Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Формы кредитного договора о бюджетных ссудах в рамках режима государственных залоговых закупок

Министерство аграрной политики
Форма, Приказ от 15.07.2005 № 318
Утратил силу

Про затвердження Форми кредитного договору про бюджетні позики в межах режиму державних заставних закупівель

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 15 липня 2005 року N 318

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 липня 2005 р. за N 786/11066

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 27 березня 2015 року N 116)

На виконання Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", вимог постанов Кабінету Міністрів України від 09.07.2005 N 546 "Про затвердження Порядку надання бюджетних позик у межах режиму державних заставних закупівель зерна" та від 06.07.2005 N 543 "Про Аграрний фонд" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Форму кредитного договору про бюджетні позики в межах режиму державних заставних закупівель, що додається.

2. Департаменту формування та функціонування аграрного ринку (Розгон А. В.) та Аграрному фонду (Овчар В. В.) у триденний термін забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Аграрному фонду довести Форму кредитного договору про бюджетні позики в межах режиму державних заставних закупівель до відома сільськогосподарських підприємств усіх форм власності для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Демчака І.М.

 

В. о. Міністра

І. М. Демчак 

 

ФОРМА
КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ ПРО БЮДЖЕТНІ ПОЗИКИ В МЕЖАХ РЕЖИМУ ДЕРЖАВНИХ ЗАСТАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ N __

м. Київ ____________ 

"___" ____________ 2005 року 

___________________________________________, код ЄДРПОУ ____________, в особі ____________________________, який діє на підставі ___________________________________ (далі - Позичальник), з одного боку, та Аграрний фонд в особі Генерального директора ____________________________________, який діє на підставі Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2005 N 543 (далі - Кредитор), з другого боку, уклали цей договір про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Кредитор надає Позичальнику бюджетну позику в межах режиму державних заставних закупівель відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України". Позичальник повертає суму бюджетної позики та сплачує відсотки за її користування на умовах цього договору.

1.2. Позичальник для забезпечення своїх зобов'язань передає в заставу зерно на умовах цього договору.

2. РОЗМІР БЮДЖЕТНОЇ ПОЗИКИ ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

N
з/п 

Найменування зерна 

Розмір бюджетної позики за 1 тонну зерна, грн. 

Кількість зерна, тонн 

Розмір бюджетної позики всього, грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Розмір суми бюджетної позики становить ______________________ гривень.

3. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ЗЕРНА

3.1. Якість зерна повинна відповідати державним стандартам та підтверджуватися посвідченням про якість, яке видається Зерновим складом.

4. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права й обов'язки Позичальника

4.1.1. Позичальник зобов'язаний здійснювати доставку зерна на Зерновий склад за свій рахунок.

4.1.2. Позичальник зобов'язаний застрахувати заставне зерно від ризику випадкової загибелі або ушкодження.

4.1.3. Позичальник зобов'язаний повернути бюджетну позику до ________________________________ та сплатити відсотки за її користування відповідно до статті 12 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" з розрахунку ____ % річних від суми непогашеної бюджетної позики. Дозволяється дострокове погашення суми бюджетної позики та пропорційне погашення плати за її користування або їх частини.

4.1.4. Позичальник має право витребувати заставне зерно до закінчення передбаченого цим договором строку. У такому разі Позичальник зобов'язаний повернути Кредитору отриману позику, а також плату за її користування та відшкодувати Зерновому складу витрати із зберігання заставного зерна за час його фактичного перебування у заставі.

4.2. Права та обов'язки Кредитора

4.2.1. Кредитор зобов'язаний надати бюджетну позику шляхом перерахування Позичальнику відповідних грошових сум на ______________ рахунок, N ____________ протягом трьох банківських днів з дня надходження до Кредитора подвійного складського свідоцтва та цього договору.

4.3. Видача зерна Позичальнику здійснюється Зерновим складом в обмін на виписані на даний товар складські документи з обов'язковим оформленням товаросупровідних документів відповідно до вимог законодавства.

4.4. Кожна із сторін має право під час повернення зерна вимагати його огляд та перевірку кількості й якості. Витрати на перевірку несе сторона, яка її вимагала.

4.5. Якщо основна сума позики та/або плата за її використання не погашається Позичальником у строк, установлений цим договором, то з такого моменту:

- предмет застави переходить у власність держави та зараховується до складу державного продовольчого резерву за цінами, що діяли на момент оцінки такого предмета застави;

- зобов'язання між сторонами договору вважаються повністю виконаними (у тому числі щодо плати за користування позикою та повернення її основної суми);

- обов'язок з оплати вартості подальшого зберігання колишнього об'єкта застави переходить на Кредитора;

- Кредитор набуває прав вигодонабувача за договором страхування такого колишнього договору застави.

4.6. Позичальник надає Кредитору податкову та видаткову накладні.

4.7. Відшкодування витрат на сертифікацію, доставку, зберігання, відвантаження, обробку, переробку та страхування предмета застави, а також його реєстрацію у державному реєстрі застав здійснюється Позичальником за власний рахунок. Після передачі об'єкта застави до державного продовольчого резерву витрати на його подальше зберігання відшкодовуються Кредитором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України, крім випадків непереборної сили.

6. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до ____________________.

6.2. Договір складено українською мовою у чотирьох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

6.3. Зміни до договору можуть бути внесені лише за взаємною згодою сторін, що оформляються додатковою угодою до цього договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін.

6.5. Закінчення строку цього договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього договору.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим договором або чинним в Україні законодавством, цей договір може бути розірваний тільки за домовленістю, яка оформлюється додатковою угодою до цього договору.

6.7. Цей договір вважається розірваним з моменту належного оформлення відповідної додаткової угоди до цього договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому договорі або в чинному в Україні законодавстві.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КРЕДИТОР: _________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

  

ПОЗИЧАЛЬНИК: _________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

  

ЗА КРЕДИТОРА 

  

ЗА ПОЗИЧАЛЬНИКА 

_______________
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)

  

_______________
(підпис) 

_______________
(прізвище, ініціали)

____________

Опрос