Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах

Национальный банк
Постановление от 21.12.2005 № 485
действует с 01.02.2006

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Постанова Правління Національного банку України
від 21 грудня 2005 року N 485

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2006 р. за N 23/11897

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем (Н. Г. Лапко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова
Центральної виборчої комісії
 

 
Я. В. Давидович
 

Голова Державної
податкової адміністрації України
 

 
О. І. Кірєєв
 

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. У главі 1:

1.1. Абзац восьмий пункту 1.2 викласти в такій редакції:

"суб'єкти господарювання - юридичні особи - резиденти і фізичні особи - підприємці".

1.2. Пункт 1.3 доповнити абзацом такого змісту:

"Юридичні особи - резиденти можуть відкривати поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки в банках через свої відокремлені підрозділи (далі - поточний рахунок відокремленого підрозділу, вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу)".

1.3. У пункті 1.8:

пункт після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам в уповноважених банках України відповідно до вимог цієї Інструкції для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом десятим;

пункт доповнити абзацом такого змісту:

"До вкладних (депозитних) рахунків також належать пенсійні депозитні рахунки, що відкриваються фізичним особам відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" для накопичення заощаджень на виплату пенсії".

1.4. У пункті 1.12 слово "поточні" замінити словом "інвестиційні".

1.5. У пункті 1.15:

абзац третій доповнити реченням такого змісту: "Копії нового свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчені органом, що його видав, або нотаріально, у такий самий строк подаються до банків, у яких відкрито рахунки відокремлених підрозділів цієї юридичної особи";

абзац шостий виключити.

1.6. Главу доповнити новим пунктом 1.21 такого змісту:

"1.21. Банк має повідомити клієнта - юридичну особу про зміст частини п'ятої статті 63 Закону України "Про виконавче провадження".

У зв'язку з цим пункти 1.21 та 1.22 уважати відповідно пунктами 1.22 та 1.23.

2. У другому реченні абзацу першого пункту 2.3 глави 2 слова "Ці копії засвідчуються" замінити словами "Копії документів, зазначених у цьому пункті, засвідчуються".

3. У главі 3:

3.1. У пункті 3.1:

в абзаці другому слова "юридичної особи або відокремленого підрозділу" замінити словами "суб'єкта господарювання";

абзац третій викласти в такій редакції:

"пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Представники юридичних осіб мають також пред'явити документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків".

3.2. Абзаци перший - третій пункту 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Для відкриття поточного рахунку відокремленого підрозділу, який не має рахунків у цьому банку, потрібно подати такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписує керівник відокремленого підрозділу або інша уповноважена на це особа;

клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та назви банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником страхових внесків. У разі одночасного відкриття в банку поточних рахунків через кілька відокремлених підрозділів однієї юридичної особи подаються одне клопотання юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів, через які відкриваються рахунки, та копії цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом".

3.3. Друге речення пункту 3.9 викласти в такій редакції: "Додатково до цих документів подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається новий поточний рахунок відокремленого підрозділу".

3.4. Абзац третій пункту 3.10 викласти в такій редакції:

"Додатково до цих документів подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу цієї юридичної особи".

4. У главі 5:

4.1. Пункти 5.3 та 5.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.5 - 5.9 уважати відповідно пунктами 5.3 - 5.7.

4.2. Абзац другий підпункту "б" пункту 5.3 викласти в такій редакції:

"куплені, обміняні уповноваженим банком України за дорученням власника рахунку за національну або іншу іноземну валюту відповідно до законодавства України".

4.3. Абзац дев'ятий пункту 5.4 викласти в такій редакції:

"обмін на іншу іноземну валюту відповідно до законодавства України (у тому числі на міжнародних ринках з метою виконання зобов'язань перед нерезидентами в іноземній валюті, що обмінюється, без проміжного зарахування цієї іноземної валюти на поточний рахунок юридичної особи - резидента)".

4.4. У першому реченні абзацу першого пункту 5.5 слова "На поточний рахунок в іноземній валюті відокремленого підрозділу" замінити словами "На поточний рахунок відокремленого підрозділу в іноземній валюті".

5. У главі 6:

5.1. У п'ятому реченні абзацу другого пункту 6.2 та в другому реченні абзацу дев'ятого пункту 6.3 слова "Ці копії засвідчуються" замінити словами "Копії цих документів засвідчуються".

