Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине

Национальный банк
Постановление от 01.11.2005 № 407
действует с 22.12.2005

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Постанова Правління Національного банку України
від 1 листопада 2005 року N 407

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2005 р. за N 1400/11680

Додатково див. оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 29, 2 серпня 2006 р.
,
"Офіційний вісник України", N 37, 27 вересня 2006 р.
,
 "Офіційний вісник України", N 1, 19 січня 2007 р.)

Відповідно до статей 4, 30, 35, 48, 49, 52, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків та регулювання діяльності спеціалізованих банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032, зі змінами (додаються).

2. Порядок визначення банків, які мають дотримуватися спеціальних значень економічних нормативів, установлених для спеціалізованих ощадних банків з урахуванням змін, внесених цією постановою, уводиться в дію, починаючи з 01.01.2006.

3. Включення нерозподіленого прибутку минулих років до регулятивного капіталу згідно з порядком, установленим цією постановою, здійснювати, починаючи з 01.07.2006.

4. Включення до регулятивного капіталу нарахованих доходів здійснювати в такому порядку:

до 31.03.2006 включно - нараховані доходи, строк отримання яких відповідно до умов договору не перевищує трьох місяців, - у повному обсязі;

з 01.04.2006 до 30.06.2006 - нараховані доходи, строк отримання яких відповідно до умов договору не перевищує трьох місяців, - у розмірі 50 відсотків від загальної суми таких нарахованих доходів;

з 01.07.2006 - згідно з порядком, установленим цією постановою.

5. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) та Департаменту методології банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) до 01.12.2005 внести відповідні зміни до програмного комплексу автоматизованого розрахунку економічних нормативів.

6. У зв'язку зі встановленням цією постановою нових нормативних значень нормативів максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), та максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) банкам у разі порушення цих нормативів за договорами, що укладені з позичальниками-контрагентами до часу введення в дію цієї постанови, протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності цією постановою подати до територіального управління Національного банку України (Департаменту банківського регулювання і нагляду) клопотання про встановлення строку приведення значень цих нормативів у відповідність до вимог, установлених цією постановою.

7. Департаменту методології банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома самостійних структурних підрозділів, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків для керівництва в роботі.

8. Постанова набирає чинності через місяць після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка, Департамент банківського регулювання і нагляду (В. О. Зінченко) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. У розділі I:

абзаци четвертий - двадцять перший викласти в такій редакції:

"нормативи капіталу:

мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1),

адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2),

адекватності основного капіталу (Н3);

нормативи ліквідності:

миттєва ліквідність (Н4),

поточна ліквідність (Н5),

короткострокова ліквідність (Н6);

нормативи кредитного ризику:

максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7),

великих кредитних ризиків (Н8),

максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9),

максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10);

нормативи інвестування:

інвестування в цінні папери окремо за кожною установою1 (Н11),

загальної суми інвестування (Н12);

норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13).

Базою для розрахунку економічних нормативів Н2, Н7, Н8, Н11, Н12, Н13 є регулятивний капітал банку";

розділ після абзацу двадцять першого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Базою для розрахунку економічного нормативу Н3 є основний капітал банку.

Базою для розрахунку економічних нормативів Н9, Н10 є статутний капітал банку.

Якщо операції здійснюються банком за рахунок капіталу згідно з вимогами цієї Інструкції, то такі операції не включаються до розрахунку економічних нормативів".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий та двадцять третій уважати відповідно абзацами двадцять п'ятим та двадцять шостим.

2. У главі 1 розділу II:

2.1. Абзаци шостий та сьомий підпункту "б" пункту 1.3 виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий уважати відповідно абзацами шостим - десятим.

