Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о выдаче небанковским финансовым учреждениям разрешения на осуществление эмиссии ипотечных сертификатов

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 27.05.2005 № 4084
редакция действует с 18.01.2013

Про затвердження Положення про видачу небанківським фінансовим установам дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 травня 2005 року N 4084

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 червня 2005 р. за N 691/10971

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421

Відповідно до вимог Законів України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, а також з метою удосконалення державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг фінансовими установами Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про видачу небанківським фінансовим установам дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів (додається).

2. Юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) разом з Департаментом нагляду за фінансовими компаніями (Отченаш К. Г.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за фінансовими компаніями Отченаш К. Г.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

 

 

Положення
про видачу небанківським фінансовим установам дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів

(У тексті Положення, крім підпункту 2.1.3 пункту 2.1 глави 2, та у додатку 2 до нього слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

1. Загальні положення

1.1. Це положення розроблене відповідно до вимог статті 46 Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та інших законодавчих актів, що регулюють діяльність небанківських фінансових установ, які мають право виконувати операції з іпотечного кредитування, можуть бути емітентами іпотечних сертифікатів та суб'єктами управління іпотечними активами.

1.2. Положення визначає порядок та умови видачі заявнику дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів та встановлює вимоги, обов'язкові для виконання емітентами іпотечних сертифікатів протягом строку дії дозволу.

1.3. Наведені нижче поняття у цьому Положенні вживаються в такому значенні:

заявник - небанківська фінансова установа, яка відповідно до законодавства може випускати іпотечні сертифікати згідно з обраною моделлю перетворення платежів, що надходять за іпотечними активами, у платежі за сертифікатами;

дозвіл на здійснення емісії іпотечних сертифікатів (далі - дозвіл) - документ встановленого зразка (додаток 1), який засвідчує набуття фінансовою установою права на здійснення емісії іпотечних сертифікатів;

емісія іпотечних сертифікатів (далі - емісія) - сукупність дій емітента щодо забезпечення випуску іпотечних сертифікатів, їх розміщення, обігу, виплат доходу за ними та їх погашення.

Інші терміни та поняття вживаються у цьому Положенні згідно з визначеннями Законів України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та інших нормативно-правових актів щодо надання фінансових послуг.

1.4. Дозвіл видає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

(пункт 1.4 у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27.11.2012 р. N 2421)

1.5. Емісія іпотечних сертифікатів без відповідного дозволу Нацкомфінпослуг не допускається.

1.6. Дозвіл не підлягає передачі для використання третім особам.

2. Умови, дотримання яких надає заявнику право отримати дозвіл

2.1. Нацкомфінпослуг видає заявнику дозвіл у разі дотримання ним таких обов'язкових умов:

2.1.1. Наявності в заявника свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, отриманого відповідно до вимог чинного законодавства.

2.1.2. Дотримання ним нормативів щодо власного капіталу, ліквідності, платоспроможності та якості активів заявника, установлених законодавством України для небанківських фінансових установ.

2.1.3. Незастосовування заходів впливу протягом року, що передує поданню ним заяви. При цьому не враховується застосування заходів впливу у вигляді винесення рішень Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг щодо вжиття заходів для усунення порушень законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, у разі їх усунення у строки, визначені цими рішеннями.

(підпункт 2.1.3 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

2.1.4. Розробки та затвердження заявником в установленому порядку:

- порядку ведення реєстру забезпечення сертифікатів, яким передбачено ведення такого реєстру в електронному та паперовому вигляді;

- положення про внутрішній контроль за здійсненням діяльності з емісії іпотечних сертифікатів.

3. Документи, які подає заявник для отримання дозволу

3.1. Для отримання дозволу заявник подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

3.1.1. Заяву про видачу дозволу (додаток 2).

3.1.2. Копії установчих документів з усіма доповненнями і змінами до них, засвідчені в установленому порядку (у разі, якщо вони не подавались заявником до Нацкомфінпослуг у визначеному законодавством порядку).

