Идет загрузка документа (88 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства транспорта Украины

Министерство транспорта и связи
Приказ от 12.09.2005 № 540
редакция действует с 21.07.2007

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12 вересня 2005 року N 540

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 жовтня 2005 р. за N 1142/11422

Дію окремих пунктів змін, а саме:
до підпункту "б" пункту 16 Правил користування вагонами і контейнерами, затверджених
 
наказом Міністерства транспорту України від 25 лютого 1999 року N 113;
до абзаців
першого та п'ятого пункту 2.2, абзацу третього пункту 2.5 та Додатка 5
 Правил планування перевезень вантажів, затверджених наказом
 Міністерства транспорту України від 9 грудня 2002 року N 873
;
до абзацу другого пункту 1.2 Правил оформлення перевізних документів, затверджених
 
наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року N 644;
до абзацу дев'ятого пункту 12 Правил видачі вантажів, затверджених
 
наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року N 644;
до абзацу першого пункту 2 Правил перевезення вантажів маршрутами відправника, затверджених
 
наказом Міністерства транспорту України від 28 травня 2002 року N 334, зупинено з 28 лютого 2006 року
(згідно з повідомленням Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 опублікованим у газеті  "Урядовий кур'єр" від 7 березня 2006 року N 45)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 21 червня 2007 року N 552

Додатково див. рішення
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
 від 2 грудня 2005 року N 24

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України, затвердженого Указом Президента України від 27.08.2004 N 1009, та статті 5 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457 (із змінами та доповненнями), НАКАЗУЮ:

1. Унести до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України зміни, що додаються.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Афтаназів З. С.):

2.1. Подати цей наказ у встановленому порядку до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

2.2. Довести зазначені в цьому наказі зміни до відома працівників залізниць, підприємств, організацій, установ, експедиторів та громадян, які користуються послугами залізничного транспорту.

2.3. Організувати вивчення причетними працівниками залізниць цих змін, узяти їх до керівництва та забезпечити виконання.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - Генерального директора Укрзалізниці Афтаназіва З. С.

 

Міністр 

Є. Червоненко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

 

Зміни, що вносяться до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України

1. У Правилах користування вагонами і контейнерами, затверджених наказом Мінтрансу України від 25.02.99 N 113 та зареєстрованих у Мін'юсті України 15.03.99 за N 165/3458 (із змінами):

у пункті 2 слово "громадяни" замінити словами "фізичні особи";

у пункті 4:

абзац перший після слів "у пунктах навантаження та вивантаження" доповнити словами "та на під'їзних коліях";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Час передання вагонів залізницею вантажовласнику, а також вантажовласником залізниці зазначається у Пам'ятці про користування вагонами, яка оформляється після закінчення приймально-здавальних операцій";

після абзацу 13 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Облік часу користування контейнерами здійснюється за Пам'ятками про користування контейнерами форми ГУ-45к (додаток 8)";

у зв'язку з цим абзаци 14 - 20 уважати абзацами 15 - 21 відповідно;

у абзаці 18 слова "чи на цій же під'їзній колії" та друге речення виключити;

абзац 19 виключити;

у пункті 8 слова "подавання на під'їзну колію" виключити;

абзац четвертий пункту 10 доповнити словами "(телефонограмою, телеграфом, поштовим зв'язком, через посильних, факсом або іншим способом, установленим начальником станції за погодженням з вантажовласником)";

пункт 11 після слова "комерційними" доповнити словами "та технічними", після слова "несправностями" доповнити словами "що виникли з вини вантажовласника";

пункт 14 викласти в такій редакції:

"Розмір плати за користування вагонами в залежності від часу користування встановлюється згідно з чинним законодавством.

Плата за користування вагонами, які є власністю інших держав, відшкодовується залізниці вантажовласниками за ставками, затвердженими Радою залізничного транспорту держав - учасниць СНД та іншими міжнародними угодами. Час користування вагонами, за який відшкодовується плата, визначається для кожного вагона за відомостями плати за користування вагонами та актами про затримку вагонів.

Ставки плати за користування контейнерами залізниць України та інших держав (крім власних) встановлені наказом Міністерства транспорту України від 02.02.99 N 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.02.99 за N 103/3396";

у пункті 16:

перше речення підпункту "б" викласти в такій редакції:

"б) у разі подання локомотивом залізниці вагонів і контейнерів на фронти навантаження (вивантаження) у кількості, що перевищує їх максимальну переробну спроможність";

(дію змін до підпункту "б" пункту 16 Правил користування вагонами і
 контейнерами, затверджених
наказом Міністерства транспорту України
 від 25.02.99 р. N 113
, зупинено з 28 лютого 2006 року згідно з
 повідомленням Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва, опублікованим у газеті
 "Урядовий кур'єр" від 07.03.2006 р. N 45)

у другому реченні підпункту "в" слова "у пам'ятці" замінити словами "у графі "Примітки" Пам'ятки";

у додатку 2:

у назві слово "(контейнерами)" виключити;

у тексті після слова "вагонів" слово "(контейнерів)" виключити;

доповнити таблицю графою сьомою з такою назвою "Примітки";

Правила доповнити додатком 8 у такій редакції:

Контейнер придатний
для перевезення
вантажу __________________
                            (найменування)
Вантажовідправник
_________________________
                (підпис, прізвище) 

Пам'ятка N ________
про користування контейнерами

на надання контейнерів під навантаження (вивантаження)

Вантажовласник _______________________________________________________________________
                                                                                                                   (найменування)
Місце подавання ______________________________________________________________________ 

N контейнерів 

Число, місяць, години, хвилини 

Час користування контейнером,
год. 

