Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка аттестации государственных поверщиков и поверщиков

Государственный комитет по вопросам технического регулирования и потребительской политики
Порядок, Приказ от 03.03.2005 № 55
Утратил силу

Про затвердження Порядку атестації державних повірників та повірників

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 3 березня 2005 року N 55

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 березня 2005 р. за N 317/10597

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
 від 23 жовтня 2009 року N 392

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 23 вересня 2015 року N 1192)

Відповідно до статей 14 і 28 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок атестації державних повірників та повірників (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню метрології забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України згідно з чинним законодавством.

3. Керівникам державних наукових метрологічних центрів та територіальних органів Держспоживстандарту України забезпечити дотримання вимог Порядку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держстандарту України від 9 жовтня 2001 року N 495 "Про затвердження Порядку проведення атестації державних повірників (ПМУ 19-2001)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 січня 2002 року за N 10/6298.

5. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальника управління метрології Домницького Р. А.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.

 

Голова 

Л. Школьник 

 

ПОРЯДОК АТЕСТАЦІЇ
ДЕРЖАВНИХ ПОВІРНИКІВ ТА ПОВІРНИКІВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статей 14 і 28 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (далі - Закон України) і встановлює вимоги та порядок проведення атестації державних повірників та повірників і оформлення її результатів.

1.2. Порядок поширюється на:

- державні наукові метрологічні центри, що належать до сфери управління Держспоживстандарту України (далі - метрологічні центри), територіальні органи Держспоживстандарту України (далі - територіальні органи);

- повірочні лабораторії підприємств й організацій незалежно від форм власності та виду діяльності, що діють на території України (далі - підприємства та організації).

1.3. Порядок установлює вимоги до:

- посадових осіб метрологічних центрів та територіальних органів, які підлягають атестації як державні повірники (далі - посадові особи);

- працівників повірочних лабораторій підприємств та організацій, які підлягають атестації як повірники (далі - працівники).

1.4. Атестація проводиться з метою визначення достатності їх освіти, кваліфікації, досвіду та ділових якостей для виконання робіт із повірки засобів вимірювальної техніки, передбачених статтею 28 Закону України (далі - повірка).

1.5. Установлюються три види атестації: первинна, періодична та позачергова.

1.5.1. Первинній атестації підлягають посадові особи та працівники з метою одержання ними вперше права виконання робіт із повірки.

Як державні повірники та повірники під час первинної атестації можуть бути атестовані посадові особи та працівники, які:

- мають освіту, здобуту у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації;

- мають необхідну теоретичну підготовку та кваліфікацію повірника з відповідного виду вимірювань, одержану в ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості", в Національному науковому центрі "Інститут метрології" Держспоживстандарту України або на відповідній кафедрі (факультеті) навчального закладу III - IV рівнів акредитації;

(абзац четвертий підпункту 1.5.1 пункту 1.5 у редакції наказу
 Державного комітету України з питань технічного регулювання
 та споживчої політики від 23.10.2009 р. N 392)

- протягом трьох місяців пройшли практичне стажування у повірочному підрозділі метрологічного центру, територіального органу, повірочній лабораторії підприємств та організацій (для осіб, які мають освіту, здобуту у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації) або шести місяців (для осіб, які мають освіту, здобуту у вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації та стаж роботи понад п'яти років у галузі метрології).

1.5.2. Періодична атестація державних повірників та повірників проводиться один раз на п'ять років з метою підтвердження їхньої кваліфікації щодо виконання робіт із повірки.

Державні повірники та повірники повинні не рідше одного разу на п'ять років підвищувати свою кваліфікацію шляхом навчання в учбовому закладі.

1.5.3. Позачергова атестація державних повірників та повірників проводиться за рішенням керівників метрологічних центрів, територіальних органів, а також підприємств та організацій:

- у разі освоєння державними повірниками та повірниками повірки за новими видами (підвидами) вимірювань, щодо яких вони не були атестовані;

- якщо державний повірник та повірник неналежним чином виконують свої обов'язки (проводять повірку не в повному обсязі, порушують правила оформлення результатів повірки, а також чинне законодавство з метрології).

У разі прийняття рішення щодо проведення позачергової атестації державний повірник та повірник повинні пройти практичне стажування за новими видами (підвидами) вимірювань у відповідному підрозділі метрологічного центру або територіального органу протягом одного місяця.

