Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о сертификации экологических аудиторов

Министерство охраны окружающей природной среды Украины (2)
Положение, Приказ от 12.01.2005 № 8
Утратил силу

Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 12 січня 2005 року N 8

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2005 р. за N 273/10553

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 29 січня 2007 року N 27)

Відповідно до Закону України від 24 червня 2004 року N 1862-IV "Про екологічний аудит" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про сертифікацію екологічних аудиторів, що додається.

2. Управлінню економіки природоохоронної діяльності (Рибачек А. В.) Департаменту економіки природокористування та фінансів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в п'ятиденний термін.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Луцька В. С.

 

Міністр 

С. Поляков 

 

Положення
про сертифікацію екологічних аудиторів

Загальні положення

Це Положення розроблено на виконання статті 22 Закону України "Про екологічний аудит". Цим Положенням Мінприроди України встановлює єдині умови та порядок сертифікації екологічних аудиторів України та зупинення чинності сертифікатів екологічних аудиторів.

1. Визначення термінів

1.1. Досвід практичної роботи - термін роботи кандидата у сфері охорони навколишнього природного середовища або суміжних сферах до подання заяви про намір отримати сертифікат екологічного аудитора в Мінприроди України.

1.2. Кандидат - громадянин України, який має намір отримати сертифікат екологічного аудитора і висловив своє бажання поданням відповідної заяви до Мінприроди України.

1.3. Кваліфікаційний іспит - іспит, який потрібно скласти кандидату для отримання сертифіката екологічного аудитора.

1.4. Комісія із сертифікації екологічних аудиторів Мінприроди України (далі - Комісія) - це Комісія, що координує організаційні процедури, які необхідні для проведення кваліфікаційного іспиту, узагальнення його результатів та видачі сертифікатів екологічного аудитора.

До складу Комісії входять представники Мінприроди України та, за їх згодою, представники Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України, громадських організацій, викладачі наукових установ, вищих навчальних закладів, сертифікованих екологічних аудиторів. Кількісний склад Комісії - 11 осіб.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінприроди України.

1.5. Організаційні процедури - дії, які мають виконати учасники кваліфікаційного іспиту.

1.6. Сертифікат екологічного аудитора (далі - сертифікат) - це офіційний документ, який засвідчує рівень професійних знань, необхідних для здійснення екологічного аудиту підприємств, установ та організацій, їх філій та представництв чи об'єднань, окремих виробництв, інших господарських об'єктів у цілому або щодо окремих видів їх діяльності, систем управління навколишнім природним середовищем, інших об'єктів, передбачених законом.

1.7. Сертифікація - визначення кваліфікаційної придатності кандидата на здійснення екологічного аудиту через перевірку відповідності його освіти та досвіду роботи вимогам природоохоронного законодавства України, у тому числі Закону України "Про екологічний аудит", знання методик та порядку здійснення екологічного аудиту та складання ним кваліфікаційного іспиту.

2. Кваліфікаційні вимоги та порядок подання документів

2.1. Право на отримання сертифіката мають кандидати, що отримали відповідну вищу освіту, мають певні знання з екологічного аудиту та досвід роботи у сфері охорони навколишнього природного середовища або у суміжних сферах не менше чотирьох років підряд та успішно склали кваліфікаційний іспит.

2.2. Для допущення до кваліфікаційного іспиту кандидат подає до Мінприроди України (в одному примірнику) такі документи:

заяву за встановленою формою (додаток 1);

копію диплома, завірену в установленому порядку;

витяг із трудової книжки, завірений в установленому порядку.

2.3. Заяву до розгляду не приймають у разі:

відсутності хоча б одного з документів, зазначених у пункті 2.2 цього Положення;

неналежного їх оформлення.

2.4. Подані документи реєструє Відділ документального забезпечення Мінприроди України у спеціальному журналі.

2.5. При поданні документів кандидатам для ознайомлення надається перелік питань для перевірки знань.

3. Порядок розгляду документів кандидатів і формування груп для складання кваліфікаційного іспиту

3.1. Розгляд документів, поданих кандидатами для підтвердження рівня освіти та досвіду практичної роботи, для отримання допуску до участі у кваліфікаційному іспиті, здійснює Комісія.

3.2. Документи, подані кандидатами, розглядаються протягом десяти робочих днів з дня їх надходження. У разі відсутності зауважень щодо поданих документів Комісія приймає рішення про надання допуску кандидата на участь у кваліфікаційному іспиті, що оформлюють протоколом засідання Комісії (додаток 4).

3.3. Повідомлення про рішення за наслідками розгляду документів кандидата із зазначенням дати складання кваліфікаційного іспиту (у разі надання допуску до участі в іспиті) вручається кандидату особисто або надсилається рекомендованим листом.

3.4. Комісія формує групи з числа кандидатів, допущених до складання кваліфікаційного іспиту. Група складається щонайменше з п'яти чоловік.

