Идет загрузка документа (1741 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке составления и опубликования финансовой отчетности банков Украины

Национальный банк
Постановление, Инструкция от 07.12.2004 № 598
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

Постанова Правління Національного банку України
від 7 грудня 2004 року N 598

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2004 р. за N 1660/10259

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 31 серпня 2005 року N 322
,
 від 21 грудня 2005 року N 484
,
 від 13 березня 2006 року N 82
,
 від 13 грудня 2006 року N 458

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 19 грудня 2008 року N 438)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статей 69, 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та з метою забезпечення реальної фінансової звітності, що подається банками Національному банку України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (далі - Інструкція), що додається.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (В. І. Ричаківська) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва та використання в роботі.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 05.10.2001 N 422 "Про затвердження Інструкції про консолідацію фінансової звітності банків України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 968/6159;

постанову Правління Національного банку України від 12.11.2002 N 431 "Про затвердження Інструкції про складання проміжної (квартальної) фінансової звітності банків України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 27.11.2002 за N 922/7210;

постанову Правління Національного банку України від 20.08.2003 N 354 "Про затвердження Змін до Інструкції про складання проміжної (квартальної) фінансової звітності банків України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 08.09.2003 за N 774/8095;

постанову Правління Національного банку України від 03.12.2003 N 518 "Про затвердження Інструкції про порядок складання річного фінансового звіту в банках України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.12.2003 за N 1214/8535;

постанову Правління Національного банку України від 03.12.2003 N 519 "Про затвердження Змін до Інструкції про консолідацію фінансової звітності банків України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26.12.2003 за N 1239/8560;

постанову Правління Національного банку України від 19.05.2004 N 225 "Про затвердження Змін до Інструкції про складання проміжної (квартальної) фінансової звітності банків України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02.06.2004 за N 690/9289.

4. Генеральному економічному департаменту (І. А. Шумило) не пізніше ніж у десятиденний строк після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України забезпечити оприлюднення Інструкції на офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. П. Яценюк 

 

Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

Розділ I. Загальні положення

Глава 1. Основні засади

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і ґрунтується на основних вимогах щодо розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

1.2. Ця Інструкція визначає:

склад фінансової звітності;

зразки форм фінансової звітності;

порядок, періодичність складання та вимоги до розкриття інформації у фінансовій звітності;

порядок подання до Національного банку та оприлюднення фінансової звітності.

1.3. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів банку, материнського банку та учасників консолідованої групи як єдиної економічної одиниці.

1.4. Складання фінансової звітності банків здійснюється відповідно до вимог цієї Інструкції та міжнародних стандартів фінансової звітності.

(главу 1 розділу I доповнено новим пунктом 1.4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458,
 у зв'язку з цим пункти 1.4 - 1.13 уважати відповідно пунктами 1.5 - 1.14)

1.5. Фінансову звітність банки складають та подають до Національного банку в грошовій одиниці України (у тисячах гривень). Порядок складання і подання фінансової звітності відокремленими структурними підрозділами та учасниками консолідованої групи банк (материнський банк) визначає самостійно.

Усі форми фінансової звітності (уключаючи й примітки до них) подаються порівняно з попереднім роком (за певний період).

Вихідні залишки фінансової звітності за попередній період є вхідними залишками фінансової звітності за звітний період.

(пункт 1.5 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом третім
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 21.12.2005 р. N 484,
 у зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим)

Показники фінансової звітності, які для визначення підсумків беруться із знаком "мінус", у звітності на паперових носіях зазначаються в дужках.

1.6. Фінансова звітність банку складається на підставі даних бухгалтерського обліку банку з урахуванням коригуючих проводок щодо подій, які коригують дані після дати балансу за певний період.

Фінансова звітність формується банками на підставі показників файлів 02, 25, А4, 81.

Суттєва інформація розкривається як окрема стаття фінансових звітів або приміток до них, а несуттєва - об'єднується із сумами, подібними за економічною сутністю чи функціями.

Кожний банк має зазначати у фінансовій звітності особливості щодо діяльності й обліку і за потребою створювати додаткові примітки. За видами операцій, які банк не здійснює, інформація не надається.

До кожної статті фінансових звітів слід робити перехресні посилання на будь-яку пов'язану з ними інформацію в примітках.

(пункт 1.6 глави 1 розділу I доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

1.7. У примітках статті "Інші" фінансової звітності інформація за активами, зобов'язаннями, доходами та витратами розкривається, якщо суми становлять понад 5 % від загальних сум згідно з їх категорією (активи, зобов'язання, доходи та витрати відповідно).

1.8. Залишки за контрактивними рахунками в активах і контрпасивними рахунками в пасивах включаються до розрахунку з протилежним знаком і зменшують відповідні статті за групами та розділами.

Рахунок, який за своєю характеристикою може мати як активний, так і пасивний залишок, але для розрахунку певної статті фінансової звітності використовується залишок за ним у згорнутому вигляді, у цій Інструкції зазначається так: номер рахунку (АП).

1.9. Статті фінансової звітності філій та представництв українських банків на території інших держав банк, що звітує, перераховує в національну валюту України аналогічно до здійснення перерахунку статей в іноземній валюті, зазначених безпосередньо в балансі самого банку.

1.10. Фінансову звітність підписують керівник та головний бухгалтер банку, а консолідовану - керівник та головний бухгалтер материнського банку.

Зазначені посадові особи підписують загальну інформацію про діяльність банку, кожну форму фінансової звітності та примітки, які не використовуються для заповнення статей форм звітів.

(пункт 1.10 глави 1 розділу I доповнено абзацом другим
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 21.12.2005 р. N 484)

1.11. Керівництво банку (материнського банку) несе відповідальність за перекручення фінансової звітності, порушення строків її подання та оприлюднення, а також її оприлюднення не в повному обсязі.

(пункт 1.11 глави 1 розділу I із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 21.12.2005 р. N 484)

1.12. Зразки форм фінансової звітності та порядок їх заповнення наведені в додатках до цієї Інструкції.

1.13. Зразки форм фінансової звітності та приміток до неї можуть змінюватися в межах вимог цієї Інструкції.

1.14. З метою відповідного відображення в бухгалтерському обліку операцій із завершення звітного року та проведення технологічних робіт, пов'язаних з початком нового звітного року, банки в перший робочий день нового року працюють без клієнтів.

Глава 2. Визначення термінів

2.1. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

активи - ресурси, контрольовані банком у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому;

антирозбавляюча потенційна проста акція - фінансовий інструмент або інший договір, конвертація якого (якої) у прості акції приведе до збільшення чистого прибутку (зменшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності в майбутньому;

власний капітал - частина в активах банку, що залишається після вирахування його зобов'язань;

внутрішньогрупові операції - операції між материнським банком та дочірньою компанією або між дочірніми компаніями однієї групи (наприклад, оренда майна, реалізація основних засобів і нематеріальних активів, надання кредитів, депозитів);

внутрішньогрупове сальдо - сальдо дебіторської заборгованості та зобов'язань на дату балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньогрупових операцій (наприклад, утворення та відображення в обліку материнського банку дебіторської заборгованості, а в обліку дочірньої компанії - кредиторської заборгованості за отримані матеріальні цінності);

географічний сегмент - це компонент бізнесу банку, який можна відокремити і який надає послуги у визначеному економічному середовищі, у якому ризики та прибутковість відрізняються від інших регіонів. Географічний сегмент у цій Інструкції - це відповідна країна;

(пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено терміном згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484)

господарська одиниця за межами України - небанківська дочірня компанія, асоційована компанія, дочірній банк, філія, представництво українського банку, які перебувають або ведуть діяльність за межами України;

грошові кошти - готівкові кошти в касі та депозити до запитання;

грошові потоки (рух коштів) - це надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів;

гудвіл при консолідації - перевищення вартості придбання над часткою материнського банку в справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання;

еквіваленти грошових коштів - це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості;

звітна дата - дата, на яку складається фінансова звітність, тобто квартальна за станом на кінець останнього дня кварталу, річна та консолідована на кінець останнього дня звітного року;

звітні сегменти - це сегмент діяльності або географічний сегмент, визначений банком, щодо якого має розкриватися в річній (консолідованій) фінансовій звітності інформація за сегментом;

(пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено терміном згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484)

збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати;

зобов'язання - заборгованість банку, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів банку, що втілюють у собі економічні вигоди;

інвестиційна діяльність - це придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів;

індекс інфляції - індекс споживчих цін, оприлюднений Державним комітетом статистики України;

(пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено терміном згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484)

індивідуальні звіти - звіти одного учасника консолідації (члена групи), що складені відповідно до вимог чинного законодавства України, яке регулює бухгалтерський облік та звітність в Україні;

коефіцієнт коригування - відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності;

(пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено терміном згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484)

консолідована група - це окрема економічна одиниця, неюридична особа, яка є сукупністю юридичних осіб, уключаючи головну банківську установу (материнський банк з урахуванням філій, представництв, відділень на території України і за кордоном) та учасників групи (асоційовані й дочірні компанії);

кумулятивний приріст інфляції - добуток річних індексів інфляції за певний період;

(пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено терміном згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484)

материнський банк - банк, що здійснює контроль за учасниками консолідованої групи, щодо яких виконуються певні умови, зазначені в додатку 1 до цієї Інструкції "Периметр консолідації";

монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, що отримуватимуться або сплачуватимуться у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів;

негативний гудвіл при консолідації - перевищення вартості частки материнського банку в справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань над вартістю придбання на дату придбання;

негрошові операції - операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів;

немонетарні статті - статті інші, ніж монетарні статті балансу;

непередбачене зобов'язання - це:

зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю; або

теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити;

(пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено терміном згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

нереалізовані прибутки та збитки від внутрішньогрупових операцій - прибутки та збитки, які виникають унаслідок внутрішньогрупових операцій (продажу товарів, продукції, виконання робіт, послуг тощо);

операційна діяльність - це основна діяльність банку, що дає дохід, а також інші види діяльності, що не є інвестиційними або фінансовими;

операція пов'язаних сторін - передавання активів або зобов'язань однією пов'язаною стороною іншим пов'язаним сторонам;

пакет консолідації - визначені материнським банком у процесі складання консолідованої фінансової звітності склад та форми уніфікованих фінансових звітів;

пов'язані сторони - сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано здійснює контроль над іншою або має суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною;

потенційна проста акція - фінансовий інструмент або інший договір, які дають право на отримання простих акцій;

потенційне право голосу - фінансові інструменти, потенціал яких (у разі їх виконання або конвертації) забезпечить материнському банку додаткове право голосу або зменшить право голосу іншої сторони під час прийняття рішень щодо фінансової та виробничої політик учасника консолідованої групи;

(пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено терміном згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати;

примітка до фінансової звітності - це додаткова інформація для розкриття та уточнення суми, суті та класифікації операції, до якої вони належать. Усі примітки мають розкривати користувачам фінансової звітності не лише суми, а й методи їх розрахунків та оцінки;

провідний управлінський персонал - персонал, відповідальний за керівництво, планування та контролювання діяльності банку, зокрема голова та члени спостережної ради банку, голова правління/ради директорів та члени правління/ради директорів, заступники голови правління/ради директорів (президент, віце-президенти), головний бухгалтер та його заступники;

(пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено терміном згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

проміжний період - це період фінансової звітності, що складається з трьох місяців. Перший звітний період для новоствореного банку може бути менший ніж три місяці;

розбавляюча потенційна проста акція - фінансовий інструмент або інший договір, конвертація якого (якої) у прості акції призведе до зменшення чистого прибутку (збільшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності в майбутньому;

сегмент діяльності - це компонент бізнесу банку, який можна відокремити і який надає визначені послуги. Йому притаманні ризики та прибутковість, що різняться від інших сегментів діяльності;

(пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено терміном згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484)

середній індекс інфляції - середнє геометричне місячних індексів інфляції;

(пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено терміном згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484)

середньозважена кількість простих акцій - це кількість простих акцій, які були в обігу протягом звітного періоду. Середньозважена кількість простих акцій в обігу визначається як сума добутків кількості простих акцій, що перебувають в обігу протягом звітного періоду (у днях), на часовий зважений коефіцієнт. Якщо випуск, викуп і анулювання акцій здійснюються з першого числа місяця, то допускається брати в розрахунок період обігу акцій не в днях, а в місяцях;

середньозважений валютний курс - результат ділення суми добутків величин курсів Національного банку та кількості днів їх дії у звітному місяці на кількість календарних днів у цьому місяці;

середньорічна кількість простих акцій - середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного року. Середньорічна кількість простих акцій в обігу визначається сумою добутків кількості простих акцій в обігу протягом певних періодів у днях (місяцях) та відповідних часових зважених коефіцієнтів. Кількість простих акцій в обігу визначається за даними реєстру акціонерів;

скоригована середньорічна кількість простих акцій - середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на кількість потенційних простих акцій;

скоригований чистий прибуток (збиток) - чистий прибуток (збиток) після вирахування дивідендів на привілейовані акції, скоригований на вплив розбавляючих простих акцій. Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію визначається діленням скоригованого чистого прибутку (збитку) на скориговану середньорічну кількість простих акцій в обігу. Величина скоригованого чистого прибутку (збитку) є показником максимально можливого ступеня зменшення прибутку (збільшення збитку) на одну просту акцію банку в разі конвертації розбавляючих потенційних простих акцій без відповідного збільшення активів банку;

суб'єкт господарювання спеціального призначення - це суб'єкт господарювання, створений для вузького, чітко окресленого призначення (наприклад, розробок або сек'юритизації фінансових активів, венчурні фонди, взаємні фонди, трасти тощо);

(пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено терміном згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

уніфіковані звіти - індивідуальна інформація учасників консолідації, що використовується материнським банком у процесі складання консолідованої фінансової звітності;

фінансова діяльність - це діяльність, яка спричиняє зміни розміру та складу власного і запозиченого капіталу банку;

часовий зважений коефіцієнт - частка від ділення загальної кількості днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу, на загальну кількість днів (місяців) у звітному періоді;

термін виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484)

частка меншості в прибутку групи - частина чистого прибутку (збитку), що не належить материнському банку (прямо або через інші дочірні компанії);

(пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено терміном згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484)

частка меншості в чистих активах - частка в чистих активах на дату придбання плюс частка в акціонерному капіталі дочірньої компанії, що не належить материнському банку (прямо або через інші дочірні компанії);

(пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено терміном згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484)

чисті активи - активи установи за вирахуванням її зобов'язань;

чистий прибуток (збиток) - це прибуток (збиток) від банківської діяльності за звітний період після відрахування податку на прибуток, скоригований на непередбачені доходи (витрати).