1.5.4. За негативних результатів первинної, періодичної чи позачергової атестації посадова особа та працівник, державний повірник та повірник мають право на повторну атестацію.

1.6. Посадові особи та працівники, які підлягають атестації як державні повірники та повірники, повинні знати:

- закони України та інші нормативно-правові акти України з питань метрології та метрологічної діяльності;

- основоположні національні стандарти з метрології;

- основи метрології, основні принципи, методи та умови одержання результатів вимірювань;

- документи на методики повірки стосовно видів (підвидів) вимірювань, щодо яких вони підлягають атестації чи атестовані;

- принцип дії та конструкцію робочих еталонів, які використовуються під час проведення повірки, та засобів вимірювальної техніки, що повіряються;

- основи законодавства про працю, правила охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки.

1.7. Посадові особи та працівники, які підлягають атестації як державні повірники та повірники, повинні вміти:

- виконувати операції повірки згідно з документами на методики повірки;

- оцінювати додаткові похибки засобів вимірювальної техніки, що повіряються, викликані зміною умов повірки;

- виконувати роботи, необхідні для забезпечення нормального функціонування робочих еталонів і засобів вимірювальної техніки, що повіряються;

- проводити аналіз результатів вимірювань, які виконуються під час повірки, і розрахунки похибок вимірювань (у тому числі методичних та інструментальних);

- правильно оформлювати результати повірки.

1.8. Наявність атестованих державних повірників та повірників є однією із умов уповноваження у державній метрологічній системі метрологічних центрів, територіальних органів, повірочних лабораторій підприємств й організацій (далі - повірочні лабораторії) на проведення повірки засобів вимірювальної техніки відповідно до галузі уповноваження.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ І ОФОРМЛЕННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ

2.1. Проведення первинної атестації посадових осіб і періодичної чи позачергової атестації державних повірників організовують відповідні метрологічні центри та територіальні органи, де працюють ці посадові особи та державні повірники.

Проведення первинної атестації працівників та періодичної чи позачергової атестації повірників організовують територіальні органи за місцезнаходженням повірочних лабораторій відповідно до заявок керівників підприємств й організацій.

Заявки складаються за формою, наведеною в додатку 1, і подаються до територіальних органів за місцезнаходженням повірочних лабораторій не пізніше ніж за місяць до планованого терміну проведення атестації.

Якщо підприємства й організації мають намір атестувати працівників чи повірників за видами (підвидами) вимірювань, не зазначеними в галузі уповноваження (акредитації) на проведення повірки територіального органу за місцезнаходженням цього підприємства та організації, то заявка на проведення атестації подається до Держспоживстандарту України, який визначає територіальний орган, який буде проводити атестацію.

2.2. Атестацію проводять комісії з атестації, створені наказами зазначених метрологічних центрів і територіальних органів.

До складу комісій з атестації посадових осіб залучають провідних фахівців у сфері метрології та метрологічної діяльності, представників юридичних і кадрових служб метрологічних центрів чи територіальних органів.

У разі проведення атестації працівників до складу комісій з атестації залучають фахівців метрологічних служб та представників юридичних і кадрових служб підприємств й організацій.

Головою комісії з атестації призначається керівник метрологічного центру або територіального органу.

2.3. На кожну посадову особу чи працівника, що підлягає атестації, комісії з атестації подається атестаційний лист за формою, наведеною в додатку 2, та характеристика, підписана керівником.

2.4. На позачергову атестацію державного повірника чи повірника комісії з атестації надаються копії документів, які підтверджують проходження державним повірником чи повірником навчання за новими видами (підвидами) вимірювань і проходження необхідного практичного стажування.

Якщо проведення позачергової атестації пов'язане з порушеннями державним повірником чи повірником правил проведення робіт із повірки, то комісії з атестації надаються документи, які підтверджують факти таких порушень.

2.5. Посадова особа та працівник, що підлягають атестації, повинні бути офіційно повідомлені про термін і місце проведення атестації, а також ознайомлені із службовою характеристикою (під підпис) не пізніше ніж за два тижні до проведення атестації.

