Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о сотрудничестве с учебными заведениями относительно профессиональной подготовки оценщиков по экспертной денежной оценке земельных участков

Госкомзем
Положение, Приказ от 15.02.2005 № 41
Утратил силу

Про Положення про співробітництво з навчальними закладами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах
від 15 лютого 2005 року N 41

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 квітня 2005 р. за N 376/10656

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державного агентства земельних ресурсів України
 від 10 серпня 2007 року N 119)

На виконання вимог статті 8 Закону України "Про оцінку земель" та з метою забезпечення якісної професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про співробітництво з навчальними закладами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (додається).

2. Управлінню науково-технічного прогресу та взаємодії з науковими установами (Лихогруд М. Г.) й Управлінню ринку та оцінки земель, розмежування земель державної та комунальної власності (Горбатович С. М.) керуватися зазначеним Положенням під час підготовки угод з навчальними закладами про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

3. Управлінню ринку та оцінки земель, розмежування земель державної та комунальної власності (Горбатович С. М.) та Юридичному управлінню (Кальніченко А. Г.) у встановлений термін подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету В. В. Кулініча.

 

Голова Комітету 

А. С. Даниленко 

 

Положення
про співробітництво з навчальними закладами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено з метою реалізації вимог статті 8 Закону України "Про оцінку земель" для створення єдиної системи навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі - оцінювач) за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації, та забезпечення виконання вказаними закладами вимог з професійної підготовки оцінювачів.

1.2. Професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі - угода) з Державним комітетом України по земельних ресурсах (далі - Держкомзем). Угода укладається з навчальними закладами, які мають відповідні ліцензії Міністерства освіти і науки України.

1.3. Угода укладається між Держкомземом і навчальним закладом на строк дії відповідної ліцензії Міністерства освіти і науки України. Продовження терміну дії угоди здійснюється у порядку, установленому для її укладання.

1.4. Держкомзем веде реєстр навчальних закладів, з якими уклав угоду про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, та оприлюднює його через засоби масової інформації.

1.5. Держкомзем сприяє створенню конкурентного середовища серед навчальних закладів, які здійснюють професійну підготовку оцінювачів.

2. Організація навчального процесу

2.1. Професійна підготовка оцінювачів проводиться за програмами базової підготовки та програмами підвищення кваліфікації.

2.2. Під час професійної підготовки оцінювачів навчальні заклади використовують єдині навчальні програми базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, загальні вимоги щодо змісту яких погоджені Наглядовою радою з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок, до якої входять представники центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, Фонду державного майна України та саморегулівних організацій оцінювачів у сфері оцінки земель.

2.3. Навчальний заклад проводить навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів у разі здійснення базової підготовки оцінювачів, про що може бути передбачено в угоді про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. При цьому підвищення кваліфікації може відбуватися:

за загальними програмами підвищення кваліфікації;

за програмами, що включають тренінги та практичні заняття;

за спеціальними тематичними програмами.

2.4. У разі підвищення кваліфікації за програмами, що включають тренінги і практичні заняття, а також за спеціальними тематичними програмами загальна кількість годин навчальних програм не повинна бути меншою, ніж це визначено загальними вимогами до єдиних програм підвищення кваліфікації.

2.5. Навчальний заклад забезпечує належну якість викладання навчального матеріалу та забезпечує фізичних осіб, що проходять професійну підготовку, навчально-методичною літературою.

2.6. На підставі рішення екзаменаційної комісії навчальний заклад у 15-денний термін забезпечує підготовку кваліфікаційних свідоцтв для оцінювачів, які успішно склали кваліфікаційний іспит, за формою, що наведена в додатку до Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, який затверджений наказом Держкомзему від 20 січня 2005 року N 14, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2005 року за N 190/10470, та передачу їх до Держкомзему для підписання, унесення в Державний реєстр оцінювачів та видачі фізичним особам.

2.7. Для укладання угоди про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок навчальний заклад подає до Держкомзему такі документи:

відомості щодо рівня кваліфікації, посади та вчених ступенів викладачів, які залучаються до навчального процесу;

заяву навчального закладу за формою, передбаченою додатком 1 до цього Положення;

копію засновницьких документів;

копію відповідної ліцензії Міністерства освіти і науки України;

форми документів, зазначені в абзаці сьомому пункту 2.1 додатка 2 до цього Положення;

проект угоди про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів згідно з додатком 2 до цього Положення.

Усі вищезазначені документи повинні бути підписані керівником та скріплені печаткою навчального закладу.

2.8. Держкомзем перевіряє документи, подані навчальним закладом, у термін, що не перевищує 14 календарних днів від дати їх надходження.

2.9. Усі спори щодо укладання угоди або її розірвання вирішуються у встановленому законодавством порядку.

 

Начальник Управління ринку та
оцінки земель, розмежування земель
державної та комунальної власності
 

 
 
С. М. Горбатович
 

 

Зразок

Заява
про укладання угоди про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Заявник ____________________________________________________________________________
                                                                        (назва навчального закладу) 

Керівник ____________________________________________________________________________
                                               (прізвище, ім'я та по батькові керівника навчального закладу) 
_____________________________________________________________________________________
                                                               (поштовий індекс, місцезнаходження) 
_____________________________________________________________________________________

Телефон _____________________ Телефакс ____________________ E-mail ___________________

Розрахунковий рахунок _____________________________ МФО ____________________________

Код ЄДРПОУ ________________________________________________________________________

Прошу укласти угоду про співробітництво стосовно професійної базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

До заяви додаються такі документи:

копія засновницьких документів;

копія ліцензії Міністерства освіти і науки України;

проекти робочих програм з напрямів базової підготовки та підвищення кваліфікації;

зразок свідоцтва про навчання за програмою базової підготовки;

зразок посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача;

проект угоди про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

список викладачів, які залучаються до навчального процесу.

