Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам составления, представления и проведения экспертизы заявки на регистрацию квалифицированного указания происхождения товара и/или права на использование зарегистрированного квалифицированного указания происхождения товара

Министерство образования и науки
Приказ от 29.06.2005 № 386
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 29 червня 2005 року N 386

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2005 р. за N 960/11240

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2001 року N 598
 згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
від 12 березня 2021 року N 536-21)

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" та Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1716, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2001 року N 598, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2001 року за N 772/5963, що додаються.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності:

подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікувати цей наказ в офіційному бюлетені "Промислова власність".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М. В.

 

Міністр 

С. М. Ніколаєнко 

 

ЗМІНИ
до Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару

1. У розділі 1:

у пункті 1.2:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"представник - представник у справах інтелектуальної власності, зареєстрований згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року N 545 (із змінами), або інша довірена особа";

після абзацу восьмого додати новий абзац дев'ятий такого змісту:

"Порядок - Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1716".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий і десятий уважати відповідно абзацами десятим та одинадцятим.

2. У розділі 2:

у пункті 2.3.1 слово "надходження" замінити словом "подання";

після пункту 2.3.1 додати новий пункт 2.3.2 такого змісту:

"У розділі "Номер заявки, визначений заявником" проставляється порядковий номер, наданий заявці заявником".

У зв'язку з цим пункти 2.3.2 - 2.3.12 уважати відповідно пунктами 2.3.3 - 2.3.13;

пункт 2.5.3 викласти в такій редакції:

"2.5.3. Розрахунковий документ про сплату збору за подання заявки, якщо це необхідно відповідно до пункту 3.12 Правил";

у пункті 2.5.4 цифри "3.4" замінити цифрами "3.7".

3. Розділ 3 викласти в такій редакції:

"3. Подання та попередній розгляд заявки та документів, що додаються до неї

3.1. Відповідно до частини 1 статті 10 Закону заявка подається до Держдепартаменту. Заявку безпосередньо подають або надсилають на адресу Укрпатенту, зазначену у формі заявки.

Заявку може бути подано з використанням факсимільного зв'язку з наступним поданням її оригіналу відповідно до пункту 3.10 цих Правил.

3.2. Заявка подається особою, яка має право на реєстрацію та зазначена в заявці як заявник, або через її представника.

3.3. Заявка, заявником у якій зазначена іноземна особа або особа без громадянства, подається через представника у справах інтелектуальної власності, зареєстрованого згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року N 545 (із змінами), якщо інше не встановлено міжнародним договором України.

3.4. Заявка, у якій зазначено два заявника чи більше, подається через їх спільного представника. Ним, зокрема, може бути один із заявників, призначений усіма іншими заявниками.

3.5. Представником може бути фізична або юридична особа.

3.6. Представник зобов'язаний вчиняти дії щодо подання заявки за наданими йому повноваженнями особисто. Він може передати своє повноваження іншій особі (заміснику) відповідно до договору із заявником або закону.

3.7. У разі подання заявки через представника (замісника) вона має містити відповідну довіреність, а також переклад довіреності на українську мову, якщо вона викладена іншою мовою.

Довіреність може стосуватися однієї чи декількох заявок. Якщо довіреність стосується понад одну заявку, кожна наступна заявка має містити її копію з написом на ній "оригінал довіреності міститься в заявці N ...", у якій зазначено відповідний номер заявки.

У довіреності зазначаються:

ім'я особи, яка її видала;

ім'я (найменування) особи, яку представляють;

ім'я (найменування) особи, якій вона видана;

дії, які зобов'язана та/або має право вчиняти особа, якій видана довіреність;

дата її вчинення.

Довіреність підписується особою, яка її видала. Довіреність від імені юридичної особи України скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

Довіреність, видана у порядку передоручення, має бути нотаріально посвідчена, крім випадків, установлених частиною 4 статті 245 Цивільного кодексу України.

Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії.

Довіреність, в якій не вказана дата її вчинення, є недійсною, тому до уваги не береться.

Форма і строк довіреності, виданої поза межами України, визначаються за законом країни, де була видана довіреність.

3.8. Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це Укрпатент. Датою такого повідомлення вважається дата одержання Укрпатентом відповідного письмового повідомлення, у тому числі поданого з використанням факсимільного зв'язку за умови дотримання положень пункту 3.10.

Із припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність передоручення.

У разі припинення дії довіреності Укрпатент зобов'язаний негайно повернути її представнику.

3.9. Якщо заявка, що має містити довіреність, такої не містить, представник повинен долучати її до заявки самостійно або у відповідь на повідомлення Укрпатенту. При цьому, якщо дата подання заявки передує даті вчинення довіреності, представник повинен подати разом з довіреністю заяву або інший документ заявника про схвалення ним подання заявки представником.

3.10. Заявку може бути подано з використанням факсимільного зв'язку. У цьому разі датою подання заявки вважається дата одержання Укрпатентом факсимільної копії заяви (останньої її частини в разі подання матеріалів заявки під час переходу з однієї доби на наступну). Оригінал таким чином поданої заявки разом із супровідним листом, в якому зазначено про попереднє подання її факсимільної копії, має надійти до Укрпатенту протягом одного місяця від дати одержання ним факсимільної копії.

Якщо факсимільна копія заявки або її частина не може бути прочитана, вона вважається неподаною в частині, що не може бути прочитана.

У разі подання заявки з використанням факсимільного зв'язку у вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону, чи після закінчення робочого дня в Укрпатенті датою подання заявки є перший за ним робочий день.

3.11. Разом із заявкою може бути подано її електронний примірник на дискеті чи компакт-диску CD-R, виконаний відповідно до комп'ютерної програми, затвердженої Держдепартаментом, що розміщується на веб-сайтах Держдепартаменту та Укрпатенту.

