Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке подготовки к изданию учебной литературы и научных публикаций в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Приказ, Инструкция от 01.11.2005 № 654
редакция действует с 06.10.2015

Про затвердження Інструкції про порядок підготовки до видання навчальної літератури та наукових публікацій у Збройних Силах України

Наказ Міністра оборони України
від 1 листопада 2005 року N 654

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2005 р. за N 1377/11657

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністра оборони України
 від 22 листопада 2010 року N 615
,
 наказом Міністерства оборони України
 від 25 серпня 2015 року N 432

З метою упорядкування підготовки до видання навчальної літератури для вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України та науково-дослідних установ Збройних Сил України, відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про інформацію", "Про видавничу справу", "Про авторське право і суміжні права" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок підготовки до видання навчальної літератури та наукових публікацій у Збройних Силах України, що додається.

2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України 

А. С. Гриценко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра освіти
і науки України
 

 
М. Ф. Степко
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок підготовки до видання навчальної літератури та наукових публікацій у Збройних Силах України

(У тексті Інструкції слова "Національна академія оборони України" у всіх відмінках замінено словами "Національний університет оборони України" у відповідних відмінках, "Науково-методичний центр військової освіти Міністерства оборони України" у всіх відмінках замінено словами "Науково-методична комісія з військових наук, національної безпеки, безпеки державного кордону" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністра оборони України від 22 листопада 2010 року N 615)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок підготовки до видання навчальної літератури та наукових публікацій для вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України та науково-дослідних установ Збройних Сил України (далі - ВВНЗ), оцінювання її науково-методичного рівня та офіційного підтвердження доцільності використання у навчальному процесі.

1.2. До основних видів видань навчальної літератури (далі - навчальні видання) належать підручники, навчальні посібники, а також курси лекцій.

Додатковими видами навчальних видань є навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, конспекти лекцій, навчальні наочні посібники, практикуми.

Як допоміжні до навчальних видань використовуються наочні посібники, практичні посібники, довідники, словники тощо.

1.3. Основними видами наукових публікацій є матеріали результатів теоретичних і (або) експериментальних досліджень, а також підготовлені до публікації історичні документи, літературні тексти та пам'ятки культури. Розрізняють науково-дослідні та джерелознавчі види наукових видань.

До науково-дослідних видів видань належать: наукові монографії, автореферати дисертацій, препринти, наукові статті, тези доповідей, матеріали наукових конференцій, збірники наукових праць.

До джерелознавчих видів видань належать: документальні наукові видання, які містять історичні документи, літературні тексти та пам'ятки культури, що пройшли текстологічне опрацювання, мають коментарі, вступні статті, допоміжні показники та інші науково-довідкові елементи видання.

1.4. Навчальні видання та наукові публікації можуть створюватися також в електронному вигляді - електронні видання, що розробляються за допомогою програмних або мультимедійних засобів.

1.5. Навчальні видання та наукові публікації повинні бути чітко структурованими, викладення матеріалу - лаконічним, логічним, системним, образним.

1.6. Не допускається видання підручників із загальноосвітніх, загальнонаукових і загальнотехнічних дисциплін, якщо подібні підручники видані (видаються) Міністерством освіти і науки України.

2. Порядок підготовки до видання навчальних видань та наукових публікацій

2.1. Видання підручників здійснюється відповідно до Зведеного перспективного плану видання підручників для вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України та науково-дослідних установ Збройних Сил України (далі - Зведений план), зразок якого наведено в додатку 1 до цієї Інструкції.

Видання навчальних посібників, курсів лекцій і допоміжних видів навчальних видань та наукових публікацій здійснюється відповідно до Редакційно-видавничого плану вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу, науково-дослідної установи (далі - Редакційно-видавничий план), зразок якого наведено в додатку 2 до цієї Інструкції.

2.2. Замовником видання підручників для ВВНЗ є Міністерство оборони України в особі директора Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

2.3. Зведений план формується у Департаменті військової освіти та науки Міністерства оборони України на підставі пропозицій командувачів видів Збройних Сил України, керівників відповідних структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, яким підпорядковані ВВНЗ, і начальника Національного університету оборони України на 5 років і затверджується наказом Міністра оборони України.

