Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке изъятия корпоративного инвестиционного фонда из Единого государственного реестра институтов совместного инвестирования

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 16.03.2005 № 106
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок вилучення корпоративного інвестиційного фонду з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16 березня 2005 року N 106

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 квітня 2005 р. за N 401/10681

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28 грудня 2010 року N 1957

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 19 листопада 2013 року N 2606)

Відповідно до статей 20 та 21 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" та відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про господарські товариства" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок вилучення корпоративного інвестиційного фонду з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (додається).

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Керівник апарату Комісії) забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

3. Рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Комісії.

 

Т. в. о. Голови Комісії 

І. Нестеренко 

 

 

Положення про порядок вилучення корпоративного інвестиційного фонду з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до цього Положення визначається порядок вилучення корпоративного інвестиційного фонду (далі - Фонд) з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ) у разі його ліквідації, реорганізації або прийняття Комісією рішення про невідповідність Фонду мінімальному обсягу активів інституту спільного інвестування (далі - ІСІ).

1.2. У цьому Положенні наведені терміни вживаються у такому значенні:

скасування реєстрації випуску акцій - унесення відповідного запису щодо скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду до реєстру випусків цінних паперів ІСІ;

вилучення з ЄДРІСІ - внесення відповідного запису про припинення Фонду до ЄДРІСІ на підставі розпорядження уповноваженої особи Комісії про анулювання свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ та тексту регламенту Фонду.

1.3. Фонд вважається таким, що припинив діяльність зі спільного інвестування, з дати вилучення Фонду з ЄДРІСІ.

2. Вилучення Фонду з ЄДРІСІ

2.1. Вилучення Фонду з ЄДРІСІ здійснюється після скасування реєстрації випуску акцій Фонду у разі його ліквідації, реорганізації або прийняття Комісією рішення про невідповідність Фонду мінімальному обсягу активів ІСІ.

2.2. Протягом 15 днів з дати скасування Комісією реєстрації випуску акцій Фонду для вилучення Фонду з ЄДРІСІ комісія з припинення (ліквідаційна комісія) Фонду до Комісії подає такі документи:

(абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1957)

заяву про вилучення Фонду з ЄДРІСІ, підписану головою ліквідаційної комісії Фонду та завірену печаткою Фонду (додаток 1);

(абзац другий пункту 2.2 у редакції рішення Державної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1957)

оригінал свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ;

оригінал тексту регламенту Фонду та змін до нього;

засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Фонду копію розпорядження Комісії про скасування реєстрації випуску (випусків) акцій;

звіт комісії з припинення діяльності Фонду про результати його припинення, засвідчений підписами голови ліквідаційної комісії Фонду, уповноваженої особи компанії з управління активами, зберігача та їх печатками (додаток 2);

(абзац шостий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1957)

засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою Фонду копії документів банківських(ої) установ(и), що підтверджують закриття рахунків, які були відкриті з метою обслуговування діяльності Фонду.

(пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1957)

2.3. Комісія протягом 15 днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 2.2 розділу 2 цього Положення, розглядає їх та робить висновок щодо можливості вилучення Фонду з ЄДРІСІ.

У разі відповідності поданих документів вимогам чинного законодавства Комісія готує розпорядження про вилучення Фонду з ЄДРІСІ, яке засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою (додаток 3).

У разі невідповідності поданих документів вимогам чинного законодавства Комісія готує відмову у вилученні Фонду з ЄДРІСІ із зазначенням порушень вимог чинного законодавства та цього Положення, а також строку, протягом якого зазначені у відмові порушення необхідно усунути та подати інший пакет документів на вилучення Фонду з ЄДРІСІ відповідно до вимог цього Положення.

Відмова у скасуванні реєстрації регламенту та анулюванні свідоцтв про внесення до ЄДРІСІ оформлюється у вигляді розпорядження про відмову із зазначенням підстав для відмови і підписується уповноваженою особою Комісії (додаток 4). Відмова у вилученні Фонду з ЄДРІСІ доводиться до відома заявника письмово протягом 3 робочих днів з моменту винесення розпорядження про відмову.

(абзац четвертий пункту 2.3 у редакції рішення Державної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1957)

У разі відмови у вилученні Фонду з ЄДРІСІ усі подані документи залишаються в Комісії.

Уповноважена особа Комісії повертає оригінали документів, а саме оригінали регламенту (змін до нього) та свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ, на підставі письмового клопотання заявника. Факт повернення оригіналів документів засвідчується відповідною відміткою заявника (його представника) на заяві про повернення оригіналів документів.

(абзац п'ятий пункту 2.3 замінено двома абзацами згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1957,
 у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим)

При повторному подаванні документів на вилучення Фонду з ЄДРІСІ подаються документи, передбачені цим Положенням.

2.4. Повідомлення учасників фондового ринку України щодо вилучення Фонду з ЄДРІСІ та анулювання свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ здійснюється Комісією шляхом опублікування в офіційному виданні Комісії у двотижневий строк з дати підписання розпорядження про вилучення Фонду з ЄДРІСІ та анулювання свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ.