Примітка 

Повідомлення про прибуття контейнера 

Постановка контейнера на автомобіль 

Повернення контейнера на контейнерний майданчик 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Контейнери прийняв ___________________________________________________________________
                                                                                                                      (підпис, прізвище) 

Контейнери здав _______________________________________________________________________
                                                                                                                      (підпис, прізвище)

Здав прийомоздавальник залізниці ________________________________________________________
                                                                                                                                         (підпис, прізвище) 

Прийняв прийомоздавальник залізниці ____________________________________________________
                                                                                                                                         (підпис, прізвище)

Пам'ятку проведено за відомістю плати за користування вагонами (контейнерами) N ____________

Працівник станції ________________________________
                                                                   (підпис)". 

2. У Правилах приймання вантажів до перевезення, затверджених наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644 "Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів" та зареєстрованих у Мін'юсті України 24.11.2000 за N 861/5082 (із змінами):

пункт 1 викласти в такій редакції:

"Вантажі до перевезення приймаються за наявності місячного плану або дозволу на перевезення, оформленого відповідно до Правил планування перевезень вантажів.

Відправники можуть пред'являти вантажі до перевезення на місцях загального й незагального користування.

Відповідно до статті 9 Статуту залізниць України місця загального користування - це місця виконання вантажних операцій біля колій, що перебувають на балансі залізниці і розташовані у межах смуги відведення; місця незагального користування - це місця виконання вантажних операцій, розташовані поза смугою відведення, та місця загального користування, надані у тимчасове користування вантажовласникам за договором";

пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Залізниця може не приймати вантаж до перевезення у разі відсутності або неналежного його маркування, а також у тарі, що не відповідає вимогам стандартів або інших нормативних документів";

пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Ваговимірювальні технічні засоби відправників (одержувачів) мають бути повірені органами Держспоживстандарту та взяті на облік залізницею відповідно до Інструкції про порядок застосування ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті, затвердженої наказом Мінтрансу від 05.04.2004 N 279 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 23.04.2004 за N 527/9126";

пункт 7 доповнити новим абзацом у такій редакції:

"Маса інших вантажів, які перевозяться навалом та насипом, визначається зважуванням на вагонних вагах";

у абзаці першому пункту 21 після слова "критих" доповнити словом "(контейнерів)";

абзац перший пункту 27 доповнити словами "або у супроводженні провідника відправника. Рішення про те, хто буде супроводжувати вантаж, воєнізована охорона залізниці чи провідник відправника, приймається відправником";

пункт 28 викласти в такій редакції:

"28. Договір про перевезення вантажу вважається укладеним з моменту оформлення перевізних документів і накладення в них календарного штемпеля станції відправлення.

Факт приймання вантажу до перевезення, завантаженого у вагон (контейнер) відправником, підтверджується підписанням Пам'ятки про користування вагонами (контейнерами) працівниками відправника і залізниці.

Вантажі, завантажені відправниками у вагони закритого типу (криті, ізотермічні, хопери, цистерни тощо) та контейнери, приймаються залізницею до перевезення шляхом візуального огляду кузова (котла) вагона (контейнера), пломб (ЗПП), без перевірки вантажу.

Вантажі, завантажені відправниками у вагони відкритого типу (платформи, напіввагони тощо), приймаються залізницею до перевезення шляхом візуального огляду вагона, вантажу, його маркування (у т. ч. захисного) та кріплення у вагоні без перевірки маси та кількості вантажу.

Відповідно до статті 24 Статуту залізниць України залізниця має право перевірити правильність відомостей про вантаж, зазначених відправником у накладній, на станції відправлення, під час перевезення та на станції призначення";

пункт 29 доповнити новими абзацами в такій редакції:

"У разі пред'явлення до перевезення вантажу, найменування якого відсутнє в Алфавітному списку вантажів Єдиної тарифно-статистичної номенклатури вантажів, рішення про його перевезення за умовами іншого (подібного) вантажу приймається Укрзалізницею на підставі наданих вантажовласником державних стандартів або технічних умов на виготовлення продукції.

У разі неможливості перевезення окремих вантажів за умовами цих Правил перевезення їх здійснюються відповідно до статті 63 Статуту залізниць України на особливих умовах, які розробляються вантажовідправником і погоджуються Укрзалізницею.

Заява про перевезення вантажу на особливих умовах з доданими до неї проектом умов перевезення, стандартами (технічними умовами) на вантаж та згодою одержувача на таке перевезення надається відправником до Укрзалізниці не пізніше одного місяця до передбачуваної дати відправлення вантажу.

Укрзалізниця у 20-денний термін розглядає надані умови перевезення і погоджує їх або відмовляє у перевезенні, про що повідомляє відправника. У разі погодження умови перевезення повідомляються телеграмою Укрзалізниці станціям, залізницям відправлення і призначення. На підставі телеграми залізниця відправлення укладає договір з відправником про перевезення вантажу на особливих умовах. У договорі зазначаються умови перевезення, порядок визначення плати за перевезення та відповідальність сторін.

У накладній під найменуванням вантажу відправником зазначається: "Перевезення на особливих умовах, телеграма від ... N ..., з одержувачем погоджено";

Правила доповнити пунктом 31 у такій редакції:

"31. Відповідно до статті 29 Статуту залізниць України приймання вантажів до перевезення може бути тимчасово припинене або обмежене, про що залізниця повідомляє вантажовідправника. Повідомлення реєструється у Книзі повідомлень про час подавання вагонів під навантаження або вивантаження (додаток 7 до пункту 4 Правил користування вагонами і контейнерами, затверджених наказом Мінтрансу України від 25.02.99 N 113, зареєстрованих в Мін'юсті України 15.03.99 за N 165/3458). Після одержання повідомлення відправник протягом 12 годин повинен припинити або обмежити до встановлених залізницею розмірів відвантаження продукції";

назву додатка до пункту 21 Правил після слова "вагонів" доповнити словом "(контейнерів)".

