Идет загрузка документа (370 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Порядок составления отчетных данных страховщиков

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение от 15.09.2005 № 4619
действует с 16.10.2005

Про внесення змін та доповнень до Порядку складання звітних даних страховиків

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 15 вересня 2005 року N 4619

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 жовтня 2005 р. за N 1153/11433

З метою впорядкування механізму подання та складання страховиками звітних даних щодо їх діяльності відповідно до статей 33, 34 Закону України "Про страхування", статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та підпункту 41 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести зміни та доповнення до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 N 39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за N 517/9116, виклавши його в новій редакції (додається).

2. Встановити, що форми звітних даних страховиків складаються та подаються згідно з цим розпорядженням, починаючи зі звіту за 2005 рік.

3. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Мосійчук Т. К.) разом з Юридичним департаментом (Чурсін О. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту страхового нагляду Кореня С. О.

 

В. о. Голови Комісії 

А. Литвин 

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємства

 
 
А. В. Дашкевич

Голова Спостережної ради
Аудиторської палати України

 
С. О. Столярова

 

 

Порядок
складання звітних даних страховиків

Цей Порядок розроблений відповідно до статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 33, 34 Закону України "Про страхування" та статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підпункту 41 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292.

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру складання, термін подання до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) звітних даних щодо здійснення страхової діяльності.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

звітна дата - дата, на яку складаються звітні дані;

прийняті звітні дані страховика - звітність, яка подана до Держфінпослуг в електронній та паперовій формах у термін та в обсягу, встановлених цим Порядком.

Звітність у паперовій формі за складом даних повинна відповідати електронному варіанту у форматі, наведеному на WEB-сторінці Держфінпослуг у мережі Інтернет за адресою: www.dfp.gov.ua, та містити всі визначені цим Порядком реквізити.

2. Порядок складання форм звітних даних страховика

2.1. Форми звітних даних складаються у вигляді документів, передбачених цим Порядком, у електронній та паперовій формах. Документи в електронній формі складаються шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених цим Порядком, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, визначеному Держфінпослуг.

2.2. За строками складання звітність поділяється на:

проміжну;

річну.

2.3. Проміжна звітність страховика складається щоквартально наростаючим підсумком із початку звітного періоду за станом на останній день кварталу. Щокварталу страховик складає такі форми звітності:

а) загальні відомості про страховика (додаток 1);

б) звіт про доходи та витрати страховика (додаток 2);

в) звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика (додаток 3);

г) пояснювальну записку до звітних даних страховика (додаток 4);

ґ) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

2.4. Річна звітність складається страховиком за станом на 31 грудня року, за який подаються дані. Щороку страховик складає документи в обсязі, визначеному для річної фінансової звітності частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", та звітні дані відповідно до додатків до цього Порядку.

2.5. Страховики складають документи, передбачені цим Порядком, та подають в електронній і паперовій формах до центрального апарату Держфінпослуг. Документи подаються:

проміжної звітності - до 25-го числа включно місяця, що настає за звітним кварталом;

річної звітності - до 20-го лютого включно року, наступного за звітним.

2.6. У термін до 1 червня року, наступного за звітним, страховики оприлюднюють річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації в періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань.

2.7. У термін до 1 липня року, наступного за звітним, страховики подають до Держфінпослуг копії оприлюдненої річної фінансової звітності та консолідованої звітності разом із супроводжувальним листом.

2.8. Достовірність та повнота річної звітності страховиків повинна бути підтверджена аудитором, який внесений до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

У термін до 1 липня року, наступного за звітним, страховики подають до Держфінпослуг аудиторський висновок про фінансову звітність у цілому щодо річної фінансової звітності та аудиторський висновок про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика.

2.9. Якщо останній день подання документів припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання документів є перший за ним робочий день.

2.10. Датою подання документів є дата відбитка календарного штемпеля поштового відділення зв'язку, що обслуговує відправника. У разі надання документів безпосередньо до Держфінпослуг датою подання документів є дата їх реєстрації структурним підрозділом Держфінпослуг, на який покладено обов'язок здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції.

2.11. Усі документи в паперовій формі, подання яких передбачено цим Порядком, зшиваються, сторінки нумеруються, засвідчуються підписом керівника та головного бухгалтера, печаткою страховика.

2.12. Паперова форма документів за складом даних має відповідати електронній формі таких документів.

2.13. Документи, що містять форми звітних даних, супроводжуються листом страховика, в якому зазначаються найменування страховика, адреса, телефони, звітний період і перелік документів паперової та електронної форм, що додаються.

3. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку

Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснює Держфінпослуг відповідно до законодавства України.

 

Заступник Голови Держфінпослуг 

Т. Мосійчук 

 

Загальні відомості про страховика

1. Повне найменування (українською мовою) 

 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 

3. Місцезнаходження (із зазначенням поштового індексу) 

 

4. Телефон/факс з зазначенням коду ММТЗ 

 

5. Електронна пошта (за наявності) 

 

6. Організаційно-правова форма 

 

7. Банківські реквізити 

 

8. Участь в об'єднанні фінансових установ (назва об'єднання) 

 

9. Назва посади, прізвище та ініціали керівника 

 

10. Прізвище та ініціали головного бухгалтера 

 

11. Кількість штатних працівників 

 

12. Кількість агентів - юридичних осіб 

 

13. Кількість агентів - фізичних осіб 

 

14. Кількість працівників 

 

 

Звіт про доходи та витрати страховика

за ______________________________________ року ________________________________________
                                         (звітний період)                                                                                    (назва страховика) 

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Усього 

I кв. 

II кв. 

III кв. 

IV кв. 

