Идет загрузка документа (93 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах

Национальный банк
Постановление от 04.04.2005 № 110
действует с 09.05.2005

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Постанова Правління Національного банку України
від 4 квітня 2005 року N 110

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2005 р. за N 446/10726

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 /із змінами/, що додаються.

2. Департаменту платіжних систем (Н. Г. Лапко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Голови Державної
податкової адміністрації України
 

 
С. І. Лекарь
 

Голова Центральної виборчої
комісії України
 

 
Я. В. Давидович
 

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. У главі 1:

1.1. В абзаці дев'ятому пункту 1.8 після слів "під визначений процент" додати слово "(дохід)".

1.2. Абзац шостий пункту 1.10 викласти в такій редакції:

"розмір і порядок сплати процентів або доходу в іншій формі, умови перегляду їх розміру, відповідальність сторін".

1.3. Пункт 1.11 викласти в такій редакції:

"1.11. Клієнти можуть відкривати лише один поточний рахунок для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб'єкта господарювання - юридичної особи (у національній та/або іноземній валюті) та один поточний рахунок (у національній та/або іноземній валюті) за кожною угодою сумісної (спільної) діяльності без створення юридичної особи".

1.4. Пункт 1.15 викласти в такій редакції:

"1.15. Місцезнаходженням (місцем проживання) власника рахунку - суб'єкта господарювання вважається місцезнаходження (місце проживання), зазначене в свідоцтві про державну реєстрацію.

Місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання, зазначене в картці із зразками підписів і відбитка печатки (картці із зразками підписів), має відповідати місцезнаходженню (місцю проживання), наведеному в свідоцтві про державну реєстрацію.

У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) власник рахунку - суб'єкт господарювання в місячний строк з дня отримання нового свідоцтва про державну реєстрацію зобов'язаний подати до банку копію цього свідоцтва, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально.

У разі зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання, що пов'язане із зміною адміністративного району (міста), цей клієнт додатково в місячний строк після зняття з обліку органом державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням має подати копію нового документа, що підтверджує взяття його на облік органом державної податкової служби за новим місцезнаходженням, засвідчену органом, який видав документ, або нотаріально. У разі пред'явлення клієнтом оригіналу цього документа уповноважений працівник банку робить його копію і засвідчує її своїм підписом як таку, що відповідає оригіналу, а оригінал документа повертає клієнту.

На підставі поданих документів уносяться відповідні зміни до картки із зразками підписів і відбитка печатки (картки із зразками підписів) або подається нова картка.

За наявності в суб'єкта господарювання відокремлених підрозділів, що мають рахунки в інших банках, нові копії свідоцтва про державну реєстрацію цього суб'єкта додатково в місячний строк подаються банкам, у яких відкриті такі рахунки".

1.5. У пункті 1.17:

підпункт "а" виключити.

У зв'язку з цим підпункти "б" - "г" уважати відповідно підпунктами а" - "в";

підпункти "а" - "б" викласти в такій редакції:

"а) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця мають бути оформлені відповідно до зразків, наведених у додатках 1 (для юридичних осіб) і 2 (для фізичних осіб - підприємців) до Порядку оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06.04.2004 N 39 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.2004 за N 510/9109, і складені на бланках, що відповідають Опису бланків свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженому наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 02.04.2004 N 37 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19.04.2004 за N 496/9095.

Від суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", приймаються свідоцтва про їх державну реєстрацію (перереєстрацію) старого зразка до терміну їх заміни, визначеного цим Законом;

б) нотаріальне засвідчення документів і копій документів має відповідати вимогам Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 N 20/5 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.03.2004 за N 283/8882. Посвідчувальні написи нотаріуса на документах уважаються дійсними, якщо вони відповідають формам, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 10.01.2005 N 1/5 "Про затвердження форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на правочинах і засвідчуваних документах", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2005 за N 17/10297".

2. У главі 2:

2.1. Пункт 2.1 доповнити третім реченням такого змісту:

"Рахунок клієнту відкривається лише після його ідентифікації банком".

2.2. Пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Підставою для ідентифікації клієнта - фізичної особи, його довіреної особи, а також особи, яка уповноважена діяти від імені клієнта - юридичної особи, є такі документи:

а) для громадян України, які:

постійно проживають в Україні, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення особи громадянина України, для малолітніх та неповнолітніх осіб, яким не виповнилося 16 років, - свідоцтво про народження;

виїжджають на постійне місце проживання за кордон, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордон;

постійно проживають за кордоном, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

б) для іноземних громадян, які:

постійно проживають в Україні, - паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання;

тимчасово перебувають в Україні, - паспортний документ;

в) для осіб без громадянства, які:

постійно проживають в Україні, - посвідка на постійне проживання;

тимчасово перебувають в Україні, - паспортний документ;

г) для біженців - посвідчення біженця.

Паспортним документом іноземця та особи без громадянства є документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, дає право виїзду за кордон і визнаний Україною.

Якщо документи, зазначені в цьому пункті, не дають змоги банку визначити місце проживання або тимчасового перебування фізичної особи, то банк має право витребувати від клієнта інший документ, який містить таку інформацію.

Надалі в тексті цієї Інструкції вищезазначені документи, що є підставою для відкриття рахунків фізичним особам, - паспорт або документ, що його замінює.

Фізичні особи - резиденти, крім паспорта або документа, що його замінює, додатково мають пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків.