3. У Правилах видачі вантажів, затверджених наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644 "Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів" та зареєстрованих у Мін'юсті України 24.11.2000 за N 862/5083 (із змінами):

в абзаці другому пункту 1 останнє речення викласти в такій редакції:

"Одержувач письмово повідомляє начальника станції про спосіб повідомлення, прізвища відповідальних за приймання повідомлень працівників та номери телефонів (факсів), за якими надаються повідомлення";

у пункті 2:

абзац другий після слів "Для запису повідомлень" доповнити словами "(як про прибуття, так і про подавання вагонів під вивантаження)";

четвертий абзац виключити;

абзац дев'ятий пункту 12 викласти в такій редакції:

"При наявності на станції призначення або в одержувача вагонних ваг залізниця може здійснювати перевірку маси вантажів, що перевозяться навалом і насипом і прибули без ознак утрати, відповідно до договору між залізницею і одержувачем";

(дію змін до абзацу дев'ятого пункту 12 Правил видачі вантажів,
 затверджених
наказом Міністерства транспорту України
 від 21.11.2000 р. N 644
, зупинено з 28 лютого 2006 року згідно з
 повідомленням Державного комітету України з питань регуляторної
 політики та підприємництва, опублікованим у газеті
 "Урядовий кур'єр" від 07.03.2006 р. N 45)

пункт 13 доповнити словами "який видається вантажоодержувачу за його вимогою";

у пункті 14 слова "Тарні і штучні" виключити;

абзац другий пункту 15 після слів "такого контролю" доповнити словами "або відмітки в накладній про його складання";

у тексті абзацу другого пункту 19 слово "штабеля" замінити словом "навантаження";

друге речення пункту 23 після слова "заявлена" доповнити словом "письмово";

у другому абзаці пункту 27:

після позиції "руда марганцева і хромова" доповнити новою позицією такого змісту: "кварцити у подрібненому стані (фракції 0 - 6 мм)";

після позиції "будівельні матеріали" доповнити новою позицією такого змісту: "кварцити в кусках".

4. У Правилах оформлення перевізних документів, затверджених наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644 "Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів" та зареєстрованих у Мін'юсті України 24.11.2000 за N 863/5084 (із змінами):

пункт 1.2 доповнити новим абзацом у такій редакції:

"У разі оформлення станцією перевізних документів та здійснення розрахунків платежів за допомогою автоматизованих систем вантажовідправник разом з комплектом перевізних документів надає станції відправлення його електронну копію. Інформація, внесена в електронну копію перевізного документа, повинна відповідати даним, унесеним відправником в оригінал";

(дію змін до абзацу другого пункту 1.2 Правил оформлення перевізних
 документів, затверджених
наказом Міністерства транспорту України
 від 21.11.2000 р. N 644
, зупинено з 28 лютого 2006 року згідно з
 повідомленням Державного комітету України з питань регуляторної
 політики та підприємництва, опублікованим у газеті
 "Урядовий кур'єр" від 07.03.2006 р. N 45)

розділ 1 доповнити новими пунктами 1.5 та 1.6 у такій редакції:

"1.5. Перевезення власних (орендованих) локомотивів і вагонів у завантаженому та порожньому станах оформляються перевізними документами, в яких у графі "Найменування вантажу" відправником зазначається "Власний (орендований) вагон (локомотив). Власник (орендар) ..."; для порожніх вагонів, крім того, додається - "Повертається власнику (орендарю) під навантаження, в ремонт тощо".

Самостійне переміщення ("своїм ходом") власного (орендованого) локомотива між станціями коліями загального користування оформляється перевізними документами.

1.6. Оформлені відправником перевізні документи перевіряються і візуються начальником станції або уповноваженим ним працівником станції. Перевіркою встановлюються: наявність плану (дозволу) на перевезення, відсутність заборон і обмежень у даному напрямку перевезення, платоспроможність вантажовідправника, правильність заповнення бланків перевізних документів відповідно до цих Правил, наявність необхідних додаткових супровідних документів та дозволів на відправлення вантажу (митних, карантинних, санітарних та інших контролюючих органів).

Візування здійснюється після зазначеної перевірки і передує укладанню договору перевезення.

Порядок і термін подання відправниками на станцію перевізних документів на завантажені та порожні вагони (контейнери) встановлюються начальником станції за погодженням з відправниками";

у двадцять першому абзаці пункту 2.1 після слів "(видається окремо)" доповнити словами "та відмінні ознаки вантажу (у твердому, рідкому або вологому стані, у свіжому або сушеному та іншому вигляді)";

пункт 2.5 доповнити новим абзацом у такій редакції:

"Перевезення зі станцій Мамалига Львівської залізниці та Ізварине Донецької залізниці імпортних вантажів, які ввозяться через митний кордон України з підприємств, під'їзні колії яких розташовані на території іншої держави і примикають до цих станцій, призначенням на станції України, оформляється комплектом перевізних документів внутрішнього сполучення. У цьому разі відправником у правому верхньому куті перевізного документа проставляється відмітка "Імпорт";

позицію "Тарифні відмітки" пункту 3.1 доповнити реченням такого змісту:

"У разі застосування виняткового тарифу вказується його код";

пункт 4.6 доповнити новим абзацом у такій редакції:

"Станція (пункт) розпилення - це станція, яка встановлена наказом Укрзалізниці для розпилення маршрутів відправника для подальшого перевезення вантажів групами або окремими вагонами";

пункт 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1. Після прибуття вантажу на станцію призначення на зворотному боці накладної та дорожньої відомості у графі "Прибуття вантажу" проставляється календарний штемпель".