2.2. У пункті 1.4:

абзац перший підпункту "в" викласти в такій редакції:

"в) результат переоцінки (дооцінки) основних засобів, які належать до нерухомого майна (будівлі, споруди), що забезпечує технологічне здійснення банківських функцій (тобто використовується для здійснення операцій, визначених статтею 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність"), ураховується до регулятивного капіталу банку за результатами звітного фінансового року в розмірі, який визначено за результатами оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності та підтверджено аудитором (аудиторською фірмою), за умови проведення оцінки майна з визначенням ринкової вартості або поточної вартості витрат, з використанням порівняльного або витратного методичного підходу відповідно";

перше речення підпункту "г" викласти в такій редакції:

"прибуток поточного року, що зменшений на суму неотриманих нарахованих доходів";

пункт доповнити підпунктами "д" та "ж" такого змісту:

"д) нерозподілений прибуток минулих років";

"ж) прибуток звітного року, що очікує затвердження".

3. У розділі III:

3.1. У главі 1:

пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Залучення коштів на умовах субординованого боргу з метою їх врахування до додаткового капіталу банку у вигляді позик, кредитів, депозитів юридичних осіб може здійснюватися як шляхом укладення прямих договорів між банком-боржником та Інвестором [про що укладається договір про залучення коштів на умовах субординованого боргу (далі - угода)], так і шляхом випуску банком-боржником облігацій [про що укладається договір про залучення коштів шляхом випуску облігацій (далі - договір)]";

у пункті 1.3:

слова "боргових цінних паперів" замінити словом "облігацій";

слова та цифри "з главами 4 та 5" замінити словами та цифрою "з главою 4";

у пункті 1.4 слова "боргових цінних паперів" замінити словом "облігацій";

у пункті 1.5 слова "ощадних/депозитних сертифікатів або" виключити;

главу доповнити пунктом 1.8 такого змісту:

"1.8. У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу від нерезидента в іноземній валюті такий договір підлягає обов'язковій реєстрації в Національному банку відповідно до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484 (зі змінами)".

3.2. У главі 2:

друге речення абзацу третього пункту 2.1 виключити;

у пункті 2.2:

підпункт "б" доповнити реченням такого змісту:

"Пов'язані з Інвестором особи визначаються в порядку, установленому пунктами 1.8 - 1.12 глави 1 розділу VI цієї Інструкції";

підпункт "в" доповнити реченням такого змісту:

"У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу від юридичної особи - нерезидента - засвідчений в нотаріальному порядку переклад угоди. Доцільно зазначену угоду укладати українською та іноземною мовами, які матимуть однакову юридичну силу";

підпункт "г" викласти в такій редакції:

"г) засвідчену в установленому порядку копію договору - у разі залучення коштів шляхом випуску облігацій.

У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу від юридичної особи - нерезидента - засвідчений в нотаріальному порядку переклад договору. Доцільно зазначений договір укладати українською та іноземною мовами, які матимуть однакову юридичну силу";

у підпункті "ґ" слова "копію рішення банку про випуск ощадних/депозитних сертифікатів із зазначенням суми вкладу за депозитним сертифікатом та загальної кількості їх випуску разом із зразком "ощадного/депозитного сертифіката або" виключити;

пункт доповнити підпунктом "и" такого змісту:

"и) копію реєстраційного свідоцтва, отриманого згідно з Положенням про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484 (зі змінами)".

3.3. У главі 3:

у пункті 3.2 слова "на зворотному боці ощадного/депозитного сертифіката або" виключити;

абзац третій пункту 3.3 виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом третім;

абзац перший пункту 3.5 виключити.

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом першим;

абзац перший пункту 3.8 після слів "за вимогою Національного банку до банку-боржника" доповнити словами "(за рішенням Комісії Національного банку)";

в абзаці першому пункту 3.9 слова "ощадного/депозитного сертифіката або" виключити;

пункт 3.12 викласти в такій редакції:

"3.12. Дострокове погашення субординованого боргу може відбуватися за ініціативою банку-боржника та за згодою Інвестора за умови отримання дозволу Національного банку на дострокове погашення субординованого боргу.