Розділ II. Порядок складання фінансової звітності банків, подання її до Національного банку та оприлюднення

Глава 1. Порядок складання фінансової звітності банків

1.1. До складу фінансової звітності входять:

Звіт "Баланс".

Метою складання звіту "Баланс" є надання користувачам інформації про фінансовий стан банку (материнського банку) на звітну дату.

У звіті "Баланс" відображаються активи, зобов'язання та власний капітал банку.

Звіт "Баланс" дає змогу визначити склад і структуру майна банку, ліквідність банку, наявність власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості тощо. Статті звіту "Баланс" розміщені в порядку зменшення ліквідності.

Звіт "Баланс" за квартал складається на підставі показників файла 02, річний звіт "Баланс" - на підставі показників файла 25, річний звіт "Баланс" з урахуванням усіх коригуючих проводок - на підставі показників файла 81.

Звіт "Баланс" складається банками за певний період (квартал, рік) за наростаючим підсумком з початку звітного року за показниками сальдо рахунків бухгалтерського обліку на кінець останнього дня звітного періоду (кварталу, року).

Звіт "Баланс" квартальної та річної фінансової звітності складається на підставі бухгалтерських записів, які підтверджені відповідними первинними документами.

Статті активів та пасивів у звіті "Баланс" та примітках включають суми переоцінки.

Підсумок активів звіту "Баланс" має дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.

Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, нормативно-правовими актами Національного банку.

Для формування звіту "Баланс" інформація за технічними рахунками групи 380, внутрішньосистемними рахунками розділу 39, доходи та витрати за внутрішньосистемними розрахунками, що обліковуються за рахунками груп 608, 708, 618, 718, 638, 738 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (зі змінами), та Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517, не включається.

Зразки форм звіту "Баланс" та порядок заповнення статей активів, зобов'язань та власного капіталу наведені в додатках 2, 3, 4, 5, 6 до цієї Інструкції.

(абзац тринадцятий пункту 1.1 глави 1 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 21.12.2005 р. N 484)

Звіт про фінансові результати.

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності банку (материнського банку) за відповідний період.

Звіт про фінансові результати банку (материнського банку) має включати дані за станом на кінець поточного періоду (кварталу, року) наростаючим підсумком за поточний фінансовий рік до дати звітності та порівняльні дані за станом на кінець зіставленого періоду (кварталу, року) попереднього фінансового року.

Звіт про фінансові результати характеризує діяльність банку (материнського банку) за період з початку звітного року до звітної дати і складається із статей доходів та витрат, які групуються за їх характером та основними видами доходів і витрат на кінець останнього дня звітного періоду (кварталу, року).

Звіт про фінансові результати за квартал складається на підставі показників файла 02, річний Звіт про фінансові результати з коригуючими проводками за результатами аудиту - на підставі показників файла А4.

У Звіт про фінансові результати не включається інформація про доходи та витрати за внутрішньосистемними розрахунками, а саме залишки за рахунками груп 608, 708, 618, 718, 638, 738.

Банки, що створені у формі відкритих акціонерних товариств, зазначають у річній та консолідованій фінансовій звітності показники чистого прибутку і скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію. Показники прибутковості безпосередньо не стосуються розподілу дивідендів. Разом з тим для розрахунку часового зваженого коефіцієнта береться кількість днів (місяців) у звітному періоді. До розрахунку кількості простих акцій уключаються прості акції, випуск яких зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та згідно з реєстром акціонерів. Показники прибутковості акцій зазначаються в гривнях з точністю до сотих (з двома знаками після коми).

(абзац двадцятий пункту 1.1 глави 1 розділу II в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484)

Для визначення розбавляючих потенційних простих акцій потрібно провести аналіз значень, отриманих у результаті розрахунку скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію, для кожного класу і випуску потенційних простих акцій. Ці значення розміщують у порядку зростання. Якщо будь-яке з цих значень більше попереднього, тобто приводить до збільшення чистого прибутку (зменшення чистого збитку) на одну просту акцію в обігу, то відповідний фінансовий інструмент (конвертація облігацій і привілейованих акцій, опціони, варранти тощо) є антирозбавляючим і не має братися в розрахунок скоригованого чистого прибутку. Відповідно значення, що зменшуються, до розрахунку беруться.

Збиток на одну просту акцію, отриманий у результаті підрахунку показників прибутковості акцій, у звіті на паперових носіях зазначається в дужках, що означає від'ємне значення показника прибутку.

Зразки форм Звіту про фінансові результати наведені в додатках 7, 8, 9, 10, 11 до цієї Інструкції.

(абзац двадцять третій пункту 1.1 глави 1 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 21.12.2005 р. N 484)

Звіт про рух грошових коштів.

Метою Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансових звітів підстав для оцінки спроможності банку (материнського банку) генерувати грошові кошти, а також його потреби в них. Від підтримування банком (материнським банком) позитивного рівня грошових коштів (як і від його спроможності отримувати прибуток) залежить перспектива його розвитку.

Звіт про рух грошових коштів відображає джерела отриманих банком (материнським банком) готівкових та безготівкових коштів і напрям їх використання у звітному періоді, а також рух грошових коштів за звітний період залежно від виду діяльності (операційна, інвестиційна, фінансова).

Результат змін у русі грошових коштів у процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності має відповідати змінам у грошових коштах та їх еквівалентах у звітному періоді.

Для визначення обсягу руху грошових коштів застосовуються прямий та непрямий методи. Прямий метод вимагає постійного накопичення даних про обороти (надходження і вибуття) грошових коштів за напрямами (статтями), узагальнення потрібних показників в аналітичному обліку. Складання звіту про рух грошових коштів за непрямим методом ґрунтується на максимальному використанні вже підготовлених показників звіту "Баланс", Звіту про фінансові результати та мінімальній потребі використання даних безпосередньо з первинних документів, регістрів і рахунків бухгалтерського обліку.

Банк (материнський банк) самостійно вибирає метод складання звіту (прямий або непрямий).

Порядок складання та зразки форм Звіту про рух грошових коштів наведено в додатках 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 до цієї Інструкції.

(абзац тридцятий пункту 1.1 глави 1 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 21.12.2005 р. N 484)

Звіт про власний капітал.

Звіт про власний капітал - це фінансовий звіт, який відображає зміни та рух капіталу за звітний рік.

Порядок складання та зразки форм Звіту про власний капітал наведено в додатках 20, 21, 22, 23 до цієї Інструкції.

(абзац тридцять третій пункту 1.1 глави 1 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 21.12.2005 р. N 484)

Примітки до звітів.

Примітки складаються на підставі даних синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку банку та є невід'ємною складовою фінансової звітності.

У примітках до фінансових звітів слід розкривати інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

У примітках до річної (консолідованої) фінансової звітності банки, акції або боргові цінні папери яких відкрито продаються та купуються, а також банки, які перебувають у процесі випуску акцій або боргових цінних паперів на відкритий ринок цінних паперів, розкривають інформацію за сегментами діяльності та географічними сегментами. Основою для визначення сегментів є внутрішня організаційна структура та система внутрішньої звітності.

(пункт 1.1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом тридцять сьомим
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 21.12.2005 р. N 484,
 у зв'язку з цим абзац тридцять сьомий уважати абзацом тридцять восьмим)

У примітках розкривається інформація про склад активів та пасивів, доходів і витрат, позабалансових зобов'язань, операцій з довірчого управління, а також основні принципи і методи облікової політики банку (материнського банку) та її зміни протягом звітного періоду, а також інша інформація, розкриття якої вимагається національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

1.2. Інформація про банк, яка має розкриватися у фінансовій звітності, включає:

назву, місцезнаходження банку (країну, у якій зареєстровано банк, адресу головної установи банку);

організаційно-правову форму банку;

дату звітності за звітний період;

валюту звітності та одиниці її виміру;

назву органу управління, у віданні якого перебуває банк (назву його материнської компанії);

організаційну структуру банку;

(пункт 1.2 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий - двадцять сьомий
 уважати відповідно абзацами восьмим - двадцять восьмим)

абзац восьмий пункту 1.2 глави 1 розділу II виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

абзац дев'ятий пункту 1.2 глави 1 розділу II виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

абзац десятий пункту 1.2 глави 1 розділу II виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458,
 у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять восьмий
 уважати відповідно абзацами восьмим - двадцять п'ятим)

види діяльності, яку здійснює та має здійснювати банк;

стратегічну мету банку;

спеціалізацію банку, якщо така є;

характеристику банківської діяльності;

результати від банківських та інших операцій;

опис кожного сегмента контрагентів (банки, небанківські компанії, Кабінет Міністрів України тощо);

злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення банків;

управління ризиками (операційним, валютним, процентним, ринковим, ліквідності та кредитним), а саме: основні завдання та функції спостережної ради, правління, профільних комітетів щодо управління ризиками, наявність та повноваження підрозділу з управління ризиками, методи вимірювання/оцінки ризиків, які використовуються банком, наявність внутрішньої нормативної бази щодо управління ризиками;

(абзац п'ятнадцятий пункту 1.2 глави 1 розділу II у редакції
 постанови Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

платоспроможність банку (використовуються коефіцієнти, що встановлені Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032, зі змінами);

припинення окремих видів банківських операцій;

обмеження щодо володіння активами;

управління банком;

відповідальність і функції спостережної ради та правління (ради директорів) банку;

частку керівництва в акціях;

істотну участь у банку;

іноземні інвестори (компанії і країни) та їх частку в статутному капіталі (заповнюється банками з іноземним капіталом);

кількість працівників на кінець звітного періоду порівняно з попереднім роком;

іншу інформацію, розкриття якої передбачено цією Інструкцією.

Глава 2. Особливості складання квартальної фінансової звітності банків

2.1. Квартальну фінансову звітність банк складає та подає разом із супровідним листом у формі звіту "Баланс" (додаток 2), Звіту про фінансові результати (додаток 7), приміток "Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках" (додаток 24), "Рахунки довірчого управління" (додаток 25), "Окремі показники діяльності банку" (додаток 26).

(пункт 2.1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 322
,
 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484)

2.2. Принципи визнання активів, зобов'язань, доходів і витрат у проміжних звітних періодах аналогічні до тих, що застосовуються в річних фінансових звітах.

2.3. У супровідному листі до квартальної фінансової звітності на паперових носіях банк має зазначати склад фінансової звітності, інформацію про виявлені помилки та пов'язані з ними коригування, дати пояснення подій та операцій, які є важливими для розуміння змін у фінансовому стані банку, після дати останньої річної звітності, слід також розкрити інформацію про будь-які події або операції, які є суттєвими для розуміння поточного квартального періоду (наприклад, зміна облікової політики, характер і суми статей, що впливають на активи, зобов'язання, капітал або на потоки грошових коштів, які не є типовими).

Суттєвість операцій визначається за період з початку року до поточної звітної дати.

(пункт 2.3 глави 2 розділу II доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 322)

2.4. У квартальних фінансових звітах слід застосовувати таку саму облікову політику, що й у річних фінансових звітах. Винятком є зміни в обліковій політиці, які відбувалися після дати останнього річного балансу та мають відображатися надалі в річних фінансових звітах.

Зміна облікової політики у звітному році впливає на показники квартальної фінансової звітності у звітному році без коригування показників за попередній рік. Такі показники визначаються наростаючим підсумком за період з початку року до поточної звітної дати і інформація розкривається саме за цими показниками, а не за результатами за відповідний квартал.

(пункт 2.4 глави 2 розділу II доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 322)

2.5. Звіт "Баланс" банку має включати дані за станом на кінець поточного кварталу та порівняльні дані за станом на кінець попереднього фінансового року.

Банки складають та подають Національному банку електронною поштою фінансовий звіт "Баланс", уключаючи до колонки "На кінець попереднього фінансового року" за I - IV квартали дані з файла 81 "Дані про коригуючі обороти за результатами зовнішнього аудиту та залишки на рахунках (без залишків за рахунками класів 6 та 7).

(пункт 2.5 глави 2 розділу II доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 322)

2.6. Звіт про фінансові результати банку має включати дані за станом на кінець поточного кварталу наростаючим підсумком за поточний фінансовий рік до дати звітності та порівняльні дані за станом на кінець зіставленого кварталу попереднього фінансового року.

Банки складають та подають Національному банку електронною поштою Звіт про фінансові результати, уключаючи до колонки "На звітну дату кварталу попереднього фінансового року":

(пункт 2.6 глави 2 розділу II доповнено абзацом згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 322)

за I - III квартали - дані з файла 02 "Дані про обороти та залишки на рахунках";

(пункт 2.6 глави 2 розділу II доповнено абзацом згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 322)

за IV квартал - дані з файла А4 "Дані про коригуючі обороти за результатами зовнішнього аудиту та залишки на рахунках (з урахуванням залишків за рахунками класів 6 та 7)".