I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя 

Страхові платежі (премії, внески), усього  

010 

 

 

 

 

 

від філій 

011 

 

 

 

 

 

від страхувальників - фізичних осіб 

012 

 

 

 

 

 

від перестрахувальників 

013 

 

 

 

 

 

із них від перестрахувальників-нерезидентів 

014 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам  

020 

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховикам-нерезидентам 

021 

 

 

 

 

 

Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов'язкового страхування на початок звітного періоду 

030 

 

 

 

 

 

Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов'язкового страхування на кінець звітного періоду 

040 

 

 

 

 

 

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду 

050 

 

 

 

 

 

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду 

060 

 

 

 

 

 

Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі), 010 - 020 + 030 - 040 - 050 + 060 

070 

 

 

 

 

 

II. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя 

Страхові платежі (премії, внески) 

080 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам 

090 

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховиками-нерезидентами 

091 

 

 

 

 

 

Дохід від реалізації послуг зі страхування життя 080 - 090 - 140 + 280 

100 

 

 

 

 

 

III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт) 

Дохід від надання послуг для інших страховиків 

110 

 

 

 

 

 

у тому числі суми агентських винагород  

111 

 

 

 

 

 

із яких ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя 

112 

 

 

 

 

 

Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України "Про страхування"  

120 

 

 

 

 

 

IV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи 

Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій 

130 

 

 

 

 

 

Суми, що повертаються з резервів із страхування життя 

140 

 

 

 

 

 

Суми, що повертаються з резерву належних виплат страхових сум 

141 

 

 

 

 

 

Суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя, що належить страховику  

142 

 

 

 

 

 

Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками 

150 

 

 

 

 

 

із них перестраховиками-нерезидентами 

151 

 

 

 

 

 

Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками 

160 

 

 

 

 

 

Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів 

170 

 

 

 

 

 

Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки  

180 

 

 

 

 

 

Суми отриманих комісійних винагород за перестрахування 

190 

 

 

 

 

 

із яких суми комісійних винагород за перестрахування, компенсовані перестраховиками-нерезидентами 

191 

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи 

200 

 

 

 

 

 

Фінансові доходи 

210 

 

 

 

 

 

у тому числі    доходи від участі в капіталі 

211 

 

 

 

 

 

                        доходи за облігаціями 

212 

 

 

 

 

 

                        доходи від депозитів 

213 

 

 

 

 

 

                        дивіденди за акціями 

214 

 

 

 

 

 

Інші доходи  

220 

 

 

 

 

 

Надзвичайні доходи 

230 

 

 

 

 

 

V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми 

Страхові виплати та страхові відшкодування  

240 

 

 

 

 

 

у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився  

241 

 

 

 

 

 

Виплати викупних сум 

250 

 

 

 

 

 

VI. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати 

Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій 

260 

 

 

 

 

 

Відрахування у резерв катастроф з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду 

270 

 

 

 

 

 

Відрахування у резерви із страхування життя 

280 

 

 

 

 

 

Відрахування до резерву належних виплат страхових сум 

281 

 

 

 

 

 

Сума відрахувань у резерв зі страхування життя за рахунок частини інвестиційного доходу, одержаного від розміщення коштів резервів страхування життя 

282 

 

 

 

 

 

Відрахування у централізовані страхові резервні фонди 

290 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати) 

300 

 

 

 

 

 

у тому числі      на агентські винагороди 

301 

 

 

 

 

 

із яких                страховикам-нерезидентам 

302 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування 

310 

 

 

 

 

 

у тому числі на винагороди брокерам 

311 

 

 

 

 

 

із яких брокерам-нерезидентам 

312 

 

 

 

 

 

на комісійні винагороди перестрахувальникам 

313 

 

 

 

 

 

із яких перестрахувальникам-нерезидентам 

314 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді  

320 

 

 

 

 

 

у тому числі на оплату судових затрат 

321 

 

 

 

 

 

на оплату експертних (оцінних) робіт 

322 

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг аварійних комісарів 

323 

 

 

 

 

 

на оплату послуг установ асістансу* 

324 

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів 

325 

 

 

 

 

 

Витрати, що здійснюються у зв'язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах 

330 

 

 

 

 

 

у тому числі на оплату судових затрат 

331 

 

 

 

 

 

на оплату експертних (оцінних) робіт 

332 

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг аварійних комісарів 

333 

 

 

 

 

 

на оплату послуг установ асістансу 

334 

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів 

335 

 

 

 

 

 

Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг 

340 

 

 

 

 

 

Інші адміністративні витрати  

350 

 

 

 

 

 

Інші витрати на збут послуг 

360 

 

 

 

 

 

у тому числі витрати на рекламу та маркетинг 

361 

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати 

370 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати 

380 

 

 

 

 

 

у тому числі втрати від участі в капіталі 

381 

 

 

 

 

 

проценти за користування кредитами 

382 

 

 

 

 

 

проценти за облігаціями випущеними 

383 

 

 

 

 

 

Інші витрати  

390 

 

 

 

 

 

Надзвичайні витрати 

400 

 

 

 

 

 

VII. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування) 

Результат основної діяльності  

410 

 

 

 

 

 

Результат фінансових операцій  

420 

 

 

 

 

 

у тому числі від участі в капіталі 

421 

 

 

 

 

 

Результат іншої звичайної діяльності 

430 

 

 

 

 

 

Результат надзвичайних подій 

440 

 

 

 

 

 

VIII. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 

450 

 

 

 

 

 

у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя 

451 

 

 

 

 

 

на валові доходи від діяльності із страхування життя 

452 

 

 

 

 

 

на операції з перестраховиками-нерезидентами 

453 

 

 

 

 

 

Податки на прибуток від надзвичайних подій 

460 

 

 

 

 

 

IX. Чистий:  

Прибуток 

470 

 

 

 

 

 

Збиток 

480 

 

 

 

 

 

____________
* Установи асістансу - установи з організації надання медичної допомоги.

 
М. П.

Керівник 

___________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

  

Головний бухгалтер 

___________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

Звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика

за ______________________________________ року
(звітний період) 

N з/п 

Місцезнаходження 

Кількість філій за областями 

Кількість дирекцій філій за областями 

Кількість відділень філій за областями 

Кількість представництв у областях 

Страхові платежі (премії, внески)  

Страхові виплати та страхові відшкодування 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Вінницька область 

 

 

 

 

 

 

Волинська область 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська область 

 

 

 

 

 

 

Донецька область 

 

 

 

 

 

 

Житомирська область 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область 

 

 

 

 

 

 

Запорізька область 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська область 

 

 

 

 

 

 

Київська область 

 

 

 

 

 

 

10 

Кіровоградська область 

 

 

 

 

 

 

11 

м. Київ 

 

 

 

 

 

 

12 

Луганська область 

 

 

 

 

 

 

13 

Львівська область 

 

 

 

 

 

 

14 

Миколаївська область 

 

 

 

 

 

 

15 

Одеська область 

 

 

 

 

 

 

16 

Полтавська область 

 

 

 

 

 

 

17 

Рівненська область 

 

 

 

 

 

 

18 

Сумська область 

 

 

 

 

 

 

19 

Тернопільська область 

 

 

 

 

 

 

20 

Харківська область 

 

 

 

 

 

 

21 

Херсонська область 

 

 

 

 

 

 

22 

Хмельницька область 

 

 

 

 

 

 

23 

Черкаська область 

 

 

 

 

 

 

24 

Чернівецька область 

 

 

 

 

 

 

25 

Чернігівська область 

 

 

 

 

 

 

26 

Автономна Респ. Крим 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. м. Севастополь 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник 

___________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

Головний бухгалтер 

___________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

Пояснювальна записка до звітних даних страховика

_____________________________________________
(назва страховика)
за _______________________________________ року
(звітний період) 

Ця форма є обов'язковим документом, який відповідно до статті 34 Закону України "Про страхування" подається страховиками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України разом з фінансовою звітністю та іншими формами звітних даних і складається із 7 розділів.