4. Методичне забезпечення кваліфікаційного іспиту

4.1. Кваліфікаційний іспит має охоплювати коло знань і навиків, якими повинні володіти кандидати, щоб досягти такого професійного рівня, який дав би їм змогу здійснювати екологічний аудит в Україні відповідно до чинного законодавства. Мінприроди України періодично вносить зміни до переліку питань кваліфікаційного іспиту, щоб своєчасно враховувати зміни, які відбуваються в еколого-аудиторській діяльності.

4.2. Розроблення екзаменаційних завдань здійснює Мінприроди України.

5. Конфіденційність

5.1. Забезпечення конфіденційності є невід'ємною умовою проведення кваліфікаційного іспиту.

5.2. До конфіденційної інформації щодо кваліфікаційного іспиту належать:

зміст питань, включених в екзаменаційний білет кваліфікаційного іспиту;

відповіді на них протягом усього строку до передання екзаменаційних робіт на перевірку.

5.3. Випадки порушення учасниками кваліфікаційного іспиту правил проведення іспиту та конфіденційності зазначеної інформації (передача іншим особам, спроба отримання або використання не за призначенням конфіденційної інформації кваліфікаційного іспиту) розглядаються Комісією і можуть бути підставою для виключення кандидатів із складу учасників кваліфікаційного іспиту.

5.4. Екзаменаційні роботи кандидатам не повертаються, а зберігаються протягом одного року в Мінприроди України. Після закінчення зазначеного терміну роботи знищуються.

6. Організація та порядок проведення кваліфікаційного іспиту

6.1. Координацію всіх організаційних та адміністративних процедур, необхідних для організації та проведення кваліфікаційного іспиту, а також узагальнення його результатів, здійснює Комісія.

6.2. Кандидати, що прибули на іспит, повинні пред'явити документ, що посвідчує особу.

6.3. Іспит складається за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором.

6.4. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Мінприроди України. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я, по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після відповідей на аркуші проставляються дата складання іспиту та підпис кандидата.

Екзаменаційні білети складаються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення.

6.5. Оцінювання кандидата та підбиття підсумків іспиту.

6.5.1. Для оцінки знань кандидата використовується п'ятибальна система.

6.5.2. Перевірка відповідей та їх оцінка проводяться всіма членами Комісії. Оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

6.5.3. Підбиття підсумків здійснюється шляхом виведення середнього бала і занесення його в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3.

6.5.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з протоколом засідання Комісії в Мінприроди України.

6.5.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 80 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

6.5.6. Кандидати, які набрали менше 80 відсотків від максимальної суми балів, уважаються такими, що не склали іспит.

7. Порядок видачі сертифікатів

7.1. За результатами складеного іспиту Комісія приймає рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката, яке затверджує протоколом (додаток 4).

7.2. Комісія оформлює протокол не пізніше п'яти днів після складання кваліфікаційного іспиту, про його результати кандидати повідомляються протягом одного тижня з дня оформлення протоколу.

7.3. Протокол підписують голова та члени Комісії, які несуть персональну відповідальність за достовірність даних, зазначених у протоколі.

7.4. Кандидати, які не склали кваліфікаційного іспиту, мають право складати його вдруге на загальних умовах згідно з цим Положенням.

7.5. На основі протоколу Комісії Мінприроди України здійснює видачу сертифікатів.

8. Сертифікат екологічного аудитора

8.1. Сертифікат видається за формою, наведеною у додатку 5.

8.2. Сертифікат містить такі реквізити:

серію та номер сертифіката;

прізвище, ім'я та по батькові аудитора;

дату, номер наказу Мінприроди України про видачу сертифіката;

термін чинності сертифіката;

реєстраційний номер.

8.3. Сертифікат підписує Міністр або перший заступник Міністра. Підпис скріплюється печаткою Мінприроди України.

8.4. Отримання сертифіката екологічний аудитор засвідчує підписом у книзі обліку виданих сертифікатів.

8.5. Видача сертифіката є підставою для включення екологічного аудитора до Реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту.

8.6. Датою видачі сертифіката вважається дата прийняття Мінприроди України відповідного рішення, що оформлюється наказом Мінприроди України.

8.7. Термін чинності сертифіката - три роки.

8.8. У разі втрати (значного пошкодження) екологічним аудитором сертифіката, термін чинності якого не закінчився, Мінприроди України на підставі заяви аудитора видається дублікат.

9. Порядок припинення достроково чи зупинення на строк до одного року чинності сертифіката екологічного аудитора

9.1. На підставі повноважень, передбачених статтею 22 Закону України "Про екологічний аудит", за неналежне виконання своїх професійних обов'язків Мінприроди України може припинити достроково чи зупинити на строк до одного року чинність сертифіката екологічного аудитора.