(пункт 2.6 глави 2 розділу II доповнено абзацом згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 322)

2.7. Банки складають та подають Національному банку електронною поштою примітку "Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках", уключаючи до колонки "На кінець попереднього фінансового року" за I - IV квартали дані з файла 81 "Дані про коригуючі обороти за результатами зовнішнього аудиту та залишки на рахунках (без залишків за рахунками класів 6 та 7)".

(главу 2 розділу II доповнено пунктом 2.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 322)

2.8. Банки складають та подають Національному банку електронною поштою примітку "Рахунки довірчого управління", уключаючи до колонки "На кінець попереднього фінансового року" за I - IV квартали дані з файла 81 "Дані про коригуючі обороти за результатами зовнішнього аудиту та залишки на рахунках (без залишків за рахунками класів 6 та 7)".

(главу 2 розділу II доповнено пунктом 2.8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 322)

2.9. Примітка "Окремі показники діяльності банку" має включати розраховані дані за станом на звітну дату порівняно з нормативними показниками, визначеними Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (із змінами). Контроль цієї примітки здійснюється підрозділами бухгалтерського обліку разом з відповідними підрозділами банківського нагляду.

(главу 2 розділу II доповнено пунктом 2.9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 322
,
 пункт 2.9 глави 2 розділу II в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484)

Глава 3. Особливості складання річної фінансової звітності в банках України

3.1. Річна фінансова звітність банку включає:

загальну інформацію про діяльність банку;

звіт "Баланс" (додаток 3);

Звіт про фінансові результати (додаток 8);

Звіт про рух грошових коштів (додатки 12, 13);

Звіт про власний капітал (додаток 20);

примітки до звітів.

(пункт 3.1 глави 3 розділу II в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484)

3.2. Перший звітний період новоствореного банку може бути меншим ніж 12 місяців, але не більшим ніж 15 місяців.

3.3. Ураховуючи особливості завершення фінансового року в банках України Національний банк надає банкам роз'яснення до складання річного фінансового звіту щодо його підготовки та методики.

3.4. У примітці 1 "Облікова політика" зазначаються:

а) у примітці 1.1 "Загальна інформація про діяльність банку" банк зазначає:

акти законодавства України, якими керується банк під час виконання своїх функцій;

структурні одиниці і підрозділи, що входять до системи банку і забезпечують його діяльність;

характер операцій та основної діяльності банку;

інше;

б) у примітці 1.2 "Основи облікової політики та складання звітності" банк відображає основи облікової політики, на підставі яких складалася річна фінансова звітність, зазначає застосовані критерії визнання конкретних активів та зобов'язань.

У наступних примітках банк зазначає, які саме принципи оцінки застосовувалися до конкретних активів та зобов'язань:

за історичною (первісною) вартістю;

за справедливою (ринковою) вартістю;

в) у примітці 1.3 "Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок" банк зазначає ефект змін в обліковій політиці та коригування суттєвих помилок.

У разі змін в обліковій політиці банк зазначає:

яка облікова політика змінюється, причини та суть змін, суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обґрунтування неможливості її достовірного визначення, за якими статтями звітів відображені коригування;

факт повторного надання зіставленої інформації у фінансових звітах або недоцільність її переобрахунку.

Під час виправлення помилок, які були в попередніх періодах, банк надає таку інформацію:

зміст та суму помилки;

статті фінансової звітності минулих періодів, які були переобраховані з метою повторного надання зіставленої інформації;

факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність їх повторного оприлюднення;

у разі потреби розкриття події, що відбулася після дати балансу, слід надавати інформацію про зміст події та оцінку її впливу на фінансовий результат або обґрунтування неможливості зробити таку оцінку;

г) у примітці 1.4 "Іноземна валюта" банк зазначає:

курси гривні відносно іноземних валют, за якими відображалися доходи та витрати в іноземній валюті у Звіті про фінансові результати;

курси, за якими відображені активи та зобов'язання в іноземній валюті в звіті "Баланс";

статті, за якими відображаються результати переоцінки активів та зобов'язань;

політику керівництва банку щодо ризику збитків унаслідок зміни курсу іноземної валюти;

ґ) у примітці 1.5 "Доходи та витрати" банк зазначає:

принцип визнання доходів та витрат;

застосування методів нарахування та касового методу;

метод визнання процентних і дисконтних доходів і витрат у Звіті про фінансові результати, зокрема те, до яких статей належать купонний дохід і доходи та витрати від амортизації дисконтів та премій за цінними паперами;

облікову політику щодо комісійних доходів і витрат;

основні критерії визнання доходів сумнівними щодо отримання;

інше (у разі потреби);

д) у примітці 1.6 "Цінні папери у торговому портфелі банку" банк зазначає:

метод оцінки цінних паперів до справедливої вартості у торговому портфелі банку та порядок застосування переоцінки щодо них;

статті звітів, за якими відображаються результати від торгівлі;

статті звітів, за якими відображаються проценти та дивіденди, що отримані від цінних паперів у торговому портфелі банку під час володіння ними;

наявність цінних паперів у торговому портфелі банку, які є об'єктом операцій репо;

інше (у разі потреби);

е) у примітці 1.7 "Цінні папери в портфелі банку на продаж" банк зазначає:

метод оцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж та порядок застосування переоцінки щодо них (визнання зменшення корисності цінних паперів);

статті звітів, за якими відображаються проценти та дивіденди, що отримані від цінних паперів у портфелі банку на продаж під час володіння ними;

статті звітів, за якими відображаються втрати від зменшення корисності цінних паперів у портфелі банку на продаж;

наявність цінних паперів на продаж, які є об'єктом операцій репо;

інше (у разі потреби);

є) у примітці 1.8 "Цінні папери в портфелі банку до погашення" банк зазначає:

метод оцінки цінних паперів у портфелі банку до погашення;

статті звітів, у яких відображаються процентні доходи за ними;

статті звітів, за якими відображаються втрати від зменшення корисності цінних паперів у портфелі банку до погашення;

інше (у разі потреби);

ж) у примітці 1.9 "Операції репо" банк зазначає:

наявність цінних паперів, які продані та куплені за договорами репо;

статті звітів, за якими вони обліковуються;

статті звітів, у яких відображаються різниця між ціною продажу і купівлі, та методи, які застосовуються для обліку цієї різниці (метод нарахування або касовий метод);

інше (у разі потреби);

з) у примітці 1.10 "Кредити та резерви під кредитні ризики" банк відображає свою кредитну політику, зокрема порядок:

відображення у звіті "Баланс" кредитів (сума основного боргу за мінусом резервів під кредитні ризики);

формування спеціального резерву під стандартну та нестандартну заборгованість для покриття кредитного ризику (на балансових рахунках класів 1 та 2);

формування загального резерву під заборгованість для можливих збитків за кредитами (за балансовими рахунками класу 5);

списання кредитів за рахунок сформованих резервів;

повернення попередньо списаних кредитів;

нарахування процентів за кредитами;

списання нарахованих до отримання процентів за рахунок резерву, якщо їх стягнення є неможливим;

и) у примітці 1.11 "Враховані векселі" банк відображає облікову політику щодо врахованих векселів;

і) у примітці 1.12 "Нематеріальні активи" банк зазначає:

методи оцінки придбаних (виготовлених) нематеріальних активів;

метод амортизації. У разі зміни методу амортизації протягом звітного року банк має обґрунтувати, що новий метод найкраще відображає очікувану форму споживання майбутніх економічних вигод, утілених в активі. Для аналізу банк зазначає в таблиці суми розрахованих амортизаційних відрахувань за рік за новим та попереднім методами (таблиця 1);

(абзац третій підпункту "і" пункту 3.4 глави 3 розділу II у редакції
 постанови Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

Таблиця 1. Аналіз зміни методу амортизації нематеріальних активів (тис. грн.)

Рядок 

Групи нематеріальних активів 

Звітний рік 

Попередній рік 

Амортизаційні відрахування за методом, що був застосований у попередньому році 

Амортизаційні відрахування за методом, що був застосований у звітному році 

Ефект зміни методу амортизації
(+, -) 

Амортизаційні відрахування за методом, що був застосований у попередньому році 

Амортизаційні відрахування за методом, що був застосований у звітному році 

Ефект зміни методу амортизації
(+, -) 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

  

Розрахунок статті (рахунки) 

  

Права на користування майном 

 

На основі аналітичних рахунків балансового рахунку 7423 

  

 

На основі аналітичних рахунків балансового рахунку 7423 

  

Права на комерційні позначення 

Авторські та суміжні з ними права, у тому числі: 

3.1 

Програмне забезпечення 

Інші нематеріальні активи 

Усього 

Рядок 5 = 1 + 2 + 3 + 4  

Рядок 5 = 1 + 2 + 3 + 4 

Рядок 5 = 1 + 2 + 3 + 4 

Рядок 5 = 1 + 2 + 3 + 4 

Рядок 5 = 1 + 2 + 3 + 4 

Рядок 5 = 1 + 2 + 3 + 4 

(підпункт "і" пункту 3.4 глави 3 розділу II доповнено таблицею 1 згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

Сума за колонками 3, 4, 5 рядка 5 має дорівнювати сумі рядків 1 - 4 за колонками 3, 4, 5 відповідно. Сума за колонками 6, 7, 8 рядка 5 має дорівнювати сумі рядків 1 - 4 за колонками 6, 7, 8 відповідно. У колонці 5 зазначається різниця між даними колонок 3, 4 відповідно за кожним рядком. У колонці 8 зазначається різниця між даними колонок 6, 7 відповідно за кожним рядком.

(підпункт "і" пункту 3.4 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом
 четвертим згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 13.12.2006 р. N 458,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим)

норми амортизації та їх перегляд;

переоцінку первісної вартості (зазначити незалежного оцінювача);

перегляд терміну корисного використання;

суми договорів про придбання в майбутньому нематеріальних активів;

інше (у разі потреби);

ї) у примітці 1.13 "Основні засоби" банк зазначає:

методи оцінки придбаних (виготовлених) основних засобів;

метод амортизації та діапазон строків корисного використання (експлуатації). У разі зміни методу амортизації протягом звітного року банк має обґрунтувати, що новий метод найкраще відображає очікувану форму споживання майбутніх економічних вигод, утілених в активі. Для аналізу банк зазначає у таблиці суми розрахованих амортизаційних відрахувань за рік за новим та попереднім методом (таблиця 2);

(абзац третій підпункту "ї" пункту 3.4 глави 3 розділу II у редакції
 постанови Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

Таблиця 2. Аналіз зміни методу амортизації основних засобів (тис. грн.)

Рядок 

Групи основних засобів 

Звітний рік 

Попередній рік 

Амортизаційні відрахування за методом, що був застосований у попередньому році 

Амортизаційні відрахування за методом, що був застосований у звітному році 

Ефект зміни методу амортизації
(+, -) 

Амортизаційні відрахування за методом, що був застосований у попередньому році 

Амортизаційні відрахування за методом, що був застосований у звітному році 

Ефект зміни методу амортизації
(+, -) 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

  

Розрахунок статті (рахунки) 

  

Будинки, споруди та передавальні пристрої 

 

 

 

На основі аналітичних рахунків балансового рахунку 7423 

  

 

 

 

На основі аналітичних рахунків балансового рахунку 7423 

  

Машини та обладнання 

Транспортні засоби 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 

Інші основні засоби 

Бібліотечні фонди 

Малоцінні необоротні матеріальні активи 

Тимчасові (нетитульні) споруди 

Інші необоротні матеріальні активи 

10 

Усього 

Рядок 10 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9  

Рядок 10 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 

Рядок 10 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9  

Рядок 10 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9  

Рядок 10 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9  

Рядок 10 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9  

(підпункт "ї" пункту 3.4 глави 3 розділу II доповнено таблицею 2 згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

Сума за колонками 3, 4, 5 рядка 10 має дорівнювати сумі рядків 1 - 9 за колонками 3, 4, 5 відповідно. Сума за колонками 6, 7, 8 рядка 10 має дорівнювати сумі рядків 1 - 9 за колонками 6, 7, 8 відповідно. У колонці 5 зазначається різниця між даними колонок 3, 4 відповідно за кожним рядком. У колонці 8 зазначається різниця між даними колонок 6, 7 відповідно за кожним рядком.

