Идет загрузка документа (853 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка составления, утверждения и контроля выполнения финансовых планов государственных предприятий, акционерных, холдинговых компаний и других субъектов хозяйствования, в уставном фонде которых более 50 процентов акций (долей, паев) принадлежат государству, и их дочерних предприятий

Министерство экономики Украины (3)
Порядок, Приказ от 21.06.2005 № 173
Утратил силу

Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств

Наказ Міністерства економіки України
від 21 червня 2005 року N 173

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 липня 2005 р. за N 729/11009

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства економіки України
 від 11 серпня 2005 року N 244
,
 від 31 березня 2006 року N 117
,
 від 17 січня 2007 року N 7
,
 від 16 березня 2009 року N 216

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 березня 2015 року N 205)

Додатково див. листи
 Міністерства економіки України
 від 21 липня 2006 року N 147-24/264,
 від 1 серпня 2006 року N 147-24/296

Відповідно до пункту 9 статті 75, частини восьмої статті 77, пункту 5 статті 89 Господарського кодексу України та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 N 95-р "Про складання фінансових планів підприємств" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств (додається).

2. Директору департаменту реформування відносин власності Мельнику О. В. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Міністр 

С. Терьохін 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр фінансів України 

В. Пинзеник 

Голова Фонду державного
майна України
 

 
В. Семенюк
 

 

ПОРЯДОК
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, суб'єкта господарювання, засновником якого є Кабінет Міністрів України (далі - фінансовий план підприємства).

2. Фінансовий план підприємства складається за формою згідно з додатком 1 на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових показників поточного року.

Підприємство може складати фінансовий план та готувати пояснювальну записку із використанням рекомендацій щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них (далі - рекомендації), зазначених у додатку 2.

3. Фінансовий план підприємства повинен забезпечувати зростання фінансових результатів діяльності, отримання валового прибутку та чистого прибутку, розмір яких не може бути меншим, ніж прогнозні та планові показники поточного року, розраховані на базі фактично досягнутих показників I кварталу поточного року та прогнозних показників II, III і IV кварталів поточного року з урахуванням прогнозованого рівня інфляції.

4. Проект фінансового плану підприємства з пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками у двох примірниках за формою згідно з додатком 1 у паперовому та електронному вигляді подається органу, уповноваженому управляти державним майном або корпоративними правами держави, до 15 червня року, що передує плановому.

У такому ж порядку проект фінансового плану підприємства, засновником якого є Кабінет Міністрів України, подається центральному органу виконавчої влади, відповідальному за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері (далі - орган, відповідальний за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері).

До проекту фінансового плану підприємства додається пояснювальна записка, яка включає результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік.

У разі зменшення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валового прибутку або чистого прибутку порівняно із прогнозними та запланованими показниками поточного року підприємство обов'язково подає також обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками.

У разі необхідності органи управління державним майном або корпоративними правами держави та органи, відповідальні за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері, можуть самостійно встановлювати диференційовані строки подання проектів фінансових планів підприємств, але не пізніше 15 червня року, що передує плановому.

5. Органи, уповноважені управляти державним майном або корпоративними правами держави, у місячний строк здійснюють аналіз проекту фінансового плану підприємства з обов'язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за два попередні роки, приймають рішення щодо затвердження/погодження фінансового плану або повернення його на доопрацювання та в письмовій формі повідомляють підприємство про прийняте рішення.

Органи, уповноважені управляти державним майном або корпоративними правами держави, подають у паперовому та електронному вигляді Міністерству фінансів України до 15 липня року, що передує плановому, для врахування при формуванні державного бюджету лише зведені основні фінансові показники підприємства, зазначені в розділах I, II та III додатка 1, з відміткою "Розглянуто", за винятком підприємств, що є суб'єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, засновником яких є Кабінет Міністрів України.

Органи, уповноважені управляти державним майном, затверджують фінансовий план підприємства, а органи, уповноважені управляти корпоративними правами держави, або затверджують фінансовий план підприємства, або погоджують проект фінансового плану підприємства до 1 вересня року, що передує плановому, та в паперовому й електронному вигляді подають до Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України завізовані та завірені печаткою копії затверджених/погоджених фінансових планів підприємств разом із пояснювальною запискою.

Органи, до сфери управління яких належать підприємства, що є суб'єктами природних монополій, підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та органи, відповідальні за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері, стосовно підприємств, засновником яких є Кабінет Міністрів України, подають до 1 липня року, що передує плановому, на погодження Міністерству економіки України і Міністерству фінансів України в паперовому й електронному вигляді проект фінансового плану підприємства з відміткою "Розглянуто", пояснювальну записку, висновок до нього та завізований в установленому порядку проект рішення Кабінету Міністрів України.

До проекту фінансового плану підприємства додаються в паперовому й електронному вигляді:

баланси підприємства на 31 грудня минулого року і на останню звітну дату (31 березня року, у якому складається фінансовий план) з розшифруванням статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689;

звіти про фінансові результати підприємства за 12 місяців минулого року і за останній звітний період (I квартал року, у якому складається фінансовий план) відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690;

звіт про рух грошових коштів за 12 місяців минулого року відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 398/3691;

звіт про власний капітал за 12 місяців минулого року відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 399/3692;

примітки до річної фінансової звітності за минулий рік, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 N 302, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2000 N 904/5125;

декларація з податку на прибуток за 12 місяців минулого року, затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.2003 N 143, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.04.2003 за N 271/7592;

стратегія розвитку та інвестиційний план підприємства на середньострокову перспективу (3 - 5 років).

У разі, коли проект фінансового плану підприємства не відповідає вимогам цього Порядку та встановленій формі, він уважається неподаним.

6. Міністерство економіки України і Міністерство фінансів України після надходження проекту фінансового плану підприємства, пояснювальної записки та висновку до нього в місячний строк опрацьовують матеріали та приймають рішення щодо погодження або повернення на доопрацювання фінансового плану підприємства, що є суб'єктом природних монополій, підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємства, засновником якого є Кабінет Міністрів України. Про прийняте рішення Міністерство економіки України і Міністерство фінансів України в письмовій формі повідомляють орган, уповноважений управляти державним майном або корпоративними правами держави, або орган, відповідальний за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері.

У разі повернення проекту фінансового плану підприємства на доопрацювання орган, уповноважений управляти державним майном або корпоративними правами держави, або орган, відповідальний за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері, протягом десяти днів з дня надходження проекту забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України та подає його на повторне погодження до Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України.

У разі прийняття Міністерством економіки України і Міністерством фінансів України рішення про повторне повернення на доопрацювання проекту фінансового плану підприємства, що є суб'єктом природних монополій, підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємства, засновником якого є Кабінет Міністрів України, він подається повторно на погодження до Міністерства фінансів України і Міністерства економіки України тільки за результатами узгоджувальної наради, яка проводиться органом, уповноваженим управляти державним майном або корпоративними правами держави, або органом, відповідальним за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері, за участю представників підприємства, Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України.

7. Міністерство економіки України і Міністерство фінансів України не пізніше ніж у місячний строк від дати надходження проекту рішення Кабінету Міністрів України щодо затвердження фінансового плану підприємства та проекту фінансового плану підприємства, що є суб'єктом природних монополій, підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємства, засновником якого є Кабінет Міністрів України, з пояснювальною запискою та висновком до нього опрацьовують матеріали та приймають рішення щодо погодження цих проектів.

Погоджують фінансовий план та візують проект відповідного рішення Кабінету Міністрів України Міністр економіки України і Міністр фінансів України або особи, які їх заміщують. Підпис відповідного Міністра або особи, яка його заміщує, скріплюється печаткою.

Після погодження Міністерством економіки України і Міністерством фінансів України проекту рішення Кабінету Міністрів України та проекту фінансового плану підприємства, що є суб'єктом природних монополій, підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємства, засновником якого є Кабінет Міністрів України, орган, уповноважений управляти державним майном або корпоративними правами держави, або орган, відповідальний за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері, погоджує проект рішення Кабінету Міністрів України з Міністерством юстиції України та подає погоджений Міністерством юстиції України проект рішення Кабінету Міністрів України і проект фінансового плану підприємства, погоджений відповідно до пункту 6 цього Порядку, на затвердження Кабінету Міністрів України до 10 серпня року, що передує плановому.

8. Органи, уповноважені управляти державним майном або корпоративними правами держави, подають Міністерству економіки України до 1 серпня року, що передує плановому, зведені показники фінансових планів підприємств з відміткою "Розглянуто" і завізовані та завірені печаткою копії проектів фінансових планів підприємств, за винятком підприємств, що є суб'єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, засновником яких є Кабінет Міністрів України.

Окремо подаються зведені показники фінансових планів підприємств, що є суб'єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, засновником яких є Кабінет Міністрів України, з відміткою "Розглянуто" і завізовані та завірені печаткою копії проектів фінансових планів цих підприємств.

9. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть уноситися один раз на рік, у якому затверджувався фінансовий план, та не більше двох разів протягом планового року.

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть уноситись у періоди, за якими минув строк звітування.

Проект змін до фінансового плану підприємства з пояснювальною запискою про причини змін готується підприємством і подається органам, уповноваженим управляти державним майном або корпоративними правами держави, органам, відповідальним за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за процедурою, передбаченою абзацами першим і другим пункту 4 цього Порядку.