5. У Правилах розрахунків за перевезення вантажів, затверджених наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644 "Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів" та зареєстрованих у Мін'юсті України 24.11.2000 за N 864/5085 (із змінами):

пункт 1.5 доповнити новими абзацами в такій редакції:

"Припортові станції - це станції, які обслуговують морські та річкові порти України і яким, крім основного коду, присвоєно додатковий експортний код.

Прикордонна станція - це станція, що розташована перед кордоном із суміжною державою. Наступною за цією станцією є станція суміжної держави";

у пункті 1.9:

у абзаці першому слова "або на станції призначення" виключити;

у абзаці другому слово "одержувачу" виключити;

у пункті 1.11 слово та цифри "статтею 120" замінити словом та цифрами "статтями 118, 120, 122";

абзац перший пункту 2.3 доповнити реченням такого змісту:

"З експедитором договір укладається у разі виконання ним функцій відправника (одержувача)";

абзац четвертий пункту 2.6 викласти в такій редакції:

"Всі примірники накопичувальних карток та відомостей плати за користування вагонами (контейнерами) надсилаються станцією до ТехПД для проведення розрахунків. Після їх обробки в ТехПД два примірники повертаються на станцію, один з яких видається платнику";

друге речення пункту 2.7 викласти в такій редакції:

"Перший примірник переліку після прийняття вантажу до перевезення (або видачі) надається платнику через залізничну станцію";

у додатку 1 до пункту 2.3 Правил:

пункт 3.2 після слів "додаткові збори" доповнити словами "плату за користування вагонами і контейнерами";

у пункті 3.3 слова "не пізніше третього робочого дня" виключити;

пункт 4.3 після слів "оплати перевезення та додаткових послуг" доповнити словами "а також відмови від оплати наданих послуг";

доповнити додаток новим пунктом 7.5 у такій редакції:

"7.5. Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, один з яких - для залізниці, другий - вантажовласнику";

після слів "десять днів" розділу 7 доповнити розділами 8 - 10 у такій редакції:

"8. Застереження про конфіденційність

Сторони погодились, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9. Інші умови
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10. Додатки
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________". 

6. У Правилах зберігання вантажів, затверджених наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644 "Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів" та зареєстрованих у Мін'юсті України 24.11.2000 за N 866/5087 (із змінами):

пункт 4 після слова "вантажу" доповнити словами "(контейнера з вагона)";

у пункті 8:

після слова "одержувача" доповнити словом "(відправника)";

доповнити пункт новими абзацами в такій редакції:

"Термін безоплатного зберігання обчислюється:

якщо на станції призначення вивантаження здійснюється засобами: залізниці - з 24-ої години дати вивантаження вантажів; одержувача - з 24-ої години дати подавання вагонів під вивантаження;

при переадресуванні - після двох годин з моменту повідомлення про прибуття вантажу;

при затримці - з моменту затримки";

у пункті 9:

після слова "користування" доповнити словами "та на коліях станції відправлення";

доповнити пункт новими абзацами в такій редакції:

"Факт затримки вантажу засвідчується актом загальної форми.

Якщо вантаж для відправлення завозиться на місця загального користування частинами і в день пред'явлення перевізних документів не був зданий повністю, то збір за зберігання нараховується за загальну масу ввезеного вантажу. Збір у таких випадках справляється за час з моменту ввезення першої частини вантажу до моменту оформлення перевізних документів. У такому самому порядку нараховується збір за зберігання вантажу на станції відправлення, поверненого вантажовідправнику на його вимогу".

7. Пункт 8 Правил перевезення вантажів з оголошеною вартістю, затверджених наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644 "Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів" та зареєстрованих у Мін'юсті України 24.11.2000 за N 867/5088 (із змінами), доповнити словами "який зазначається у розділі "Тарифні відмітки" перевізних документів".

8. У Правилах перевезення вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів), затверджених наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644 "Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів" та зареєстрованих у Мін'юсті України 24.11.2000 за N 868/5089 (із змінами):

пункт 1 після слів "вино й горілка у відкритих ящиках" доповнити такими позиціями:

"метали чорні (листовий прокат, труби оцинковані, чавун) у вагонах відкритого типу;

феросплави, які допускаються до перевезення у вагонах відкритого типу";

перший абзац пункту 6 викласти в такій редакції:

"Провідники розміщуються у критому вагоні з вантажем, який вони супроводжують, або в окремому критому вагоні, який надається залізницею за заявкою відправника в рахунок його плану".

9. Перше речення пункту 4 Правил реалізації вантажів, затверджених наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644 "Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів" та зареєстрованих у Мін'юсті України 24.11.2000 за N 869/5090 (із змінами), доповнити словами "або працівників торгово-промислової палати".

10. У Правилах перевезення вантажів, які змерзаються, затверджених наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644 "Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів" та зареєстрованих у Мін'юсті України 24.11.2000 за N 870/5091 (із змінами):

абзац другий пункту 1 після позиції "Окалина доломітова" доповнити позицією "Пісок будівельний";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. У період року, зазначений у пункті 12 цих Правил, залізниця не приймає до перевезення вантажі, які змерзаються, без застосування профілактичних засобів від змерзання";

у пункті 11 слова "або про згоду одержувача на перевезення без застосування профілактичних засобів" виключити.

11. У Правилах обслуговування залізничних під'їзних колій, затверджених наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644 "Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів" та зареєстрованих у Мін'юсті України 24.11.2000 за N 875/5096 (із змінами):

у пункті 2.9:

абзац перший після цифр "25" доповнити літерою "М";

у абзаці другому слова "у тому числі" виключити;

у пункті 3.3 слова "власник колії зобов'язаний" замінити словами "власник колії та його контрагенти зобов'язані";

у абзаці четвертому пункту 3.4 слово "арбітражного" за текстом замінити словом "господарського".