Усього на ___________ арк. у ___________ прим.
                            (кількість)                          (кількість)
 

Керівник  

______________
          (підпис)
 

________________________
(ініціали, прізвище)
 

М. П.

"___" ____________ 200_ р.
         (дата заповнення заяви)
 

 

 

Зразкова угода
про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

м. Київ  

"___" ____________ 200_ р. 

Державний комітет України по земельних ресурсах в особі __________________________________,
що діє на підставі _____________________________________________________________________
(далі - Держкомзем), та ________________________________________________________________
                                                                                                              (назва навчального закладу)
в особі ______________________________________________________________, що діє на підставі
                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
______________________________________________________________________, зареєстрованого
____________________________________________________________________________________,
                                               (назва органу, що зареєстрував статут, дата реєстрації)
далі - Сторони, уклали цю угоду про таке: 

1. Предмет угоди

        1.1. Метою співробітництва Держкомзему та __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (назва навчального закладу)
є забезпечення професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок на високому кваліфікаційному рівні, що відповідає вимогам чинного законодавства України, національним та міжнародним стандартам з оцінки нерухомого майна та положенням нормативно-методичного забезпечення грошової оцінки земельних ділянок.

        1.2. Держкомзем та __________________________________________________ взаємодіють при
                                                                                     (назва навчального закладу)
організації навчального процесу базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

2. Обов'язки Сторін

        2.1. _________________________________________________________________ зобов'язується:
                                                                            (назва навчального закладу) 

забезпечувати належну якість викладання навчального матеріалу;

здійснювати підготовку та підвищення кваліфікації оцінювачів земельних ділянок згідно з робочими навчальними програмами з базової підготовки та підвищення кваліфікації, розробленими на основі єдиних навчальних програм та погодженими Держкомземом;

для осіб, які прослухали курс базової підготовки, провести залік з теоретичної підготовки (далі - залік). За результатами заліку приймається рішення стосовно доцільності направлення зазначених вище осіб на стажування. У випадках нескладання заліку особами, які прослухали курс базової підготовки, вони повторно складають залік у порядку, установленому навчальним закладом для проведення заліку;

для проведення заліку створювати комісію, до складу якої входять представники викладацького складу;

організовувати стажування фізичних осіб, які прослухали курс базової підготовки та склали залік;

видавати фізичній особі, яка прослухала курс базової підготовки та успішно склала залік, свідоцтво про те, що особа пройшла навчання на базовому курсі з підготовки оцінювачів, а фізичній особі, що прослухала навчальний курс з підвищення кваліфікації, - посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача;

передавати в Держкомзем разом з інформацією щодо стажування перелік осіб, які прослухали базовий курс підготовки або курс з підвищення кваліфікації;

організовувати комплектування груп для складання кваліфікаційного іспиту та інформувати Держкомзем з метою скликання екзаменаційної комісії;

забезпечувати необхідні умови діяльності екзаменаційної комісії та необхідні умови для фізичних осіб, які складають кваліфікаційний іспит. З метою забезпечення зазначених умов навчальні заклади можуть об'єднувати свої зусилля;

інформувати Держкомзем у 10-денний термін про зміни у складі керівництва та реквізитах навчального закладу;

організовувати конференції та семінари з питань оцінки земельних ділянок;

брати участь в організації базової підготовки та підвищення кваліфікації працівників Держкомзему, а також інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

        2.2. ______________________________________________________________________________
                                                                                (назва навчального закладу) 
     зобов'язується організовувати стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки та склали залік у порядку, установленому Держкомземом.

        2.3. Держкомзем зобов'язується:

        брати участь у спільних з ___________________________________________________________
                                                                                    (назва навчального закладу) 
заходах, пов'язаних з питаннями, що є предметом угоди;

        забезпечувати участь представників Держкомзему в навчальному процесі;

        контролювати разом з Наглядовою радою якість виконання
_________________________________________________________ вимог підготовки та стажування
                                                                (назва навчального закладу)
фізичних осіб;

        інформувати ______________________________________________________________________
                                                                                   (назва навчального закладу)
стосовно прийнятих нормативно-правових актів з оцінки земель та надавати інформацію про організації, що отримали ліцензії Держкомзему на діяльність, пов'язану з оцінкою земель. 

3. Термін дії угоди

3.1. Ця угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до "___" ____________ 200_ року.

3.2. Угода припиняє свою дію у разі закінчення її терміну або за домовленістю Сторін. Угоду може бути розірвано за рішенням господарського суду на вимогу однієї із Сторін.

3.3. Цю угоду складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

4. Реквізити Сторін:

Державний комітет України
по земельних ресурсах 

______________________________
(назва навчального закладу) 

_______________________
(юридична адреса) 

_______________________________
(адреса) 

р/р 

р/р 

МФО 

МФО 

Код ЄДРПОУ 

Код ЄДРПОУ 

Індивідуальний податковий номер 

Індивідуальний податковий номер 

Номер свідоцтва 

Номер свідоцтва 

____________________
(посада) 

____________________
(посада) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

М. П. 

____________

Опрос