Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке отмены регистрации выпуска (выпусков) акций корпоративного инвестиционного фонда

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 30.05.2005 № 249
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвестиційного фонду

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 30 травня 2005 року N 249

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 червня 2005 р. за N 675/10955

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25 вересня 2007 року N 1975
,
 від 20 серпня 2010 року N 1323

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 19 листопада 2013 року N 2606)

Відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про господарські товариства" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвестиційного фонду (додається).

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Керівник апарату Комісії) забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

3. Рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Комісії.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

 

 

Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвестиційного фонду

I. Загальні положення

1. Відповідно до цього Положення здійснюється скасування реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвестиційного фонду (далі - Фонд), проспекту (проспектів) емісії акцій та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій у разі припинення його діяльності шляхом ліквідації.

2. У цьому Положенні наведені терміни вживаються в такому значенні:

ліквідаційна комісія Фонду (далі - Ліквідаційна комісія) - колегіальний орган, який створюється під час ліквідації Фонду та здійснює свою діяльність відповідно до вимог цього Положення та положення про Ліквідаційну комісію;

ліквідація Фонду - припинення діяльності Фонду, яке здійснюється відповідно до законодавства з питань діяльності акціонерних товариств з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)";

скасування реєстрації випуску (випусків) акцій - унесення відповідного запису до реєстру випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ).

3. Баланс, звіт про фінансові результати та інші документи, що становлять фінансову звітність, подаються за формою, визначеною законодавством України.

Копії документів, що подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) згідно з цим Положенням, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи Фонду та печаткою Фонду, а у випадках, передбачених цим Положенням, також аудитором (аудиторською фірмою) та (або) головою та членами Ліквідаційної комісії.

4. Розгляд заяви та всіх необхідних документів, установлених цим Положенням, що надані для скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій, здійснюється Комісією протягом 30 календарних днів з дати їх подання.

За письмовою заявою заявника уповноважена особа Комісії може продовжити строк розгляду документів не більше ніж на 30 календарних днів з дати подання такої заяви.

У разі відповідності поданих документів вимогам законодавства уповноважена особа Комісії видає розпорядження про скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду (далі - Розпорядження) (додаток 1).

Повідомлення учасників ринку цінних паперів України щодо скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій здійснюється Комісією шляхом опублікування у двотижневий строк з дати видання Розпорядження в офіційному друкованому органі Комісії.

Комісія протягом трьох робочих днів з дати винесення Розпорядження письмово повідомляє Фонд. Розпорядження передається особисто уповноваженій особі, представнику Фонду, про що робиться відповідний запис.

5. Документи, що подаються до Комісії згідно з цим Положенням, на двох і більше аркушах повинні бути прошиті та пронумеровані.

6. У разі прийняття загальними зборами акціонерів Фонду рішення про припинення Фонду шляхом ліквідації для скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду, що здійснюється Комісією, Ліквідаційною комісією подаються документи, зазначені у пункті 1 розділу II цього Положення.

II. Порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду

1. Для скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду у разі ліквідації Фонду Ліквідаційна комісія подає до Комісії такі документи:

а) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду, підписану головою Ліквідаційної комісії та засвідчену печаткою Фонду (додаток 2);

б) копію документа (копію протоколу, витяг з протоколу), прошитого, пронумерованого, що містить рішення уповноваженого органу Фонду про ліквідацію Фонду із зазначенням причини ліквідації Фонду;

в) протокол (копію протоколу чи протокольного рішення акціонерів Фонду) щодо надання згоди всіх акціонерів Фонду на дострокову ліквідацію Фонду, підписаний усіма акціонерами Фонду, засвідчений печатками акціонерів Фонду (для юридичних осіб), а також виписку про стан емісійного рахунку, видану реєстроутримувачем (при документарній формі існування акцій), або довідку про стан рахунку, видану депозитарієм (при бездокументарній формі існування акцій Фонду) на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду - у разі ліквідації Фонду до закінчення строку його діяльності, встановленого регламентом Фонду;

г) копію публікації інформації щодо ліквідації Фонду про порядок та строк пред'явлення кредиторами вимог до нього;

ґ) довідку, яка свідчить про персональне повідомлення акціонерів про порядок розрахунків з акціонерами, засвідчену підписом голови Ліквідаційної комісії та печаткою Фонду (у разі здійснення приватного (закритого) розміщення акцій Фонду);

д) копії публікацій повідомлень про порядок розрахунків з акціонерами Фонду, здійснених відповідно до законодавства (при публічному (відкритому) розміщенні акцій Фонду);

е) оригінал (дублікат) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду;

є) оригінал проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду, змін до нього (них) або оригінал інформації про випуск (випуски) акцій та змін до неї (у разі її реєстрації);

ж) баланс Фонду станом на останній робочий день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;

з) довідку про вартість чистих активів інвестиційного фонду станом на останній робочий день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду, складену відповідно до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 02.07.2002 N 201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.2002 за N 606/6894 (із змінами);

и) протокол (копію протоколу або витяг з протоколу) загальних зборів акціонерів Фонду про затвердження проміжного ліквідаційного балансу та довідки про вартість чистих активів інвестиційного фонду станом на наступний робочий день після закінчення реалізації активів Фонду;

і) копії проміжного ліквідаційного балансу та довідки про вартість чистих активів інвестиційного фонду станом на наступний робочий день після закінчення реалізації активів Фонду, підписаних головою Ліквідаційної комісії та засвідчених печаткою Фонду;

ї) копію ліквідаційного балансу станом на наступний робочий день після закінчення розрахунків з акціонерами Фонду та депонування грошових коштів, підписаного головою та всіма членами Ліквідаційної комісії, засвідченого печаткою Фонду;

й) звіт про результати ліквідації Фонду, підписаний усіма членами Ліквідаційної комісії, уповноваженою особою зберігача та засвідчений печатками Фонду та зберігача;

к) документи, що підтверджують депонування грошових коштів;

л) копію протоколу засідання Ліквідаційної комісії, який містить рішення про здійснення розрахунків з акціонерами Фонду іншими, ніж грошові кошти, активами Фонду, підписаного усіма акціонерами Фонду.