(підпункт "ї" пункту 3.4 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом
 четвертим згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 13.12.2006 р. N 458,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - чотирнадцятий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - п'ятнадцятим)

норми амортизації та їх перегляд;

переоцінку первісної вартості (зазначити незалежного оцінювача);

перегляд терміну корисного використання;

надавання банком основних засобів в оперативний лізинг;

методи оцінки наданого оперативного лізингу основних засобів;

надавання банком основних засобів у фінансовий лізинг;

отримування банком основних засобів у фінансовий лізинг;

методи оцінки фінансового лізингу;

активи, що надані під заставу зобов'язань;

суму укладених договорів на придбання в майбутньому основних засобів;

інше (у разі потреби);

й) у примітці 1.14 "Резерви" банк зазначає порядок:

формування загальних резервів та їх використання;

формування спеціальних резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;

списання дебіторської заборгованості;

формування інших спеціальних резервів за активами (крім резервів за кредитами);

к) у примітці 1.15 "Податок на прибуток" банк зазначає:

ставку податку на прибуток, якщо вона змінюється порівняно із звітним періодом;

пояснення різниці між витратами (доходами) з податку на прибуток та добутком облікового прибутку (збитку) на застосовану ставку податку на прибуток;

суму та період дії тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, суму податкових збитків і невикористаних податкових пільг, пов'язаних з невизнанням відстроченого податкового активу;

суму тимчасових різниць, пов'язаних з фінансовими інвестиціями в дочірні та асоційовані компанії, щодо яких відстрочені податкові зобов'язання не були визнані;

суму витрат (доходу) з податку на прибуток, пов'язаних з прибутком (збитком) від діяльності, що припинена;

л) у примітці 1.16 "Власні акції банку, викуплені в акціонерів" банк зазначає політику щодо викуплених в акціонерів власних акцій банку;

м) у примітці 1.17 "Операції пов'язаних сторін" банк зазначає:

характер відносин між пов'язаними сторонами;

види та обсяги операцій (сума або частка в загальному обсязі) пов'язаних сторін;

методи оцінки активів і зобов'язань, що використані в операціях пов'язаних сторін;

інформація про операції між асоційованими компаніями, які обліковуються інвестором за методом участі в капіталі;

н) у примітці 1.18 "Взаємозалік статей активів та зобов'язань" банк зазначає, чи було здійснено взаємозалік активів і зобов'язань балансу, за якими статтями звітів, а також його юридичне обґрунтування;

о) у примітці 1.19 "Похідні фінансові інструменти та операції хеджування" банк зазначає:

дані про всі наявні за станом на кінець дня 31 грудня звітного року деривативні контракти, облікову політику щодо них, методи оцінки та переоцінки;

операції, які хеджуються;

принципи оцінки, облікову політику та визнання результатів хеджування;

статті, за якими відображаються результати переоцінки деривативних контрактів;

п) у примітці 1.20 "Операції з простими та потенційними простими акціями, які були здійснені після дати балансу" банк, який створений у формі відкритого акціонерного товариства, за кожним класом простих акцій надає інформацію про операції з простими та потенційними простими акціями, які були здійснені після дати балансу (наприклад, випуск акцій; конвертування або здійснення прав на потенційні звичайні акції, які перебувають в обігу на дату балансу, у звичайні акції; випуск акцій за умов, які залежать від непередбачених подій, тощо).

Примітки до фінансової звітності (крім квартальної), які розкривають ліквідність банку, а також ризики, пов'язані з активами і зобов'язаннями, визнаними в балансі і в позабалансових статтях, наводяться в додатку 27;

(абзац другий підпункту "п" пункту 3.4 глави 3 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України
 від 31.08.2005 р. N 322
,
 від 21.12.2005 р. N 484)

р) у примітці 1.21 "Звітність за сегментами" банк зазначає:

критерії, за якими визнано звітні сегменти;

засади ціноутворення за міжсегментними операціями;

основу для розподілу доходів і витрат за сегментами.

У разі змін в обліковій політиці сегмента банк зазначає:

пояснення щодо характеру змін;

причини змін;

те, що порівняльна інформація була переобрахована або неможливість це здійснити;

про фінансовий вплив змін, якщо він може бути обґрунтовано визначений;

(пункт 3.4 глави 3 розділу II доповнено підпунктом "р"
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 21.12.2005 р. N 484)

с) у примітці 1.22 "Інформація про аудитора (аудиторську фірму) та висновок проведеного аудиту" банк зазначає:

найменування аудиторської фірми (аудитора), прізвище та номер сертифіката, що визначає кваліфікаційну придатність на зайняття аудиторською діяльністю на території України, аудитора, який підписав аудиторський висновок, та який висновок надав аудитор.

(пункт 3.4 глави 3 розділу II доповнено підпунктом "с"
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 13.12.2006 р. N 458)

3.5. Якщо у звітному періоді відбулося об'єднання, то банк-правонаступник зазначає про це в фінансовій звітності.

Активи, зобов'язання та власний капітал банків, які об'єднуються шляхом злиття, відображаються у фінансовій звітності за їх балансовою вартістю.

Внутрішня заборгованість та результати операцій між об'єднаними банками виключаються під час складання фінансової звітності об'єднаного банку (наприклад, доходи та витрати, що є результатом операцій між цими банками). Видатки, які пов'язані зі злиттям банків, що об'єднуються (наприклад, реєстрація, інформаційні та консультаційні послуги), уключаються до складу витрат того періоду, у якому вони відбулися.

Показники фінансової звітності банків, що об'єднуються, уключаються до фінансової звітності об'єднаних банків за період, у якому відбулося злиття, та за попередній період.

Глава 4. Особливості складання консолідованої фінансової звітності банків

4.1. Консолідована фінансова звітність банку включає:

загальну інформацію про діяльність банку;

Консолідований баланс (додаток 4);

Консолідований звіт про фінансові результати (додаток 9);

Консолідований звіт про рух грошових коштів (додатки 14, 15);

Консолідований звіт про власний капітал (додаток 21);

примітки до консолідованих фінансових звітів.

(пункт 4.1 глави 4 розділу II в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484)

4.2. Консолідована фінансова звітність містить показники річної фінансової звітності учасників консолідованої групи відповідно до периметра консолідації (додаток 1), за винятком показників річної фінансової звітності асоційованих або дочірніх компаній, якщо контроль тимчасовий, оскільки придбані пайові цінні папери емітентів, які відповідають визначенням асоційованої або дочірньої компанії банку, утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати придбання, але якщо продаж не відбувся в цей строк, вони підлягають консолідації з дати первісного придбання з повторною підготовкою звітів за попередній період.

(пункт 4.2 глави 4 розділу II в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484)

4.3. Материнський банк та асоційовані, дочірні компанії складають фінансову звітність у звичайному порядку, яка використовується для складання консолідованої фінансової звітності. Консолідація фінансової звітності не впливає на облік операцій материнського банку, асоційованої та дочірньої компаній, але впливає на звітність об'єднаної економічної одиниці.

Материнський банк складає консолідовану фінансову звітність згідно з даними, отриманими від учасників консолідованої групи. Учасники консолідованої групи несуть відповідальність за достовірність та повноту даних, які надані материнському банку.

4.4. Фінансова звітність материнського банку та учасників консолідованої групи, що використовуються для складання консолідованої фінансової звітності, складається за той самий звітний період і на ту саму дату, що й баланс.

Якщо фінансова звітність, що використовується для консолідації, була складена на різні звітні дати, то потрібно здійснювати регулювальні записи згідно з впливом суттєвих операцій або інших подій, що відбуваються між цими датами та датою фінансової звітності материнського банку та розкривають інформацію про це у примітках. У будь-якому разі інтервал між датами звітності не повинен перевищувати трьох місяців.

(пункт 4.4 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

4.5. Консолідована фінансова звітність складається з урахуванням фінансової звітності учасників консолідованої групи з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин. Якщо учасник консолідованої групи застосовує облікові політики, що відрізняються від прийнятої в консолідованих фінансових звітах для подібних операцій і подій за схожих обставин, то у його фінансових звітах потрібно здійснити відповідне коригування під час складання консолідованих фінансових звітів з метою узгодження з обліковою політикою материнського банку.

(пункт 4.5 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

4.6. Якщо протягом звітного періоду консолідована група придбала нові пайові цінні папери емітентів, які відповідають визначенням асоційованої або дочірньої компанії безпосередньо чи опосередковано, і виникає ситуація, за якої серед учасників немає єдиної облікової політики, то для їх зіставлення потрібно облікові політики учасників, що не відповідають обліковій політиці консолідованої групи, змінити протягом шести місяців з дня придбання. Надалі під час підготовки фінансових звітів слід здійснити потрібні регулювальні записи.

Виняток становлять небанківські компанії, облікові політики яких, виходячи з їх економічної діяльності, відрізняються від облікової політики материнського банку в частині операцій, не подібних до операцій банку.

4.7. Материнський банк складає консолідовану фінансову звітність шляхом уключення до складу своїх фінансових звітів на відповідну дату даних учасників консолідованої групи з використанням одного з таких методів:

повної консолідації;

участі в капіталі.

Вибір методу консолідації, відповідно до якого звітність учасника включається до консолідованої звітності, здійснює материнський банк з урахуванням потенційного права голосу, виходячи з периметра консолідації (додаток 1), тобто рівня контролю консолідованої групи в капіталі кожного учасника, що розраховується як сума величин:

(абзац четвертий пункту 4.7 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

а) питома вага голосів у капіталі учасника, що є у власності материнського банку, у загальній кількості голосів;

б) питома вага голосів у капіталі учасника, що є у власності інших учасників, у загальній кількості голосів.

4.8. Консолідовані групи мають різні структури, зокрема:

просту - в основу покладено пряме володіння материнським банком частками в статутних капіталах учасників;

вертикальну - контроль материнського банку здійснюється опосередковано через ряд дочірніх компаній, кожна з яких контролює іншу дочірню або асоційовану компанію;

складну трикутну - материнський банк має пряму частку в дочірніх компаніях, які в свою чергу мають вкладення одна в одній. Така структура вимагає точного обчислення часток контролю та часток участі консолідованої групи в статутних капіталах цих дочірніх компаній (наприклад, материнський банк А володіє 25 % акцій компанії Б та 55 % акцій дочірньої компанії В, яка в свою чергу також володіє 55 % акцій дочірньої компанії Б. Таким чином, материнський банк прямо та опосередковано справляє суттєвий вплив на діяльність компанії Б, так як володіє 80 % її акцій, та включає дані компанії Б до консолідованої звітності за методом повної консолідації).

Консолідовані фінансові звіти для кожного виду структури мають бути підготовлені материнським банком з метою надання корисної інформації своїм акціонерам, а також для управлінської звітності з посиланнями на пряме та опосередковане володіння материнським банком частками статутних капіталів дочірніх та асоційованих компаній консолідованої групи.

4.9. Материнський банк спочатку складає Консолідований звіт про фінансові результати та Консолідований баланс. Консолідований звіт про рух грошових коштів і Консолідований звіт про власний капітал складаються на підставі Консолідованого балансу та Консолідованого звіту про фінансові результати. Під час обліку інвестицій у дочірні або асоційовані компанії за методом участі в капіталі чи за собівартістю Консолідований звіт про рух грошових коштів обмежується лише рухом грошових коштів між материнським банком та об'єктами інвестування, наприклад, дивіденди та кредити.

4.10. Материнський банк з метою коригування та визначення консолідованих сум здійснює регулювальні записи. Ці записи вносяться в робочі таблиці для складання консолідованих звітів (додатки 28 і 29) і не відображаються в облікових регістрах учасників консолідованої групи. Здійснення потрібних коригувань досягається через механізм технічних рахунків консолідації в Журналі регулювальних записів (додаток 30). У разі потреби материнський банк може доповнити вищезазначені робочі таблиці та журнал іншими статтями.

(абзац перший пункту 4.10 глави 4 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України
 від 31.08.2005 р. N 322
,
 від 21.12.2005 р. N 484)

Звітні дані небанківських дочірніх компаній з метою приведення їх у відповідність до Консолідованого балансу та Консолідованого звіту про фінансові результати групують за допомогою типових перехідних таблиць (додатки 31, 32, 33).

(абзац другий пункту 4.10 глави 4 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України
 від 31.08.2005 р. N 322
,
 від 21.12.2005 р. N 484)

4.11. Регулювальні записи, що здійснює материнський банк під час складання консолідованої звітності, реєструються в спеціальному журналі (додаток 30). У ньому відображаються коригування, розраховані в картках консолідації за кожним окремим учасником консолідованої групи і відображені в журналах обліку внутрішньогрупових операцій та інших допоміжних документах, що збільшують або зменшують статті Консолідованого балансу та Консолідованого звіту про фінансові результати.

(абзац перший пункту 4.11 глави 4 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 21.12.2005 р. N 484)

У Журналі регулювальних записів мають бути зареєстровані такі записи:

виключення вартості акцій (часток) учасників консолідованої групи, що відображена в балансі материнського банку та/або інших учасників консолідованої групи, звітність яких уключається за методом повної консолідації;

виключення вартості акцій (часток) учасників консолідованої групи, що відображена в балансі материнського банку та/або інших учасників консолідованої групи, звітність яких уключається за методом участі в капіталі;

включення вартості акцій (часток) учасників консолідованої групи, розрахованих за методом участі в капіталі;

включення в актив Консолідованого балансу сум гудвілів, розрахованих у картках консолідації;

зменшення (збільшення) прибутку консолідованої групи на суму зменшення корисності гудвілу;

(абзац сьомий пункту 4.11 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

виключення внутрішньогрупових прибутків (збитків);

виключення внутрішньогрупових вимог/зобов'язань;

інші.

4.12. Відстрочені податкові активи та зобов'язання відображаються в консолідованій фінансовій звітності згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".

4.13. Уся інформація щодо консолідованої фінансової звітності має бути підготовлена та надана материнському банку учасниками консолідованої групи до 20 лютого року, наступного за звітним. Фінансові звіти мають бути скориговані з огляду на будь-яку подію після дати балансу, уключаючи виправлення суттєвих помилок.

4.14. Пакет консолідованих фінансових звітів консолідованої групи за попередній фінансовий рік є основою в процесі консолідації фінансової звітності в наступні звітні періоди.

4.15. Якщо володіння акціями в дочірній компанії банку зменшується з відповідною зміною статусу дочірньої компанії, то застосування методу повної консолідації припиняється з дати змін інвестицій, виходячи з того, чи учасника визнають як асоційовану компанію (застосовується метод участі в капіталі), чи інвестиції визнають у портфелі на продаж.

(пункт 4.15 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

4.16. Статті фінансових звітів господарських одиниць за межами України мають перераховуватися за гривневим еквівалентом:

а) монетарні і немонетарні статті перераховуються за офіційним валютним курсом на дату балансу;

б) статті доходів, витрат перераховуються за офіційним валютним курсом на дату операцій, крім звітності дочірніх банків, філій, представництв, які складені у валюті країни з гіперінфляційною економікою.

