замовником та підрядною організацією.

З метою тимчасового електрозабезпечення будівельних струмоприймачів та потреб замовника на об'єкті між замовником та відповідним постачальником електричної енергії укладається договір про постачання електричної енергії у встановленому законодавством України порядку і діє до завершення терміну дії договору про приєднання електроустановки замовника до електричної мережі.

(пункт 3.6 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

Під час розрахунку плати за приєднання потужність будівельних струмоприймачів враховується в складі приєднаної потужності замовника. Якщо величина потужності будівельних струмоприймачів, які приєднуються тимчасово до електричних мереж власника, перевищує величину потужності, яку приєднує замовник, плата за приєднання справляється за потужність, яку приєднує замовник.

(пункт 3.6 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

3.7. Будівництво нових ділянок електричної мережі та/або її реконструкція чи технічне переоснащення, що виконується з метою приєднання електроустановки замовника, забезпечується власником цієї електричної мережі.

(пункт 3.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

3.8. Після закінчення будівельно-монтажних і налагоджувальних робіт нові та/або реконструйовані чи модернізовані електроустановки мають пройти приймально-здавальні випробування. У разі позитивних результатів випробувань електроустановки приймаються замовником від будівельно-монтажних і налагоджувальних організацій згідно з актами, передбаченими нормативно-технічними документами.

Для приймально-здавальних випробувань дозволяється подача напруги на електроустановку протягом строку випробування на підставі та відповідно до умов відповідного договору.

У разі відсутності зауважень до виконання проекту та технічних умов приєднання електроустановки власники суміжних електроустановок складають акт балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

4. Допуск на підключення електроустановки

4.1. Допуском на підключення електроустановки зовнішнього електрозабезпечення об'єкта замовника є прийняття цієї електроустановки в експлуатацію, технічний огляд і перевірка електропередавальною організацією електроустановок замовника від межі балансової належності до вузла обліку включно.

Допуск на підключення електроустановки замовник має право отримувати як в цілому на всю електроустановку, так і на її складові частини відповідно до умов договору про приєднання.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом електроустановок інженерного електрозабезпечення об'єкта замовника здійснюється в порядку, установленому законодавством.

Готовність до роботи електроустановок інженерного електрозабезпечення об'єкта замовника напругою понад 1000 В або призначених для живлення струмоприймачів I категорії з надійності електропостачання та її особливої групи має бути підтверджена Держенергонаглядом у складі державної приймальної комісії або робочої технічної комісії під час прийняття завершеного будівництвом об'єкта в експлуатацію.

У разі укладення договору про постачання електричної енергії або про користування електричною енергією як вперше, так і внаслідок зміни споживача, збільшення електричної потужності, зміни категорії з надійності електропостачання чи зміни точки приєднання електропередавальною організацією здійснюється технічний огляд та перевірка вузла обліку та електроустановок зовнішнього електрозабезпечення. За результатами технічного огляду та перевірки складається акт допуску про підключення електроустановки.

Наявність акта допуску на підключення до електричних мереж електроустановок інженерного електрозабезпечення об'єкта замовника є необхідною умовою для подачі напруги на зазначені електроустановки.

(пункт 4.1 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

4.2. Усі новозбудовані, реконструйовані та модернізовані електроустановки замовників повинні відповідати вимогам нормативних актів, проектної документації, цих Правил і бути забезпечені проектною, приймально-здавальною та експлуатаційною документацією та засобами захисту від ураження електрострумом.

4.3. Технічний огляд і перевірку вузла обліку та електроустановки інженерного електрозабезпечення об'єкта замовника здійснює організація, яка видала технічні умови (власник електричних мереж, до яких приєднана електроустановка замовника) під час огляду цієї електроустановки за заявою замовника.

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

4.4. Технічний огляд і перевірка вузла обліку та електроустановок зовнішнього електрозабезпечення об'єкта замовника, у яких застосовується обладнання іноземного виробництва, проводиться за наявності сертифіката відповідності обладнання до діючих в Україні стандартів, якщо таке обладнання підлягає сертифікації.

(пункт 4.4 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

4.5. Спірні питання, які виникають під час технічного огляду і перевірці вузла обліку та електроустановок зовнішнього електрозабезпечення об'єкта замовника, вирішуються за участю представників Держенергонагляду.