При заповненні розділів 3 та 4 форми кількість та номер або визначення (назва) вписуваних граф після графи 3 залежить від здійснених у звітному періоді видів добровільного та обов'язкового страхування, які визначаються відповідно до чинного на звітну дату законодавства.

Відповідні показники форми наводяться наростаючим підсумком з початку календарного року.

Одиниці виміру:

сумарних (грошових) показників - тис. грн. з одним десятковим знаком;

кількісних показників - одиниці в абсолютних величинах.

Дані, наведені в формі, підтверджуються підписами керівника страховика та головного бухгалтера, які засвідчуються печаткою.

У формі не повинно бути ніяких підчисток та непомітних виправлень. Виправлення помилок у формі проводиться з дотриманням Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за N 168/704.

Розділ 1

У розділі I пояснювальної записки в обов'язковому порядку відобразити:

1. Аналіз розвитку страхової діяльності за звітний період, а саме:

а) як, порівнюючи з аналогічним звітним періодом попереднього року, змінилось надходження платежів, у тому числі за видами страхування;

б) який напрям був пріоритетним у діяльності страхової організації;

в) які види страхової діяльності прибуткові, а які збиткові;

г) які заходи здійснено щодо розширення страхового поля та збільшення надходжень страхових платежів;

ґ) які заходи проведено щодо забезпечення своєчасного здійснення розрахунків із страхувальниками;

д) обсяги невиконаних страхових зобов'язань (невиплачених страхових сум/відшкодувань), кількість випадків, за якими такі зобов'язання не виконано на кінець звітного періоду, а також пояснення щодо цих показників.

2. Заборгованість страховика за станом на кінець звітного періоду перед страхувальниками за видами страхування. Зазначити причини заборгованості та строки її погашення.

3. Перелік відокремлених підрозділів страховика із зазначенням їх місцезнаходження, телефонів та відомостей про керівників.

4. Пояснення причин збитковості.

5. У разі здійснення операцій перестрахування навести прогнозовані результати їх виконання.

6. Пояснення щодо окремих показників звітності, а саме:

а) пояснення щодо порядку формування страхових резервів та частки перестраховиків у страхових резервах (а також застосовані страховиком методи формування технічних резервів), у тому числі:

порядок визначення часток надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) та сум часток страхових платежів, що сплачуються перестраховикам, з відповідних видів страхування для кожного місяця з попередніх дев'яти місяців (розрахункового періоду);

у разі дострокового припинення дії договору страхування (перестрахування) вказати вид страхування, причини та ініціатора припинення дії договору страхування (перестрахування), а також суми повернутих страхових платежів (їх часток) із зазначенням, до яких розрахункових періодів при формуванні резервів незароблених премій та часток перестраховиків у резервах незароблених премій належать ці суми;

б) якщо рівень виплат за окремим видом страхування перевищує 90 %;

в) якщо частка страхових платежів, належних перестраховикам, перевищує страхові платежі;

г) причини, які спонукали отримання кредиту (у разі його наявності), та інше (у разі потреби).

Розділ 2
Показники діяльності із страхування життя

за ________________________________ року
(звітний період

Показники 

Код рядка 

Усього 

За договорами страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду 

За договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку  

За іншими договорами накопичу-
вального страхування*
 

За договорами страхування життя лише на випадок смерті 

За іншими договорами страхування життя** 

Валові надходження страхових платежів (премій, внесків)  

010 

 

 

 

 

 

 

від                        резидентів 

011 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:    від страхувальників - фізичних осіб; 

012 

 

 

 

 

 

 

                           від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників); 

013 

 

 

 

 

 

 

                       від перестрахувальників 

014 

 

 

 

 

 

 

від                  нерезидентів 

015 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:   від страхувальників - фізичних осіб; 

016 

 

 

 

 

 

 

                           від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників); 

017 

 

 

 

 

 

 

                      від перестрахувальників 

018 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (премій, внесків), що сплачуються перестраховикам  

020 

 

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховикам-нерезидентам 

021 

 

 

 

 

 

 

Резерви із страхування життя на кінець звітного періоду 

030 

 

 

 

 

 

 

у тому числі резерви довгострокових зобов'язань 

031 

 

 

 

 

 

 

Величина зміни резервів із страхування життя, у тому числі, яка відповідає: 

040 

 

 

 

 

 

 

інвестиційним доходам, що застосовуються для розрахунку страхових тарифів 

041 

 

 

 

 

 

 

індексації розмірів страхових сум та (або) страхових виплат за офіційним індексом інфляції 

042 

 

 

 

 

 

 

частині інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя, що залишилась після передбачених статтею 9 Закону України "Про страхування" обов'язкових відрахувань в математичні резерви та вирахувань витрат страховика на ведення справи 

043 

 

 

 

 

 

 

загальному обсягу збільшення розмірів страхових сум та (або) страхових виплат (бонусів), які визначено за іншими фінансовими результатами діяльності згідно з договорами страхування, що передбачають участь страхувальника у інвестиційному доході страховика 

044 

 

 

 

 

 

 

величині зміни розмірів страхових сум та (або) страхових виплат за договорами страхування, грошові зобов'язання за якими визначено у вільно конвертованій валюті або розрахункових величинах 

045 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний дохід, що отримується від розміщення коштів резервів із страхування життя 

050 

 

 

 

 

 

 

у тому числі направлений на збільшення резервів із страхування життя 

051 

 

 

 

 

 

 

Частка перестраховиків у резервах із страхування життя на кінець звітного періоду 

060 

 

 

 

 

 

 

у тому числі у резервах довгострокових зобов'язань (математичних резервах) 

061 

 

 

 

 

 

 

частка перестраховиків-нерезидентів 

062 

 

 

 

 

 

 

Кількість страхових випадків, за якими прийнято рішення про здійснення страхових виплат 

070 

 

 

 

 

 

 

Страхові виплати  

080 

 

 

 

 

 

 

        резидентам 

081 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  фізичним особам; 

082 

 

 

 

 

 