Для отримання цього дозволу банк-боржник має подати до територіального управління Національного банку (Департаменту банківського регулювання і нагляду) клопотання про дострокове погашення субординованого боргу.

Клопотання має містити інформацію щодо:

причини дострокового погашення субординованого боргу;

дотримання банком-боржником економічних нормативів, нормативу обов'язкового резервування, формування резервів за активними операціями в повному обсязі;

збільшення банком-боржником основного капіталу в розмірі згідно з програмою капіталізації, але не меншому, ніж розмір залучених коштів на умовах субординованого боргу, який банк планує погасити Інвестору.

Територіальне управління Національного банку (Департамент банківського регулювання і нагляду) протягом 10 робочих днів з дня отримання клопотання банку-боржника про дострокове погашення субординованого боргу перевіряє надану інформацію та подає відповідний висновок щодо можливості дострокового погашення субординованого боргу на розгляд Комісії Національного банку.

Комісія Національного банку протягом п'яти робочих днів приймає рішення про надання дозволу про дострокове погашення субординованого боргу або обґрунтовану відмову, що надсилається банку-боржнику";

главу доповнити пунктом 3.16 такого змісту:

"3.16. У разі заміни Інвестора банк-боржник зобов'язаний протягом 10 робочих днів отримати дозвіл щодо залучення коштів на умовах субординованого боргу від нового Інвестора (далі - дозвіл щодо нового Інвестора) у порядку, передбаченому цим розділом.

Заміна Інвестора полягає в переході прав та обов'язків до нового Інвестора на підставі укладеного договору про відступлення первісним Інвестором права вимоги за угодою (договором) новому Інвестору або внаслідок правонаступництва чи спадкоємства тощо. Заміна Інвестора за договором про залучення коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску облігацій допускається лише серед кола осіб, які були визначені банком-боржником у рішенні про випуск облігацій.

Для отримання дозволу щодо нового Інвестора банк-боржник подає нотаріально засвідчену копію документа, що свідчить про перехід прав та обов'язків до нового Інвестора, та документи, передбачені підпунктами "а", "б", "в", "д", "е", "є" пункту 2.2 глави 2 цього розділу.

За умови своєчасного подання банком-боржником відповідних документів на період розгляду Національним банком питання про надання дозволу щодо нового Інвестора сума залучених коштів на умовах субординованого боргу, за якими відбувається заміна Інвестора, не виключається із регулятивного капіталу банку.

У дозволі щодо нового Інвестора додатково мають зазначатися реквізити Дозволу щодо залучення коштів на умовах субординованого боргу від первісного Інвестора (дата, номер, назва Інвестора, сума та строк дії Дозволу).

Одночасно з прийняттям рішення про надання дозволу щодо нового Інвестора Комісія Національного банку приймає рішення про скасування Дозволу щодо первісного Інвестора.

У разі несвоєчасного подання банком-боржником документів або прийняття Комісією Національного банку обґрунтованого рішення про відмову банку-боржнику в наданні дозволу щодо нового Інвестора, сума залучених коштів на умовах субординованого боргу, за якими відбувається заміна Інвестора, не враховується до регулятивного капіталу з часу такої заміни. У цьому разі банк-боржник зобов'язаний здійснити коригування регулятивного капіталу та звітності".

3.4. Главу 4 виключити.

У зв'язку з цим глави 5, 6, 7 уважати відповідно главами 4, 5, 6, а пункти 5.1 - 5.8, 6.1 - 6.8, 7.1 - 7.3 відповідно пунктами 4.1 - 4.8, 5.1 - 5.8, 6.1 - 6.3.

3.5. У главі 4:

назву глави викласти в такій редакції:

"Вимоги щодо випуску облігацій";

абзац перший пункту 4.2 доповнити реченням такого змісту:

"Якщо в умовах випуску облігацій містяться умови щодо їх дострокового погашення емітентом, то Дозвіл не надається".