(пункт 4.5 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

4.6. Акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки оформляється у разі позитивних результатів приймально-здавальних випробувань електроустановки інженерного електрозабезпечення об'єкта замовника.

(пункт 4.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

4.7. Для оформлення акта допуску на підключення електроустановки замовник письмово звертається до електропередавальної організації, яка здійснює ліцензовану діяльність на закріпленій території, до яких приєднується електроустановка замовника, із заявою про проведення технічного огляду та допуску на підключення електроустановки до електричної мережі (додаток 6).

(пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

4.8. До заяви замовник зобов'язаний додати таку документацію:

технічні умови приєднання електроустановки;

(абзац другий пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

проектну документацію, погоджену в установленому цими Правилами порядку;

однолінійну схему електрозабезпечення електроустановки;

акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;

відомості про встановлені та змонтовані засоби обліку електричної енергії, а в разі встановлення засобів диференційного (погодинного) обліку електричної енергії та локального устаткування збору і обробки даних протоколи їх параметризації у вигляді таблиці "Перелік засобів обліку електричної енергії" (додаток 7).

Юридичні особи та фізичні особи (крім населення) додатково надають:

приймально-здавальний акт між будівельно-монтажною і налагоджувальною організацією (із зазначенням номерів ліцензій, дати їх видачі та органу, що видав ліцензії) та замовником;

протокол перевірки знань та наказ про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, або договір про обслуговування електроустановок організацією, яка має право на виконання таких робіт;

список осіб оперативного та оперативно-ремонтного персоналу (прізвище, ім'я, по батькові, посада, кваліфікаційна група з електробезпеки, номери контактних телефонів), яким дозволяється від імені споживача давати заявки на відключення та підключення електроустановок, вести оперативні переговори та записи;

виконавчі схеми, акти на скриті роботи;

документація в залежності від типу електрообладнання, яке допускається до підключення, згідно з главою 1.8 Правил улаштування електроустановок "Норми приймально-здавальних випробувань";

акт прийняття в експлуатацію електричних установок інженерного електрозабезпечення об'єкта.

(пункт 4.8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

4.9. Електропередавальна організація, яка здійснює ліцензовану діяльність на закріпленій території, проводить перевірку відповідності вузла обліку та електроустановок інженерного електрозабезпечення об'єкта замовника затвердженій проектній документації.

(абзац перший пункту 4.9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

Якщо необхідна документація не надана, надана не в повному обсязі або не відповідає вимогам Правил, технічне обстеження електроустановок інженерного електрозабезпечення об'єкта замовника не проводиться. Зауваження щодо наданої документації письмово направляються замовнику протягом 5 робочих днів з дня прийняття заяви.

(абзац другий пункту 4.9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

Заява підлягає розгляду в термін до 5 робочих днів, після чого електропередавальна організація разом із замовником узгоджують дату і час технічного обстеження електроустановок інженерного електрозабезпечення об'єкта.

(абзац третій пункту 4.9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

4.10. Пункт 4.10 виключено

(згідно з постановою Національної комісії регулювання
 електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232,
у зв'язку з цим пункти 4.11 - 4.16 вважати відповідно пунктами 4.10 - 4.15)

4.10. Технічний огляд електроустановок інженерного електрозабезпечення об'єкта замовника проводиться за участю особи, відповідальної за електрогосподарство замовника, протягом 5 робочих днів з дня розгляду заяви. Відповідальна за електрогосподарство замовника особа згідно з Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів має забезпечити належні умови для проведення обстеження та необхідні заходи безпеки.

(абзац перший пункту 4.10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

Під час технічного огляду замовник надає проектну та технічну документацію, акти виконаних робіт тощо в необхідному обсязі.

Абзац третій пункту 4.10 виключено

(згідно з постановою Національної комісії регулювання
 електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім)

Під час технічного обстеження забороняється виконувати будь-які роботи в електроустановках замовника.

(абзац третій пункту 4.10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

4.11. Після розгляду наданої документації, обстеження електроустановки інженерного електрозабезпечення об'єкта замовника та комплексного випробування складається акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки (додаток 8 для юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення) або додаток 9 для населення). Акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки містить висновок про відповідність будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт затвердженій проектній документації та про можливість підключення електроустановки до електричної мережі.

