Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Положение о предоставлении отдельных финансовых услуг юридическими лицами - субъектами хозяйствования, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение от 24.06.2005 № 4241
действует с 26.07.2005

Про внесення змін та доповнень до Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 24 червня 2005 року N 4241

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 липня 2005 р. за N 761/11041

Відповідно до вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, а також з метою удосконалення державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести зміни та доповнення до Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.01.2004 N 21, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за N 492/9091, виклавши його в новій редакції (додається).

2. Юридичному департаменту (Ткаченко Г. П.) разом з департаментом нагляду за фінансовими компаніями (Отченаш К. Г.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для його державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за фінансовими компаніями Отченаш К. Г.

 

Голова Комісії  

В. Суслов 

 

 

Положення
про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про фінансовий лізинг", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини, що виникають у сфері надання фінансових послуг.

1.2. Положення встановлює можливості надання послуг з фінансового лізингу та порядок, якого необхідно дотримуватись при наданні цієї послуги юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначене законами та нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) право надавати окремі види фінансових послуг (далі - юридичні особи).

1.3. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, які укладають угоди та надають послуги з фінансового лізингу фізичним та юридичним особам.

2. Можливості надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами

2.1. Юридична особа має можливість надавати послугу фінансового лізингу, якщо у предметі діяльності, визначеному установчими (засновницькими) документами, передбачене здійснення діяльності з надання послуг фінансового лізингу, а також при наявності:

1) внутрішніх правил з надання послуги з фінансового лізингу, затверджених уповноваженим органом юридичної особи, згідно з установчими документами;

2) кваліфікованих працівників, які безпосередньо здійснюють діяльність з фінансового лізингу (укладання, супроводження та виконання відповідних договорів), які мають вищу освіту за фінансовим, економічним або юридичним напрямами, та не мають непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини;

3) довідки про взяття на облік юридичної особи (далі - Довідка), виданої Держфінпослуг (додаток 1);

4) керівників (засновників), які не мають непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини.

2.2. Юридичні особи, які систематично надають послуги з фінансового лізингу (уклали протягом календарного року три та більше договорів фінансового лізингу) або уклали хоча б один договір фінансового лізингу на суму, що дорівнює чи перевищує 80000 гривень, у своїй діяльності повинні керуватись вимогами Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та іншими нормативними актами у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

3. Облік юридичних осіб

3.1. Для отримання Довідки юридична особа подає до Держфінпослуг такі документи:

3.1.1. Заяву про взяття на облік юридичної особи (додаток 2).

3.1.2. Реєстраційну картку юридичної особи (додаток 3) із загальною інформацією про юридичну особу.

3.1.3. Копії зареєстрованих установчих документів та всіх змін і доповнень до них на момент подання заяви, засвідчені нотаріально або органом, який зареєстрував оригінал документа.

3.1.4. Копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

3.1.5. Оригінали положень/правил, що регулюють порядок надання послуг з фінансового лізингу, затверджених уповноваженим органом юридичної особи, згідно з установчими документами.

3.1.6. Довідку про освітньо-кваліфікаційний рівень працівників юридичної особи (додаток 4).

3.1.7. Довідку про відсутність у керівників (засновників) непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини (у довільній формі).

3.2. Зазначені у підпунктах 3.1.2 та 3.1.6 пункту 3.1 цього Положення документи надаються юридичною особою також в електронній формі у форматі DBASE-IV. При цьому структура файлів та їх опис встановлюється Держфінпослуг додатково.

3.3. Вимоги до оформлення документів, що подаються юридичною особою для взяття на облік:

3.3.1. Документи мають бути викладені державною мовою відповідно до законодавства України.

3.3.2. Документи мають відповідати вимогам законодавства України.

3.3.3. Документи мають бути підписані керівником та засвідчені печаткою юридичної особи.

3.3.4. Строк, що минув з моменту підписання всіх документів (крім установчих), не повинен перевищувати одного місяця.

3.3.5. Інформація, яка надається в електронному вигляді, має збігатися з інформацією, що міститься у поданих юридичною особою документах.

3.4. Розгляд документів юридичної особи здійснює відповідний департамент Держфінпослуг.

3.5. Процедура взяття на облік юридичної особи включає:

3.5.1. Перевірку наданих юридичною особою до Держфінпослуг документів щодо їх комплектності та повноти інформації, яка вказана в цих документах відповідно до цього Положення.

3.5.2. Перевірку електронної форми документів, що подається юридичною особою, на відповідність встановленим Держфінпослуг вимогам та наданим документам.

3.5.3. Прийняття рішення про видачу юридичній особі Довідки.

