Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте

Национальный банк
Постановление от 15.04.2005 № 132
действует с 16.05.2005

Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Постанова Правління Національного банку України
від 15 квітня 2005 року N 132

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 травня 2005 р. за N 469/10749

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення діючого порядку здійснення безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за N 377/8976, що додаються.

2. Департаменту платіжних систем (Лапко Н. Г.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам - до відома своїх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

1. У пунктах 1.1, 1.4 Інструкції та додатку 8 до неї слово "гроші" у всіх відмінках замінити словом "кошти" у відповідних відмінках;

у пунктах 2.13, 2.15, 2.19, 2.24, 2.25, 2.38, 5.11, 6.1, 6.5, 6.6, 7.17, 7.26 та 11.3 Інструкції слова "про розрахунково-касове обслуговування" замінити словами "банківського рахунку".

2. У главі 1:

2.1. У пункті 1.2 слово "форми" замінити словом "види".

2.2. У пункті 1.4 визначення термінів "відповідний рахунок/відповідний позабалансовий рахунок", "неналежний отримувач", "неналежний платник", "ордер меморіальний", "списання договірне" викласти в такій редакції:

"відповідний рахунок/відповідний позабалансовий рахунок - рахунок, визначений відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518 (із змінами)";

"меморіальний ордер - розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунку платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та нормативно-правових актів Національного банку";

"неналежний отримувач - особа, якій без законних підстав зарахована сума переказу на її рахунок або видана їй у готівковій формі";

"неналежний платник - особа, з рахунку якої помилково або неправомірно переказана сума коштів";

"списання договірне (далі - договірне списання) - списання банком з рахунку клієнта коштів без подання клієнтом платіжного доручення, що здійснюється банком у порядку, передбаченому в договорі, укладеному між ним і клієнтом".

2.3. В абзаці другому пункту 1.5 слово "підприємствами" замінити словами "учасниками безготівкових розрахунків".

2.4. Пункт 1.8 викласти в такій редакції:

"1.8. Платники та стягувачі оформляють доручення/розпорядження про списання коштів з рахунків на відповідних бланках розрахункових документів, форма та порядок оформлення яких визначаються цією Інструкцією.

Платник може давати доручення про списання коштів зі свого рахунку на бланках розрахункових документів, види яких передбачені договором банківського рахунку чи іншим договором, у якому обумовлено право банку здійснювати договірне списання коштів, а також у вигляді електронного розрахункового документа, якщо це передбачено договором між ним і банком.

Банк для здійснення розрахункових операцій може формувати електронні розрахункові документи.

Порядок оформлення, приймання, оброблення електронних розрахункових документів та здійснення розрахункових операцій з їх застосуванням регулюється окремими нормативно-правовими актами Національного банку, за винятком випадків, визначених цією Інструкцією".

2.5. Пункт 1.13 викласти в такій редакції:

"1.13. Під час здійснення розрахунків можуть застосовуватись розрахункові документи на паперових носіях та в електронному вигляді.

Ця Інструкція встановлює правила використання під час здійснення розрахункових операцій таких видів платіжних інструментів:

меморіального ордера (додатки 1, 24, 25, 26);

платіжного доручення (додаток 2);

платіжної вимоги-доручення (додаток 3);

платіжної вимоги (додаток 4);

розрахункового чека (додатки 5 та 6);

акредитива (додаток 7).

Використання векселів та спеціальних платіжних засобів, зокрема платіжних карток (у тому числі корпоративних платіжних карток), регулюється законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку".

2.6. Пункти 1.23 - 1.27 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.28 та 1.29 уважати відповідно пунктами 1.23 та 1.24.

2.7. В абзаці першому пункту 1.24 слова "за винятком випадків, передбачених законами України" виключити.

3. У главі 2:

3.1. Абзац шостий пункту 2.5 викласти в такій редакції:

"порушено інші вимоги цієї глави, глав 5 та 6 цієї Інструкції".

3.2. У другому реченні абзацу першого пункту 2.10 слова "між банком та клієнтом про розрахунково-касове обслуговування" замінити словами "банківського рахунку".

3.3. У пункті 2.21 цифри "5.13" замінити цифрами "5.10".