 

        юридичним особам
(крім перестрахувальників); 

083 

 

 

 

 

 

 

        перестрахувальникам; 

084 

 

 

 

 

 

 

        нерезидентам 

085 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: фізичним особам; 

086 

 

 

 

 

 

 

        юридичним особам (крім перестрахувальників); 

087 

 

 

 

 

 

 

        перестрахувальникам 

088 

 

 

 

 

 

 

Страхові виплати у вигляді ануїтетів 

090 

 

 

 

 

 

 

Виплати викупних сум 

100 

 

 

 

 

 

 

у тому числі перестрахувальникам 

101 

 

 

 

 

 

 

із яких перестрахувальникам-нерезидентам 

102 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових виплат, що отримуються від перестраховиків  

130 

 

 

 

 

 

 

у тому числі від перестраховиків-нерезидентів 

131 

 

 

 

 

 

 

Частки викупних сум, що отримуються від перестраховиків 

140 

 

 

 

 

 

 

у тому числі від перестраховиків-нерезидентів 

141 

 

 

 

 

 

 

Максимальна страхова виплата, здійснена за окремим страховим випадком 

150 

 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)  

160 

 

 

 

 

 

 

    у тому числі: на агентські винагороди 

161 

 

 

 

 

 

 

    із яких страховикам-нерезидентам 

162 

 

 

 

 

 

 

    Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування  

170 

 

 

 

 

 

 

    у тому числі: на винагороди брокерам  

171 

 

 

 

 

 

 

    із яких брокерам-нерезидентам  

172 

 

 

 

 

 

 

    на комісійні винагороди перестрахувальникам  

173 

 

 

 

 

 

 

    із яких перестрахувальникам-нерезидентам 

174 

 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді  

180 

 

 

 

 

 

 

    у тому числі на оплату судових затрат  

181 

 

 

 

 

 

 

    на оплату експертних (оцінних) робіт  

182 

 

 

 

 

 

 

    на оплату послуг установ асістансу  

183 

 

 

 

 

 

 

    із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів  

184 

 

 

 

 

 

 

Витрати, що здійснюються у зв'язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах  

190 

 

 

 

 

 

 

    у тому числі на оплату судових затрат  

191 

 

 

 

 

 

 

    на оплату експертних (оцінних) робіт  

192 

 

 

 

 

 

 

    на оплату послуг установ асістансу  

193 

 

 

 

 

 

 

    із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів 

195 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду 

200 

 

 

 

 

 

 

у тому числі укладених на користь страхувальників 

201 

 

 

 

 

 

 

Кількість фізичних осіб, застрахованих упродовж звітного періоду  

210 

 

 

 

 

 

 

Кількість фізичних осіб, застрахованих на кінець звітного періоду 

220 

 

 

 

 

 

 

Максимальна страхова сума за окремою застрахованою особою 

230 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, за якими не виконано страхові зобов'язання у визначений договором страхування термін на кінець звітного періоду 

240 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Рядки 030 - 045 та 060 - 062 розраховано актуарієм диплом (сертифікат) N ___ від ____________ ____ року 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

_________________
(підпис) 

____________
* До цієї графи заносяться дані за договорами, якими передбачено страхування:
- досягнення застрахованою особою визначеного договором віку (іншого, ніж пенсійний);
- дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування.
До цієї графи заносяться також дані за договорами, в яких разом із вищезазначеними ознаками має місце страхування інших ризиків (смерті, інвалідності тощо).

** До цієї графи заносяться дані за договорами, якими передбачено поряд зі страхуванням на випадок смерті страхування додаткових ризиків (за винятком зазначених у графах 4, 5, 6).

Розділ 3
Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя,

за ________________________________ року
(звітний період) 

Показники 

Код рядка 

Усього 

Кількість та номер або визначення (назва) вписуваних граф залежить від здійснених у звітному періоді видів добровільного страхування, які визначаються відповідно до нормативно-правових актів на дату складання звітності  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валові надходження страхових платежів (премій, внесків): 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від    резидентів 

011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб; 

012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників); 

013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         від перестрахувальників 

014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від    нерезидентів 

015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб; 

016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників); 

017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         від перестрахувальників 

018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (премій, внесків), які повертаються страхувальникам (перестрахувальникам) 

020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від     резидентів 

021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб; 

022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників); 

023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         від перестрахувальників 

024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         від нерезидентів 

025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб; 

026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників); 

027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         від перестрахувальників 

028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (премій, внесків), які сплачуються перестраховикам

030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховикам-нерезидентам 

031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (премій, внесків), які повертаються перестраховиками  

040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховиками-нерезидентами 

041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерви незароблених премій на кінець звітного періоду 

050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду 

060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі частка перестраховиків-нерезидентів 

061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина технічних резервів інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому числі: 

070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         резерв заявлених, але не виплачених збитків;  

071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         резерв збитків, які виникли, але не заявлені; 

072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         резерв катастроф;  

073 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         резерв коливань збитковості.  

074 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка перестраховиків у резервах інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду 

080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховиків-нерезидентів 

081 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість страхових випадків, за якими прийнято рішення про здійснення страхових виплат/відшкодувань  

090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страхові виплати/відшкодування: 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            резидентам 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: фізичним особам; 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            юридичним особам (крім перестрахувальників); 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            перестрахувальникам 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            нерезидентам 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: фізичним особам; 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            юридичним особам (крім перестрахувальників); 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            перестрахувальникам 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових виплат/відшкодувань, компенсовані перестраховиками 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховиками-нерезидентами 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальна страхова виплата/відшкодування за окремим страховим випадком 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)  

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          у тому числі: на агентські винагороди 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          із яких страховикам-нерезидентам 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування  

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          у тому числі на винагороди брокерам  

141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          із яких брокерам-нерезидентам  

142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          на комісійні винагороди перестрахувальникам  

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          із яких перестрахувальникам-нерезидентам  

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді  

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          у тому числі на оплату судових затрат  

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          на оплату експертних (оцінних) робіт  

152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          із яких на оплату послуг аварійних комісарів  

153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          на оплату послуг установ асістансу  

154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів  

155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати, що здійснюються у зв'язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах  

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          у тому числі на оплату судових затрат  

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          на оплату експертних (оцінних) робіт  

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          із яких на оплату послуг аварійних комісарів  

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          на оплату послуг установ асістансу  

164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів 

165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду  

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі зі страхувальниками - фізичними особами  

171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          зі страхувальниками - юридичними особами  