(абзац перший пункту 4.11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

Абзац другий пункту 4.11 виключено

(згідно з постановою Національної комісії регулювання
 електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232,
 у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим)

До акта додається складена власником мереж, до яких приєднується електроустановка замовника, однолінійна схема інженерного електрозабезпечення із зазначенням основних параметрів мережі та обладнання. Схема електрозабезпечення підписується замовником.

4.12. Акт допуску оформляється у двох примірниках та реєструється в журналі територіального підрозділу електропередавальної організації. Один примірник надається замовнику, другий залишається в структурному підрозділі установи, яка проводила допуск.

4.13. У разі виявлення недоробок та дефектів, відхилення від проекту, відсутності відповідних засобів пожежогасіння, відсутності в замовника власного електротехнічного персоналу, який має необхідні знання, пройшов інструктаж відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, та призначеної відповідальної особи за електрогосподарство акт допуску або результати приймально-здавальних випробувань не оформляються.

4.14. У разі неготовності електроустановки інженерного електрозабезпечення об'єкта та/або вузла обліку електропередавальна організація разом з замовником складають акт, в якому зазначається перелік недоліків з посиланням на конкретні пункти (статті) норм і правил, проектної документації, які порушені.

(абзац перший пункту 4.14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

Абзац другий пункту 4.14 виключено

(згідно з постановою Національної комісії регулювання
 електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232,
 у зв'язку з цим абзаци третій та четвертий
 вважати відповідно абзацами другим та третім)

Замовник зобов'язаний усунути виявлені при обстеженні порушення, звернувши особливу увагу на технічний стан електроустановок, організацію розрахункового обліку електричної енергії, наявність резервних джерел електропостачання та їх технічний стан.

Після усунення недоліків електроустановки інженерного електрозабезпечення об'єкта та/або вузол обліку підлягають повторному обстеженню у порядку, передбаченому цими Правилами.

(абзац третій пункту 4.14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

4.15. Пункт 4.15 виключено

(згідно з постановою Національної комісії регулювання
 електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

5. Підключення електроустановки до електричної мережі

5.1. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі здійснюється власником мереж відповідно до договору про приєднання, про що обов'язково повідомляється постачальник електричної енергії за регульованим тарифом, на території ліцензованої діяльності якого відбувається підключення.

Абзац другий пункту 5.1 виключено

(згідно з постановою Національної комісії регулювання
 електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

5.2. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі проводиться відповідно до умов договору про приєднання протягом 5 робочих днів, якщо не потребується припинення електропостачання інших споживачів, або 15 робочих днів, якщо для надання послуги з підключення необхідно тимчасово припинити електропостачання інших споживачів, після виконання таких вимог:

(абзац перший пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

1) схема електрозабезпечення й електроустановка замовника (нова або реконструйована чи модернізована), схема розрахункового обліку електричної енергії відповідають вимогам чинних нормативних документів, технічним умовам приєднання електроустановки, проектній документації, узгодженій у встановленому порядку;

2) виконавча, технічна та приймально-здавальна документація надані замовником у повному обсязі і відповідають вимогам нормативних документів;

3) оформлено допуск на підключення електроустановки інженерного електрозабезпечення об'єкта;

4) замовником оплачена визначена договором вартість послуг за приєднання та підключення;

5) укладені договір про постачання електричної енергії (про користування електричною енергією) та в обумовлених Правилами користування електричною енергією випадках договір про спільне використання технологічних електричних мереж або про технічне забезпечення електропостачання;

(підпункт 5 пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

6) у замовника є оперативний та оперативно-ремонтний персонал та особа, відповідальна за електрогосподарство, або укладений договір про обслуговування електроустановок замовника з організаціями або фізичними особами, які атестовані, пройшли навчання, перевірку знань та мають право на виконання таких робіт;

7) установлені згідно з вимогами законодавства та нормативно-технічних документів засоби розрахункового (комерційного) обліку;

(підпункт 7 пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

8) у разі потреби між власником транзитної електроустановки та організацією, яка має право на виконання відповідних робіт, укладено договір про оперативно-технічне обслуговування транзитних електроустановок (кабельних ліній, розподільчих пунктів, трансформаторних підстанцій тощо), які набули статусу транзитних після виконання технічних умов приєднання електроустановки замовника відповідно до договору про приєднання.

5.3. Оперативно-технічне обслуговування транзитної електроустановки може здійснюватись її власником самостійно або шляхом передачі цієї електроустановки електропередавальній організації у встановленому законодавством України порядку згідно з відповідним договором.