3. Прикінцеві положення

3.1. Документи на двох і більше аркушах, які подаються до Комісії та містяться в пакетів документів на вилучення Фонду з ЄДРІСІ, повинні бути прошиті та пронумеровані.

(пункт 3.1 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1957)

3.2. На підставі письмового запиту заявника щодо подовження строку розгляду документів, поданих до Комісії з метою усунення невідповідностей, строк розгляду документів подовжується.

 

Начальник управління спільного
інвестування Департаменту розвитку
законодавства та методології
регулювання ринку цінних паперів
 

 
 
 
Є. Іванов
 

 

Заява про вилучення Фонду з ЄДРІСІ

Повне найменування Фонду 

 

Вид та тип Фонду 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Фонду 

 

Реєстраційний код за ЄДРІСІ Фонду 

 

Місцезнаходження Фонду 

 

Телефон, факс Фонду 

 

Строк діяльності Фонду 

 

Повне найменування компанії з управління активами Фонду 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами Фонду 

 

Місцезнаходження компанії з управління активами Фонду 

 

Телефон, факс компанії з управління активами Фонду 

 

Причина вилучення Фонду з ЄДРІСІ 

 

Дата реєстрації регламенту Фонду 

 

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ Фонду 

 

 

____________________________________
(голова ліквідаційної комісії Фонду

 

__________
(підпис) 

 

_________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

"___" ____________ 20__ року

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1957)

 

Звіт комісії з припинення діяльності Фонду про результати припинення його діяльності

1. Відомості про Фонд.

1.1. Повна назва Фонду _________________.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Фонду __________________________.

1.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ Фонду ________________________________.

1.4. Тип, вид Фонду ______________________.

1.5. Місцезнаходження Фонду ______________.

2. Відомості про компанію з управління активами Фонду.

2.1. Повне найменування компанії з управління активами Фонду __________.

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами Фонду ___.

2.3. Місцезнаходження компанії з управління активами Фонду __________.

2.4. Номер, дата видачі та строк дії ліцензії на провадження діяльності з управління активами Фонду _____________________________.

3. Підстави припинення діяльності Фонду _____________________________.

4. Загальна вартість активів Фонду на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду ________________________________.

5. Кількість акцій в обігу на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду _________________________________________.

6. Розрахункова ціна акції Фонду за станом на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду.

7. Загальна сума грошових коштів, що була виплачена за пред'явленими акціями Фонду, ______________________________________. 

8. Сума задепонованих грошових коштів, що були не сплачені акціонерам у зв'язку з непред'явленням ними до викупу належних їм акцій Фонду, ____________________________________. 

9. Повне найменування державної нотаріальної контори (банківської установи), де було задепоновано грошові кошти, що були не сплачені акціонерам у зв'язку з непред'явленням ними до викупу належних їм акцій Фонду, __________________.

_________________________________ 
(уповноважена особа компанії
з управління активами Фонду) 

___________________ 
(підпис) 

_________________________ 
(прізвище, ініціали) 

 

М. П. 

 

_________________________________
(уповноважена особа Фонду) 

___________________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ініціали) 

 

М. П. 

 

_________________________________
(уповноважена особа зберігача) 

___________________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ініціали) 

 

М. П. 

 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___-ІС

м. Київ 

"___" ____________ 200_ року 

Уповноважена особа, __________________________________________, відповідно до пунктів ___ Положення про порядок вилучення корпоративного інвестиційного фонду з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від _______________ N ____, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _______________ за N ____, та наданих документів ________________________________, місцезнаходження _____________________________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________________________________ на вилучення з Єдиного державного реєстру інститутів
                   (повне найменування заявника)
спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або прийняттям Комісією рішення про невідповідність Фонду мінімальному обсягу активів ІСІ

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію регламенту ____________________________________________________,
                                                                                                                            (повне найменування Фонду)
зареєстрованого ________________ року.

2. Анулювати свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування _________________________________________________________________________
                                                                                                           (повне найменування Фонду)
від ___________________ року N ______, що видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

_____________________________
(уповноважена особа) 

____________
(підпис) 

______________________
(П. І. Б.) 

 

М. П. 

 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___-В

м. ____________ 

"___" ____________ 20__ року 

Уповноважена особа, _________________________________________, відповідно до пунктів ______
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
Положення про порядок вилучення корпоративного інвестиційного фонду з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2005 N 106, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2005 за N 401/10681, та наданих документів ___________________________________________,
                                                                                                          (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ заявника)
місцезнаходження _____________, на вилучення з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду у зв'язку з припиненням або прийняттям Комісією рішення про невідповідність Фонду мінімальному обсягу активів ІСІ

установила:

_____________________________________________________________________________________
                                                       (перелік порушень законодавства, виявлених під час розгляду документів)

Ураховуючи вищевикладене та на підставі _________________________________________________
                                                                                                                                            (зазначення підстав відмови)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відмовити
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (повне найменування Фонду)
у скасуванні реєстрації регламенту та анулюванні свідоцтв про внесення до ЄДРІСІ. 

________________________
(уповноважена особа) 

__________________
(підпис)

__________________
(прізвище) 

  

М. П. 

  

(Положення доповнено додатком 4 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1957)

____________

Опрос