Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений и дополнений к Инструкции о порядке формирования базы данных о вкладчиках - физических лицах в банках - участниках (временных участниках) Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 21.06.2005 № 39
Утратил силу

Про затвердження змін і доповнень до Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у банках - учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 21 червня 2005 року N 39

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 липня 2005 р. за N 745/11025

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням адміністративної ради Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від 14 листопада 2002 року N 13

згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
від 9 липня 2012 року N 3)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни і доповнення до Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у банках - учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженої рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.11.2002 N 13 та зареєстрованої Міністерством юстиції України 06.12.2002 за N 956/7244, із змінами і доповненнями, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію.

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

 

Голова адміністративної ради 

В. Кротюк 

 

Зміни і доповнення до Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у банках - учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Пункт 2.1 розділу 2 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

"База даних про вкладників - фізичних осіб, крім забезпечення виконання операцій з накопичення, збереження та належного використання інформації про вкладників, має забезпечувати зберігання даних в архівний файл на зовнішніх носіях, відокремлених як логічно, так і фізично, та мати автоматизовані засоби відновлення бази даних про вкладників з резервних копій у разі руйнування основної бази даних про вкладників.

Усі зазначені вище функції та механізми мають бути невід'ємною складовою частиною бази даних про вкладників".

2. У підпункті "в" пункту 2.2 розділу 2 після слова "проживання" поставити кому і доповнити словами "що враховує:

назву населеного пункту, де мешкає вкладник;

назву області;

назву району;

назву вулиці, N будинку і N квартири".

3. Пункт 2.2 розділу 2 доповнити новим підпунктом "д" такого змісту:

"д) номер договору з вкладником;".

У зв'язку з цим підпункти "д", "е", "є" пункту 2.2 розділу 2 вважати відповідно підпунктами "е", "є", "ж".

4. У пункті 2.5 розділу 2 слова "ідентифікаційний номер цієї особи не зазначається" замінити словами та цифрами "реквізит заповнюється значенням "0000000000".

5. Пункт 2.5 розділу 2 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Якщо ідентифікаційний номер невідомий (за рахунками, що відкривались до введення ідентифікаційного номера як обов'язкового реквізиту при відкритті рахунку), у базі даних реквізит заповнюється значенням "0000099999".

6. В абзаці другому пункту 2.8 розділу 2 після слова "осіб" поставити кому і доповнити словами: "а також можливість об'єднання рахунків одного вкладника".

7. Розділ 2 доповнити новим пунктом 2.10 такого змісту:

"2.10. З метою збереження інформації про вкладників - фізичних осіб банк повинен формувати файли архіву даних відповідно до цієї Інструкції за стандартною структурою (додаток 3).

Щоквартально на звітні дати консолідована інформація з бази даних головного банку, звірена з балансовими рахунками та оформлена відповідним актом звірки, архівується та вивантажується на електронні зовнішні носії (на CD-диски тощо).

Архівуванню підлягають інформаційні відомості про вкладників - фізичних осіб та суми залишків за вкладами і нарахованими відсотками за станом на 1 січня, 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня. Інформація на зовнішніх носіях зберігається протягом кварталу та оновлюється на кінець дня перед наступною звітною датою.

Архіви мають зберігатися на зовнішніх носіях, які не підпадають під вплив магнітного поля або випромінювання (на CD-дисках тощо)".

У зв'язку з цим пункт 2.10 вважати пунктом 2.11.

8. У пункті 3.2 розділу 3 після слова "відсотками" доповнити словом та цифрою у дужках "(додаток 4)".

9. Пункт 3.2 розділу 3 доповнити реченням такого змісту:

"У разі виникнення розбіжностей причини їх повинні бути відображені у акті звірки".

10. Розділ 3 доповнити пунктами 3.3 та 3.4 такого змісту:

"3.3. При переведенні банку до категорії тимчасових учасників Фонду банк наступного робочого дня після отримання повідомлення про переведення його до категорії тимчасових учасників повинен забезпечити:

консолідацію (зведення) даних про вкладників - фізичних осіб банку на рівні банку - юридичної особи;

звірку між базою та балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки, що підлягають гарантуванню;

аналіз стану бази даних (установити кількість рахунків, за якими відсутні або некоректно введені реквізити);

архівування даних інформаційної бази на зовнішніх носіях (на CD-дисках тощо).

Результати звірки оформлюються у вигляді акта.

3.4. З дати переведення до категорії тимчасових учасників Фонду в банку має бути забезпечене щоденне передавання інформації про вкладників - фізичних осіб від філій до банку - юридичної особи".

11. Розділ 4 доповнити пунктом 4.3 такого змісту:

"4.3. У разі виникнення ситуацій у банку, що призводять до припинення його діяльності, банк повинен протягом одного дня після припинення виконання операцій сформувати архів даних про вкладників - фізичних осіб на кінець останнього робочого дня".

12. У абзаці другому Роз'яснення до таблиці додатка 1 вилучити слова "або для системи DOS (кодова сторінка 866)".