5.2. Перше речення абзацу шостого пункту 6.7 викласти в такій редакції:

"подати перелік фізичних осіб із зазначенням інформації, яка дає змогу банку ідентифікувати цих осіб".

6. У главі 7:

6.1. В абзаці третьому пункту 7.4 слова "заробітною платою (заробітком) і стипендією" замінити словами "заробітною платою (заробітком), стипендією або іншими доходами".

6.2. У пункті 7.10:

абзац другий доповнити словами "(у тому числі готівкові кошти, одержані в Україні як авторська винагорода, за умови пред'явлення авторського договору (договору про передачу права на використання твору), укладеного відповідно до вимог статті 33 Закону України "Про авторське право і суміжні права", та свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір відповідно до частини п'ятої статті 11 цього Закону, копії яких уповноважений працівник банку має направити в документи дня банку)";

абзац четвертий доповнити словами "за винятком коштів, отриманих від здійснення інвестицій в Україну";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"перераховані з інвестиційного рахунку іноземного інвестора - юридичної особи, якщо іноземна інвестиція вносилася в готівковій формі";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"за погашені іменні ощадні (депозитні) сертифікати банку, у якому відкритий цей рахунок";

пункт після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"перераховані з власних інвестиційних рахунків доходи, прибутки та інші кошти, отримані від здійснення інвестицій в Україну".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - сімнадцятий уважати відповідно абзацами тринадцятим - вісімнадцятим;

абзац шістнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий та вісімнадцятий уважати відповідно абзацами шістнадцятим та сімнадцятим.

6.3. У пункті 7.11:

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"перерахування на власні поточні (у тому числі інвестиційні) та вкладні (депозитні) рахунки";

абзаци десятий та одинадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий уважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;

абзац десятий викласти в такій редакції:

"перерахування за купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою її переказу за кордон відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 N 486 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.11.2004 за N 1402/10001, із змінами (далі - Правила здійснення переказів іноземної валюти), за умови документального підтвердження джерел походження національної валюти".

6.4. У пункті 7.12:

пункт після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"валюта, перерахована з інвестиційного рахунку нерезидента-інвестора у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - двадцять четвертий уважати відповідно абзацами п'ятим - двадцять п'ятим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України (у тому числі отримана від нерезидентів на підставі виданих Національним банком реєстраційних свідоцтв щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті, повернута з-за кордону як раніше здійснена інвестиція на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку та доходи, прибутки від цих інвестицій, а також перерахована нерезидентами у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну)";

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів на поточному рахунку в національній валюті цієї фізичної особи з метою перерахування її за кордон відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти";

абзац двадцятий доповнити словами "за умови отримання у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, реєстраційного свідоцтва Національного банку щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті";

абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

"валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до Правил торгівлі іноземною валютою, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230 (далі - Правила торгівлі іноземною валютою), та умов договору банківського рахунку".

6.5. Пункт 7.13 викласти в такій редакції:

"7.13. З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи - резидента або за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках України, відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти;

перерахування на інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора в Україні або на його рахунок в іноземному банку з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти);

виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти);

перерахування в межах України на рахунок іншої фізичної особи - резидента;

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті;

продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті;

перерахування коштів для здійснення операцій, передбачених відповідною індивідуальною ліцензією або реєстраційним свідоцтвом Національного банку;

перерахування власником рахунку коштів за операціями з ощадними (депозитними) сертифікатами;

купівля наперед оплачених платіжних карток міжнародних платіжних систем;

перерахування коштів для погашення заборгованості за отриманим кредитом в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка відповідно до законодавства України);

обмін валюти за дорученням власника рахунку відповідно до Правил торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на рахунок цієї фізичної особи;

перерахування за межі України поручителю-нерезиденту як відшкодування за виконане ним зобов'язання за договором поруки;

повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману;

б) у грошовій одиниці України:

виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції)".

6.6. У пункті 7.14:

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"валюта з власних поточних або вкладних (депозитних) рахунків";

пункт після абзацу чотирнадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"перераховані з власних інвестиційних рахунків доходи, прибутки та інші кошти, отримані від здійснення інвестицій в Україну;

валюта, перерахована з інвестиційного рахунку іноземного інвестора - юридичної особи, якщо іноземна інвестиція вносилася в готівковій формі".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять четвертий уважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять шостим;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"валюта, одержана власником рахунку від погашення іменних ощадних (депозитних) сертифікатів банку, у якому відкритий рахунок";

абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

"валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок наявних коштів на поточному рахунку в національній валюті цієї фізичної особи з метою переказу її за кордон відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти";

абзац двадцять п'ятий викласти в такій редакції:

"валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до Правил торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку".

