Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 16.06.2005 № 223
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 16 червня 2005 року N 223

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 червня 2005 р. за N 693/10973

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики згідно із статтею 67 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (В. М. Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків України для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І. А. Шумила.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності,
що подається до Національного банку України

1. У розділі 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

1.1. У формі N 363-Н "Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю (класифікація за секторами економіки)" та поясненні щодо її заповнення:

у формі:

таблицю після рядка 5 доповнити трьома новими рядками такого змісту:

"

Цінні папери, емітовані Національним банком України 

  

  

  

Кредити, що отримані Національним банком України 

  

  

  

Інші кошти в Національному банку України  

  

  

  

".

У зв'язку з цим рядок 6 уважати рядком 9;

у таблиці пояснення:

рядок 5 викласти в такій редакції:

"

Інша дебіторська заборгованість Національному банку України (комерційний кредит та аванси)* 

рахунки 2731, 2732, 2734, 2737, 2739,
рахунки груп 271, 274, 276, 277, 278, 298
за аналітичним обліком 

";

після рядка 5 доповнити трьома новими рядками такого змісту:

"

Цінні папери, емітовані Національним банком України* 

рахунки груп 330, 332, 337 за аналітичним обліком 

Кредити, що отримані Національним банком України* 

рахунки 3400, 3401, 3403
(3405, 3408 у частині рахунків 3400, 3401, 3403)
за аналітичним обліком 

Інші кошти в Національному банку України* 

рахунки 3210, 3211, 3212
(3218 у частині рахунків 3210, 3211, 3212),
рахунки групи 322,
рахунки 3230, 3232, 3233, 3234, 3236
(3238 у частині рахунків 3230, 3232, 3233),
рахунки 3560, 3561, 3562
(3568 у частині рахунків 3560, 3561, 3562)
за аналітичним обліком 

".

У зв'язку з цим рядок 6 уважати рядком 9 і викласти в такій редакції:

"

Інша кредиторська заборгованість Національного банку України (комерційний кредит та аванси)* 

рахунки груп 471, 474, 476, 477 за аналітичним обліком

".

1.2. У поясненні щодо заповнення форми N 505 "Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов'язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті":

в абзаці першому слова "Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.99 N 602, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2000 за N 15/4236 (зі змінами)" замінити словами "Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484 (із змінами)";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Колонка 5 - зазначається ідентифікаційний код (номер) позичальника відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (ДРФО). У разі відсутності ідентифікаційного номера ДРФО - зазначається нуль";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності";

після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"фізична особа, яка не зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - сорок четвертий уважати відповідно абзацами дванадцятим - сорок п'ятим; 

абзац дев'ятнадцятий замінити трьома абзацами такого змісту:

"Колонка 7 - містить код банку (підрозділу), що безпосередньо обслуговує іноземний кредит:

для банку (головний банк) і філії банку - відповідає значенню поля MFO Довідника банків України, rcukru.dbf - 6 знаків;

для інших підрозділів банку - відповідає значенню дванадцяти останніх символів двадцятизначного коду підрозділу банку згідно з Довідником власних підрозділів банку, dptlist.dbf - 12 знаків".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - сорок п'ятий уважати відповідно абзацами двадцять другим - сорок сьомим.

1.3. В абзаці чотирнадцятому пояснення щодо заповнення форми N 560 "Перелік банків, що мають право здійснювати операції з валютними цінностями" цифри та слово "55 знаків" замінити цифрами та словом "254 знаки".

1.4. У таблиці форми N 747-Н "Звіт про касові обороти":

у "Статті надходжень і видатків":

рядок 1 викласти в такій редакції:

"Надходження торговельної виручки";

рядок 6 із символом 28 виключити.

1.5. У таблиці форми N 748-Н "Звіт про касові обороти":

у "Статті надходжень і видатків":

рядок 1 викласти в такій редакції:

"Надходження торговельної виручки";

рядок 6 із символом 28 виключити;

рядок 30 із символом 61 викласти в такій редакції:

"

Видача на інші цілі

61 

"; 

рядки 39 разом із символом 75, 45 разом із символом 89, 49 разом із символом 96 виключити.

2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

2.1. У формах N 381 "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку" і N 381А "Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України" та поясненні щодо їх заповнення:

у порядку подання форм слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту банківського регулювання і нагляду";

у формі N 381А:

після рядка 2 доповнити новим рядком такого змісту:

"

Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України 

".

У зв'язку з цим рядки 3 - 6 уважати відповідно рядками 4 - 7;

у рядку 5 слово та цифру "рядок 3" замінити словом та цифрою "рядок 4";

у рядку 7 слова та цифри "(рядок 4 - рядок 5)" замінити словами та цифрами "(рядок 5 - рядок 6)";

доповнити рядком 8 такого змісту:

"

Відхилення (+, -) для звітного періоду резервування
(рядок 3 + рядок 4 + рядок 6 - рядок 2) 

";

у поясненні щодо заповнення форм N 381, N 381А "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку банку або на окремому рахунку в Національному банку України":

у частині 1 "Загальні положення щодо складання звіту за формою N 381":

в абзаці десятому слова "юридичних та фізичних осіб як у національній, так і в іноземній валюті" виключити;

в абзаці двадцять шостому слова "яку отримує від Центральної розрахункової палати Національного банку України" виключити;

в абзацах двадцять сьомому та тридцять третьому слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" та "Генерального департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту банківського регулювання і нагляду";

у частині 2 "Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України та особливості складання звіту за формою N 381А":

в абзаці третьому слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту банківського регулювання і нагляду";

абзаци другий та одинадцятий викласти в такій редакції:

"Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України подається банками, що переведені в режим формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України, засобами електронного зв'язку територіальним управлінням Національного банку України за формою N 381А протягом двох робочих днів після закінчення встановленого звітного періоду резервування";

"В останній колонці рядка 6 ("Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України") зазначається сума коштів обов'язкових резервів, що зберігається на окремому рахунку в Національному банку України на останню дату звітного періоду резервування. У рядку 7 ("Відхилення") зазначаються суми коштів, що розраховані як різниця між рядками 5 і 6".