3.6. У главі 5:

в абзацах другому та третьому пункту 5.1 слова "депозитного договору, ощадного/депозитного сертифіката або" виключити, цифри "1.6, 3.1 - 3.11, 4.1 - 4.10, 5.1 - 5.7" замінити цифрами "1.6 - 1.8, 3.1 - 3.15, 4.1 - 4.7";

у підпункті "а" пункту 5.3:

абзац другий доповнити цифрами та словами "та 1524/2 "Довгострокові кредити, які надані на умовах субординованого боргу" за даними аналітичного обліку";

в абзаці третьому слова "ощадних/депозитних сертифікатів або" виключити;

у пункті 5.4:

в абзаці першому слова "депозитного договору", "ощадного/депозитного сертифіката або" виключити, цифри "1.6, 3.1 - 3.11, 4.1 - 4.10, 5.1 - 5.7" замінити цифрами "1.6 - 1.8, 2.2, 3.1 - 3.15, 4.1 - 4.7";

у підпункті "а":

абзац другий доповнити цифрами та словами "1624 "Довгострокові кредити, що отримані від інших банків";

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом третім;

у підпункті "б":

абзац другий доповнити цифрами та словами "1524/1 "Довгострокові кредити, що надані іншим банкам" за даними аналітичного обліку";

в абзаці третьому слова "ощадних/депозитних сертифікатів або" виключити.

3.7. Пункт 6.2 глави 6 викласти в такій редакції:

"6.2. У разі порушення порядку залучення коштів на умовах субординованого боргу або порядку врахування до регулятивного капіталу банку залучених коштів на умовах субординованого боргу, або порядку погашення субординованого боргу відповідне територіальне управління Національного банку (Департамент банківського регулювання і нагляду) подає Комісії Національного банку пропозиції щодо скасування Дозволу. Виявлені порушення є також підставою для застосування до банку-боржника адекватних заходів впливу.

У разі невиконання банком-боржником програми капіталізації, яку він подавав для отримання Дозволу, банк-боржник позбавляється права на отримання Дозволу протягом одного року".

3.8. У тексті розділу III Інструкції слова "ощадний/депозитний сертифікат" та "депозитний договір" у всіх відмінках виключити.

4. У розділі IV:

4.1. У пункті 1.3 глави 1:

підпункти "а" і "б" викласти в такій редакції:

"а) I група активів із ступенем ризику 0 відсотків:

готівкові кошти;

банківські метали;

кошти в Національному банку;

боргові цінні папери органів державної влади, що рефінансуються Національним банком, у торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення;

боргові цінні папери, емітовані Національним банком, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення;

нараховані доходи за борговими цінними паперами органів державної влади, що рефінансуються Національним банком, у торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення;

нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення;

боргові цінні папери органів державної влади в торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення;

зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам та за якими банк не бере на себе ризик;

валюта та банківські метали до отримання, за купленими опціонними контрактами з метою хеджування;

б) II група активів із ступенем ризику 10 відсотків:

короткострокові та довгострокові кредити, що надані органам державної влади;

нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади";

у підпункті "в":

абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

"боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком, у торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення;

боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення";

підпункт після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"нараховані доходи за борговими цінними паперами органів місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком, у торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим;

абзаци п'ятий та шостий підпункту "г" викласти в такій редакції:

"короткострокові та довгострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування;

нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

підпункт "ґ" викласти в такій редакції:

"ґ) V група активів із ступенем ризику 100 відсотків:

прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках;

прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування;

короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, що не належать до інвестиційного класу;

нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, що не належать до інвестиційного класу;

довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках;

гарантійні депозити в інших банках (непокриті) за даними аналітичного обліку;

прострочена заборгованість і прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках;

кредити овердрафт, кошти за операціями репо та інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам, що не належать до інвестиційного класу;

довгострокові кредити, що надані іншим банкам;

нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, що не належать до інвестиційного класу;

фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам;