До зазначених пропозицій додаються пояснювальні записки з обґрунтуванням необхідності видання підручників.

Переважне право на включення у Зведений план надається Національному університету оборони України і тим військовим навчальним закладам, які є провідними в даній галузі військових знань.

Видання підручників, не включених у Зведений план, може здійснюватися ВВНЗ за рахунок фінансових надходжень до ВВНЗ від юридичних і фізичних осіб за освітні послуги, якщо це передбачено статутом ВВНЗ, або за власний рахунок автора (авторів).

2.4. На виконання Зведеного плану для підготовки підручника до видання у ВВНЗ розробляється план-проспект підручника, який у двох примірниках надсилається директору Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України для затвердження. До нього додаються:

завірена копія програми навчальної дисципліни, для забезпечення якої готується запланований підручник;

витяг з протоколу засідання вченої ради ВВНЗ про ухвалення плану-проспекту підручника;

три рецензії фахівців відповідної галузі на план-проспект підручника;

експертний висновок Науково-методичної комісії з військових наук, національної безпеки, безпеки державного кордону на план-проспект підручника;

проект договору про створення підручника.

2.5. Науково-методична комісія з військових наук, національної безпеки, безпеки державного кордону проводить експертизу плану-проспекту підручника щодо відповідності його змісту програмі навчальної дисципліни для прийняття обґрунтованого рішення про затвердження або повернення для доопрацювання плану-проспекту підручника. Термін проведення експертизи - 2 тижні.

2.6. За наявності визначених документів у пункті 2.4 цієї Інструкції та позитивного експертного висновку Науково-методичної комісії з військових наук, національної безпеки, безпеки державного кордону, після погодження з директорами Департаменту фінансів Міністерства оборони України та Юридичного департаменту Міністерства оборони України укладається договір про створення підручника.

(абзац перший пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 25.08.2015 р. N 432)

Затверджений план-проспект підручника й укладений договір про створення підручника є підставою для підготовки рукопису підручника.

2.7. Для затвердження до видання рукопис підручника надсилається автором (авторами) на адресу директора Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України. До рукопису додаються:

копія договору про створення підручника;

завірена копія робочої програми навчальної дисципліни, для забезпечення якої підготовлено рукопис підручника;

витяг з протоколу засідання вченої ради військового навчального закладу про доцільність видання запланованого підручника;

не менше трьох позитивних зовнішніх рецензій фахівців на рукопис підручника;

експертний висновок про можливість відкритої публікації підручника або надання йому відповідного грифа, якщо він містить відомості, що становлять державну таємницю;

проект розрахунку розсилки підручника користувачам.

2.8. Науково-методична комісія з військових наук, національної безпеки, безпеки державного кордону проводить експертизу рукопису підручника. Термін здійснення експертизи - 1 місяць.

2.9. Підставою для направлення рукопису підручника до видавництва є позитивна експертиза Науково-методичної комісії з військових наук, національної безпеки, безпеки державного кордону та засвідчене підписом і печаткою рішення директора Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України на першій сторінці рукопису: "Затверджую до видання безкоштовно тиражем у кількості ____ примірників".

2.10. Підручники розсилаються до ВВНЗ згідно з розрахунком розсилки підручника користувачам, затвердженим директором Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України. Один примірник підручника (контрольний) надсилається до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України для обрахування розміру авторської винагороди.

2.11. Редакційно-видавничий план є службовим документом з питань тематичного й організаційного забезпечення підготовки до видання навчальної літератури та наукових публікацій і розробляється у ВВНЗ терміном на один рік на підставі заявок керівників його структурних підрозділів на видання основних і допоміжних видів навчальної літератури та наукових публікацій. До заявок додаються анотації, плани-проспекти запланованих видань та пояснювальні записки з обґрунтуванням необхідності їх видання.

Зазначений план підписується начальником ВВНЗ, погоджується з відповідним командувачем виду Збройних Сил України, керівником структурного підрозділу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України і до 1 вересня року, що передує року видання, подається на затвердження директору Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України. До Редакційно-видавничого плану додаються пояснювальна записка та анотації запланованих видань.