Банк має право відкрити рахунок фізичній особі - резиденту без подання документа, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків, якщо в паспорті цієї особи зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера. Уповноважений працівник банку в присутності фізичної особи, яка відкриває рахунок, робить копію сторінки її паспорта з такою відміткою. Ця копія засвідчується підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, яка відкриває рахунок, як така, що відповідає оригіналу, і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку".

3. У главі 3:

3.1. Абзац другий пункту 3.2 викласти в такій редакції:

"заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа".

3.2. В абзаці третьому пункту 3.4 слова "уповноваженим органом державної влади України" замінити словами "органом виконавчої влади, іншим органом, уповноваженим здійснювати державну реєстрацію".

3.3. У пункті 3.5:

абзац другий викласти в такій редакції:

"заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписує керівник профспілки або інша уповноважена на це особа";

в абзаці п'ятому слова "організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований" замінити словами "вищою за статусом профспілковою організацією";

в абзаці восьмому слова "вищим профспілковим органом" замінити словами "вищою за статусом профспілковою організацією".

4. У главі 4:

4.1. Пункт 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. Під час відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб'єкта господарювання - юридичної особи (крім банків) подаються:

заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана уповноваженою засновниками (учасниками) особою;

один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально;

рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, яке оформляється у формі довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа);

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), у якій наводиться зразок підпису особи, якій засновниками (учасниками) надано право розпорядчого підпису. Картка приймається без відбитка печатки та засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.

У разі відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу) господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, подаються:

заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Інформація про те, що рахунок відкривається для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу) господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, зазначається в рядку "Додаткова інформація" заяви про відкриття поточного рахунку;

один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально;

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2). Картка приймається без відбитка печатки та засвідчується підписом уповноваженого працівника банку;

довіреність або копія довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто засновником (учасником), то цей документ не вимагається.

Кошти на цей рахунок перераховуються засновниками (учасниками) для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб'єкта господарювання - юридичної особи до його державної реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів, передбачених пунктом 3.2 цієї Інструкції, та отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта господарювання - юридичної особи. У разі відмови в державній реєстрації суб'єкта господарювання - юридичної особи або в інших випадках, передбачених законодавством України, на підставі листа із зазначенням причини закриття рахунку, підписаного уповноваженою засновниками (учасниками) особою, кошти повертаються засновникам (учасникам), а рахунок закривається. Якщо засновником (учасником) господарського товариства є одна особа, то лист із зазначенням причини закриття рахунку підписується цією особою або уповноваженою нею особою".

4.2. Абзац третій пункту 4.3 викласти в такій редакції:

"один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу новостворюваного кооперативного банку подається витяг з протоколу зборів засновників (учасників) з рішенням про визначення особи, уповноваженої укладати договори і діяти від імені засновників (учасників) банку, засвідчений нотаріально".

4.3. Доповнити главу пунктами 4.5 і 4.6 такого змісту:

"4.5. Для відкриття поточного рахунку приватному нотаріусу або адвокату потрібно подати до банку такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5), що підписана приватним нотаріусом або адвокатом;

копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною або адвокатською діяльністю, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально;

копію документа, що підтверджує взяття приватного нотаріуса або адвоката на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує реєстрацію приватного нотаріуса або адвоката у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картку із зразками підписів (додаток 4). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку або нотаріально.

Додатково подається копія документа, що підтверджує реєстрацію приватного нотаріуса або адвоката у відповідному органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку, якщо приватний нотаріус або адвокат використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником страхових внесків. Інформацію про те, що приватний нотаріус або адвокат не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

Кошти за поточними рахунками приватних нотаріусів та адвокатів використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання.

Датою початку видаткових операцій за поточним рахунком приватного нотаріуса або адвоката є дата відкриття банком цього рахунку.

4.6. У випадках, визначених законодавством України, юридична особа може відкрити поточний рахунок з правом розпорядження ним іншими юридичними особами.

Для відкриття цього рахунку юридична особа подає до банку документи, зазначені в пункті 3.2 цієї Інструкції, крім картки із зразками підписів і відбитка печатки.

Додатково до визначеного переліку документів до банку подаються:

картки із зразками підписів і відбитка печатки тих юридичних осіб, які матимуть право розпорядження рахунком. Ці картки мають бути складені відповідно до вимог глави 18 цієї Інструкції та засвідчені нотаріально;

документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), на підставі яких банк може ідентифікувати відповідно до законодавства України юридичних осіб, які матимуть право розпорядження рахунком. Ідентифікація представників цих юридичних осіб здійснюється в порядку, визначеному пунктом 2.4 цієї Інструкції".

5. У главі 5:

5.1. Пункт 5.2 викласти в такій редакції:

"5.2. Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб'єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті, для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, для здійснення інвестицій за кордон, розрахунків за купівлю-продаж облігацій зовнішньої державної позики України, для зарахування, використання і погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті, а також для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно до законодавства України".