172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальна страхова сума за окремим об'єктом страхування (за окремою застрахованою особою) 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, за якими не виконано страхові зобов'язання у визначений договором страхування термін на кінець звітного періоду  

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за договорами страхування, укладеними із страхувальниками - фізичними особами 

191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг відповідальності 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за страховими виплатами 

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4
Показники діяльності з видів обов'язкового страхування

за __________________________________ року
(звітний період) 

Показники 

Код рядка 

Усього 

Кількість та номер або визначення (назва) вписуваних граф залежить від здійснених у звітному періоді видів обов'язкового страхування, які визначаються відповідно до Закону України "Про страхування" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валові надходження страхових платежів (премій, внесків)  

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від       резидентів 

011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб; 

012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників); 

013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            від перестрахувальників 

014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від       нерезидентів 

015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб; 

016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників); 

017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            від перестрахувальників 

018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (премій, внесків), які повертаються страхувальникам (перестрахувальникам) 

020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від       резидентів 

021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб; 

022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників); 

023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            від перестрахувальників 

024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від       нерезидентів 

025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб; 

026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників); 

027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            від перестрахувальників 

028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (премій, внесків), які сплачуються перестраховикам  

030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховикам-нерезидентам 

031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (премій, внесків), які повертаються перестраховиками  

040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховиками-нерезидентами 

041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерви незароблених премій на кінець звітного періоду 

050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду 

060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі частка перестраховиків-нерезидентів 

061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина технічних резервів інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому числі: 

070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          резерв заявлених, але не виплачених збитків;  

071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          резерв збитків, які виникли, але не заявлені; 

072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          резерв катастроф;  

073 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          резерв коливань збитковості 

074 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка перестраховиків у резервах, інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду 

080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховиків-нерезидентів 

081 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість страхових випадків, за якими прийнято рішення про здійснення страхових виплат/відшкодувань 

090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страхові виплати/відшкодування  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            резидентам 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: фізичним особам; 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            юридичним особам (крім перестрахувальників); 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            перестрахувальникам 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            нерезидентам 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: фізичним особам; 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            юридичним особам (крім перестрахувальників); 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            перестрахувальникам 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових виплат/відшкодувань, компенсовані перестраховиками 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховиками-нерезидентами 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальна страхова виплата/відшкодування за окремим страховим випадком 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)  

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          у тому числі: на агентські винагороди 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          із яких страховикам-нерезидентам 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування  

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          у тому числі на винагороди брокерам  

141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          із яких брокерам-нерезидентам  

142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          на комісійні винагороди перестрахувальникам  

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          із яких перестрахувальникам-нерезидентам  

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді  

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          у тому числі на оплату судових затрат 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          на оплату експертних (оцінних) робіт  

152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          із яких на оплату послуг аварійних комісарів  

153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          на оплату послуг установ асістансу  

154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів  

155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати, що здійснюються у зв'язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах  

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          у тому числі на оплату судових затрат 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          на оплату експертних (оцінних) робіт  

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          із яких на оплату послуг аварійних комісарів  

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          на оплату послуг установ асістансу  

164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів 

165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі зі страхувальниками - фізичними особами  

171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          зі страхувальниками - юридичними особами  

172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальна страхова сума за окремим об'єктом страхування (за окремою застрахованою особою) 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, за якими не виконано страхові зобов'язання у визначений договором страхування термін на кінець звітного періоду 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за договорами страхування, укладеними із страхувальниками - фізичними особами 

191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг відповідальності  

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за страховими виплатами 

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4.1
Показники діяльності з державного обов'язкового страхування

за __________________________________ року
(звітний період) 

Вид страхування
Кількість та визначення (назва) вписуваних рядків залежить від здійснених у звітному періоді видів державного обов'язкового страхування, які визначаються відповідно до чинних на дату складання звітності нормативно-правових актів 
 

Код рядка 
 

Залишок страхових платежів (премій, внесків) на початок звітного періоду 
 

Страхові платежі (премії, внески) 
 

Страхові виплати 
 

Залишок страхових платежів (премій, внесків) на кінець звітного періоду 
 

Кількість випадків, з яких не виконано зобов'язання, на кінець звітного періоду 
 

Обсяг страхових сум, які не були виплачені на кінець звітного періоду 
 

Фактичні витрати на проведення страхування 
 

кількість 

сума 

10 

Державне особисте страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне особисте страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів МВС України 

020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне обов'язкове особисте страхування працівників митних органів 

030 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне обов'язкове особисте страхування працівників прокуратури 

040 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне страхування життя і здоров'я народних депутатів 

050 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне особисте страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби в Україні 

060 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обов'язкове державне особисте страхування посадових осіб органів державної податкової служби  

070 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне особисте страхування службових осіб державних органів у справах захисту споживачів 

080 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю 

090 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне страхування спортсменів вищих категорій 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне страхування працівників державної лісової охорони 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне страхування життя і здоров'я суддів 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне страхування донорів крові та (або) її компонентів 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне обов'язкове страхування працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в т. ч. здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обов'язкове державне страхування державних виконавців 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне обов'язкове особисте страхування працівників державної санітарно-епідеміологічної служби на випадок каліцтва або професійного захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5
Пояснення щодо операцій перестрахування

за ____________________________ року
(звітний період) 

1. Характеристика операцій з перестрахування з перестраховиками-нерезидентами та перестраховиками-резидентами:

а) пояснення щодо операцій з перестрахування з перестраховиками-нерезидентами, яким належить сума часток страхових платежів відповідно до укладених договорів перестрахування, необхідно навести за такою формою:

тис. грн.

N з/п 

Код країни  

Код нере-
зидента 

Найменування перестраховика-
нерезидента та його місцезна-
ходження (країна) 

N ліцензії, дата реєстрації перестра-
ховика-
нерезидента 

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) щодо класифікації рейтингових агентств* 

Частка страхових платежів, яка належить перестра-
ховику-
нерезиденту 

Страхова сума 

Тип договору 

Вид страху-
вання 

Частка страхових виплат, відшкодувань, що компенсовані перестра-
ховиком-
нерези-
дентом** 

Інформація про брокера, за посередництвом якого здійснено перестрахування*** 

усього 

передано в перестра-
хування 

код країни, в якій розміщено головний офіс брокера  

назва брокера та його місцезна-
ходження (країна) 

N свідоцтва та дата реєстрації в Україні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Відповідно до Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів, затвердженихрозпорядженням Держфінпослуг від 03.12.2004 N 2885, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.12.2004 за N 1627/10226;
** Частку страхових виплат, відшкодувань відображати за звітний період, незалежно від строку та періоду укладання договорів;
*** Інформація про страхового (перестрахового) брокера заповнюється у разі, якщо операція перестрахування проводилась за його посередництвом.

