Идет загрузка документа (239 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об организации и порядке проведения государственной аттестации студентов, обучающихся в высших учебных заведениях III - IV уровней аккредитации по направлению подготовки "Медицина"

Министерство здравоохранения
Положение, Приказ от 31.01.2005 № 53
действует с 28.02.2005

Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 31 січня 2005 року N 53

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 лютого 2005 р. за N 244/10524

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", з метою впровадження практично-орієнтованого державного іспиту, який передбачений галузевими стандартами вищої освіти для напряму підготовки "Медицина", що затверджені наказами МОН України від 16.04.2003 N 239 та від 28.07.2003 N 504 "Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 "Медицина", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" (далі - Положення) (додається).

2. Увести Положення у навчальний процес, починаючи з 2005/2006 навчального року.

3. Центральному методичному кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України (Вітенко І. С.) подати у встановленому порядку цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації та забезпечити методичне керівництво проведенням державної атестації випускників відповідно до Положення.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Управління освіти і науки Волосовця О. П.

 

В. о. Міністра 

В. В. Загородній 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник
Міністра освіти і науки
 

 
М. Ф. Степко
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" (далі - Положення) встановлює вимоги до змісту та форм державної атестації, яка має на меті визначення рівня теоретичної та практичної підготовки випускника до наступної професійної діяльності. Положення розроблене відповідно до галузевих стандартів вищої освіти для спеціальностей 7.110101 "лікувальна справа", 7.110104 "педіатрія", 7.110105 "медико-профілактична справа", затверджених наказом МОН України від 16.04.2003 N 239 "Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 "Медицина", та для спеціальності 7.110106 "стоматологія", затверджених наказом МОН України від 28.07.2003 N 504 "Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 "Медицина".

Відповідно до галузевих стандартів вищої освіти нормативними формами державної атестації випускників ВНЗ освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, які об'єктивно і надійно визначають рівень освітньої та професійної підготовки, є стандартизований тестовий і практично-орієнтований державні іспити, зміст та вимоги до яких установлено у складовій галузевих стандартів "Засоби діагностики якості вищої освіти". 

Метою державної атестації випускників ВНЗ є встановлення відповідності рівня сформованості знань, умінь та навичок, досягнутого в результаті засвоєння освітньо-професійної програми (далі - ОПП), вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики (далі - ОКХ).

Державна атестація випускників проводиться у формі стандартизованого тестового і практично-орієнтованого державних іспитів.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Стандартизований тестовий та практично-орієнтований державні іспити запроваджуються як нормативна форма державної атестації випускників вищих навчальних закладів України, що готують фахівців за напрямом підготовки "Медицина", на основі таких документів:

1. Закон України "Про вищу освіту".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.98 N 1247 "Про розроблення державних стандартів вищої освіти".

3. Наказ МОН України від 02.06.93 N 161 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.11.93 за N 173.

4. Наказ МОЗ України від 14.08.98 N 251 "Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.09.98 за N 563/3003.

5. Наказ МОЗ України від 18.06.2002 N 221 "Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців за спеціальностями "лікувальна справа", "педіатрія", "медико-профілактична справа".

6. Наказ МОЗ України від 29.11.2002 N 436 "Про підготовку до затвердження засобів діагностики якості вищої освіти як компоненти галузевих стандартів"

7. Наказ МОЗ України від 25.07.2003 N 352 "Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю "стоматологія".

8. Наказ МОН України від 07.08.2002 N 450 "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.09.2002 за N 698/6986.

3. СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ТЕСТОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

Стандартизований тестовий державний іспит - це ліцензійний інтегрований іспит, який проводиться відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація", затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.98 N 251, зареєстрованого у Мін'юсті України 11.09.98 за N 563/3003, і здійснюється Державною екзаменаційною комісією ВНЗ та Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" та "Фармація" при МОЗ України (далі - Центр тестування). Ліцензійний інтегрований іспит є стандартизованим засобом вимірювання рівня професійної компетентності фахівця.

Ліцензійний інтегрований іспит складається з двох тестових екзаменів "Крок 1" і "Крок 2". Складовою частиною державної атестації випускників ВНЗ є тестовий екзамен "Крок 2", який вимірює показники якості загальної лікарської підготовки фахової компоненти повної вищої освіти і визначає рівень професійної компетентності, необхідний для присвоєння кваліфікації фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

4. ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

4.1. Практично-орієнтований державний іспит перевіряє готовність випускника здійснювати на реальному об'єкті майбутньої професіональної діяльності (людина) або на моделі такого об'єкта (фантом, муляж, ситуаційне завдання тощо) виробничі функції, які неможливо оцінити методом стандартизованого тестування.

До складання практично-орієнтованого державного іспиту допускаються студенти, які повністю виконали всі вимоги навчального плану і освітньо-професійної програми із спеціальності.

Метою практично-орієнтованого державного іспиту є оцінювання якості вирішення випускником типових задач діяльності і демонстрації відповідних умінь та навичок в умовах, що наближені до реальних. Іспит проводиться безпосередньо "біля ліжка (крісла) хворого" та у спеціально обладнаних навчальних класах і оцінює вміння кожного випускника збирати скарги та анамнез, проводити об'єктивне обстеження хворих, складати план обстеження, оцінювати результати лабораторних та інструментальних досліджень, установлювати та обґрунтовувати попередній клінічний діагноз, визначати тактику лікування, проводити експертизу працездатності.

4.2. Зміст практично-орієнтованого державного іспиту формується згідно з галузевим стандартом вищої освіти "Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста" та галузевого стандарту вищої освіти "Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста" для відповідної спеціальності. 

Переліки типових задач діяльності, умінь та навичок, що виносяться на практично-орієнтований державний іспит, ґрунтуються на вимогах ОКХ і наведені у додатках 1 - 4, відповідно до спеціальності. ВНЗ за рішенням Вченої Ради має право змінювати ці переліки до 15 %, не виходячи за межі вимог ОКХ.

4.3. Практично-орієнтований державний іспит проводиться державною екзаменаційною комісією (ДЕК) вищого навчального закладу у формі державних випускних екзаменів або комплексного державного іспиту. Форма проведення практично-орієнтованого державного іспиту визначається вищим навчальним закладом за погодженням з МОЗ України.

Незалежно від обраної форми проведення практично-орієнтований державний іспит складається з двох частин:

перша частина - безпосередня робота з хворими на екзаменах з клінічних дисциплін, вирішення ситуаційних задач на екзамені з гігієнічних дисциплін;

друга частина - демонстрація основних умінь та навичок згідно з вимогами ОКХ з використанням фантомів, муляжів, навчально-наочних матеріалів, вирішенням ситуаційних задач.

Розподіл умінь та навичок між дисциплінами наведений у додатках 1 - 4 відповідно до спеціальності згідно з ОКХ. ВНЗ за рішенням Вченої Ради може доповнювати ці переліки, не виходячи за межі вимог ОКХ.

4.3.1. Практично-орієнтований державний іспит у формі державних випускних екзаменів проводиться з дисциплін, що вказані у навчальному плані з відповідної спеціальності.

Тривалість складання студентом державного випускного екзамену з дисципліни та інтервал між екзаменами в кожній групі мають відповідати існуючій нормативній базі.

Перша частина державних екзаменів з клінічних медичних або стоматологічних дисциплін полягає у обстеженні на кожному екзамені хворих у присутності екзаменаторів і членів ДЕК. При цьому оцінюються уміння та навички кожного випускника проводити опитування і об'єктивне обстеження хворих, установлювати і обґрунтовувати попередній клінічний діагноз (для спеціальності "стоматологія" - попередній або остаточний клінічний діагноз), визначати тактику лікування (для спеціальності "стоматологія" - проводити лікування) при захворюваннях згідно з ОКХ.

Перша частина державного екзамену з гігієнічних дисциплін полягає у вирішенні ситуаційних задач, на основі яких оцінюється виконання випускником типових задач діяльності та умінь, пов'язаних з плануванням і проведенням санітарно-гігієнічних, профілактичних та протиепідемічних заходів, оцінюванням впливу навколишнього середовища на стан здоров'я населення, обробкою медичної інформації.

Екзаменатори і члени ДЕК оцінюють уміння та навички випускника та заносять оцінки до Протоколів проведення та оцінювання першої частини іспиту (додатки 5 та 6).

Друга частина державних екзаменів з клінічних дисциплін полягає в оцінюванні у випускника рівня сформованості умінь та навичок, яке не передбачає безпосередньої роботи з хворими. Іспит проводиться у спеціально обладнаних навчальних приміщеннях і передбачає роботу з муляжами, фантомами, навчально-наочними матеріалами та вирішення ситуаційних задач.

Друга частина державного екзамену з гігієнічних дисциплін полягає у вирішенні ситуаційних задач, на основі яких оцінюються вміння кожного випускника щодо оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень, ведення медичної документації.

За рішенням Вченої Ради ВНЗ державний екзамен з гігієнічних дисциплін може проходити в один етап, під час якого перевіряється виконання випускником типових задач діяльності та умінь, що віднесені до першої та другої частини екзамену.

Результати складання другої частини заносяться до Протоколів проведення та оцінювання другої частини іспиту.

4.3.2. Практично-орієнтований державний іспит у формі комплексного державного іспиту проводиться як комплексна перевірка спроможності випускника здійснювати професійну діяльність в умовах, що наближені до реальних, і демонструвати необхідний рівень сформованості умінь та навичок, що визначені відповідною ОКХ.

Групування у комплекс (комплекси) дисциплін, за якими відповідно до навчального плану мають складатися державні випускні екзамени, визначається ВНЗ у залежності від спеціальності за погодженням з МОЗ України.

Для підготовки до комплексного державного іспиту випускникам надається не менше 7 днів.

Перша частина комплексного державного іспиту полягає в обстеженні хворих у присутності екзаменаторів і членів ДЕК. При цьому оцінюються уміння і навички кожного випускника проводити опитування та об'єктивне обстеження хворих, установлювати та обґрунтовувати попередній клінічний діагноз (для спеціальності "стоматологія" - попередній або остаточний клінічний діагноз), визначати тактику лікування (для спеціальності "стоматологія" - проводити лікування) при захворюваннях згідно з ОКХ. Кількість хворих для обстеження визначається кількістю дисциплін, що згруповані у комплекс або у комплекси дисциплін. При комплексі з 4-х дисциплін для спеціальностей "лікувальна справа", "педіатрія" та "медико-профілактична справа" кожен випускник має обстежити мінімум трьох хворих різних медичних профілів, у тому числі обов'язково одну дитину і одну жінку, інші хворі - за вибором ВНЗ. Для спеціальності "стоматологія" кожен випускник має обстежити мінімум двох хворих різних стоматологічних профілів.

Перша частина державного екзамену з гігієнічних дисциплін полягає у вирішенні ситуаційних задач, на основі яких оцінюється виконання випускником типових задач діяльності та умінь, пов'язаних з плануванням і проведенням санітарно-гігієнічних, профілактичних та протиепідемічних заходів, оцінюванням впливу навколишнього середовища на стан здоров'я населення, обробкою медичної інформації.

Екзаменатори і члени ДЕК оцінюють уміння та навички випускника та заносять оцінки до Протоколів проведення та оцінювання першої частини іспиту.

Друга частина комплексного державного іспиту полягає в оцінюванні у випускника рівня сформованості умінь та навичок, яке не передбачає безпосередньої роботи з хворими. Іспит проводиться у спеціально обладнаних навчальних приміщеннях і передбачає роботу з муляжами, фантомами та навчально-наочними матеріалами і вирішення ситуаційних задач.

Друга частина державного екзамену з гігієнічних дисциплін полягає у вирішенні ситуаційних задач, на основі яких оцінюються вміння кожного випускника щодо оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень, ведення медичної документації.

За рішенням Вченої Ради ВНЗ державний екзамен з гігієнічних дисциплін може проходити в один етап, під час якого перевіряється виконання випускником типових задач діяльності та умінь, що віднесені до першої та другої частини екзамену.

Результати складання другої частини заносяться до Протоколів проведення та оцінювання другої частини іспиту.

4.4. Оцінювання результатів. Оцінювання результату практично-орієнтованого державного іспиту залежить від обраної форми проведення іспиту.

У разі проведення практично-орієнтованого іспиту у формі державних випускних іспитів виставляються окремі оцінки з кожної дисципліни, що віднесені до державної атестації згідно з навчальним планом.

У разі проведення практично-орієнтованого іспиту у формі комплексного державного іспиту може виставлятися одна оцінка за комплекс дисциплін або окремі оцінки з дисциплін, які входять до комплексу. Це рішення має бути затверджене Вченою Радою ВНЗ та погоджене з МОЗ України.