2. Документи, зазначені в пункті 1 цього розділу, подаються до Комісії протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати підписання звіту про результати ліквідації Фонду.

III. Відмова у скасуванні реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій та в анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду

1. Уповноважена особа Комісії відмовляє у скасуванні реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій та в анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду у разі наявності підстав для відмови у скасуванні реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій та в анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду, якими є:

а) невідповідність поданих документів вимогам законодавства з питань діяльності інститутів спільного інвестування;

б) порушення умов та/або порядку розрахунків з акціонерами Фонду, передбачених нормативно-правовими актами Комісії, які встановлюють вимоги щодо припинення діяльності Фонду;

в) невідповідність інформації, що міститься в поданих документах, вимогам законодавства;

г) надання недостовірної інформації у документах, що подаються для скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду.

У разі наявності підстав для відмови у скасуванні реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій та в анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду уповноважена особа Комісії у письмовій формі відмовляє заявнику із зазначенням підстав для відмови, а також строку, протягом якого зазначені у відмові порушення необхідно усунути та подати до Комісії пакет документів відповідно до вимог цього Положення.

2. У разі відмови у скасуванні реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій та в анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду усі подані документи залишаються в Комісії.

Уповноважена особа Комісії повертає оригінали документів, а саме: оригінали проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду, - на підставі письмового клопотання заявника. Факт повернення оригіналів документів засвідчується відповідною відміткою заявника (його представника) на заяві про повернення оригіналів документів.

Відмова у скасуванні реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій та в анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій може бути оскаржена в судовому порядку.

3. Заява про скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду залишається уповноваженою особою Комісії без розгляду, якщо документи оформлені з порушенням вимог цього Положення.

4. Про залишення заяви без розгляду уповноважена особа Комісії повідомляє заявника в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

У цьому випадку документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка заявника (його представника) на копії такої заяви.

Після усунення причин, що були підставою залишення заяви без розгляду, заявник має право повторно подати документи для скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду.

 

Начальник управління
спільного інвестування
 

 
О. Симоненко
 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___- СІ

м. Київ 

"___" ____________ 20__ року 

Уповноважена особа, _________________________, відповідно до пунктів ___ Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.05.2005 N 249, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.06.2005 за N 675/10955 (із змінами), та наданих документів ___________________________, місцезнаходження ___________________,
                                                      (повне найменування заявника)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________, на скасування реєстрації випуску акцій у зв'язку з ліквідацією

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску (випусків) акцій ___________________________________________
                                                                                                                (повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)
на загальну суму1 __________________________ гривень, у кількості __________ штук, номіналом ___________ грн.
2. Скасувати реєстрацію проспекту (проспектів) емісії акцій __________________________________,
                                                                                                              (повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)
що зареєстрований(і) "___" ________ 20__ року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3. Анулювати свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію випуску (випусків) акцій _____________________________________________________________________________________
                                                      (повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)
від "___" ____________ 20__ року N ___, що видане(і) Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Анулювати інформацію про випуск акцій, зареєстровану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку _______________.
                                                     (дата) 

_______________________________
   (посада уповноваженої особи Державної
       комісії з цінних паперів та фондового
                                  ринку) 

________
(підпис)
 

М. П. 

__________________________
(П. І. Б.) 

____________
1 Інформація про загальну суму випуску акцій Фонду, кількість акцій Фонду, номінал акцій Фонду вказується за кожним випуском акцій Фонду окремо. 

 

ЗАЯВА
ПРО СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ВИПУСКУ (ВИПУСКІВ) АКЦІЙ ФОНДУ, ПРОСПЕКТУ (ПРОСПЕКТІВ) ЕМІСІЇ АКЦІЙ ТА АНУЛЮВАННЯ СВІДОЦТВА (СВІДОЦТВ) ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ВИПУСКУ (ВИПУСКІВ) АКЦІЙ ФОНДУ

Повне найменування компанії з управління активами Фонду 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами Фонду 

 

Місцезнаходження компанії з управління активами Фонду 

 

Телефон, факс компанії з управління активами Фонду 

 

Найменування, вид та тип Фонду 

 

Реєстраційний код за ЄДРІСІ Фонду 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Фонду 

 

Строк діяльності Фонду (для строкових Фондів) 

 

Причина скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду 

 

Дані про випуск (випуски) акцій, реєстрація яких скасовується (за кожним випуском окремо): 

 

дата та номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 

 

найменування установи, що зареєструвала випуск акцій 

 

загальна номінальна сума випуску (грн.) 

 

кількість акцій (шт.) 

 

номінальна вартість акцій (грн.) 

 

тип акцій (за типами), а саме: 

 

кількість іменних акцій (шт.) 

 

загальна сума іменних акцій (грн.) 

 

кількість акцій на пред'явника (шт.) 

 

загальна сума акцій на пред'явника (грн.) 

 

Форма випуску, існування акцій 

 

Голова Ліквідаційної
комісії 

__________________
(підпис)

                   М. П. 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

"___" __________ 20__ року 

(Положення із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2007 р. N 1975,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 20.08.2010 р. N 1323)

____________

Опрос