Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотводу

Государственный комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Порядок, Приказ от 20.04.2005 № 33/59
Утратил силу

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства
від 20 квітня 2005 року N 33/59

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 травня 2005 р. за N 526/10806

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 26 вересня 2013 року N 1147/467)

Відповідно до статей 8 та 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Указів Президента України від 25.05.2000 N 721 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва" та від 19.08.2002 N 723 "Про Положення про Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (із змінами) НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (далі - Порядок контролю), що додається.

2. Департаменту контролю та дозвільної системи Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (О. П. Апатенко), Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства (В. Є. Хомко) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства (В. Є. Хомко) забезпечити публікацію наказу про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення у засобах масової інформації та розміщення його на Web-сторінці Держжитлокомунгоспу України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держпідприємництва України К. О. Ващенка та першого заступника Голови Держжитлокомунгоспу України Г. М. Семчука.

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

Голова Державного комітету України
 з питань житлово-комунального
господарства 

 
 
О. Ю. Кучеренко
 

 

Порядок контролю
за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Загальні положення

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (далі - Порядок контролю) розроблений відповідно до Законів України "Про трубопровідний транспорт", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про природні монополії", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Указів Президента України від 25.05.2000 N 721 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва" та від 19.08.2002 N 723 "Про Положення про Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (із змінами), а також спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.02.2001 N 35/34 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.2001 за N 183/5374.

Цей документ установлює єдиний порядок:

організації та проведення перевірок щодо додержання суб'єктами господарювання (далі - ліцензіати) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.02.2001 N 35/34, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01.03.2001 за N 183/5374 (далі - Ліцензійні умови);

оформлення результатів перевірок;

контролю за виконанням розпоряджень за результатами перевірок про усунення порушень Ліцензійних умов;

подання пропозицій до ліцензійної комісії органу ліцензування щодо розгляду питання про анулювання ліцензій відповідно до встановлених чинним законодавством підстав.

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок здійснюють такі органи контролю:

Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства (далі - Держжитлокомунгосп України), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації як органи ліцензування;

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі - Держпідприємництва України) та його територіальні органи, як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.

1. Організація перевірок

1.1. Контроль за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок за місцезнаходженням суб'єкта господарської діяльності.

1.2. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов проводяться органами контролю згідно з річним планом перевірок, який затверджується наказом органу контролю.

Річні плани перевірок узгоджуються між Держжитлокомунгоспом України та Держпідприємництвом України; між Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями та територіальними органами Держпідприємництва України з урахуванням того, що планова перевірка ліцензіата проводиться не частіше одного разу на рік.

1.3. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю лише на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов.

1.4. До участі в перевірках можуть залучатись за згодою фахівці центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науково-дослідних установ тощо.

1.5. Для проведення перевірки органи контролю видають розпорядчий документ про створення комісії, призначають голову та членів комісії, а також видають посвідчення на проведення перевірки ліцензіата за формою, наведеною у додатку 1, за підписом керівника органу контролю (його заступника), яке засвідчується печаткою.

1.6. Посвідчення реєструються в журналі обліку посвідчень на проведення перевірки, сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою (додаток 2).

1.7. Орган контролю не менше як за п'ять робочих днів до початку проведення перевірки письмово або телефонограмою повідомляє ліцензіата про здійснення планової перевірки.

Про проведення позапланової перевірки ліцензіат завчасно не попереджається.

1.8. Термін проведення перевірки становить не більше п'яти робочих днів. У разі великого обсягу робіт за рішенням керівника органу контролю термін перевірки може бути продовжений до десяти робочих днів.

2. Права, обов'язки та відповідальність комісії

2.1. Голові та членам комісії надається право:

на проведення перевірки щодо додержання ліцензіатами Ліцензійних умов;

доступу на територію ліцензіата, у виробничі та інші приміщення для їх обстеження і перевірки та з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою його ліцензованої діяльності;

ознайомлюватись з необхідними для проведення перевірки документами;

отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів;

отримувати від ліцензіата письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

2.2. Голова та члени комісії зобов'язані:

керуватися у своїй роботі виключно нормами законодавства та правильно їх застосовувати;

об'єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

забезпечувати дотримання державної та іншої, передбаченої чинним законодавством, таємниці.

2.3. Голова та члени комісії є відповідальними згідно з чинним законодавством за:

необ'єктивне відображення в акті перевірки даних про діяльність ліцензіата, що перевірявся;

приховування фактів порушень чи зловживань, допущених ліцензіатом;

інші дії, вчинені в процесі перевірки, які порушують чинне законодавство України.