5.2. Пункт 5.4 викласти в такій редакції:

"5.4. Поточними неторговельними операціями за поточними рахунками в іноземній валюті є такі операції:

перекази заробітної плати, стипендій, пенсій, аліментів, державної допомоги, матеріальної допомоги, допомоги родичів, благодійної допомоги, виплат і компенсацій, уключаючи виплати з відшкодування шкоди, заподіяної робітникам унаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого ушкодження здоров'я, що пов'язані з виконанням ними трудових обов'язків;

виплати готівкової іноземної валюти за платіжними картками;

купівля за рахунок коштів, розміщених на поточному рахунку, чеків, що виражені в іноземній валюті;

виплати на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів;

платежі, що пов'язані зі смертю громадян;

платежі, пов'язані із судовими витратами, із слідчими та нотаріальними діями, платежі з відшкодування витрат судовим, нотаріальним, слідчим та іншим правоохоронним органам, а також сплата державного мита, податків, зборів та інших обов'язкових платежів, пов'язаних з виконанням зазначених дій і розглядом судових справ;

оплата зборів, мита та дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;

оплата за рахунок коштів фізичних осіб витрат за лікування громадян у медично-профілактичних закладах іншої держави;

оплата за рахунок коштів фізичних осіб навчання в навчальних закладах, стажування в закладах іншої держави;

оплата за рахунок коштів фізичних осіб участі в міжнародних конгресах, симпозіумах, семінарах, конференціях, спортивних і культурних заходах, виставках, ярмарках, а також в інших міжнародних зустрічах;

оплата витрат на придбання літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном;

оплата витрат, пов'язаних з відрядженням за кордон;

оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні;

платежі у зв'язку з прийняттям спадщини;

перерахування на утримання дипломатичних, офіційних представництв та інших представництв юридичних осіб - нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю;

виплата авторських винагород фізичним особам;

виконання зобов'язань за укладеними договорами з юридичними особами - нерезидентами стосовно відшкодування їм витрат, здійснених ними на користь фізичних осіб - резидентів, які тимчасово перебувають за межами України, як оплати праці або інших витрат, пов'язаних з виконанням ними професійних обов'язків;

перерахування вступних і членських внесків до міжнародних організацій".

5.3. У пункті 5.5:

у підпункті "а":

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим - двадцять четвертим;

в абзаці п'ятому слова "(за наявності акта про оприбуткування коштів або приходно-касового ордера)" виключити;

підпункт після абзацу дев'ятого доповнити новими двома абзацами такого змісту:

"перераховані з-за кордону нерезидентами за придбані в резидента облігації зовнішньої державної позики;

перераховані з-за кордону нерезидентами як повернення позик в іноземній валюті, отриманих від резидентів, а також, які були розміщені резидентами на вклади (депозити) за кордоном".

У зв'язку з цим абзаци десятий - двадцять четвертий уважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцять шостим;

абзац двадцять третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - двадцять шостий уважати відповідно абзацами двадцять третім - двадцять п'ятим;

у підпункті "б":

абзац третій викласти в такій редакції:

"перераховані як кредит, позика, фінансова допомога відповідно до договору";

підпункт доповнити абзацами дев'ятим та десятим такого змісту:

"у сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти та іноземної валюти за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках для оплати витрат на відрядження та експлуатаційних витрат, пов'язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, і представницьких витрат за кордоном;

перераховані з рахунку для ведення спільної інвестиційної діяльності за участю нерезидента-інвестора без створення юридичної особи в разі припинення спільної діяльності".

5.4. У пункті 5.6:

абзац другий викласти в такій редакції:

"оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, відкриті в уповноважених банках України)";

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"перерахування для погашення заборгованості за отриманим кредитом в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка)";

пункт після абзацу дев'ятнадцятого доповнити новими п'ятьма абзацами такого змісту:

"перерахування за межі України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання цінних паперів українських емітентів та облігацій зовнішніх державних позик України;

перерахування за межі України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку на здійснення інвестиції за кордон, а також на розміщення резидентами вкладів (депозитів) за кордоном;

перерахування за кордон позики в іноземній валюті за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту;

перерахування за межі України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку відповідно до законодавства України на перерахування іноземної валюти за межі України з метою проведення окремих валютних операцій;

перерахування на рахунок для ведення спільної інвестиційної діяльності за участю нерезидента-інвестора без створення юридичної особи, відкритий в уповноваженому банку України".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять восьмий уважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - тридцять третім;

абзац тридцять другий викласти в такій редакції:

"перерахування нерезидентам для погашення заборгованості за кредитами, позиками в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка), повернення поворотної фінансової допомоги на підставі реєстраційних свідоцтв щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті, виданих Національним банком".

5.5. Доповнити главу пунктом 5.9 такого змісту:

"5.9. На окремі поточні рахунки в національній та іноземній валюті юридичних осіб - резидентів, які мають відповідні повноваження згідно із законодавством України, зараховуються кошти, що підлягають переходу у власність держави (конфісковані, безхазяйні, прийняті митними органами на зберігання, у випадках, передбачених законодавством України, загублені або залишені в готелях, транспорті, театрах, інших громадських місцях, якщо за ними не звернувся їх власник протягом терміну, встановленого законодавством України, спадкові, подаровані державі тощо). Операції за цими рахунками здійснюються відповідно до вимог законодавства України".

6. Абзац другий пункту 6.6 глави 6 після першого речення доповнити новим реченням такого змісту:

"Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім'я якої відкривається рахунок".

7. У главі 7:

7.1. Пункт 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. Видаткові операції за поточними рахунками фізичних осіб здійснюються за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності, засвідченої нотаріально. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує".

7.2. Третє та четверте речення абзацу першого пункту 7.2 викласти в такій редакції:

"Довірена особа має заповнити нову картку із зразками підписів (додаток 4) і зазначити зразок свого підпису. Ця картка складається відповідно до глави 18 цієї Інструкції".

7.3. Пункт 7.3 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Незалежно від того, чи здійснюється успадкування вкладу згідно із законом, заповітом або заповідальним розпорядженням, банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника рахунку на підставі відповідного свідоцтва про право на спадщину або дозволу нотаріуса на одержання спадкоємцем частини вкладу спадкодавця, або за рішенням суду".