10. Органи, уповноважені управляти державним майном або корпоративними правами держави, у двотижневий строк приймають рішення щодо внесення змін до фінансового плану підприємства та подають змінений фінансовий план підприємства до Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України за процедурою, передбаченою пунктом 5 цього Порядку, із зазначенням підстав унесення змін до нього.

Органи, до сфери управління яких належать підприємства, що є суб'єктами природних монополій, підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та органи, відповідальні за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері, стосовно підприємств, засновником яких є Кабінет Міністрів України, подають завізований проект рішення Кабінету Міністрів України та проект зміненого фінансового плану підприємства на погодження до Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України за процедурою, передбаченою пунктом 5 цього Порядку.

Проект зміненого фінансового плану підприємства погоджується та затверджується за процедурою, передбаченою пунктами 6 і 7 цього Порядку. На фінансовому плані підприємства ставляться відмітка "Змінений" та дата затвердження або погодження.

Мотивована відмова про підстави відхилення змін до фінансового плану підприємства надсилається в письмовій формі.

11. Міністерство фінансів України може залучати до розгляду проектів фінансових планів підприємств працівників Державної податкової адміністрації України.

12. Міністерство фінансів України здійснює моніторинг затверджених/погоджених фінансових планів підприємств державного сектору економіки щодо органів, уповноважених управляти державним майном або корпоративними правами держави, та органів, відповідальних за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері.

13. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств, а також за виконанням показників затверджених фінансових планів підприємств здійснюють органи, уповноважені управляти державним майном або корпоративними правами держави, та органи, відповідальні за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері. Відповідальність за достовірність та обґрунтованість планування окремих показників несе керівник підприємства згідно з укладеним контрактом.

14. Звіт про виконання фінансового плану в паперовому й електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 3, підприємство надає органам, уповноваженим управляти державним майном або корпоративними правами держави, та органам, відповідальним за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері, щокварталу в строки, установлені для подання фінансової звітності, разом із пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за квартал та із зазначенням за окремими факторами причин значних відхилень фактичних показників від планових.

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового плану підприємства за рік.

15. Органи, уповноважені управляти державним майном або корпоративними правами держави, та органи, відповідальні за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері, подають Міністерству економіки України окремо зведені показники виконання фінансових планів:

державними комерційними та казенними підприємствами;

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі.

Зведені показники виконання фінансових планів подаються в строки:

за IV квартал звітного року та звітний рік - до 31 березня року, що настає за звітним періодом;

за звітні квартали поточного року - до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада кожного року.

До зведених показників виконання фінансових планів підприємств додаються:

довідка щодо загальної кількості підприємств, кількості підприємств, яким були затверджені фінансові плани та які звітували про виконання фінансових планів, у тому числі кількість прибуткових та збиткових підприємств;

пояснювальна записка.

Органи, уповноважені управляти державним майном або корпоративними правами держави, та органи, відповідальні за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері, щодо підприємств, які є суб'єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, засновником яких є Кабінет Міністрів України, подають до Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України звіти про виконання показників фінансових планів окремо щодо кожного підприємства.

До звіту про виконання показників фінансових планів підприємств, що є суб'єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, засновником яких є Кабінет Міністрів України, крім зазначених матеріалів, додаються:

баланс підприємства на останню звітну дату з розшифруванням статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;

звіт про фінансові результати підприємства за останній звітний період (I квартал, півріччя, 9 місяців або рік).

16. Міністерство економіки України здійснює узагальнення й аналіз отриманої інформації та подає її Кабінету Міністрів України і Міністерству фінансів України:

за IV квартал звітного року та звітний рік - до 31 травня року, що настає за звітним періодом;

за звітні квартали поточного року - до 30 червня, 30 вересня та 31 грудня.

 

Директор департаменту
фінансової політики
 

 
І. З. Лівий
 

 

РОЗГЛЯНУТО __________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П.

_______________________________________
_______________________________________
________________________________________
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П.

________________________________________
________________________________________
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. 

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

ЗАТВЕРДЖЕНО ___________________________
__________________________________________
________________М. П._____________________
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління
підприємством або номер відповідного рішення КМУ)

ПОГОДЖЕНО _____________________________
__________________________________________
__________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

М. П. 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА ____ рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

 

Код рядка 

Факт минулого року 

Фінансовий план поточного року 

Плановий рік (усього) 

У тому числі за кварталами 

II 

III 

IV 

Доходи 

  

  

  

  

  

  

  

  

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

001 

  

  

  

  

  

  

  

Податок на додану вартість 

002 

  

  

  

  

  

  

  

Акцизний збір 

003 

  

  

  

  

  

  

  

Інші непрямі податки (розшифрувати) 

004 

  

  

  

  

  

  

  

Інші вирахування з доходу (розшифрувати) 

005 

  

  

  

  

  

  

  

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) 

006 

  

  

  

  

  

  

  

Інші операційні доходи (розшифрувати) 

007 

  

  

  

  

  

  

  

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) 

008 

  

  

  

  

  

  

  

Інші фінансові доходи (розшифрувати) 

009 

  

  

  

  

  

  

  

Інші доходи (розшифрувати) 

010 

  

  

  

  

  

  

  

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) 

011 

  

  

  

  

  

  

  

Усього доходів 

012 

  

  

  

  

  

  

  

Витрати 

  

  

  

  

  

  

  

  

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) 

013 

  

  

  

  

  

  

  

Адміністративні витрати, усього, у тому числі: 

014 

  

  

  

  

  

  

  

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів 

014/1 

  

  

  

  

  

  

  

витрати на консалтингові послуги 

014/2 

  

  

  

  

  

  

  

витрати на страхові послуги 

014/3 

  

  

  

  

  

  

  

витрати на аудиторські послуги 

014/4 

  

  

  

  

  

  

  

інші адміністративні витрати (розшифрувати) 

014/5 

  

  

  

  

  

  

  

Витрати на збут (розшифрувати) 

015 

  

  

  

  

  

  

  

Інші операційні витрати (розшифрувати) 

016 

  

  

  

  

  

  

  

Фінансові витрати (розшифрувати) 

017 

  

  

  

  

  

  

  

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) 

018 

  

  

  

  

  

  

  

Інші витрати (розшифрувати) 

019 

  

  

  

  

  

  

  

Податок на прибуток від звичайної діяльності 

020 

  

  

  

  

  

  

  

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) 

021 

  

  

  

  

  

  

  

Усього витрати 

022 

  

  

  

  

  

  

  

Фінансові результати діяльності: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Валовий прибуток (збиток) 

023 

  

  

  

  

  

  

  

Фінансовий результат від операційної діяльності 

024 

  

  

  

  

  

  

  

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 

025 

  

  

  

  

  

  

  

Частка меншості 

026 

  

  

  

  

  

  

  

Чистий прибуток (збиток), у тому числі: 

027 

  

  

  

  

  

  

  

прибуток  

027/1 

  

  

  

  

  

  

  

збиток 

027/2 

  

  

  

  

  

  

  

II. Розподіл чистого прибутку 

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:  

028 

  

  

  

  

  

  

  

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями  

028/1 

  

  

  

  

  

  

  

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі 

028/2 

  

  

  

  

  

  

  

Відрахування до фонду на виплату дивідендів: 

  

  

  

  

  

  

  

  

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік 

029 

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі на державну частку 

029/1 

  

  

  

  

  

  

  

Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року 

030 

х

х 

  

х  

х  

х  

х  

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 

031 

  

  

  

  

  

  

  

Розвиток виробництва 

032 

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 

032/1 

  

  

  

  

  

  

  

Резервний фонд 

033 

  

  

  

  

  

  

  

Інші фонди (розшифрувати) 

034 

  

  

  

  

  

  

  

Інші цілі (розшифрувати) 

035 

  

  

  

  

  

  

  

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 

036 

  

  

  

  

  

  

  

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів 

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: 

037 

  

  

  

  

  

  

  

податок на прибуток 

037/1 

  

  

  

  

  

  

  

акцизний збір 

037/2 

  

  

  

  

  

  

  

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 

037/3 

  

  

  

  

  

  

  

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 

037/4 

  

  

  

  

  

  

  

рентні платежі 

037/5 

  

  

  

  

  

  

  

ресурсні платежі 

037/6 

  

  

  

  

  

  

  

інші податки, у тому числі (розшифрувати): 

037/7 

  

  

  

  

  

  

  

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами 

037/7/1 

  

  

  

  

  

  

  

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами 

037/7/2 

  

  

  

  

  

  

  

Погашення податкової заборгованості, у тому числі: 

038 

  

  

  

  

  

  

  

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету 

038/1 

  

  

  

  

  

  

  

до державних цільових фондів 

038/2 

  

  

  

  

  

  

  

неустойки (штрафи, пені) 

038/3 

  

  

  

  

  

  

  

Внески до державних цільових фондів, у тому числі: 

039 

  

  

  

  

  

  

  

внески до Пенсійного фонду України 

039/1 

  

  

  

  

  

  

  

внески до фондів соціального страхування 

039/2 

  

  

  

  

  

  

  

Інші обов'язкові платежі, у тому числі: 

040 

  

  

  

  

  

  

  

місцеві податки та збори 

040/1 

  

  

  

  

  

  

  