Результат практично-орієнтованого державного іспиту визначається в оцінках 5 - "відмінно", 4 - "добре", 3 - "задовільно", 2 - "незадовільно".

Оцінки виставляються на основі балів, зафіксованих у індивідуальних Протоколах проведення та оцінювання іспиту.

Критерії встановлення оцінки:

5 - 4,5 бала - "відмінно";

4,49 - 3,5 бала - "добре";

3,49 - 2,51 бала - "задовільно";

2,5 бала і менш - "незадовільно".

Бали визначаються таким чином:

виконання типових задач діяльності та умінь, що перевіряються, оцінюється балами "1", "0,5" та "0" (виконано, виконано не повністю, не виконано). Критерії встановлення бала "0" при виконанні типових задач діяльності та умінь, що перевіряються, визначаються МОЗ України. Бали вносяться до індивідуальних Протоколів проведення та оцінювання іспиту. 

Бали за першу (другу) частину іспиту визначаються як середнє арифметичне всіх балів, що зафіксовані у індивідуальних Протоколах проведення та оцінювання відповідної частини іспиту.

Результуючий бал за практично-орієнтований державний іспит визначається як середнє арифметичне балів першої і другої частин іспиту, помножене на коефіцієнт 5.

5. ДЕРЖАВНА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ

5.1. Для проведення державної атестації випускників у кожному вищому навчальному закладі відповідно до спеціальностей випускників щороку створюються окремі державні екзаменаційні комісії, що діють протягом календарного року. За наявності великої кількості випускників може створюватися декілька комісій з однієї спеціальності.

5.2. До складу ДЕК входять голова і члени комісії. Голова комісії призначається МОЗ України з числа провідних спеціалістів (професорів, докторів наук) відповідного профілю. Одна і та сама особа може бути головою ДЕК в одному ВНЗ не більше трьох років підряд.

До складу ДЕК входять: ректор вищого навчального закладу або проректор з навчальної, наукової, лікувальної роботи, міжнародних зв'язків, декан факультету або його заступник, завідуючі кафедрами, професори, доценти клінічних, фармацевтичних, медико-біологічних, гігієнічних кафедр, особи, які відповідають за організацію і проведення виробничої практики студентів. До складу ДЕК можуть також входити головні спеціалісти МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій за погодженням.

До участі у роботі ДЕК як екзаменатори можуть залучатися професори і доценти (старші викладачі) відповідних кафедр (якщо в складі комісії немає представників цих кафедр або кількість їх недостатня), а при проведенні тестового екзамену "Крок 2" до участі у роботі ДЕК залучаються представники Центру тестування при МОЗ України. У цьому разі вони користуються правами членів комісії.

Персональний склад членів ДЕК і екзаменаторів узгоджується з головою комісії і затверджується наказом ректора навчального закладу не пізніше як за місяць до початку роботи комісії.

5.3. Робота ДЕК проводиться у терміни, передбачені робочими навчальними планами ВНЗ. Графік роботи ДЕК затверджується ректором навчального закладу і доводиться до загального відома не пізніше як за місяць до початку проведення державної атестації випускників.

Декани відповідних факультетів, Голови ДЕК та завідувачі відповідних кафедр зобов'язані підготувати і подати до Комісії необхідні документи, підготувати необхідну кількість хворих та необхідні екзаменаційні матеріали, обладнати приміщення для проведення обох частин іспиту.

5.4. У державну екзаменаційну комісію до початку екзаменів деканом факультету подаються такі документи:

наказ ректора про студентів, які допущені до державної атестації;

зведена відомість про виконання студентами навчального плану і отримані ними оцінки з навчальних дисциплін, практик, курсових робіт.

5.5. Тривалість засідань ДЕК не повинна перевищувати 6 академічних годин протягом дня.

5.6. Результати складання державних іспитів оголошуються у цей же день після оформлення протоколів засідання ДЕК.

Рішення ДЕК про оцінку знань, умінь і навичок, виявлених під час складання державного іспиту, а також про присвоєння випускнику відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та видачу йому диплома приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. За однакової кількості голосів вирішальним є голос голови ДЕК.

Студенту, який склав державні іспити відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми підготовки, рішенням ДЕК присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень і на основі рішення ДЕК видається диплом.

Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше як з 75 % навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін - оцінки "добре", склав державні іспити з оцінками "відмінно", видається диплом з відзнакою.

5.7. Студент, який одержав оцінку "незадовільно" при складанні стандартизованого тестового державного екзамену "Крок-2", може повторно скласти його один раз державній екзаменаційній комісії не раніше ніж через рік протягом трьох років. Нескладання стандартизованого тестового державного екзамену "Крок-2" не є перешкодою для складання практично-орієнтованого державного іспиту.

Особа, яка не склала стандартизований тестовий державний екзамен "Крок-2" повторно, не допускається до подальших перескладань без проходження повторного навчання відповідно до нормативного змісту державної атестації.

Студент, який під час складання державного іспиту отримав оцінку "незадовільно", відраховується з вищого навчального закладу і йому видається академічна довідка встановленого зразка.

Студент, який не склав практично-орієнтований державний іспит, допускається до повторного складання практично-орієнтованого державного іспиту один раз у наступний термін роботи ДЕК протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу.

Особа, яка не склала практично-орієнтований державний іспит повторно, не допускається до подальших перескладань без проходження повторного навчання відповідно до нормативного змісту державної атестації.

Студентам, які з поважної причини (документально підтвердженої) не складали у визначений термін державні іспити, ректором вищого навчального закладу може бути призначена додаткова дата складання державного іспиту (дата складання стандартизованого тестового державного іспиту повинна бути узгоджена з Центром тестування) протягом терміну роботи ДЕК.

Перелік дисциплін, що виносяться на державні екзамени, для осіб, котрі не склали ці екзамени, визначається навчальним планом, який діяв у рік закінчення студентом теоретичного курсу.

5.8. Усі засідання ДЕК заносяться до протоколу. Протоколи підписують голова та члени ДЕК, які брали участь у засіданні. Протягом двох тижнів після закінчення роботи ДЕК голова кожної ДЕК подає до Управління освіти і науки МОЗ України звіт (копія звіту подається ректору ВНЗ), в якому:

відображає рівень практичної підготовки випускників, рівень засвоєння ними умінь і навичок відповідно до вимог ОКХ, ОПП, навчального плану;

проводить аналіз і дає оцінку навчально-методичній роботі у ВНЗ, указує недоліки у роботі, які негативно позначаються на рівні підготовки випускників;

відображає роботу, яку провів ВНЗ, факультет, окремі кафедри, з урахуванням зауважень і побажань, зроблених попередньою ДЕК;

дає рекомендації з питань удосконалення навчально-методичної роботи ВНЗ, факультету, окремих кафедр, спрямовані на підвищення якості підготовки випускників, добору екзаменаторів і членів ДЕК та її роботи.

Звіти голів ДЕК до початку наступного навчального року обговорюються на засіданні Вченої Ради ВНЗ (факультету), на підставі чого затверджується перелік конкретних заходів, спрямованих на поліпшення якості підготовки випускників, з урахуванням унесених ДЕК рекомендацій і пропозицій.

 

Начальник Управління
освіти і науки
 

 
О. П. Волосовець
 

 

Переліки типових задач діяльності та умінь, що перевіряються на практично-орієнтованому державному іспиті зі спеціальності 7.110101 "лікувальна справа".

З терапевтичного профілю (дисципліна: внутрішні, професійні та інфекційні хвороби)

Частина 

Типова задача діяльності та уміння, що перевіряються 

Шифри згідно з додатком А ОКХ 

Задачі 

Уміння 

Перша 

Робота в умовах лікувальної установи, наближених до професійної діяльності, - робота з хворим: 

3.ПФ.С.01 

  

• збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (у тому числі професійний анамнез); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 

• збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної та молочних залоз); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 

• обстежувати стан серцево-судинної системи (огляд та пальпація ділянки серця та поверхневих судин, визначення перкуторних меж серця та судин, аускультація серця та судин); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 

• обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки та верхніх дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.05 

• обстежувати стан органів черевної порожнини (огляд живота, пальпація та перкусія кишок, шлунка, печінки, селезінки, пальпація підшлункової залози, нирок, органів малого таза, пальцеве дослідження прямої кишки); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.06 

• обстежувати стан кістково-м'язового апарату (огляд та пальпація); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.07 

• виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1); 

1.ПФ.Д.01 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.01-51 

• поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.01-114 

• призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03.01-114 

• здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04.01-114 

• поставити попередній клінічний діагноз (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05.01-114 

• визначати характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.03 

3.ПФ.С.03.ЗР.Р.10.01-114 

• визначати принципи лікування захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.04 

3.ПФ.С.04.ЗР.Р.11.01-114 

• визначити необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.05 

3.ПФ.С.05.ЗР.Р.12.01-114 

• визначити необхідну дієту при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.06 

3.ПФ.С.06.ЗР.Р.13.01-114 

• визначення тактики обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду; 

3.ПФ.С.07 

3.ПФ.С.07.ПР.О.14 

• вести медичну документацію щодо пацієнта. 

3.ПФ.С.13 

3.ПФ.С13.ЗП.Р.36 

Друга 

Уміння та практичні навички:
а) вирішення ситуаційних задач із:
 

  

  

• діагностування невідкладних станів (за списком 3); 

1.ПФ.Е.02 

1.ПФ.Е.02.ПР.Р.06.02, 03, 05-11, 13, 15-21, 27 

• визначення тактики надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.09 

3.ПФ.С.09.ПР.Н.24.02, 03, 05-11, 13, 15-21, 27 

• надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.10 

3.ПФ.С.10.ПР.Н.25. 02, 03, 05-11, 13, 15-21, 27 

• на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4); 

3.ПФ.Д.02 

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.09.01-02, 04-17, 22-35, 37, 39, 42-45, 47 

б) виконання медичних маніпуляцій (за списком 5). 

3.ПФ.С.11 

3.ПФ.С.11.ПП.Н.26. 01, 02, 06, 08, 09 

З акушерсько-гінекологічного профілю (дисципліна: акушерство і гінекологія)

Частина 

Типова задача діяльності та уміння, що перевіряються 

Шифри згідно з додатком А ОКХ 

Задачі 

Уміння 

Перша 

Робота в умовах лікувальної установи, наближених до професійної діяльності, - робота з хворим: 

3.ПФ.С.01 

  

• збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (у тому числі професійний анамнез); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 

• збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної та молочних залоз); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 

• обстежувати стан серцево-судинної системи (огляд та пальпація ділянки серця та поверхневих судин, визначення перкуторних меж серця та судин, аускультація серця та судин); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 

• обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки та верхніх дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів); 

3.ПФ.С.01. ПР.Р.05 

• обстежувати стан органів черевної порожнини (огляд живота, пальпація та перкусія кишок, шлунка, печінки, селезінки, пальпація підшлункової залози, нирок, органів малого таза, пальцеве дослідження прямої кишки); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.06 

• обстежувати стан кістково-м'язового апарату (огляд та пальпація); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.07 

• оцінювати стан внутрішньоутробного розвитку плоду за даними розрахунку маси плоду та аускультації його серцебиття; 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.08 

• виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1); 

1.ПФ.Д.01 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01. 01-51 

• поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02. 254-280 

• призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03. 254-280 

• здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04. 254-280 

• поставити попередній клінічний діагноз (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05. 254-280 

• визначати характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.03 

3.ПФ.С.03.ЗР.Р.10. 254-280 

• визначати принципи лікування захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.04 

3.ПФ.С.04.ЗР.Р.11. 254-280 

• визначити необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.05 

3.ПФ.С.05.ЗР.Р.12. 254-280 

• визначити необхідну дієту при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.06 

3.ПФ.С.06.ЗР.Р.13. 254-280 

• визначення тактики обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду; 

3.ПФ.С.07

3.ПФ.С.07.ПР.О.14 

• оцінювати загальний стан вагітної, роділлі та породіллі; 

3.ПФ.С.08

3.ПФ.С.08.ЗР.Р.17 

• визначати строк вагітності; 

3.ПФ.С.08.ПР.Р.18 

• визначати тактику ведення пологів; 

3.ПФ.С.08.ПР.Р.19 

• оцінювати загальний стан новонародженого; 

3.ПФ.С.08.ПР.Р.20 

• оцінювати стан посліду; 

3.ПФ.С.08.ПР.Р.21 

• визначати стан інволюції матки; 

3.ПФ.С.08.ПР.Р.22 

• оцінювати стан лохій та лактації; 

3.ПФ.С.08.ПР.Р.23 

• вести медичну документацію щодо пацієнта.  