7.4. У пункті 7.10:

в абзаці одинадцятому слова "у тому числі від продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України" виключити;

пункт після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з власного поточного рахунку в іноземній валюті".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами тринадцятим - шістнадцятим;

пункт після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"кошти, що були раніше помилково (надмірно) перераховані з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - сімнадцятим;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"Ощадний (депозитний) сертифікат і документ банку про видачу фізичній особі - нерезиденту готівкової національної валюти України за переказом у межах України без відкриття поточного рахунку не може бути підтвердженням джерела походження коштів".

7.5. У пункті 7.11:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"перерахування з метою здійснення розрахунків за купівлю товару, отримання послуг на території України";

пункт доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману".

7.6. У пункті 7.12:

пункт після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"перерахована з-за кордону нерезидентами валюта за придбані в резидента - власника рахунку облігації зовнішньої державної позики України".

У зв'язку з цим абзаци третій - двадцять перший уважати відповідно абзацами четвертим - двадцять другим;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів на поточному рахунку в національній валюті цієї фізичної особи з метою перерахування її за кордон за неторговельними операціями у випадках, передбачених Правилами здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 N 486 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.11.2004 за N 1402/10001 (далі - Правила здійснення переказів іноземної валюти)";

абзаци дев'ятнадцятий і двадцятий викласти в такій редакції:

"валюта, перерахована як кредит, позика, фінансова допомога відповідно до договору;

валюта, куплена уповноваженим банком за дорученням власника рахунку для погашення заборгованості за кредитом, позикою (у тому числі проценти, комісійні, неустойка), повернення поворотної фінансової допомоги";

пункт доповнити абзацами двадцять третім та двадцять четвертим такого змісту:

"валюта, перерахована власнику рахунку за виконане ним зобов'язання за боржника за договором поруки;

валюта, що була раніше помилково (надмірно) перерахована з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану".

7.7. У пункті 7.13:

у підпункті "а":

підпункт після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"перерахування за межі України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання цінних паперів українських емітентів та облігацій зовнішніх державних позик України".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами десятим - шістнадцятим;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"перерахування нерезидентам для погашення заборгованості за кредитами, позиками в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка), повернення поворотної фінансової допомоги на підставі реєстраційних свідоцтв щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті, виданих Національним банком";

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"перерахування коштів для погашення заборгованості за отриманим кредитом в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка)";

підпункт доповнити абзацами сімнадцятим - двадцять першим такого змісту:

"перерахування власником рахунку кредитору для виконання зобов'язань за боржника за договором поруки;

перерахування в межах України поручителю як відшкодування за виконане ним зобов'язання за договором поруки на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу;

перерахування за межі України поручителю-нерезиденту як відшкодування за виконане ним зобов'язання за договором поруки;

перерахування в межах України на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку з метою виконання будь-яких грошових зобов'язань або оплати товарів, що придбаваються;

повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману";

абзац третій підпункту "б" виключити.

7.8. У пункті 7.14:

абзац третій доповнити третім реченням такого змісту:

"Таке зарахування може бути здійснено до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в'їзду в Україну - до закінчення терміну законного перебування в Україні";

абзац чотирнадцятий доповнити словами "у тому числі з рахунків, відкритих в уповноважених банках України як нерезиденту-інвестору";

пункт після абзацу шістнадцятого доповнити новими чотирма абзацами такого змісту:

"валюта, перерахована як кредит, позика відповідно до договору;

валюта, одержана власником рахунку від погашення резидентом заборгованості за отриманим кредитом, позикою (у тому числі проценти, комісійні, неустойка), поворотною фінансовою допомогою;

валюта, перерахована власнику рахунку за виконане ним зобов'язання за боржника за договором поруки;

валюта, що була раніше помилково (надмірно) перерахована з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцятий уважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять четвертим.

7.9. У пункті 7.15:

у підпункті "а":

підпункт після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"перерахування в межах України на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку з метою виконання будь-яких грошових зобов'язань або оплати товарів, що придбаваються".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий уважати відповідно абзацами дев'ятим - чотирнадцятим;

підпункт після абзацу десятого доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"перерахування коштів на рахунок резидента як кредит, позика, фінансова допомога відповідно до договору;

перерахування для погашення заборгованості за кредитами, позиками (у тому числі проценти, комісійні, неустойка);

перерахування власником рахунку кредитору для виконання зобов'язань за боржника за договором поруки;

перерахування в межах України поручителю як відшкодування за виконане ним зобов'язання за договором поруки на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу;

перерахування за межі України поручителю-нерезиденту як відшкодування за виконане ним зобов'язання за договором поруки".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - чотирнадцятий уважати відповідно абзацами шістнадцятим - дев'ятнадцятим;

підпункт доповнити абзацом двадцятим такого змісту:

"повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману";

абзаци третій і четвертий підпункту "б" виключити.

8. У главі 9:

8.1. В абзаці другому пункту 9.4 слова "уповноваженим органом державної влади України" замінити словами "органом виконавчої влади, іншим органом, уповноваженим здійснювати державну реєстрацію".