12. У Правилах пломбування вагонів і контейнерів, затверджених наказом Мінтрансу України від 20.08.2001 N 542 та зареєстрованих у Мін'юсті України 10.09.2001 за N 793/5984 (із змінами):

абзац перший пункту 10 доповнити словами "за рахунок відправника (одержувача)";

після абзацу сьомого пункту 14 доповнити новим абзацом у такій редакції:

"на вагоні-хопері для цементу (цементовозі) - шість: два (дві) - на штурвали розвантажувальних люків і по одному (одній) на кришці кожного завантажувального люка";

у зв'язку з цим абзаци восьмий та дев'ятий вважати абзацами дев'ятим та десятим відповідно.

13. У Правилах переадресування вантажів, затверджених наказом Мінтрансу України від 20.08.2001 N 542 та зареєстрованих у Мін'юсті України 10.09.2001 за N 794/5985 (із змінами):

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"Переадресування вантажу дозволяється посадовою особою, на ім'я якої надається заява. Заява про переадресування надається на ім'я:";

у пункті 6:

абзац перший після слів "перевізними документами" доповнити словами "(крім імпортних та транзитних вантажів)";

абзац другий доповнити словами "а для вантажу, що перевозився на відкритому рухомому складі, - "За масою первинного відправника";

доповнити Правила пунктом 19 у такій редакції:

"19. Переадресування порожніх власних та арендованих вагонів і контейнерів провадиться згідно з цими Правилами".

14. У Правилах перевезення вантажів навалом і насипом, затверджених наказом Мінтрансу України від 20.08.2001 N 542 та зареєстрованих у Мін'юсті України 10.09.2001 за N 795/5986 (із змінами):

у пункті 1.3:

перше речення викласти в такій редакції:

"Після вивантаження забруднювальних вантажів із критих та спеціальних (спеціалізованих) вагонів одержувач повинен промити ці вагони у спеціально обладнаних місцях";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Промивання вагонів після вивантаження вантажів, зазначених у додатку 2, не провадиться: при перевезенні цих вантажів у вагонах відкритого типу, а також кільцевими маршрутами (у разі повернення порожніх вагонів після вивантаження за перевізними документами); якщо вагони після вивантаження використовуються під навантаження таких же вантажів; при здвоєних операціях; після вивантаження власних та орендованих вагонів, а також спеціалізованих вагонів, які використовуються для перевезення одних і тих самих вантажів.

У разі необхідності перевезення порожніх вагонів для промивання на іншу станцію таке перевезення здійснюється за перевізними документами згідно з Договором. Плата за перевезення цих вагонів справляється у порядку, встановленому Тарифним керівництвом N 1 для перевезення вагонів на дезінсекцію";

позиції 31, 32 додатка 1 до Правил доповнити словами та цифрами "Феросплави (крім небезпечних) фракцій більше 13 мм";

у додатку 2 до Правил:

після слів "комбікорми різні" доповнити словами "у критих вагонах";

слова "Речовини землеудобрювальні" замінити словами "Добрива мінеральні в критих вагонах";

позицію "Шлак різний" доповнити словами "(крім гранульованого)";

після слів "Шрот (крім гранульованого)" доповнити словами "у критих вагонах".

15. У Правилах перевезення вантажів у вагонах відкритого типу, затверджених наказом Мінтрансу України від 20.08.2001 N 542 та зареєстрованих у Мін'юсті України 10.09.2001 за N 796/5987 (із змінами):

пункти 5 та 6 викласти в такій редакції:

"5. Перед навантаженням вантажів, які містять дрібні фракції, відправник зобов'язаний пересвідчитися, що перевезення у наданому вагоні не призведе до втрати вантажу. Якщо втрата можлива через конструктивні зазори, відправник зобов'язаний вжити додаткових заходів щодо їх ущільнення, для чого йому залізницею надається безоплатний час користування вагонами до 30 хвилин на всю одночасно подану групу вагонів.

У разі навантаження у вагони відкритого типу вантажів, які містять дрібні фракції, відправник повинен вжити заходів щодо запобігання видуванню або просипанню дрібних часток вантажу під час перевезення, особливо у випадках навантаження вище рівня бортів вагона (із "шапкою"). Такі заходи розроблюються відправником окремо для кожного виду вантажу.

Поверхня вантажу у всіх випадках розрівнюється і ущільнюється. Для розрівнювання і ущільнення вантажу відправник може використовувати механізовані установки та інші пристрої.

6. З метою забезпечення збереженості всіх вантажів, що перевозяться у вагонах відкритого типу, на їх поверхню відправником наноситься захисне маркування або застосовується покриття плівкою (емульсією) чи інше закріплення верхнього шару вантажу";

у додатку до пункту 1 Правил позицію "Фосфорити (руда фосфоритна)" після цифр "43106" доповнити комою і цифрами ", 43107".

16. У Правилах перевезення вантажів в універсальних контейнерах, затверджених наказом Мінтрансу України від 20.08.2001 N 542 та зареєстрованих у Мін'юсті України 10.09.2001 за N 798/5989 (із змінами):

у пункті 14:

перше речення абзацу першого після слова "завантажений" доповнити словами "та порожній власний або орендований контейнер";

у абзаці четвертому слово "правій" замінити словом "лівій", а слово "лівій" замінити словом "правій";

у абзаці п'ятому слова "у лівій частині графи" замінити словами "у графі "Індекс і номер контейнера", слова "у правій - чотиризначний" замінити словами "а в графі "Код власника" - двозначний";

доповнити пункт новим абзацом у такій редакції:

"Оформлення перевізних документів на власні та орендовані порожні контейнери здійснюється аналогічно до зазначеного вище порядку. При цьому у графі "Найменування вантажу" зазначається "Порожній, власний (орендований), власник (орендар) ___________".