3.ПФ.С.13 

3.ПФ.С.13.ЗП.Р.36 

Друга 

Уміння та практичні навички:
а) вирішення ситуаційних задач із:
 

  

  

• діагностики невідкладних станів (за списком 3); 

1.ПФ.Е.02 

1.ПФ.Е.02.ПР.Р.06.01, 23, 26, 27 

• визначення тактики надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.09 

3.ПФ.С.09.ПР.Н.24.01, 23, 26, 27 

• надання екстреної медичної допомоги (за списком 3);  

3.ПФ.С.10 

3.ПФ.С.10.ПР.Н.25. 01, 23, 26, 27 

• на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4); 

3.ПФ.Д.02 

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.09. 04, 05, 14, 28, 29, 37, 50 

б) виконання медичних маніпуляцій (за списком 5). 

3.ПФ.С.11 

3.ПФ.С.11.ПП.Н.26.11, 12, 17 

З педіатричного профілю (дисципліна: дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами)

Частина 

Типова задача діяльності та уміння, що перевіряються 

Шифри згідно з додатком А ОКХ 

Задачі 

Уміння 

Перша 

Робота в умовах лікувальної установи, наближених до професійної діяльності, - робота з хворим: 

3.ПФ.С.01 

  

• збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (у тому числі професійний анамнез); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 

• збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної та молочних залоз); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 

• обстежувати стан серцево-судинної системи (огляд та пальпація ділянки серця та поверхневих судин, визначення перкуторних меж серця та судин, аускультація серця та судин); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 

• обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки та верхніх дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.05 

• обстежувати стан органів черевної порожнини (огляд живота, пальпація та перкусія кишок, шлунка, печінки, селезінки, пальпація підшлункової залози, нирок, органів малого таза, пальцеве дослідження прямої кишки); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.06 

обстежувати стан кістково-м'язового апарату (огляд та пальпація); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.07 

  

• виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1); 

1.ПФ.Д.01 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01. 01-51 

• поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02. 179-253 

• призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03. 179-253 

• здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04. 179-253 

• поставити попередній клінічний діагноз (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05. 179-253 

• визначати характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.03 

3.ПФ.С.03.ЗР.Р.10. 179-253 

• визначати принципи лікування захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.04 

3.ПФ.С.04.ЗР.Р.11. 179-253 

• визначити необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.05 

3.ПФ.С.05.ЗР.Р.12. 179-253 

• визначити необхідну дієту при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.06 

3.ПФ.С.06.ЗР.Р.13. 179-253 

• визначення тактики обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду; 

3.ПФ.С.07 

3.ПФ.С.07.ПР.О.14 

• вести медичну документацію щодо пацієнта. 

3.ПФ.С.13 

3.ПФ.С.13.ЗП.Р.36 

Друга 

Уміння та практичні навички:
а) вирішення ситуаційних задач із: 

  

  

• діагностики невідкладних станів (за списком 3);  

1.ПФ.Е.02 

1.ПФ.Е.02.ПР.Р.06.01, 03, 05-08, 16-20, 23 

• визначення тактики надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.09 

3.ПФ.С.09.ПР.Н.24.01, 03, 05-08, 16-20, 23 

• надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.10 

3.ПФ.С.10.ПР.Н.25.01, 03, 05-08, 16-20, 23 

• на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4); 

3.ПФ.Д.02 

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.09. 04-08, 10-14, 16, 22, 23, 27-30, 33-35, 37, 41-43, 45-47 

б) виконання медичних маніпуляцій (за списком 5). 

3.ПФ.С.11 

3.ПФ.С.11.ПП.Н.26.01, 02, 08, 09 

З хірургічного профілю (дисципліна: хірургічні хвороби з дитячою хірургією)

Частина 

Типова задача діяльності та уміння, що перевіряються 

Шифри згідно з додатком А ОКХ 

Задачі 

Уміння 

Перша 

Робота в умовах лікувальної установи, наближених до професійної діяльності, - робота з хворим: 

3.ПФ.С.01 

  

• збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (у тому числі професійний анамнез); 

  

3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 

• збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної та молочних залоз); 

  

3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 

• обстежувати стан серцево-судинної системи (огляд та пальпація ділянки серця та поверхневих судин, визначення перкуторних меж серця та судин, аускультація серця та судин); 

  

3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 

• обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки та верхніх дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів); 

  

3.ПФ.С.01.ПР.Р.05 

• обстежувати стан органів черевної порожнини (огляд живота, пальпація та перкусія кишок, шлунка, печінки, селезінки, пальпація підшлункової залози, нирок, органів малого таза, пальцеве дослідження прямої кишки); 

  

3.ПФ.С.01.ПР.Р.06 

• обстежувати стан кістково-м'язового апарату (огляд та пальпація); 

  

3.ПФ.С.01.ПР.Р.07 

• виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1); 

1.ПФ.Д.01 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01. 01-51 

• поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2); 

  

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02. 115-178 

• призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 2); 

  

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03. 115-178 

• здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2); 

  

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04. 115-178 

• поставити попередній клінічний діагноз (за списком 2); 

  

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05. 115-178 

• визначати характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.03 

3.ПФ.С.03.ЗР.Р.10. 115-178 

• визначати принципи лікування захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.04 

3.ПФ.С.04.ЗР.Р.11. 115-178 

• визначити необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.05 

3.ПФ.С.05.ЗР.Р.12. 115-178 

• визначити необхідну дієту при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.06 

3.ПФ.С.06.ЗР.Р.13. 115-178 

• визначення тактики обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду; 

3.ПФ.С.07 

3.ПФ.С.07.ПР.О.14 

• вести медичну документацію щодо пацієнта. 

3.ПФ.С.13 

3.ПФ.С.13.ЗП.Р.36 

Друга 

Уміння та практичні навички:
а) вирішення ситуаційних задач із:
 

  

  

• діагностики невідкладних станів (за списком 3); 

1.ПФ.Е.02 

1.ПФ.Е.02.ПР.Р.06. 01, 03-07, 09, 12, 14-18, 22-25, 27 

• визначення тактики надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.09 

3.ПФ.С.09.ПР.Н.24. 01, 03-07, 09, 12, 14-18, 22-25, 27  

• надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.10 

3.ПФ.С.10.ПР.Н.25. 01, 03-07, 09, 12, 14-18, 22-25, 27 

• на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4); 

3.ПФ.Д.02 

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.09. 03, 06, 07, 14, 16, 18-20, 27-30, 37, 39-43 

б) виконання медичних маніпуляцій (за списком 5). 

3.ПФ.С.11 

3.ПФ.С.11.ПП.Н.26. 03-07, 10, 13-16 

З медико-профілактичного профілю (дисципліна: загальна гігієна та екологія людини, соціальна медицина та організація охорони здоров'я)

Частина 

Типова задача діяльності та уміння, що перевіряються 

Шифри згідно з додатком А ОКХ 

Задачі 

Уміння 

Перша 

Серед закріпленого контингенту населення: 

2.ПФ.С.01 

  

  

• формувати диспансерні групи хворих; 

2.ПФ.С.01.ПР.О.01 

• формувати групи здорових людей, що підлягають диспансерному нагляду (новонароджені, діти, підлітки, вагітні, представники професій, що мають проходити обов'язковий диспансерний огляд).
Здійснювати систему санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів щодо: 

2.ПФ.С.01.ПР.О.02 

• організації раціонального харчування, водопостачання; 

2.ПФ.С.01.ПР.О.03 

• режиму діяльності та відпочинку; 

2.ПФ.С.01.ПР.О.04 

• формування сприятливого виробничого середовища; 

2.ПФ.С.01.ПР.О.05 

• первинної профілактики захворювань і травм; 

2.ПФ.С.01.ПР.О.06 

• пропаганди здорового способу життя; 

2.ПФ.С.01.ПР.О.07 

  

• планувати заходи для запобігання розповсюдженню інфекційних хвороб (за списком 2); 

2.ПФ.С.02 

2.ПФ.С.02.ЗП.О.08. 88-114, 238-253. 

  

• виявляти і проводити ранню діагностику інфекційних захворювань (за списком 2); 

2.ПФ.С.03 

2.ПФ.С.03.ПР.О.09. 88-114, 238-253. 

• проводити первинні протиепідемічні заходи в осередку інфекційної хвороби; 

2.ПФ.С.03.ПР.О.10 

Здійснювати епідеміологічний аналіз інфекційної захворюваності населення, виявляючи: 

  

• групи ризику; 

2.ПФ.С.03.ПР.О.11 

• території ризику; 

2.ПФ.С.03.ПР.О.12 

• час ризику; 

2.ПФ.С.03.ПР.О.13 

• фактори ризику; 

2.ПФ.С.03.ПР.О.14 

  

• визначати негативні фактори навколишнього середовища; 

3.ПФ.С.12 

3.ПФ.С.12.ЗР.О.27 

• проаналізувати стан здоров'я певного контингенту; 

3.ПФ.С.12.ЗР.Р.28 

• визначати наявність зв'язку між станом навколишнього середовища і станом здоров'я населення; 

3.ПФ.С.12.ПР.Р.29 

• розробляти профілактичні заходи. 

3.ПФ.С.12.ПР.Р.30 

Здійснювати аналіз захворюваності населення, виявляючи:  

 

• групи ризику; 

3.ПФ.С.12.ПР.О.31 

• території ризику; 

3.ПФ.С.12.ПР.О.32 

• час ризику; 

3.ПФ.С.12.ПР.О.33 

• фактори ризику; 

3.ПФ.С.12.ПР.О.34 

  

• визначати джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

3.ПФ.С.14 

3.ПФ.С.14.ЗП.Р.37 

• отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; 

3.ПФ.С.14.ЗП.Р.38 

• обробляти та проаналізувати отриману інформацію.  

3.ПФ.С.14.ЗП.Р.39 

Друга 

Уміння та практичні навички: 

3.ПФ.Д.02 

  

  

• на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4); 

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.09.21, 36, 38, 48-49 

  

• готувати звіти про особисту виробничу діяльність; 

3.ПФ.С.13 

3.ПФ.С.13.ЗП.О.35 

  

вести медичну документацію щодо пацієнта та обслуговуваного контингенту. 

3.ПФ.С.13.ЗП.О.36 

 

Начальник Управління
освіти і науки
 

 
О. П. Волосовець
 

 

Переліки типових задач діяльності та умінь, що перевіряються на практично-орієнтованому державному іспиті зі спеціальності 7.110104 "педіатрія".

З терапевтичного профілю (дисципліна: внутрішні, професійні та інфекційні хвороби)

Частина 

Типова задача діяльності та уміння, що перевіряються 

Шифри згідно з додатком А ОКХ 

Задачі 

Уміння 

Перша 

Робота в умовах лікувальної установи, наближених до професійної діяльності, - робота з хворим: 

3.ПФ.С.01 

  

• збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (у тому числі професійний анамнез); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 

• збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної та молочних залоз); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 

• обстежувати стан серцево-судинної системи (огляд та пальпація ділянки серця та поверхневих судин, визначення перкуторних меж серця та судин, аускультація серця та судин); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 

• обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки та верхніх дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.05 

• обстежувати стан органів черевної порожнини (огляд живота, пальпація та перкусія кишок, шлунка, печінки, селезінки, пальпація підшлункової залози, нирок, органів малого таза, пальцеве дослідження прямої кишки); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.06 

• обстежувати стан кістково-м'язового апарату (огляд та пальпація); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.07 

• виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1); 

1.ПФ.Д.01 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01. 01-51 

• поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02. 01-102 

• призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03. 01-102 

• здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04. 01-102 

• поставити попередній клінічний діагноз (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05. 01-102 

• визначати характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.03 

3.ПФ.С.03.ЗР.Р.10. 01-102 

• визначати принципи лікування захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.04 

3.ПФ.С.04.ЗР.Р.11. 01-102 

• визначити необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.05 

3.ПФ.С.05.ЗР.Р.12. 01-102 

• визначити необхідну дієту при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.06 

3.ПФ.С.06.ЗР.Р.13. 01-102 

• визначення тактики обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду; 

3.ПФ.С.07 

3.ПФ.С.07.ПР.О.14 

• вести медичну документацію щодо пацієнта.  