2.6. Атестація проводиться шляхом перевірки та оцінки рівня теоретичних знань і практичної підготовки посадової особи та працівника, що необхідні для виконання робіт із повірки. Крім того, оцінюються ділові якості посадової особи та працівника.

Атестація проводиться у присутності керівника підрозділу, де працює посадова особа, або керівника відповідної повірочної лабораторії, де працює працівник.

Комісія з атестації може перевірити якість виконання операцій повірки посадовою особою та працівником на їхньому робочому місці, а також правильність оформлення результатів повірки.

2.7. Рішення щодо відповідності посадової особи та працівника вимогам, які ставляться до них, приймається більшістю голосів на підставі результатів відкритого голосування членів комісії з атестації. У разі рівності голосів приймається рішення, за яке голосував голова комісії.

Рішення комісії щодо результатів атестації кожної посадової особи та працівника оформлюється у другому розділі атестаційного листа й офіційно доводиться до цієї особи.

Загальні результати атестації посадових осіб та працівників оформлюються протоколом засідання комісії з атестації за формою, наведеною в додатку 3.

2.8. У разі прийняття позитивного рішення щодо первинної атестації посадової особи чи працівника метрологічний центр або територіальний орган, який створив комісію з атестації, на підставі протоколу засідання комісії з атестації у строк не більше одного місяця оформлює і видає посадовій особі чи працівнику сертифікат державного повірника чи повірника за формою, наведеною в додатку 4.

2.9. Позитивні результати первинної, періодичної та позачергової атестації є підставою для видання відповідного наказу метрологічного центру, територіального органу чи підприємства та організації, згідно з яким на атестованих державних повірників та повірників покладається виконання робіт із повірки за відповідними видами (підвидами) вимірювань.

Сертифікат державного повірника чи повірника чинний протягом п'яти років.

Продовження терміну чинності сертифіката державного повірника чи повірника здійснюється на підставі позитивних результатів періодичної атестації.

2.10. Відповідальними за оформлення та облік виданих сертифікатів державним повірникам та повірникам є метрологічні центри і територіальні органи, що видали ці сертифікати.

2.11. За негативних результатів атестації посадової особи та працівника комісія з атестації повинна прийняти рішення щодо необхідності проведення повторної атестації посадової особи чи працівника та призначити термін її проведення. Зазначений термін повинен бути не менше одного місяця від дня проведення атестації, яка закінчилась з негативним результатом.

За негативних результатів повторної атестації посадова особа та працівник подальшій атестації не підлягають, а рішення щодо їхньої подальшої роботи приймається керівництвом відповідного метрологічного центру, територіального органу, підприємства та організації згідно з чинним законодавством.

2.12. Посадова особа та працівник можуть оскаржити рішення комісії з атестації щодо негативних результатів атестації в Держспоживстандарті України в місячний термін з дня прийняття цього рішення.

2.13. Відрядження працівників на стажування здійснюється підприємством та організацією згідно з чинним законодавством.

2.14. За кожною посадовою особою чи працівником, які атестовані як державний повірник чи повірник, наказом керівника метрологічного центру, територіального органу чи підприємства та організації закріплюється персональне повірочне тавро.

2.15. За виготовлення, застосування та контроль стану зберігання персональних повірочних тавр відповідає керівник метрологічного центру, територіального органу чи підприємства та організації.

2.16. У метрологічних центрах, територіальних органах чи підприємствах та організаціях повинна бути розроблена система перевірки застосування, зберігання, видачі та обліку повірочних тавр.

3. СКАСУВАННЯ СЕРТИФІКАТІВ ДЕРЖАВНОГО ПОВІРНИКА ТА ПОВІРНИКА

3.1. Сертифікат державного повірника чи повірника скасовується за негативних результатів повторної атестації.

Крім того, сертифікат державного повірника чи повірника може бути скасований, якщо він не здійснює роботи з повірки протягом трьох календарних років та порушує правила зберігання і застосування повірочних тавр.

3.2. Рішення щодо скасування сертифіката державного повірника чи повірника приймає комісія з атестації, яка прийняла рішення про видачу цього сертифіката.

У разі скасування сертифіката державного повірника чи повірника рішення щодо подальшої роботи посадової особи чи працівника приймається керівництвом відповідного метрологічного центру, територіального органу, підприємства та організації згідно з чинним законодавством.

