Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по бухгалтерскому учету

Национальный банк
Постановление от 16.06.2005 № 222
Утратил силу

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку

Постанова Правління Національного банку України
від 16 червня 2005 року N 222

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 липня 2005 р. за N 718/10998

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 11 вересня 2017 року N 89

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 27 лютого 2018 року N 17)

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України" і статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 255 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.07.2003 за N 583/7904 (зі змінами), що додаються.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 11.09.2017 р. N 89)

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 11.09.2017 р. N 89)

4. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В. І.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів Національного банку України, банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, крім пункту 1, що набирає чинності з 1 січня 2006 року.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України

1. У розділі I:

1.1. Главу 2 доповнити термінами "амортизована собівартість", "балансова вартість", "ефективна ставка відсотка", "метод ефективної ставки відсотка" такого змісту:

"амортизована собівартість - це вартість, за якою оцінюються фінансовий актив, фінансове зобов'язання та яка складається із собівартості придбання, зменшеної на суму погашення основної суми боргу, збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслідок зменшення корисності;

балансова вартість - це вартість, за якою актив, зобов'язання та власний капітал відображаються в балансі. Балансова вартість для фінансового активу та фінансового зобов'язання складається з основної суми, нарахованих процентів та неамортизованої премії і дисконту, суми переоцінки, суми визнаного зменшення корисності;

ефективна ставка відсотка - ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очікуваного терміну дії фінансового інструменту до чистої балансової вартості (амортизованої собівартості) цього інструменту;

метод ефективної ставки відсотка - метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу або фінансового зобов'язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов'язань) та розподілу доходів у вигляді процентів чи витрат на виплату процентів протягом відповідного періоду часу".

1.2. Пункт 3.1 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.1. З метою скорочення переліку рахунків під час опису бухгалтерських проводок за операціями з нарахування, отримання та сплати доходів і витрат рахунки в цих Правилах згруповані відповідно до їх призначення та використання (згідно з додатком)".

2. У розділі II:

2.1. В абзаці другому пункту 1.4 глави 1 слова "або сум заборгованості банку" виключити.

2.2. У главі 2:

у пункті 2.3:

в абзаці першому слова "і сумі активу або зобов'язання" замінити словами "із застосуванням ефективної ставки відсотка";

абзаци п'ятий та шостий виключити;

пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Комісійні доходи і витрати - операційні доходи і витрати за наданими (отриманими) послугами, сума яких обчислюється пропорційно сумі активу або зобов'язання чи є фіксованою.

Комісії за наданими (отриманими) послугами залежно від мети їх оцінки та основи обліку пов'язаного з ними фінансового інструменту поділяються на:

а) комісії, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту. Ці комісії визнаються в складі первісної вартості фінансового інструменту і впливають на визначення сум дисконту та премії за цим фінансовим інструментом. До них належать такі комісії:

комісії за ініціювання кредиту, що отримані (сплачені) банком і пов'язані зі створенням або придбанням фінансового інструменту, що не обліковується в торговому портфелі з визнанням переоцінки через прибутки/збитки;

комісії, що отримані (сплачені) банком за зобов'язання з кредитування (резервування кредитної лінії) під час ініціювання або придбання кредиту;

комісії, що отримані (сплачені) банком від випуску боргових зобов'язань, що обліковуються за амортизованою собівартістю.

Комісії за ініціювання кредиту, що отримані (сплачені) банком і пов'язані зі створенням або придбанням фінансового інструменту, що не обліковується в торговому портфелі з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, включають:

комісії за оцінку фінансового стану позичальника;

комісії за оцінку гарантій, застав;

комісії за обговорення умов інструменту;

комісії за підготовку, оброблення документів та завершення операції тощо.

Комісії, що отримані (сплачені) банком за зобов'язання з кредитування (резервування кредитної лінії) під час ініціювання або придбання кредиту, визнаються невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту, якщо є ймовірність того, що кредитний договір буде укладено. Якщо строк наданого зобов'язання з кредитування закінчується без надання кредиту, то на кінець строку зобов'язання комісії визнаються комісійними доходами (витратами).

Якщо фінансовий інструмент обліковується за справедливою вартістю із визнанням змін справедливої вартості через прибутки/збитки, то комісії, отримані (сплачені) банком, визнаються комісійними доходами (витратами) під час первісного визнання такого фінансового інструменту;

б) комісії, що отримуються (сплачуються) під час надання послуг, визнаються доходами (витратами). До них належать:

комісії за розрахунково-касове обслуговування клієнтів;

комісії за обслуговування кредитної заборгованості;

комісії за резервування кредитної лінії, які розраховуються на пропорційній часу основі протягом строку дії зобов'язання;

комісії за управління інвестицією тощо;

в) комісії, що отримуються (сплачуються) після виконання певних дій, визнаються як дохід (витрати) після завершення певної операції. До них належать комісії за розподіл акцій (часток) клієнтів, розміщення цінних паперів за операціями з андеррайтингу, за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів, синдикування кредиту, за довірче обслуговування клієнтів тощо";

абзац п'ятий пункту 2.5 виключити;

абзац другий пунктів 2.6, 2.8, 2.10, 2.12 виключити.