Унесення змін і доповнень до нього здійснюється за погодженням з відповідним командувачем виду Збройних Сил України або керівником структурного підрозділу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України і затверджується директором Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

Редакційно-видавничий план Національному університету оборони України підписується її начальником та затверджується директором Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

2.12. Підготовка до видання навчальних посібників і допоміжних видів навчальної літератури, яким передбачається надання грифа "Схвалено Міністерством оборони України для використання в навчально-виховному процесі" (далі - Гриф), здійснюється у порядку, установленому пунктами 2.4 - 2.10.

2.13. Підставою для видання навчальних посібників, курсів лекцій, а також додаткових та допоміжних видів навчальних видань, яким не передбачається надання Грифа, є затверджений вченою радою ВВНЗ план-проспект видання (додаток 3 до Інструкції), рукопис, затверджений начальником ВВНЗ, витяг з протоколу вченої ради, дві рецензії фахівців відповідної галузі видання (для внутрішнього призначення - внутрішні, для зовнішнього - одна зовнішня, одна внутрішня).

2.14. Видання наукових публікацій здійснюється з метою оприлюднення проміжних або кінцевих результатів наукових досліджень, які фіксують науковий пріоритет автора.

2.15. Рішення про включення до редакційно-видавничого плану та підготовку до видання наукових публікацій приймає вчена рада ВВНЗ згідно з планом наукової роботи установи (закладу).

2.16. Порядок підготовки до видання наукових публікацій здійснюється згідно із затвердженими Редакційно-видавничими планами та з урахуванням пропозицій Вищої атестаційної комісії України.

3. Типова структура навчальних видань

3.1. Під час розробки підручника (навчального посібника) повинна бути передбачена така послідовність структурних елементів текстової частини:

зміст (перелік розділів);

передмова (вступ);

основний текст;

питання та тести для самоконтролю;

обов'язкові та додаткові задачі, приклади;

ілюстрації (рисунки, таблиці);

список літератури;

предметний та іменний покажчики;

додатки.

3.2. Зміст (перелік розділів) повинен містити назви всіх частин і розділів підручника (посібника) та інших його структурних елементів (передмови, післямови, списку літератури, предметного та іменного покажчиків, додатків тощо). Скорочення назв частин і розділів у змісті або викладення їх в іншій редакції порівняно з відповідними назвами в тексті підручника (посібника) не допускаються.

3.3. Порядкові номери частин і розділів та їхні назви у змісті пишуться в один рядок і відділяються між собою крапкою. Усі назви частин і розділів у змісті пишуться з великої літери. Останнє слово кожної назви з'єднується крапками з відповідним номером сторінки в правому стовпчику змісту.

3.4. Номери сторінок змісту в рукописах підручників (навчальних посібників) рекомендується проставляти простим олівцем.

3.5. Список термінів і скорочень повинен містити перелік визначень і пояснень лише тих термінів і скорочень, які не є загальновідомими.

3.6. У передмові (вступі) підручника (навчального посібника) мають бути чітко визначені характеристика місця, ролі та значення навчальної дисципліни й окремих її розділів у підготовці військових фахівців, загальна дидактична мета навчальної дисципліни і часткові дидактичні цілі окремих її розділів, а також основні способи їх досягнення.

3.7. Основний текст підручника (навчального посібника) повинен відтворювати чітко структурований, дидактично і методично оброблений, логічно систематизований та ілюстрований навчальний матеріал, зміст якого має відповідати навчальній програмі. Назви частин і розділів підручника (навчального посібника) повинні відповідати назвам частин і розділів затвердженого плану-проспекту. Аналогічної відповідності необхідно дотримуватись і щодо послідовності їх розташування в структурі підручника (навчального посібника).

3.8. У підручниках можуть мати місце окремі розділи, не передбачені навчальною програмою, якщо автори вважають це доцільним або необхідним для поглибленого оволодіння навчальним матеріалом, але в структурі підручника не допускається відсутність тих розділів, що передбачені програмою навчальної дисципліни.