2.2. У поясненні щодо заповнення форми N 531 "Звіт про порушників законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями":

абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:

"Колонка 14 (Відмітка про безнадійну заборгованість) - зазначається код безнадійної заборгованості резидентів за зовнішньоекономічним контрактом - 1 знак. Строк перевищення законодавчо встановленого терміну розрахунків умовно поділяється на два періоди: до 1095 днів (до трьох років) і після 1095 днів (більше трьох років). У кожному з періодів відповідним кодом зазначається про те, чи змінювалася або не змінювалася заборгованість";

після абзацу двадцять шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Код може мати такі значення: 0 - якщо термін порушення розрахунків не перевищує 1095 днів і сума заборгованості змінювалася в цей період; 2 - якщо термін порушення розрахунків не перевищує 1095 днів і сума заборгованості не змінювалася в цей період; 1 - якщо термін порушення розрахунків перевищує 1095 днів і сума заборгованості не змінювалася в цей період; 4 - якщо термін порушення розрахунків перевищує 1095 днів і сума заборгованості змінювалася в цей період".

У зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - тридцять восьмий уважати відповідно абзацами двадцять восьмим - тридцять дев'ятим;

абзац двадцять дев'ятий викласти в такій редакції:

"Колонка 15 (Дата першого дня порушення) - зазначається дата першого дня порушення клієнтом законодавчо встановленого терміну розрахунків".

2.3. В абзаці п'ятому розділу I "Категорії кредитних операцій за ступенем ризику" пояснення щодо заповнення форми N 604 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" слова "сума коштів за кредитними операціями, що здійснені з інсайдерами (пов'язаними особами) на сприятливіших за звичайні умовах (береться за даними аналітичного обліку відповідно до файла 42)" виключити.

2.4. У формі N 615 "Звіт про кредитні операції банку" та поясненні щодо її заповнення:

у формі:

назву колонок 1 і 2 викласти в такій редакції:

"Юридична/фізична особа";

"Код контрагента";

у поясненні:

абзаци сімнадцятий - дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 1 - зазначається, що контрагент є юридичною чи фізичною особою:

1 - юридична особа;

2 - фізична особа";

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 2 - зазначається умовний код контрагента, який присвоюється банком і не повинен змінюватися до повного погашення заборгованості позичальником за всіма договорами. Для уніфікації умовних кодів необхідно присвоювати контрагентам десятизначний цифровий код";

після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо контрагент банку одночасно є одним з двадцяти найбільших кредиторів цього банку, то умовний код цього контрагента в цій формі повинен збігатися з його умовним кодом кредитора у формі звітності N 627 "Звіт про двадцять найбільших кредиторів банку".

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - вісімдесятий уважати відповідно абзацами двадцять другим - вісімдесят першим.

2.5. У поясненні щодо заповнення форми N 627 "Звіт про двадцять найбільших кредиторів банку":

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Колонка 2 - зазначається десятизначний умовний код юридичної або фізичної особи, яка є найбільшим кредитором банку. Код присвоюється банком і не повинен змінюватися протягом існування найбільшого кредитора";

після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо найбільший кредитор банку одночасно є позичальником, інформація про операції з яким має надаватися у формі звітності N 615 "Звіт про кредитні операції банку", то умовний код цього кредитора в цій формі повинен збігатися з його умовним кодом позичальника у формі звітності N 615".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - двадцятий уважати відповідно абзацами восьмим - двадцять першим.

2.6. У таблиці форми N 747 "Звіт про касові обороти банку":

у "Статті надходжень і видатків":

рядок 1 викласти в такій редакції:

"Надходження торговельної виручки";

рядок 6 із символом 28 виключити.

2.7. У формі N 748 "Звіт про касові обороти банку" та поясненні щодо заповнення форм N 747, N 748:

у таблиці форми:

у "Статті надходжень і видатків":

рядок 1 викласти в такій редакції:

"Надходження торговельної виручки";

рядок 6 із символом 28 виключити";

рядок 30 із символом 61 викласти в такій редакції:

"

Видача на інші цілі  

61 

";

рядки 39 разом із символом 75, 45 разом із символом 89, 49 разом із символом 96 виключити;

у поясненні:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Звіт за місяць складається за номенклатурою символів (символи 02 - 95). Щодекадний звіт складається за такою самою номенклатурою, крім символів 84 - 95";

в абзаці четвертому цифри "75" замінити цифрами "84";

символ 02 та його пояснення викласти в такій редакції:

"Символ 02 (Надходження торговельної виручки) - надходження готівкової виручки від продажу товарів через торговельну мережу і мережу підприємств ресторанного господарства (уключаючи споживчу кооперацію) та від продажу товарів неторговельними підприємствами та підприємцями відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 22.10.96 N 441, а також надходження від продажу неліквідів, обладнання, інвентарю";

символ 28 та його пояснення виключити;

у символі 40:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Символ 40 (Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці) - видача готівки на виплату основної і додаткової заробітної плати, заохочувальних та компенсаційних виплат, зазначених у розділі 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 N 5 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713";

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Видача готівки військовим частинам і установам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, розвідувальним органам України, окремим підприємствам та організаціям, які за умовами своєї діяльності не розшифровують цільове призначення одержаних сум".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

символи 75, 89, 96 та їх пояснення виключити.

 

Директор Департаменту
статистики та звітності
 

 
В. М. Галь
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

Опрос