Для перерахунку доходів, витрат і руху грошових коштів кожного місяця може застосовуватися середньозважений валютний курс за відповідний місяць.

4.17. Курсові різниці, що виникають під час перерахунку показників фінансової звітності, тобто різниця між підсумком перерахованих у валюту звітності показників статей активу та пасиву балансу господарських одиниць, які розташовані за межами України, у валюту України, відображаються в Консолідованому балансі в рядку "Накопичена курсова різниця". У цьому разі від'ємна курсова різниця зазначається в дужках і вираховується під час визначення підсумку розділу "Власний капітал" балансу.

Лише в разі вибуття господарської одиниці за межами України накопичена сума курсових різниць, пов'язана з перерахунком фінансових звітів цієї господарської одиниці, визначається як доходи або витрати того періоду, у якому були відображені фінансові результати від вибуття.

У разі часткового вибуття господарської одиниці (реалізації або вилучення частини інвестиції в дочірній банк, що розташований за межами України) лише пропорційна частка відповідної суми накопичених курсових різниць уключається до складу доходів або витрат.

4.18. Після перерахунку статей фінансові звіти філій, представництв українських банків, дочірніх банків, дочірніх небанківських установ, розташованих за межами України, уключаються до консолідованих фінансових звітів за тією самою схемою, що й місцеві, уключаючи процедуру виключення внутрішньогрупових операцій, обчислення гудвілу та часток меншості тощо.

4.19. Якщо дочірній банк, розташований за межами України, повністю не належить материнському банку, то частина курсових різниць, які виникли під час перерахунку фінансових звітів дочірнього банку в процесі консолідації, належить до частки меншості та відображається в її складі в Консолідованому балансі.

4.20. Якщо фінансова звітність дочірніх компаній, що розташовані за межами України, з об'єктивних причин складена на дату звітності, що не відповідає даті звітності материнського банку (за умови, що інтервал між ними становить не більше ніж три місяці), то активи та зобов'язання дочірніх компаній, розташованих за межами України, перераховуються за валютним курсом на дату балансу дочірньої компанії. Якщо відбулися значні зміни у валютному курсі до дати складання балансу материнського банку, то робляться відповідні коригування. Курсові різниці, що виникають під час перерахунку показників фінансової звітності, відображаються відповідно до пункту 4.17 цього розділу.

4.21. Консолідована фінансова звітність за методом повної консолідації складається шляхом упорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірніх компаній банку до аналогічних показників фінансової звітності материнського банку.

Під час підготовки консолідованих звітів індивідуальні та уніфіковані звіти материнського банку та дочірніх компаній спочатку постатейно об'єднуються шляхом додавання показників ідентичних статей активів, зобов'язань і позабалансових статей з метою розкриття сум суттєвих ризиків, а потім формуються в попередні консолідовані звіти (до внесення регулювальних записів, що пов'язані з консолідацією), а саме:

активи, зобов'язання та капітал консолідованих компаній повністю включаються до Консолідованого балансу;

доходи та витрати консолідованих компаній повністю включаються до Консолідованого звіту про фінансові результати.

У разі придбання дочірніх компаній протягом звітного періоду в консолідовану фінансову звітність включається лише частина доходів та витрат, накопичених з дати придбання, якою є дата, на яку контроль за чистими активами і діяльністю компанії, що купується, переходить до покупця, тобто материнського банку.

Процес повної консолідації здійснюється за схемою, що наведена в додатку 34 до цієї Інструкції.

(абзац шостий пункту 4.21 глави 4 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України
 від 31.08.2005 р. N 322
,
 від 21.12.2005 р. N 484)

4.22. Під час складання консолідованої фінансової звітності за методом повної консолідації підлягають виключенню шляхом здійснення регулювальних записів:

з активів материнського банку - балансова вартість фінансових інвестицій банку в кожну дочірню компанію, а з капіталу кожної дочірньої компанії - відповідна частка материнського банку (для виключення подвійного врахування активів та зобов'язань);

з усіх показників розрахункових операцій материнського банку та дочірньої компанії - сума внутрішньогрупових операцій та внутрішньогрупового сальдо;

сума нереалізованих прибутків та збитків від внутрішньогрупових операцій (крім збитків, які не можуть бути відшкодовані).

Виключення внутрішньогрупових залишків та операцій потрібно для того, щоб подати в консолідованих звітах взаємовідносини консолідованої групи з третіми особами.

Внутрішньогрупові операції поділяються на такі операції:

що не впливають на чисті активи консолідованої групи та чисті результати її діяльності (взаємні розрахунки);

що впливають на чисті активи та чисті результати діяльності консолідованої групи, а саме: внутрішньогрупова торгівля основними засобами, дивіденди, нараховані та сплачені в середині консолідованої групи, внутрішньогрупові резерви.

Материнський банк виключає залишки нереалізованих доходів і витрат, які виникли в результаті внутрішньогрупових операцій, та вкладень до статутних капіталів, а також будь-який нереалізований результат, що виникає від цих операцій, ідентично до принципу, що застосовують у разі згортання міжфілійних доходів та витрат під час підготування річного фінансового звіту.

Здійснюється розрахунок частки меншості та розрахунок і включення до звіту суми гудвілу.

4.23. Материнський банк для складання консолідованої фінансової звітності методом повної консолідації визначає частку меншості в капіталі та фінансових результатах дочірніх компаній. Дивіденди, що отримані від компаній консолідованої групи протягом звітного періоду, виключаються з доходів.

Дивіденди, що підлягають сплаті материнському банку чи іншим дочірнім компаніям, мають бути виключені в процесі консолідації. Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду, аналізують та виключають з нерозподіленого прибутку в разі сплати дивідендів іншим учасникам консолідованої групи або зменшують частку меншості, якщо вони були сплачені третім особам. Частка меншості акціонерів у дивідендах відображається в Консолідованому балансі у власному капіталі окремо.

(абзац другий пункту 4.23 глави 4 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 21.12.2005 р. N 484)

4.24. Частка меншості в прибутку чи збитку дочірньої компанії за звітний період відображається окремою статтею (рядком) у Консолідованому звіті про фінансові результати. Якщо частка меншості в збитках дочірньої компанії перевищує частку меншості в капіталі дочірньої компанії, то на суму такого перевищення і величину подальших збитків, яка належить до частки меншості, зменшується частка материнського банку у власному капіталі консолідованої групи за винятком тієї частини, щодо якої меншість має зобов'язання і здатна покрити збитки. Якщо згодом у фінансовій звітності дочірньої компанії відображено прибуток, то вся сума такого прибутку розподіляється на частку материнського банку до покриття збитків меншості, сума яких відшкодована раніше за рахунок частки материнського банку.

4.25. Якщо консолідована група не володіє всіма акціями статутного капіталу дочірньої компанії, то материнський банк у своїх робочих записах відкриває технічний рахунок для відображення частки меншості в статутному капіталі, резервах і нерозподіленому прибутку дочірньої компанії. У Консолідованому балансі та Звіті про фінансові результати частка в чистих активах учасника консолідованої групи, звітність якого включається за методом повної консолідації, зазначається окремою статтею (рядком).

4.26. Якщо дочірня компанія випустила привілейовані акції, за якими накопичується сума дивідендів та які перебувають у володінні за межами консолідованої групи, то материнський банк розраховує свою частку прибутку або збитку після коригування на суму дивідендів за привілейованими акціями дочірньої компанії незалежно від оголошення дивідендів.

4.27. Вартість гудвілу, що виникає під час консолідації фінансової звітності материнського банку і фінансової звітності дочірніх компаній банку, визнається як актив та зазначається в консолідованому балансі окремою статтею (рядком) "Гудвіл при консолідації".

(пункт 4.27 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

4.28. У разі продажу однієї з дочірніх компаній консолідована фінансова звітність має містити:

(абзац перший пункту 4.28 глави 4 розділу II в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484)

накопичені результати дочірньої компанії банку на час продажу;

прибуток чи збиток від продажу дочірньої компанії банку, що становить різницю між отриманою ціною та сумою частки материнського банку в чистих активах дочірньої компанії, уключаючи величину гудвілу на день придбання дочірньої компанії материнського банку.

(абзац третій пункту 4.28 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

Якщо материнський банк мав одну дочірню компанію і продав її протягом звітного періоду та в обліку на звітну дату інвестицій в асоційовані і дочірні компанії немає, то консолідована фінансова звітність не складається і вищезазначена інформація щодо продажу розкривається в річній фінансовій звітності.

(пункт 4.28 глави 4 розділу II доповнено абзацом згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484)

4.29. У процесі складання Консолідованого балансу за методом повної консолідації важливим є обчислення нерозподіленого прибутку консолідованої групи. Величина нерозподіленого прибутку консолідованої групи відображається в Консолідованому балансі після здійснення всіх регулювальних записів, потрібних під час консолідації. У Консолідованому звіті про фінансові результати складаються в одне ціле фінансові результати материнського банку та дочірніх компаній за рік для розкриття об'єднаної позиції. Разом з тим:

складаються подібні дохідні статті;

складаються подібні статті витрат;

розраховуються показники консолідованого чистого процентного доходу, чисті гонорари та комісійний дохід, операційний дохід, прибуток від операцій, прибуток до оподаткування та чистий прибуток за період;

виключаються внутрішньогрупові доходи та витрати, нереалізовані прибутки та збитки для представлення фінансових результатів від зовнішньоторгової діяльності;

виключаються суми дивідендів, виплачених у середині консолідованої групи.

Для визначення міжгрупових статей доходів та витрат застосовуються картки, які є складовою пакета консолідації.

4.30. Суми фінансових інвестицій в дочірні компанії коригуються шляхом здійснення регулювальних записів щодо виключення вартості фінансових інвестицій в консолідовані компанії та вартості чистих активів цих дочірніх компаній та відображення гудвілу, що виникає після першої консолідації.

Материнський банк реєструє всі зміни у вартості фінансових інвестицій дочірніх компаній консолідованої групи, чистих активів, відсотків консолідованої групи та частки меншості в цих чистих активах. Зміни аналізуються з метою визначення змін:

у вартості ціни придбання;

що пов'язані з коливаннями офіційного валютного курсу.

4.31. Частка меншості в прибутках консолідованих дочірніх компаній, що були накопичені протягом звітного періоду, визначається та коригується за доходами консолідованої групи з метою визначення чистого прибутку консолідованої групи.

Частка меншості визначається як:

частки меншості в накопичених з часу придбання резервах, нерозподіленому прибутку (збитку) та інших показниках власного капіталу консолідованої групи;

частки меншості в сумі збільшення (зменшення) статутного капіталу, що є результатом випуску або реалізації акцій, які до цього належали компаніям консолідованої групи;

дивіденди, що отримані часткою меншості;

частки меншості в чистих активах нових компаній, які включаються для консолідації.

4.32. Під час виключення балансової вартості фінансових інвестицій материнського банку визначається вартісна різниця, тобто різниця між вартістю придбання чистих активів (капіталу) дочірньої компанії та балансовою вартістю цих активів на дату придбання. Перекласифікація цієї вартісної різниці означає її розподіл на:

гудвіл;

дооцінку балансової вартості активів до їх справедливої вартості.

4.33. Гудвіл розраховується на час придбання консолідованою групою акцій (часток) консолідованого учасника та є різницею між вартістю акцій (часток), яка відображена в індивідуальних фінансових звітах учасників консолідованої групи, та сумою чистих активів (статутний капітал, резерви, нерозподілений прибуток та інші показники власного капіталу) консолідованого учасника, помноженою на частку контролю консолідованої групи в статутному капіталі учасника.

4.34. Гудвіл оцінюється за собівартістю з урахуванням зменшення корисності. Визнання зменшення корисності гудвілу здійснюється протягом річного звітного періоду кожен рік в один і той самий час.

(пункт 4.34 глави 4 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

4.35. Негативний гудвіл у повній сумі має бути визнаний доходом під час первісного визнання інвестицій.

(пункт 4.35 глави 4 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

4.36. Облік гудвілу ведеться від дати придбання за кожним учасником окремо.

(абзац перший пункту 4.36 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

Надалі показник гудвілу може перераховуватись у разі:

збільшення частки статутного капіталу учасника, що належить консолідованій групі;

збільшення частки статутного капіталу учасника, що належить частці меншості;

придбання акцій (часток) учасника консолідованої групи в третіх осіб;

часткового або повного продажу акцій (часток) учасника консолідованої групи третім особам;

продажу акцій (часток) учасника консолідованої групи іншим учасникам консолідованої групи.

У цих випадках на величину придбаних (проданих) акцій (часток) учасника консолідованої групи окремо розраховується сума гудвілу та підсумовується з попереднім значенням, змінюючи його.

(абзац восьмий пункту 4.37 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

4.37. Якщо придбання консолідованою групою акцій (часток) учасника здійснювалося шляхом поетапних покупок, то для визначення суми гудвілу під час первісного складання консолідованої звітності відлік слід проводити з часу першої купівлі акцій (часток), якщо вони купувалися з метою інвестування.

Надалі кожну облікову операцію слід розглядати окремо з урахуванням інформації про собівартість операції та її справедливу вартість на дату кожної обмінної операції для того, щоб визначити суму будь-якого гудвілу від цієї операції. Результатом цього є порівняння витрат на окремі інвестиції з відсотковою часткою покупця у вартості ідентифікованих активів, зобов'язань об'єкта придбання на кожному етапі.

(пункт 4.37 глави 4 розділу II доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

4.38. Гудвіл, який виникає щодо акцій (часток) материнського банку, що є у власності учасників консолідованої групи, не розраховується.