3.ПФ.С.13 

3.ПФ.С.13.ЗП.Р.36 

Друга 

Уміння та практичні навички:
а) вирішення ситуаційних задач із:
 

  

  

  

• діагностування невідкладних станів (за списком 3); 

1.ПФ.Е.02 

1.ПФ.Е.02.ПР.Р.06. 03, 05-09, 11, 13-17, 25 

• визначення тактики надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.09 

3.ПФ.С.09.ПР.Н.25. 03, 05-09, 11, 13-17, 25 

• надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.10 

3.ПФ.С.10.ПР.Н.25. 03, 05-09, 11, 13-17, 25 

  

• на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4); 

3.ПФ.Д.02 

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.09. 01-02, 04-05, 07-17, 22-34, 36, 38-40, 43, 47 

  

б) виконання медичних маніпуляцій (за списком 5). 

3.ПФ.С.11 

3.ПФ.С.11.ПП.Н.26. 01, 02, 06, 08, 09 

З акушерсько-гінекологічного профілю (дисципліна: акушерство і гінекологія)

Частина 

Типова задача діяльності та уміння, що перевіряються 

Шифри згідно з додатком А ОКХ 

Задачі 

Уміння 

Перша 

Робота в умовах лікувальної установи, наближених до професійної діяльності, - робота з хворим: 

3.ПФ.С.01 

  

• збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (у тому числі професійний анамнез); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 

• збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної та молочних залоз); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 

• обстежувати стан серцево-судинної системи (огляд та пальпація ділянки серця та поверхневих судин, визначення перкуторних меж серця та судин, аускультація серця та судин); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 

• обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки та верхніх дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.05 

• обстежувати стан органів черевної порожнини (огляд живота, пальпація та перкусія кишок, шлунка, печінки, селезінки, пальпація підшлункової залози, нирок, органів малого таза, пальцеве дослідження прямої кишки); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.06 

• обстежувати стан кістково-м'язового апарату (огляд та пальпація); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.07 

• оцінювати стан внутрішньоутробного розвитку плоду за даними розрахунку маси плоду та аускультації його серцебиття; 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.08 

• виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1); 

1.ПФ.Д.01 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01. 01-51 

• поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02. 251-275 

• призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03. 251-275 

• здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04. 251-275 

• поставити попередній клінічний діагноз (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05. 251-275 

• визначати характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.03 

3.ПФ.С.03.ЗР.Р.10. 251-275 

• визначати принципи лікування захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.04 

3.ПФ.С.04.ЗР.Р.11. 251-275 

• визначити необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.05 

3.ПФ.С.05.ЗР.Р.12. 251-275 

• визначити необхідну дієту при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.06 

3.ПФ.С.06.ЗР.Р.13. 251-275 

• визначення тактики обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду; 

3.ПФ.С.07 

3.ПФ.С.07.ПР.О.14 

• оцінювати загальний стан вагітної, роділлі та породіллі; 

3.ПФ.С.08 

3.ПФ.С.08.ЗР.Р.17 

• визначати строк вагітності; 

3.ПФ.С.08.ПР.Р.18 

• визначати тактику ведення пологів; 

3.ПФ.С.08.ПР.Р.19 

• оцінювати загальний стан новонародженого; 

3.ПФ.С.08.ПР.Р.20 

• оцінювати стан посліду; 

3.ПФ.С.08.ПР.Р.21 

• визначати стан інволюції матки; 

3.ПФ.С.08.ПР.Р.22 

• оцінювати стан лохій та лактації; 

3.ПФ.С.08.ПР.Р.23 

• вести медичну документацію щодо пацієнта. 

3.ПФ.С.13 

3.ПФ.С.13.ЗП.Р.36 

Друга 

Уміння та практичні навички:
а) вирішення ситуаційних задач із:
 

  

  

• діагностики невідкладних станів (за списком 3); 

1.ПФ.Е.02 

1.ПФ.Е.02.ПР.Р.06. 01, 21, 24, 25 

• визначення тактики надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.09 

3.ПФ.С.09.ПР.Н.24. 01, 21, 24, 25 

• надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.10 

3.ПФ.С.10.ПР.Н.25. 01, 21, 24, 25 

• на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4);  

3.ПФ.Д.02 

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.09.04, 05, 13, 27, 28, 36, 53 

б) виконання медичних маніпуляцій (за списком 5).  

3.ПФ.С.11 

3.ПФ.С.11.ПП.Н.26. 11, 12, 15, 16 

З педіатричного профілю (дисципліна: дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами)

Частина 

Типова задача діяльності та уміння, що перевіряються 

Шифри згідно з додатком А ОКХ 

Задачі 

Уміння 

Перша 

Робота в умовах лікувальної установи, наближених до професійної діяльності, - робота з хворим: 

3.ПФ.С.01 

  

• збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (у тому числі професійний анамнез); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 

• збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної та молочних залоз); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 

• обстежувати стан серцево-судинної системи (огляд та пальпація ділянки серця та поверхневих судин, визначення перкуторних меж серця та судин, аускультація серця та судин); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 

• обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки та верхніх дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.05 

• обстежувати стан органів черевної порожнини (огляд живота, пальпація та перкусія кишок, шлунка, печінки, селезінки, пальпація підшлункової залози, нирок, органів малого таза, пальцеве дослідження прямої кишки); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.06 

• обстежувати стан кістково-м'язового апарату (огляд та пальпація); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.07 

  

• виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1); 

1.ПФ.Д.01 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01. 01-51 

• поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02. 159-250 

• призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03. 159-250 

• здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04. 159-250 

• поставити попередній клінічний діагноз (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05. 159-250 

  

• визначати характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.03 

3.ПФ.С.03.ЗР.Р.10. 159-250 

  

• визначати принципи лікування захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.04 

3.ПФ.С.04.ЗР.Р.11. 159-250 

  

• визначити необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.05 

3.ПФ.С.05.ЗР.Р.12. 159-250 

  

• визначити необхідну дієту при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.06 

3.ПФ.С.06.ЗР.Р.13. 159-250 

 

• визначення тактики обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду; 

3.ПФ.С.07 

3.ПФ.С.07.ПР.О.14 

  

• вести медичну документацію щодо пацієнта.  

3.ПФ.С.13 

3.ПФ.С.13.ЗП.Р.36 

Друга 

Уміння та практичні навички:
а) вирішення ситуаційних задач із:
 

  

  

 
 
 
 
 

• діагностики невідкладних станів (за списком 3); 

1.ПФ.Е.02 

1.ПФ.Е.02.ПР.Р.06. 01, 03, 05-08, 11, 14-21 

• визначення тактики надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.09 

3.ПФ.С.09.ПР.Н.24. 01, 03, 05-08, 11, 14-21 

• надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.10 

3.ПФ.С.10.ПР.Н.25. 01, 03, 05-08, 11, 14-21 

• на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4);  

3.ПФ.Д.02 

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.09. 04-05, 07-08, 09-11, 15, 16, 22, 23, 26-29, 32-34, 36, 39-42, 44-49 

б) виконання медичних маніпуляцій (за списком 5). 

3.ПФ.С.11 

3.ПФ.С.11.ПП.Н.26. 01, 02, 09 

З хірургічного профілю (дисципліна: хірургічні хвороби з дитячою хірургією)

Частина 

Типова задача діяльності та уміння, що перевіряються 

Шифри згідно з додатком А ОКХ 

Задачі 

Уміння 

Перша 

Робота в умовах лікувальної установи, наближених до професійної діяльності, - робота з хворим: 

3.ПФ.С.01 

  

• збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (у тому числі професійний анамнез); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 

• збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної та молочних залоз); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 

• обстежувати стан серцево-судинної системи (огляд та пальпація ділянки серця та поверхневих судин, визначення перкуторних меж серця та судин, аускультація серця та судин); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 

• обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки та верхніх дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.05 

• обстежувати стан органів черевної порожнини (огляд живота, пальпація та перкусія кишок, шлунка, печінки, селезінки, пальпація підшлункової залози, нирок, органів малого таза, пальцеве дослідження прямої кишки); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.06 

• обстежувати стан кістково-м'язового апарату (огляд та пальпація); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.07 

• оцінювати стан внутрішньоутробного розвитку плоду за даними розрахунку маси плоду та аускультації його серцебиття; 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.08 

  

• виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1); 

1.ПФ.Д.01 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01. 01-51 

• поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02. 103-158 

• призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03. 103-158 

• здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04. 103-158 

• поставити попередній клінічний діагноз (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05. 103-158 

• визначати характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.03 

3.ПФ.С.03.ЗР.Р.10. 103-158 

  

• визначати принципи лікування захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.04 

3.ПФ.С.04.ЗР.Р.11. 103-158 

  

• визначити необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.05 

3.ПФ.С.05.ЗР.Р.12. 103-158 

  

• визначити необхідну дієту при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.06 

3.ПФ.С.06.ЗР.Р.13. 103-158 

  

• визначення тактики обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду; 

3.ПФ.С.07 

3.ПФ.С.07.ПР.О.14 

  

• вести медичну документацію щодо пацієнта. 

3.ПФ.С.13 

3.ПФ.С.13.ЗП.Р.36 

Друга 

Уміння та практичні навички:
а) вирішення ситуаційних задач із:
 

  

  

 
 
 
 
 

• діагностики невідкладних станів (за списком 3); 

1.ПФ.Е.02 

1.ПФ.Е.02.ПР.Р.06. 01-10, 12-16, 18, 21-23, 25

• визначення тактики надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.09 

3.ПФ.С.09.ПР.Н.24. 01-10, 12-16, 18, 21-23, 25 

• надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.10 

3.ПФ.С.10.ПР.Н.25. 01-10, 12-16, 18, 21-23, 25 

• на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4);  

3.ПФ.Д.02 

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.09. 03, 07, 15, 18-20, 26-29, 36, 38-41 

б) виконання медичних маніпуляцій (за списком 5). 

3.ПФ.С.11 

3.ПФ.С.11.ПП.Н.26. 01-02, 04-07, 10, 13-14 

З медико-профілактичного профілю (дисципліна: загальна гігієна та екологія людини, соціальна медицина та організація охорони здоров'я)

Частина 

Типова задача діяльності та уміння, що перевіряються 

Шифри згідно з додатком А ОКХ 

Задачі 

Уміння 

Перша 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серед закріпленого контингенту населення: 

2.ПФ.С.01 

  

• формувати диспансерні групи хворих; 

2.ПФ.С.01.ПР.О.01 

• формувати групи здорових людей, що підлягають диспансерному нагляду (новонароджені, діти, підлітки, вагітні, представники професій, що мають проходити обов'язковий диспансерний огляд). 

2.ПФ.С.01.ПР.О.02 

Здійснювати систему санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів щодо: 

2.ПФ.С.01.ПР.О.03 

• організації раціонального харчування, водопостачання; 

2.ПФ.С.01.ПР.О.04 

• режиму діяльності та відпочинку; 

2.ПФ.С.01.ПР.О.05 

• формування сприятливого виробничого середовища; 

2.ПФ.С.01.ПР.О.06 

• первинної профілактики захворювань і травм; 

2.ПФ.С.01.ПР.О.07 

• пропаганди здорового способу життя; 

  

 

• планувати заходи для запобігання розповсюдженню інфекційних хвороб (за списком 2); 

2.ПФ.С.02 

2.ПФ.С.02.ЗП.О.07. 81-102, 232-250 

 
 
 
 
 
 
 

• виявляти і проводити ранню діагностику інфекційних захворювань (за списком 2); 

2.ПФ.С.03 

2.ПФ.С.03.ПР.О.08. 81-102, 232-250 

• проводити первинні протиепідемічні заходи в осередку інфекційної хвороби. 

2.ПФ.С.03.ПР.О.09 

Здійснювати епідеміологічний аналіз інфекційної захворюваності населення, виявляючи: 

 

• групи ризику; 

2.ПФ.С.03.ПР.О.10 

• території ризику; 

2.ПФ.С.03.ПР.О.11 

• час ризику; 

2.ПФ.С.03.ПР.О.12 

• фактори ризику; 

2.ПФ.С.03.ПР.О.13 

  

• визначати негативні фактори навколишнього середовища; 

3.ПФ.С.12 

3.ПФ.С.12.ЗР.О.27 

• проаналізувати стан здоров'я певного контингенту;  

3.ПФ.С.12.ЗР.Р.28 

• визначати наявність зв'язку між станом навколишнього середовища і станом здоров'я населення; 

3.ПФ.С.12.ПР.Р.29 

• розробляти профілактичні заходи. 

