Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об экспертных комиссиях по вопросам государственной тайны

СБУ
Положение, Приказ от 14.12.2004 № 696
Утратил силу

Про затвердження Положення про експертні комісії з питань державної таємниці

Наказ Служби безпеки України
від 14 грудня 2004 року N 696

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 січня 2005 р. за N 8/10288

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Служби безпеки України
від 6 квітня 2011 року N 131)

Відповідно до Законів України "Про інформацію", "Про державну таємницю", "Про Службу безпеки України", інших нормативно-правових актів про державну таємницю та з метою врегулювання загальних засад діяльності експертних комісій з питань державної таємниці НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про експертні комісії з питань державної таємниці (додається).

2. Державним експертам з питань таємниць, керівникам органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій під час організації роботи експертних комісій з питань державної таємниці керуватися цим наказом.

3. З наказом ознайомити керівний та в частині, що стосується, особовий склад Служби безпеки України.

4. Начальнику Управління охорони і контррозвідувального захисту державної таємниці забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Голова Служби 

І. Смешко 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про експертні комісії з питань державної таємниці

1. Це Положення відповідно до Законів України "Про інформацію", "Про державну таємницю", інших нормативно-правових актів у сфері охорони державної таємниці визначає завдання та загальні засади діяльності експертних комісій, що створюються в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, визначених у статті 3 Закону України "Про державну таємницю" (далі - підприємства, установи, організації), які провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, та тих експертних комісій, що створюються для забезпечення діяльності державних експертів з питань таємниць.

2. Експертні комісії створюються за рішенням державних експертів з питань таємниць, керівників підприємств, установ, організацій, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, з метою:

сприяння виконанню державними експертами з питань таємниць, керівниками підприємств, установ, організацій покладених на них завдань у сфері охорони державної таємниці;

забезпечення вимог законодавства під час провадження підприємством, установою, організацією діяльності, пов'язаної з державною таємницею;

запобігання розголошенню відомостей, що становлять державну таємницю.

3. Експертні комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про інформацію", "Про державну таємницю", іншими нормативно-правовими актами, Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, розгорнутими переліками відомостей, що становлять державну таємницю, та цим Положенням.

4. Основним завданням експертних комісій, які створюються державними експертами з питань таємниць, є розгляд матеріалів та підготовка пропозицій про:

віднесення інформації до державної таємниці, продовження терміну дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці та скасування рішення про віднесення інформації до державної таємниці;

визначення та зміну ступеня секретності інформації, віднесеної до державної таємниці.

5. Основними завданнями експертних комісій, які створюються на підприємствах, в установах і організаціях, є:

підготовка пропозицій про віднесення інформації до державної таємниці, визначення ступеня секретності науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних робіт та їх складових частин, а також відомостей, які містяться в документах та інших матеріальних носіях інформації, підготовка проектів рішень про зміну чи скасування грифів секретності, наданих матеріальним носіям секретної інформації;

проведення експертної оцінки документів, інших матеріальних носіїв інформації, які плануються для передачі іноземним делегаціям, групам чи окремим іноземцям під час здійснення міжнародного співробітництва та тих, що передбачається використовувати працівниками підприємства, установи, організації у закордонних відрядженнях (текстові чи технічні документи, відео-, аудіо-, аудіовізуальні матеріали тощо), а також матеріалів, які готуються для публікації у друкованих виданнях, передачі на телебаченні та радіо, оголошенні на міжнародних, зарубіжних і відкритих загальнодержавних з'їздах, конференціях, нарадах, симпозіумах, публічного захисту дисертацій, демонстрації в кінофільмах, відеофільмах, діафільмах, діапозитивах та слайд-фільмах, експонування в музеях, на виставках, ярмарках, депонування рукописів тощо (далі - відкрите опублікування); 

визначення фактичної обізнаності громадян у відомостях, що становлять державну таємницю, яким було надано допуск та доступ до державної таємниці в порядку, установленому законодавством, та які порушили клопотання про виїзд на постійне проживання в іноземну державу;

проведення експертизи цінності документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації з метою їх відбору для передачі до секретних архівних підрозділів на зберігання або для знищення;

надання пропозицій щодо підготовки номенклатури секретних справ, а також інші завдання, визначені законодавством.

6. До складу експертних комісій включаються найбільш кваліфіковані фахівці підприємств, установ, організацій, яким надано допуск до державної таємниці відповідної форми, а також фахівці РСО.