17. Абзац перший пункту 2 Правил перевезення вантажів маршрутами відправника, затверджених наказом Мінтрансу України від 28.05.2002 N 334 та зареєстрованих у Мін'юсті України 08.07.2002 за N 565/6853, після слова "відправником" доповнити словами та цифрами "відповідно до Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Мінтрансу України від 20.12.96 N 411 та зареєстрованих у Мін'юсті України 25.02.97 за N 50/1854, та плану формування поїздів".

(дію змін до абзацу першого пункту 2 Правил перевезення вантажів
маршрутами відправника, затверджених
наказом Міністерства
 транспорту України від 28.05.2002 р. N 334
, зупинено
 з 28 лютого 2006 року згідно з повідомленням Державного комітету
 України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 опублікованим у газеті "Урядовий кур'єр" від 07.03.2006 р. N 45)

18. Додаток 4 до пункту 1 Правил складання актів, затверджених наказом Мінтрансу України від 28.05.2002 N 334 та зареєстрованих у Мін'юсті України 08.07.2002 за N 567/6855, викласти в такій редакції:

  

Форма ВУ-25М 

Станція ___________________
__________________ залізниці 

  

АКТ N ______
про пошкодження вагона

Складено ___ ____________ ____ р. ________________________
                                                                                                (години, хвилини)

Вагон N _____________, приписаний до ______________________, збудований _____________ року,
                                                                                                           (депо, залізниця)
останній плановий ______________________ ремонт виконано ________________________________
                                                                      (вид)                                                                                              (завод, депо, дата)
унаслідок порушень _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                               (ПТЕ, правил маневрової роботи, Технічних умов завантаження та кріплення вантажів та ін.)
пошкоджений на _______________________________________________________________________
                                                                                               (N колії, поїзда, під'їзна колія та ін.)
______________________________________________________________________________________
з вини ________________________________________________________________________________
                                                               (найменування підприємства залізниці або іншого підприємства)
______________________________________________________________________________________ 

Перелік пошкоджень вагона 

Кількість пошкоджених деталей 

Вартість пошкодженої деталі (грн.) 

Сума (грн.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

Зворотний бік форми ВУ-25М

Вартість ремонту вагона ____ грн. ____ коп.

Додаткові відомості
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Вагон підлягає _________________________________________________________________________
                                                                        (вид необхідного ремонту або виключення із інвентарного парку)

Термін прибирання вагона зі станції, перегону ______________________________________________

Представник вагонного депо                                    Ревізор з безпеки руху поїздів та
(начальник ПТО, майстер, оглядач вагонів)                             автотранспорту у вагонному господарстві
                                                                                         ревізорської дільниці
(при зіткненнях і сходах вагонів
                                                                                                                      або пошкодженні рефрижераторного рухомого складу)

________  __________  _____________________       ___________       __________________________
   (посада)           (підпис)            (прізвище, ім'я, по батькові)                   (підпис)                         (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник вагонного депо     ____________          _____________________________
                                                                                (підпис)                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

         М. П.

Відповідальний представник підприємства,
організації, винних у пошкодженні вагона  
 __________    ___________   _____________________
                                                                                                                (посада)                  (підпис)              (прізвище, ім'я, по батькові)

         М. П.

Вагон направляється для ремонту на __________________________________________ завод (депо)
_____________________________ залізниці або промислове підприємство ______________________
______________________________________________________________________________________
вагонним депо _______________________ із станції _________________________________________
________________________________________ залізниці при супроводжувальному листку ф. ВУ-26.

"___" ____________ ____ р.

Начальник вагонного депо    ____________      _________________________
                                                                               (підпис)                        (прізвище, ім'я, по батькові)

         М. П.

Вагон прийнятий                                                                       Порядковий номер запису
з поточного ремонту __________________                             вагона в книзі ф. ВУ-16 _______________
                                                             (дата і час)

Представник депо   _______________      _____________      __________________________________
                                                            (посада)                              (підпис)                                       (прізвище, ім'я, по батькові) 

АКТ N ____ 

                                 від ___ ____________ ____ року     на вагон N ________________  

Перелік додаткових пошкоджень, що виявилися при виконанні робіт з ліквідації транспортної події (катастрофи, зіткнення або сходу вагона):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Висновок комісії про необхідний вид ремонту вагона (з урахуванням пошкодження при зіткненні або сході) або виключення з інвентарного парку із зазначенням підстав
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

                                Начальник вагонного депо             ___________   __________________________
                                                                                                                                    (підпис)                       (прізвище, ім'я, по батькові) 

                                Ревізор з безпеки руху поїздів та
                                автотранспорту у вагонному
                                господарстві ревізорської дільниці  ___________   _________________________
                                                                                                                                    (підпис)                       (прізвище, ім'я, по батькові) 
   М. П.
                                Начальник відбудовного поїзда       ___________  __________________________

                                                                                                                                    (підпис)                       (прізвище, ім'я, по батькові) 

".

19. У Правилах заявлення та розгляду претензій, затверджених наказом Мінтрансу України від 28.05.2002 N 334 та зареєстрованих у Мін'юсті України 08.07.2002 за N 568/6856 (із змінами):

останній абзац пункту 1 викласти в такій редакції:

"Претензії щодо повернення переборів платежів, сплачених при відправленні вантажу, можуть заявлятися відправником залізниці відправлення, сплачених при одержанні вантажу, - одержувачем залізниці призначення";

у абзаці першому пункту 2 слова "або уповноваженій особі" виключити;

абзац п'ятий пункту 9 викласти в такій редакції:

"щодо повернення перебору провізної плати відправнику - квитанція про приймання вантажу, одержувачу - накладні; у разі прострочення доставки вантажу, порожніх власних та орендованих вагонів - накладні".

