Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об осуществлении деятельности небанковских финансовых учреждений, осуществляющих эмиссию ипотечных сертификатов

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 09.06.2005 № 4132
редакция действует с 18.01.2013

Про затвердження Положення про провадження діяльності небанківських фінансових установ, які здійснюють емісію іпотечних сертифікатів

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 9 червня 2005 року N 4132

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 липня 2005 р. за N 788/11068

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 25 травня 2006 року N 5817
,
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421

Відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", а також Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про провадження діяльності небанківських фінансових установ, які здійснюють емісію іпотечних сертифікатів, що додається.

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Мосійчук Т. К.) та Юридичному департаменту (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

 

 

Положення
про провадження діяльності небанківських фінансових установ, які здійснюють емісію іпотечних сертифікатів

(У тексті Положення слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

1.2. Положення встановлює умови провадження небанківською фінансовою установою діяльності щодо емісії іпотечних сертифікатів та вимоги, обов'язкові для виконання емітентом іпотечних сертифікатів протягом усього строку їх обігу, для забезпечення стабільної діяльності емітента та виконання ним зобов'язань перед власниками іпотечних сертифікатів.

1.3. У цьому Положенні нижченаведені поняття вживаються в такому значенні:

емітент іпотечних сертифікатів (далі - емітент) - небанківська фінансова установа, яка отримала дозвіл Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на здійснення емісії іпотечних сертифікатів, сформувала або придбала іпотечні активи та від свого імені випускає іпотечні сертифікати і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з інформації про їх випуск;

(абзац другий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

емісія іпотечних сертифікатів - сукупність дій емітента іпотечних сертифікатів щодо забезпечення випуску іпотечних сертифікатів, їх розміщення, обігу, виплати процентів за ними та їх номінальної вартості.

Інші поняття вживаються у цьому Положенні в значеннях відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та інших нормативно-правових актів, які регулюють надання фінансових послуг.

2. Умови провадження небанківською фінансовою установою діяльності з емісії іпотечних сертифікатів

2.1. Небанківська фінансова установа, яка здійснює емісію іпотечних сертифікатів, повинна дотримуватись вимог законодавства України, що регулює діяльність з емісії іпотечних сертифікатів, та внутрішніх правил здійснення емісії іпотечних сертифікатів, затверджених уповноваженим органом емітента.

2.2. Небанківська фінансова установа, яка є емітентом та одночасно кредитодавцем за договорами про іпотечний кредит, зобов'язання за якими реформовані в іпотечні активи, що є забезпеченням іпотечних сертифікатів, здійснює розпорядження платежами, які надходять за іпотечними активами, з метою виконання своїх зобов'язань перед власниками іпотечних сертифікатів.

2.3. До здійснення випуску іпотечних сертифікатів емітент повинен визначити повноваження управителя, якщо передає іншій особі функції розпорядника платежами.

2.4. Емітент, який самостійно виконує функції розпорядника платежами, визначає банки, які виконуватимуть функції керуючих іпотекою, здійснюватимуть обслуговування іпотечних активів та виступатимуть іпотекодержателями.

2.5. При провадженні діяльності з емісії іпотечних сертифікатів небанківська фінансова установа повинна дотримуватися таких вимог:

2.5.1. Постійно дотримуватися нормативу платоспроможності та достатності резерву забезпечення майбутніх виплат за іпотечними сертифікатами, установлених цим Положенням.

2.5.2. Забезпечувати відокремлення обліку операцій, що пов'язані з емісією іпотечних сертифікатів і виконання зобов'язань за ними, від іншої комерційної діяльності.

2.5.3. Облік іпотечних сертифікатів, а також відповідно їх забезпечення, за рахунок якого задовольняються виключно вимоги власників іпотечних сертифікатів, здійснювати окремо для сертифікатів з фіксованою дохідністю та для сертифікатів участі.

2.5.4. Здійснювати ведення реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом або доручати його ведення управителю.

(підпункт 2.5.4 пункту 2.5 розділу 2 із змінами, внесеними
 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 25.05.2006 р. N 5817)

2.5.5. Здійснювати своєчасний розподіл платежів, які надходять за іпотечними активами, між власниками іпотечних сертифікатів у разі, якщо функції розпорядника платежами виконуються емітентом самостійно.

2.5.6. Разом із загальною щоквартальною та щорічною фінансовою звітністю подавати до Нацкомфінпослуг в паперовій та електронній формах інформацію щодо емісії іпотечних сертифікатів.