У разі потреби, для проведення експертизи можуть залучатися фахівці інших підприємств, установ, організацій за наявності письмової згоди їх керівників.

7. Загальна чисельність членів експертної комісії повинна становити не менше ніж три особи. Персональний склад експертної комісії затверджується державним експертом з питань таємниць, керівником підприємства, установи, організації.

8. Голова експертної комісії організовує роботу комісії та забезпечує для цього необхідні умови.

Секретар експертної комісії за вказівками голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, акти, описи, готує проекти рішень, актів та висновків.

9. Основною формою роботи експертних комісій є засідання, необхідність проведення якого та перелік питань для розгляду визначає голова комісії. Він завчасно призначає доповідача з членів комісії для розгляду окремого питання та забезпечує можливість висловити свою думку всім присутнім на засіданні членам комісії.

10. Засідання експертної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів ухвальним є голос голови експертної комісії.

11. За результатами розгляду на засіданні поданих на експертизу документів, інших матеріальних носіїв інформації експертною комісією приймається рішення, яке оформляється протоколом за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

У протоколі фіксуються питання для обговорення та їх результати, запитання, зауваження та пропозиції членів експертної комісії.

Кожен член комісії має право внести до протоколу свою особисту думку щодо питання, яке розглядалося на засіданні.

Протокол підписується головою та присутніми на засіданні членами експертної комісії.

12. Експертна комісія має право:

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів підприємства, установи, організації, інших підприємств, установ, організацій та громадян інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

надавати державному експерту з питань таємниць, керівнику підприємства, установи, організації пропозиції щодо вдосконалення системи охорони державної таємниці.

13. Якщо експертиза документів, інших матеріальних носіїв інформації проводилася у зв'язку з підготовкою їх для відкритого опублікування або із запланованою передачею матеріалів іноземним делегаціям, групам чи окремим іноземцям, використанням матеріальних носіїв інформації працівниками підприємства, установи, організації у закордонному відрядженні, крім протоколу, також складається акт експертизи за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

В акті експертизи викладається перелік документів, інших матеріальних носіїв інформації, які подані для експертизи, та висновок про наявність чи відсутність у них секретної інформації.

У разі наявності такої інформації в акті експертизи зазначаються, які саме відомості становлять державну таємницю, з посиланням на статті Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, пункти розгорнутих переліків відомостей, що становлять державну таємницю, та, у разі необхідності, їх стислий зміст, а також робляться посилання на сторінки, пункти, абзаци, речення тощо, у яких вони містяться.

При відсутності в документах, інших матеріальних носіях інформації, яка становить державну таємницю, відповідно до встановленого порядку проводиться подальша оцінка цих носіїв інформації щодо наявності в них конфіденційної інформації, що є власністю держави, та згідно з вимогами законодавства готуються пропозиції щодо їх використання.

14. Гриф обмеження доступу протоколу та акта експертизи встановлюється відповідно до вимог законодавства.

15. Державні експерти з питань таємниць та керівники підприємств, установ, організацій повинні здійснювати контроль за дотриманням членами експертних комісій вимог чинного законодавства про державну таємницю.

16. Методичне забезпечення роботи експертних комісій здійснює Служба безпеки України.

 

Начальник Управління охорони і
контррозвідувального захисту
державної таємниці СБУ
 

 
 
І. Божков
 

 

ПРОТОКОЛ N ___

Присутні: 

  

Голова комісії 

______________________
     (прізвище та ініціали) 

Секретар 

___________________
     (прізвище та ініціали) 

Члени комісії: 

___________________
     (прізвище та ініціали)
___________________
     (прізвище та ініціали)
___________________
     (прізвище та ініціали) 

Доповідач: 

___________________
     (прізвище та ініціали) 

Питання, які розглядалися:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Вирішили: ____________________________________________________________________________

Пропозиції та зауваження до протоколу
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Голова комісії 

____________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

Секретар 

____________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії: 

____________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

  

____________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

  

____________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________________
(посада керівника підприємства, установи й організації) 

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

АКТ ЕКСПЕРТИЗИ

        Експертна комісія ___________________________________________________________ у складі
                                                                                  (найменування підприємства, установи, організації)
 
____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (посада, прізвище та ініціали)
____________________________________________________________________________________
розглянула __________________________________________________________________________
                                          (вид та стислий зміст документа, іншого матеріального носія інформації, номер, дата реєстрації)
____________________________________________________________________________________

        Зробила висновок: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Голова комісії 

____________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії: 

____________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

  

____________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

  

____________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

____________

Опрос