Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка покрытия в 2006 году Государственным казначейством Украины временных кассовых разрывов местных бюджетов

Государственное казначейство Украины
Порядок, Приказ от 30.12.2005 № 247
Утратил силу

Про затвердження Порядку покриття у 2006 році Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів

Наказ Державного казначейства України Міністерства фінансів України
від 30 грудня 2005 року N 247

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2005 р. за N 1590/11870

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України
 від 29 листопада 2006 року N 314

Наказ втратив чинність з 1 січня 2007 року
(у зв'язку із закінченням строку його дії)

Керуючись статтею 62 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" та Положенням про Державне казначейство України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232, наказую:

1. Затвердити Порядок покриття у 2006 році Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, що додається.

2. Управлінню фінансових ресурсів Державного казначейства України подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України і діє протягом 2006 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальників управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

 

Голова 

О. В. Шлапак 

 

ПОРЯДОК
покриття у 2006 році Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів

Цей Порядок визначає механізм покриття Державним казначейством України обсягів тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків загального фонду в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв шляхом надання органами Державного казначейства України короткотермінових позичок місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку (далі - короткотермінові позички) на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими позичками.

1. У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються в такому значенні:

тимчасовий касовий розрив - недостатня платоспроможність місцевого бюджету на конкретну дату погасити за рахунок наявних та очікуваних грошових активів (у т. ч. залишків бюджетних коштів) загального фонду місцевого бюджету, за винятком субвенцій з інших бюджетів, додаткових дотацій та трансфертів іншим бюджетам (далі - міжбюджетні трансферти цільового характеру) та коштів резервного фонду, бюджетні фінансові зобов'язання за такими напрямками видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ [код економічної класифікації видатків (далі - КЕКВ) 1110 та його складові];

нарахування на заробітну плату [КЕКВ 1120];

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів [КЕКВ 1132];

придбання продуктів харчування [КЕКВ 1133];

оплата комунальних послуг та енергоносіїв [КЕКВ 1160 та його складові];

підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим та спільній власності територіальних громад [КЕКВ 1172 у частині видатків з оплати праці та нарахувань на заробітну плату];

поточні трансферти органам державного управління інших рівнів [КЕКВ 1320 у частині видатків з оплати праці та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв];

трансферти населенню [КЕКВ 1340 та його складові];

ЄКР - єдиний казначейський рахунок Державного казначейства України;

управління Державного казначейства - управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі;

відділення Державного казначейства - відділення Державного казначейства в районах, містах та районах у містах;

органи Державного казначейства - управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, відділення Державного казначейства у районах, містах та районах у містах;

позичковий ліміт управління Державного казначейства - максимальна сума, у межах якої управління Державного казначейства можуть запозичувати кошти ЄКР для надання позичок;

граничний обсяг короткотермінової позички місцевого бюджету - це обумовлена договором сума коштів, що не перевищує 1/12 від затвердженої на 2006 рік суми доходів загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням міжбюджетних трансфертів цільового характеру, у межах якої місцевий бюджет може отримати короткотермінову позичку на покриття тимчасових касових розривів. Граничний обсяг короткотермінової позички місцевого бюджету визначається управлінням Державного казначейства з урахуванням позичкового ліміту управління Державного казначейства, затвердженого Державним казначейством України.

Міністр фінансів України має право встановлювати інший норматив у частині збільшення граничного обсягу короткотермінової позички місцевому бюджету до затвердженої на 2006 рік суми доходів загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням міжбюджетних трансфертів цільового характеру;

уповноважена особа - це особа, якій надано повноваження Верховною Радою Автономної Республіки Крим чи відповідною радою укладати від їх імені договори про отримання короткотермінових позичок в органах Державного казначейства;

пролонгація - зміна кінцевого терміну погашення короткотермінової позички місцевого бюджету.

2. Голова Державного казначейства України з урахуванням платоспроможності, оцінки ризиків її втрати та обсягів коштів місцевих бюджетів, які акумулюються на ЄКР, не пізніше 25 числа кожного місяця затверджує на наступний місяць позичковий ліміт управлінням Державного казначейства.

Затверджений ліміт доводиться до управлінь Державного казначейства засобами телекомунікаційного зв'язку в регламентованому режимі.

3. Короткотермінові позички органами Державного казначейства України надаються в обов'язковому порядку за таких умов:

3.1. Наявності тимчасового касового розриву.

3.2. Відсутності простроченої кредиторської заборгованості місцевого бюджету за позичками, отриманими у фінансових установах.

3.3. Відсутності у місцевих бюджетів депозитів (вкладів) у банківських установах.

3.4. Погашення протягом 60 днів короткотермінової позички з дня ліквідації тимчасового касового розриву за рахунок не менш ніж 80 відсотків від усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету, а також з можливістю пролонгації короткотермінової позички місцевого бюджету, за виключенням міжбюджетних трансфертів цільового характеру та коштів резервного фонду.

4. Кінцевим терміном погашення короткотермінових позичок є 10 грудня 2006 року.