2.3. Розділ доповнити главою 3 такого змісту:

"Глава 3. Порядок застосування методу ефективної ставки відсотка

3.1. Процентні доходи та витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням ефективної ставки відсотка та визначаються як добуток амортизованої собівартості на ефективну ставку відсотка.

3.2. Для розрахунку ефективної ставки відсотка визначаються потоки грошових коштів з урахуванням усіх умов договору за фінансовим інструментом, у тому числі включаються всі комісії та інші сплачені або отримані сторонами суми, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту. Якщо неможливо достовірно оцінити потоки грошових коштів або очікуваний строк дії фінансового інструменту, то використовуються потоки грошових коштів, що передбачені відповідним договором, протягом строку дії договору.

3.3. Якщо в майбутньому реальні значення та строки потоків грошових коштів будуть відрізнятися від запланованих, то на дату балансу необхідно скоригувати балансову вартість фінансового інструменту.

3.4. Банки самостійно розробляють методику визначення ефективної ставки відсотка.

Ефективна ставка відсотка може не застосовуватися до фінансового інструменту зі строком користування до одного року, а також, якщо рівень відхилення ефективної ставки відсотка за фінансовими інструментами від номінальної процентної ставки є несуттєвим за критеріями, визначеними обліковою політикою банку".

3. У розділі III:

3.1. У главі 1:

пункт 1.1 після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Амортизація дисконту (премії) здійснюється не рідше одного разу на місяць з відображенням за відповідними рахунками процентних доходів (витрат).

Величина дисконту (премії) з урахуванням сум комісій, що включаються до вартості фінансового інструменту, відноситься на процентні доходи (витрати) під час визнання такого фінансового інструменту, якщо вона є несуттєвою, тобто менше 1 % від суми номіналу".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

абзац перший пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"Доходи і витрати банку відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класів 6 та 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (зі змінами). Залишки за рахунками доходів і витрат відображаються наростаючим підсумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закриваються";

пункт 1.19 викласти в такій редакції:

"1.19. Відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат за кредитними, вкладними (депозитними) операціями, у тому числі амортизація дисконту за кредитами та витрат, пов'язаних з погіршенням якості активів, здійснюється відповідно до вимог Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15.09.2004 N 435 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1302/9901";

у пункті 1.22:

в абзаці першому слова "та прирівняних до них комісій" виключити;

абзац п'ятий виключити.

3.2. Абзац другий пункту 3.7 глави 3 викласти в такій редакції:

"за отримані запаси матеріальних цінностей здійснюється в порядку, визначеному в Інструкції з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 10.12.2004 N 625 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.12.2004 за N 1650/10249".

4. Додатки 1 та 2 до Правил виключити.

5. Правила доповнити додатком такого змісту:

Перелік згрупованих рахунків

Назва згрупованих рахунків 

Перелік рахунків 

Рахунки з обліку грошових коштів 

1001 А "Банкноти та монети в касі банку";

1002 А "Банкноти та монети в касі відділень банку";

1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України";

1500 АП "Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках" 

Поточні рахунки 

2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання";

2605 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб";

2625 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ" 

Рахунки для обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3 

1208 А "Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України";

1218 А "Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України";

1408 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку";

1418 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1428 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

1438 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1448 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

1508 А "Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках";

1518 А "Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

1528 А "Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам";

1607 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам";

2018 А "Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання";

2028 А "Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання";

2038 А "Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання";

2068 А "Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2078 А "Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2108 А "Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади";

2118 А "Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

2208 А "Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";

2218 А "Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам";

2228 А "Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам";

2607 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання";

2627 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам";

2657 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам";

3008 А "Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку";

3018 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку";

3108 А "Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж";

3118 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж";

3218 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення";

3570 А "Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування";

3578 А "Інші нараховані доходи";

3904 А "Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку" 

Рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за класами 1, 2, 3 

1419 А "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1429 А "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

1509 А "Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках";

1519 А "Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

1529 А "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам";

2029 А "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання";

2039 А "Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання";

2069 А "Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2079 А "Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2109 А "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади";

2119 А "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

2209 А "Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";

2219 А "Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам";

2229 А "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам";

3119 А "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж";

3219 А "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення";

3579 А "Прострочені інші нараховані доходи" 

Рахунки для обліку сумнівної заборгованості за нарахованими доходами за класами 1, 2, 3 

1780 А "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями";

2480 А "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами";

3589 А "Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими доходами" 

Рахунки для обліку резервів під заборгованість за нарахованими доходами за класами 1, 2, 3 

1790 КА "Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями";