8.2. Пункт 9.6 викласти в такій редакції:

"9.6. Кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господарювання перераховуються з його поточного рахунку і після настання обставин їх повернення, визначених договором банківського вкладу, повертаються на поточний рахунок суб'єкта господарювання, крім випадків, передбачених законодавством України. Банки можуть перераховувати грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господарювання з його іншого вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в цьому банку, лише в разі зміни банком порядку бухгалтерського обліку рахунку суб'єкта господарювання, пов'язаної із:

запровадженням банком процедури зміни рахунків клієнтів не за їх ініціативою у випадках і в порядку, визначених нормативно-правовими актами Національного банку;

зміною умов договору банківського вкладу.

Проведення розрахункових операцій за вкладними (депозитними) рахунками суб'єкта господарювання, крім операцій, пов'язаних з реалізацією майнових прав на суму вкладу (депозиту), відповідно до укладених договорів застави та законодавства України, а також видача коштів готівкою з вкладного (депозитного) рахунку суб'єкта господарювання забороняються".

8.3. Доповнити главу пунктом 9.9 такого змісту:

"9.9. Особливості розміщення юридичними особами на вкладних (депозитних) рахунках коштів, наданих їм в управління іншими юридичними особами відповідно до законодавства України, визначаються договором банківського вкладу".

9. У главі 10:

9.1. Абзац перший пункту 10.11 викласти в такій редакції:

"Кошти на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з іншого власного вкладного (депозитного) або поточного рахунку. Після закінчення строку або настання інших обставин, визначених законодавством України чи договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунку повертаються власнику шляхом видачі готівкою або в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявою вкладника на інший його рахунок".

9.2. Пункт 10.12 викласти в такій редакції:

"10.12. Видаткові операції за вкладними (депозитними) рахунками фізичних осіб здійснюється за розпорядженням власника рахунку або за його дорученням на підставі довіреності, засвідченої нотаріально. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.

Під час здійснення операцій за вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи як зразок підпису власника рахунку використовується зразок підпису, зазначений у договорі банківського вкладу.

Якщо договір банківського вкладу було підписано довіреною особою на підставі довіреності, то власник рахунку під час першого звернення до банку заповнює картку із зразками підписів (додаток 4).

Якщо в процесі обслуговування вкладного (депозитного) рахунку його власник - фізична особа надає право розпорядження рахунком іншій фізичній особі, то довірена особа під час першого звернення до банку з метою використання рахунку має пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і підтвердити свої повноваження щодо розпорядження рахунком. Фізична особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Довірена особа має заповнити картку із зразками підписів (додаток 4) і зазначити зразок свого підпису. Ця картка складається відповідно до глави 18 цієї Інструкції.

Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або документа, що його замінює, і документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння цій особі ідентифікаційного номера платника податків, у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції.

Документ, що підтверджує право розпорядження рахунком довіреною особою (довіреність або копія довіреності, засвідчена нотаріально), а також копії документів, які підтверджують здійснення банком ідентифікації довіреної особи, зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку".

9.3. Пункт 10.14 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Незалежно від того, чи здійснюється успадкування вкладу згідно із законом, заповітом або заповідальним розпорядженням, банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника рахунку на підставі відповідного свідоцтва про право на спадщину або дозволу нотаріуса на одержання спадкоємцем частини вкладу спадкодавця, або за рішенням суду".

9.4. Пункт 10.19 викласти в такій редакції:

"10.19. З вкладного (депозитного) рахунку фізичної особи - резидента в іноземній валюті за розпорядженням вкладника або за його дорученням кошти повертаються шляхом:

виплати готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти);

виплати платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти);

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті.

Якщо це передбачено договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунку фізичної особи - резидента в іноземній валюті можуть бути повернуті шляхом продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти I групи Класифікатора за іншу іноземну валюту цієї групи Класифікатора з одночасним зарахуванням купленої іноземної валюти на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок цієї фізичної особи відповідно до умов договору банківського вкладу".

9.5. Абзац шостий пункту 10.20 викласти в такій редакції:

"кошти, внесені іншою фізичною особою - нерезидентом, якщо це передбачено договором банківського вкладу".

9.6. Пункт 10.21 викласти в такій редакції:

"10.21. З вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента за розпорядженням власника або за його дорученням кошти повертаються шляхом:

перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, що відкриті в уповноважених банках України, відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти;

виплати готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти);

виплати платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти);

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті.

Якщо це передбачено договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента можуть бути повернуті шляхом продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти I групи Класифікатора за іншу іноземну валюту цієї групи Класифікатора з одночасним зарахуванням купленої іноземної валюти на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок цієї фізичної особи відповідно до умов договору банківського вкладу".

10. У главі 11:

10.1. Доповнити пункт 11.9 абзацами одинадцятим - тринадцятим такого змісту:

"раніше помилково (надмірно) перераховані представництвом з цього рахунку, повернуті суб'єктами господарювання у зв'язку з невиконанням або частковим виконанням ними своїх зобов'язань за договорами, укладеними представництвом щодо оплати видатків, пов'язаних з його утриманням, від юридичних осіб - резидентів, що були раніше перераховані представництвом з цього рахунку на їх користь як благодійні внески. Зазначені кошти зараховуються на рахунок представництва в сумі, що не перевищує раніше перераховану;

перераховані в межах України з власного вкладного (депозитного) рахунку;

нараховані проценти за залишками коштів на власному вкладному (депозитному) рахунку".

10.2. Пункт 11.10 після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману;

перерахування на власний вкладний (депозитний) рахунок".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий уважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим.

10.3. Доповнити пункт 11.11 абзацами шостим - восьмим такого змісту:

"раніше помилково (надмірно) перераховані з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану;

перераховані в межах України з власного вкладного (депозитного) рахунку;

нараховані проценти за залишками коштів на власному вкладному (депозитному) рахунку".