інші платежі (розшифрувати) 

040/2 

  

  

  

  

  

  

  

 

Керівник 

 

 

______________
(посада) 

_________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

 

Керівник 

 

 

______________
(посада) 

_________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

 

Керівник 

 

 

______________
(посада) 

_________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз

 

Оптимальне значення 

На 01.01 факту минулого року 

На 01.04 факту минулого року 

На 01.07 факту минулого року 

На 01.10 факту минулого року 

На 01.01 факту поточного року 

На 01.04 факту поточного року 

Примітки 

Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів)
ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280  

збільшення 

  

  

  

  

  

  

характеризує ефективність використання активів підприємства 

Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))
ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035 

> 0 

  

  

  

  

  

  

характеризує ефективність господарської діяльності підприємства 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання)
ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620 

0,2 - 0,35 та більше 

  

  

  

  

  

  

характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно 

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)
ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620 

> 1 

  

  

  

  

  

  

показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5 

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))
ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620) 

> 1 

  

  

  

  

  

  

характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел 

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви)
ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640 

> 0,5 

  

  

  

  

  

  

характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел 

Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал /власний капітал)
ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430) 

0,5 - 0,7 

  

  

  

  

  

  

відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів 

Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), %
ф. 1 (р. 480 + р. 620)  

< 100 % 

  

  

  

  

  

  

показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів 

Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів)
(
ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031) 

зменшення 

  

  

  

  

  

  

характеризує інвестиційну політику підприємства 

 

Керівник 

 

 

______________
(посада) 

_________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

Таблиця 4

Рух грошових коштів

 

Код рядка 

Факт минулого року 

План поточного року 

Прогнозний рух коштів на кінець поточного року 

Плановий рік (усього) 

У тому числі за кварталами 

II 

III 

IV 

10 

Надходження грошових коштів від основної діяльності  

001 

  

  

  

  

  

  

  

  

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

002 

  

  

  

  

  

  

  

  

Цільове фінансування  

003 

  

  

  

  

  

  

  

  

Отримання короткострокових кредитів  

004 

  

  

  

  

  

  

  

  

Аванси одержані 

005 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші надходження (розшифрувати)  

006 

  

  

  

  

  

  

  

  

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності  

007 

  

  

  

  

  

  

  

  

Виручка від реалізації основних фондів 

008 

  

  

  

  

  

  

  

  

Виручка від реалізації нематеріальних активів  

009 

  

  

  

  

  

  

  

  

Надходження від продажу акцій та облігацій  

010 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші надходження (розшифрувати)  

011 

  

  

  

  

  

  

  

  

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності  

012 

  

  

  

  

  

  

  

  

Отримання довгострокових кредитів  

013 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші надходження (розшифрувати)  

014 

  

  

  

  

  

  

  

  

Видатки грошових коштів основної діяльності 

015 

  

  

  

  

  

  

  

  

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)  

016 

  

  

  

  

  

  

  

  

Розрахунки з оплати праці  

017 

  

  

  

  

  

  

  

  

Повернення короткострокових кредитів  

018 

  

  

  

  

  

  

  

  

Платежі в бюджет (розшифрувати)  

019 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші витрати (розшифрувати) 

020 

  

  

  

  

  

  

  

  

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності  

021 

  

  

  

  

  

  

  

  

Придбання основних засобів  

022 

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальне будівництво 

023 

  

  

  

  

  

  

  

  

Придбання нематеріальних активів  

024 

  

  

  

  

  

  

  

  

Придбання акцій та облігацій  

025 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші витрати (розшифрувати) 

026 

  

  

  

  

  

  

  

  

Видатки грошових коштів фінансової діяльності  

027 

  

  

  

  

  

  

  

  

Сплата дивідендів  

028 

  

  

  

  

  

  

  

  

Повернення довгострокових кредитів  

029 

  

  

  

  

  

  

  

  

Грошові кошти: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

на початок періоду 

030 

  

  

  

  

  

  

  

  

на кінець періоду 

031 

  

  

  

  

  

  

  

  

Чистий грошовий потік 

032 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Керівник 

 

 

______________
(посада) 

_________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

Таблиця 5

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на ____ рік

______________________________________________________________________
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці _________ тис. гривень

Середньомісячна заробітна плата ______ гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості __________ осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

 

Код рядка 

Факт минулого року 

Фінансовий план поточного року 

Плановий рік, усього 

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат 

Інші відрахування з доходу (розшифрувати) 

005 

  

  

  

  

Інші операційні доходи (розшифрувати) 

007 

  

  

  

  

Дохід від участі в капіталі  

008 

  

  

  

  

Інші фінансові доходи (розшифрувати) 

009 

  

  

  

  

Інші доходи (розшифрувати) 

010 

  

  

  

  

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) 

011 

  

  

  

  

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі: 

013 

  

  

  

  

витрати на сировину і основні матеріали 

013/1 

  

  

  

  

витрати на паливо  

013/2 

  

  

  

  

витрати на електроенергію 

013/3 

  

  

  

  

витрати на оплату праці 

013/4 

  

  

  

  

відрахування на соціальні заходи 

013/5 

  

  

  

  

амортизація основних засобів і нематеріальних активів 

013/6 

  

  

  

  

інші витрати (розшифрувати

013/7 

  

  

  

  

Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: 

014/5 

  

  

  

  

витрати на службові відрядження 

014/5/1 

  

  

  

  

витрати на зв'язок 

014/5/2 

  

  

  

  

витрати на оплату праці 

014/5/3 

  

  

  

  

відрахування на соціальні заходи 

014/5/4 

  

  

  

  

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення 

014/5/5 

  

  

  

  

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення 

014/5/6 

  

  

  

  

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення 

014/5/7 

  

  

  

  

витрати на страхування загальногосподарського персоналу 

014/5/8 

  

  

  

  

організаційно-технічні послуги  

014/5/9 

  

  

  

  

консультаційні та інформаційні послуги 

014/5/10 

  

  

  

  

юридичні послуги 

014/5/11 

  

  

  

  

послуги з оцінки майна 

014/5/12 

  

  

  

  

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу 

014/5/13 

  

  

  

  

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  

014/5/14 

  

  

  

  

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: 

014/5/15 

  

  

  

  

витрати на поліпшення основних фондів 

014/5/15/1 

  

  

  

  

інші адміністративні витрати (розшифрувати) 

014/5/16 

  

  

  

  

Витрати на збут, усього,
у тому числі:
 

015 

  

  

  

  

витрати на рекламу 

015/1 

  

  

  

  

інші витрати на збут (розшифрувати) 

015/2 

  

  

  

  

Інші операційні витрати, усього, у тому числі: 

016 

  

  

  

  

витрати на благодійну допомогу 

016/1 

  

  

  

  

відрахування до резерву сумнівних боргів 

016/2 

  

  

  

  

відрахування до недержавних пенсійних фондів 

016/3 

  

  

  

  

інші операційні витрати (розшифрувати)  

016/4 

  

  

  

  

Фінансові витрати (розшифрувати)  

017 

  

  

  

  

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати

018 

  

  

  

  

Інші витрати (розшифрувати)  

019 

  

  

  

  

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) 

021 

  

  

  

  

Інші фонди (розшифрувати)  

034 

  

  

  

  

Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)  

035 

  

  

  

  

Інші податки (розшифрувати)  

037/7 

  

  

  

  

Інші платежі (розшифрувати)  

040/2 

  

  

  

  

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9. Джерела капітальних інвестицій

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.

 

Керівник 

 

 

______________
(посада) 

_________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них

1. Загальні питання

Фінансовий план підприємства (далі - фінансовий план) складається на рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові результати в запланованому році.

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік за формою згідно з додатком 3, подається в паперовому й електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

У звіті відображаються фактично отримані доходи та витрати, фактичне надходження та використання фінансових ресурсів за звітний період.

Консолідований фінансовий план складається шляхом упорядкованого додавання показників фінансових планів дочірніх підприємств до аналогічних показників фінансового плану материнського підприємства.

Підприємством, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, уважається суб'єкт господарювання державного сектору економіки, який за результатами фінансово-господарської діяльності фактично отримав у минулому році та/або планує отримати в поточному та плановому роках за показником "Чистий прибуток" 50 мільйонів гривень і більше.

2. Розділ I "Формування прибутку підприємства"

2.1. У рядку 001 "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається планова сума загального доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг (без вирахування суми будь-яких запланованих знижок), яка розраховується за допомогою обраного підприємством методу планування, з урахуванням маркетингової та виробничої політики підприємства.

При прогнозуванні обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та обсягу виручки оцінюються такі показники:

сукупний попит на продукцію (аналіз кон'юнктури основних ринків збуту);

максимальна величина пропозиції та продуктивна потужність;

фактичний обсяг продажу за попередні 3 роки за сегментами діяльності;

потреба в ресурсах;

потреба в інвестиціях;

загальна сума витрат на зберігання готової продукції.

Дохід планового періоду може визначатися як добуток обсягу реалізації одиниць продукції та прогнозованої ціни одиниці продукції.

Показник рядка 001 звіту про виконання фінансового плану відображає визнані доходи (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Показник цього рядка відповідає показнику рядка 010 звіту про фінансові результати відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (далі - форма 2);

для малих підприємств - показнику рядка 010 звіту про фінансові результати відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (далі - форма 2-м).