3.5.4. Схвалення Держфінпослуг, як колегіальним органом, рішення про видачу юридичній особі Довідки в установленому порядку.

3.5.5. Оформлення і видачу юридичній особі Довідки.

3.6. Усі документи, що подаються до Держфінпослуг, належать до категорії документів довгострокового зберігання і мають надаватися в швидкозшивачі, з внутрішнім описом та пронумерованими аркушами.

3.7. Заяву про взяття на облік юридичної особи разом з усіма необхідними документами юридичні особи направляють поштою або подають особисто до Держфінпослуг разом з описом.

3.8. Юридична особа несе відповідальність згідно з законодавством за достовірність інформації, вказаної в усіх документах, поданих для отримання Довідки, та в їх електронних копіях.

3.9. Заява про взяття на облік юридичної особи або про переоформлення Довідки залишається без розгляду, якщо:

3.9.1. Документи подані не в повному обсязі.

3.9.2. Документи не відповідають вимогам цього Положення.

3.9.3. Виявлено недостовірність інформації у документах, поданих юридичною особою для видачі Довідки.

3.9.4. Виявлено невідповідність інформації, вказаної в реєстраційній картці юридичної особи та електронній формі документів, інформації, яка зазначена в паперових документах, поданих для отримання Довідки юридичною особою.

3.10. Залишення заяви без розгляду з причин, не зазначених в пункті 3.9 цього Положення, не дозволяється.

3.11. Про залишення заяви без розгляду юридична особа повідомляється у письмовій формі з зазначенням підстав для прийняття такого рішення у строк не більше ніж 15 робочих днів з дня одержання Держфінпослуг документів.

3.12. Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, юридична особа має право повторно подати заяву, яка розглядається у встановленому порядку.

3.13. Не пізніше 30 календарних днів з дня надходження заяви та всіх необхідних документів від юридичної особи Держфінпослуг зобов'язана прийняти рішення про взяття юридичної особи на облік.

3.14. Повідомлення про прийняття рішення про видачу юридичній особі Довідки надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

3.15. У разі прийняття Держфінпослуг рішення щодо видачі юридичній особі Довідки не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття такого рішення оформлюється Довідка та вноситься інформація про юридичну особу до Переліку юридичних осіб, які мають право надавати фінансові послуги та перебувають на обліку в Держфінпослуг (далі - Перелік).

4. Порядок надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами

4.1. Юридичні особи зобов'язані затвердити внутрішні правила надання послуг з фінансового лізингу.

4.2. Внутрішні правила надання послуг з фінансового лізингу мають обов'язково містити:

4.2.1. Порядок, особливості надання послуг з фінансового лізингу юридичною особою.

4.2.2. Порядок здійснення внутрішнього контролю за наданням послуг з фінансового лізингу клієнтам.

4.2.3. Порядок обліку укладених та виконаних договорів фінансового лізингу та подання звітності до Держфінпослуг.

4.3. Внутрішні правила надання послуг з фінансового лізингу мають обов'язково визначати відповідальність посадових осіб та працівників, до службових (посадових) обов'язків яких належать безпосередня робота з клієнтами, укладання та виконання договорів.

4.4. Облік договорів фінансового лізингу здійснюється шляхом ведення юридичною особою журналу обліку укладених та виконаних договорів.

Журнал обліку укладених та виконаних договорів ведеться в хронологічному порядку та має містити таку інформацію:

а) номер запису за порядком;

б) дату і номер укладеного договору;

в) повне найменування юридичної особи лізингоодержувача;

г) ідентифікаційний код за ЄДРПОУ лізингоодержувача;

ґ) розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн.);

д) дату закінчення дії договору.

У разі необхідності юридична особа може доповнити журнал обліку укладених та виконаних договорів додатковою інформацією.

Журнал обліку укладених та виконаних договорів ведеться юридичною особою в електронній формі з забезпеченням можливості розкриття інформації відповідно до законодавства України. Юридична особа зобов'язана забезпечити зберігання електронної форми журналу укладених та виконаних договорів таким чином, щоб забезпечити можливість відновлення втраченої інформації у разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.

4.5. Договори фінансового лізингу зберігаються протягом п'яти років після припинення зобов'язань за договором. Додатки до договорів зберігаються разом з відповідними договорами.

4.6. Юридичні особи зобов'язані надавати звітність щодо надання фінансових послуг у встановленому Держфінпослуг порядку.

5. Переоформлення, видача дубліката Довідки та її анулювання

5.1. Підставами для переоформлення Довідки є:

5.1.1. Зміна найменування юридичної особи, якщо ця зміна не пов'язана з її реорганізацією.

5.1.2. Зміна місцезнаходження юридичної особи.