10.4. Пункт 11.12 після абзацу третього доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"перерахування на власний вкладний (депозитний) рахунок.

У разі помилкового (надмірного) зарахування на цей рахунок коштів вони повертаються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману".

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом шостим.

11. У пункті 12.2 глави 12:

абзац дев'ятий після слів "використовує найману працю" доповнити словами "і є платником страхових внесків";

абзац дванадцятий після слів "не використовує найману працю" доповнити словами "і не є платником страхових внесків".

12. Абзац другий пунктів 13.4 і 13.6 глави 13 викласти в такій редакції:

"оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, відкриті в уповноважених банках України)".

13. У главі 16:

13.1. Абзаци четвертий - шостий пункту 16.2 викласти в такій редакції:

"копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально. У разі видачі іноземним інвестором - фізичною особою такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто іноземним інвестором - фізичною особою, то цей документ не вимагається;

картку із зразками підписів нерезидента-інвестора, засвідчену нотаріально і складену відповідно до глави 18 цієї Інструкції.

Додатково подається копія документа, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку, якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".

13.2. У пункті 16.3:

абзаци четвертий і п'ятий викласти в такій редакції:

"повернуті внаслідок часткового або повного припинення нерезидентом інвестиційної діяльності в Україні;

перераховані з власного поточного, вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в уповноваженому банку України";

пункт після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"у сумі процентів, нарахованих за залишками коштів на власному поточному рахунку".

У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом сьомим.

13.3. Абзац сьомий пункту 16.4 викласти в такій редакції:

"перерахування коштів на власний поточний, вкладний (депозитний) рахунок, відкритий в уповноваженому банку України".

13.4. У пункті 16.5:

абзац третій викласти в такій редакції:

"перераховані з іншого власного поточного рахунку, відкритого в уповноваженому банку України";

пункт після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"у сумі процентів, нарахованих за залишками коштів на власному поточному рахунку".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий уважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим.

13.5. У пункті 16.6:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"перерахування коштів на власний поточний, вкладний (депозитний) рахунок, відкритий в уповноваженому банку України";

пункт доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на поточний рахунок нерезидента-інвестора в національній валюті для здійснення інвестицій в Україну".

13.6. Пункт 16.8 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Якщо виникає потреба продажу іноземної валюти з метою забезпечення цього виду діяльності в Україні, учасники спільної діяльності можуть здійснити на міжбанківському валютному ринку України продаж іноземної валюти з рахунку спільної діяльності в іноземній валюті для подальшого зарахування коштів у гривнях на рахунок спільної діяльності в національній валюті".

13.7. Абзац десятий пункту 16.11 виключити.

У зв'язку з цим абзац одинадцятий уважати абзацом десятим.

13.8. Доповнити главу пунктом 16.13 такого змісту:

"16.13. Особливості функціонування поточних рахунків нерезидентів-інвесторів та особливості розміщення нерезидентами-інвесторами коштів на вкладних (депозитних) рахунках можуть визначатися нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну".

14. У главі 18:

14.1. Абзац другий пункту 18.2 викласти в такій редакції:

"Право другого підпису належить головному бухгалтеру або особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, чи іншим уповноваженим на це особам".

14.2. В абзаці другому пункту 18.3 слово "керівним" виключити.

14.3. Пункт 18.8 викласти в такій редакції:

"18.8. У картку, подану юридичною особою, обов'язково включається зразок відбитка печатки. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей, наприклад "для пакетів", "для перепусток", є неприпустимим".

14.4. Перше речення абзацу першого пункту 18.12 викласти в такій редакції:

"У картці посвідчувальний напис нотаріуса вважається дійсним, якщо він відповідає формі N 58 Форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на правочинах і засвідчуваних документах, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 10.01.2005 N 1/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2005 за N 17/10297".

14.5. Пункт 18.17 після слів "за новим рахунком надається" доповнити словом "усім".

14.6. Доповнити пункт 18.18 абзацами третім - п'ятим такого змісту:

"Якщо в процесі обслуговування поточного або вкладного (депозитного) рахунку власник - фізична особа надає право розпорядження рахунком іншій фізичній особі, то довірена особа під час першого звернення до банку заповнює картку із зразками підписів згідно з додатком 4 до цієї Інструкції, до якої включається зразок її підпису. Зразок підпису власника рахунку в картці із зразками підписів, яку заповнює довірена особа, не зазначається.

Заповнення картки із зразками підписів довіреною особою не припиняє дію карток із зразками підписів, що заповнені іншими особами (власником рахунку та/або довіреною особою).

У картці із зразками підписів на підставі документа, що підтверджує право розпорядження рахунком довіреною особою, у рядку "Інші відмітки" уповноважений працівник банку зазначає строк дії цієї картки. Якщо строк дії довіреності не встановлений, то в картці із зразками підписів, що заповнює довірена особа, у рядку "Інші відмітки" уповноважений працівник банку зазначає, що картка діє до припинення дії довіреності".

14.7. Доповнити главу пунктами 18.20 та 18.21 такого змісту:

"18.20. У разі відкриття поточного рахунку юридичною особою з наданням права розпорядження цим рахунком іншим юридичним особам у випадках, визначених законодавством України, кожною з юридичних осіб - розпорядників рахунку подається до банку картка із зразками підписів і відбитка печатки, складена за довільною формою із зазначенням таких обов'язкових реквізитів:

повної та скороченої назви юридичної особи - власника рахунку;

повної та скороченої назви юридичної особи - розпорядника рахунку, його ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ і місцезнаходження;

назви та місцезнаходження банку, у якому відкривається рахунок, номера рахунку;

дозволу банку на прийняття зразків підписів, дати прийняття картки із зразками підписів і відбитка печатки.