(пункт 4 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 29.11.2006 р. N 314)

5. Договір про надання короткотермінової позички укладається:

між управлінням Державного казначейства та Верховною Радою Автономної Республіки Крим/Київською та Севастопольською міськими радами/обласною/районною/міською/районною в місті радою;

між управлінням Державного казначейства та сільською/селищною радою, які ним обслуговуються;

між відділенням Державного казначейства та сільською/селищною радою, які ним обслуговуються.

Форма зразкового договору встановлюється Державним казначейством України.

6. Для отримання короткотермінової позички до органу Державного казначейства необхідно подати лист-заяву за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, підписаний уповноваженою особою та скріплений печаткою.

Для аналізу платоспроможності заявника органи Державного казначейства можуть вимагати від заявника додаткову інформацію.

7. Рішення про надання короткотермінової позички або відмову в наданні такої позички приймається органом Державного казначейства не пізніше двох робочих днів з дати отримання листа-заяви.

Про акцепт листа-заяви орган Державного казначейства інформує заявника листом-акцептом.

Про відмову в наданні короткотермінової позички орган Державного казначейства інформує заявника листом з обґрунтуванням відмови.

8. Для укладання договору про надання короткотермінової позички до органу Державного казначейства необхідно подати такі документи (які долучаються до особової справи):

завірену копію рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради щодо отримання короткотермінових позичок;

завірену в установленому порядку картку із зразками підписів уповноважених осіб та відбитком печатки за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

9. У бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів усі операції стосовно надання/отримання короткотермінових позичок відображаються згідно з додатком 3 до цього Порядку.

 

Начальник Управління
фінансових ресурсів
 

 
К. А. Борець
 

 

ЛИСТ-ЗАЯВА
про отримання короткотермінової позички

        Відповідно до договору від "___" ____________ 2006 року N _____ прошу надати короткотермінову позичку на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду _______________________________________________________________________________,
                                                                                               (повна назва бюджету)
в обсязі _______ (________________) грн. з датою надання короткотермінової
                         (сума цифрами і літерами)
позички "___" ____________ 2006 року.

 

"___" ____________ 2006 року
    (дата складання заяви) 

______________
М. П. (підпис) 

 

Виконавець __________________________________________________________________________
                                                                       (ініціали, прізвище, телефон/факс, адреса електронної пошти) 

Відмітка органу Державного казначейства про акцепт _______________________________________
                                                                                                                                               (реквізити документа про акцепт) 

 

_______________________________________
                           (назва відповідної ради) 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _________ 

Картка
із зразками підписів уповноважених осіб та відбитком печатки

        Надаємо зразки підпису та печатки, які просимо вважати обов'язковими при укладанні від імені _____________________________________________________________________________________
                                                                                               (назва відповідної ради)
договору про отримання протягом 2006 року короткотермінових позичок у _____________________________________________________________________________________
                                                                           (назва органу Державного казначейства)
та акцептуванні листів-заяв про отримання короткотермінових позичок. 

Посада уповноваженої особи 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Зразок підпису 

Зразок печатки 

 

 

 

 

 

 

 

Посада відповідальної особи 

            __________________________________
                                    (підпис)          (ініціали і прізвище)
М. П. 

 

Порядок
відображення у бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів операцій з покриття у 2006 році Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів

1. На суму наданої короткотермінової позички, передбачену договором (на підставі меморіальних документів, сформованих управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі):

Тип операції 

Номер та назва балансового рахунку Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів 

Дебет 

1541 "Позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 

Кредит 

3252 "Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів" 

та одночасно:

Дебет 

4431 "Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету" 

Кредит 

2231 "Кредити, не віднесені до інших категорій" 

2. На суму коштів, перерахованих на котловий рахунок для поповнення загального фонду місцевих бюджетів (на підставі меморіальних документів, сформованих управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі):

Тип операції 

Номер та назва балансового рахунку Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів  

Дебет 

3252 "Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів" 

Кредит 

3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" 

3. На суму пролонгованої короткотермінової позички (на підставі меморіальних документів, сформованих управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі):

Тип операції 

Номер та назва балансового рахунку Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів  

Дебет 

1542 "Пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 

Кредит 

1541 "Позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 

4. На суму простроченої заборгованості за короткотерміновою позичкою (на підставі меморіальних документів, сформованих управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі):

Тип операції 

Номер та назва балансового рахунку Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів  

Дебет 

1543 "Прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 

Кредит 

1541 "Позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" або
1542 "Пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 

5. На суму коштів, що надійшли в рахунок погашення короткотермінової позички (на підставі меморіальних документів, сформованих відповідно до умов договору):

Тип операції 

Номер та назва балансового рахунку Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів  

Дебет 

3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" 

Кредит 

1541 "Позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" або
1542 "Пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 

та одночасно:

Дебет 

2231 "Кредити, не віднесені до інших категорій" 

Кредит 

4431 "Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду місцевого бюджету" 

6. На суму коштів, що надійшли в рахунок погашення короткотермінової позички з порушенням термінів розрахунків, обумовлених договором, і спрямовані на погашення простроченої заборгованості за короткотерміновою позичкою (на підставі меморіальних документів, сформованих управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідно до умов договору):

Тип операції 

Номер та назва балансового рахунку Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів  

Дебет 

1541 "Позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" або
1542 "Пролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 

Кредит 

1543 "Прострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 

____________

Опрос