5.4. Підключення до електричної мережі електроустановок та об'єктів, які протягом місяця були знеструмлені, здійснюється після технічного огляду і оформлення акта допуску на підключення електроустановки до електричної мережі в установленому цими Правилами порядку.

 

Начальник відділу регулювання
відносин ліцензіатів із
споживачами
 

 
 
І. Городиський
 

 

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
для юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності
(типова форма)

1. Назва та місцезнаходження об'єкта замовника ___________________________________________

2. Найменування, місцезнаходження, телефон проектної організації: __________________________

3. Назва, місцезнаходження та функціональне призначення об'єкта: ___________________________

4. Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, збільшення потужності, зміна категорії з надійності, зміна точки приєднання.
                                (зайве закреслити)

5. Прогнозована приєднана потужність _______________________________________________ кВт.

6. Характеристика струмоприймачів та визначення прогнозованої приєднаної потужності: 

7. Рік початку будівництва (реконструкції, технічного переоснащення): ________________________

Рік уведення об'єкта в експлуатацію: _____________________________________________________,

Графік уведення в дію потужностей за роками: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Режим роботи електроустановок: ______________________________________________________

9. Орієнтовна схема підключення: _______________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

10. Потужність будівельних електромеханізмів _____________________________________________
кВт, категорія _________________________________________________________________________ 

Проектувальна організація: 

Замовник: 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
М. П. 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
М. П. 

____________
         (підпис) 

_________________
     (прізвище, ініціали) 

____________
          (підпис) 

_________________
      (прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 200_ року 

"___" ____________ 200_ року 

(додаток 1 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

 

Опитувальний лист для населення

(типова форма)

       
        1. Прогнозована приєднана потужність _____________________________ кВт.

        2. Напруга приєднання: _________________________________________________________ кВ.

        3. Відомості щодо необхідної замовнику категорії надійності електропостачання об'єкта та
електротермічного обладнання: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

        4. Орієнтовна схема підключення: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________. 

  

    Замовник:
________________________________
________________________________
________________________________

  

  

  

__________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

  

"___" ___________ 200_ року

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення)
(типова форма)

Дата видачі "___" _____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (назва об'єкта та повне найменування замовника)

1. Місцезнаходження об'єкта замовника: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Функціональне призначення об'єкта ______________________________________________________
Прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію: ________________________________________

2. Величини прогнозованої приєднаної потужності _____________________________________ кВт,
у тому числі: 

I категорія 

_______ кВт, 

у тому числі для: 

  

електронагрівальних установок 

______ кВт (у разі необхідності), 

екологічної броні 

______ кВт, 

аварійної броні 

______ кВт, 

технологічної броні 

______ кВт; 

II категорія 

______ кВт, 

у тому числі для: 

  

електронагрівальних установок 

______ кВт (у разі необхідності), 

екологічної броні 

______ кВт, 

аварійної броні 

______ кВт, 

технологічної броні 

______ кВт; 

III категорія 

______ кВт, 

у тому числі для: 

  

електронагрівальних установок 

______ кВт (у разі необхідності). 

3. Джерело електропостачання __________________________________________________________,
                                                                                                                           (диспетчерська назва ЛЕП, ТП)
номер _________________
                   (опори, комірки)

4. Точка приєднання __________________________________________________________________,
                                                                                                          (диспетчерська назва ЛЕП, ТП)
номер _________________
                    (опори, комірки) 

5. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки замовника або вихідні дані для його розрахунку: ______________ А.
Розрахунок виконано: __________________________________________________________________
                                                                   (назва проектної, наукової або іншої організації, яка виконала розрахунок)
__________________________________________________________________________ (додається).

6. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

7. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:
7.1. Вимоги до електромереж основного живлення: _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7.2. Вимоги до електромереж резервного живлення, в тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі:
_____________________________________________________________________________________
7.3. Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                          (рекомендований тип засобів обліку електричної енергії, місце встановлення)
7.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності _________________________________________
7.5. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної
автоматики (СПА): ____________________________________________________________________
7.6. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в
мережах з ізольованою нейтраллю тощо: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7.7. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: ____________________________________________________
7.8. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: ___________________________________________
7.9. Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок замовника, які стосуються резервного
живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі: ____________________
7.10. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва
та реконструкції об'єктів електромереж ___________________________________________________
* Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності,
одержати: ____________________________________________________________________________
7.11.* Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок:
_____________________________________________________________________________________
7.12. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження:
_____________________________________________________________________________________

8. Додаткові вимоги та умови:
8.1.* Додаткова потужність для споживачів, які будуть підключені в перспективі на договірних
умовах: ______________________________________________________________________________
8.2.* Установлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії:
_____________________________________________________________________________________

9. До початку будівництва проект погодити з ______________________________________________
Технічний керівник (головний інженер РЕМ) ______________________________________________
Вик. інженер ______________________________________________ тел. _______________________

10. Технічна характеристика ділянки електричної мережі приведена на схемі, що додається. 

____________
* Заповнюються за згодою Замовника

(додаток 3 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

 

Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок для населення

(типова форма)

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.
_____________________________________________________________________________________.
                                                                (назва споруди - житловий будинок, гараж, дачний будинок тощо)
1. Місцезнаходження об'єкта замовника
_____________________________________________________________________________________.
                                            (назва населеного пункту, вулиці, N ділянки у кварталі індивідуальної забудови)
2. Величини прогнозованої приєднаної потужності _______ кВт,

у тому числі для: 

стаціонарної електричної плити
електричного підігріву води
опалення приміщень 

______ кВт,
______ кВт,
______ кВт. 

3. Напруга ___________ В.
                              (220, 380)
4. Джерело електропостачання: __________________________________________________________.
                                                                                                             (ТП, власник ТП, блок-станція)
_____________________________________________________________, опора N ________________.
                                                      (диспетчерська назва ЛЕП)
5. Точка підключення: __________________________________________________________________.
                                                                    (відповідно до межі експлуатаційної відповідальності)
6. Вимоги до влаштування заземлення та захисних заходів електробезпеки в точці підключення:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
7. Розрахунковий облік електричної енергії: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
               (вимоги до влаштування обліку - місце під встановлення (монтаж) приладу, розташування, тип засобу обліку, монтаж дооблікового автомата тощо)
Прилади обліку придбаваються, встановлюються, підключаються енергопостачальником (електропередавальною організацією), а вартість цих послуг оплачується замовником за окремим договором.
8. Влаштування захисту від пошкоджень та обмеження дозволеної потужності:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
      (тип дооблікових та післяоблікових автоматів з зазначенням допустимих величин струмів вимкнення пристроїв,
                     пристрій захисного вимкнення, монтаж контуру заземлення, виконання силової електропроводки в
                                                                                           3-провідному виконанні тощо)
9. Перелік документів, які необхідно надати для підключення: _________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                      (протоколи випробування електропроводки та заміру контуру заземлення, акти прихованих робіт,
                                                                                   сертифікат на опори тощо)
10. Інші вимоги, передбачені законодавством України: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
11. Акт допуску на підключення оформити в _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

 

Технічний керівник (головний інженер РЕМ)

__________[______
            (підпис)

______________________________
                     (прізвище та ініціали) 

Виконавець _______________
                                       (посада)

________________
            (підпис) 

______________________________
                     (прізвище та ініціали) 

Контактний телефон виконавця:

________________

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

 

Облік укладених договорів про приєднання електроустановок до електричних мереж та виданих технічних умов на приєднання

(додаток 5 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 20.09.2007 р. N 1232)

 

Керівнику ___________________________________________________________________________
                                    (організації, яка видала технічні умови)
"___" ____________ 20__ року 

Заява
про проведення технічного огляду та оформлення допуску на підключення електроустановки до електричної мережі

_______________________________________________________________________________
(найменування або П. І. Б. фізичної особи - власника електроустановки)

        Прошу провести первинний (повторний) технічний огляд для оформлення акта допуску на підключення до електричної мережі електроустановки:
______________________________________________________________________________________
                                                                      (назва електроустановки та її місцезнаходження)
___________________________, ____________________________, _____________________________
       (потужність електроустановки,              рівень напруги в точці приєднання,         категорія надійності електропостачання)
        * Відповідальною особою за електрогосподарство призначений наказом
від "___" ____________ 20__ року N _____
______________________________________________________________________________________
                                                                                     (П. І. Б., посада, освіта, спеціальність)
        * Електроустановка прийнята від будівельно-монтажної організації замовником згідно з
___________________________________ "___" ____________ 20__ року за N ______.
              (назва та реквізити документа)