3.ПФ.С.12.ПР.Р.30 

Здійснювати аналіз захворюваності населення, виявляючи: 

  

• групи ризику; 

3.ПФ.С.12.ПР.О.31 

• території ризику; 

3.ПФ.С.12.ПР.О.32 

• час ризику; 

3.ПФ.С.12.ПР.О.33 

• фактори ризику;  

3.ПФ.С.12.ПР.О.34 

  

• визначати джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

3.ПФ.С.14 

3.ПФ.С.14.ЗП.Р.37 

• отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; 

3.ПФ.С.14.ЗП.Р.38 

• обробляти та проаналізувати отриману інформацію. 

3.ПФ.С.14.ЗП.Р.39 

Друга 

Уміння та практичні навички: 

3.ПФ.Д.02 

  

• на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4); 

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.09. 06, 21, 35, 37, 50-52 

• готувати звіти про особисту виробничу діяльність; 

3.ПФ.С.13 

3.ПФ.С.13.ЗП.О.35 

• вести медичну документацію щодо пацієнта та обслуговуваного контингенту. 

3.ПФ.С.13.ЗП.О.36 

 

Начальник Управління
освіти і науки
 

 
О. П. Волосовець
 

 

Переліки типових задач діяльності та умінь, що перевіряються на практично-орієнтованому державному іспиті зі спеціальності 7.110105 "медико-профілактична справа".

З терапевтичного профілю (дисципліна: внутрішні, професійні та інфекційні хвороби)

Частина 

Типова задача діяльності та уміння, що перевіряються 

Шифри згідно з додатком А ОКХ 

Задачі 

Уміння 

Перша 

Робота в умовах лікувальної установи, наближених до професійної діяльності, - робота з хворим: 

  

  

• збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (у тому числі професійний анамнез); 

3.ПФ.С.01 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 

• збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної та молочних залоз); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 

• обстежувати стан серцево-судинної системи (огляд та пальпація ділянки серця та поверхневих судин, визначення перкуторних меж серця та судин, аускультація серця та судин); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 

• обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки та верхніх дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.05 

• обстежувати стан органів черевної порожнини (огляд живота, пальпація та перкусія кишок, шлунка, печінки, селезінки, пальпація підшлункової залози, нирок, органів малого таза, пальцеве дослідження прямої кишки); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.06 

• обстежувати стан кістково-м'язового апарату (огляд та пальпація); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.07 

  

• виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1); 

1.ПФ.Д.01 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01. 01-51 

• поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02. 01-103 

• призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03. 01-103 

• здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04. 01-103 

• поставити попередній клінічний діагноз (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05. 01-103 

  

• визначати характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.03 

3.ПФ.С.03.ЗР.Р.11. 01-103 

  

• визначати принципи лікування захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.04 

3.ПФ.С.04.ЗР.Р.12. 01-103 

  

• визначити необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.05 

3.ПФ.С.05.ЗР.Р.13. 01-103 

  

• визначити необхідну дієту при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.06 

3.ПФ.С.06.ЗР.Р.14. 01-103 

  

• визначення тактики обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду; 

3.ПФ.С.07 

3.ПФ.С.07.ПР.О.15 

  

• вести медичну документацію щодо пацієнта. 

3.ПФ.С.14 

3.ПФ.С.13.ЗП.Р.39 

Друга 

Уміння та практичні навички:
а) вирішення ситуаційних задач із:
 

  

  

  

• діагностики невідкладних станів (за списком 3); 

1.ПФ.Е.02 

1.ПФ.Е.02.ПР.Р.06. 02-03, 05-11, 13, 15-21, 27 

• визначення тактики надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.09 

3.ПФ.С.09.ПР.Н.24. 02-03, 05-11, 13, 15-21, 27 

• надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.10 

3.ПФ.С.10.ПР.Н.25. 02-03, 05-11, 13, 15-21, 27 

• на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4);  

3.ПФ.Д.02 

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.09. 01-16, 18, 25-26, 28-44, 46, 49-51, 53-55 

  

б) виконання медичних маніпуляцій (за списком 5). 

3.ПФ.С.11 

3.ПФ.С.11.ПП.Н.26. 01, 02, 06, 08, 09 

З акушерсько-гінекологічного профілю (дисципліна: акушерство і гінекологія)

Частина 

Типова задача діяльності та уміння, що перевіряються 

Шифри згідно з додатком А ОКХ 

Задачі 

Уміння 

Перша 

Робота в умовах лікувальної установи, наближених до професійної діяльності, - робота з хворим: 

3.ПФ.С.01 

  

• збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (у тому числі професійний анамнез); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 

• збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної та молочних залоз); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 

• обстежувати стан серцево-судинної системи (огляд та пальпація ділянки серця та поверхневих судин, визначення перкуторних меж серця та судин, аускультація серця та судин); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 

• обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки та верхніх дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.05 

• обстежувати стан органів черевної порожнини (огляд живота, пальпація та перкусія кишок, шлунка, печінки, селезінки, пальпація підшлункової залози, нирок, органів малого таза, пальцеве дослідження прямої кишки); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.06 

• обстежувати стан кістково-м'язового апарату (огляд та пальпація); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.07 

• оцінювати стан внутрішньоутробного розвитку плоду за даними розрахунку маси плоду та аускультації його серцебиття; 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.09 

• виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1);

1.ПФ.Д.01 
 
 
 
 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01. 01-51

• поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2);  

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02. 236-260  

• призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03. 236-260 

• здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04. 236-260 

• поставити попередній клінічний діагноз (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05. 236-260 

• визначати характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.03 

3.ПФ.С.03.ЗР.Р.11. 236-260 

• визначати принципи лікування захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.04 

3.ПФ.С.04.ЗР.Р.12. 236-260 

• визначити необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.05 

3.ПФ.С.05.ЗР.Р.13. 236-260  

• визначити необхідну дієту при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.06 

3.ПФ.С.06.ЗР.Р.14. 236-260 

• визначення тактики обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду; 

3.ПФ.С.07 

3.ПФ.С.07.ПР.О.15 

• оцінювати загальний стан вагітної, роділлі та породіллі, визначати строк вагітності; 

3.ПФ.С.08 

3.ПФ.С.08.ПР.Р.18 

• визначати тактику ведення пологів; 

3.ПФ.С.08.ПР.Р.19 

• оцінювати загальний стан новонародженого; 

3.ПФ.С.08.ПР.Р.20 

• оцінювати стан посліду; 

3.ПФ.С.08.ПР.Р.21 

• визначати стан інволюції матки; 

3.ПФ.С.08.ПР.Р.22 

• оцінювати стан лохій та лактації; 

3.ПФ.С.08.ПР.Р.23 

• вести медичну документацію щодо пацієнта. 

3.ПФ.С.14 

3.ПФ.С.13.ЗП.Р.39 

Друга 

Уміння та практичні навички:
а) вирішення ситуаційних задач із:
 

  

  

• діагностики невідкладних станів (за списком 3); 

1.ПФ.Е.02 

1.ПФ.Е.02.ПР.Р.06. 01, 23, 26, 27 

• визначення тактики надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.09 

3.ПФ.С.09.ПР.Н.24. 01, 23, 26, 27 

• надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.10 

3.ПФ.С.10.ПР.Н.25. 01, 23, 26, 27 

• на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4);  

3.ПФ.Д.02 

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.09. 04-05, 13, 33-34, 41, 56 

б) виконання медичних маніпуляцій (за списком 5). 

3.ПФ.С.11 

3.ПФ.С.11.ПП.Н.26. 11, 12, 15 

З педіатричного профілю (дисципліна: дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами)

Частина 

Типова задача діяльності та уміння, що перевіряються 

Шифри згідно з додатком А ОКХ 

Задачі 

Уміння 

Перша 

Робота в умовах лікувальної установи, наближених до професійної діяльності, - робота з хворим: 

3.ПФ.С.01 

  

• збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (у тому числі професійний анамнез); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 

• збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної та молочних залоз); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 

• обстежувати стан серцево-судинної системи (огляд та пальпація ділянки серця та поверхневих судин, визначення перкуторних меж серця та судин, аускультація серця та судин); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 

• обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки та верхніх дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.05 

• обстежувати стан органів черевної порожнини (огляд живота, пальпація та перкусія кишок, шлунка, печінки, селезінки, пальпація підшлункової залози, нирок, органів малого таза, пальцеве дослідження прямої кишки); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.06 

• обстежувати стан кістково-м'язового апарату (огляд та пальпація); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.07 

• оцінювати наявність нутрієнтного чи полінутрієнтного дефіциту; 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.08 

  

• виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1); 

1.ПФ.Д.01 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01. 01-51 

• поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02. 160-235 

• призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03. 160-235 

• здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04. 160-235 

• поставити попередній клінічний діагноз (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05. 160-235 

  

• визначати характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.03 

3.ПФ.С.03.ЗР.Р.11. 160-235 

  

• визначати принципи лікування захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.04 

3.ПФ.С.04.ЗР.Р.12. 160-235 

  

• визначити необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.05 

3.ПФ.С.05.ЗР.Р.13. 160-235 

  

• визначити необхідну дієту при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.06 

3.ПФ.С.06.ЗР.Р.14. 160-235 

  

• визначення тактики обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду; 

3.ПФ.С.07 

3.ПФ.С.07.ПР.О.15 

  

• вести медичну документацію щодо пацієнта. 

3.ПФ.С.14 

3.ПФ.С.13.ЗП.Р.39 

Друга 

Уміння та практичні навички:
а) вирішення ситуаційних задач із:
 

  

  

  

• діагностики невідкладних станів (за списком 3); 

1.ПФ.Е.02 

1.ПФ.Е.02.ПР.Р.06. 01, 03, 05-08, 16-20, 23 

• визначення тактики надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.09 

3.ПФ.С.09.ПР.Н.24. 01, 03, 05-08, 16-20, 23 

• надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.10 

3.ПФ.С.10.ПР.Н.25. 01, 03, 05-08, 16-20, 23 

• на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4);  

3.ПФ.Д.02 

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.09. 01, 04-16, 26, 28, 32-35, 38-41, 43-45, 49, 53-55 

б) виконання медичних маніпуляцій (за списком 5). 

3.ПФ.С.11 

3.ПФ.С.11.ПП.Н.26. 01, 02, 08 

З хірургічного профілю (дисципліна: хірургічні хвороби з дитячою хірургією)

Частина 

Типова задача діяльності та уміння, що перевіряються 

Шифри згідно з додатком А ОКХ 

Задачі 

Уміння 

Перша 

Робота в умовах лікувальної установи, наближених до професійної діяльності, - робота з хворим: 

3.ПФ.С.01 

  

• збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (у тому числі професійний анамнез); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 

• збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної та молочних залоз); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 

• обстежувати стан серцево-судинної системи (огляд та пальпація ділянки серця та поверхневих судин, визначення перкуторних меж серця та судин, аускультація серця та судин); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 

• обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки та верхніх дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.05 

• обстежувати стан органів черевної порожнини (огляд живота, пальпація та перкусія кишок, шлунка, печінки, селезінки, пальпація підшлункової залози, нирок, органів малого таза, пальцеве дослідження прямої кишки); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.06 

• обстежувати стан кістково-м'язового апарату (огляд та пальпація); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.07 

• виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1); 

1.ПФ.Д.01 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01. 01-51 

• поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02. 104-159 

• призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03. 104-159 

• здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01. ПР.Р.04. 104-159 

• поставити попередній клінічний діагноз (за списком 2); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05. 104-159 

• визначати характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.03 

3.ПФ.С.03.ЗР.Р.11. 104-159 

• визначати принципи лікування захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.04 

3.ПФ.С.04.ЗР.Р.12. 104-159 

• визначити необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.05 

3.ПФ.С.05.ЗР.Р.13. 104-159 

• визначити необхідну дієту при лікуванні захворювання (за списком 2); 

3.ПФ.С.06 

3.ПФ.С.06.ЗР.Р.14. 104-159 

• визначення тактики обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду; 

3.ПФ.С.07 

3.ПФ.С.07.ПР.О.15 

• вести медичну документацію щодо пацієнта. 

3.ПФ.С.14 

3.ПФ.С.13.ЗП.Р.39 

Друга 

Уміння та практичні навички:
а) вирішення ситуаційних задач із:
 

  

  

 
 
 
 
 

• діагностики невідкладних станів (за списком 3); 

1.ПФ.Е.02 

1.ПФ.Е.02.ПР.Р.06. 01, 03-07, 09, 12, 14-18, 22-25, 27 

• визначення тактики надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.09 

3.ПФ.С.09.ПР.Н.24. 01, 03-07, 09, 12, 14-18, 22-25, 27 

• надання екстреної медичної допомоги (за списком 3); 

3.ПФ.С.10 

3.ПФ.С.10.ПР.Н.25. 01, 03-07, 09, 12, 14-18, 22-25, 27

• на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень  оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4); 

3.ПФ.Д.02 

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.09. 07, 13-16, 19-21, 32-35, 41, 42-48, 50-51 

б) виконання медичних маніпуляцій (за списком 5).  