При складанні звіту про виконання фінансового плану враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за N 860/4153.

2.2. У рядку 002 "Податок на додану вартість" відображається запланована сума податку на додану вартість, яка включена у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У звіті про виконання фінансового плану відображається фактична сума податку на додану вартість, яка включена у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Показник рядка 002 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 015 форми 2.

Для малих підприємств сума показників рядків 002, 003, 004 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 020 форми 2-м за звітний період.

2.3. У рядку 003 "Акцизний збір" відображається запланована сума акцизного збору, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У звіті про виконання фінансового плану відображається фактична сума акцизного збору, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Показник цього рядка відповідає показнику рядка 020 форми 2.

2.4. У рядку 004 "Інші непрямі податки" відображаються інші збори або податки з обороту, що плануються підприємством, зокрема: належні до сплати безпосередньо Пенсійному фонду України збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння; надання послуг стільникового рухомого зв'язку; суми податку з реклами; суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат тощо.

У звіті про виконання фінансового плану відображається фактична сума інших зборів або податків з обороту, яка визначена підприємством від фактичного доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У звіті про виконання фінансового плану показник цього рядка відповідає показнику рядка 025 форми 2.

2.5. У рядку 005 "Інші вирахування з доходу" відображаються суми будь-яких знижок, що плануються підприємством з урахуванням його цінової та маркетингової політики на плановий період. У цьому рядку відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків. У цьому рядку відображаються одержані підприємством від інших осіб суми доходів, що за договорами належать комітентам, принципалам тощо.

У звіті про виконання фінансового плану відображається сума наданих знижок, вартість повернутих товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за вирахуванням непрямих податків. Показник цього рядка відповідає показнику рядка 030 форми 2.

2.6. Для малих підприємств сума рядків 002, 003, 004, 005 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 020 форми 2-м.

2.7. У рядку 006 "Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається плановий чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який визначається як різниця між доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та відповідною сумою податку на додану вартість, акцизного збору, інших непрямих податків та інших вирахувань з доходу.

У рядку 006 звіту про виконання фінансового плану відображається фактичний чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який визначається як різниця між фактичним доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та фактичною сумою податку на додану вартість, акцизного збору, інших непрямих податків та інших вирахувань з доходу.

Показник рядка 006 визначається як різниця між показником рядка 001 та сумою показників рядків 002, 003, 004, 005.

Показник рядка 006 = ряд. 001 - (ряд. 002 + ряд. 003 + ряд. 004 + ряд. 005).

Показник рядка 006 відповідає показнику рядка 035 форми 2, для малих підприємств - показнику рядка 030 форми 2-м за звітний період.

2.8. У рядку 007 "Інші операційні доходи" відображається планова сума інших доходів від операційної діяльності, за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного збору, інших непрямих податків та інших вирахувань з доходу.

У рядку 007 звіту про виконання фінансового плану відображається фактична сума інших доходів від операційної діяльності, за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного збору, інших непрямих податків та інших вирахувань з доходу.

Показник рядка 007 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 060 форми 2, для малих підприємств - показнику рядка 040 форми 2-м за звітний період.

2.9. У рядку 008 "Дохід від участі в капіталі" відображається сума доходів, яку планується отримати від інвестицій у статутний капітал асоційованих, дочірніх, спільних підприємств, створених на території України та за кордоном, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

У звіті про виконання фінансового плану відображається сума фактично одержаних доходів від участі в капіталі.

При складанні звіту враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 N 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2000 за N 284/4505.

Показник рядка 008 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 110 форми 2 за звітний період.

2.10. У рядку 009 "Інші фінансові доходи" відображається сума фінансових доходів (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі), які планується отримати, а саме: сума дивідендів, відсотки та інші доходи, які планується отримати від фінансових інвестицій.

У звіті про виконання фінансового плану відображається сума фактично одержаних фінансових доходів (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі), які фактично отримані, а саме: сума дивідендів, відсотки та інші доходи, що фактично отримані від фінансових інвестицій.

При складанні звіту про виконання фінансового плану враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 N 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2000 за N 284/4505, та норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 N 181, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.2000 за N 487/4708.

Показник рядка 009 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 120 форми 2 за звітний період.

2.11. У рядку 010 "Інші доходи" відображаються доходи, які заплановано отримати від:

реалізації фінансових інвестицій;

курсових різниць за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства;

безоплатно одержаних необоротних активів, фінансових інвестицій та цільового фінансування капітальних інвестицій;

інших доходів, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язаних з операційною діяльністю підприємства.

У звіті про виконання фінансового плану відображається сума фактично одержаних доходів від реалізації фінансових інвестицій, інших доходів (за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного збору та інших податків (зборів) і обов'язкових платежів), які фактично виникли у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

При складанні звіту враховуються норми положень (стандартів) бухгалтерського обліку: 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690, 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 N 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 за N 85/4306, 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за N 860/4153, і 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 N 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2000 за N 515/4736.

Показник рядка 010 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 130 форми 2 за звітний період.

Для малих підприємств показник суми рядків 008, 009 та 010 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 050 форми 2-м за звітний період.

2.12. Рядок 011 "Надзвичайні доходи" у фінансовому плані не заповнюється.

У звіті про виконання фінансового плану відображається визнана сума відшкодування від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) за рахунок інших джерел. Показник рядка 011 відповідає показнику рядка 200 форми 2, для малих підприємств - показнику рядка 060 форми 2-м.

2.13. У рядку 012 "Усього доходів" відображається сума доходів підприємства на плановий період шляхом додавання суми чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інших операційних доходів, доходу від участі в капіталі, інших фінансових доходів, інших доходів, надзвичайних доходів.

У звіті про виконання фінансового плану відображається сума фактично отриманих у звітному періоді доходів від усіх видів діяльності. Показник цього рядка відповідає сумі рядків 035, 060, 110, 120, 130 та 200 форми 2, для малих підприємств - рядку 070 форми 2-м за звітний період.

Показник рядка 012 розраховується як сума показників рядків 006, 007, 008, 009, 010 і 011. Показник рядка 012 = ряд. 006 + ряд. 007 + ряд. 008 + ряд. 009 + ряд. 010 + ряд. 011.

2.14. У рядку 013 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається розмір собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), яку заплановано реалізувати в плановому періоді. Цей показник може визначатися на основі кошторису виробництва продукції, який розраховується виходячи з планового обсягу продажу продукції (товарів, робіт, послуг) та галузевих методичних рекомендацій із формування собівартості продукції (товарів, робіт, послуг).

У звіті про виконання фінансового плану відображається розмір собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), яка складається з виробничої собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), що була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. До виробничої собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) включаються: прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві.

При складанні звіту про виконання показників фінансового плану враховуються норми положень (стандартів) бухгалтерського обліку: 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 751/4044, та 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248.

Показник рядка 013 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 040 форми 2 за відповідний звітний період.

Малі підприємства заповнюють рядок 013 на підставі даних регістрів аналітичного обліку витрат та головної книги.

2.15. У рядку 014 "Адміністративні витрати" відображається сума загальногосподарських витрат, пов'язаних з управлінням та обслуговуванням підприємства.

У рядках 014/1 - 014/4 відображаються планові суми адміністративних витрат, спрямованих на: утримання службових автомобілів, страхові послуги, консалтингові послуги та аудиторські послуги.

Доцільність здійснення таких витрат повинна бути економічно обґрунтована в пояснювальних записках до фінансового плану та звіту про виконання показників фінансового плану.

У рядку 014/5 "Інші адміністративні витрати" відображається планова сума витрат, не зазначених у рядках 014/1 - 014/4, на: утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; службові відрядження персоналу; утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні), інші витрати загальногосподарського призначення з обов'язковим їх розшифруванням у таблиці 5 додатка 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 16.03.2009 N 216 (далі - Порядок).

Показник рядка 014 = ряд. 014/1 + ряд. 014/2 + ряд. 014/3 + ряд. 014/4 + ряд. 014/5.

У звіті про виконання фінансового плану показники рядків 014/1 - 014/5 відображають суму адміністративних витрат за звітний період.

При складанні звіту про виконання фінансового плану враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

Показник рядка 014 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 070 форми 2 за звітний період.

Малі підприємства заповнюють рядки 014/1 - 014/5 на підставі даних регістрів аналітичного обліку витрат та головної книги.

2.16. У рядку 015 "Витрати на збут" відображаються планові суми витрат підприємства, пов'язаних із реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), на:

утримання підрозділів, що займаються збутом продукції;

рекламу та дослідження ринку;

оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних із збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів) та інші витрати, пов'язані із збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

Доцільність здійснення таких витрат повинна бути економічно обґрунтована в пояснювальних записках до фінансового плану та звіту про виконання показників фінансового плану.

У звіті про виконання фінансового плану показник рядка 015 відображає суми фактичних витрат підприємства, пов'язаних із реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), за звітний період.

При складанні звіту про виконання показників фінансового плану враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

Малі підприємства заповнюють рядок 015 на підставі даних регістрів аналітичного обліку витрат та головної книги.

