Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О введении обязательного резервирования средств по валютным операциям, связанным с привлечением резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов

Национальный банк
Положение, Постановление от 12.08.2005 № 291

Про запровадження обов'язкового резервування коштів за валютними операціями, пов'язаними із залученням резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів

Постанова Правління Національного банку України
від 12 серпня 2005 року N 291

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2005 р. за N 967/11247

Положення, затверджене цією постановою,
 втратило чинність з 12 березня 2006 року
(у зв'язку із закінченням строку його дії)

Додатково див. лист
 Національного банку України
 від 7 листопада 2005 року N 13-126/5574-10080

Відповідно до статті 99 Конституції України та статті 30 Закону України "Про Національний банк України", з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок обов'язкового резервування коштів за валютними операціями, пов'язаними із залученням резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів (додається). Зазначене Положення діє протягом 6 місяців з моменту набрання ним чинності.

2. Установити вимогу щодо резервування коштів за валютними операціями, пов'язаними із залученням резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, у розмірі 20 відсотків від загальної суми валютної операції.

Після закінчення строку резервування кошти резервування підлягають поверненню резиденту.

3. Операційному управлінню Національного банку України (В. Д. Щуцький) забезпечити облік коштів резервування в розрізі уповноважених банків.

4. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) довести цю постанову після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків для керівництва і використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного регулювання (О. А. Щербакова).

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Положення
про порядок обов'язкового резервування коштів за валютними операціями, пов'язаними із залученням резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів

Положення про порядок обов'язкового резервування коштів за валютними операціями, пов'язаними із залученням резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів (далі - Положення), розроблене відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статті 30 Закону України "Про Національний банк України" та встановлює порядок обов'язкового резервування коштів під час здійснення резидентами вищезазначених валютних операцій з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України.

1. Резиденти, у тому числі уповноважені банки (далі - суб'єкти резервування), які залучають кредити, позики в іноземній валюті від нерезидентів (крім кредитів овернайт та овердрафт, що отримуються уповноваженими банками на строк не більше одного операційного дня) на строк, що не перевищує 180 календарних днів, здійснюють обов'язкове резервування коштів у Національному банку України (далі - резервування) у порядку, установленому цим Положенням. За цими валютними операціями резервуванню підлягають кошти, які надходять від нерезидентів на рахунки резидентів в уповноважених банках, кореспондентські рахунки уповноважених банків.

2. Національний банк України (далі - Національний банк) має право встановлювати розпорядчим документом у формі постанови Правління Національного банку України строк резервування коштів та розмір резервування за вищезазначеними операціями в процентному відношенні до загальної суми валютної операції.

3. Суб'єкт резервування здійснює резервування на строк проведення валютної операції, але не менше десяти робочих днів.

4. Суб'єкт резервування здійснює резервування у валюті операції.

5. Операційне управління Національного банку для обліку коштів резервування відкриває рахунки в розрізі банків (далі - рахунок у Національному банку). Операційне управління Національного банку номери рахунків, на які зараховуються кошти резервування, доводить до відома уповноважених банків окремо.

Кошти резервування обліковуються в Національному банку на балансовому рахунку 3207.

6. На кошти резервування, що зараховані на рахунок у Національному банку, проценти не нараховуються.

7. Уповноважений банк зобов'язаний відмовити суб'єкту резервування в проведенні операцій на суму коштів, яка отримана від нерезидента, якщо суб'єкт резервування не здійснить резервування відповідно до вимог цього Положення.

8. Суб'єкт резервування не пізніше наступного дня після зарахування на поточний рахунок в уповноваженому банку коштів за операціями, що підлягають резервуванню, подає до уповноваженого банку, що обслуговує рахунок суб'єкта резервування (далі - обслуговуючий банк), два примірники письмової заяви про резервування коштів (далі - заява про резервування) із зазначенням:

повної назви, місцезнаходження - для юридичних осіб;

прізвища, імені, по батькові та місця проживання - для фізичних осіб;

виду валютної операції, за якою здійснюється резервування;

розміру та строку резервування;

суми коштів, яка надійшла на рахунок суб'єкта резервування;

дати зарахування коштів на рахунок та дати подання заяви про резервування.

Заява про резервування засвідчується підписом керівника або заступника керівника та відбитком печатки суб'єкта резервування.

9. Суб'єкт резервування подає до обслуговуючого банку разом із заявою про резервування платіжне доручення, на підставі якого здійснюватиметься перерахування коштів резервування з рахунку суб'єкта резервування на окремий розподільчий рахунок, відкритий в обслуговуючому банку для обліку коштів резервування в розрізі суб'єктів резервування.

У реквізиті "Призначення платежу" платіжного доручення зазначається "кошти резервування".

10. Обслуговуючий банк перевіряє правильність оформлення заяви про резервування, платіжного доручення та їх відповідність вимогам нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі цього Положення.