прострочена заборгованість і прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам;

кредити, що надані суб'єктам господарювання;

нараховані доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання;

прострочена заборгованість і прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання;

сумнівна заборгованість інших банків і за кредитами, що надані суб'єктам господарювання;

сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями;

дебіторська заборгованість за операціями з банками та за операціями з клієнтами банків;

сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банками та за операціями з клієнтами банків;

транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат;

прострочена та сумнівна заборгованість за кредитами, які надані органам державної влади та місцевого самоврядування;

кредити, які надані фізичним особам;

нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам;

прострочена заборгованість та прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані фізичним особам;

сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам;

сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами;

акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку та в портфелі банку на продаж;

боргові цінні папери, випущені банками, небанківськими фінансовими установами та нефінансовими підприємствами, у торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення;

нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку та в портфелі банку на продаж;

нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення;

прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення;

товарно-матеріальні цінності;

основні засоби (у разі виключення з регулятивного капіталу банку суми перевищення основних засобів над регулятивним капіталом банку така сума перевищення не зважується на коефіцієнт ризику);

інші активи банку;

зобов'язання за всіма видами гарантій (акцептами, авалями);

непокриті акредитиви;

сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими металами;

цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу;

сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну;

інші зобов'язання, що надані клієнтам".

4.2. У главі 2:

у пункті 2.4:

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, суб'єктам господарювання, фізичним особам";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"цінні папери в торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення";

пункт після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"інвестиції в асоційовані та дочірні компанії".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим;

в абзаці сімнадцятому слова "операційні та неопераційні" виключити.

4.3. Виноску 5 у главі 3 викласти в такій редакції:

"5 До негативно класифікованих активів належать: кредитні операції, що класифіковані за ступенем ризику як "сумнівні", "безнадійні", дебіторська заборгованість, що належить до III та IV груп ризику; цінні папери, які підлягають перегляду на зменшення корисності і сума очікуваного відшкодування за якими становить менше 50 відсотків їх балансової вартості, прострочені понад 31 день та сумнівні до отримання нараховані доходи; кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках у банках (резидентах і нерезидентах), які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів, або які зареєстровані в офшорних зонах, а також в банках, що розташовані в країнах, рейтинг яких не підтверджений однією з світових рейтингових компаній".

5. У розділі V:

5.1. Абзаци шостий, сьомий пункту 3.3 глави 3 замінити трьома абзацами такого змісту:

"боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком, у торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення;

боргові цінні папери, емітовані Національним банком, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення;

боргові цінні папери в торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.

5.2. Пункт 4.4 глави 4 доповнити абзацом такого змісту:

"боргові цінні папери органів державної влади в торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення".

6. У розділі VI:

6.1. Абзац перший пункту 1.8 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.8. Під час розрахунку нормативів кредитного ризику два або більше контрагентів уважаються одним контрагентом і такими, що несуть спільний економічний ризик, за наявності однієї з таких умов".

6.2. У главі 2:

у пункті 2.3:

у підпункті "а":

в абзаці четвертому слово "пролонгована" виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення";

у підпункті "б":

в абзаці третьому слово "пролонгована" виключити;

в абзаці п'ятому слова "борговими цінними паперами місцевих органів виконавчої влади та небанківських установ у портфелі банку на продаж та на інвестиції" замінити словами "борговими цінними паперами органів державної влади та місцевого самоврядування, небанківських фінансових установ, нефінансових підприємств у торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення";

абзац шостий після слова "акції" доповнити словами "та інші цінні папери з нефіксованим прибутком".