У картку включаються зразки підписів уповноважених осіб юридичної особи - розпорядника рахунку, які мають право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів, і зразок відбитка печатки юридичної особи - розпорядника рахунку.

Картка із зразками підписів і відбитка печатки має містити посвідчувальний напис нотаріуса (форма 58).

18.21. Картка із зразками підписів нерезидента-інвестора складається за довільною формою із зазначенням таких обов'язкових реквізитів:

для інвестора - юридичної особи - повної та скороченої назви, його місцезнаходження, назви та місцезнаходження банку, у якому відкривається рахунок, номера рахунку, дозволу банку на прийняття зразків підписів, дати прийняття картки із зразками підписів нерезидента-інвестора;

для інвестора - фізичної особи - прізвища, ім'я, по батькові (у разі його наявності), місця проживання, назви та місцезнаходження банку, у якому відкривається рахунок, номера рахунку, дозволу банку на прийняття зразків підписів, дати прийняття картки із зразками підписів нерезидента-інвестора.

У картку включаються зразки підписів осіб, які мають право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів.

Якщо довіреною особою нерезидента-інвестора, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, є юридична особа - резидент, то до картки із зразками підписів нерезидента-інвестора включається зразок відбитка печатки цієї юридичної особи - резидента.

Якщо довіреною особою нерезидента-інвестора, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, є фізична особа або інвестор - фізична особа самостійно відкриває рахунок, то до картки зразок відбитка печатки не включається.

Картка із зразками підписів нерезидента-інвестора має містити посвідчувальний напис нотаріуса відповідної форми".

15. У главі 19:

15.1. Абзац п'ятий пункту 19.2 викласти в такій редакції:

"зміни порядку бухгалтерського обліку рахунків клієнтів (у тому числі рахунків клієнтів, за якими операції не здійснювалися протягом трьох років і більше та на яких є залишки коштів)".

15.2. Доповнити главу пунктом 19.6 такого змісту:

"19.6. Банки можуть застосовувати процедуру зміни рахунків у разі зміни умов договору банківського вкладу".

16. У главі 20:

16.1. В абзаці третьому пункту 20.1 слова "ліквідації або реорганізації юридичної особи" замінити словами "припинення юридичної особи".

16.2. Пункти 20.2 - 20.4 викласти в такій редакції:

"20.2. У разі припинення юридичної особи (унаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення), зміни її найменування або зміни імені фізичної особи (прізвища/імені/по батькові) поточний рахунок закривається. Для відкриття нового поточного рахунку подаються документи, передбачені цією Інструкцією.

20.3. У разі припинення юридичної особи внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення поточний рахунок може бути закритий юридичною особою - правонаступником за умови подання ним таких документів:

заяви про закриття поточного рахунку (додаток 11);

копії рішення учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - копії рішення суду або відповідних органів державної влади про припинення юридичної особи, засвідченої нотаріально;

картки із зразками підписів і відбитка печатки юридичної особи - правонаступника (додаток 2), засвідченої нотаріально. Якщо на поточному рахунку немає залишку коштів, то картка із зразками підписів і відбитка печатки не подається.

20.4. У разі припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації для проведення ліквідаційної процедури використовується один поточний рахунок юридичної особи, що ліквідовується, визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною комісією тощо). Для цього до банку подаються такі документи:

копія рішення учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - копія рішення суду про ліквідацію юридичної особи, засвідчена нотаріально;

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально. До цієї картки включаються зразки підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) і відбитка печатки юридичної особи, що ліквідується. Інші рахунки, виявлені під час проведення ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором (ліквідаційною комісією).

Закриття інших рахунків, які не використовуються для проведення ліквідаційної процедури, здійснюється ліквідатором (ліквідаційною комісією) на підставі заяви про закриття рахунку, підписаної особою, яка згідно з рішенням учасників юридичної особи, суду або органу, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, призначена ліквідатором (за умови проведення ідентифікації), та копії рішення учасників, суду або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами про ліквідацію юридичної особи, засвідченої нотаріально. Додатково подається картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально, якщо на рахунку є залишок коштів".

17. У додатках до Інструкції:

17.1. У додатку 1 реквізит "Головний бухгалтер (підпис, прізвище, ініціали)" виключити.

17.2. Додаток 2 викласти в такій редакції:

Картка
із зразками підписів і відбитка печатки

  

Відмітка банку 

Власник рахунку 

  

Дозвіл на прийняття
зразків підписів 

Повна назва _____________________________________________
________________________________________________________
Скорочена назва _________________________________________ 

Головний бухгалтер
(або інша уповноважена на це
особа банку) 

  

(підпис) 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

"___" ____________ 200_ р. 

  


  

  

Місцезнаходження ________________________________________ 

Інші відмітки 

Тел. N ____________ 

___________________________ 

Назва організації, якій клієнт адміністративно
підпорядкований __________________________________________
                                                                     (міністерство, центральна
_________________________________________________________
                                            кооперативна або громадська організація) 

  

Назва банку ______________________________________________
Місцезнаходження банку ___________________________________ 

  

        Наводимо зразки підписів і відбитка печатки, які просимо вважати обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком N ____________________________.