б) пояснення щодо операцій з перестрахування з перестраховиками-резидентами, яким безпосередньо належить сума часток страхових платежів відповідно до укладених договорів перестрахування, необхідно навести за такою формою:

тис. грн.

N з/п 

Найменування перестраховика-
резидента та його місцезнаходження

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ перестраховика-
резидента 

Частка страхових платежів, належна перестраховику-
резиденту 

Страхова сума 

Тип договору 

Вид страхування 

Частка страхових виплат, відшкодувань, що компенсовані перестраховиком-
резидентом 

Назва страхового (перестрахового) брокера, якщо договір перестрахування укладено за посередництвом брокера 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (або ідентифі-
каційний номер) страхового (перестрахового) брокера, якщо договір перестрахування укладено за посередництвом брокера 

усього 

передано в перестра-
хування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Характеристика операцій з перестрахування з перестрахувальниками-нерезидентами та перестрахувальниками-резидентами:

а) пояснення щодо операцій з перестрахування щодо укладення (продовження) договорів перестрахування з перестрахувальниками-нерезидентами, згідно з якими перестраховикам сплачується (передбачається до сплати) частка страхових платежів (внесків, премій) за цими договорами, наводиться за такою формою:

N з/п 

Код країни

Код нерезидента 

Найменування перестрахувальника-
нерезидента та його місцезнаходження 

N ліцензії, дата реєстрації перестраху-
вальника-
нерезидента 

Частка страхових платежів, належна перестра-
ховику 

Страхова сума 

Тип договору 

Вид страхування 

Частка страхових виплат, відшкодувань, що компенсовані перестраховику-
нерезиденту 

Інформація про брокера, за посередництвом якого здійснено перестрахування 

усього 

обсяг відповідальності перестраховика 

код країни, в якій розміщено головний офіс брокера  

назва брокера та його місцезна-
ходження (країна) 

N свідоцтва та дата реєстрації в Україні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) пояснення щодо операцій з перестрахування щодо укладення (продовження) договорів перестрахування з перестрахувальниками-резидентами, згідно з якими перестраховикам сплачується (передбачається до сплати) частка страхових платежів (внесків, премій) за цими договорами, наводиться за такою формою:

N з/п 

Найменування перестрахувальника- резидента та його місцезнаходження 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ перестрахувальника-
резидента 

Частка страхових платежів, належна перестраховику 

Страхова сума 

Тип договору 

Вид страхування 

Частка страхових виплат, відшкодувань, що компенсовані перестраховику-
резиденту 

Назва страхового (перестрахового) брокера, якщо договір перестрахування укладено за посередництвом брокера 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний номер) страхового (перестрахового) брокера, якщо договір перестрахування укладено за посередництвом брокера 

усього 

обсяг відповідальності перестраховика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 6
Умови забезпечення платоспроможності страховика

за __________________________________ року
(звітний період) 

6.1. Наявність сплаченого статутного фонду та гарантійного фонду

 

Назва країни власника частки у статутному фонді страховика 

У тис. грн. з одним десятковим знаком 

У тис. ЄВРО (за курсом НБУ) 

Сплачений статутний фонд (на кінець звітного періоду) = статутний капітал /згідно з установчими документами та показником рядка балансу 300/ - неоплачений капітал /за номінальною ціною неоплачених акцій/ - вилучений капітал /за номінальною ціною вилучених акцій/ 

Х 

 

 

Частка нерезидентів у статутному фонді страховика за станом на кінець звітного періоду (у тис. грн.) всього: 

Х 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантійний фонд (на кінець звітного періоду)  

Х 

 

Х 

у тому числі вільні резерви страховика 

Х 

 

Х 

6.2. Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) = загальна сума активів /рядок балансу 280/ - сума нематеріальних активів /рядок балансу 010/ - загальна сума зобов'язань /сума рядків балансу 430, 480, 620, 630/ (для розрахунку використовуються відповідні показники на кінець звітного періоду) 

 

Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, - більша із визначених величин:
1. /сума надходжень страхових премій за попередні 12 місяців - (сума страхових премій, належних перестраховикам х відповідний показник*)/ х 0,18
2. /сума здійснених виплат протягом попередніх 12 місяців - (сума виплат, компенсованих перестраховиками х відповідний показник*)/ х 0,26  

 

 

Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють страхування життя:
загальна величина резерву довгострокових зобов'язань х 0,05 

 

Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, та мають страхові зобов'язання за договорами страхування життя:
більша із визначених величин нормативного запасу платоспроможності (без врахування договорів страхування життя) + величина нормативного запасу платоспроможності (для договорів страхування життя) 

 

Величина перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом = фактичний запас платоспроможності - відповідна величина нормативного запасу платоспроможності 

 

____________
* Показник визначається в порядку, запровадженому статтею 30 Закону України "Про страхування".

6.3. Створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум та страхових відшкодувань

 6.3.1. Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду з
______________________________________________________________________________________
                                                                                                  (види страхування)
 

а) Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду методом "1/4"

Період 

Загальна величина надходжень страхових платежів 

Загальна величина часток страхових платежів, що сплачуються перестра-
ховикам 

У тому числі перестра-
ховикам-
нерези-
дентам 

Визначена величина часток надходжень страхових платежів 

Визначена величина часток страхових платежів, що сплачуються перестра-
ховикам  

У тому числі перестра-
ховикам-
нерезидентам 

Розрахун-
ковий коефіцієнт 

Резерви незароб-
лених премій

 

Частка перестра-
ховиків у резервах незароб-
лених премій  

У тому числі перестра-
ховиків-
нерезидентів 

 

Перший квартал періоду 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

Другий квартал періоду 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

Третій квартал періоду 

 

 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

УСЬОГО: 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

У разі, якщо резерви незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій з відповідних видів страхування встановлювались залежно від часток надходжень сум страхових платежів та часток страхових платежів, що сплачувались перестраховикам, величина яких визначалася за різною процентною базою, кількість розрахунків буде залежати від кількості застосованих процентних баз. При цьому у назві кожного розрахунку необхідно зазначити види страхування, за якими здійснювався такий розрахунок.

б) Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду методом "1/365"-"pro rata temporis"*

Вид страхування 

Резерви незароблених премій

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій** 

У тому числі перестраховиків-
нерезидентів 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

УСЬОГО:  

 

 

 

____________
* Розрахунок резерву незаробленої премії методом "1/365"-"pro rata temporis" на будь-яку дату визначається як сумарна величина незароблених страхових премій за кожним договором.