Гудвіл розраховується на час придбання материнським банком акцій (часток) учасника консолідованої групи. Якщо материнський банк придбав акції (частки) учасників консолідованої групи до складання першої консолідованої фінансової звітності, то гудвіл розраховується не на час придбання чистих активів, а на час складання материнським банком першої консолідованої звітності. Надалі за умови придбання учасником консолідації акцій (часток) іншої компанії зазначена сума гудвілу розраховується на час придбання цих чистих активів.

4.39. Фінансові звіти асоційованих компаній, якими володіє консолідована група прямо чи опосередковано, крім випадків, де є контроль, уключаються до консолідованої фінансової звітності за методом участі в капіталі. Крім того, інвестиції в асоційовані компанії у фінансових звітах материнського банку первісно відображаються за собівартістю і надалі збільшуються чи зменшуються відповідно до частки материнського банку первісно у власному капіталі асоційованої компанії після дати придбання інвестиції. Дивіденди, що сплачені асоційованими компаніями, зменшують балансову вартість інвестиції та визнаються як часткові виплати інвестиції. Відповідно до цього вартість інвестиції має бути скоригована для того, щоб відображати вплив отриманих материнським банком дивідендів. Потрібно здійснити регулювальні записи з метою відображення змін у вартості інвестицій в асоційовані компанії, якщо збільшується величина власного капіталу асоційованої компанії за рахунок додаткових випусків акцій чи переоцінки цінних паперів, будівель та обладнання.

(пункт 4.39 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

4.40. Частка меншості за методом участі в капіталі не розраховується.

4.41. Якщо частка материнського банку в збитках асоційованої компанії дорівнює балансовій вартості інвестицій або перевищує її, то материнський банк, як правило, припиняє включати цю частку до подальших збитків. Інвестиція відображається у звітах за нульовою вартістю. Додаткові збитки покриваються тією мірою, у якій інвестор бере на себе зобов'язання або здійснює виплати за дорученням асоційованої компанії для погашення її зобов'язань, гарантом яких був материнський банк або за які материнський банк відповідав іншим чином. Якщо після цього асоційована компанія звітує про прибутки, то материнський банк поновлює надання інформації, уключаючи свою частку таких прибутків лише після того, коли частка прибутків материнського банку дорівнює частці чистих збитків, які не були визнані.

4.42. Нереалізовані прибутки та збитки від внутрішньогрупових операцій між материнським банком та асоційованими компаніями (прямими чи опосередкованими) мають виключатися в межах частки участі консолідованої групи в статутному капіталі асоційованої компанії з відповідним коригуванням суми нерозподіленого прибутку консолідованої групи. Нереалізовані збитки не можуть бути виключені, якщо витрати не можуть бути відшкодовані.

4.43. Процедура складання консолідованої звітності за методом участі в капіталі полягає в заміні вартості акцій (часток) консолідованого учасника, відображеній у балансі материнського банку та/або інших учасників, на вартісну оцінку частки участі консолідованої групи в чистих активах консолідованого учасника.

За методом участі в капіталі інвестиції в асоційовану компанію спочатку відображаються за собівартістю, а потім у консолідованих звітах балансова вартість інвестицій збільшується або зменшується для відображення частки консолідованої групи в прибутках або збитках чи будь-яких інших змін у капіталі асоційованої компанії, що відбулися після дати придбання. У наступному звітному періоді інвестиція коригується на відповідні зміни у власному капіталі асоційованої компанії за звітний період.

4.44. Інвестиції в асоційовані компанії відображаються в Консолідованому балансі за статтею "Інвестиції в асоційовані компанії".

Частка консолідованої групи в прибутку/збитку асоційованих компаній відображається у Звіті про фінансові результати за статтями "Дохід від участі в капіталі" та "Втрати від участі в капіталі".

4.45. Розрахунок та відображення гудвілу за методом участі в капіталі здійснюється так само, як і за методом повної консолідації.

Сума зменшення корисності гудвілу, включеного до балансової вартості інвестиції, не повинна враховуватися під час визначення частки материнського банку в прибутках або збитках об'єкта інвестування.

(абзац другий пункту 4.45 глави 4 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

4.46. Якщо материнський банк та/або інший учасник консолідованої групи обліковують інвестиції в асоційовані компанії, виходячи з методу участі в капіталі, та дані асоційованих компаній попередньо були включені до річних фінансових звітів учасників у порядку, що повністю збігається з порядком, визначеним цією Інструкцією для методу участі в капіталі, то будь-які регулювальні записи під час складання консолідованої фінансової звітності щодо асоційованих компаній не потрібні.

4.47. У примітках до консолідованої фінансової звітності материнські банки розкривають таке:

а) облікову політику консолідованої групи і відповідно до суттєвості мають однаковий склад відповідно до приміток річного фінансового звіту;

б) особливості діяльності консолідованої групи та обліку (у разі потреби створюються додаткові примітки);

в) у разі реорганізації банку шляхом злиття:

суми активів та зобов'язань, унесених кожною компанією;

види та кількість випущених акцій разом із часткою акцій, що мають право голосу, кожної компанії, які були обміняні під час злиття;

дохід (виручку) від реалізації, інші операційні доходи, непередбачені доходи та прибуток (збиток) кожної компанії до дати злиття, що включені до фінансової звітності об'єднаної компанії;

г) юридичну та економічну інформацію про учасників консолідації, якими володіє консолідована група прямо та опосередковано;

ґ) характер відносин між материнським банком і дочірньою, асоційованою компаніями, якщо материнський банк не володіє в дочірній компанії (прямо чи опосередковано) більше ніж половиною голосів. Зміни протягом звітного періоду, унаслідок чого материнський банк утратив контроль над діяльністю дочірньої компанії;

д) методи консолідації, що застосовувалися до кожного окремого учасника консолідованої групи, у тому числі:

обґрунтування підстав для використання методу повної консолідації, якщо частка консолідованої групи в статутному капіталі учасника становить менше ніж 50 %;

обґрунтування підстав для використання методу участі в капіталі, якщо частка консолідованої групи в статутному капіталі учасника становить менше ніж 20 %;

обґрунтування підстав для використання методу участі в капіталі для виняткових ситуацій, а також винятків за кожним методом консолідації;

причини, за якими показники фінансової звітності дочірньої або асоційованої компаній не включені до консолідованої фінансової звітності;

е) облік різниць, що виникають під час складання першої консолідованої звітності;

є) невизнану частку збитків асоційованої компанії за звітний період та на кумулятивній основі, якщо материнський банк припинив визнання своєї частки в збитках асоційованої компанії; свою частку в непередбачених зобов'язаннях асоційованої компанії, за які материнський банк несе солідарну відповідальність з іншими інвесторами; непередбачені зобов'язання, які виникають унаслідок роздільної відповідальності материнського банку та інших інвесторів за всіма або за частиною зобов'язань асоційованої компанії;

ж) суму курсових різниць, що включена до складу доходів і витрат протягом звітного періоду (у разі включення до консолідованих звітів показників статей фінансової звітності господарських одиниць за межами України);

з) суму курсових різниць, що включена протягом звітного періоду до складу іншого додаткового капіталу, а також інформацію, що пояснює взаємозв'язок між сумою таких курсових різниць на початок і на кінець звітного періоду (у разі включення до консолідованих звітів показників статей фінансової звітності господарських одиниць за межами України);

и) у разі зміни ознак класифікації діяльності господарської одиниці за межами України надання інформації про характер та причини зміни, вплив зміни на капітал, на прибуток (збиток) за попередній рік, якщо така зміна відбулася на початку попереднього року;

і) методи, за якими господарські одиниці за межами України були включені до процесу консолідації;

ї) методи переоцінки, визначення справедливої вартості придбаних активів і зобов'язань (об'єднання здебільшого призводить до переоцінки);

й) вплив придбання або продажу дочірніх компаній на фінансовий стан (на дату балансу), фінансові результати звітного періоду та аналогічні показники попереднього періоду;

к) вартість (первісну або переоцінену), за якою основні засоби та нематеріальні активи відображені в балансі;

л) методи амортизації та діапазон строків корисного використання (експлуатації) основних засобів і нематеріальних активів;

м) методи, що використовуються з метою надання порівнювальної інформації у разі змін периметра консолідації;

н) гудвіл (аналіз змін; розкриття узгодження балансової суми гудвілу на початку та наприкінці періоду, окремо відображаючи первісну вартість та накопичені суми зменшення корисності на початок і кінець звітного періоду; вартості гудвілу, що виник у результаті придбання та зарахований на баланс у звітному періоді; суми зменшення корисності гудвілу, нарахованої за звітний період; іншого списання вартості гудвілу) у звітному періоді;

о) інформацію про найвагоміших учасників консолідованої групи, а саме:

частку меншості (аналіз змін величини часток меншості, що виникають у зв'язку зі змінами периметра консолідації та величини інвестицій);

дохід за географічним сегментом;

витрати на оплату праці (за категоріями працівників; середня кількість працівників компаній, звітність яких уключається за методом повної консолідації, за категоріями);

п) інформацію за географічним сегментом.

Визначення звітних сегментів у консолідованій фінансовій звітності та розкриття інформації про звітні сегменти здійснюються на основі показників консолідованої фінансової звітності.

Дохід, витрати, активи та зобов'язання сегмента визначаються до здійснення коригувань, пов'язаних з виключенням внутрішньогрупових операцій та сальдо в процесі консолідації, за винятком випадків, коли такі внутрішньогрупові сальдо або операції відбуваються між учасниками групи в межах одного сегмента.

У консолідованому фінансовому звіті результат сегмента визначається до здійснення коригувань, пов'язаних з відокремленням частки меншості.

За географічним сегментом надається така інформація:

загальна балансова сума активів сегмента;

параметри активів сегмента (основні засоби, нематеріальні активи, короткострокові активи, що використовуються в операційній діяльності сегмента, та активи, що є предметом фінансової оренди) за кожним активом окремо;

загальна сума зобов'язань сегмента;

параметри зобов'язань сегмента (нараховані витрати).

(пункт 4.47 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління  Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

4.48. Материнський банк додатково подає до територіального управління Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за материнським банком, у складі консолідованої фінансової звітності робочу таблицю для складання консолідованого балансу (додаток 28), робочу таблицю для складання консолідованого звіту про фінансові результати (додаток 29), перехідні таблиці за учасниками консолідованої групи, складені згідно з типовими перехідними таблицями (додатки 31, 32, 33), таблицю складу учасників консолідованої групи (додаток 35), консолідовані позабалансові вимоги та зобов'язання (додаток 36) та копії річних фінансових звітів учасників консолідованої групи - небанківських установ.

(абзац перший пункту 4.48 глави 4 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України
 від 31.08.2005 р. N 322
,
 від 21.12.2005 р. N 484
,
 від 13.12.2006 р. N 458)

Територіальні управління Національного банку, на території яких розташовані банки, які входять до складу учасників консолідованої групи, зобов'язані подати копії річних фінансових звітів цих банків територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням материнського банку в разі письмового запиту.

Глава 5. Особливості складання в банках України річної та консолідованої фінансової звітності з урахуванням впливу інфляції

5.1. Річна фінансова звітність банку з урахуванням впливу інфляції включає:

загальну інформацію про діяльність банку;

Баланс з урахуванням впливу інфляції (додаток 5);

Звіт про фінансові результати з урахуванням впливу інфляції (додаток 10);

Звіт про рух грошових коштів з урахуванням впливу інфляції (додатки 16, 17);

Звіт про власний капітал з урахуванням впливу інфляції (додаток 22);

примітки до фінансових звітів з урахуванням впливу інфляції.

5.2. Консолідована фінансова звітність банку з урахуванням впливу інфляції включає:

загальну інформацію про діяльність банку;

Консолідований баланс з урахуванням впливу інфляції (додаток 6);

Консолідований звіт про фінансові результати з урахуванням впливу інфляції (додаток 11);

Консолідований звіт про рух грошових коштів з урахуванням впливу інфляції (додатки 18, 19);

Консолідований звіт про власний капітал з урахуванням впливу інфляції (додаток 23);

примітки до звітів з урахуванням впливу інфляції.

5.3. Принцип коригування звітів, пов'язаний із впливом інфляції, передбачає наведення показників фінансової звітності в зіставленому грошовому вимірі на звітну дату, тобто всі активи, зобов'язання і капітал коригуються з урахуванням зміни купівельної спроможності гривні з дати їх визнання до звітної дати шляхом застосування коефіцієнта коригування.

5.4. Показники річної фінансової звітності банку, а в консолідованій фінансовій звітності - материнського банку підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування за умови, що значення кумулятивного приросту інфляції за три останніх роки, уключаючи звітний, становить 90 % і більше.

Оцінка статей балансу за попередній рік визнається за балансовою вартістю відповідних активів, власного капіталу і зобов'язань звітного року, якщо значення кумулятивного приросту інфляції за три останніх роки, уключаючи звітний, не перевищує 90 %.

5.5. Показники квартальної фінансової звітності коригуванню з урахуванням впливу інфляції не підлягають.

5.6. Коригування показників річної фінансової звітності банку на вплив інфляції здійснюється без проводок за рахунками бухгалтерського обліку. Банк складає річну фінансову звітність відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку на основі даних бухгалтерського обліку, а після цього шляхом коригування її показників складає скориговану фінансову звітність з урахуванням впливу інфляції.

5.7. Коригування потребує виконання певних процедур, а саме:

вибору індексу інфляції, що встановлюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики - Державним комітетом статистики України;

розподілу статей балансу на монетарні та немонетарні;

визначення дат, починаючи з яких здійснюється перерахунок немонетарних статей балансу;

перерахунку немонетарних статей балансу;

перерахунку звіту про фінансові результати;

розрахунку прибутку (збитку) від впливу інфляції на монетарні статті;

підготовки звіту про рух грошових коштів з урахуванням інфляції;

перерахунку показників за попередній фінансовий рік.