3.3. Рішення комісії з атестації щодо скасування сертифіката державного повірника чи повірника посадова особа чи працівник може оскаржити в Держспоживстандарті України в місячний термін з дня прийняття цього рішення.

 

Начальник управління метрології 

Р. Домницький 

 

Форма заявки на атестацію

ЗАЯВКА

        Прошу провести первинну (періодичну, позачергову) атестацію працівника(ів) повірочної
лабораторії ___________________________________________________________________________
                                                                                                    (назва підприємства чи організації)
як повірника(ів): _______________________________________________________________________
                                                                                                    (прізвища, ім'я, по батькові, посади,
_____________________________________________________________________________________.
                                                  указати, за яким(и) видом(ами) або підвидом(ами) вимірювань будуть атестуватися) 

      Працівник(и) відповідає(ють) вимогам, що ставляться до повірника(ів), має(ють) необхідну освіту, теоретичну підготовку та кваліфікацію, пройшов (пройшли) практичне стажування. 

Додатки: 

1. Атестаційний лист на працівника(ів).

2. Характеристика(и) на працівника(ів). 

__________________________________________
(посада керівника підприємства чи організації) 

__________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

  

  

 

Начальник управління метрології 

Р. Домницький 

 

Форма атестаційного листа

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

1. Інформація щодо посадової особи або працівника, що підлягає атестації

Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________________________
Дата народження __________________________________________________________________
Освіта (назва учбового закладу, рік закінчення, спеціальність) _____________________________
Посада, стаж роботи у галузі метрології ________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Загальний трудовий стаж (у тому числі як державного повірника) _________________________
Відомості про підвищення кваліфікації _________________________________________________
Відомості про стажування ___________________________________________________________

2. Результати атестації 

       За підсумками голосування комісія з атестації, яка створена наказом
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (назва територіального органу)
від "___" ____________ ____ р. N ___, атестує (не атестує) ___________________________________
                                                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
як державного повірника (повірника) за видами вимірювань:
_____________________________________________________________________________________.
                                                                              (види або підвиди вимірювань) 

        Комісія з атестації рекомендує: _______________________________________________________
                                                                                                    (рекомендації комісії з атестації щодо підвищення рівня
_____________________________________________________________________________________.
                                                  теоретичної або практичної підготовки службової особи або працівника тощо) 

  

Повторну атестацію* 

_______________
(прізвище, ініціали) 

провести 

_________________________________.
(термін проведення повторної атестації) 

  

Голосували: "За" ___, "Проти" ____. 

  

Голова комісії з атестації 

____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

  

Секретар комісії з атестації 

___________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

 

"___" ____________ ____ р.

  

"З рішенням комісії з атестації ознайомлений" 

  

_________________________
(ініціали та прізвище) 

___________
(підпис) 

 

____________
* Запис щодо повторної атестації робиться, якщо посадова особа або працівник не пройшов атестацію. 

 

Начальник управління метрології 

Р. Домницький 

 

Форма протоколу засідання комісії з атестації

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
(Держспоживстандарт України)

___________________________________________________________
(назва метрологічного центру або територіального органу)

ПРОТОКОЛ N _______

засідання комісії з атестації посадових осіб або працівників як державних повірників або повірників, створеної наказом
______________________________________________
(назва метрологічного центру або територіального органу)
від "___" ____________ р. N _____

        "___" ____________ ____ р. 

м. _________________ 

        Присутні: 

Голова комісії з атестації

_____________________________,
                      (прізвище, ініціали) 

члени комісії з атестації:

_____________________________,
                      (прізвища, ініціали) 

секретар комісії з атестації

_____________________________.
                      (прізвище, ініціали) 

        Порядок денний:

     1. Затвердження результатів перевірки достатності освіти, кваліфікації і ділових якостей щодо атестації посадових осіб або працівників як державних повірників та повірників ________________________________________________, що необхідні для виконання ними
                        (назва підприємства чи організації)
робіт з повірки засобів вимірювальної техніки.
      2. Скасування сертифікатів державних повірників та повірників ____________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                (прізвища, ім'я, по батькові)

        1.1. СЛУХАЛИ:

        а) інформацію щодо результатів перевірки освіти, кваліфікації і ділових якостей з метою атестації посадових осіб як державних повірників: __________________________________________________
                                                                                                                                      (назва структурного підрозділу)
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                 (прізвища, ім'я, по батькові, посади посадових осіб) 