3.4. У пункті 2.24:

абзац другий викласти в такій редакції:

"На вимогу клієнта банк надає довідку про виконання (часткове виконання) платіжної вимоги, що підписується уповноваженою/ими особою/ами, або примірник підписаної нею/ними платіжної вимоги, на підставі якої здійснено оплату";

абзац четвертий після слів "на інкасо" доповнити словами "та інших документів".

3.5. В абзаці другому пункту 2.26 цифри "5.13" замінити цифрами "5.10".

3.6. У пункті 2.28:

абзац другий після слова "платника" доповнити словами "який визнаний банкрутом";

абзац третій викласти в такій редакції:

"постанови державних виконавців про зупинення видаткових операцій, які прийняті на виконання рішень суду, з листом про причину повернення".

3.7. В абзаці першому пункту 2.30 слово "стягнення" виключити.

3.8. У пункті 2.31:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Банк отримувача зобов'язаний зарахувати на рахунки своїх клієнтів кошти, що надійшли за електронними розрахунковими документами протягом операційного дня, у день їх отримання, якщо під час проведення контролю за реквізитами цих документів, що здійснюється відповідно до цієї глави, не виявлено розбіжностей";

в абзаці другому слова "до двох робочих днів" замінити словами "до чотирьох робочих днів (у які враховується і день надходження до банку отримувача електронного розрахункового документа)";

абзац третій виключити.

3.9. Пункти 2.32 - 2.33 викласти в такій редакції:

"2.32. Для встановлення належного отримувача банк отримувача зобов'язаний надіслати банку платника запит щодо уточнення номера рахунку та/або коду (номера) отримувача. Обмін запитами щодо уточнення цих реквізитів та відповідями здійснюється засобами платіжної системи в захищеному вигляді за допомогою окремих типів електронних документів, формати та правила заповнення яких визначаються цією платіжною системою.

У разі надання банком платника уточнених даних щодо номера рахунку та/або коду (номера) отримувача з метою зарахування коштів на його рахунок банк отримувача оформляє меморіальний ордер на підставі електронного розрахункового документа та уточнених даних банку платника щодо номера рахунку та/або коду (номера) отримувача. У реквізиті "Призначення платежу" меморіального ордера банк отримувача зазначає номер і дату електронного розрахункового документа та повторює текст реквізиту "Призначення платежу" цього документа. Документ про уточнені дані щодо номера рахунку та/або коду (номера) отримувача зберігається разом із паперовою копією електронного розрахункового документа.

На вимогу отримувача банк надає йому паперову копію електронного розрахункового документа, реквізити якого уточнювалися, та копію документа про уточнені дані.

Якщо немає змоги встановити належного отримувача, або не надійшли уточнені дані від банку платника, то банк не пізніше четвертого робочого дня зобов'язаний повернути кошти банку, що обслуговує платника, із зазначенням причини повернення.

Відповідальність за шкоду, завдану суб'єктам переказу у разі недотримання цих вимог, покладається на банк, що обслуговує отримувача.

2.33. Якщо кошти зараховані на рахунок "Кредитові суми до з'ясування" унаслідок відсутності в банку отримувача рахунку, зазначеного в електронному розрахунковому документі як рахунок отримувача, то банк отримувача повертає кошти з цього рахунку не пізніше наступного робочого дня після їх надходження із зазначенням причини повернення.

Якщо кошти зараховані на рахунок "Кредитові суми до з'ясування" унаслідок зміни з ініціативи банку отримувача (у зв'язку із зміною в банку правил бухгалтерського обліку, виконанням банком вимог нормативно-правових актів Національного банку) номера рахунку отримувача, то банк отримувача перераховує кошти з цього рахунку на рахунок отримувача не пізніше наступного робочого дня після їх надходження.

Операцію з перерахування коштів з рахунку "Кредитові суми до з'ясування" на рахунок отримувача банк отримувача оформляє меморіальним ордером, у реквізиті "Призначення платежу" якого зазначає номер і дату електронного розрахункового документа, а також повторює текст реквізиту "Призначення платежу" цього електронного розрахункового документа.

На вимогу отримувача банк надає йому паперову копію електронного розрахункового документа, кошти за яким були зараховані на рахунок "Кредитові суми до з'ясування".

4. У главі 3:

4.1. Абзац другий пункту 3.4 після слів "цього самого" доповнити словом "операційного".

4.2. Пункти 3.8 і 3.9 викласти в такій редакції:

"3.8. Реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.