2.6. Інформація щодо емісії іпотечних сертифікатів (окремо за сертифікатами з фіксованою дохідністю та сертифікатами участі) повинна містити такі дані:

1) вартість іпотечних активів, що визначається відповідно до пункту 4.2 цього Положення;

2) доходи за іпотечними активами;

3) сукупна оціночна вартість іпотечного пулу, що визначається відповідно до пункту 4.6 цього Положення;

4) майбутня іпотечна вартість нерухомого майна (предмета іпотеки), що визначається відповідно до пункту 4.8 цього Положення (у разі проведення такого розрахунку);

5) загальний обсяг зобов'язань за іпотечними сертифікатами;

6) розмір виплат за іпотечними сертифікатами;

7) резерв забезпечення майбутніх виплат за іпотечними сертифікатами, що розраховується відповідно до пункту 3.3 цього Положення;

8) доходи та витрати щодо емісії іпотечних сертифікатів.

2.7. Грошові кошти, отримані за розміщені іпотечні сертифікати, та кошти, що протягом строку обігу іпотечних сертифікатів надходять у рахунок оплати за іпотечними активами від керуючого іпотекою до емітента, якщо він виконує функції розпорядника платежів, зараховуються на окремий рахунок емітента, відкритий ним в обслуговуючому банку.

2.8. Боргові вимоги власників іпотечних сертифікатів участі повинні задовольнятись пропорційно до частини іпотечних активів, що є забезпеченням цих сертифікатів.

3. Вимоги до платоспроможності емітента та формування резерву забезпечення майбутніх виплат за іпотечними сертифікатами

3.1. Норматив платоспроможності визначається як співвідношення власного капіталу емітента до сумарних активів, зважених за ступенем ризику, та повинен бути не менше ніж 8 відсотків.

3.2. Для розрахунку нормативу платоспроможності активи поділяються на групи за ступенем ризику, і балансова вартість кожного активу помножується на відповідний коефіцієнт зваження:

I група активів з коефіцієнтом зваження 0 відсотків:

грошові кошти готівкою та на поточних рахунках у банках;

державні цінні папери;

активи, забезпечені державними гарантіями;

II група активів з коефіцієнтом зваження 20 відсотків:

грошові кошти на депозитних рахунках у банках;

активи, забезпечені гарантіями фінансових установ;

активи, які є правами вимоги до банків та небанківських кредитних установ зі строком погашення один рік або менше;

III група активів з коефіцієнтом зваження 50 відсотків:

іпотечні активи, які відповідно до закону можуть бути забезпеченням випуску іпотечних сертифікатів;

IV група активів з коефіцієнтом зваження 100 відсотків:

активи, які є правами вимоги до банків та небанківських кредитних установ зі строком погашення понад один рік;

активи, які є правами вимоги до інших небанківських фінансових установ;

усі інші активи.

3.3. Емітент зобов'язаний сформувати резерв забезпечення виплат за іпотечними сертифікатами в розмірі не менше ніж 2 відсотки від загальної суми номінальної вартості сертифікатів.

4. Вимоги до забезпечення іпотечних сертифікатів, його розміру та вартості

4.1. Забезпеченням випуску іпотечних сертифікатів не можуть бути:

іпотечні активи, виконання зобов'язань за якими забезпечене наступною іпотекою, іпотекою нерухомості, будівництво якої є незавершеним, та іпотекою, яка перебуває у власності обмежено дієздатних чи недієздатних осіб;

іпотечні активи, які перебувають у заставі або обмежені іншим чином та є забезпеченням виконання інших зобов'язань, ніж зобов'язання емітента за відповідним випуском іпотечних сертифікатів;

іпотечні активи, які входять до складу забезпечення іншого випуску іпотечних сертифікатів.

(пункт 4.1 розділу 4 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 25.05.2006 р. N 5817)

4.2. Розмір забезпечення іпотечних сертифікатів визначається як вартість іпотечних активів - сума реформованих у консолідований іпотечний борг зобов'язань щодо здійснення платежів у рахунок погашення основного зобов'язання за всіма іпотечними кредитами в складі іпотечних активів. Емітент зобов'язаний забезпечувати достатність забезпечення на будь-яку дату.

4.3. Обсяг зобов'язань за іпотечними сертифікатами не може перевищувати вартості іпотечних активів, що є забезпеченням цих сертифікатів, причому розмір процентних виплат за іпотечними сертифікатами не може перевищувати розміру доходу (процентів) за іпотечними кредитами у складі іпотечних активів.