2.17. У рядку 016 "Інші операційні витрати" відображається розмір собівартості реалізованих виробничих запасів, сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів, витрати на благодійну допомогу, відрахування на недержавне пенсійне забезпечення, втрати від знецінення запасів, втрати від операційних курсових різниць, визнані фінансові санкції, інші витрати, пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

У звіті про виконання фінансового плану показник рядка 016 відображає фактичну суму інших операційних витрат за звітний період.

При складанні звіту враховуються норми положень (стандартів) бухгалтерського обліку: 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 N 242, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 750/4043, 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 N 237, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.99 за N 725/4018, та 9 "Запаси", 16 "Витрати", 21 "Вплив змін валютних курсів".

Показник рядка 016 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 090 форми 2, для малих підприємств - показнику рядка 130 форми 2-м.

2.18. У рядку 017 "Фінансові витрати" відображаються заплановані підприємством витрати на проценти та інші витрати, пов'язані із запозиченням, крім втрат, пов'язаних із створенням кваліфікаційного активу.

У звіті про виконання фінансового плану в рядку 017 відображається фактична сума фінансових витрат звітного періоду, крім втрат, пов'язаних із створенням кваліфікаційного активу.

При складанні звіту про виконання фінансового плану враховуються норми положень (стандартів) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 N 181, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.2000 за N 487/4708, та 12 "Фінансові інвестиції".

Показник рядка 017 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 140 форми 2 за звітний період.

2.19. У рядку 018 "Втрати від участі в капіталі" відображається запланований підприємством збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства (облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі).

У звіті про виконання фінансового плану показник рядка 018 відображає втрати від участі в капіталі, понесені підприємством у звітному періоді.

При складанні звіту про виконання фінансового плану враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції".

Показник рядка 018 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 150 форми 2 за звітний період.

2.20. У рядку 019 "Інші витрати" відображаються заплановані суми витрат, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. Це витрати від: собівартості реалізованих фінансових інвестицій (відображається балансова вартість фінансових інвестицій та витрати, пов'язані з їх реалізацією), залишкової вартості ліквідованих (списаних) необоротних активів (розбирання, демонтаж), інші витрати звичайної діяльності, які підприємство планує здійснити в плановому періоді.

У звіті про виконання фінансового плану показник рядка 019 відображає суму інших витрат за звітний період, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом та реалізацією основної продукції (товарів, робіт, послуг).

Показник рядка 019 звіту відповідає показнику рядка 160 форми 2 за звітний період.

Для малих підприємств сума показників рядків 017, 018 та 019 звіту про виконання фінансового плану відображається на підставі даних регістрів аналітичного обліку витрат і головної книги та відповідає показнику рядка 150 форми 2-м.

2.21. У рядку 020 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" наводиться сума витрат (доходу) з податку на прибуток, що відображається в декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженій наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.2003 N 143, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.04.2003 за N 271/7592.

У звіті про виконання фінансового плану показник рядка 020 відображає фактичну суму витрат (доходу) з податку на прибуток звітного періоду.

При складанні звіту про виконання фінансового плану враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 N 353, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2001 за N 47/5238.

Показник рядка 020 звіту відповідає показнику рядка 180 форми 2 за звітний період, для малих підприємств - показнику рядка 170 форми 2-м за звітний період.

2.22. У рядку 021 "Надзвичайні витрати" відображаються втрати, пов'язані з надзвичайними подіями техногенного та іншого характеру. До втрат від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожежі тощо) належать прямі втрати за наслідками таких подій та витрати, пов'язані із запобіганням та ліквідацією наслідків від надзвичайних подій.

У звіті про виконання фінансового плану показник рядка 021 відображає фактичну суму втрат, пов'язаних із надзвичайними подіями техногенного та іншого характеру звітного періоду.

Показник рядка 021 відповідає показнику рядка 205 форми 2 за звітний період, для малих підприємств - показнику рядка 160 форми 2-м за звітний період.

2.23. Показник рядка 022 "Усього витрат" фінансового плану розраховується як сума витрат підприємства на плановий період шляхом додавання показників рядків собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат, фінансових витрат, втрат від участі в капіталі, інших витрат, податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних витрат.

У звіті про виконання фінансового плану показник рядка 022 відображає фактичні витрати звітного періоду і дорівнює сумі показників рядків 040, 070, 080, 090, 140, 150, 160, 180 та 205 форми 2, для малих підприємств - показнику рядка 180 форми 2-м за звітний період.

Показник рядка 022 розраховується як сума показників рядків 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 і 021.

Показник рядка 022 = ряд. 013 + ряд. 014 + ряд. 015 + ряд. 016 + ряд. 017 + ряд. 018 + ряд. 019 + ряд. 020 + ряд. 021.

2.24. Рядок 023 "Валовий прибуток (збиток)" фінансового плану розраховується як різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Показник рядка 023 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 050 або 055 форми 2 за звітний період залежно від того, діяльність підприємства була прибутковою чи збитковою.

Показник рядка 023 = ряд. 006 - ряд. 013.

2.25. Рядок 024 "Фінансовий результат від операційної діяльності" фінансового плану визначається від суми показників валового прибутку (збитку) та іншого операційного доходу, за вирахуванням адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Показник рядка 024 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 100 або 105 форми 2 за звітний період залежно від того, діяльність підприємства була прибутковою чи збитковою.

Показник рядка 024 розраховується як сума показників рядків 023, 007, за вирахуванням показників рядків 014, 015, 016.

Показник рядка 024 = ряд. 023 + ряд. 007 - ряд. 014 - ряд. 015 - ряд. 016.

2.26. Рядок 025 "Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування" фінансового плану визначається як різниця між сумою показників фінансового результату від операційної діяльності, доходом від участі в капіталі, іншими фінансовими доходами, іншими доходами та фінансовими витратами, іншими витратами та втратами від участі в капіталі.

Показник рядка 025 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 170 або 175 форми 2 за звітний період залежно від того, діяльність підприємства була прибутковою чи збитковою.

Показник рядка 025 = ряд. 024 + ряд. 008 + ряд. 009 + ряд. 010 - ряд. 017 - ряд. 018 - ряд. 019.

2.27. Показник рядка 026 "Частка меншості" відображає частину чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству прямо або через інші дочірні підприємства.

Визначається частка меншості як добуток відсотка голосів, які не належать материнському підприємству, відповідно до власного капіталу та чистого прибутку (збитку) дочірніх підприємств. При розрахунку цього показника враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.07.99 N 176, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.08.99 за N 553/3846. Підприємства, які не мають дочірніх підприємств, рядок 025 не заповнюють.

2.28. Показник рядка 027 "Чистий прибуток (збиток)" фінансового плану розраховується як сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, надзвичайних доходів, зменшених на суму надзвичайних витрат, податку на прибуток від звичайної діяльності, що збільшуються/зменшуються на суму частки меншості.

Показник рядка 027 = ряд. 025 + ряд. 011 - ряд. 020 - ряд. 021 ± ряд. 026.

Для перевірки: показник рядка 027 = ряд. 027/1 - ряд. 027/2;

показник рядка 027 = ряд. 012 - ряд. 022 ± ряд. 026.

Показник рядка 027 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 220 або 225 форми 2 за звітний період залежно від того, діяльність підприємства була прибутковою чи збитковою.

Для малих підприємств показник рядка 027 відповідає показнику рядка 190 форми 2-м за звітний період.

У рядках, у яких передбачено розшифрувати показник, відображені суми повинні бути розшифровані в таблиці 5 додатка 1 до Порядку.

Позитивне значення рядка 027 є базою для нарахування відрахувань частини чистого прибутку до бюджету, передбачених у розділі II "Розподіл чистого прибутку" фінансового плану.

3. Розділ II "Розподіл чистого прибутку"

Відрахування частини прибутку до державного та місцевого бюджетів визначається як добуток суми чистого прибутку (доходу) та визначеного законодавством України нормативу.

3.1. У рядку 028/1 "відрахування частини прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету" відображається сума частини чистого прибутку (доходу), яка відраховується до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та нормативу відрахувань частини чистого прибутку (доходу) для таких підприємств, визначеного законодавством України.

Показник рядка 028/1 розраховується як добуток показника рядка 027 та відповідного нормативу відрахувань.

Показник рядка 028/1 = ряд. 027 х визначений норматив відрахувань.

3.2. У рядку 028/2 "відрахування частини прибутку господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, до державного бюджету" відповідно до законодавства України відображається сума частини чистого прибутку, яка відраховується до державного бюджету господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та нормативу відрахувань частини чистого прибутку (доходу) для таких підприємств, визначеного законодавством України (далі - базові нормативи).

Показник рядка 028/2 розраховується як добуток показника рядка 027 та відповідного базового нормативу.

Показник рядка 028/2 = ряд. 027 х визначений базовий норматив відрахувань.

Показник рядка 028 = ряд. 28/1 + ряд. 028/2.

3.3. У рядку 029 відображаються відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік за нормативами, визначеними Кабінетом Міністрів України в поточному році (рік, у якому складається фінансовий план) (далі - базові нормативи).

Сума відрахувань частини чистого прибутку розраховується за базовими нормативами за рішенням загальних зборів акціонерів, але не менше суми, розрахованої відповідно до базових нормативів відрахування частини чистого прибутку, визначених законодавством України.

Показник рядка 029 розраховується як добуток показника рядка 027 (чистий прибуток за минулий рік) та відповідного базового нормативу.