6.7. У підпункті "а" пункту 7.15:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"перерахування на власний поточний (у тому числі інвестиційний) або вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"перерахування на інвестиційний рахунок іноземного інвестора - юридичної особи для подальшого здійснення інвестицій в Україну";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"перерахування власником рахунку для здійснення операцій, передбачених відповідною індивідуальною ліцензією Національного банку";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"перерахування власником рахунку коштів за операціями з іменними ощадними (депозитними) сертифікатами цього банку";

абзац чотирнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцятий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - дев'ятнадцятим;

абзац шістнадцятий після слів "зарахування на" доповнити словом "поточний";

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"обмін валюти за дорученням власника рахунку відповідно до Правил торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на поточний рахунок цієї фізичної особи".

7. У главі 9:

7.1. Абзац третій пункту 9.1 викласти в такій редакції:

"пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Представники юридичних осіб також пред'являють документи, що підтверджують їх повноваження. Фізична особа - резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків".

7.2. У пункті 9.3:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

"9.3. Вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу, який не має рахунків у цьому банку, відкривається за умови подання таких документів:

клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та назви банку, у якому він відкритий";

пункт після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"копії документа, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, на облік в органі державної податкової служби, засвідченої органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий уважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим.

7.3. Абзац третій пункту 9.5 викласти в такій редакції:

"Додатково до цих документів подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу цієї юридичної особи".

8. У главі 10:

8.1. У другому реченні абзацу п'ятого пункту 10.5 слова "Ці копії засвідчуються" замінити словами "Копії цих документів засвідчуються".

8.2. Главу доповнити новим пунктом 10.10 такого змісту:

"10.10. Пенсійні депозитні рахунки відкриваються фізичним особам у порядку, установленому цією Інструкцією.

Банки можуть залучати кошти фізичних осіб на пенсійні депозитні рахунки лише в межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що встановлюється згідно із законом. Інші особливості залучення банками коштів на ці рахунки визначаються договором банківського вкладу".

У зв'язку з цим пункти 10.10 - 10.21 уважати відповідно пунктами 10.11 - 10.22.

8.3. Абзац четвертий пункту 10.19 викласти в такій редакції:

"валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до Правил торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського вкладу".

8.4. Абзац п'ятий пункту 10.20 викласти в такій редакції:

"Якщо це передбачено договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунку фізичної особи - резидента в іноземній валюті можуть бути повернуті шляхом обміну іноземної валюти на іншу іноземну валюту з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок цієї фізичної особи відповідно до Правил торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського вкладу".

8.5. У пункті 10.21:

абзац другий викласти в такій редакції:

"готівкова валюта, яка ввезена в Україну відповідно до законодавства України. Під час зарахування на рахунок увезених в Україну коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку. Таке зарахування може бути здійснено до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в'їзду в Україну - до закінчення строку законного перебування в Україні. Копії документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти, залишаються в документах дня банку";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до Правил торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського вкладу".

8.6. Абзац шостий пункту 10.22 викласти в такій редакції:

"Якщо це передбачено договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента можуть бути повернуті шляхом обміну іноземної валюти на іншу іноземну валюту з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок цієї фізичної особи відповідно до Правил торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського вкладу".

9. Абзац десятий пункту 11.10 глави 11 викласти в такій редакції:

"Офіційні представництва, представництва юридичних осіб - нерезидентів, представництва іноземних банків також можуть використовувати наявні кошти з поточного рахунку типу "Н" для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти згідно з Правилами торгівлі іноземною валютою з метою її перерахування на".

10. В абзаці другому пункту 12.3 глави 12 слова "Правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України" замінити словами "Правилами торгівлі іноземною валютою".

11. У главі 16:

11.1. У пункті 16.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"16.1. Відкриття інвестиційного рахунку в національній або іноземній валюті здійснюється в такому порядку";

в абзаці п'ятому слово "поточним" замінити словом "інвестиційним".

11.2. Абзац перший пункту 16.2 викласти в такій редакції:

"16.2. Для відкриття інвестиційного рахунку в національній або іноземній валюті розпорядники рахунку особисто подають до уповноваженого банку такі документи".