3.9. Засоби самоконтролю і самооцінювання є необхідними структурними елементами підручника (навчального посібника). Відсутність таких засобів або недостатня увага автора (авторів) до якості їх відпрацювання знижує цінність підручника (навчального посібника) як основного засобу самонавчання.

3.10. Засоби самоконтролю - це запитання, завдання, задачі, тести, якими завершуються частини і розділи підручника (посібника). Вони мають формулюватися так, щоб правильні відповіді або рішення курсанта (слухача, студента) були рівнозначними правильному розумінню основного змісту відповідної логічно або концептуально завершеної частини навчального матеріалу. Не слід використовувати такі запитання (завдання), відповіді на які (виконання яких) можна знайти в готовому вигляді в тексті підручника (навчального посібника). Засоби самоконтролю мають сприяти розвиткові творчого мислення тих, хто навчається, тому вони повинні вимагати від користувача певного розумового напруження.

3.11. Засоби самооцінювання - це пояснення й обґрунтування правильних і застереження проти неправильних відповідей і рішень під час самоконтролю. Засоби самооцінювання виносяться в додатки. Розміщувати їх у безпосередній близькості до засобів самоконтролю - не бажано.

3.12. Ілюстрації (рисунки, таблиці) повинні мати номери і назви. Слово "рисунок" і його порядковий номер розташовуються під рисунком з використанням скорочення "рис.". Назва рисунка - у тому самому рядку. Слово "таблиця" та порядковий номер таблиці розташовуються з правого боку над назвою таблиці. Рисунки і таблиці розміщують після першого посилання на них у тексті підручника (навчального посібника).

3.13. Списки використаної та рекомендованої літератури оформлюють відповідно до вимог державних стандартів. У списку використаної літератури мають бути наведені лише ті першоджерела, на які є посилання у тексті підручника. До списку рекомендованої літератури входить література, яка пропонується для самостійної підготовки і самостійного поглибленого опрацювання теми. Основними елементами списку літератури є прізвище та ініціали автора (авторів), назва твору, місце видання, назва видавництва, рік видання, кількість сторінок.

3.14. Предметний та іменний покажчики забезпечують зручність у користуванні підручником (посібником). До предметного покажчика включають основні терміни і поняття, до іменного - прізвища та ініціали осіб, які зустрічаються у підручнику. Через кому проставляють номери сторінок, де згадуються ці терміни та прізвища.

3.15. Додатки є засобом збагачення змісту навчальної літератури. Як правило, вони містять інформаційні матеріали, що доповнюють або ілюструють основний текст. У додатках можуть бути також рішення типових задач з відповідними поясненнями або рекомендаціями.

3.16. У структурі допоміжних видів навчальних видань (навчально-методичних і навчально-наочних посібників, атласів, альбомів, збірників таблиць, плакатів тощо) допускаються відхилення від норм, визначених пунктами 3.1 - 3.15, якщо ці відхилення зумовлюються специфікою призначення згаданих видань.

4. Обсяг навчальних видань

4.1. Авторський оригінал готується згідно з вимогами державних стандартів. Обсяг авторського оригіналу підручника (навчального посібника) визначається в авторських аркушах.

У практичній роботі за один авторський аркуш можна брати приблизно 20 сторінок комп'ютерного тексту, надрукованого з полуторним інтервалом, 14 шрифтом (Times New Roman) на стандартному аркуші А 4 з полями: верхнє, праве - 2 см, нижнє, ліве - 3 см.

На сторінці тексту, складеного на комп'ютері, повинно бути: 29 (±1) рядків по 68 (±3) знаків у кожному.

4.2. Обсяг підручників та навчальних посібників повинен визначатися кількістю годин за навчальним планом, що відводиться на вивчення дисципліни, реальним бюджетом часу курсанта (слухача, студента) для самостійного вивчення навчального матеріалу та продуктивністю засвоєння інформації тими, хто навчається.

Обсяг навчального видання рекомендується визначати за такою формулою:

Vп (н.п.) = 0,14 Кп (н.п.)·(Та + Тс.р.с.),

де Vп (н.п.) - обсяг підручника (навчального посібника), авторських аркушів;

Кп (н.п.) - коефіцієнт виду видання: підручника (Кп), навчального посібника (Кн.п.).