3.ПФ.С.11 

3.ПФ.С.11.ПП.Н.26. 01, 03-07, 10, 13, 14 

З медико-профілактичного профілю (дисципліна: загальна гігієна та екологія людини, соціальна медицина та організація охорони здоров'я)

Частина 

Типова задача діяльності та уміння, що перевіряються 

Шифри згідно з додатком А ОКХ 

Задачі 

Уміння 

Перша  

• планувати санітарно-профілактичні та санітарно-протиепідемічні заходи, спрямовані на профілактику інфекційних хвороб (за списком 2) 

2.ПФ.С.01 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.01. 77-103, 215-235 

  

Проводити: 

2.ПФ.С.02 

  

• виявлення і ранню діагностику інфекційних захворювань (N, за списком 2); 

2.ПФ.С.02.ПР.О.02 77-103, 215-235 

• первинні протиепідемічні заходи в осередку інфекційної хвороби.

2.ПФ.С.02.ПР.О.03 

Здійснювати епідеміологічний аналіз інфекційної захворюваності населення, виявляючи:  

 

• групи ризику; 

2.ПФ.С.02.ПР.О.04 

• території ризику; 

2.ПФ.С.02.ПР.О.05 

• час ризику; 

2.ПФ.С.02.ПР.О.06 

• фактори ризику. 

2.ПФ.С.02.ПР.О.07 

  

Здійснювати систему санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів щодо: 

2.ПФ.С.03 

  

• організації раціонального харчування, водопостачання; 

2.ПФ.С.03.ПР.О.08 

• профілактики харчових отруєнь; 

2.ПФ.С.03.ПР.О.09 

• режиму праці та відпочинку; 

2.ПФ.С.03.ПР.О.10 

• формування сприятливого житлового і виробничого середовища; 

2.ПФ.С.03.ПР.О.11 

• первинної профілактики захворювань і травм; 

2.ПФ.С.03.ПР.О.12 

• пропаганди здорового способу життя. 

2.ПФ.С.03.ПР.О.13 

Серед обслуговуваних контингентів: 

  

• визначати групи ризику серед населення; 

2.ПФ.С.03.ПР.О.14 

• формувати диспансерні групи; 

2.ПФ.С.03.ПР.О.15 

• формувати групи, що підлягають диспансерному нагляду (новонароджені, діти, підлітки, вагітні, представники професій, що мають проходити обов'язковий диспансерний огляд); 

2.ПФ.С.03.ПР.О.16 

• проводити аналіз професійної захворюваності; 

2.ПФ.С.03.ПР.О.17 

• встановлювати зв'язок між рівнем професійної захворюваності і умовами праці певного контингенту працюючих (за списком 2); 

2.ПФ.С.03.ПР.О.18. 

05, 12, 13, 17, 18, 37, 39, 63 

  

• розраховувати та призначати необхідний раціон харчування різним контингентам населення; 

3.ПФ.С.07 

3.ПФ.С.07.ЗП.О.17 

  

• здійснювати комплексне обстеження різних об'єктів; 

3.ПФ.С.12 

3.ПФ.С.12.ЗР.Н.27 

• встановлювати взаємозв'язок даних санітарно-профілактичної установи з існуючими нормативами та стандартами; 

3.ПФ.С.12.ПР.Н.28 

• визначати шкідливі, небезпечні та позитивні фактори навколишнього середовища; 

3.ПФ.С.12.ПР.Н.29 

  

• визначати негативні фактори навколишнього середовища; 

3.ПФ.С.13 

3.ПФ.С.13.ЗР.О.30 

• дати оцінку і прогноз стану здоров'я населення (рівень загальної, інфекційної, аліментарної, професійної захворюваності, стан фізичного розвитку окремих груп населення); 

3.ПФ.С.13.ЗР.Р.31 

• визначати наявність зв'язку між станом навколишнього середовища та станом здоров'я населення; 

3.ПФ.С.13.ПР.Р.32 

• на підставі цього зв'язку розробляти профілактичні заходи; 

3.ПФ.С.13.ПР.Р.33 

• виявляти групи ризику; 

3.ПФ.С.13.ПР.Р.34 

• виявляти території ризику; 

3.ПФ.С.13.ПР.Р.35 

• виявляти час ризику; 

3.ПФ.С.13.ПР.Р.36 

• виявляти фактори ризику; 

3.ПФ.С.13.ПР.Р.37 

  

• визначати джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

3.ПФ.С.15 

3.ПФ.С.15.ЗП.Р.40 

• отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; 

3.ПФ.С.15.ЗП.Р.41 

• обробляти та проаналізувати отриману інформацію. 

3.ПФ.С.15.ЗП.Р.42 

Друга 
  

Уміння та практичні навички: 

3.ПФ.Д.02 
  

  

• на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4);  

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.09. 06, 17, 22-24, 27, 52 

  
  

• готувати звіти про особисту виробничу діяльність; 

3.ПФ.С.14 
  

3.ПФ.С.14.ЗП.О.38 

• вести медичну документацію щодо пацієнта та обслуговуваного контингенту.  

3.ПФ.С.14.ЗП.О.39 

 

Начальник Управління
освіти і науки
 

 
О. П. Волосовець
 

 

Переліки типових задач діяльності та умінь, що перевіряються на практично-орієнтованому державному іспиті зі спеціальності 7.110106 "стоматологія".

Зі стоматологічного профілю (дисципліна: терапевтична стоматологія)

Частина 

Типова задача діяльності та уміння, що перевіряються 

Шифри згідно з додатком А ОКХ 

Задачі 

Уміння 

Перша 

Робота в умовах лікувальної установи, наближених до професійної діяльності, - робота з хворим: 

3.ПФ.С.01 

  

• збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (в т. ч. професійний анамнез) та дані про скарги з боку інших органів і систем; 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 

• збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної залози); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 

• оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта; 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.03 

• ретельно обстежувати стан органів щелепно-лицевої ділянки; 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 

• виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1); 

1.ПФ.Д.01 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01. 01-45 

• поставити найбільш вірогідний нозологічний або синдромний діагноз стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02. 01-27; 01-08 

• призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого на стоматологічні захворювання (за списками 2, 2.1); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03. 01-27; 01-08 

• здійснювати диференціальну діагностику стоматологічних захворювань (за списками 2, 2.1); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04. 01-27; 01-08 

• поставити попередній клінічний діагноз стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05. 01-27; 01-08 

  

• поставити остаточний клінічний діагноз (за списком 2.1); 

1.ПФ.Д.02 

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.06. 01-08 

• на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4); 

3.ПФ.Д.02 

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.05. 02-07, 09

• визначити характер лікування (консервативне, оперативне, комбіноване) стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1); 

3.ПФ.С.03 

3.ПФ.С.03.ПР.Р.06. 01-27; 01-08 

• визначити принципи лікування стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1); 

3.ПФ.С.04 

3.ПФ.С.04.ПР.Р.07. 01-27; 01-08 

• визначити необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні стоматологічних захворювань (за списками 2, 2.1); 

3.ПФ.С.05 

3.ПФ.С.05.ПР.Р.08. 01-27; 01-08 

• визначити необхідну дієту при лікуванні стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1); 

3.ПФ.С.06 

3.ПФ.С.06.ПР.Р.09. 01-27; 01-08 

• визначити тактику ведення стоматологічного хворого при соматичній патології (за списком 2.2); 

3.ПФ.С.07 

3.ПФ.С.07.ПР.Р.10. 01-24 

• проводити лікування основних стоматологічних захворювань (за списком 2.1); 

3.ПФ.С.09 

3.ПФ.С.09.ПР.Р.13. 01-08 

• визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду; 

3.ПФ.С.12 

3.ПФ.С.12.ПР.О.16 

• вести медичну документацію щодо пацієнта.  

3.ПФ.С.14 

3.ПФ.С.14.ЗП.Р.23 

Друга 

Уміння та практичні навички:
а) вирішення ситуаційних задач із:
 

  

  

  

• діагностування невідкладних станів; 

1.ПФ.Е.03 

1.ПФ.Е.03.ПР.Р.07. 03, 05, 12, 16, 17 

• визначення тактики надання екстреної медичної допомоги; 

3.ПФ.С.10 

3.ПФ.С.10.ПР.Н.14. 03, 05, 12, 16, 17 

• надання екстреної медичної допомоги;  

3.ПФ.С.11 

3.ПФ.С.11.ПР.Н.15. 03, 05, 12, 16, 17 

• формувати диспансерні групи хворих на стоматологічні захворювання; 

2.ПФ.С.01 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.01 

• формувати групи здорових людей, що підлягають диспансерному нагляду стоматолога; 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.02 

• призначати індивідуальні терміни диспансеризації у стоматолога; 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.03 

• планувати заходи для запобігання розповсюджуванню стоматологічних захворювань. 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.04 

  

Здійснювати епідеміологічний аналіз стоматологічної захворюваності населення, виявляючи: 

2.ПФ.С.02 

  

• групи ризику; 

2.ПФ.С.02.ПР.О.05 

• території ризику; 

2.ПФ.С.02.ПР.О.06 

• фактори ризику. 

2.ПФ.С.02.ПР.О.07 

Проводити заходи профілактики стоматологічних захворювань: 

  

• масової та індивідуальної; 

2.ПФ.С.02.ПП.О.08 

• загальної і локальної; 

2.ПФ.С.02.ПП.О.09 

• медикаментозної і немедикаментозної; 

2.ПФ.С.02.ПП.О.10 

• визначати негативні фактори навколишнього середовища; 

3.ПФ.С.13 

3.ПФ.С.13.ЗР.О.18 

• проаналізувати стан здоров'я певного контингенту; 

3.ПФ.С.13.ЗР.Р.19 

• визначати наявність зв'язку між станом навколишнього середовища та станом здоров'я певного контингенту; 

3.ПФ.С.13.ЗР.Р.20 

• розробляти профілактичні заходи;  

3.ПФ.С.13.ЗП.Р.21 

• визначати джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

3.ПФ.С.15 

3.ПФ.С.15.ЗП.Р.24 

• отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; 

3.ПФ.С.15.ЗП.Р.25 

• обробляти та аналізувати отриману інформацію; 

3.ПФ.С.15.ЗР.Р.26 

б) виконання маніпуляцій 

3.ПФ.С.08 

  

• виконувати медичні маніпуляції (за списком 5); 

3.ПФ.С.08.ПП.Н.11.05, 08, 10 

• виконувати стоматологічні маніпуляції (за списком 5.1). 

3.ПФ.С.08.ПП.Н.12. 02, 04, 05, 09, 11, 12, 18, 22, 28, 29, 32, 33, 35, 43 

Зі стоматологічного профілю (дисципліна: ортопедична стоматологія)

Частина 

Типова задача діяльності та уміння, що перевіряються 

Шифри згідно з додатком А ОКХ 

Задачі 

Уміння 

Перша 

Робота в умовах лікувальної установи, наближених до професійної діяльності, - робота з хворим: 

3.ПФ.С.01 

  

• збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (в т. ч. професійний анамнез) та дані про скарги з боку інших органів і систем; 

  

3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 

• збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної залози); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 

• оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта; 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.03 

• ретельно обстежувати стан органів щелепно-лицевої ділянки; 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 

• виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1); 

1.ПФ.Д.01 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01. 01-45 

• поставити найбільш вірогідний нозологічний або синдромний діагноз стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02. 68-71; 01-08, 15-16 

• призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого на стоматологічні захворювання (за списками 2, 2.1); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03. 68-71; 01-08, 15-16 

• здійснювати диференціальну діагностику стоматологічних захворювань (за списками 2, 2.1); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04. 68-71; 01-08, 15-16 

• поставити попередній клінічний діагноз стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05. 68-71; 01-08, 15-16 

• поставити остаточний клінічний діагноз (за списком 2.1); 

1.ПФ.Д.02 

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.06. 15-16 

• на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4); 

3.ПФ.Д.02 

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.05. 07 

• визначати характер лікування (консервативне, оперативне, комбіноване) стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1); 

3.ПФ.С.03 

3.ПФ.С.03.ПР.Р.06. 68-71; 01-08, 15-16 

• визначати принципи лікування стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1); 

3.ПФ.С.04 

3.ПФ.С.04.ПР.Р.07. 68-71; 01-08, 15-16 

• визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні стоматологічних захворювань (за списками 2, 2.1); 

3.ПФ.С.05 

3.ПФ.С.05.ПР.Р.08. 68-71; 01-08, 15-16 

• визначати необхідну дієту при лікуванні стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1); 

3.ПФ.С.06 

3.ПФ.С.06.ПР.Р.09. 68-71; 01-08, 15-16 

• визначати тактику ведення стоматологічного хворого при соматичній патології (за списком 2.2); 

3.ПФ.С.07 

3.ПФ.С.07.ПР.Р.10. 01-24 

• проводити лікування основних стоматологічних захворювань (за списком 2.1); 

3.ПФ.С.09 

3.ПФ.С.09.ПР.Р.13. 15-16 

• визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду; 

3.ПФ.С.12 

3.ПФ.С.12.ПР.О.16 

• вести медичну документацію щодо пацієнта. 