13. Абзац третій Роз'яснення до таблиці додатка 1 викласти у такій редакції:

"Записи в базі даних про прізвище, ім'я та по батькові вкладника мають бути зроблені без скорочень та відповідати їх викладенню у документах, що посвідчують особу".

14. У абзаці восьмому Роз'яснення до таблиці додатка 1 слово і цифру "ставиться "0" замінити словами "реквізит заповнюється відповідно до вимог пункту 2.5 цієї Інструкції".

15. Доповнити цю Інструкцію додатками 3 та 4, що додаються.

 

Начальник відділу організації
виплат та методології обліку
вкладних операцій
 

 
 
Т. П. Лінник
 

 

Опис файлів архіву даних про вкладників - фізичних осіб

Назви файлів даних про вкладників:

mmmmmmDDMMYYYY.t,

де

mmmmmm - код (МФО) балансової одиниці;

DDMMYYYY - дата звітного періоду (день, місяць, рік);

t - тип файла: "D" - дані про вкладників - фізичних осіб (зазначаються великими латинськими літерами).

Під час формування архіву даних про вкладників - фізичних осіб вищезазначений файл архівується за допомогою архіватора ARJ32. Найменування файла архіву:

mmmmmmDDMMYYYY.ARJ.

Загальна структура файлів

Файли складаються з інформаційних рядків змінної довжини, кожний з яких закінчується символами "CrLf" (коди 13 - 10 десяткові). Кожний інформаційний рядок описує одного вкладника.

Інформаційний рядок складається з фіксованої кількості значень реквізитів, після кожного з яких ставиться символ ";".

Якщо значення реквізиту порожнє, то одразу після попереднього символу ";" ставиться символ ";", який має розміщуватися після порожнього значення.

Якщо значення реквізиту мало б містити символ ";", то цей символ слід у процесі вивантаження замінити символом ",".

Використовується кодова таблиця Windows 1251.

Для опису форматів реквізитів використовуються такі умовні позначення можливих типів даних (де n - довжина реквізиту):

Cn 

Символьний тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n 

C=n 

Символьний тип даних фіксованої довжини. Довжина значення реквізиту точно дорівнює зазначеній довжині n 

Nn 

Числовий цілий беззнаковий тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n 

N=n 

Числовий цілий беззнаковий тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту точно дорівнює зазначеній довжині n. Якщо фактична довжина значення реквізиту менше n, то воно доповнюється ліворуч нулями до зазначеної довжини n 

D=10 

Дата. Зазначається у форматі дд/мм/рррр, де дд - день місяця, мм - місяць, рррр - рік. Пробіли (пропуски) недопустимі (наприклад, 1 січня 2000 року подається у вигляді 01/01/2000) 

Для реквізитів, для яких зазначений тип даних змінної довжини, початкові та останні пробіли (пропуски) вилучаються.

Усі реквізити, що містять суму грошей, подаються у вигляді цілого беззнакового числа, сума виражена в сотих долях грошової одиниці (наприклад, для української валюти - у копійках).

Структура інформаційного рядка файла.

Файл містить список усіх вкладників - фізичних осіб, які були наявні в базі даних вкладників на звітну дату.

Назва 

Зміст 

Формат 

Номер рядка в файлі 

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком) 

N10 

П. І. Б. 

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника 

C50 

Ідентифікаційний номер 

Ідентифікаційний номер платника податків за ДРФО. Якщо код не присвоєний, то реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо код невідомий, то реквізит заповнюється значенням "99999". Лідируючі нулі зазначаються 

C=10 

Назва населеного пункту 

Назва населеного пункту, де мешкає вкладник

C60 

Область 

Назва області, де мешкає вкладник

C30 

Район

Назва району, де мешкає вкладник 

C30 

Вулиця, будинок, квартира 

Назва вулиці, номери будинку, квартири, де мешкає вкладник 

C100 

Документ 

Назва документа, що засвідчує особу, номер, ким виданий, дата видачі

C100 

Дата договору

Дата укладення договору з вкладником 

D=10 

10 

Номер договору 

Номер договору з вкладником 

C16 

11 

Сума вкладу 

Сума залишку на рахунку (коп.)

N16 

12 

Сума відсотків 

Сума нарахованих відсотків (коп.) 

N10 

13 

Номер рахунку, на якому обліковуються вкладні кошти 

Номер аналітичного рахунку 

N14 

14 

Ознака гарантування 

Ознака гарантування вкладу
(0 - не гарантований,
1 - гарантований) 

N=1 

15 

Примітка 

Дата і номер рішення про переведення банку до категорії тимчасових учасників Фонду 

C50 

 

АКТ N ______
звірки між даними бази та балансовими рахунками станом на
 ____________________________ року
(1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня)

коп.

N
з/п 

Номери балансових рахунків, на яких обліковуються вклади (депозити) фізичних осіб і нараховані за ними відсотки, що підлягають гарантуванню 

За даними 

бази даних 

Балансу 

розбіжність 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підсумкові значення сум залишків за вкладами (депозитами) і нарахованими за ними відсотками 

Вклади - усього 

Причини виникнення розбіжності
__________________________________________________________________________

Головний бухгалтер 

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відповідальна особа за введення інформації 

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________

Опрос