** Обчислення величини частки перестраховиків у резервах незароблених премій здійснюється у порядку, за яким визначається величина резервів незароблених премій за такими видами страхування, з урахуванням дати вступу в дію договору перестрахування.

в) Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду методом "1/24" - "паушальним"*

Вид страхування 

Резерви незароблених премій
 

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій** 

У тому числі перестраховиків-
нерезидентів 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

УСЬОГО:  

 

 

 

____________
* Розрахунок частки перестраховиків у резерві незаробленої премії методом "1/24"-"паушальним методом" на будь-яку дату визначається як сумарна величина незароблених страхових премій за кожною групою договорів.

** Обчислення величини частки перестраховиків у резервах незароблених премій здійснюється у порядку, за яким визначається величина резервів незароблених премій за такими видами страхування, з урахуванням дати вступу в дію договору перестрахування.

6.3.2. Розміщення страхових резервів

Величина сформованих страхових резервів на кінець звітного періоду,
із них: 

 

технічних резервів 

 

у тому числі резерви незароблених премій 

 

резерв заявлених, але не виплачених збитків 

 

резерв збитків, які виникли, але не заявлені  

 

резерв коливань збитковості 

 

резерви катастроф 

 

резерви із страхування життя  

 

у тому числі резерви довгострокових зобов'язань 

 

залишки страхових платежів із державного обов'язкового страхування 

 

Величина сформованих страхових резервів в іноземній валюті 

 

Частка перестраховиків-резидентів у страхових резервах

N
з/п 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ перестраховика-
резидента 

Найменування перестраховика-
резидента 

Частка перестраховика-
резидента у страхових резервах, тис. грн. 

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-
резидента* 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

____________
* Згідно з підпунктом "д" пункту 8.2 Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 17.12.2004 N 3104, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.01.2005 за N 19/10299

Частка перестраховиків-нерезидентів у страхових резервах

N
з/п 

Код країни  

Найменування перестраховика-
нерезидента 

Частка перестраховика-
нерезидента у страхових резервах, тис. грн. 

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-
нерезидента* 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

____________
* Згідно з підпунктом "д" пункту 8.2 Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 17.12.2004 N 3104, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.01.2005 за N 19/10299

Категорії активів, визначені статтею 31 Закону України "Про страхування" для представлення страхових резервів  

УСЬОГО /на кінець звітного періоду відповідно до показників форми 1 "Баланс"

У тому числі ті, якими представлено з урахуванням вимог нормативно-правових актів 

технічні резерви 

резерви з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду 

резерви із страхування життя 

УСЬОГО: 

 

 

 

 

1) грошові кошти на поточних рахунках  

 

 

 

 

у тому числі 1.1) в іноземній валюті  

 

 

 

 

2) банківські вклади (депозити)  

 

 

 

 

у тому числі 2.1) в іноземній валюті 

 

 

 

 

3) банківські метали  

 

 

Х 

 

4) нерухоме майно 

 

 

Х 

 

5) акції 

 

 

Х 

 

6) облігації 

 

 

Х 

 

7) іпотечні сертифікати 

 

 

 

 

8) цінні папери, що емітуються державою 

 

 

 

 

9) права вимоги до перестраховиків 

 

 

 

 

у тому числі 9.1) до перестраховиків-нерезидентів 

 

 

 

 

10) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України*  

 

 

 

 

у тому числі
10.1) розроблення та впровадження високотехнологічного устаткування, іншої інноваційної продукції, ресурсо- та енергозберігаючих технологій; 

 

 

 

 

10.2) розвиток інфраструктури туризму; 

 

 

 

 

10.3) добування корисних копалин; 

 

 

 

 

10.4) перероблення відходів гірничо-металургійного виробництва; 

 

 

 

 

10.5) будівництво житла;  

 

 

 

 

10.6) розвиток транспортної інфраструктури, 
у тому числі будівництво та реконструкція автомобільних доріг; 

 

 

 

 

10.7) розвиток сектору зв'язку та телекомунікацій 

 

 

 

 

10.8) розвиток ринку іпотечного кредитування шляхом придбання цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою 

 

 

 

 

11) кредити страхувальникам-громадянам, що видаються в порядку, визначеному Уповноваженим органом і погодженому з Національним банком України 

 

 

 

 

12) довгострокові кредити для житлового будівництва, у тому числі індивідуальних забудовників, що використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України 

 

 

 

 

13) готівка в касі 

 

 

 

 

У разі наявності прикладається копія дозволу на іншу, ніж визначено нормативно-правовими актами, структуру розміщення страхових резервів.

У разі представлення сформованих страхових резервів акціями, які котируються на фондовій біржі, прикладаються підтверджувальні документи про котировку таких акцій.

____________
* Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1211 "Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів".

6.3.3. Розшифровка окремих статей балансу

1) "Незавершене будівництво" (на кінець звітного періоду)

Найменування об'єкта незавершених капітальних інвестицій 

Кошторисна вартість 

Сума вкладень 

Характеристика об'єкта (загальна площа, поверховість, будівельні матеріали, функціональне призначення) 

Процент готовності об'єкта 

Джерела фінансування (прибуток, страхові резерви, інші) 

Підрядна організація 

Термін будівництва 

початок 

закінчення 

Незавершене будівництво (рядок 020)
у тому числі:
незавершені капітальні інвестиції у придбання (виготовлення) основних засобів (за винятком вартості авансових платежів для фінансування капітального будівництва) 

 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

із них будинків та споруд:
1. __________________
об'єкт та його місцезнаходження 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) "Основні засоби" (на кінець звітного періоду)

Найменування основних засобів (об'єктів нерухомого майна) 

Характеристика основних засобів (загальна площа, поверховість, будівельні матеріали, функціональне призначення) 

Напрями використання (для власної діяльності, надання в оренду тощо) 

Вартість 

Дата введення в експлуатацію (придбання) 

первісна 

залишкова 

Основні засоби (рядок 030), зокрема: 

Х 

Х 

 

 

Х 

земельні ділянки 

 

 

 

 

 

у тому числі
1. ___________
об'єкт та його місцезнаходження  

 

 

 

 

 

будинки та споруди 

 

 

 

 

 

у тому числі
1. ___________
об'єкт та його місцезнаходження 

 

 

 

 

 

3) "Довгострокові фінансові інвестиції" та "Поточні фінансові інвестиції" (на кінець звітного періоду)