Для підручника Кп = 1, а для навчального посібника 0,3<Кн.п.<1. Величина Кн.п. визначається тією часткою навчальної програми, яку замінює або доповнює навчальний посібник.

Наприклад: автори планують написати навчальний посібник, який, на їхню думку, замінюватиме або доповнюватиме приблизно 50 % існуючого підручника. У цьому разі Кн.п. = 0,5. Якщо підручника немає, а автори створюють навчальний посібник, що забезпечує 70 % програми, то Кн.п. = 0,7 тощо;

0,14 (авторський аркуш/година) - коефіцієнт, що враховує продуктивність засвоєння 1 авторського аркуша навчальної інформації тим, хто навчається за одну годину самостійної роботи з літературою, розв'язання задач, прикладів тощо;

Та - кількість годин у навчальному плані, відведених на дисципліну для аудиторних занять;

Тс.р.с. - кількість годин у навчальному плані, відведених для самостійної роботи тих, хто навчається.

У разі наявності підручників з дисципліни навчальні посібники слід випускати для доповнення або заміни на основі нових методичних підходів до будь-якої частини підручника, не допускаючи його дублювання.

4.3. Обсяг підручника (навчального посібника) може перевищувати норму, визначену в пункті 4.2, у межах 10 %, якщо це зумовлюється специфікою його змісту.

4.4. Обсяг допоміжних видів навчальної літератури (навчально-методичних і навчально-наочних посібників, атласів, альбомів, збірників таблиць, плакатів тощо) не може перевищувати обсягу, визначеного пунктом 4.2.

5. Особливості підготовки та структури наукових публікацій

5.1. Основні результати і положення дослідження мають бути опубліковані для ознайомлення з ними наукової громадськості.

Наукові публікації виконують кілька функцій:

оприлюднюють результати наукової роботи;

сприяють установленню пріоритету автора (дата підписання публікації до друку - це дата пріоритету науковця; в історіографічній частині обов'язково вказують, коли започатковане розроблення наукової проблеми);

свідчать про особистий внесок дослідника в розробку наукової проблеми;

слугують підтвердженню достовірності основних результатів і висновків дослідження, новизни його наукового рівня;

підтверджують факт апробації та впровадження результатів і висновків наукових досліджень;

висвітлюють зміст наукової роботи;

фіксують завершення певного стану дослідження або роботи в цілому;

забезпечують первинною науковою інформацією суспільство, сповіщають наукове співтовариство про появу нового наукового знання;

передають індивідуальний результат у загальне надбання.

5.2. Новизна і високий рівень наукових публікацій, що відображають результати досліджень, є одним з головних критеріїв їх оцінки.

5.3. У процесі підготовки наукових публікацій умовно виділяють такі етапи:

формулювання задуму і складання попереднього плану;

відбір і підготовка матеріалів;

групування матеріалів;

опрацювання рукопису.

Формулювання задуму здійснюється на першому етапі. Слід чітко визначити мету роботи:

на яке коло читачів вона розрахована;

які матеріали в ній подавати;

яка повнота і ґрунтовність викладу передбачається;

теоретичне чи практичне спрямування;

які ілюстративні матеріали необхідні для розкриття її змісту.

Визначається назва праці, яку потім можна коригувати.

На етапі формулювання задуму складається попередній план роботи, план-проспект видання, який необхідно подати у видавництво разом із замовленням на включення до Редакційно-видавничого плану. Він повинен відображати задум праці і відтворювати структуру майбутньої публікації.

Відбір і підготовка матеріалів пов'язані з ретельним добором вихідного матеріалу: скорочення до бажаного обсягу, доповнення необхідною інформацією, об'єднання розрізнених даних, уточнення таблиць, схем, графіків. Підготовка матеріалів може здійснюватися в будь-якій послідовності, окремими частинами, без ретельного стилістичного відпрацювання. Головне - підготувати матеріали в повному обсязі для наступних етапів роботи над рукописом.

Групування матеріалу - вибір варіанта його послідовного розміщення згідно з планом роботи.