5.2. У разі виникнення підстав для переоформлення Довідки, передбачених пунктом 5.1, юридична особа подає:

5.2.1. Заяву про переоформлення Довідки про взяття на облік юридичної особи (додаток 5), яка має містити причини переоформлення.

5.2.2. Реєстраційну картку юридичної особи з загальною інформацією про юридичну особу згідно з додатком 3 (у паперовому та в електронному вигляді).

5.2.3. Копії змін до установчих документів юридичної особи про зміну місцезнаходження або найменування, засвідчені нотаріально або органом, який зареєстрував оригінал документа.

5.2.4. Копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи з унесеними змінами.

5.3. Підставами для видачі дубліката Довідки є:

5.3.1. Втрата Довідки.

5.3.2. Пошкодження Довідки.

5.4. Видача дубліката Довідки здійснюється на підставі:

5.4.1. Заяви про видачу дубліката Довідки про взяття на облік юридичної особи (додаток 6), яка має містити причини такої видачі.

5.4.2. Непридатної для використання Довідки (у разі її наявності), якщо підставою для видачі дубліката Довідки є її пошкодження.

5.4.3. Документа, що підтверджує публікацію повідомлення про втрату Довідки у друкованих засобах масової інформації (якщо підставою є втрата Довідки).

5.5. Документи, що подаються юридичною особою для переоформлення або видачі дубліката Довідки, розглядаються протягом десяти робочих днів відповідно до порядку, визначеного у пункті 3.5 цього Положення.

Про переоформлення або видачу дубліката Довідки до Переліку вноситься відповідний запис.

5.6. Анулювання Довідки з одночасним виключенням запису з Переліку проводиться у разі:

5.6.1. Припинення юридичною особою надання послуг з фінансового лізингу.

5.6.2. Прийняття рішення про скасування державної реєстрації юридичної особи.

5.7. У разі необхідності виключення з Переліку та анулювання Довідки у випадку, передбаченому підпунктом 5.6.1 пункту 5.6 цього Положення, юридична особа повинна подати:

5.7.1. Заяву про анулювання запису в Переліку юридичних осіб, які мають право надавати фінансові послуги та перебувають на обліку в Держфінпослуг (додаток 7).

5.7.2. Інформацію про виконання всіх зобов'язань щодо договорів фінансового лізингу або припинення таких зобов'язань іншим способом (у довільній формі).

5.7.3. Оригінал Довідки.

5.8. В разі виключення з Переліку та анулювання Довідки у випадку, передбаченому підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цього Положення, юридична особа повинна подати:

5.8.1. Заяву про анулювання запису в Переліку юридичних осіб, які мають право надавати фінансові послуги та перебувають на обліку в Держфінпослуг (додаток 7).

5.8.2. Оригінал Довідки.

6. Контроль за дотриманням вимог цього Положення

6.1. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюється Держфінпослуг відповідно до законодавства України.

 

Член Комісії - директор департаменту
нагляду за фінансовими компаніями
 

 
К. Отченаш
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
С. Г. Гуржій
 

 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ДОВІДКА
про взяття на облік юридичної особи

___________________________________________________________________________________
                                                                                (повне найменування юридичної особи)

___________________________________________________________________________________
                                                                               (скорочене найменування юридичної особи)

___________________________________________________________________________________
                                                                                                    (місцезнаходження)

___________________________________________________________________________________
                                                                                       (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

як такої, що має право надавати

                                                               послуги з фінансового лізингу
___________________________________________________________________________________,
                                                                                         (вид фінансової послуги)

дата прийняття та номер рішення про взяття на облік
____________________________________________________________________________________

серія та номер довідки
____________________________________________________________________________________

дата видачі довідки
____________________________________________________________________________________ 

 

Директор Департаменту ____________________ 

/______________/ 

(дата) 

(підпис)

М. П. 

 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Заява
про взяття на облік юридичної особи

Повне найменування юридичної особи ________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

скорочене найменування юридичної особи _____________________________________________
__________________________________________________________________________________,

місцезнаходження __________________________________________________________________,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ______________________________________,

просить узяти на облік юридичну особу як таку, що має намір систематично надавати  фінансову послугу:

                                                                   з фінансового лізингу 
____________________________________________________________________________________

       Два примірники опису (переліку) документів додаються.

       У разі виникнення будь-яких питань щодо поданих документів або інших питань, пов'язаних з узяттям на облік, звертатися до

____________________________________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові,
____________________________________________________________________________________
                                                                                             номер телефону, факсу)

 

_________________________
(найменування
посади керівника)

 
М. П. 