(пункт 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної
 комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.05.2006 р. N 5817)

4.4. Зобов'язання емітента за іпотечними сертифікатами та права вимоги за іпотечними кредитами у складі іпотечних активів, що є забезпеченням цих сертифікатів, повинні узгоджуватися за строками, розмірами виплат і процентів та валютами.

4.5. Іпотечні активи, що є забезпеченням однієї емісії іпотечних сертифікатів, не можуть бути забезпеченням іпотечних сертифікатів іншої емісії. Здійснення емісії іпотечних сертифікатів наступного випуску до закінчення строку обігу сертифікатів попереднього випуску можливе у разі, якщо для кожного з цих випусків сформовано окремі іпотечні активи.

(пункт 4.5 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної
 комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.05.2006 р. N 5817)

4.6. Іпотеки, що забезпечують виконання зобов'язань за іпотечними кредитами в складі іпотечних активів, які є забезпеченням випуску сертифікатів з фіксованою дохідністю, не можуть бути одночасно забезпеченням випуску сертифікатів участі.

(розділ 4 доповнено новим пунктом 4.6 згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
 фінансових послуг України від 25.05.2006 р. N 5817,
 у зв'язку з цим пункти 4.6 - 4.9 вважати відповідно пунктами 4.7 - 4.10)

4.7. Вартість забезпечення іпотечних сертифікатів визначається як сукупна оціночна вартість іпотечного пулу - загальна сума оціночної вартості нерухомого майна, об'єднаного в іпотечний пул, що забезпечує виконання зобов'язань за іпотечними кредитами в складі іпотечних активів, які є забезпеченням цих іпотечних сертифікатів.

4.8. Оціночна вартість нерухомого майна (предмета іпотеки) у складі іпотечного пулу може бути визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні.

4.9. Окрім оціночної вартості нерухомого майна, що є предметом іпотеки, може розраховуватися ще й майбутня іпотечна вартість нерухомого майна (предмета іпотеки), яка визначається як майбутня ліквідність нерухомого майна на момент погашення іпотечного кредиту, ураховуючи довгострокові характеристики майна, статистичне коливання цін на ринку нерухомості, нормальні (середня ринкова ціна нерухомості) та місцеві ринкові умови, поточне використання майна та його альтернативне використання.

4.10. У разі, якщо ціни на ринку нерухомості знижуються більше ніж на 10 відсотків, повинна здійснюватися переоцінка вартості предмета іпотеки.

5. Внутрішні правила здійснення емісії іпотечних сертифікатів

5.1. Емітент зобов'язаний розробити внутрішні правила здійснення емісії іпотечних сертифікатів, які затверджуються уповноваженим органом емітента та повинні узгоджуватися з вимогами законодавства.

5.2. Внутрішні правила здійснення емісії іпотечних сертифікатів мають обов'язково містити:

1) порядок та умови випуску іпотечних сертифікатів;

2) вимоги до іпотечних активів та іпотек, що є забезпеченням іпотечних сертифікатів, та можливість використання додаткового забезпечення;

3) порядок визначення оціночної іпотечної вартості нерухомого майна;

4) умови забезпечення виконання зобов'язань за іпотечними сертифікатами у разі дострокового погашення іпотечних кредитів;

5) порядок розпорядження платежами, що надходять за іпотечними активами;

6) умови розміщення емітентом грошових коштів, що є платежами за іпотечними активами, строк сплати за якими ще не настав;

7) визначення умов та строків заміни іпотечних активів (або часток іпотечних активів) або заборони такої заміни та включення нових іпотечних активів до складу консолідованого іпотечного боргу;

8) обов'язки посадових осіб емітента, які безпосередньо здійснюють роботу щодо емісії сертифікатів та розподілу платежів, які надходять за іпотечними активами, між власниками іпотечних сертифікатів.

5.3. У разі внесення змін та/або доповнень до внутрішніх правил здійснення емісії іпотечних сертифікатів емітент зобов'язаний протягом десяти робочих днів після їх унесення письмово повідомляти Нацкомфінпослуг і надавати відповідні підтвердні документи.

6. Державний контроль

6.1. Державний контроль за дотриманням небанківськими фінансовими установами, які здійснюють емісію іпотечних сертифікатів, вимог цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до чинного законодавства.

6.2. У разі накладення санкцій іншими державними органами емітент повинен протягом десяти робочих днів письмово повідомляти Нацкомфінпослуг.

6.3. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за дотриманням вимог законодавства та цього Положення застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

 

Заступник Голови 

Т. К. Мосійчук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку 

 
А. Балюк
 

Опрос