9.2. Неналежне виконання професійних обов'язків екологічним аудитором - це грубі порушення, допущені під час проведення екологічного аудиту (недостовірність оцінок, необ'єктивність аналізу фактичних даних, порушення етичних норм), неодноразові, підтверджені замовниками, керівниками (власниками) об'єктів екологічного аудиту або іншими екологічними аудиторами факти низької якості проведення екологічного аудиту, порушення чинного законодавства України, нормативів та стандартів проведення екологічного аудиту.

9.3. Розгляд на засіданні Комісії питань, визначених пунктом 9.1, здійснюється, як правило, в присутності екологічного аудитора та оформлюється протоколом Комісії (додаток 4). На основі протоколу Мінприроди України видає наказ. У разі відсутності екологічного аудитора копія наказу надсилається йому рекомендованим листом упродовж десяти днів після дня його видачі.

9.4. Рішення Мінприроди України про припинення достроково чи зупинення на строк до одного року чинності сертифіката набуває чинності з моменту прийняття наказу Мінприроди України та публікації в пресі. Це рішення може бути оскаржено в суді.

9.5. Зупинення чинності сертифіката означає заборону на проведення екологічного аудиту та надання еколого-аудиторських послуг на визначений рішенням Мінприроди України термін (але не більше одного року).

9.6. Припинення чинності сертифіката здійснюється на підставі рішення Мінприроди України:

з ініціативи екологічного аудитора (особистого повернення сертифіката);

у разі неналежного виконання своїх професійних обов'язків.

9.7. Сертифікат, чинність якого припинено достроково чи зупинено на строк, визначений Мінприроди України, екологічний аудитор зобов'язаний у 10-денний термін з моменту отримання копії наказу повернути до Мінприроди України.

9.8. Про припинення достроково чи зупинення на строк до одного року, чи закінчення терміну чинності сертифіката екологічного аудитора робиться відповідна відмітка в Реєстрі екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту.

 

Начальник Управління економіки
природоохоронної діяльності
 

 
А. Рибачек
 

 

до Комісії із сертифікації екологічних аудиторів

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
(дата народження)
_____________________________________________________________________________________
(основне місце роботи, місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
(посада) 

ЗАЯВА

    Прошу розглянути надані документи для отримання сертифіката екологічного аудитора:

копію диплома, завірену в установленому порядку;

витяг із трудової книжки, завірений в установленому порядку.

    Повідомляю, що з обмеженнями, пов'язаними з проведенням екологічного аудиту, установленими статтею 14 Закону України "Про екологічний аудит", ознайомлений(а).

   У разі зміни місця роботи зобов'язуюсь повідомити про це Мінприроди України в тижневий термін.

Паспортні дані: _______________________________________________________________________
                                                                                  (серія, номер паспорта, ким та коли виданий)
_____________________________________________________________________________________ 

"___" ____________ 200_ року
            (дата подання заяви)  

__________________
(особистий підпис) 

 

Начальник Управління економіки
природоохоронної діяльності
 

 
А. Рибачек
 

 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

Екзаменаційний білет N _____

для складання іспиту кандидатів на отримання сертифіката екологічного аудитора

Закон України "Про екологічний аудит" 

Програма екологічного аудиту; договір про проведення екологічного аудиту 

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" 

 

Начальник Управління економіки
природоохоронної діяльності
 

 
А. Рибачек
 

 

Екзаменаційна відомість
проведення іспиту кандидатів на отримання сертифіката екологічного аудитора

від ____________ 200_ року

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Номер білета 

Загальна сума балів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

11 

  

  

  

12 

  

  

  

13 

  

  

  

14 

  

  

  

15 

  

  

  

Голова комісії  

________________________ 

_______________ 

Члени комісії:  

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________ 

Секретар комісії  

________________________ 

_______________ 

 

Начальник Управління економіки
природоохоронної діяльності
 

 
А. Рибачек
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ N ___ від ___ ____________ 200  року

Присутні: _____________________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи)
_____________________________________________________________________________________

Слухали: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вирішили: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії  

________________________
(підпис) 

_______________ 

Члени комісії:  

________________________
(підпис)
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 

_______________
 
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________ 

 

Начальник Управління економіки
природоохоронної діяльності
 

 
А. Рибачек
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТОРА

_________________
(серія сертифіката) 

N ________ 

Громадянину (ці)
__________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові аудитора)
на підставі Закону України "Про екологічний аудит" рішенням Мінприроди України, наказ N _____ від ____________ 200 року,
присвоєна кваліфікація екологічного аудитора.

Сертифікат чинний до ____________ 200  року 

Міністр ______________
                             (підпис)  

М. П. 

_____________ 

Реєстраційний N _______

 

Начальник Управління економіки
природоохоронної діяльності
 

 
А. Рибачек
 

Опрос