Платник відповідає за дані, що зазначені в реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу". Банк перевіряє заповнення цього реквізиту на відповідність вимогам, викладеним у цій главі, лише за зовнішніми ознаками.

3.9. Банк приймає від платника платіжне доручення на перерахування заробітної плати на рахунки працівників підприємств, що відкриті в банках, або грошовий чек на отримання заробітної плати лише за умови одночасного подання платником у строк, установлений законодавством України, платіжних доручень на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів/страхових внесків до державних цільових фондів, або документального підтвердження їх сплати раніше.

Банк приймає від платника платіжне доручення на перерахування доходу або грошовий чек на виплату доходу, на який відповідно до законодавства України нараховуються страхові внески до Пенсійного фонду України, лише за умови одночасного подання платником у строк, установлений законодавством України, платіжних доручень на перерахування страхових внесків або документального підтвердження їх сплати раніше.

Документальним підтвердженням про сплату платником утриманих з цієї заробітної плати/доходу сум податків і зборів/страхових внесків є примірники платіжних доручень про їх перерахування, у яких у реквізиті "Призначення платежу" платник зазначив період, за який заробітна плата нарахована, а банк платника заповнив реквізит "Дата виконання", або оригінал документа відповідного органу про звільнення цього платника від сплати податку чи збору/страхового внеску, або наявність за ним переплати.

Банк не перевіряє правильність нарахування (обчислення) платежів, утриманих із заробітної плати/доходу і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету та зборів/страхових внесків до державних цільових фондів. Відповідальність за правильність нарахування (обчислення) цих платежів несе платник.

Якщо банк не забезпечив перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відповідного територіального органу Пенсійного фонду України одночасно з видачею (перерахуванням) коштів на виплату заробітної плати, то він за рахунок власних коштів сплачує відповідному Фонду суму несплачених страхових внесків. У разі несплати самим банком цих сум Фонд здійснює їх стягнення з банку в порядку, установленому законодавством України".

4.3. Абзац другий пункту 3.11 після слів "до банку" доповнити словами "або зазначеної платником дати валютування".

5. Пункт 5.9 глави 5 після слів "на рахунку платника" доповнити словами "і не має права повертати її в разі неподання стягувачем реєстру платіжних вимог".

6. У главі 6:

6.1. Пункт 6.1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6.2 - 6.7 уважати відповідно пунктами 6.1 - 6.6.

6.2. У пункті 6.6:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Платник у договорах банківського рахунку або інших договорах про надання банківських послуг може передбачати доручення банку на договірне списання коштів з його рахунків на користь третіх осіб або на свої рахунки, які відкриті в цьому чи іншому банку";

в абзаці третьому слово "документ" замінити словом "ордер".

7. У главі 10:

7.1. У пункті 10.8 цифри "10.7" замінити цифрами "10.6".

7.2. В абзаці другому пункту 10.10 цифри "5.13" замінити цифрами "5.10".

8. У главі 11:

8.1. В абзаці другому пункту 11.7 слова "підшивається до документів дня" замінити словами "зберігається в банку".

8.2. Абзаци перший та другий пункту 11.8 виключити.

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом першим.

8.3. У першому реченні пункту 11.9 слова "у договорі з банком про розрахунково-касове обслуговування" замінити словами "у договорі банківського рахунку".

9. У колонці "Вимоги щодо заповнення реквізиту" додатка 8:

колонку (номер поля 7) доповнити новим абзацом такого змісту:

"Сума цифрами відповідає сумі словами";

колонку (номер поля 11) викласти в такій редакції:

"Зазначаються назва та місцезнаходження (населений пункт) банку (філії) платника. У разі складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення назви за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії), місцезнаходження банку (філії) зазначати не обов'язково";

колонку (номер поля 13) викласти в такій редакції:

"Зазначаються назва та місцезнаходження (населений пункт) банку (філії) отримувача. У разі складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення назви за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії), місцезнаходження банку (філії) зазначати не обов'язково";

абзац перший колонки (номер поля 19) викласти в такій редакції:

"Цей реквізит у платіжних дорученнях, меморіальних ордерах та платіжних вимогах-дорученнях заповнюється з урахуванням вимог, установлених главою 3 цієї Інструкції".

 

Директор Департаменту
платіжних систем
 

 
Н. Г. Лапко
 

Опрос