20. У Правилах планування перевезень вантажів, затверджених наказом Мінтрансу України від 09.12.2002 N 873 та зареєстрованих у Мін'юсті України 29.12.2002 за N 1030/7318 (із змінами):

Розділ 1 доповнити пунктом 1.5 у такій редакції:

"1.5. За домовленістю сторін замовлення на перевезення та їх узгодження може надаватися в електронному вигляді";

пункт 2.2 викласти в такій редакції:

Абзац п'ятий пункту 20 виключено

(згідно з наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

"2.2. Для експортних вантажів, що перевозяться через морські (річкові) порти, вказуються станція перевантаження із залізничного на морський (річковий) транспорт та країна призначення. Для вантажів, що перевозяться через сухопутні прикордонні переходи у треті країни, вказуються передаточна прикордонна станція та країна призначення. Для експортних вантажів, що перевозяться у треті країни, вказується одержувач або експедитор. Для вантажів, що перевозяться у країни СНД та Балтії, вказується, крім того, експедитор для транзитних держав СНД та Балтії. Для перевезень у прямому змішаному залізнично-водному сполученні (далі - пряме змішане сполучення) вказуються найменування залізниці і станції перевалки та пункт призначення. Для перевезень за участю ліній вузької колії зазначаються залізниця та станція перевантаження.

Перевезення завантажених контейнерів у вагонах плануються за номенклатурною групою "Вантажі у контейнерах". Перевезення вантажів у контейнерах Укрзалізниці за межі України здійснюються за погодженням вантажовідправника з підприємством, на балансі якого перебувають контейнери.

Порожні контейнери належності залізниць країн СНД і Балтії, які повертаються залізничній адміністрації-власниці після розвантаження, перевозяться поза планом.

Залізниця може відмовити у прийманні замовлення на перевезення вантажів за відсутності у неї технічних або технологічних можливостей для здійснення перевезень з повідомленням про це відправника через начальника станції";

(дію змін до абзаців першого та п'ятого пункту 2.2 Правил планування перевезень
 вантажів, затверджених
наказом Міністерства транспорту України
 від 09.12.2002 р. N 873
, зупинено з 28 лютого 2006 року згідно з повідомленням
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 опублікованим у газеті "Урядовий кур'єр" від 07.03.2006 р. N 45)

пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Разом з проектом місячного плану на перевезення вантажів відправники за наявності достатньої кількості вантажу надають управлінням залізниць відправлення плани перевезень вантажів маршрутами за встановленою формою (додаток 4). Залізниці на підставі цих планів і договорів розробляють та узгоджують з відправниками календарні плани навантаження маршрутів та надсилають їх станціям для виконання. Календарні плани перевезень вантажів маршрутами можуть коригуватися залізницею за заявою відправника, наданою за дві доби до початку декади.

Плани перевезення маршрутами у цілому для залізниці і за родами вантажів затверджуються начальником залізниці з повідомленням начальників дирекцій залізничних перевезень, які в свою чергу доводять ці плани до відома станцій, а станції - до відома відправників.

У разі неподання вантажовідправником плану перевезень вантажів маршрутами у встановлений термін або надання плану у занижених (у порівнянні з місячними обсягами) розмірах кількість планових маршрутів встановлює начальник станції.

(дію змін до абзацу третього пункту 2.5 Правил планування перевезень
 вантажів, затверджених
наказом Міністерства транспорту України
 від 09.12.2002 р. N 873
, зупинено з 28 лютого 2006 року згідно з повідомленням
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 опублікованим у газеті "Урядовий кур'єр" від 07.03.2006 р. N 45)

В окремих випадках за заявами вантажовідправників начальник дирекції може дозволити напередодні дня навантаження зміну станції призначення маршруту у межах передбаченого планом перевезень залізниць призначення, крім експорту";

пункт 2.10 після слова "призначення" доповнити словами "а також зміна вантажоодержувачів (крім експортних та тих, що одержують вантажі в портах)";

пункт 2.11 викласти в такій редакції:

"2.11. Начальник станції за заявою відправника дозволяє позапланове навантаження на залізниці України (крім призначенням у морські та річкові порти, на прикордонні переходи та маршрутами) у порядку, встановленому начальником залізниці, за наявності рухомого складу і за умови сплати відправником належних платежів та зміни в місячних планах згідно зі статтею 21 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457";

у абзаці першому пункту 2.12 слова "виконання регулювального завдання на здачу порожніх вагонів" замінити словами "платоспроможності відправника";

пункт 3.1 доповнити абзацами такого змісту:

"Експортні вантажі - це вантажі, які вивозяться з території України за її межі, у т. ч. через морські (річкові) порти, термінали.

Імпортні вантажі - це вантажі, які ввозяться на територію України чи надходять з під'їзних колій, розташованих на території іншої держави, або через морські (річкові) порти, термінали.