3. Порядок проведення перевірки

3.1. Для проведення перевірки голова комісії повинен пред'явити керівнику ліцензіата (юридичній особі), ліцензіату (фізичній особі - підприємцю) або його уповноваженому представнику посвідчення на проведення перевірки та документи, які посвідчують особу голови та членів комісії.

3.2. Комісія обов'язково зазначає у журналі відвідання ліцензіата (за наявності) строки та мету перевірки, посаду і прізвище голови комісії. Указані дані засвідчуються підписом голови комісії.

3.3. Ліцензіат під час перевірки додержання ним Ліцензійних умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи та забезпечує умови для її проведення.

3.4. При перевірці ліцензіата комісія перевіряє додержання Ліцензійних умов щодо забезпечення споживачів якісною питною водою, охорони довкілля, відтворення джерел питного водопостачання, експлуатації об'єктів питного водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, моніторингу, обліку і контролю у цій сфері, у тому числі:

наявність ліцензії на здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;

наявність та використання власної або орендованої матеріально-технічної бази та фахівців відповідної кваліфікації, необхідних для експлуатації систем водопостачання та водовідведення;

наявність технологічних регламентів з експлуатації об'єктів централізованого водопостачання і водовідведення та їх відповідність застосованим технологіям;

наявність посадових осіб, які відповідають за експлуатацію та технічний стан систем водопостачання та водовідведення, охорону праці і мають документи, які підтверджують їх освітньо-кваліфікаційний рівень;

відповідність виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації споруд та мереж централізованого водопостачання та водовідведення нормативам оснащення машинами, механізмами і спеціальним устаткуванням підприємств і організацій водопровідно-каналізаційного господарства;

відповідність складу, чисельності і кваліфікації обслуговуючого персоналу з експлуатації систем централізованого водопостачання та водовідведення Нормам обслуговування та нормативам чисельності працівників, зайнятих на роботах з експлуатації мереж, очисних споруд, насосних станцій водопровідно-каналізаційних господарств та допоміжних об'єктів на них, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 06.06.97 N 39;

наявність посадових інструкцій;

організацію підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, зайнятих на роботах з експлуатації мереж, очисних споруд, насосних станцій водопровідно-каналізаційних господарств;

виконання вимог Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 01.07.94 N 65, зареєстрованих Мін'юстом України 22.07.94 за N 165/374 (із змінами);

проведення планово-попереджувальних ремонтів об'єктів водопостачання та водовідведення відповідно до Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 08.08.97 N 63;

проведення лабораторно-виробничого контролю на відповідність якості питної води, що подається споживачам, державному стандарту ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством";

проведення контролю за якістю води відповідно до Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.99 N 465, щодо показників умісту забруднюючих речовин у зворотних водах, що скидаються системами каналізації населеного пункту до водних об'єктів;

у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, пов'язаної з шкідливими наслідками для джерел або систем питного водопостачання, чи в умовах такої ситуації, здійснення спеціального виробничого контролю за показниками якості питної води, які в кожному конкретному випадку додатково визначаються органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду; водопостачання та каналізації населених пунктів України;

проведення технологічного контролю за роботою водопровідно-каналізаційних очисних споруд і устаткування відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95 N 30, зареєстрованих Мін'юстом України 21.07.95 за N 231/767 (із змінами);

своєчасність проведення атестації вимірювальних лабораторій відповідно до вимог чинного законодавства або укладання договорів на проведення аналогічних робіт з атестованими вимірювальними лабораторіями інших організацій;

наявність передбачених законодавством дозвільних документів;

відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію суб'єкта та в установчих документах ліцензіата;

наявність рішень про створення філій, відокремлених структурних підрозділів ліцензіата та їх відповідність чинному законодавству;

наявність копії ліцензії, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення на підставі отриманої ліцензії (у разі наявності філії);

достовірність відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії;

своєчасність повідомлення органу ліцензування про зміни в документах, що додавались до заяви про видання ліцензії (про зміну місцезнаходження, організаційно-правової форми власності, назви тощо);

своєчасність переоформлення ліцензії;

виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов у разі, якщо вони видавались;

у разі відсутності ліцензії - наявність довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності або прийняття заяви про видання дубліката ліцензії.

4. Права та обов'язки ліцензіата під час проведення перевірки

4.1. Ліцензіат під час проведення перевірки додержання ним Ліцензійних умов має право надавати письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення перевірки.

4.2. Ліцензіат під час проведення перевірки зобов'язаний забезпечити умови для проведення перевірки та надати всі необхідні документи, що підтверджують додержання ним вимог Ліцензійних умов.