3.ПФ.С.14 

3.ПФ.С.14.ЗП.Р.23 

Друга 

Уміння та практичні навички:
а) вирішення ситуаційних задач із:
 

  

  

• діагностування невідкладних станів; 

1.ПФ.Е.03 

1.ПФ.Е.03.ПР.Р.07. 01, 02, 10, 11, 15 

• визначення тактики надання екстреної медичної допомоги; 

3.ПФ.С.10 

3.ПФ.С.10.ПР.Н.14. 01, 02, 10, 11, 15 

• надання екстреної медичної допомоги; 

3.ПФ.С.11 

3.ПФ.С.11.ПР.Н.15. 01, 02, 10, 11, 15 

• формувати диспансерні групи хворих на стоматологічні захворювання; 

2.ПФ.С.01 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.01 

• формувати групи здорових людей, що підлягають диспансерному нагляду стоматолога; 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.02 

• призначати індивідуальні терміни диспансеризації у стоматолога; 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.03 

• планувати заходи для запобігання розповсюджуванню стоматологічних захворювань. 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.04 

Здійснювати епідеміологічний аналіз стоматологічної захворюваності населення, виявляючи: 

2.ПФ.С.02 

  

• групи ризику; 

2.ПФ.С.02.ПР.О.05 

• території ризику; 

2.ПФ.С.02.ПР.О.06 

• фактори ризику. 

2.ПФ.С.02.ПР.О.07 

Проводити заходи профілактики стоматологічних захворювань:  

 

• масової та індивідуальної; 

2.ПФ.С.02.ПП.О.08 

• загальної і локальної; 

2.ПФ.С.02.ПП.О.09 

• медикаментозної і немедикаментозної; 

2.ПФ.С.02.ПП.О.10 

• визначати негативні фактори навколишнього середовища; 

3.ПФ.С.13 

3.ПФ.С.13.ЗР.О.18 

• проаналізувати стан здоров'я певного контингенту; 

3.ПФ.С.13.ЗР.Р.19 

• визначати наявність зв'язку між станом навколишнього середовища та станом здоров'я певного контингенту; 

3.ПФ.С.13.ЗР.Р.20 

• розробляти профілактичні заходи; 

3.ПФ.С.13.ЗП.Р.21 

• визначати джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

3.ПФ.С.15 

3.ПФ.С.15.ЗП.Р.24 

• отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; 

3.ПФ.С.15.ЗП.Р.25 

• обробляти та аналізувати отриману інформацію; 

3.ПФ.С.15.ЗР.Р.26 

б) виконання маніпуляцій 

3.ПФ.С.08 

  

• виконувати медичні маніпуляції (за списком 5); 

3.ПФ.С.08.ПП.Н.11. 02-06 

• виконувати стоматологічні маніпуляції (за списком 5.1). 

3.ПФ.С.08.ПП.Н.12.03, 04, 14, 19, 25-27, 31, 34, 41 

Зі стоматологічного профілю (дисципліна: дитяча стоматологія)

Частина 

Типова задача діяльності та уміння, що перевіряються 

Шифри згідно з додатком А ОКХ 

Задачі 

Уміння 

Перша 

Робота в умовах лікувальної установи, наближених до професійної діяльності, - робота з хворим: 

3.ПФ.С.01 

  

• збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (в т. ч. професійний анамнез) та дані про скарги з боку інших органів і систем; 

  

3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 

• збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної залози); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 

• оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта; 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.03 

• ретельно обстежувати стан органів щелепно-лицевої ділянки; 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 

• виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1); 

1.ПФ.Д.01 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01. 01-45 

• поставити найбільш вірогідний нозологічний або синдромний діагноз стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02. 28-50, 72-83; 01-11 

• призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого на стоматологічні захворювання (за списками 2, 2.1); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03. 28-50, 72-83; 01-11 

• здійснювати диференціальну діагностику стоматологічних захворювань (за списками 2, 2.1); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04. 28-50, 72-83; 01-11 

• поставити попередній клінічний діагноз стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05. 28-50, 72-83; 01-11 

• поставити остаточний клінічний діагноз (за списком 2.1); 

1.ПФ.Д.02 

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.06. 01-11 

• на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4); 

3.ПФ.Д.02 

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.05. 01-09 

• визначити характер лікування (консервативне, оперативне, комбіноване) стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1); 

3.ПФ.С.03 

3.ПФ.С.03.ПР.Р.06. 28-50, 72-83; 01-11 

• визначити принципи лікування стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1); 

3.ПФ.С.04 

3.ПФ.С.04.ПР.Р.07. 28-50, 72-83; 01-11 

• визначити необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні стоматологічних захворювань (за списками 2, 2.1); 

3.ПФ.С.05 

3.ПФ.С.05.ПР.Р.08. 28-50, 72-83; 01-11 

• визначити необхідну дієту при лікуванні стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1); 

3.ПФ.С.06 

3.ПФ.С.06.ПР.Р.09. 28-50, 72-83; 01-11 

• визначити тактику ведення стоматологічного хворого при соматичній патології (за списком 2.2); 

3.ПФ.С.07 

3.ПФ.С.07.ПР.Р.10. 01-24 

• проводити лікування основних стоматологічних захворювань (за списком 2.1); 

3.ПФ.С.09 

3.ПФ.С.09.ПР.Р.13. 01-11 

• визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду; 

3.ПФ.С.12 

3.ПФ.С.12.ПР.О.16 

• вести медичну документацію щодо пацієнта.  

3.ПФ.С.14 

3.ПФ.С.14.ЗП.Р.23 

Друга 

Уміння та практичні навички:
а) вирішення ситуаційних задач із:
 

  

  

• діагностування невідкладних станів; 

1.ПФ.Е.03 

1.ПФ.Е.03.ПР.Р.07. 01, 08, 13, 14, 18 

• визначення тактики надання екстреної медичної допомоги; 

3.ПФ.С.10 

3.ПФ.С.10.ПР.Н.14. 01, 08, 13, 14, 18 

• надання екстреної медичної допомоги; 

3.ПФ.С.11 

3.ПФ.С.11.ПР.Н.15. 01, 08, 13, 14, 18 

• формувати диспансерні групи хворих на стоматологічні захворювання; 

2.ПФ.С.01 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.01 

• формувати групи здорових людей, що підлягають диспансерному нагляду стоматолога; 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.02 

• призначати індивідуальні терміни диспансеризації у стоматолога; 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.03 

• планувати заходи для запобігання розповсюджуванню стоматологічних захворювань.  

2.ПФ.С.01.ЗР.О.04 

Здійснювати епідеміологічний аналіз стоматологічної захворюваності населення, виявляючи: 

2.ПФ.С.02 

  

• групи ризику; 

2.ПФ.С.02.ПР.О.05 

• території ризику; 

2.ПФ.С.02.ПР.О.06 

• фактори ризику.

2.ПФ.С.02.ПР.О.07 

Проводити заходи профілактики стоматологічних захворювань:  

 

• масової та індивідуальної; 

2.ПФ.С.02.ПП.О.08 

• загальної і локальної; 

2.ПФ.С.02.ПП.О.09 

• медикаментозної і немедикаментозної; 

2.ПФ.С.02.ПП.О.10 

• визначати негативні фактори навколишнього середовища; 

3.ПФ.С.13 

3.ПФ.С.13.ЗР.О.18 

• проаналізувати стан здоров'я певного контингенту; 

3.ПФ.С.13.ЗР.Р.19 

• визначати наявність зв'язку між станом навколишнього середовища та станом здоров'я певного контингенту; 

3.ПФ.С.13.ЗР.Р.20 

• розробляти профілактичні заходи; 

3.ПФ.С.13.ЗП.Р.21 

• визначати джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

3.ПФ.С.15 

3.ПФ.С.15.ЗП.Р.24 

• отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; 

3.ПФ.С.15.ЗП.Р.25 

• обробляти та аналізувати отриману інформацію; 

3.ПФ.С.15.ЗР.Р.26 

б) виконання маніпуляцій 

3.ПФ.С.08 

  

• виконувати медичні маніпуляції (за списком 5); 

3.ПФ.С.08.ПП.Н.11.01, 09 

• виконувати стоматологічні маніпуляції (за списком 5.1). 

3.ПФ.С.08.ПП.Н.12.02, 06, 08, 11, 16, 17, 23-24, 28-30, 32, 36, 40 

Зі стоматологічного профілю (дисципліна: хірургічна стоматологія)

Частина 

Типова задача діяльності та уміння, що перевіряються 

Шифри згідно з додатком А ОКХ 

Задачі 

Уміння 

Перша 

Робота в умовах лікувальної установи, наближених до професійної діяльності, - робота з хворим: 

3.ПФ.С.01 

  

• збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (в т. ч. професійний анамнез) та дані про скарги з боку інших органів і систем; 

  

3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 

• збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної залози); 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 

• оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта; 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.03 

• ретельно обстежувати стан органів щелепно-лицевої ділянки; 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 

• виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1); 

1.ПФ.Д.01 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01. 01-45 

• поставити найбільш вірогідний нозологічний або синдромний діагноз стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02. 51-65; 09-14 

• призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого на стоматологічні захворювання (за списками 2, 2.1); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03. 51-65; 09-14 

• здійснити диференціальну діагностику стоматологічних захворювань (за списками 2, 2.1); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04. 51-65; 09-14 

• поставити попередній клінічний діагноз стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1); 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05. 51-65; 09-14 

• поставити остаточний клінічний діагноз (за списком 2.1); 

1.ПФ.Д.02 

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.06. 09-14 

• на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4); 

3.ПФ.Д.02 

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.05. 01-09 

• визначати характер лікування (консервативне, оперативне, комбіноване) стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1); 

3.ПФ.С.03 

3.ПФ.С.03.ПР.Р.06. 51-65; 09-14 

• визначати принципи лікування стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1); 

3.ПФ.С.04  

3.ПФ.С.04.ПР.Р.07. 51-65; 09-14 

• визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні стоматологічних захворювань (за списками 2, 2.1); 

3.ПФ.С.05 

3.ПФ.С.05.ПР.Р.08. 51-65, 09-14 

• визначати необхідну дієту при лікуванні стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1); 

3.ПФ.С.06 

3.ПФ.С.06.ПР.Р.09. 51-65; 09-14 

• визначати тактику ведення стоматологічного хворого при соматичній патології (за списком 2.2); 

3.ПФ.С.07 

3.ПФ.С.07.ПР.Р.10. 01-24 

• проводити лікування основних стоматологічних захворювань (за списком 2.1); 

3.ПФ.С.09 

3.ПФ.С.09.ПР.Р.13. 09-14 

• визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду; 

3.ПФ.С.12 

3.ПФ.С.12.ПР.О.16 

• вести медичну документацію щодо пацієнта. 

3.ПФ.С.14 

3.ПФ.С.14.ЗП.Р.23 

Друга 

Уміння та практичні навички:
а) вирішення ситуаційних задач із:
 

  

  

• діагностування невідкладних станів; 

1.ПФ.Е.03 

1.ПФ.Е.03.ПР.Р.07. 04, 06, 07, 09, 19 

• визначення тактики надання екстреної медичної допомоги; 

3.ПФ.С.10 

3.ПФ.С.10.ПР.Н.14. 04, 06, 07, 09, 19 

• надання екстреної медичної допомоги; 

3.ПФ.С.11 

3.ПФ.С.11.ПР.Н.15. 04, 06, 07, 09, 19 

• формувати диспансерні групи хворих на стоматологічні захворювання; 

2.ПФ.С.01 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.01 

• формувати групи здорових людей, що підлягають диспансерному нагляду стоматолога; 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.02 

• призначати індивідуальні терміни диспансеризації у стоматолога; 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.03 

• планувати заходи для запобігання розповсюджуванню стоматологічних захворювань. 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.04 

Здійснювати епідеміологічний аналіз стоматологічної захворюваності населення, виявляючи: 

2.ПФ.С.02 

  

• групи ризику; 

2.ПФ.С.02.ПР.О.05 

• території ризику; 

2.ПФ.С.02.ПР.О.06 

• фактори ризику. 