Паралельно з групуванням матеріалу визначається рубрикація праці, тобто поділ її на логічно підпорядковані елементи: частини, розділи, підрозділи, пункти.

Результатом цього етапу є логічне поєднання частин рукопису, створення його чорнового макета, який потребує подальшої обробки для підготовки до видання.

5.4. Наукова монографія призначена для вчених, фахівців певної галузі науки та має відповідати за змістом і формою цьому жанру публікації. Особливо важливими є чіткість формулювань і викладу матеріалу, логіка висвітлення основних ідей, концепцій, висновків. Її обсяг - не менше 10 авторських аркушів.

Наукова монографія повинна передбачати таку послідовність структурних елементів текстової частини:

титульний аркуш;

умовні скорочення;

вступ або передмова;

основна частина;

висновки або післямова;

література (список використаних джерел);

додатки;

зміст (подають на початку або в кінці монографії).

5.5. Наукова стаття подається до редакції в завершеному вигляді відповідно до вимог, які публікуються в окремих номерах журналів або збірниках у вигляді пам'ятки авторам. Оптимальний обсяг наукової статті - 10 - 14 сторінок (0,5 - 0,7 авторського аркуша).

Наукова стаття повинна передбачати таку послідовність структурних елементів текстової частини:

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується зазначена стаття;

формулювання мети статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в даному напрямку.

5.6. Тези доповіді фіксують науковий пріоритет автора, містять матеріали, не викладені в інших публікаціях. Схематична структура тези наукової доповіді повинна мати такий вигляд: теза - обґрунтування - доказ - аргумент - результат - перспективи.

Рекомендований обсяг тез наукової доповіді - 2 - 3 сторінки машинописного тексту через 1,5 - 2 інтервали.

Більш детальні вимоги до структури і змісту наукових публікацій визначаються тими організаціями, які їх видають.

6. Порядок надання навчальним виданням грифа Міністерства освіти і науки України

6.1. Міністерство освіти і науки України встановлює два види грифів:

"Затверджено Міністерством освіти і науки України";

"Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".

6.2. Порядок надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України визначається наказом Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 N 537 "Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за N 628/15319.

(глава 6 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 22.11.2010 р. N 615)

7. Фінансування, порядок і норми виплати авторської винагороди за створення підручника для ВВНЗ

7.1. Видання підручників здійснюється Міністерством оборони України за рахунок кошторису доходів і видатків за бюджетною програмою 2101100 "Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів, початкова підготовка молоді".

7.2. Авторська винагорода за створення підручника для ВВНЗ сплачується автору (авторам) відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права". Мінімальні ставки авторської винагороди встановлюються згідно з додатком 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року N 72 "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав".

 

Директор Департаменту військової
освіти та науки
Міністерства оборони України
генерал-майор
 

 
 
 
М. І. Науменко
 

 

Зразок

Зведений перспективний план
видання підручників для вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України та науково-дослідних установ Збройних Сил України

N
з/п 

Назва військового навчального закладу, від якого призначається авторський колектив (автор) 

Назва підручника, від кого рекомендується 

Гриф 

Обсяг в авторських аркушах 

Назва військового навчального закладу, де планується видання підручника 

Рік видання - 2005 

48 

Харківський університет Повітряних Сил 

Технології комп'ютерних мереж 

нетаємно 

26,63 

Харківський університет Повітряних Сил 

49 

Харківський університет Повітряних Сил 

Обчислювальні засоби авіаційних комплексів 

нетаємно 

25 

Харківський університет Повітряних Сил 

50 

Житомирський військовий інститут радіоелектроніки ім. С. П. Корольова 

Цифрові пристрої та мікропроцесори 

нетаємно 

22,5 

Житомирський військовий інститут радіоелектроніки ім. С. П. Корольова 

 

Директор Департаменту військової
освіти та науки
Міністерства оборони України
генерал-майор
 

 
 
 
М. І. Науменко
 

 

Зразок

Редакційно-видавничий план

__________________________________________________________________
(назва вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого
навчального закладу, науково-дослідної установи)
на 20__ рік

Частина I. План видання науково-технічних збірників, підручників та навчальних посібників