5. Порядок оформлення результатів перевірки

5.1. За результатами перевірки складається акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (далі - акт перевірки) згідно з формою, наведеною в додатку 3.

5.2. Акт перевірки складається у двох примірниках під час проведення перевірки: один примірник акта перевірки видається керівникові (уповноваженому представнику) ліцензіата (юридичній особі) або ліцензіату (фізичній особі - підприємцю), який перевірявся, другий - зберігається в органі контролю, який здійснив перевірку.

5.3. Усі примірники акта підписуються особами, які проводили перевірку.

Керівник ліцензіата (юридичної особи) або його уповноважений представник особисто засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку.

Ліцензіат (фізична особа - підприємець) засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку за наявності.

Для філій та інших відокремлених структурних підрозділів уповноважений представник ліцензіата ставить свій підпис, дату та печатку за наявності.

5.4. У разі відмови керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата (фізичної особи - підприємця), або їх уповноважених представників від підписання акта перевірки голова комісії в акті робить запис про те, що ці особи з ним ознайомлені і від підпису відмовились.

5.5. Керівник ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіат (фізична особа - підприємець), або їх уповноважені представники мають право дати пояснення та викласти зауваження щодо результатів перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта, про що робиться відповідний запис.

5.6. Порушення, які були виявлені при перевірці додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, мають бути викладені в акті перевірки з посиланням на конкретні пункти, статті, розділи нормативно-правових документів, які були порушені ліцензіатом. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових документів не дозволяється.

5.7. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов органи контролю не пізніше десяти робочих днів від дати складання акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов видають розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 4), яке надсилається ліцензіату з повідомленням про вручення.

5.8. У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки порушень Ліцензійних умов до прийняття розпорядження про їх усунення та надання органу контролю документів, які це підтверджують і не потребують додаткової перевірки, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не видається.

5.9. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний в установлений у розпорядженні строк у письмовій формі подати органу контролю, який видав це розпорядження, інформацію про усунення порушень.

5.10. Якщо ліцензіатом документально підтверджене усунення порушень Ліцензійних умов, то перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не проводиться.

5.11. У разі невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов або ненадання ним у встановлений термін інформації, передбаченої пунктом 5.9 Порядку, орган контролю, який видав дане розпорядження, упродовж п'яти робочих днів здійснює позапланову перевірку виконання розпорядження про усунення порушень та складає акт перевірки за формою згідно з додатком 5.

Позапланова перевірка додержання ліцензіатом Ліцензійних умов проводиться після закінчення строку, зазначеного в розпорядженні, протягом якого ліцензіат зобов'язаний усунути порушення та подати до органу контролю відповідну інформацію.

Позапланова перевірка ліцензіата може бути проведена з метою перевірки інформації про усунення порушень Ліцензійних умов, яка подається ліцензіатом до органу контролю.

5.12. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.

Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.

Неможливістю ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов уважається:

відсутність власної або орендованої виробничо-технічної бази та фахівців відповідної кваліфікації, необхідних для здійснення експлуатації систем централізованого водопостачання та водовідведення;

відсутність та невиконання договорів на проведення робіт, які забезпечують здійснення експлуатації та підтримку належного технічного стану споруд та мереж водопостачання та водовідведення, в разі відсутності власної або орендованої виробничо-технічної бази та відповідних фахівців;

відсутність лабораторно-виробничого контролю на відповідність якості питної води, що подається споживачам, та стічних вод, що скидаються системами каналізації населеного пункту до водних об'єктів, вимогам чинних стандартів та нормативних документів.

5.13. Якщо органом контролю в ході перевірки виявлено:

повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

недостовірні відомості у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

факт передавання ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

факт неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії протягом трьох робочих днів з дати складання акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, то

орган контролю, який здійснював (очолював) дану перевірку, складає акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов та/або акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, та/або акт про встановлення факту передавання ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, та/або акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видання ліцензії, у двох примірниках (додаток 5).

Якщо органом контролю в ході перевірки виявлено, що у ліцензіата: відсутні власна або орендована виробничо-технічна база та фахівці відповідної кваліфікації, необхідні для здійснення експлуатації систем централізованого водопостачання та водовідведення; відсутній лабораторно-виробничий контроль на відповідність якості питної води, що подається споживачам, та стічних вод, що скидаються системами каналізації населеного пункту до водних об'єктів, вимогам чинних стандартів та нормативних документів; відсутні або не виконані договори на проведення робіт, які забезпечують здійснення експлуатації та підтримку належного технічного стану споруд та мереж водопостачання та водовідведення, в разі відсутності власної або орендованої виробничо-технічної бази та відповідних фахівців - орган контролю складає акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності, у двох примірниках (додаток 5).

