Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении структуры Единого реестра объектов государственной собственности

Госкомстат, Фонд государственного имущества
Приказ от 23.03.2005 № 623/79
Утратил силу

Про затвердження структури Єдиного реєстру об'єктів державної власності

Наказ Фонду державного майна України,
Державного комітету статистики України
від 23 березня 2005 року N 623/79

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 травня 2005 р. за N 465/10745

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Фонду державного майна України,
 Державного комітету статистики України
 від 28 березня 2006 року N 517/92

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 18 липня 2013 року N 1092/848)

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 N 467 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності", із змінами, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити структуру даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності, що додається.

2. Спільний наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Фонду державного майна України та Державного комітету статистики України від 24.05.2004 N 201/994/334 "Про затвердження структури Реєстру об'єктів державної власності, які використовуються у сфері господарської діяльності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.06.2004 за N 695/9294, уважати таким, що втратив чинність.

 

Голова Фонду
державного майна України
 

 
М. В. Чечетов
 

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Виконуючий обов'язки Міністра
економіки та з питань європейської
інтеграції України
 

 
 
С. А. Романюк
 

 

СТРУКТУРА ДАНИХ
Єдиного реєстру об'єктів державної власності

N
з/п 

Адресно-довідкова частина 

Інформаційна частина щодо юридичної особи 

Інформаційна частина щодо державного майна 

іден-
тифі-
кацій-
ний код ЄДРПОУ 

повне най-
мену-
вання 

місце-
знаход-
ження 

форма влас-
ності 

органі-
заційно-
правова форма госпо-
дарю-
вання 

основ-
ний вид еконо-
мічної діяль-
ності 

дані про дер-
жавну реєст-
рацію 

орган держав-
ного управ-
ління 

головне підпри-
ємство 

керів-
ник, його рекві-
зити 

фінан-
сова, статис-
тична звітність
1, фінансові плани 

статус (моно-
поліст, стратег)
2 

статус щодо при-
вати-
зації
3 

пору-
шення, зупи-
нення, припи-
нення справи про банк-
рутст-
во
4 

проце-
дура банк-
рутст-
ва
5 

зміна стану (лікві-
дація, рест-
рук-
тури-
зація) 

відомості про філії, відділення, представ-
ництва та інші відокрем-
лені підрозділи 

розмір держав-
ної частки, % 

N
з/п 

код об'єк-
та 

назва об'єк-
та 

місце-
знаход-
ження об'єкта 

балан-
сова вар-
тість майна 

розмір земель-
ної ділянки 

площа забу-
дови 

озна-
ка
6 

відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 

відповідно до інформації органів, уповноважених управляти державним майном і державними корпоративними правами 

відповідно до інфор-
мації з Єдиного держав-
ного реєстру підпри-
ємств та організацій України 

відповідно до Реєстру корпора-
тивних прав держави 

1. Державні підприємства, об'єднання, установи, організації (юридичні особи, що діють на основі державної власності) 

дані щодо державного підприємства, об'єднання, установи, організації 

дані щодо нерухомого майна (відповідно до Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

2. Корпоративні права держави 

дані щодо господарського товариства, у статутному фонді якого акції (частки, паї) належать державі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Державне майно 

дані щодо балансоутримувача державного майна 

інформація щодо державного майна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

____________

1 показники відповідно до форм:

N 1 "Баланс" (місячна, річна) відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, із змінами;

N 2 "Звіт про фінансові результати" (місячна, річна) відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690, із змінами;

N 1-Б "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість", затверджена наказом Державного комітету статистики України від 02.11.2005 N 344;

N 1-ПВ термінова - місячна "Звіт з праці", затверджена наказом Державного комітету статистики України від 11.08.2004 N 472, із змінами;

N 1-підприємництво (річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства", затверджена наказом Державного комітету статистики України від 04.11.2005 N 352.

2 Відповідно до коду:

1 - має стратегічне значення для економіки та безпеки держави; 2 - займає монопольне становище на загальнодержавному ринку (за даними Антимонопольного комітету України).

3 Відповідно до коду:

1 - казенне підприємство; 2 - входить до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації; 3 - входить до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані; 31 - не підлягає приватизації (стаття 5 Закону України "Про приватизацію державного майна"); 4 - підлягає приватизації.

4 Відповідно до коду:

1 - порушено справу про банкрутство; 2 - зупинено справу про банкрутство; 3 - припинено справу про банкрутство (за рішенням господарського суду).

5 Відповідно до коду:

1 - введено процедуру розпорядження майном; 2 - введено процедуру санації; 3 - введено ліквідаційну процедуру; 4 - затверджено мирову угоду.

6 Відповідно до коду:

1 - майно, що не увійшло до статутних фондів (пайових фондів) господарських товариств; 2 - майно, що передано в оренду; 3 - майно, що передано в концесію; 4 - майно, що передано в лізинг; 5 - майно, що передано в заставу.

 

Директор департаменту
інформаційних технологій Фонду
державного майна України 

 
 
О. Синенко
 

Директор департаменту планування
та організації статистичних
спостережень Державного
комітету статистики України 

 
 
 
Р. Віленчук
 

(Структура даних із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України, Державного комітету статистики України
 від 28.03.2006 р. N 517/92)

Опрос