11.3. Пункти 16.3 - 16.6 викласти в такій редакції:

"16.3. На інвестиційний рахунок у національній валюті зараховуються такі кошти:

одержані від продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, що вносяться як іноземна інвестиція відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

доходи, прибутки та інші кошти, одержані нерезидентом-інвестором від здійснення інвестицій в Україну, у тому числі від спільної діяльності без створення юридичної особи;

повернуті внаслідок часткового або повного припинення нерезидентом інвестицій в Україну відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

перераховані з власного поточного (у тому числі інвестиційного) рахунку, відкритого в уповноваженому банку України;

перераховані з власного вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в уповноваженому банку України в порядку, установленому цією главою;

у сумі процентів, нарахованих за залишками коштів на власному інвестиційному рахунку;

раніше помилково перераховані інвестором з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на рахунок інвестора в сумі, що не перевищує раніше перераховану.

16.4. З інвестиційного рахунку в національній валюті за дорученням власника рахунку проводяться такі операції:

здійснення інвестицій в Україну (уключаючи реінвестиції) відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

розрахунки за купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України у випадках, визначених Правилами торгівлі іноземною валютою;

розрахунки з митними, податковими та іншими органами у випадках, передбачених законодавством України;

розрахунки з резидентами під час здійснення спільної інвестиційної діяльності;

сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок (у порядку, визначеному законодавством України);

перерахування доходів, прибутків та інших коштів, отриманих інвестором - фізичною особою від здійснення інвестицій в Україну, на власний поточний рахунок фізичної особи - нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України;

перерахування коштів на власний інвестиційний рахунок, відкритий в уповноваженому банку України;

повернення помилково отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману.

Іноземний інвестор - юридична особа може перерахувати з цього рахунку кошти на поточний рахунок фізичної особи - нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України, якщо іноземна інвестиція вносилася в готівковій формі.

16.5. На інвестиційний рахунок в іноземній валюті зараховуються такі кошти:

перераховані з-за кордону для здійснення інвестицій в Україну відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

перераховані з іншого власного поточного (у тому числі інвестиційного) рахунку, відкритого в уповноваженому банку України;

у сумі процентів, нарахованих за залишками коштів на власному інвестиційному рахунку;

доходи, прибутки та інші кошти, одержані нерезидентом-інвестором від здійснення інвестицій в Україну, у тому числі від спільної діяльності без створення юридичної особи;

повернуті з власного вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в уповноваженому банку України в порядку, установленому цією главою;

раніше помилково перераховані інвестором з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на рахунок інвестора в сумі, що не перевищує раніше перераховану;

повернуті внаслідок часткового або повного припинення нерезидентом здійснення інвестицій в Україну;

валюта, куплена уповноваженим банком України на міжбанківському валютному ринку України у випадках, визначених Правилами торгівлі іноземною валютою.

На інвестиційний рахунок іноземного інвестора - юридичної особи в іноземній валюті можуть зараховуватися кошти, перераховані з поточного рахунку фізичної особи - нерезидента, відкритого в уповноваженому банку України, якщо іноземна інвестиція вноситься в готівковій формі.

16.6. З інвестиційного рахунку в іноземній валюті за дорученням власника рахунку проводяться такі операції:

здійснення інвестицій в Україну (уключаючи реінвестиції) відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

розрахунки з митними органами у випадках, передбачених законодавством України;

перерахування за кордон доходів, прибутків та інших коштів, отриманих від здійснення інвестицій в Україну, а також суми інвестиції в разі її припинення та коштів, повернутих з вкладних (депозитних) рахунків, відкритих в уповноважених банках України в порядку, установленому цією главою;

сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок (у порядку, визначеному законодавством України);

перерахування коштів на власний інвестиційний рахунок, відкритий в уповноваженому банку України;

перерахування коштів на власний вкладний (депозитний) рахунок, відкритий в уповноваженому банку України в порядку, установленому цією главою;

перерахування доходів, прибутків та інших коштів, отриманих інвестором - фізичною особою від здійснення інвестицій в Україну, на власний поточний рахунок фізичної особи - нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України;

продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора в національній валюті для здійснення інвестицій в Україну;

повернення помилково отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману.

Іноземний інвестор - юридична особа може перерахувати з цього рахунку кошти на поточний рахунок фізичної особи - нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України, якщо іноземна інвестиція вносилася в готівковій формі".