5.8. Датою коригування є дата, на яку складається фінансова звітність за рік, у якому кумулятивний приріст інфляції перевищив 90 % (на кінець дня 31 грудня звітного року).

5.9. Якщо в країні немає умов, за яких значення кумулятивного приросту інфляції за три останніх роки, уключаючи звітний, становить 90 % і більше, то скориговані показники фінансової звітності слід розглядати як основу балансової вартості в подальших фінансових звітах.

5.10. Для коригування показників фінансової звітності слід здійснити таке:

а) коригування показників балансу.

Монетарні активи і зобов'язання не коригуються, оскільки вони виражені з урахуванням купівельної спроможності національної грошової одиниці - гривні.

Монетарні активи та монетарні зобов'язання, які згідно з договором між банком та іншою стороною підлягають індексації з урахуванням впливу інфляції (депозити, облігації тощо), відображаються в балансі в сумі, що визначена в договорі.

Показники немонетарних статей, що відображені за справедливою вартістю, визначеною на дату балансу (на кінець дня 31 грудня звітного року), не коригуються. Показники немонетарних статей, що відображені за справедливою вартістю, визначеною не на дату балансу, коригуються за коефіцієнтом коригування, який визначається діленням індексу інфляції на дату коригування на індекс інфляції на дату встановлення справедливої вартості (переоцінки).

Показники немонетарних статей, що відображені за первісною вартістю або залишковою вартістю, коригуються на коефіцієнт коригування, який визначається діленням індексу інфляції на дату коригування на індекс інфляції на дату визнання відповідного активу, зобов'язання і власного капіталу.

Коригування показників інвестицій в асоційовані компанії включає:

коригування частки інвестора в чистих активах асоційованої компанії на початок періоду з урахуванням індексу інфляції на звітну дату;

коригування частки інвестора в прибутку асоційованої компанії з урахуванням змін індексу інфляції на звітну дату.

Оскільки частка інвестора в чистих активах асоційованої компанії може змінюватися не лише у зв'язку з його часткою в прибутку компанії, а й в результаті здійснення інших операцій (додаткові інвестиції, переоцінка основних засобів асоційованої компанії, виплата дивідендів тощо), суми таких змін потрібно коригувати з урахуванням зростання індексу інфляції з дати операції до звітної дати. У зв'язку з цим частка інвестора в чистих активах асоційованої компанії на кінець року дорівнюватиме сумі цієї частки на початок року, прибутку за рік та величини зазначених змін (скоригованих з урахуванням індексу інфляції).

Скоригована вартість немонетарних активів зменшується до суми очікуваного відшкодування від майбутнього використання відповідних активів (ринкової вартості інвестицій тощо), якщо вона перевищує суму очікуваного відшкодування.

Під час коригування показників основних засобів, нематеріальних активів коригують їх первісну (переоцінену) вартість на коефіцієнт коригування, який визначається діленням індексу інфляції на дату коригування на індекс інфляції на дату їх придбання (переоцінки). Аналогічно коригується показник зносу (накопиченої амортизації) цих необоротних активів.

Під час коригування показника незавершеного будівництва його вартість коригують послідовно на суми капітальних інвестицій за роками (кварталами) їх здійснення із застосуванням коефіцієнта коригування, який визначається діленням індексу інфляції на дату коригування на індекс інфляції на дату здійснення капітальних інвестицій.

Показники вартості активів, які придбані на умовах відстрочення платежу без сплати відсотків, коригуються із застосуванням індексу інфляції з дати платежу.

На початок першого звітного року, у якому фінансова звітність підлягає коригуванню внаслідок впливу інфляції, суми дооцінки активів, що наведені в складі власного капіталу, до скоригованого балансу з урахуванням впливу інфляції не включаються, а показником нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) визнається різниця між сумою скоригованих показників активу та сумою скоригованих показників пасиву балансу;

б) коригування показників Звіту про фінансові результати.

Усі показники Звіту про фінансові результати мають бути відображені в поточних цінах на звітну дату, а саме: скориговані на коефіцієнт, що визначається як співвідношення індексу інфляції на дату балансу та індексу інфляції на дату визнання доходів і витрат, уключених до відповідних статей.

Якщо доходи і витрати протягом звітного року (або проміжних періодів) визнавалися майже рівномірно, то банк може застосовувати для визначення коефіцієнта коригування середній індекс інфляції протягом цього періоду до загальної суми статті доходів і витрат замість індексу інфляції на дату визнання окремих доходів і витрат.

Середній індекс інфляції не може застосовуватися для коригування доходів і витрат, пов'язаних з немонетарними статтями, визнаними активами або зобов'язаннями в попередніх звітних періодах (доходи і витрати майбутніх періодів тощо).

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті відображається окремим рядком у Звіті про фінансові результати з урахуванням впливу інфляції.

Під час коригування Звіту про фінансові результати потрібно визнавати податковий вплив від перерахунку статей. Поточний податок на прибуток коригують з використанням індексу інфляції на дату його визнання.

Показники чистого прибутку і скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію для скоригованого звіту про фінансові результати з урахуванням впливу інфляції розраховуються з урахуванням даних про чистий прибуток, визначених із застосуванням цієї Інструкції;

в) коригування показників Звіту про власний капітал.

Скориговані показники Звіту про власний капітал з урахуванням впливу інфляції визначаються з урахуванням відповідних показників балансу з урахуванням впливу інфляції (Консолідованого балансу з урахуванням впливу інфляції) та Звіту про фінансові результати з урахуванням впливу інфляції (Консолідованого звіту про фінансові результати з урахуванням впливу інфляції).

Показники, які неможливо отримати безпосередньо з вищезазначеної скоригованої фінансової звітності з урахуванням впливу інфляції (сума переоцінки активів, розподіл прибутку, відрахування до резервів), коригують на коефіцієнт коригування, який визначається (для немонетарних позицій) діленням індексу інфляції на дату коригування на індекс інфляції на дату здійснення відповідних операцій.

На дату визнання заборгованості з виплати дивідендів сума дивідендів виключається із нерозподіленого прибутку та є грошовим зобов'язанням, що є джерелом монетарного прибутку. Дивіденди, що оголошені, підлягають коригуванню з метою визначення прибутку (збитку) від впливу інфляції на монетарні статті із застосуванням індексу інфляції з дати встановлення права акціонерів на отримання дивідендів до звітної дати;

г) коригування показників Звіту про рух грошових коштів.

Скориговані показники розділу I "Операційна діяльність" Звіту про рух грошових коштів з урахуванням впливу інфляції (крім нарахованих та сплачених відсотків, сплаченого податку на прибуток, надходження (видатку) грошових коштів унаслідок непередбачених подій) визначаються з урахуванням відповідних статей балансу з урахуванням впливу інфляції (Консолідованого балансу з урахуванням впливу інфляції) та Звіту про фінансові результати з урахуванням впливу інфляції (Консолідованого звіту про фінансові результати з урахуванням впливу інфляції).

Суми нарахованих та сплачених відсотків, сплаченого податку на прибуток, надходження (видатку) грошових коштів унаслідок непередбачених подій для скоригованого Звіту про рух грошових коштів з урахуванням впливу інфляції коригуються з використанням коефіцієнта коригування на індекс інфляції на дату визнання операції за рухом цих коштів.

Показники розділів II "Інвестиційна діяльність" та III "Фінансова діяльність" коригуються з використанням індексу інфляції на дату кожної операції, пов'язаної з рухом таких грошових коштів.

Чистий прибуток до оподаткування коригується на суму монетарного доходу або збитку за звітний період.

Монетарні збитки за грошовими коштами та їх еквівалентами відображаються окремо;

ґ) консолідацію фінансових звітів, скоригованих з урахуванням впливу інфляції.

Якщо дочірня компанія, показники фінансової звітності якої мають включатися до консолідованої фінансової звітності материнського банку, розташована в Україні, то коригування показників фінансової звітності такої компанії з урахуванням впливу інфляції відбувається на рівні дочірньої компанії. Якщо дочірня компанія, показники фінансової звітності якої мають включатися до консолідованої фінансової звітності материнського банку, розташована за межами України, то коригування показників фінансової звітності такої компанії з урахуванням впливу інфляції відбувається на рівні материнського банку.

Для включення до консолідованої фінансової звітності материнського банку показники фінансової звітності дочірньої компанії, яка складена у валюті країни з кумулятивним приростом інфляції 90 % і більше (якщо вони не скориговані), коригуються із застосуванням індексу інфляції цієї країни.

Для включення до консолідованої фінансової звітності материнського банку показники фінансової звітності дочірньої компанії, яка складена у валюті країни, у якій значення кумулятивного приросту інфляції за три останніх роки, уключаючи звітний, становить 90 % і більше, мають бути перераховані у валюту консолідованої звітності за курсами на дати операцій та скориговані із застосуванням індексу інфляції з дати операції (тобто з дати перерахунку суми в іноземній валюті в гривні).

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті відображається окремим рядком у консолідованому звіті про фінансові результати з урахуванням впливу інфляції.

5.11. Примітки до фінансової звітності про вплив інфляції містять:

факт здійснення коригування фінансової звітності з урахуванням впливу інфляції;

індекс інфляції на дату коригування та індекси інфляції протягом поточного і попереднього звітних періодів, які було використано під час коригування фінансової звітності.

(розділ II доповнено новою главою 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484,
 у зв'язку з цим главу 5 уважати главою 6,
 пункти 5.1 - 5.5 уважати відповідно пунктами 6.1 - 6.5)

Глава 6. Порядок подання банками фінансової звітності до Національного банку та її оприлюднення

6.1. Річна та консолідована фінансова звітність подаються структурним підрозділам банківського нагляду відповідно до нормативно-правових актів Національного банку. У цьому разі з метою попереднього контролю щодо складу фінансової звітності, аналізу застосованої банком облікової політики, розкриття інформації в примітках, адекватності бухгалтерського обліку згідно із висновком аудитора (аудиторської фірми) служби банківського нагляду подають отримані від банків фінансові звіти структурним підрозділам бухгалтерського обліку територіальних управлінь Національного банку, у яких відкриті кореспондентські рахунки банків. Після розгляду фінансової звітності структурні підрозділи бухгалтерського обліку повертають її разом з висновком попереднього контролю структурним підрозділам банківського нагляду для використання в роботі.

(глави 6 розділу II доповнено новим пунктом 6.1 згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458,
 у зв'язку з цим пункти 6.1 - 6.5 уважати відповідно пунктами 6.2 - 6.6)

6.2. Квартальну фінансову звітність на паперових носіях та в електронному вигляді банки подають територіальним управлінням Національного банку в установлені ними строки, але не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Територіальні управління Національного банку після перевірки подають квартальну фінансову звітність електронною поштою Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку через Центральну розрахункову палату Національного банку 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, файли В5 "Баланс проміжної фінансової звітності" та В6 "Фінансові результати проміжної фінансової звітності".

(пункт 6.2 глави 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

6.3. Пункт 6.3 глави 6 розділу II виключено 

(пункт 6.3 глави 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458,
 у зв'язку з цим пункти 6.4 - 6.6 уважати відповідно пунктами 6.3 - 6.5)

6.3. Під час подання фінансової звітності на паперових носіях статті звітності, за якими немає показників, можуть не зазначатися (крім випадків, якщо такі показники зазначалися за станом на кінець зіставленого періоду (кварталу, року).

У разі подання фінансової звітності Національному банку електронною поштою первинні економічні показники, за статтями яких немає даних, у файлах можуть не зазначатися.

6.4. Якщо дата подання фінансової звітності припадає на вихідний (святковий) день, то терміном її подання є перший робочий день після вихідного (святкового) дня.

6.5. Банк зобов'язаний публікувати квартальну фінансову звітність в газеті Кабінету Міністрів України "Урядовий кур'єр" чи газеті Верховної Ради України "Голос України" протягом місяця, наступного за звітним кварталом.

Річну фінансову звітність банку (скориговану з урахуванням впливу інфляції) та річну консолідовану фінансову звітність материнського банку (скориговану з урахуванням впливу інфляції), підтверджені аудитором, який має сертифікат на аудиторську перевірку банків, банк (материнський банк) зобов'язаний публікувати не пізніше 1 червня наступного за звітним року в газеті "Урядовий кур'єр" чи "Голос України". Материнський банк за власним бажанням може складати та оприлюднювати консолідовану фінансову звітність щокварталу.

(абзац другий пункту 6.5 глави 6 розділу II в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного
комітету статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

 

Периметр консолідації

Рівень контролю 

Питома вага вкладень, відсотки 

Визначення 

Метод консолідації 

Контроль 

> 50 % 

можна довести, що таке володіння є контролем 

Повна консолідація 

Контроль 

а) < 50 %
 
 

б) 20 % - 50 %

в) < 20 % (щодо суб'єктів господарювання спеціального призначення, навіть якщо материнський банк зовсім не володіє власним капіталом суб'єкта господарювання спеціального призначення) 

а) група здійснює ефективний контроль лише над певними аспектами діяльності асоційованої компанії;

б, в) контроль є, якщо материнський банк прямо або опосередковано (через третіх осіб) має:

1. Частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50 % завдяки угодам з іншими інвесторами.

2. Право керувати фінансовою та виробничою політикою підприємства згідно із установчими документами.

3. Право призначати або звільняти більшість членів ради директорів або аналогічного керівного органу компанії.

4. Право визначального голосу в раді директорів або аналогічному керівному органі компанії.