Види інвестицій 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  

Термін вкладень 

Сума вкладень 

Примітки 

початок 

кінець 

Довгострокові фінансові інвестиції та поточні фінансові інвестиції (сума рядків 040, 045 та 220), зокрема 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

акції 

Х 

 

 

 

 

у тому числі
ЗАТ
1. ________________*
повна назва емітента

ВАТ
1. ________________*
повна назва емітента 

 

 

 

 

 

облігації  

Х 

 

 

 

 

у тому числі
1. ________________*
повна назва емітента 

 

 

 

 

 

цінні папери, що емітуються державою 

Х 

 

 

 

 

у тому числі
1. ________________*
повна назва емітента та вид цінного папера 

 

 

 

 

 

інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України** 

 

 

 

 

 

у тому числі
1. _________________
повна назва отримувача інвестиції та коротка характеристика об'єкта інвестування 

 

 

 

 

 

вклади в банках (депозити)

Х 

 

 

 

 

у тому числі
1. ___________________
назва банківської установи 

 

 

 

 

 

іпотечні сертифікати 

Х 

 

 

 

 

у тому числі
1. __________
повна назва емітента* 

 

 

 

 

 

____________
* У примітці вказати номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів і дату його видачі

** У примітці вказати нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, згідно з яким здійснено таку інвестицію, а також додати копії документів, що засвідчують виконання вимог чинного законодавства при здійсненні інвестицій

4) "Довгострокова дебіторська заборгованість", "Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами та з нарахованих доходів", "Інша поточна дебіторська заборгованість" (на кінець звітного періоду)

Дебіторська заборгованість  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний номер) 

Термін вкладень 

Сума вкладень 

Примітка 

початок 

кінець 

Довгострокова, за розрахунками за виданими авансами та з нарахованих доходів і інша поточна дебіторська заборгованість (сума рядків 050, 180, 190 та 210), у тому числі за: 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

довгостроковими кредитами для житлового будівництва, у тому числі індивідуальних забудовників, що використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України*, зокрема 

Х 

 

 

 

 

1. _________________
повна назва отримувача кредиту та коротка характеристика об'єкта кредитування 

 

 

 

 

 

кредити страхувальникам-громадянам, що видаються в порядку, визначеному Уповноваженим органом і погодженому з Національним банком України, зокрема 

 

Х 

 

 

 

 

1. _________________
прізвище, ім'я, по батькові отримувача кредиту та напрямки його використання 

 

 

 

 

 

____________
* У примітці вказати нормативно-правовий акт, згідно з яким здійснювалось таке кредитування.

5) "Грошові кошти та їх еквіваленти" (на кінець звітного періоду)

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  

Термін вкладень 

Сума вкладень 

Примітка 

початок 

кінець 

всього 

у тому числі в іноземній валюті 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти (сума рядків 230 та 240) 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

зокрема:
на поточних рахунках  

Х 

Х 

Х 

 

 

 

Вклади в банках (депозити)  

Х 

 

 

 

 

 

у тому числі
1. ___________________
назва банківської установи 

 

 

 

 

 

 

готівка в касі* 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

грошові кошти в дорозі 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

еквіваленти грошових коштів** 

Х 

 

 

 

 

 

у тому числі:
1. _____________________
2. 

 

 

 

 

 

 

____________
* У примітці зазначити запроваджений Національним банком України ліміт залишку каси

** Сума інвестицій у цінні папери наводиться із зазначенням у примітці виду цінного папера, номера свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів і дату його видачі; сума коштів, вкладена у банківські метали, наводиться для кожного зберігача та виду металу окремо із зазначенням у примітці виду металу.

6) "Резервний капітал" (на кінець звітного періоду)

 

Сума  

Резервний капітал (рядок 340) 

 

у тому числі вільні резерви страховика 

 

7) "Неоплачений капітал" (на кінець звітного періоду)

 

Сума 

Дата виникнення 

Неоплачений капітал (рядок 360) 

 

Х 

у тому числі сума заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу згідно з установчими документами 

 

Х 

із якої
1. ___________________
     назва учасника 

 

 

8) "Вилучений капітал" (на кінець звітного періоду)

 

Сума 

Дата викупу 

Вилучений капітал (рядок 370)  

 

Х 

у тому числі вартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників за ціною, визначеною в установчих документах 

 

Х 

із яких акцій власної емісії або часток на суму  

 

 

9) "Страхові резерви" (на кінець звітного періоду)

 

Сума 

Страхові резерви (рядок 415)  

 

у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій 

 

резерв заявлених, але не виплачених збитків 

 

резерв збитків, які виникли, але не заявлені  

 

резерв коливань збитковості 

 

резерви катастроф 

 

резерви із страхування життя 

 

у тому числі резерви довгострокових зобов'язань (математичні резерви) 

 

10) "Частка перестраховиків у страхових резервах" (на кінець звітного періоду)

Частка перестраховиків у страхових резервах (рядок 416) 

 

у тому числі частка перестраховиків у резервах незароблених премій 

 

частка перестраховиків у резервах заявлених, але не виплачених збитків 

 

частка перестраховиків у резервах із страхування життя  

 

у тому числі частка перестраховиків у резервах довгострокових зобов'язань (математичних резервах) 

 

11) "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" та "Інші поточні зобов'язання" (на кінець звітного періоду)

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов'язання (сума рядків 530 і 610)  

 

у тому числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами страхування (перестрахування), зокрема 

 

заборгованість за страховими виплатами 

 

із якої заборгованість з простроченим терміном виплати 

 

заборгованість перед страхувальниками 

 

перед перестраховиками за договорами перестрахування 

 

у тому числі заборгованість за частками страхових платежів 

 

Розділ 7
Пояснення щодо припинення договорів страхування

Перелік достроково припинених договорів страхування за ____________________________ року
                                                                                                                                                               (звітний період) 

N з/п 

N договору страхування (перестра-
хування) 

Вид страхування 

Дата набрання чинності договору страхування (перестра-
хування) 

Дата дострокового припинення дії договору страхування (перестра-
хування) 

Страхові платежі за договором страхування (перестра-
хування), в тис. грн.  

Страхові платежі (частки), що поверталися страху-
вальнику, в тис. грн.  

Ініціатор дострокового припинення дії договору страхування 

Причини дострокового припинення дії договору страхування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний період:  

 

 

 

 

Керівник 

________________
(підпис)
 

__________________________________
(ініціали, прізвище)
 

М. П. 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

__________________________________
(ініціали, прізвище) 

 

Заступник Голови Держфінпослуг 

Т. Мосійчук 

Опрос