        Чеки та інші розпорядження за рахунком просимо вважати дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів.

Посада 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Зразок підпису 

 
Зразок відбитка
печатки 

Перший
підпис 

________________ 

_________________ 

Другий
підпис 

_________________ 

_________________ 

Місце для відбитка печатки організації, що засвідчила повноваження та підписи клієнта 

Повноваження та підписи керівника і головного бухгалтера, які діють відповідно до статуту (положення), засвідчую: _________________________
_________________________
(посада і підпис керівника чи заступника керівника організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований) 

Строк повноважень і підписи службових осіб, які тимчасово користуються правом першого або другого підпису, засвідчуємо: 

Керівник _________________

Головний бухгалтер1 _________________ 

Посвідчувальний напис нотаріуса2
(форма N 58)

"___" ____________ ____ року я,
____________________________, нотаріус
                          (прізвище та ініціали)
____________________________________
                (найменування нотаріальної контори,
____________________________________,
                         нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису _________
____________________________________
       (посада, найменування юридичної особи,
____________________________________,
         прізвище, ім'я та по батькові представника)
який зроблено у моїй присутності.
Особу представника встановлено, повноваження його перевірено. 

Видані грошові чеки 

дата 

з N 

до N 

дата 

з N 

до N 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

  

Зареєстровано в реєстрі за
N ___________________________
Стягнуто _____________________
                        (державного мита, плати) 

  

Нотаріус 

Печатка 

Підпис 

____________
1 Підписи керівника і головного бухгалтера вимагаються у випадку, передбаченому пунктом 18.16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

2 Вимагається за рахунками юридичних осіб і відокремлених підрозділів, якщо повноваження і підписи не засвідчені організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований".

17.3. Додаток 8 викласти в такій редакції:

Картка
із зразками підписів

Повна назва політичної партії ________________________________
_________________________________________________________

Повна назва блоку політичних партій _________________________
_________________________________________________________
                                 (із зазначенням повних назв політичних партій,
_________________________________________________________
                                                                що входять до блоку) 

Скорочена назва політичної партії, виборчого
блоку політичних партій ____________________________________ 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 

Відмітка банку
Дозвіл на прийняття зразків підписів

Головний бухгалтер
(або інша уповноважена на це особа банку)

(підпис) 

Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 

 


Місцезнаходження політичної партії, виборчого блоку політичних партій ___________________________________________________
_________________________________________________________
тел. N _________________ 

Назва банку _____________________________
________________________________________ 

Код


Інші відмітки 

Місцезнаходження
банку ____________________________________________________ 

     Прошу вважати обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком виборчого фонду N _____________ нижчезазначені зразки підписів і відбитка печатки 

Розпорядники виборчого фонду політичної партії, виборчого блоку політичних партій 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Зразок підпису 

Зразок відбитка печатки 

1. 

  

  

  

2. 

  

  

 

Керівник політичної партії (керівник
політичної партії, визначений
керівним органом виборчого
блоку політичних партій) 

 
 
 
(підпис, прізвище, ініціали) 

 

М. П. політичної партії
(політичної партії, визначеної керівним
органом виборчого блоку політичних партій)
_________________________________________________________
Посвідчувальний напис нотаріуса (форма N 58).

"___" ____________ ____ року я, __________________________________________________, нотаріус
                                                                                                                        (прізвище та ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                                      (найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ___________________________________________________________
                                                                                                        (посада, найменування юридичної особи, прізвище,
_______________________________________________, який зроблено у моїй присутності.
                       ім'я та по батькові представника) 

Особу представника встановлено, повноваження його перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _________________
Стягнуто ________________________
                               (державного мита, плати) 

Нотаріус  

  

Печатка 

Підпис". 

17.4. Додаток 10 викласти в такій редакції:

Картка
із зразками підписів

Кандидат у народні депутати України, який відкриває
рахунок ___________________________________________________
__________________________________________________________
                                                  (прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________ 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Відмітка банку
Дозвіл на прийняття зразків підписів

Головний бухгалтер
(інша уповноважена на це особа)

(підпис) 

Ідентифікаційний номер
за ДРФО 

 


Місце проживання кандидата в народні депутати України
__________________________________________________________
тел. N ______________________ 

Інші відмітки 

Назва банку _________________________
____________________________ 

Код 


Місцезнаходження
банку _____________________________________________________ 

        Прошу вважати обов'язковим під час здійснення операцій за поточним рахунком виборчого фонду N _______________ нижчезазначений зразок підпису розпорядника виборчого фонду 

Розпорядник виборчого фонду кандидата в народні депутати України 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Зразок підпису 

1. 

  

  

Кандидат у народні
депутати України 

(підпис) 

______________________________________________________________________________________

Посвідчувальний напис нотаріуса (форма N 57).

"___" ____________ ____ року я, _________________________________________________________,
                                                                                                            (прізвище та ініціали)
нотаріус ______________________________________________________________________________,
                                                                   (найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ___________________________________________________________,
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала документ)
який (яка) діє за довіреністю _____________________________________________________________,
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові особи, яку представляють)
який зроблено у моїй присутності.

Особу _______________________________________________________________________________,
                                                                                            (прізвище та ініціали)
який (яка) підписав(ла) документ, встановлено, повноваження перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _________________
Стягнуто __________________________________
                                        (державного мита, плати) 

  

Нотаріус 

Печатка 

Підпис". 

 

Заступник директора
Департаменту платіжних систем -
начальник управління 

 
 
Н. Г. Лапко 

Опрос