3.1.3. Бухгалтерську звітність за останній звітний рік, підтверджену аудиторським висновком.

3.1.4. Бухгалтерську звітність на останню звітну дату перед поданням заяви на одержання дозволу.

3.1.5. Порядок ведення реєстру забезпечення сертифікатів.

3.1.6. Положення про внутрішній контроль за здійсненням діяльності з випуску іпотечних сертифікатів, затверджене в установленому заявником порядку. Це положення має містити процедуру внутрішнього контролю за перетворенням платежів за іпотечними активами у вимоги за іпотечними сертифікатами.

3.2. Зазначені документи повинні бути викладені державною мовою.

4. Порядок розгляду пакета документів на видачу дозволу

4.1. Заява про видачу дозволу та документи, що додаються до неї, приймаються за описом. Опис подається у двох примірниках, один з яких повертається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Нацкомфінпослуг та підписом відповідальної особи, яка їх прийняла.

4.2. Якщо в ході розгляду документів Нацкомфінпослуг направив заявникові повідомлення про необхідність унесення змін та доповнень у надані документи, то датою надання документів для отримання заявником дозволу вважається дата надання ним останнього належним чином оформленого документа.

4.3. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, наведеної у заяві та документах, поданих для отримання дозволу, згідно з вимогами чинного законодавства.

4.4. Заява про видачу дозволу залишається без розгляду, якщо:

- заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада якої не вказана;

- документи надані не в повному обсязі, установленому цим Положенням;

- документи оформлені з порушенням вимог цього Положення.

4.5. Про залишення заяви про видачу дозволу без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу дозволу без розгляду в строк не пізніше тридцяти календарних днів з дати надходження заяви.

4.6. Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу дозволу без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу дозволу, яка розглядається в порядку, установленому для видачі дозволу.

4.7. Нацкомфінпослуг приймає рішення про видачу дозволу або про відмову у видачі дозволу не пізніше тридцяти календарних днів з дня надання документів для отримання дозволу.

4.8. Повідомлення про прийняття рішення про видачу дозволу або про відмову у видачі дозволу надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі дозволу зазначаються підстави такої відмови.

4.9. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:

- недостовірність даних, указаних у заяві про видачу дозволу та документах, поданих заявником для отримання дозволу;

- невідповідність заявника, згідно з поданими документами, вимогам законодавства України та цього Положення;

- невідповідність документів, що додаються до поданої заяви, вимогам законодавства України.

4.10. У разі відмови у видачі дозволу на підставі виявлення недостовірних даних у заяві про видачу дозволу та документах, поданих для отримання дозволу, заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про видачу дозволу не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі дозволу.

4.11. У разі відмови у видачі дозволу на підставі невідповідності заявника чи поданих ним разом із заявою документів вимогам законодавства України заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про видачу дозволу після усунення причин, що були підставою для відмови у видачі дозволу.

4.12. Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржене заявником у судовому порядку.

4.13. У разі прийняття позитивного рішення про видачу дозволу Нацкомфінпослуг повинна повідомити заявника про прийняте рішення та оформити дозвіл не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дати прийняття позитивного рішення.

4.14. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів із дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу дозволу не звернувся до Нацкомфінпослуг для отримання оформленого дозволу, Нацкомфінпослуг має право скасувати рішення про видачу дозволу або прийняти рішення про визнання такого дозволу недійсним.

5. Видача дубліката дозволу

5.1. Підставами для видачі заявнику дубліката дозволу є:

- утрата бланка дозволу;

- пошкодження бланка дозволу.

5.2. У разі втрати або пошкодження бланка дозволу заявник подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

- заяву про видачу дубліката дозволу;

- оригінал бланка дозволу (у разі пошкодження);

- інформацію про публікацію оголошення у відповідних засобах масової інформації (у разі втрати).