Показник рядка 029 = ряд. 027 (чистий прибуток за минулий рік) х визначений базовий норматив.

3.4. Рядок 029/1 заповнюється господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та відображає суму дивідендів як суму відрахувань частини чистого прибутку, що спрямовується до фонду дивідендів відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.

Показник рядка 029/1 розраховується як добуток показника рядка 029 та розміру державної частки.

Показник рядка 029/1 = ряд. 029 х розмір державної частки.

3.5. У рядку 030 відображаються відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, від чистого прибутку планового року за нормативами, визначеними Кабінетом Міністрів України в поточному році (рік, у якому складається фінансовий план).

Показник рядка 030 розраховується як добуток показника рядка 027 (чистий прибуток планового року) та відповідного базового нормативу.

Показник рядка 030 = ряд. 027 (чистий прибуток планового року) х визначений базовий норматив.

3.6. Показник рядка 031 відображає суму нерозподіленого прибутку або непокритого збитку минулих років на початок звітного періоду.

Показник рядка 031 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 350 (графа 3) форми 1 за звітний період згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс";

для малих підприємств - показнику рядка 350 (графа 3) форми 1-м за звітний період згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

Залишок коштів може витрачатися на проведення визначених підприємством заходів, зокрема на розвиток виробництва.

3.7. У рядках 032 "Розвиток виробництва", 033 "Резервний фонд" та 034 "Інші фонди" відображається частина суми чистого прибутку (доходу), що спрямовується до спеціальних (цільових) фондів.

Підприємство може спрямовувати кошти до спеціальних (цільових) фондів, утворених відповідно до законодавства, та інших фондів, передбачених його статутними документами.

3.8. Показник рядка 035 "Інші цілі" відображає суму відрахувань частини чистого прибутку, які не зазначені в рядках 028 - 034, з їх обов'язковим розшифруванням у таблиці 5 додатка 1 до Порядку.

3.9. Показник рядка 036 відображає розмір нерозподіленого прибутку або непокритого збитку на кінець планового або звітного періоду.

Показник рядка 036 звіту про виконання фінансового плану відповідає показнику рядка 350 (графа 4) форми 1 за звітний період.

При розрахунку цього показника враховуються норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689;

для малих підприємств - показнику рядку 350 (графа 4) форми 1-м згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382.

Залишок коштів на кінець планового або звітного періоду розраховується як різниця між сумою чистого прибутку (збитку) і залишком коштів на початок звітного періоду та сумою використаних коштів.

Показник рядка 036 = ряд. 027 - ряд. 028 - ряд. 029 + ряд. 031 - ряд. 032 - ряд. 033 - ряд. 034 - ряд. 035.

У рядках, у яких передбачено розшифрувати показник, відображені суми повинні бути розшифровані в таблиці 5 додатка 1 до Порядку.

4. Розділ III "Обов'язкові платежі підприємства до державного бюджету та державних цільових фондів"

4.1. У рядку 037 "Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету" відображається сума показників податку на прибуток, акцизного збору, податку на додану вартість, що планується сплатити до державного бюджету за підсумками звітного періоду, податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету, рентних платежів, ресурсних платежів та інших податків.

У звіті про виконання показників фінансового плану відображаються суми фактично сплачених податків: податку на прибуток, акцизного збору, податку на додану вартість, що підлягає сплаті до державного бюджету, податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету, рентних платежів, ресурсних платежів та інших податків з урахуванням вимог щодо складання податкової декларації з податку на прибуток, затвердженої наказами Державної податкової адміністрації України: від 29.03.2003 N 143 "Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку її складання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.04.2003 за N 271/7592; від 30.05.97 N 166 "Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за N 250/2054; від 28.02.2003 N 98 "Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою та Порядку його складання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.03.2003 за N 221/7542.

Показник рядка 037 = ряд. 037/1 + ряд. 037/2 + ряд. 037/3 - ряд. 037/4 + ряд. 037/5 + ряд. 037/6 + ряд. 037/7.

Показник рядка 037/7 "інші податки" відображає суму поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, які не зазначені в рядках 037/1 - 037/6, у тому числі: державними підприємствами зазначаються відрахування частини чистого прибутку, господарськими товариствами - сума сплачених до державного бюджету відрахувань частини чистого прибутку, що спрямована до фонду на виплату дивідендів відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.

У рядку 037/7/1 відображається сума сплачених до державного бюджету відрахувань частини чистого прибутку державними підприємствами.

У рядку 037/7/2 відображається сума сплачених до державного бюджету відрахувань частини чистого прибутку, що спрямована до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.

4.2. У рядку 038 "Погашення податкової заборгованості" відображається погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному періоді до бюджету, погашення податкової заборгованості до державних цільових фондів та неустойки (штрафів, пені).

У звіті про виконання показників фінансового плану відображаються суми фактично сплачених реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному періоді до бюджету, погашення податкової заборгованості до державних цільових фондів та неустойки (штрафів, пені).

Порядок погашення податкової заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) перед бюджетами та державними цільовими фондами визначено Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

Показник рядка 038 = ряд. 038/1 + ряд. 038/2 + ряд. 039/3.

4.3. У рядку 039 "Внески до державних цільових фондів" відображаються суми внесків до Пенсійного фонду України та внески до фондів соціального страхування.

У звіті про виконання показників фінансового плану відображаються суми фактично сплачених внесків до Пенсійного фонду України та внески до фондів соціального страхування.

Показник рядка 039 = ряд. 039/1 + ряд. 039/2.

4.4. У рядку 040 "Інші обов'язкові платежі" відображаються суми внесків до місцевих бюджетів та інші платежі.

У звіті про виконання показників фінансового плану відображаються суми фактично сплачених внесків до місцевих бюджетів та інших платежів.

Показник рядка 040 = ряд. 040/1 + ряд. 040/2.

У рядках, у яких передбачено розшифрувати показник, відображені суми повинні бути розшифровані в таблиці 5 додатка 1 до Порядку.

5. Рекомендації щодо заповнення таблиць

Таблиці 1 - 5 додатка 1 до Порядку є обов'язковими до заповнення.

5.1. Таблиця 1 "Елементи операційних витрат"

У таблиці 1 "Елементи операційних витрат" наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво, збут, управління та інші операційні витрати), які планує підприємство в процесі своєї діяльності протягом планового періоду, за вирахуванням тих витрат, які становитимуть собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством.

У звіті про виконання показників фінансового плану відображаються відповідні елементи операційних витрат (на виробництво, збут, управління та інші операційні витрати), які підприємство зазнало в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням тих витрат, які становить собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством.

При складанні звіту про виконання фінансового плану враховуються норми положень (стандартів) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" та 16 "Витрати".

Показник рядка 006 = ряд. 001 + ряд. 002 + ряд. 003 + ряд. 004 + ряд. 005.

5.2. Таблиця 2 "Капітальні інвестиції"

У рядку 001 "Капітальні інвестиції, усього" відображається сума коштів, яку підприємство планує спрямувати протягом планового періоду на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів, модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію основних засобів та капітальний ремонт. Зазначена сума має відповідати інвестиційному плану підприємства на середньострокову перспективу (3 - 5 років) на відповідний період.

У звіті про виконання показників фінансового плану відображається сума коштів, яку підприємство спрямувало протягом звітного періоду на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів, модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію основних засобів та капітальний ремонт.

Показник рядка 001 = ряд. 001/1 + ряд. 001/2 + ряд. 001/3 + ряд. 001/4 + ряд. 001/5 + ряд. 001/6.

Показники рядків 001/1, 001/2, 001/3, 001/4, 001/5 та 001/6 звіту про виконання показників фінансового плану відображаються на підставі даних регістрів аналітичного обліку активів, головної книги та відповідають даним форми N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" та форми N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції", затверджених наказом Державного комітету статистики України від 15.10.2008 N 387 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції" та N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції", з урахуванням вимог наказу Державного комітету статистики України від 10.11.2008 N 436 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції" та N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.12.2008 за N 1154/15845.

Витрати на капітальні інвестиції відображаються з урахуванням податку на додану вартість.

5.3. Таблиця 3 "Коефіцієнтний аналіз"

Таблиця 3 "Коефіцієнтний аналіз" заповнюється відповідно до пункту 17 Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.02.2006 N 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.03.2006 за N 332/12206.

5.4. Таблиця 4 "Рух грошових коштів"

Показник рядка 001 "Надходження грошових коштів від основної діяльності" відображає суму показників рядків 002 - 006.

Показник рядка 007 "Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності" відображає суму показників рядків 008 - 011.

Показник рядка 012 "Надходження грошових коштів від фінансової діяльності" відображає суму показників рядків 013 - 014.

Показник рядка 015 "Видатки грошових коштів основної діяльності" відображає суму показників рядків 016 - 020.

Показник рядка "Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності" відображає суму показників рядків 022 - 026.

Показник рядка 027 "Видатки грошових коштів фінансової діяльності" відображає суму показників рядків 028 - 029.

У рядках, у яких передбачено розшифрувати показник, відображені суми повинні бути розшифровані в таблиці 4 додатка 1 до Порядку із зазначенням виду надходжень або витрат.

Показник рядка 030 "Грошові кошти на початок періоду" відображає залишок грошових коштів на початок календарного року (кварталу).