Обслуговуючий банк не приймає до виконання заяву про резервування і платіжне доручення, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі цього Положення. Обслуговуючий банк повертає суб'єкту резервування на доопрацювання зазначені документи не пізніше наступного робочого дня з дати їх отримання від суб'єкта резервування.

Суб'єкт резервування має внести виправлення до відповідних документів і подати їх обслуговуючому банку не пізніше двох робочих днів з дати їх повернення обслуговуючим банком.

11. Обслуговуючий банк приймає до виконання оформлені належним чином заяву про резервування та платіжне доручення в день їх подання суб'єктом резервування.

12. Днем внесення коштів резервування, від якого починається відлік строку резервування, є день прийняття обслуговуючим банком від суб'єкта резервування до виконання заяви про резервування та платіжного доручення на внесення коштів резервування, для уповноваженого банку - суб'єкта резервування таким днем є день зарахування коштів на кореспондентський рахунок Національного банку.

13. Обслуговуючий банк на одному із примірників заяви про резервування робить відмітку про обсяг перерахованої іноземної валюти на рахунок у Національному банку, дату перерахування та строк, на який здійснюватиметься резервування, яка засвідчується підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки банку.

Обслуговуючий банк повертає на адресу суб'єкта резервування протягом двох робочих днів з дати перерахування коштів на рахунок у Національному банку один примірник заяви про резервування із відповідною відміткою.

14. Заява про резервування, оформлена згідно із пунктом 13 цього Положення, є документом, який підтверджує здійснення резервування, для уповноваженого банку - суб'єкта резервування таким підтвердженням є виписка з рахунку в Національному банку.

15. Обслуговуючий банк перераховує кошти резервування з окремого рахунку банку "Кошти в розрахунках" (балансовий рахунок 1502) на рахунок у Національному банку не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання від суб'єкта резервування оформленої належним чином заяви про резервування та платіжного доручення на внесення коштів резервування.

Уповноважений банк - суб'єкт резервування перераховує кошти резервування на рахунок у Національному банку не пізніше робочого дня, наступного за днем надходження на його кореспондентський рахунок коштів, які підлягають резервуванню.

16. Обслуговуючий банк має право одним платіжним дорученням перерахувати на рахунок у Національному банку суму, рівну сумам резервування, які надійшли на підставі кількох платіжних доручень суб'єктів резервування на здійснення резервування.

17. Обслуговуючий банк, уповноважений банк - суб'єкт резервування за п'ять робочих днів до дня завершення строку резервування направляє до Національного банку письмову заяву про повернення коштів резервування із зазначенням дати повернення коштів резервування, строку резервування та суми коштів, яка підлягає поверненню.

18. Національний банк повертає на рахунок обслуговуючого банку, уповноваженого банку - суб'єкта резервування кошти резервування в день закінчення строку резервування, який зазначено в заяві обслуговуючого банку, уповноваженого банку - суб'єкта резервування про повернення коштів резервування.

Обслуговуючий банк зараховує кошти на поточний рахунок суб'єкта резервування не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання коштів від Національного банку.

19. Суб'єкт резервування має право на дострокове повернення коштів резервування в разі допущеної під час здійснення резервування помилки, дострокового погашення кредитів, наявності обставин непереборної сили тощо.

Суб'єкт резервування для здійснення дострокового повернення коштів резервування звертається до обслуговуючого банку (уповноважений банк - суб'єкт резервування - до Національного банку) з заявою про дострокове повернення коштів резервування, у якій зазначається підстава для проведення такої операції. Разом із заявою про дострокове повернення коштів, оформленою відповідно до вимог пункту 8 цього Положення, суб'єкт резервування подає підтвердні документи.

Обслуговуючий банк перевіряє наявність підстав для дострокового повернення коштів резервування, правильність оформлення заяви про дострокове повернення коштів, а також відповідність сум, які зазначені в цій заяві та поданих суб'єктом резервування документах.

Обслуговуючий банк повертає суб'єкту резервування протягом двох робочих днів заяву про дострокове повернення коштів у разі її оформлення з порушенням вимог цього Положення, відсутності підстав для дострокового повернення коштів резервування.

За наявності підстав для дострокового повернення коштів резервування, правильності оформлення заяви, зазначеної в цьому пункті, обслуговуючий банк приймає таку заяву до виконання і не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття заяви до виконання, надсилає заяву про дострокове повернення коштів резервування до Національного банку.

Національний банк повертає кошти резервування на рахунок обслуговуючого банку, уповноваженого банку - суб'єкта резервування не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання заяви про дострокове повернення коштів.

Обслуговуючий банк зараховує кошти на поточний рахунок суб'єкта резервування не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання коштів від Національного банку.

20. Суб'єкти резервування та обслуговуючі банки несуть відповідальність за недотримання вимог цього Положення згідно із законодавством України.

 

Директор Департаменту
валютного регулювання 

 
О. А. Щербакова
 

Опрос