___________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

 

Реєстраційна картка юридичної особи

Інформацію підтверджую,
відомості, зазначені в
електронній формі, що додається,
збігаються з даними паперової форми 

Посада 

 

Прізвище, ім'я, по батькові 

 

Дата 

___ ____________ 200_ року 

Підпис
 

 


Скорочене найменування юридичної особи 

 

Організаційно-правова форма 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 

Місцезнаходження юридичної особи 

Код території за КОАТУУ 

 

Вулиця, будинок 

 

Код міжміського телефонного зв'язку 

 

Поштовий індекс 

 

Телефон 

 

Область 

 

Факс 

 

Район 

 

Електронна пошта (за наявності) 

 

Населений пункт 

 

WEB-сторінка (за наявності) 

 

Інформація про державну реєстрацію юридичної особи 

Дата державної реєстрації 

 

Серія свідоцтва про державну реєстрацію 

 

Ким видано свідоцтво про державну реєстрацію 

 

Номер свідоцтва про державну реєстрацію 

 

Статутний капітал 

За станом на дату подання заяви 

Зареєстрований розмір статутного (пайового) капіталу, тис. грн. 

 

Фактично сплачена частка статутного (пайового) капіталу, тис. грн. 

 

Частка статутного (пайового) капіталу, що належить державі, у відсотках 

 

Частка статутного (пайового) капіталу, що належить нерезидентам, у відсотках 

 

Відомості про керівництво юридичної особи 

Найменування посади керівництва 

П. І. Б.  

Інформація щодо непогашеної (незнятої) судимості за корисливі злочини керівників (засновників)  

 

П. І. Б. керівника  

 

 

П. І. Б. головного бухгалтера  

 

Інформація про банківські реквізити

Найменування банку 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку 

 

Місцезнаходження 

 

Поточний рахунок 

 

МФО 

 

Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу 

Дата затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу 

 

Номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу 

 

Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу 

 

Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу 

 

Прізвище, ім'я та по батькові працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу 

 
 

Складено на дату 

___ ____________ 200_ року 

 

 

 

Скорочене найменування юридичної особи 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи  

 

Довідка про освітньо-кваліфікаційний рівень працівників юридичної особи

за станом на ____________ 200_ року

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Посада 

Освіта 

Кваліфікація 

Спеціальність 

Загальний стаж роботи 

Службовий телефон 

Інформація щодо непогашеної (незнятої) судимості за корисливі злочини 

Назва документа (дата, номер), яким призначений (звільнений) працівник, із зазначенням дати його призначення (звільнення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________
(найменування
посади керівника)

 
М. П. 

___________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Заява
про переоформлення Довідки про взяття на облік юридичної особи

Повне найменування юридичної особи _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
Скорочене найменування юридичної особи _________________________________________
_______________________________________________________________________________
Місцезнаходження ______________________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи __________________________________

Дата прийняття та номер рішення про взяття на облік _________________________________

Серія та номер Довідки ___________________________________________________________
Дата видачі Довідки ______________________________________________________________

просить внести зміни до інформації про юридичну особу, яка міститься у Переліку юридичних
осіб, які мають право надавати фінансові послуги та перебувають на обліку в Держфінпослуг:

у зв'язку з _________________________________________________________
(зазначити причину)

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

 

_________________________
(найменування
посади керівника)

 
М. П.
 

___________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ЗАЯВА
про видачу дубліката Довідки про взяття на облік юридичної особи

Повне найменування юридичної особи ____________________________________________
______________________________________________________________________________
Скорочене найменування юридичної особи ________________________________________
______________________________________________________________________________
Місцезнаходження _____________________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи _________________________________

Дата прийняття та номер рішення про взяття на облік ________________________________

Серія та номер Довідки __________________________________________________________
Дата видачі Довідки _____________________________________________________________

просить видати дублікат Довідки

у зв'язку з ___________________________________________________________
(зазначити причину)

Два примірники опису (переліку) документів додаються. 

 

_________________________
(найменування
посади керівника)

 
М. П.
 

__________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Заява
про анулювання запису в Переліку юридичних осіб, які мають право надавати фінансові послуги та перебувають на обліку в Держфінпослуг

Повне найменування юридичної особи _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
Скорочене найменування юридичної особи _________________________________________
_______________________________________________________________________________
Місцезнаходження ______________________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи __________________________________

Дата прийняття та номер рішення про взяття на облік _________________________________

Серія та номер Довідки ___________________________________________________________
Дата видачі Довідки ______________________________________________________________

             просить анулювати запис в Переліку юридичних осіб, які мають право надавати фінансові     послуги та перебувають на обліку в Держфінпослуг:  

у зв'язку з ________________________________________________________
(зазначити причину)

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

 

_________________________
(найменування
посади керівника)

 
М. П.
 

___________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

____________

Опрос