3.12. За подання заявки сплачується збір згідно з Порядком. Збір має бути сплачено до спливу двох місяців від дати подання заявки. У разі сплати збору до дати подання заявки вона повинна надійти до Укрпатенту:

до спливу трьох місяців від дати зарахування суми збору на поточний рахунок Укрпатенту за умови, що на дату подання заявки розмір збору залишився незмінним;

протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору.

Документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунка Укрпатенту, яка знаходиться в Укрпатенті і дає змогу ідентифікувати заявку.

У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунка Укрпатенту зазначення порядкового номера заявки, визначеного заявником, та в разі зарахування збору на поточний рахунок Укрпатенту пізніше допустимої згідно з законом кінцевої дати його сплати, а також у разі сплати збору в іншій валюті, ніж встановлена для заявника згідно з графою 3 чи 4 додатка до Порядку, до заявки додається розрахунковий документ про сплату збору на паперовому носії (платіжне доручення, касовий чек, квитанція тощо). Цей документ повинен відповідати вимогам Порядку.

Якщо заявник має пільги щодо сплати збору за подання заявки або звільнення від такої сплати, до заявки додається нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує право на звільнення чи часткове звільнення від сплати збору.

3.13. Заявці, що надійшла, надається реєстраційний номер та встановлюється дата її подання, якою є дата одержання Укрпатентом заяви про реєстрацію КЗП товару та/або права на його використання. Про встановлену дату подання заявки заявнику надсилається повідомлення.

Перевіряється комплектність документів заявки та наявність сплати збору за подання заявки. Якщо збір не сплачено протягом двох місяців від дати подання заявки, заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

3.14. Листування щодо експертизи заявки ведеться заявником або його представником з Укрпатентом за адресою: 01601, м. Київ-42, вул. Глазунова, 1. Матеріали, що надсилаються до Укрпатенту після встановлення дати подання заявки, мають містити реєстраційний номер заявки. Матеріали, які не містять реєстраційного номера заявки, повертаються без розгляду, якщо заявку не може бути ідентифіковано інакше".

4. У розділі 4:

пункт 4.7.2 викласти в такій редакції:

"4.7.2. Під час проведення експертизи Укрпатент має право зажадати від заявника додаткові матеріали, без яких проведення експертизи неможливе. Додаткові матеріали на запит Укрпатенту мають бути надані протягом трьох місяців від дати отримання запиту. Протягом зазначеного строку заявник може подати до Укрпатенту заяву про продовження строку для відповіді або поновлення пропущеного з поважних причин строку відповіді на запит. За подання заяви про продовження строку або поновлення строку сплачується збір згідно з Порядком.

Датою подання зазначеної заяви вважається дата подання її оператору поштового зв'язку чи безпосередньо Укрпатенту, якщо збір сплачено не пізніше цієї дати, або дата сплати збору, якщо заява подана оператору поштового зв'язку чи безпосередньо Укрпатенту до цієї дати.

Подання вказаної заяви та підтвердження сплати відповідного збору повинно здійснюватись з дотриманням положень пункту 3.12 цих Правил.

У разі продовження чи поновлення строку відповіді на запит заявнику протягом двох тижнів від дати одержання заяви надсилається повідомлення.

Якщо заявник порушив установлений строк або залишив запит без відповіді, заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення";

пункт 4.8.2 доповнити реченням такого змісту:

"За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір згідно з Порядком";

пункт 4.10.1 викласти в такій редакції:

"4.10.1. Протягом шести місяців від дати опублікування офіційних відомостей про заявку будь-яка особа може подати до Держдепартаменту заперечення проти реєстрації заявленої НМП товару або заявленого ГЗП товару та/або права на використання відповідного КЗП товару. За подання заперечення сплачується збір згідно з Порядком.

Датою подання заперечення вважається дата подання його оператору поштового зв'язку чи безпосередньо Укрпатенту, якщо збір сплачено не пізніше цієї дати, або дата сплати збору, якщо заперечення подано оператору поштового зв'язку чи безпосередньо Укрпатенту до цієї дати.

Подання заперечення та підтвердження сплати відповідного збору повинно здійснюватись з дотриманням положень пункту 3.12 цих Правил.

Якщо збір за подання заперечення не сплачено, воно вважається неподаним, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення";

пункт 4.10.2 викласти в такій редакції:

"4.10.2. Копія поданого заперечення та відомості про особу, яка подала це заперечення, надсилаються заявнику. Заявник протягом двох місяців від дати одержання копії заперечення повинен надіслати Укрпатенту обґрунтовану відповідь на заперечення або подати заяву про продовження встановленого строку для відповіді на заперечення. За подання заяви про продовження строку сплачується збір згідно з Порядком.

Датою подання заяви вважається дата подання її оператору поштового зв'язку чи безпосередньо Укрпатенту, якщо збір сплачено не пізніше цієї дати, або дата сплати збору, якщо заява подана оператору поштового зв'язку чи безпосередньо Укрпатенту до цієї дати.

Подання заяви та підтвердження сплати відповідного збору повинно здійснюватись з дотриманням положень пункту 3.12 цих Правил.

Якщо збір не сплачено, строк для надання відповіді на заперечення не продовжується".

5. У додатку до пункту 2.2 Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару:

перед графою зі словами "Дата надходження заявки" додати нову графу такої форми та змісту:

Номер заявки,
визначений заявником 

слова "Дата надходження заявки" замінити словами "Дата подання заявки";

слова та цифри "вул. Сім'ї Хохлових, 15, м. Київ, 04119" замінити словами та цифрами "01601, м. Київ-42, вул. Глазунова, 1".

 

Начальник управління
правового забезпечення
 

 
Л. А. Цибенко
 

Опрос