2.ПФ.С.02.ПР.О.07 

Проводити заходи профілактики стоматологічних захворювань: 

  

• масової та індивідуальної; 

2.ПФ.С.02.ПП.О.08 

• загальної і локальної; 

2.ПФ.С.02.ПП.О.09 

• медикаментозної і немедикаментозної; 

2.ПФ.С.02.ПП.О.10 

• визначати негативні фактори навколишнього середовища; 

3.ПФ.С.13 

3.ПФ.С.13.ЗР.О.18 

• проаналізувати стан здоров'я певного контингенту; 

3.ПФ.С.13.ЗР.Р.19 

• визначати наявність зв'язку між станом навколишнього середовища та стан здоров'я певного контингенту; 

3.ПФ.С.13.ЗР.Р.20 

• розробляти профілактичні заходи; 

3.ПФ.С.13.3П.Р.21 

• визначати джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

3.ПФ.С.15 

3.ПФ.С.15.3П.Р.24 

отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; 

3.ПФ.С.15.3П.Р.25 

• обробляти та аналізувати отриману інформацію; 

3.ПФ.С.15.ЗР.Р.26 

б) виконання маніпуляцій 

3.ПФ.С.08 

  

• виконувати медичні маніпуляції (за списком 5); 

3.ПФ.С.08.ПП.Н.11.04, 06, 07, 09, 19 

• виконувати стоматологічні маніпуляції (за списком 5.1). 

3.ПФ.С.08.ПП.Н.12.01, 04, 07, 10, 13, 15, 20-21, 37-40, 42 

 

Начальник Управління
освіти і науки
 

 
О. П. Волосовець
 

 

ПРОТОКОЛИ
практично-орієнтованого державного іспиту зі спеціальностей 7.110101 "лікувальна справа", 7.110104 "педіатрія" і 7.110105 "медико-профілактична справа".

МОЗ України
<Назва ВНЗ>

ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

ПРОТОКОЛ
проведення та оцінювання першої частини іспиту з клінічних дисциплін (робота з хворим) з <назва навчальної дисципліни> АБО з комплексного державного іспиту

Прізвище, ім'я, по батькові студента ______________________________

Факультет _____________________________ N групи _______________

Дата ___________________________

N
з/п 

Типові задачі діяльності і уміння, що перевіряються 

Бали 

Збирання скарг, анамнезу захворювання та життя. 

  

Огляд пацієнта, збирання інформації про загальний стан пацієнта та його оцінка. 

  

Фізікальне обстеження серцево-судинної системи. 

  

Фізікальне обстеження органів дихання. 

  

Фізікальне обстеження черевної порожнини (системи травлення та сечостатевої системи). 

  

Фізікальне обстеження кістково-м'язової системи. 

  

Виділення провідного синдрому, постановка найбільш вірогідного або синдромного діагнозу. 

  

Складання плану обстеження. 

  

Оцінювання результатів лабораторних та інтерпретування результатів інструментальних методів дослідження (мінімум 5 досліджень хворого, з яким працює студент). 

  

10 

Внутрішньосиндромна диференційна діагностика (оцінюється балами "1" та "0"). 

  

11 

Попередній клінічний діагноз (оцінюється балами "1" та "0"). 

  

12 

Визначення принципів лікування та тактики ведення хворого, у т. ч. необхідного режиму праці та відпочинку, дієти. 

  

13 

Визначення прогнозу та заходів профілактики у даного хворого.  

  

14 

Ведення медичної документації щодо хворого. 

  

15 

Типова задача (уміння), що перевіряється за вибором ВНЗ. 

  

  

СЕРЕДНІЙ БАЛ 

  

Виконання типових задач діяльності і умінь оцінюється балами "1", "0,5" та "0" (крім N 10, 11).

Екзаменатори, члени ДЕК:

_____________________
(П. І. Б.) 

________________
(підпис) 

  

____________________
(П. І. Б.) 

________________
(підпис) 

 

МОЗ України
<Назва ВНЗ>

ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

ПРОТОКОЛ
проведення та оцінювання другої частини іспиту з клінічних дисциплін (робота з хворим) з <назва навчальної дисципліни> АБО з комплексного державного іспиту

Прізвище, ім'я, по батькові студента ______________________________

Факультет _____________________________ N групи _______________

Дата ___________________________

N
з/п 

Ситуаційна задача, основні уміння і навички 

Бали 

Діагностування невідкладного стану (ситуаційна задача 1) 

 

Визначення тактики і надання екстреної медичної допомоги (ситуаційна задача 2) 

 

Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень (ситуаційна задача 3) 

 

Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень (ситуаційна задача 4) 

 

Виконання 1-ї медичної маніпуляції 

 

Виконання 2-ї медичної маніпуляції 

 

Виконання 3-ї медичної маніпуляції 

 

Виконання 4-ї медичної маніпуляції 

 

Виконання 5-ї медичної маніпуляції 

 

10 

Типова задача (уміння), що перевіряється за вибором ВНЗ 

 

 

СЕРЕДНІЙ БАЛ 

 

Виконання ситуаційних задач, основних умінь і навичок оцінюється балами "1" та "0".

Екзаменатори, члени ДЕК:

_____________________
(П. І. Б.) 

________________
(підпис) 

  

____________________
(П. І. Б.) 

________________
(підпис) 

 

МОЗ України
<Назва ВНЗ>

ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

ПРОТОКОЛ
проведення та оцінювання першої частини іспиту з гігієнічних дисциплін (вирішення ситуаційних задач) АБО з комплексного державного іспиту

Прізвище, ім'я, по батькові студента ______________________________

Факультет _____________________________ N групи _______________

Дата ___________________________

З гігієни та екології людини. Ситуаційна задача N ___________

N
з/п 

Етапи вирішення ситуаційної задачі 

Бали 

Гігієнічна оцінка ситуації (у т. ч. епідемічний аналіз захворюваності) 

 

Встановлення факторів ризику для здоров'я індивідуума (колективу) 

 

Прогнозування наслідків дії факторів ризику на стан здоров'я індивідуума (колективу) 

 

Планування та обґрунтування гігієнічних, профілактично-оздоровчих та реабілітаційних заходів (у т. ч. заходів щодо запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань) 

 

Вміння, що перевіряється за вибором ВНЗ 

 

З соціальної медицини та організації охорони здоров'я. Ситуаційна задача N ____ 

N
з/п 

Етапи вирішення ситуаційної задачі 

Бали 

Визначення джерела та/або місця знаходження інформації, використаної в ситуаційній задачі 

 

Проведення статистичної обробки даних 

 

3  

Аналіз стану здоров'я певного контингенту, що вивчається 

 

Виявлення діючих факторів 

 

Обґрунтування дій з покращання (оптимізації) досліджуваного явища та розробка профілактичних заходів. 

 

Вміння, що перевіряється за вибором ВНЗ 

 

 

СЕРЕДНІЙ БАЛ (усіх вищенаведених балів) 

 

Виконання станів вирішення ситуаційних задач оцінюється балами "1", "0,5" та "0".

Екзаменатори, члени ДЕК:

_____________________
(П. І. Б.) 

________________
(підпис) 

  

____________________
(П. І. Б.) 

________________
(підпис) 

 

МОЗ України
<Назва ВНЗ>

ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

ПРОТОКОЛ
проведення та оцінювання другої частини іспиту з гігієнічних дисциплін (вирішення ситуаційних задач) АБО з комплексного державного іспиту

Прізвище, ім'я, по батькові студента ______________________________

Факультет _____________________________ N групи _______________

Дата ___________________________

N
з/п 

Ситуаційна задача, основні уміння і навички 

Бали 

Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень (ситуаційна задача 1) 

 

Складання річного звіту 

 

Ведення медичної документації щодо пацієнта та обслугованого контингенту 

 

Типова задача (уміння), що перевіряється за вибором ВНЗ 

 

 

СЕРЕДНІЙ БАЛ 

 

Виконання ситуаційних задач, основних умінь і навичок оцінюється балами "1" та "0".

Екзаменатори, члени ДЕК:

_____________________
(П. І. Б.) 

________________
(підпис) 

  

____________________
(П. І. Б.) 

________________
(підпис) 

 

Начальник Управління
освіти і науки
 

 
О. П. Волосовець
 

 

ПРОТОКОЛИ
практично-орієнтованого державного іспиту зі спеціальності 7.110106 "стоматологія".

МОЗ України
<Назва ВНЗ>

ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

ПРОТОКОЛ
проведення та оцінювання першої частини іспиту (робота зі стоматологічним хворим) з (назва навчальної дисципліни) АБО з комплексного державного іспиту

Прізвище, ім'я, по батькові студента ______________________________

Факультет _____________________________ N групи _______________

Дата ___________________________

N
з/п 

Типові задачі діяльності і уміння, що перевіряються 

Бали 

Збирання скарг, анамнезу захворювання та життя.  

 

Огляд пацієнта, збирання інформації про загальний стан пацієнта та його оцінка. 

 

Об'єктивне обстеження щелепно-лицевої ділянки та органів порожнини рота. 

 

Виділення провідного синдрому, постановка найбільш вірогідного або синдромного діагнозу. 

 

Складання плану обстеження. 

 

Оцінювання результатів інструментальних та додаткових методів дослідження (мінімум 3 дослідження хворого, з яким працює студент). 

 

Внутрішньосиндромна диференційна діагностика (оцінюється балами "1" та "0"). 

 

Встановлення та обґрунтування попереднього або остаточного клінічного діагнозу (оцінюється балами "1" та "0"). 

 

Визначення принципів лікування та тактики ведення хворого, у т. ч. необхідного режиму праці та відпочинку, дієти, вибір конструкції протезу. 

 

10 

Проведення лікування. 

 

11 

Визначення прогнозу та заходів профілактики у даного хворого. 

 

12 

Ведення медичної документації щодо стоматологічного хворого. 

 

13 

Типова задача (уміння), що перевіряється за вибором ВНЗ. 

 

 

СЕРЕДНІЙ БАЛ 

 

Виконання типових задач діяльності і умінь оцінюється балами "1", "0,5" та "0" (крім N 7, 8).

Екзаменатори, члени ДЕК:

_____________________
(П. І. Б.) 

________________
(підпис) 

  

____________________
(П. І. Б.) 

________________
(підпис) 

 

МОЗ України
<Назва ВНЗ>

ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

ПРОТОКОЛ
проведення та оцінювання другої частини іспиту (робота зі стоматологічним хворим) з (назва навчальної дисципліни) АБО з комплексного державного іспиту

Прізвище, ім'я, по батькові студента ______________________________

Факультет _____________________________ N групи _______________

Дата ___________________________

N
з/п 

Ситуаційна задача, основні уміння і навички 

Бали 

  

Діагностування невідкладного стану (ситуаційна задача 1) 

  

Визначення тактики і надання екстреної медичної допомоги (ситуаційна задача 2) 

  

Планування заходів первинної та вторинної профілактики стоматологічних захворювань та/або епіданаліз стоматологічної захворюваності та/або аналіз впливу факторів навколишнього середовища (ситуаційна задача 3) 

  

Виконання 1-ї медичної маніпуляції 

  

Виконання 2-ї медичної маніпуляції 

  

Виконання 1-ї стоматологічної маніпуляції 

  

Виконання 2-ї стоматологічної маніпуляції 

  

Виконання 3-ї стоматологічної маніпуляції 

  

Виконання 4-ї стоматологічної маніпуляції 

  

10 

Виконання 5-ї стоматологічної маніпуляції 

  

11 

Типова задача (уміння), що перевіряється за вибором ВНЗ 

  

  

СЕРЕДНІЙ БАЛ 

  

Виконання ситуаційних задач, основних умінь і навичок оцінюється балами "1" та "0".

Екзаменатори, члени ДЕК:

_____________________
(П. І. Б.) 

________________
(підпис) 

  

____________________
(П. І. Б.) 

________________
(підпис) 

 

Начальник Управління
освіти і науки
 

 
О. П. Волосовець
 

Опрос