11.4. Абзаци другий та третій пункту 16.9 викласти в такій редакції:

"у національній валюті - на поточні рахунки резидентів та/або інвестиційні рахунки нерезидентів-інвесторів у національній валюті;

в іноземній валюті - на поточні рахунки резидентів та/або інвестиційні рахунки нерезидентів-інвесторів в іноземній валюті, а також на рахунки нерезидентів-інвесторів у банках за кордоном".

11.5. Пункт 16.10 викласти в такій редакції:

"16.10. Нерезидент-інвестор може відкрити вкладний (депозитний) рахунок у банку, у якому йому відкрито поточний (у тому числі інвестиційний) рахунок, на підставі укладеного договору банківського вкладу".

11.6. У пункті 16.11:

абзац дев'ятий доповнити двома реченнями такого змісту: "У разі видачі іноземним інвестором - фізичною особою такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто іноземним інвестором - фізичною особою, то цей документ не вимагається";

абзац десятий після слів "учасником угоди про розподіл продукції" доповнити словами "відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".

11.7. Пункт 16.12 викласти в такій редакції:

"16.12. Кошти на вкладні (депозитні) рахунки нерезидентів-інвесторів можуть надходити з їх власних інвестиційних рахунків та з їх рахунків за кордоном. Кошти з цих рахунків повертаються на власні інвестиційні рахунки нерезидентів-інвесторів та на їх рахунки за кордоном".

12. У главі 18:

12.1. У пункті 18.6 слова "За рахунками юридичних осіб і їх відокремлених підрозділів" замінити словами "За рахунками юридичних осіб і рахунками відокремлених підрозділів".

12.2. Пункт 18.15 після слів "тимчасово виконуючого обов'язки" та "тимчасово виконує обов'язки" доповнити словом "першого".

12.3. У пункті 18.16:

абзац перший після слів "однієї з осіб, уповноважених" доповнити словом "першим";

абзац другий після слів "засвідчується підписом" доповнити словом "першого".

12.4. Пункт 18.17 викласти в такій редакції:

"18.17. Картка, що подається під час відкриття нового поточного рахунку юридичної особи або нового поточного рахунку відокремленого підрозділу, які вже мають поточний рахунок у банку і право першого та другого підписів за новим рахунком надається усім особам, які мають право підпису за раніше відкритим рахунком, засвідчується головним бухгалтером банку або іншим уповноваженим на це працівником банку (після звіряння з раніше поданою карткою) і додаткового засвідчення не потребує".

12.5. В абзаці другому пункту 18.18 слова "який має містити ідентифікаційний номер платника податків фізичної особи - підприємця" виключити.

13. У главі 20:

13.1. У пункті 20.1:

абзац третій викласти в такій редакції:

"на підставі рішення відповідного органу, на який згідно із законом покладено функції щодо припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (за заявою ліквідатора, голови або члена ліквідаційної комісії, управителя майна тощо)";

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий уважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"у разі смерті власника рахунку - фізичної особи та фізичної особи - підприємця (за заявою третьої особи, зокрема спадкоємця)";

пункт після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банк закриває поточний рахунок юридичної особи на підставі документа, виданого спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації в порядку, установленому законодавством України, який підтверджує державну реєстрацію припинення юридичної особи".

У зв'язку з цим абзац сьомий уважати абзацом восьмим.

13.2. Абзац третій пункту 20.3 доповнити словами "або органом, який прийняв таке рішення".

13.3. У пункті 20.4:

в абзаці другому слова "засвідчена нотаріально" замінити словами "засвідчена нотаріально або органом, який прийняв таке рішення";

у першому реченні абзацу четвертого слова "засвідченої нотаріально" замінити словами "засвідченої нотаріально або органом, який прийняв таке рішення";

пункт доповнити абзацом такого змісту:

"Поточний рахунок, який використовувався для проведення ліквідаційної процедури, закривається ліквідатором на підставі його заяви про закриття поточного рахунку (додаток 12)".

13.4. Пункт 20.9 виключити.

У зв'язку з цим пункт 20.10 уважати пунктом 20.9.

14. У додатках до Інструкції:

14.1. У додатку 1:

абзац другий доповнити реченням такого змісту: "Нам повідомлено зміст частини п'ятої статті 63 Закону України "Про виконавче провадження";

виноску 1 викласти в такій редакції:

"1Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах".

14.2. Назву додатка 12 викласти в такій редакції:

"Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи або поточного рахунку відокремленого підрозділу".

 

Заступник директора
Департаменту платіжних систем -
начальник управління
 

 
 
Н. П. Вознюк
 

Опрос