2490 КА "Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами";

3599 КА "Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами" 

Рахунки для обліку нарахованих витрат за класами 1, 2, 3 

1308 П "Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку";

1318 П "Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";

1328 П "Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";

1338 П "Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)";

1507 П "Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків";

1608 П "Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків";

1618 П "Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків";

1628 П "Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків";

2518 П "Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України";

2528 П "Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України";

2538 П "Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України";

2548 П "Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів";

2558 П "Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя";

2568 П "Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів";

2608 П "Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання";

2618 П "Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання";

2628 П "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб";

2638 П "Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб";

2658 П "Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ";

2708 П "Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій";

3308 П "Нараховані витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком";

3318 П "Нараховані витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком";

3328 П "Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3338 П "Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3348 П "Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком";

3668 П "Нараховані витрати за субординованим боргом";

3670 П "Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування";

3678 П "Інші нараховані витрати";

3905 П "Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку" 

Рахунки для обліку процентних доходів за класом 6 

група 600 "Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України";

група 601 "Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках";

група 602 "Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання";

група 603 "Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади";

група 604 "Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам";

група 605 "Процентні доходи за цінними паперами";

група 608 "Процентні доходи за операціями з філіями банку";

група 609 "Інші процентні доходи" 

Рахунки для обліку комісійних доходів за класом 6 

група 610 "Комісійні доходи за операціями з банками";

група 611 "Комісійні доходи за операціями з клієнтами";

група 618 "Комісійні доходи за операціями з філіями банку" 

Рахунки для обліку результатів від торговельних операцій за класом 6 

група 620 "Результат від торговельних операцій"

 

Рахунки для обліку інших доходів за класом 6 

група 630 "Дохід у вигляді дивідендів";

група 631 "Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії";

група 638 "Інші операційні доходи за операціями з філіями банку";

група 639 "Інші операційні доходи";

група 649 "Інші доходи" 

Рахунок для обліку раніше списаних безнадійних доходів минулих років за класом 6 у разі їх повернення  

6717 П "Повернення раніше списаних безнадійних доходів минулих років"

 

Рахунки для обліку непередбачених доходів за класом 6 

група 680 "Непередбачені доходи"

 

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7 

група 700 "Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України";

група 701 "Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків";

група 702 "Процентні витрати за операціями з суб'єктами господарювання";

група 703 "Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України";

група 704 "Процентні витрати за операціями з фізичними особами";

група 705 "Процентні витрати за цінними паперами власного боргу";

група 706 "Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій";

група 707 "Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами";

група 708 "Процентні витрати за операціями з філіями банку";

група 709 "Інші процентні витрати" 

Рахунки для обліку комісійних витрат за класом 7 

група 710 "Комісійні витрати";

група 718 "Комісійні витрати за операціями з філіями банку" 

Рахунки для обліку інших витрат за класом 7 

група 731 "Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії";

група 738 "Інші операційні витрати за операціями з філіями банку";

група 739 "Інші операційні витрати" 

Рахунки для обліку загальних адміністративних витрат за класом 7 

група 740 "Витрати на утримання персоналу";

група 741 "Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток";

група 742 "Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів";

група 743 "Інші експлуатаційні та господарські витрати";

група 744 "Витрати на телекомунікації";

група 745 "Інші адміністративні витрати";

група 749 "Інші витрати" 

Рахунки для обліку відрахувань у резерви 

група 772 "Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами"

 

Рахунки для обліку непередбачених витрат за класом 7 

група 780 "Непередбачені витрати"

 

Рахунки для обліку доходів і витрат майбутніх періодів 

3500 А "Витрати майбутніх періодів";

3600 П "Доходи майбутніх періодів"

 

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості за господарською діяльністю банку 

3510 А "Дебіторська заборгованість з придбання активів";

3519 А "Дебіторська заборгованість за послуги"

 

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості за розрахунками з працівниками банку 

3550 А "Аванси працівникам банку на витрати з відрядження";

3551 А "Аванси працівникам банку на господарські витрати";

3559 А "Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами" 

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості за розрахунками з працівниками банку 

3650 П "Заборгованість працівникам банку на відрядження";

3651 П "Заборгованість працівникам банку на господарські витрати";

3652 П "Нарахування працівникам банку за заробітною платою";

3653 П "Утримання з працівників банку на користь третіх осіб";

3654 П "Нараховані відпускні до сплати";

3658 П "Забезпечення оплати відпусток";

3659 П "Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами" 

Рахунки для обліку розрахунків за податками та обов'язковими платежами 

3522 А "Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток";

3622 П "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток";

3623 П "Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" 

Технічні рахунки для обліку доходів і витрат в іноземній валюті 

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" 

Позабалансові рахунки 

група 960 "Не сплачені в строк доходи";

група 991 "Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98" 

 

Заступник директора
Департаменту бухгалтерського обліку 

 
Г. І. Жигайло
 

Опрос