Таблиця 1

N
з/п 

Назва та Гриф праці, мова видання 

Прізвище та ініціали, військове звання, учений ступінь та звання автора 

Обсяг праці в авторських аркушах 

Орієнтовний тираж праці 

Усього аркушів - 
відтисків 

Строк подачі праці в редакційно-
видавничий відділ 

Строк виходу праці у світ 

Апаратна П240ТМ
гриф Міністерства оборони України
(українська мова) 

Шеклепенко Ю. П.,
підполковник, кандидат технічних наук, доцент 

40 

280 

10-2006 

1-2007 

N
з/п 

Кількість потрібного паперу 

Витрати на видання 

Усього

 

Із них 

Примітка 

аркушів 

кг 

авторський гонорар 

друкарські витрати 

оплата графіки та інші витрати 

На рахунок статті 2323 Міністерства оборони України 

На рахунок надходжень від платних споживачів 

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Згідно з розрахунком 

Частина II. Збірний план видання допоміжної літератури, навчальної документації

Таблиця 2

N
з/п 

Назва праці, мова видання  

Кількість назв 

Спільний обсяг в авторських аркушах 

Середній тираж 

Усього листів -
відтисків 

Кількість потрібного паперу 

Витрати на видання 

Примітки 

аркушів 

кг 

Книги та журнали обліку (російська мова) 

22 

100 

2200 

1100 

55 

Згідно з розрахунками 

У збірний план потрібно включити матеріали до лабораторних та практичних занять, збірники задач, контрольні завдання, методичні матеріали, альбоми схем та малюнків, дидактичні матеріали для лекцій, плани семінарів, інформаційні збірники (бюлетені), довідкові матеріали, матеріали для докладів та бесід, журнали (бланки) звітів для лабораторних та практичних занять, книги та журнали обліку, плани заходів, навчальну документацію, форми планів та звітів із науково-дослідних робіт, службові матеріали, таблиці, графіки, малюнки, схеми.

 

Директор Департаменту військової
освіти та науки
Міністерства оборони України
генерал-майор
 

 
 
 
М. І. Науменко
 

 

План-проспект видання

План-проспект видання - це основний документ, що визначає зміст і структуру майбутнього підручника (навчального посібника). Крім того, це документ, за яким оцінюють відповідність видання навчальній програмі. Готуючи план-проспект підручника чи навчального посібника, слід мати на увазі, що в ньому мають бути зазначені:

короткий зміст самостійних структурних частин книги на підставі прийнятої автором рубрикації (частини, розділи, глави, параграфи);

обсяг цих структурних частин книги в авторських аркушах;

науково-методичні заходи, які автор передбачає реалізувати під час написання книги;

зміст і структура майбутнього видання, його відповідність і повнота охоплення матеріалу навчальної програми дисципліни.

Підготовлений автором (авторським колективом) план-проспект обговорюють на кафедрі за місцем роботи автора. Після обговорення і схвалення план-проспект подають до видавництва. До плану-проспекту потрібно додати анотацію та пояснювальну записку. Усі документи мають бути у двох примірниках.

Пояснювальна записка (1 - 2 сторінки) має містити посилання на програму, за якою буде написана книга, перелік особливостей її змісту і структури, а також короткі відомості про автора (прізвище, ім'я та по батькові, учений ступінь і звання, місце роботи, домашня адреса, телефон тощо).

Обсяг плану-проспекту залежить від обсягу та побудови майбутньої книги, однак він не повинен перевищувати 10 сторінок. Особливу увагу в ньому слід приділити рубрикації, виділенню структурних частин книги та вказати їх обсяг.

У заголовку вказують "План-проспект підручника (навчального посібника)..." і далі зазначають прізвище та ініціали автора (членів авторського колективу), назву книги, назву спеціальності, за якою навчаються студенти і на яких видання розраховане, обсяг в авторських аркушах.

План-проспект, анотація та пояснювальна записка підписуються автором (авторами).

 

Директор Департаменту військової
освіти та науки
Міністерства оборони України
генерал-майор
 

 
 
 
М. І. Науменко
 

Опрос