Транзитні вантажі - це вантажі, перевезення яких (у т. ч. за участю інших видів транспорту) розпочинається і закінчується за межами території України";

у абзаці першому пункту 3.2 цифри "15" замінити цифрами "16";

у пункті 3.3 цифри "13" замінити цифрами "14";

абзац другий пункту 3.7 викласти в такій редакції:

"Після узгодження Укрзалізницею із залізничними адміністраціями країн призначення або з портами обсягів та умов прийому вантажів додатковий план перевезення доводиться до відома залізницям відправлення для виконання. Перевезення вантажів у порти та треті країни погоджуються із залізницями, які передають ці вантажі в порти та треті країни";

пункт 3.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Начальник станції за заявою відправника та за погодженням порту дозволяє зміни країни призначення, а також одержувача (експедитора) в порту, передбачені планом перевезення експортних вантажів через морський або річковий порт";

у пункті 3.9:

після слова "відправників" доповнити словами "та за погодженням з Укрзалізницею";

слова "з одночасним повідомленням про це Укрзалізниці, якій надається копія дозволу на навантаження" виключити;

у пункті 6.2:

у другому реченні абзацу другого слова і цифри "із 17 годин 00 хвилин" замінити словами і цифрами "із 17 годин 01 хвилини";

доповнити пункт новим абзацом у такій редакції:

"За домовленістю сторін можливе ведення облікової картки в електронному вигляді";

абзац перший пункту 6.7 доповнити реченням у такій редакції:

"Для експортних вантажів вказуються залізниці, які передають вантаж за кордон";

абзац перший пункту 6.9 після слова "відправник" доповнити словами "не пізніше другої доби після ліквідації аварії";

у графі 14 додатка 5 слова "для місцевого сполучення" замінити словами "та одержувач".

(дію змін до Додатка 5 Правил планування перевезень вантажів,
 затверджених
наказом Міністерства транспорту України
 від 09.12.2002 р. N 873
, зупинено з 28 лютого 2006 року згідно з
 повідомленням Державного комітету України з питань регуляторної
 політики та підприємництва, опублікованим у газеті "Урядовий кур'єр"
 від 07.03.2006 р. N 45)

21. У Правилах перевезення наливних вантажів, затверджених наказом Мінтрансу України від 18.04.2003 N 299 та зареєстрованих у Мін'юсті України 07.07.2003 за N 558/7879 (із змінами):

у абзаці четвертому пункту 1.1.4:

слова "Аварійна картка додається" виключити;

доповнити реченням такого змісту:

"У разі відсутності аварійної картки на вантаж вона розробляється відправником за відповідною формою та додається до перевізних документів, про що в них проставляється відмітка "Аварійна картка додається";

у пункті 1.2.7:

абзац другий доповнити реченням такого змісту:

"Порожні спеціалізовані власні та орендовані цистерни, контейнери-цистерни після вивантаження пломбуються вантажоодержувачем ЗПП або свинцевими пломбами";

абзац третій:

після слова "Порожня" доповнити словами "власна (найменування власника)";

після слова "безпечна" доповнити словами "направляється до пункту навантаження (у ремонт)";

абзац четвертий:

після слова "Порожня" доповнити словами "власна (найменування власника)";

після слів "не очищена" доповнити словами "повертається власнику, направляється до пункту навантаження (у ремонт)";

у додатку 1 до Правил:

у позиції "Розчинник спиртовмісний "Лакол" у графі 4 слова "спирту етилового розчин" замінити словами "спирт етиловий технічний";

у позиції "Бісульфат натрію (натрію дитіоніт), розчин":

у графі 1 слово "Бісульфат" замінити словом "Бісульфіт";

у графі 5 слово "бисульфат" замінити словом "бисульфит";

у позиції "Етиленхлоргідрин" графу 5 доповнити комою і цифрою "3";

у позиції "Ефір етиловий" графу 6 після слів "Легко займається" доповнити словом "Отруйно";

у позиції "Засоби для чищення універсальні на основі спирту етилового технічного" у графі 4 слова "спирту етилового розчин" замінити словами "спирт етиловий технічний";

у позиції "Капролактам" у графі 5 після цифри "4" літеру "а" виключити;

після позиції "Композиція ГЛІМС" виключити позиції:

"Кислоти нафтотенові

Кислоти розгалужені монокарбонові (ВІК)

Клей каніфольний

Коагулянт оксихлориду алюмінію (алюмінію аксохлорид, коагулянт)

Композиції ізоціанатні (суризони)

Композиція бромід кальцію-бромід цинку розчин

Композиція ГЛІМС";

у позиції "композиції ароматичні харчові" у графі 4 слово "харчового" замінити словом "винного";

у позиції "Лакойль" у графі 5 слова "трафарет приписки" виключити;

у позиції "Парафіни нафтові тверді" у графі 6 слова і цифри "Їдке", "Отруйно", "Прикриття 0-0-1-0" виключити;

у позиції "Парахлорбензотрифторид":

графу 1 доповнити словом "(п-хлорбензотрифторид)";

у графі 4 слова "Див. п-хлорбензотрифторид" замінити словами "У спеціалізованих цистернах в/в";

графу 5 доповнити словами і цифрою "Парахлорбензотрифторид, "Х", трафарет приписки, 3";

графу 6 доповнити словами і цифрами "Легко займається", "Прикриття 3/0-0-1-0";

у позиції "Парахлорбензальхлорид" графу 6 доповнити словом "Їдке";

у позиції "Парахлорбензотрихлорид":

у графі 4 слова "Див. п-хлорбензотрихлорид" замінити словами "У спеціалізованих цистернах в/в";

графу 5 доповнити словами і цифрами "Парахлорбензотрихлорид, "Х", трафарет приписки, 8, 6а";

графу 6 доповнити словами "Їдке", "Отруйно";

у позиції "Пароантрацен" графу 6 доповнити словами і цифрами "Отруйно", "Прикриття 0-0-1-0";

у позиції "Пек рідкий" у графі 1 цифри "2811" замінити цифрами "2810".

 

Начальник Головного
комерційного управління
Укрзалізниці
 

 
 
С. П. Алєнічев
 

Опрос