5.3. Нацкомфінпослуг приймає рішення про видачу дубліката дозволу та визнання недійсним бланка дозволу, що був втрачений або пошкоджений, протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката дозволу та документів, визначених у п. 5.2 цього Положення. Не пізніше п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про видачу дубліката дозволу Нацкомфінпослуг оформлює заявнику дублікат дозволу.

6. Призупинення дії та анулювання дозволу

6.1. Підставами для призупинення дії дозволу можуть бути:

- невиконання заявником вимог законодавства щодо фінансових послуг;

- недотримання заявником нормативів щодо власного капіталу, ліквідності, платоспроможності та сформованих або придбаних іпотечних активів і якості цих активів, установлених Нацкомфінпослуг;

- початок процедури ліквідації заявника відповідно до чинного законодавства.

6.2. Строк призупинення дії дозволу обмежений строком дії дозволу.

6.3. Підставами для анулювання дозволу є:

- заява про анулювання дозволу в разі погашення сертифікатів;

- рішення про скасування державної реєстрації заявника;

- рішення Нацкомфінпослуг про виключення заявника з Державного реєстру фінансових установ.

6.4. Повідомлення про прийняття рішення про призупинення дії або анулювання дозволу за заявою надсилається заявнику в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

6.5. Рішення про призупинення дії або анулювання дозволу може бути оскаржене в судовому порядку.

7. Порядок контролю за дотриманням вимог цього Положення

7.1. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства.

 

Член Комісії - директор Департаменту
нагляду за фінансовими компаніями
 

 
К. Отченаш
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
 

 
А. Балюк
 

 

ДОЗВІЛ
на здійснення емісії іпотечних сертифікатів

N _____

на здійснення емісії іпотечних сертифікатів ________________________________________________
                                                                                                                   (вид іпотечних сертифікатів) 

Видано _____________________________________________________________________________,
                                                                    (повне найменування фінансової установи)
зареєстрованому Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг

___ ____________ ____ року за N _______________________________________________________,

свідоцтво про реєстрацію фінансової установи _______________ N __________________________,
                                                                                                                         (серія)                                                  (номер)
видане ___ ____________ ____ року,

ліцензія Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг за N ____________________________, видана ___ ____________ 200_ року

(у разі здійснення діяльності з надання кредитів за рахунок залучених коштів). 

 

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

_____________
(підпис)
М. П. 

______________
(П. І. Б.)
____________
(дата) 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

Заява про видачу дозволу
на здійснення емісії іпотечних сертифікатів

Повне найменування заявника __________________________________________________________,
скорочене найменування заявника _______________________________________________________,
місцезнаходження ____________________________________________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ заявника _______________________________________________,
банківські реквізити:
найменування банку __________________________________________________________________,
місцезнаходження банку _______________________________________________________________,
МФО, поточний рахунок ______________________________________________________________,
в особі ______________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові керівника)
звертається до Нацкомфінпослуг з проханням видати дозвіл на здійснення емісії
_______________________________ іпотечних сертифікатів у розмірі _______________ грн., строк
             (вид іпотечних сертифікатів)
обігу сертифікатів до ____________ р. 

Узагальнені відомості щодо іпотечних активів:

Сформовано забезпечення виконання зобов'язань за сертифікатами у вигляді іпотечних активів строком існування до ___.____.___ (строк дії договорів про іпотечний кредит).

Сукупна вартість іпотечних активів, які є забезпеченням за сертифікатами, ________________ грн.

Характеристика наданої в іпотеку нерухомості: ___________________________________________.

Ризики за всіма зобов'язаннями, які підлягають об'єднанню у консолідований іпотечний борг, застраховані відповідно до вимог законодавства.

Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації є підставою для відмови.

У разі виникнення будь-яких питань щодо цієї заяви або документів, що додаються, прошу звертатися до (прізвище, поштовий індекс та місцезнаходження, номер телефону).

Додатки: опис документів, що надаються.

Керівник заявника  

__________
(підпис) 

____________________
(П. І. Б.) 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

____________

Опрос