        б) інформацію щодо результатів перевірки освіти, кваліфікації і ділових якостей з метою атестації працівників як повірників _______________________________________________________________:
                                                                                                            (назва підприємства чи організації)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                               (прізвища, ім'я, по батькові, посади працівників)
 
        УХВАЛИЛИ:
        1.1.1. Атестувати як державних повірників:
        _________________________________________________________________________________
                            (прізвища, ім'я, по батькові, посади посадових осіб, які атестовані як державні повірники)
_____________________________________________________________________________________.
                                                      (види або підвиди вимірювань, за якими державні повірники атестовані)
        1.1.2. Атестувати як повірників:
        _________________________________________________________________________________
                                               (прізвища, ім'я, по батькові, посади працівників, які атестовані як повірники)
_____________________________________________________________________________________.
                                                           (види або підвиди вимірювань, за якими повірники атестовані)
        1.1.3. Не атестувати як державних повірників:
        _________________________________________________________________________________
                                           (прізвища, ім'я, по батькові, посади посадових осіб або державних повірників)
_____________________________________________________________________________________.
                                  (причини відмови в атестації, рекомендований термін проведення повторної атестації)
        1.1.4. Не атестувати як повірників:
        _________________________________________________________________________________
                                                      (прізвища, ім'я, по батькові, посади працівників або повірників)
_____________________________________________________________________________________.
                            (причини відмови в атестації, рекомендований термін проведення повторної атестації) 

        2.1. СЛУХАЛИ: інформацію щодо скасування сертифікатів державних повірників та повірників:
_______________________________________________________________________
                                                                             (прізвища, ім'я, по батькові, посади) 

        УХВАЛИЛИ:
        2.1.1. Скасувати сертифікати державних повірників:
        _______________________________________________________________________
                              (прізвища, ім'я, по батькові, посади, причини скасування сертифікатів)
        2.1.2. Скасувати сертифікати повірників:
        _______________________________________________________________________
                                (прізвища, ім'я, по батькові, посади, причини скасування сертифікатів) 

        Секретарю комісії з атестації до "___" ____________ ____ р. надати (направити) витяги з цього протоколу:
     - за місцем роботи працівників про результати атестації або повірників, сертифікати яких скасовані;
      - за місцем роботи посадових осіб про результати атестації або державних повірників, сертифікати яких скасовані. 

Голова комісії з атестації 

___________
(підпис) 

_____________________________
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії з атестації: 

___________
(підпис) 

_____________________________
(ініціали, прізвища) 

Секретар комісії з атестації 

___________
(підпис) 

_____________________________
(ініціали, прізвище) 

 

Начальник управління метрології 

Р. Домницький 

 

Форма сертифіката державного повірника чи повірника

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
(Держспоживстандарт України)

___________________________________________________________
(назва метрологічного центру або територіального органу)

СЕРТИФІКАТ _____________________________
                                           (державного повірника або повірника) 

        Цей сертифікат засвідчує, що ___________________________________ відповідає вимогам, які
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
ставляться до _________________________________________________________________________,
                                                                                                    (державних повірників чи повірників)
і атестований(на) як ____________________________________________________________________
                                                                                                    (державний повірник або повірник)
за видами вимірювань: _________________________________________________________________.
                                                                                                    (види або підвиди вимірювань) 

        Сертифікат виданий на підставі рішення атестаційної комісії, протокол від "___" ____________ р. N _____. 

Директор 

_________________________________________________
(назва метрологічного центру або територіального органу) 

_______
(підпис) 

_______________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

        Термін чинності продовжений до "___" ____________ ____ р. на підставі рішення атестаційної комісії, протокол від "___" ____________ ____ р. N ______. 

Директор 

_________________________________________________
(назва метрологічного центру або територіального органу) 

_______
(підпис) 

_______________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

        Термін чинності продовжений до "___" ____________ ____ р. на підставі рішення атестаційної комісії, протокол від "___" ____________ ____ р. N ______. 

Директор 

_________________________________________________
(назва метрологічного центру або територіального органу) 

_______
(підпис) 

_______________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

 

Начальник управління метрології 

Р. Домницький 

Опрос