       * Для обслуговування електроустановки залучається атестований персонал,
договір від "___" ____________ 20__ року N _____. 
        До заяви додається така документація: 
        * - список осіб оперативного та оперативно-ремонтного персоналу, яким дозволяється від імені Замовника давати заявки на відключення та підключення електроустановок, вести оперативні переговори; 
       * - протокол від "___" ____________ 20__ року N _______ перевірки знань Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
        * - приймально-здавальний акт між будівельно-монтажною і налагоджувальною організацією
та замовником; 
        * - документація залежно від типу електрообладнання, яке допускається до підключення згідно з главою 1.8 Правил улаштування електроустановок "Норми приймально-здавальних випробувань" на _______ аркушах (додається); 
       - технічні умови від "___" ____________ 20__ року N _______; 
       - проект електроустановки;
       - довідка організації, яка видала технічні умови щодо їх виконання та рішення цієї організації щодо 
відповідності проекту технічним умовам;
       - акт розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін;
       - однолінійна схема електропостачання.

        * М. П.

_________________
(підпис) 

_____________________________
(П. І. Б.) 

 

Примітка. Позначення "*" не стосується фізичних осіб - власників індивідуального житла, електроустановки яких приєднуються до мереж напругою 0,4 кВ.

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.09.2007 р. N 1232)

 

Перелік засобів обліку електричної енергії

N
з/п

Точка приєднання, приєднана потужність, кВт 

Вимірювальні трансформатори струму 

Лічильники 

Примітка

КТС

тип, клас точності

рік останньої повірки 

міжпові-
рочний інтервал

тип, клас точності

Iном/Imax А 

покази

рік останньої повірки 

міжпові-
рочний інтервал

відповідність умов експлуатації температур-
ному режиму

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки

        "___" ____________ 20__ року ________________________________________________________
                                                                                                                            (місце складення акта) 

Електроустановка належить _____________________________________________________________
                  (найменування підприємства та П. І. Б. його керівника або П. І. Б. власника - фізичної особи, контактні телефони)
розташована ___________________________________________________________________________
Цей акт складено _______________________________________________________________________
                                                         (представник власника мереж/електропередавальної організації, П. І. Б., посада)
у присутності представника споживача в особі ______________________________________________
                                                                                                                                                         (П. І. Б., посада)
про те, що після монтажу та наладки проведено огляд змонтованого (реконструйованого) електрообладнання _____________________________________________________________________
                                                                                                                 (наводиться перелік обладнання)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Надана така технічна документація:

        1. Технічні умови від "___" ____________ 20__ року N ______, видані
______________________________________________________________________________________,
                                                                                   (назва організації, яка видала технічні умови)
продовжені ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
        2. Проектна документація розроблена __________________________________________________
                                                                                                                          (назва організації, яка розробила проект)
Рішення за проектом: ____________________________________________________________________
                                                         (суть рішення: відповідність нормативно-технічним документам, технічним умовам тощо)
від "___" ____________ 20__ року N ______.
 (документ, який засвідчує узгодження проектної документації)
     3. Акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії від "___" ____________ 20__ р. N _____.
Монтаж здійснено ______________________________________________________________________
                                                                                                     (найменування організації, ліцензія)
Випробування, наладка проведені _________________________________________________________
                                                                                                     (найменування організації, ліцензія)
        4. Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін від "___" ____________ 20__ р. N ______.
        5. Протоколи вимірів відповідно до вимог ПУЕ (навести перелік)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Під час огляду встановлено:

        1. Відповідальним за електрогосподарство призначений згідно з наказом від "___" ____________ 20_ року N __________ _________________________________________________________________,
                                                                                                    (П. І. Б. відповідальної особи)
який має _________ групу з електробезпеки.
        2. Елементи електроустановки та облік змонтовано відповідно до вимог нормативно-технічних документів, проектних рішень та технічних умов приєднання електроустановки.
        3. Електроустановка забезпечена приймально-здавальною та експлуатаційною документацією.
        4. Електроустановка забезпечена засобами захисту від ураження електрострумом.
       5. Обладнання іноземного виробництва сертифіковане на території України (навести перелік, який включає назву обладнання, назву країни-виробника, номер сертифіката відповідності обладнання діючим в Україні стандартам): __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
      6. За результатами комплексного випробування устаткування, дефектів електроустановки та недоліків у роботі електроустановки не виявлено.
        7. Схема електропостачання забезпечує передбачену технічними умовами категорію надійності електропостачання (додається).
        8. Засоби обліку електричної енергії (таблиця додається).