У разі відмови ліцензіата в доступі комісії на свою територію, до будівель, споруд та інших приміщень, створення перешкод з боку ліцензіата, намагання уникнути планової перевірки, не призначення ліцензіатом уповноваженого працівника, який має право представляти ліцензіата під час проведення перевірки, в разі відсутності керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата (фізичної особи - підприємця), відмови у наданні документів, необхідних для проведення планової перевірки, інших пояснень на вимогу комісії орган контролю, який повинен був провести дану перевірку, протягом трьох робочих днів з дати початку її проведення (зазначеної у розпорядчому документі на проведення перевірки) складає акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом контролю в двох примірниках (додаток 5).

Усі примірники актів підписуються особами, які проводили перевірку. Один примірник акта зберігається в органі контролю, а другий у дводенний термін вручається або надсилається (листом з повідомленням) ліцензіату.

6. Рішення про анулювання ліцензії

6.1. Підставами для анулювання ліцензії є:

заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передавання ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видання ліцензії;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;

акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

Акти, зазначені в цьому пункті, складаються у двох примірниках. Керівник ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіат (фізична особа - підприємець), або їх уповноважений представник письмово підтверджує, що ознайомлений з актом і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку (у разі наявності).

6.2. У разі складання актів, які зазначені в пункті 6.1, органи контролю подають до органу ліцензування копії зазначених актів з пропозицією щодо необхідності анулювання ліцензії.

У разі складання актів, які зазначені в пункті 6.1, територіальними органами Держпідприємництва України копії цих актів подаються до Держпідприємництва України, який звертається до органу ліцензування з пропозицією щодо необхідності анулювання ліцензії.

6.3. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання. Указане рішення оформляється і вручається (надсилається) ліцензіату рекомендованим листом із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

6.4. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дати його прийняття.

6.5. Запис про підставу, дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру органу ліцензування не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

6.6. Розгляд питань про анулювання ліцензій на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення: про заміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видання ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про виявлення факту передавання ліцензії іншій юридичній особі або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представника.

6.7. Орган ліцензування повинен мати підтвердження щодо повідомлення ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання ліцензії.

6.8. У разі неявлення ліцензіата або його уповноважених представників розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.

6.9. Розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється за наявності таких документів:

акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, у якому відображені дані про повторне (повторні) порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

акта попередньої перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

розпорядчого документа, на підставі якого здійснювалась відповідна перевірка.

6.10. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видання ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про виявлення факту передавання ліцензії іншій юридичній особі або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше, ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

7. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

7.1. У разі подання ліцензіатом протягом десяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії органом ліцензування скарги до Експертно-апеляційної ради Держпідприємництва України, дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Експертно-апеляційна рада інформує відповідний орган ліцензування про отримання такої скарги.

7.2. Рішення Експертно-апеляційної ради про задоволення скарги ліцензіата є підставою для видання Держпідприємництвом України розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

7.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

 

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи Державного
комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва
 

 
 
 
 
О. П. Апатенко
 

Начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

 
 
 
В. Є. Хомко
 

 

(Державний Герб України)

_______________________________________________
(назва органу контролю)

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення перевірки ліцензіата

від "___" ____________ 200_ року 

N _______ 

Видане голові комісії ____________________________________________________________________
                                                                                                  (посада, прізвище, ініціали)
та членам комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                                  (посади, прізвища, ініціали)
______________________________________________________________________________________
для проведення перевірки ліцензіата _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування та адреса ліцензіата)
_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
щодо додержання Ліцензійних умов
провадження __________________________________________________________________________
                                                                            (вид господарської діяльності, що ліцензується)
______________________________________________________________________________________

за період з "___" ____________ 200_ року до "___" ____________ 200_ року

у термін з "___" ____________ 200_ року до "___" ____________ 200_ року 

___________________________
(посада) 

______________________
(місце підпису, печатки) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

Термін перевірки продовжено до "___" ____________ 200_ року 

Керівник органу контролю
(його заступник) 

 
_____________
(підпис) 

 
__________________________________________
(прізвище та ініціали) 

 

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи Державного
комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва
 

 
 
 
 
О. П. Апатенко
 

Начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

 
 
В. Є. Хомко
 

 

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіатів

N
з/п 

Дата та реєстраційний номер посвідчення 

Назва та місцезнаходження ліцензіата 

Склад комісії 

Термін проведення перевірки 

Дата та реєстраційний номер розпорядчого документа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи Державного
комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва
 

 
 
 
 