Показник рядка 031 "Грошові кошти на кінець періоду" відображає залишок грошових коштів на кінець календарного року (кварталу).

Показник рядка 031 = ряд. 030 + ряд. 001 + ряд. 007 + ряд. 012 - ряд. 015 - ряд. 021 - ряд. 027.

Показник рядка 032 "Чистий грошовий потік" відображає розмір грошових коштів, який визначається як різниця між показником рядка 031 та показником рядка 030.

Показник рядка 032 = ряд. 031 - ряд. 030.

Консолідований звіт про рух грошових коштів складається шляхом упорядкованого додавання показників звіту про рух грошових коштів дочірніх підприємств до аналогічних показників звіту про рух грошових коштів материнського підприємства.

Дані про рух грошових коштів наводяться з урахуванням податку на додану вартість.

5.5. Таблиця 5 "Інформація до фінансового плану"

5.5.1. Пункт 1 "Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці" включає інформацію щодо фонду оплати праці та середньооблікової кількості всіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, передбачених у плановому році. Окремо зазначаються чисельність адміністративного апарату підприємства та категорії працівників (наводяться фактичні дані минулого року, планові показники поточного та планового років). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з попереднім роком обов'язково подаються відповідні обґрунтування.

5.5.2. Пункт 2 "Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану"

Перелік підприємств, які входять до консолідованого фінансового плану, містить підприємства, якими управляє суб'єкт господарювання.

Перелік підприємств, які входять до зведеного фінансового плану, містить підприємства, що належать до сфери управління органу, уповноваженого управляти державним майном або корпоративними правами держави.

У разі наявності підприємств, які не ввійшли до консолідованого (зведеного) фінансового плану, надаються обґрунтовані пояснення.

5.5.3. Пункт 3 "Інформація про бізнес підприємства" відображає всі види фінансово-господарської діяльності підприємства.

Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинен відповідати показнику рядка 006 "Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" фінансового плану підприємства.

Фактичний показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинен відповідати показнику рядка 006 "Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" звіту про виконання фінансового плану підприємства.

5.5.4. Пункт 4 "Діючі фінансові зобов'язання підприємства" відображає інформацію щодо кредиторів, перед якими в підприємства є фінансові зобов'язання, вид кредитного продукту, суму одержаних кредитів, відсоткову ставку та графік повернення кредитів.

5.5.5. Пункт 5 "Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів" відображає інформацію щодо залучених та повернених коштів (короткострокових, довгострокових або інших фінансових зобов'язань), у тому числі за кредиторами.

5.5.6. Пункт 6 "Аналіз окремих статей фінансового плану" відображає інформацію щодо статей фінансового плану та звіту про його виконання, які потребують розшифрування. Наводяться пояснення та обґрунтування запланованого рівня доходів або витрат, пояснення та обґрунтування фактичних доходів або витрат.

5.5.7. Пункт 7 "Витрати на утримання транспорту" (у складі адміністративних витрат) містить інформацію щодо витрат, пов'язаних із використанням службових автомобілів.

Загальна сума планованих витрат дорівнює показнику рядка 014/1 фінансового плану підприємства.

Загальна сума фактичних витрат дорівнює показнику рядка 014/1 звіту про виконання фінансового плану підприємства.

5.5.8. Пункт 8 "Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти" відображає характеристику кожного проекту з визначенням розміру та обґрунтуванням/розрахунком залучення коштів, вартості такого залучення, забезпечення, строку та джерел повернення й економічної ефективності від їх здійснення.

У звіті про виконання фінансового плану підприємства відображається характеристика кожного проекту з визначенням розміру та обґрунтуванням/розрахунком залучення коштів, вартості такого залучення, забезпечення, строку та джерел повернення та економічної ефективності від їх здійснення.

5.5.9. Пункт 9 "Джерела капітальних інвестицій" заповнюється відповідно до таблиці 2 "Капітальні інвестиції" з пооб'єктним розшифруванням статей та джерел капітальних інвестицій.

Показники щодо придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів та придбання (створення) нематеріальних активів наводяться без пооб'єктного розшифрування, а із зазначенням джерел інвестування.

Загальна сума витрат на капітальні інвестиції, зазначена в пункті 9 таблиці 5, відповідає показнику рядка 001 "Приріст активів підприємства, усього" таблиці 2 фінансового плану підприємства та звіту про виконання фінансового плану.

Дані про джерела капітальних інвестицій наводяться з урахуванням податку на додану вартість.

5.5.10. У пункті 10 "Інша додаткова інформація по підприємству" зазначаються особливості формування показників фінансового плану підприємства, чи є потреба в його перегляді надалі (навести причини: зміна валютного курсу, неприйняття відповідними органами рішення щодо підвищення цін (тарифів) тощо).

6. Рекомендації щодо підготовки пояснювальної записки до фінансового плану підприємства та звіту про його виконання

6.1. Загальні відомості

Інформація про підприємство та його діяльність (структура підприємства, спеціалізація та виробнича потужність підприємства).

6.2. Формування дохідної частини фінансового плану

Інформація щодо особливостей формування дохідної частини фінансового плану, а саме:

узгодження цінової політики підприємства з кон'юнктурою товарного ринку і особливостями обраної ринкової стратегії;

актів законодавства, відповідно до яких затверджені ціни (тарифи), на базі яких сформовано фінансовий план підприємства (діючих чи за умови введення з ____________ 20__ року (указати дату) змін до цін (тарифів) на товари, роботи, послуги);

формування чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших статей дохідної частини фінансового плану.

6.3. Формування витратної частини фінансового плану

Інформація щодо особливостей формування витратної частини фінансового плану, а саме:

розрахунок собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

економічна доцільність планованих витрат.

Витрати підприємства повинні співвідноситися з доходами, які планується отримати в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства, та не повинні перевищувати граничних розмірів, визначених законодавством;

розрахунок витрат на оплату праці та їх узгодженість із законодавством;

чисельність працівників, у тому числі за категоріями. Обов'язково зазначаються причини зменшення/збільшення чисельності працівників, фонду оплати праці, середньомісячної заробітної плати;

формування інших статей витратної частини фінансового плану.

Крім того, зазначається інформація щодо вжитих заходів із мінімізації витрат у відповідних сферах діяльності підприємства, у тому числі забезпечення дотримання підприємством обґрунтованого рівня витрат у межах, затверджених фінансовим планом. У разі відхилень між плановими та фактичними показниками зазначаються причини за кожним показником фінансового плану.

6.4. Очікувані фінансові результати

Інформація щодо основних доходів та витрат, які впливають на формування результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

У пояснювальній записці до фінансового плану підприємства наводиться порівняльний аналіз показників фінансового плану планового року з показниками плану поточного року та факту минулого року.

У пояснювальній записці до звіту про виконання показників фінансового плану підприємства зазначаються дані порівняльного аналізу показників фінансового плану з фактичними показниками поточного року та факту минулого року.

Крім того, надається інформація щодо кількості розірваних контрактів з керівниками підприємств із зазначенням причин їх розірвання.

6.5. Розподіл чистого прибутку.

Інформація щодо розподілу чистого прибутку, у тому числі відрахувань до спеціальних (цільових) фондів підприємства, призначених для покриття витрат, пов'язаних із фінансово-господарською діяльністю підприємства.

6.6. Очікуваний/фактичний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів.

Інформація щодо очікуваних/фактичних обсягів платежів до державного бюджету та державних цільових фондів; інших обов'язкових платежів; погашення податкової заборгованості, реструктуризованих та відстрочених сум платежів.

6.7. Обґрунтування складових витрат на соціальну сферу та отримання доходів від її утримання.

6.8. Інвестиційна діяльність підприємства

Інформація щодо запланованих капітальних інвестицій із розшифруванням їх джерел, у тому числі щодо заходів, спрямованих на підвищення технічного рівня, модернізацію та реконструкцію підприємства.

Надаються характеристика та обґрунтування кожного з інвестиційних проектів та зазначається їх економічна ефективність.