Висновок про допуск на підключення електроустановки

        На підставі наданої технічної документації та огляду електроустановки
______________________________________________________________________________________
                                                                                (назва об'єкта (електроустановки), перелік обладнання)
можуть бути підключені до електричної мережі.

Підключення електроустановки проводиться власником електричних мереж відповідно до договору про приєднання на підставі цього акта допуску на підключення.

Примітка. Документація, пов'язана з прийняттям об'єкта в цілому та/або його частин, має зберігатися у замовника та/або організації, яка здійснює експлуатацію об'єкта, протягом усього терміну експлуатації.

Акт допуску складено на _____ аркушах в _____ примірниках.

Акт допуску склав:

Уповноважена особа
організації, що проводила огляд: 

__________________
(посада) 

__________________________________
(П. І. Б.) 

_______________
(підпис) 

Під час огляду присутній: 

Представник споживача 

__________________________________
(П. І. Б.) 

_______________
(підпис) 

 

Акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки
(для населення)

        "___" ____________ 20__ року ________________________________________________________
                                                                                                                        (місце складення акта)
Електроустановка належить _____________________________________________________________,
                                                                                                     (П. І. Б. фізичної особи, контактні телефони)
розташована __________________________________________________________________________.
                                                                                                        (місцезнаходження електроустановки)
Цей акт складено _______________________________________________________________________
                                                          (представник власника мереж/електропередавальної організації, П. І. Б., посада)
у присутності замовника ________________________________________________________________.
                                                                                                                         (П. І. Б.)
про те, що після монтажу проведено огляд змонтованого (реконструйованого) електрообладнання ______________________________________________________________________________________
                                                                                         (наводиться перелік обладнання)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Надана така технічна документація:

        1. Технічні умови від "___" ____________ 20__ року N ______, видані
______________________________________________________________________________________,
                                                                           (найменування організації, яка видала технічні умови)
продовжені ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
        2. Проектна документація розроблена __________________________________________________
                                                                                                                (найменування організації, яка розробила проект)
Рішення за проектом ____________________________________________________________________
                                                       (суть рішення: відповідність нормативно-технічним документам, технічним умовам тощо)
від "___" ____________ 20__ року N _______.
      (документ, який засвідчує погодження проектної документації)
        3. Монтаж здійснено _______________________________________________________________.
                                                                                                      (найменування організації, ліцензія)
Випробування, наладка проведені ________________________________________________________.
                                                                                                      (найменування організації, ліцензія)
        4. Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін від "___" ____________ 20__ р. N __________.
        5. Протоколи вимірів відповідно до вимог ПУЕ (навести перелік)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Під час обстеження встановлено:

        1. Елементи електроустановки та облік змонтовано відповідно до вимог нормативно-технічних документів, проектних рішень та технічних умов приєднання електроустановки.
        2. Електроустановка забезпечена проектною документацією.
        3. Електроустановка забезпечена засобами захисту від ураження електрострумом.
        4. Схема електропостачання забезпечує передбачену технічними умовами категорію надійності електропостачання (додається).
        5. Засоби обліку електричної енергії:
        - лічильник: тип _______________________, номер ____________________, клас точності _____, номінальний струм ______ А, покази _______________ кВт·год., рік повірки _________________;
        - трансформатори струму: номер _________________, тип _______________, клас точності ____, Ктс __________, рік останньої повірки _________. 

Висновок про допуск на підключення електроустановки

        На підставі наданої технічної документації та обстеження електроустановки (а)
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (назва об'єкта (електроустановки), перелік обладнання)
можуть бути підключені до електричної мережі.

Підключення електроустановки проводиться власником електричних мереж відповідно до договору про приєднання на підставі цього акта допуску на підключення.

Акт допуску складено на _____ аркушах у _____ примірниках.

Акт допуску склав:

Уповноважена особа
організації, що проводила огляд: 

__________________
(посада) 

________________________________________
(П. І. Б.) 

_________________
(підпис) 

Під час огляду присутній: 

Замовник 

________________________________________
(П. І. Б.) 

_________________
(підпис) 

____________

Опрос