О. П. Апатенко
 

Начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

 
 
В. Є. Хомко
 

 

(Державний Герб України)

_______________________________________________
(назва органу контролю)

АКТ ПЕРЕВІРКИ
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

від ___ ____________200_ року N ______

_____________________________________________________________________________________
                                          (найменування населеного пункту, де проводиться перевірка, номер та дата посвідчення)
_____________________________________________________________________________________
Голова комісії _________________________________________________________________________
                                                                                                               (посада, прізвище, ініціали)
та члени комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                                               (посади, прізвища, ініціали)
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
за участю представника(ів) ______________________________________________________________
                                                                    (назва органу, який проводить перевірку, посада, прізвище, ініціали представника) 

з "___" ____________ 200_ року 

до "___" ____________ 200_ року 

У __________________________________________________________________________________,
                                                                                                   (найменування ліцензіата)
ідентифікаційний код (номер) ___________________________________________________________,
місцезнаходження _____________________________________________________________________,
місце здійснення діяльності _____________________________________________________________,
свідоцтво про державну реєстрацію N ______ від ___________________________________________,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                          (найменування органу, що його видав)
ліцензія: серія ____________, N ____________, видана "___" ____________ 200_ року,
назва органу, що видав ліцензію, _________________________________________________________,
вид господарської діяльності, який ліцензується, ____________________________________________,
у присутності керівника або уповноваженого представника
_____________________________________________________________________________________
                                        (прізвище, ініціали, посада керівника або уповноваженого представника ліцензіата)
_________________________________________________________
провели перевірку діяльності ліцензіата з питань додержання Ліцензійних умов.

Перевіркою встановлено: _______________________________________________________________
                                                                   (кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути підкріплене посиланням на
                                                                                                         відповідний нормативно-правовий акт)
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Акт складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. 

Голова комісії 

________________
(підпис) 

__________________________________
(прізвище та ініціали) 

Члени комісії: 

________________
(підпис)
________________
(підпис) 

__________________________________
(прізвище та ініціали)
___________________________________
(прізвище та ініціали) 

З актом ознайомлений та один примірник отримав: 

Керівник або уповноважений представник
ліцензіата, у присутності якого проведено
перевірку 

____________
(підпис) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

М. П. 

 

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи Державного
комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва
 

 
 
 
 
О. П. Апатенко
 

Начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

 
 
В. Є. Хомко
 

 

(Державний Герб України)

___________________________________________
(назва органу контролю)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

від "___" ____________ 200_ року N _______

        Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та на підставі акта перевірки від ______ N ________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                 (найменування ліцензіата)
______________________________________________________________________________________
                                                                                                            (зміст заходів)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Інформацію про усунення порушень надати ________________________________________________
                                                                                                                            (назва органу контролю)
в письмовій формі в місячний термін з дня прийняття розпорядження.

При невиконанні цього розпорядження або в разі встановлення факту повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано. 

Керівник органу контролю
(його заступник) 

 
_____________,
(підпис)

М. П. 

 
_________________________________
(прізвище та ініціали) 

 

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи Державного
комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва
 

 
 
 
 
О. П. Апатенко
 

Начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

 
 
В. Є. Хомко
 

 

(Державний Герб України)

_________________________________________
(назва органу контролю)

АКТ

про _________________________________________
(вид порушення)

від "___" ____________ 20__ року N _____

 

За результатами перевірки _____________________________________________________________,
                                                                                                       (найменування ліцензіата)
ідентифікаційний код (номер) ___________________________________________________________,
місцезнаходження ____________________________________________________________________,
ліцензія: серія _______, N _________, видана "___" ____________ 20__ року
на провадження: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                             (види господарської діяльності)
згідно з актом перевірки від _____________ N ______________________________________________
були виявлені такі порушення: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

        Цей акт є підставою для анулювання ліцензії. 

Керівник ліцензіата (ліцензіат) або його уповноважений представник запрошується на засідання комісії з питань ліцензування, де буде розглянуто питання щодо подальшої дії даної ліцензії (цей запис робиться в акті у разі потреби).

Засідання комісії відбудеться "___" ____________ 20__ року о ___ год. ___ хв.
в приміщенні _________________________________________________________________________
за адресою: ___________________________________________________________________________ 

Голова комісії 

____________________________
             (підпис, прізвище та ініціали) 

Члени комісії: 
 

____________________________
            (підпис, прізвище та ініціали) 

____________________________
           (підпис, прізвище та ініціали) 

 

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи Державного
комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва
 

 
 
 
 
О. П. Апатенко
 

Начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

 
 
В. Є. Хомко
 

Опрос