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за ______________________________________
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники 

Код рядка 

План 

Факт 

Відхилення (+, -) 

Виконання (%) 

Доходи 

  

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

001 

  

  

  

  

Податок на додану вартість 

002 

  

  

  

  

Акцизний збір 

003 

  

  

  

  

Інші непрямі податки (розшифрувати) 

004 

  

  

  

  

Інші вирахування з доходу (розшифрувати) 

005 

  

  

  

  

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) 

006 

  

  

  

  

Інші операційні доходи (розшифрувати) 

007 

  

  

  

  

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) 

008 

  

  

  

  

Інші фінансові доходи (розшифрувати) 

009 

  

  

  

  

Інші доходи (розшифрувати) 

010 

  

  

  

  

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) 

011 

  

  

  

  

Усього доходів 

012 

  

  

  

  

Витрати 

  

  

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) 

013 

  

  

  

  

Адміністративні витрати, усього, у тому числі: 

014 

  

  

  

  

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів 

014/1 

  

  

  

  

витрати на консалтингові послуги 

014/2 

  

  

  

  

витрати на страхові послуги 

014/3 

  

  

  

  

витрати на аудиторські послуги 

014/4 

  

  

  

  

інші адміністративні витрати (розшифрувати) 

014/5 

  

  

  

  

Витрати на збут (розшифрувати) 

015 

  

  

  

  

Інші операційні витрати (розшифрувати) 

016 

  

  

  

  

Фінансові витрати (розшифрувати) 

017 

  

  

  

  

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) 

018 

  

  

  

  

Інші витрати (розшифрувати) 

019 

  

  

  

  

Податок на прибуток від звичайної діяльності 

020 

  

  

  

  

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) 

021 

  

  

  

  

Усього витрати 

022 

  

  

  

  

Фінансові результати діяльності 

  

  

  

  

  

Валовий прибуток (збиток) 

023 

  

  

  

  

Фінансовий результат від операційної діяльності 

024 

  

  

  

  

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 

025 

  

  

  

  

Частка меншості 

026 

  

  

  

  

Чистий прибуток (збиток), у тому числі: 

027 

  

  

  

  

прибуток  

027/1 

  

  

  

  

збиток 

027/2 

  

  

  

  

II. Розподіл чистого прибутку

Показники 

Код рядка 

План 

Факт 

Відхилення (+, -) 

Виконання (%) 

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:  

028 

  

  

  

  

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями  

028/1 

  

  

  

  

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі 

028/2 

  

  

  

  

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:  

  

  

  

  

  

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік 

029 

  

  

  

  

у тому числі на державну частку 

029/1 

  

  

  

  

Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року 

030 

  

  

  

  

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 

031 

  

  

  

  

Розвиток виробництва 

032 

  

  

  

  

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 

032/1 

  

  

  

  

Резервний фонд 

033 

  

  

  

  

Інші фонди (розшифрувати) 

034 

  

  

  

  

Інші цілі (розшифрувати) 

035 

  

  

  

  

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 

036 

  

  

  

  

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів 

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: 

037 

  

  

  

  

податок на прибуток 

037/1 

  

  

  

  

акцизний збір 

037/2 

  

  

  

  

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 

037/3 

  

  

  

  

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 

037/4 

  

  

  

  

рентні платежі 

037/5 

  

  

  

  

ресурсні платежі 

037/6 

  

  

  

  

інші податки, у тому числі (розшифрувати): 

037/7 

  

  

  

  

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами  

037/7/1 

  

  

  

  

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами 

037/7/2 

  

  

  

  

Погашення податкової заборгованості, у тому числі: 

038 

  

  

  

  

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету 

038/1 

  

  

  

  

до державних цільових фондів 

038/2 

  

  

  

  

неустойки (штрафи, пені) 

038/3 

  

  

  

  

Внески до державних цільових фондів, у тому числі: 

039 

  

  

  

  

внески до Пенсійного фонду України 

039/1 

  

  

  

  

внески до фондів соціального страхування 

039/2 

  

  

  

  

Інші обов'язкові платежі, у тому числі: 

040 

  

  

  

  

місцеві податки та збори 

040/1 

  

  

  

  

інші платежі (розшифрувати) 

040/2 

  

  

  

  

 

Керівник 

 

 

______________
(посада) 

_________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

 

Керівник 

 

 

______________
(посада) 

_________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

 

Керівник 

 

 

______________
(посада) 

_________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз

Показники 

Оптимальне значення 

Факт відповідного періоду минулого року 

Факт поточного періоду 

Примітки 

Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів)
ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280  

збільшення 

  

  

характеризує ефективність використання активів підприємства 

Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))
ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035 

> 0 

  

  

характеризує ефективність господарської діяльності підприємства 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання)
ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620 

0,2 - 0,35 та більше 

  

  

характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно 

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)
ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620 

> 1 

  

  

показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5 

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))
ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620) 

> 1 

  

  

характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел 

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви)
ф. 1 (р. 380 + р. 430) /ф. 1 р. 640 

> 0,5 

  

  

характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел 

Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал)
ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430) 

0,5 - 0,7 

  

  

показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів 

Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), %
ф. 1 (р. 480 + р. 620) 

< 100 % 

  

  

показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів 

Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів)
ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031 

зменшення 

  

  

характеризує інвестиційну політику підприємства 

 

Керівник 

 

 

______________
(посада) 

_________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

Таблиця 4

Рух грошових коштів

Показники 

Код рядка 

План 

Факт 

Відхилення
(+, -) 

Виконання
(%) 

Надходження грошових коштів від основної діяльності  

001 

 

 

 

 

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

002 

 

 

 

 

Цільове фінансування  

003 

 

 

 

 

Отримання короткострокових кредитів  

004 

 

 

 

 

Аванси одержані 

005 

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)  

006 

 

 

 

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності  

007 

 

 

 

 

Виручка від реалізації основних фондів 

008 

 

 

 

 

Виручка від реалізації нематеріальних активів  

009 

 

 

 

 

Надходження від продажу акцій та облігацій  

010 

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)  

011 

 

 

 

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності  

012 

 

 

 

 

Отримання довгострокових кредитів  

013 

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)  

014 

 

 

 

 

Видатки грошових коштів основної діяльності 

015 

 

 

 

 

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)  

016 

 

 

 

 

Розрахунки з оплати праці  

017 

 

 

 

 

Повернення короткострокових кредитів  

018 

 

 

 

 

Платежі в бюджет (розшифрувати)  

019 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати) 

020 

 

 

 

 

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності

021 

 

 

 

 

Придбання основних засобів  

022 

 

 

 

 

Капітальне будівництво 

023 

 

 

 

 

Придбання нематеріальних активів  

024 

 

 

 

 

Придбання акцій та облігацій  

025 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати) 

026 

 

 

 

 

Видатки грошових коштів фінансової діяльності  

027 

 

 

 

 

Сплата дивідендів  

028 

 

 

 

 

Повернення довгострокових кредитів  

029 

 

 

 

 

Грошові кошти: 

 

 

 

 

 

на початок періоду 

030 

 

 

 

 

на кінець періоду 

031 

 

 

 

 

Чистий грошовий потік 

032 

 

 

 

 

 

Керівник 

 

 

______________
(посада) 

_________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

Таблиця 5

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за _________________________
__________________________________________________________________
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом _________ тис. гривень та фактично __________ тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом ______ гривень та фактично ________ гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості __________ осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники 

Код рядка 

План 

Факт 

Відхилення
(+, -) 

Виконання
(%) 

Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат 

Інші відрахування з доходу (розшифрувати) 

005 

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи (розшифрувати) 

007 

 

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі 

008 

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати) 

009 

 

 

 

 

 

Інші доходи (розшифрувати) 

010 

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі: 

013 

 

 

 

 

 

витрати на сировину і основні матеріали 

013/1 

 

 

 

 

 

витрати на паливо 

013/2 

 

 

 

 

 

витрати на електроенергію 

013/3 

 

 

 

 

 

витрати на оплату праці 

013/4 

 

 

 

 

 

відрахування на соціальні заходи 

013/5 

 

 

 

 

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів 

013/6 

 

 

 

 

 

інші витрати (розшифрувати

013/7 

 

 

 

 

 

Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: 

014/5 

 

 

 

 

 

витрати на службові відрядження 

014/5/1 

 

 

 

 

 

витрати на зв'язок 

014/5/2 

 

 

 

 

 

витрати на оплату праці 

014/5/3 

 

 

 

 

 

відрахування на соціальні заходи 

014/5/4 

 

 

 

 

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення 

014/5/5 

 

 

 

 

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення 

014/5/6 

 

 

 

 

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення 

014/5/7 

 

 

 

 

 

витрати на страхування загальногосподарського персоналу 

014/5/8 

 

 

 

 

 

організаційно-технічні послуги 

014/5/9 

 

 

 

 

 

консультаційні та інформаційні послуги 

014/5/10 

 

 

 

 

 

юридичні послуги 

014/5/11 

 

 

 

 

 

послуги з оцінки майна 

014/5/12 

 

 

 

 

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу 

014/5/13 

 

 

 

 

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 

014/5/14 

 

 

 

 

 

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: 

014/5/15 

 

 

 

 

 

витрати на поліпшення основних фондів 

014/5/15/1 

 

 

 

 

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати) 

014/5/16 

 

 

 

 

 

Витрати на збут, усього, у тому числі: 

015 

 

 

 

 

 

витрати на рекламу 

015/1 

 

 

 

 

 

інші витрати на збут (розшифрувати) 

015/2 

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі: 

016 

 

 

 

 

 

витрати на благодійну допомогу 

016/1 

 

 

 

 

 

відрахування до резерву сумнівних боргів 

016/2 

 

 

 

 

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів 

016/3 

 

 

 

 

 

інші операційні витрати (розшифрувати) 

016/4 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати (розшифрувати

017 

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати

018 

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати

019 

 

 

 

 

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) 

021 

 

 

 

 

 

Інші фонди (розшифрувати

034 

 

 

 

 

 

Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати) 

035 

 

 

 

 

 

Інші податки (розшифрувати) 

037/7 

 

 

 

 

 

Інші платежі (розшифрувати) 

040/2 

 

 

 

 

 

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9. Джерела капітальних інвестицій

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

 

Керівник 

 

 

______________
(посада) 

_________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

(Порядок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 11.08.2005 р. N 244
,
 у редакції наказу Міністерства
 економіки України від 31.03.2006 р. N 117
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 17.01.2007 р. N 7
,
 у редакції наказу Міністерства
 економіки України від 16.03.2009 р. N 216)

____________

Опрос