6.3. У пункті 3.4 глави 3:

у підпункті "а":

в абзаці четвертому слово "пролонгована" виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення";

у підпункті "б":

в абзаці третьому слово "пролонгована" виключити;

в абзаці п'ятому слова "борговими цінними паперами місцевих органів виконавчої влади та небанківських установ у портфелі банку на продаж та на інвестиції" замінити словами "борговими цінними паперами органів державної влади та місцевого самоврядування, небанківських фінансових установ, нефінансових підприємств у торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж та в портфелі банку до погашення";

абзац шостий після слова "акції" доповнити словами "та інші цінні папери з нефіксованим прибутком".

6.4. У главі 4:

у пункті 4.2 слово "капіталу" замінити словами "статутного капіталу";

у пункті 4.3:

в абзаці четвертому слово "пролонгована" виключити;

абзац сьомий після слова "акції" доповнити словами "та інші цінні папери з нефіксованим прибутком".

6.5. У главі 5:

у пункті 5.2 слово "капіталу" замінити словами "статутного капіталу";

у пункті 5.3:

в абзаці четвертому слово "пролонгована" виключити;

абзац сьомий після слова "акції" доповнити словами "та інші цінні папери з нефіксованим прибутком";

у пункті 5.6 цифри "40" замінити цифрами "30".

7. У розділі VII:

7.1. У главі 2:

абзац другий пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку та в портфелі банку на продаж, що випущені установою";

у пункті 2.4 слова "у цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції" замінити словами "у цінні папери в торговому портфелі банку та в портфелі банку на продаж".

7.2. У главі 3:

абзац другий пункту 3.3 викласти в такій редакції:

"акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку та в портфелі банку на продаж, що випущені банками, небанківськими фінансовими установами та іншими емітентами";

у пункті 3.4 слова "у цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції" замінити словами "у цінні папери в торговому портфелі банку та в портфелі банку на продаж".

8. У розділі IX:

8.1. У пункті 1.3 глави 1:

абзац дев'ятий замінити чотирма абзацами такого змісту:

"норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) - у розмірі:

не більше ніж 20 відсотків - для банків, які мають обсяг негативно класифікованих активів менше ніж 7 відсотків від відповідної групи активів;

не більше ніж 10 відсотків - для банків, які мають обсяг негативно класифікованих активів від 7 до 10 відсотків від відповідної групи активів.

Якщо обсяг негативно класифікованих активів банку становить більше 10 відсотків від відповідної групи активів, то банк не має права збільшувати обсяг операцій з інсайдерами банку (забороняється укладати нові договори або продовжувати строк діючих з такими особами) до часу зниження обсягу негативно класифікованих активів нижче ніж 10 відсотків".

8.2. У пункті 2.2 глави 2 слова "та з урахуванням пасивного сальдо за міжбанківськими кредитами, депозитами і кореспондентськими рахунками" виключити.

9. У главі 2 розділу X:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Банки та банківські об'єднання (материнський банк/центральний кооперативний банк) зобов'язані складати консолідовану фінансову звітність згідно з Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 07.12.2004 N 598 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.12.2004 за N 1660/10259 (далі - Інструкція про консолідацію)";

абзац другий пункту 2.6 доповнити реченням такого змісту:

"Ця норма не застосовується, якщо сукупний капітал учасників консолідованої групи становить менше ніж 20 відсотків статутного капіталу консолідованої групи";

у пункті 2.8 слова та цифри "підпунктів "б", "в" пункту 1.5 глави 1 розділу I" замінити словами та цифрами "пункту 4.2 глави 4 розділу II";

абзац перший пункту 2.19 викласти в такій редакції:

"2.19. Висновок територіального управління Національного банку щодо діяльності материнського банку/центрального кооперативного банку на паперових носіях подається до Департаменту банківського регулювання і нагляду до 25 травня року, наступного за звітним, та має містити".

10. У тексті Інструкції слова "Генеральний департамент банківського нагляду Національного банку" у всіх відмінках замінити словами "Департамент банківського регулювання і нагляду" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту методології
банківського регулювання та нагляду
 

 
Н. В. Іваненко
 

Начальник Управління
методології банківського нагляду
 

 
І. Ф. Романенко
 

Опрос