5. Для суб'єктів господарювання спеціального призначення, крім вищезазначеного, додатково:
по суті, діяльність проводиться від імені материнського банку в такий спосіб, що материнський банк одержує вигоду від функціонування суб'єкта господарювання спеціального призначення;
по суті, материнський банк має можливість приймати рішення щодо одержання більшої вигоди від діяльності суб'єкта господарювання спеціального призначення і делегує можливості ухвалювати рішення;
материнський банк може наражатися на ризики, пов'язані з діяльністю суб'єкта господарювання спеціального призначення,
або
материнський банк зберігає більшість ризиків щодо залишкової частки чи власності, пов'язаних із суб'єктом господарювання спеціального призначення або його активами, для одержання вигід від його діяльності

а) метод участі в капіталі;
 

б) повна консолідація;

в) повна консолідація 

Суттєвий вплив 

а) 20 % - 50 %

 
б) < 20 % 

а) можна довести, що таке володіння є суттєвим впливом;

б) наявність суттєвого прямо або опосередковано (через третіх осіб) впливу, якщо виконуються щонайменше дві з таких умов:

1. Інвестор (банк) має представників у раді директорів чи аналогічному керівному органі компанії.

2. Інвестор (банк) бере участь у визначенні стратегії і операцій компанії.

3. Здійснюється обмін керівним персоналом між інвестором (банком) та компанією.

4. Інвестор (банк) надає суттєву технічну інформацію 

метод участі в капіталі

Інвестиція 

> 50 % 

можна довести, що:

1. Фінансові інвестиції придбані та утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати придбання.

2. Пункт 2 виключено

Інвестиції відображаються в обліку в портфелі банку на продаж

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484,
 від 13.12.2006 р. N 458)

 

Баланс*

за ______ квартал 200_ року
(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

На звітну дату поточного кварталу 

На кінець попереднього фінансового року 

  

АКТИВИ  

  

  

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку  

  

  

Цінні папери, що рефінансуються Національним банком України 

  

  

2.1 

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України 

  

  

2.2 

Резерви у відсотках до активу 

  

  

Кошти в інших банках 

  

  

3.1 

Резерви під заборгованість інших банків 

  

  

3.2 

Резерви у відсотках до активу 

  

  

Цінні папери в торговому портфелі банку 

  

  

Цінні папери в портфелі банку на продаж 

  

  

5.1 

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 

  

  

5.2 

Резерви у відсотках до активу 

  

  

Рядок виключено 

  

 

6

Кредити, що надані:  

  

  

6.1 

Юридичним особам 

  

  

6.2 

Фізичним особам 

  

  

6.3 

Резерви під заборгованість за кредитами 

  

  

6.4 

Резерви у відсотках до активу 

  

  

Цінні папери, що утримуються до погашення 

  

  

7.1 

Резерви під знецінення цінних паперів, що утримуються до погашення 

  

  

7.2 

Резерви у відсотках до активу 

  

  

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 

  

  

Основні засоби  

  

  

10 

Нематеріальні активи 

  

  

11 

Нараховані доходи до отримання:  

  

  

11.1 

У тому числі прострочені нараховані доходи  

  

  

11.2 

У тому числі сумнівні нараховані доходи 

  

  

11.3 

Резерви під заборгованість за нарахованими доходами 

  

  

11.4 

Резерви у відсотках до активу 

  

  

12 

Відстрочений податковий актив 

  

  

13 

Інші активи 

  

  

13.1 

Резерви під інші активи 

  

  

13.2 

Резерви у відсотках до активу 

  

  

14 

Довгострокові активи, призначені для продажу 

  

  

14.1 

Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 

  

  

14.2 

Резерви у відсотках до активу 

  

  

15 

Усього активів 

  

  

  

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

  

  

16 

Кошти банків 

  

  

17 

Кошти юридичних осіб 

  

  

18 

Кошти фізичних осіб 

  

  

19 

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

  

  

20 

Боргові цінні папери, емітовані банком 

  

  

21 

Нараховані витрати, що мають бути сплачені 

  

  

22 

Відстрочені податкові зобов'язання 

  

  

23 

Інші зобов'язання 

  

  

24 

Усього зобов'язань 

  

  

  

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ  

  

  

25 

Статутний капітал 

  

  

26 

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 

  

  

27 

Емісійні різниці 

  

  

28 

Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку 

  

  

29 

Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі: 

  

  

29.1 

Резерви переоцінки нерухомості 

  

  

29.2 

Резерви переоцінки нематеріальних активів 

  

  

30 

Резерви переоцінки цінних паперів 

  

  

31 

Прибуток/Збиток минулих років  

  

  

32 

Прибуток/Збиток поточного року  

  

  

33 

Усього власного капіталу 

  

  

34 

Усього пасивів 

  

  

____________
* Статті звіту "Баланс" розміщені в порядку зменшення ліквідності.

"___" ____________ 200_ року  

Керівник ___________________________
                        (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)  

Головний бухгалтер __________________
                        (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

Порядок складання статей квартального звіту "Баланс" банків України

Рядок 

Найменування статті 

На звітну дату поточного кварталу 

На кінець попереднього фінансового року 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

  

АКТИВИ  

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку  

Розділ 10, рахунки 1200, 1203, 1207, 1211, 1212  

Цінні папери, що рефінансуються Національним банком України 

Рахунки 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405 (АП), (1406), 1407, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415 (АП), (1416), 1417, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, (1426), 1427, 1430, 1435 (АП), (1436), 1437, 1440, (1446), 1447 

2.1 

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України 

Рахунки (1490), (1491) 

2.2 

Резерви у відсотках до активу 

Рядок 2.2 = (2.1 : 2) · 100 % 

Кошти в інших банках 

Рахунки 1500А, 1502, 1510, 1512, 1515, 1516, 1517, 1521 - 1525, (1526), 1527, 1580 - 1582, 1589, 1600А 

____________
1 Виноску виключено 

3.1 

Резерви під заборгованість інших банків 

Рахунки (1590), (1591), (1592), (1593) 

3.2 

Резерви у відсотках до активу 

Рядок 3.2 = (3.1 : 3) · 100 % 

Цінні папери в торговому портфелі банку 

Рахунки 3002, 3003, 3005, 3007 (АП), 3010 - 3014, 3015 (АП), (3016), 3017 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 

Рахунки 3102, 3103, 3105, 3107 (АП), 3110 - 3114, 3115 (АП), (3116), 3117 

5.1 

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 

Аналітичний рахунок балансового рахунку (3190) 

5.2 

Резерви у відсотках до активу 

Рядок 5.2 = (5.1 : 5) · 100 % 

Рядок виключено 

 

Кредити, що надані:  

Рядок 6 = 6.1 + 6.2

6.1 

Юридичним особам 

Рахунки 2010, (2016), 2020, (2026), 2027, 2030, (2036), 2037, 2062, 2063, 2065, (2066), 2067, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, (2076), 2077, 2082, 2083, 2085, (2086), 2087, 2092, 2093, 2095, 2096, 2097, 2099, 2102, 2103, 2105, (2106), 2107, 2112, 2113, 2115, (2116), 2117, 2122, 2123, 2125, (2126), 2127, 2132, 2133, 2135, (2136), 2137, 2190, 2191, 2198, 2199, 2600А, 2605А, 2650А, 2655А

6.2 

Фізичним особам 

Рахунки 2202, 2203, 2205, (2206), 2207, 2211, 2212, 2213, 2215, (2216), 2217, 2220, (2226), 2227, 2232, 2233, 2235, (2236), 2237, 2290, 2291, 2292, 2295, 2299, 2620А, 2625А 

____________
2 Виноску виключено 

3 Виноску виключено 

4 Виноску виключено 

6.3 

Резерви під заборгованість за кредитами 

Рахунки (2400), (2401) 

6.4 

Резерви у відсотках до активу 

Рядок 6.4 = (6.3 : 6) · 100 %

Цінні папери, що утримуються до погашення 

Рахунки 3210 - 3214, (3216), 3217 

7.1 

Резерви під знецінення цінних паперів, що утримуються до погашення 

Рахунок (3290) 

7.2 

Резерви у відсотках до активу 

Рядок 7.2 = (7.1 : 7) · 100 %

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 

Рахунки 4102, 4103, 4105, 4109, 4202, 4203, 4205, 42091

Основні засоби  

Розділи 44, 45 

10 

Нематеріальні активи  

Розділ 43 

11 

Нараховані доходи до отримання: 

Група рахунків 357, рахунки 1208, 1218, 1408, 1418, 1419, 1428, 1429, 1438, 1448, 1508, 1509, 1518, 1519, 1528, 1529, 1607, 1780, 2018, 2028, 2029, 2038, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089, 2108, 2109, 2118, 2119, 2128, 2129, 2138, 2139, 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239, 2480, 2607, 2627, 2657, 3008, 3018, 3108, 3118, 3119, 3128, 3138, 3218, 3219, 3589, 4208  

____________
1 Балансові рахунки 4109, 4209 уключаються до розрахунку статті "Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії" на кінець попереднього фінансового року під час складання фінансового звіту за 2006 рік.

2 Виноску виключено

11.1 

У тому числі прострочені нараховані доходи 

Рахунки 1419, 1429, 1509, 1519, 1529, 2029, 2039, 2069, 2079, 2089, 2109, 2119, 2129, 2139, 2209, 2219, 2229, 2239, 3119, 3219, 3579 

11.2 

У тому числі сумнівні нараховані доходи 

Рахунки 1780, 2480, 3589 

11.3 

Резерви під заборгованість за нарахованими доходами 

Рахунки (1492), (1493), (1790), (2490), (3191), (3291), (3599) 

11.4 

Резерви у відсотках до активу 

Рядок 11.4 = [11.3 : (11.1 + 11.2)] · 100 %

12 

Відстрочений податковий актив 

Рахунок 3521 

13 

Інші активи 

Розділ 11, групи рахунків 181, 188, 355, рахунки 2800, 2801, 2805, 2806, 2809, 2888, 2889, 2920А, 2924А, 3400, 3402, 3403, 3407, 3500, 3510, 3519, 3520, 3522, 3540, 3541, 3548, 3580, 3705А, 3710, 3739А, 3810А, 3811А, аналітичний рахунок балансового рахунку 3409

____________
3 Виноску виключено

4 Виноску виключено

13.1 

Резерви під інші активи 

Рахунки (1890), (2890), (3590) 

13.2 

Резерви у відсотках до активу 

Рядок 13.2 = [(1890 + 2890 + 3590) : (1811 + 1819 + 1880 + 2800 + 2801 + 2809 + 2889 + 3510 + 3519 + 3540 + 3541 + 3548 + 3550 + 3551 + 3552 + 3559 + 3580 + 3710)] · 100 %

14 

Довгострокові активи, призначені для продажу 

Рахунки 3122, 3123, 3125, 3132, 3133, 3135, аналітичний рахунок балансового рахунку 3409

14.1 

Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 

Аналітичний рахунок балансового рахунку (3190) 

14.2 

Резерви у відсотках до активу 

Рядок 14.2 = [14.1 : (3122 + 3123 + 3125 + 3132 + 3133 + 3135)] · 100 % 

____________
5 Виноску виключено

15 

Усього активів 

Рядок 15 = 1 + 2 - 2.1 + 3 - 3.1 + 4 + 5 - 5.1 + 6 + 7 - 7.3 + 8 - 8.1 + 9 + 10 + 11 + 12 - 12.3 + 13 + 14 - 14.1

  

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

16 

Кошти банків 

Рахунки 1300, 1310, 1311, 1312, 1313, (1316), 1317, 1322, 1323, 1325, (1326), 1327, 1332, 1335, 1500П, 1600П, 1602, 1610, 1612, 1615, 1617, 1621 - 1624, (1626), 1627 

17 

Кошти юридичних осіб 

Рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560 - 2562, 2565, 2570, 2571, 2572, 2600П, 2601 - 2604, 2605П, 2606, 2610, 2611, 2615, (2616), 2617, 2640 - 2643, 2650П, 2651, 2652, 2653, 2655П, (2656), 2700, 2701, (2706), 2707, 2900, 2901, 2905, 2906, аналітичні рахунки балансових рахунків 2902, 2903, 2909, 2920П, 2924П 

____________
6 Виноску виключено

7 Виноску виключено

18 

Кошти фізичних осіб 

Рахунки 2620П, 2622, 2625П, 2630, 2635, (2636), 2637, аналітичні рахунки балансових рахунків 2902, 2903, 2909, 2920П, 2924П 

19 

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

Рахунки 3320, (3326), 3327, 3330, (3336), 3337, 3340, (3346), 3347 

20 

Боргові цінні папери, емітовані банком 

Рахунки 3300, 3301, 3305, (3306), 3307, 3310, 3311, 3315, (3316), 3317 

21 

Нараховані витрати, що мають бути сплачені 

Група рахунків 367, рахунки 1308, 1318, 1328, 1338, 1507, 1608, 1618, 1628, 2518, 2528, 2538, 2548, 2558, 2568, 2608, 2618, 2628, 2638, 2658, 2708, 3328, 3308, 3318, 3338, 3348, 3652, 3654, 3659, 3668 

22 

Відстрочені податкові зобов'язання 

Рахунок 3621 

23 

Інші зобов'язання 

Групи рахунків 191, 364, рахунки 2907, 2908, 3600, 3610, 3615, 3619, 3620, 3622, 3623, 3630, 3631, 3650, 3651, 3653, 3658, 3660, 3690, 3699, 3705П, 3720, 3739П, 3810П, 3811П 

____________
8 Виноску виключено

24 

Усього зобов'язань 

Рядок 24 = 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23

  

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ  

25 

Статутний капітал 

Рахунки 5000, (5001) 

26 

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 

Рахунок (5002) 

27 

Емісійні різниці 

Рахунок 5010 

28 

Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку 

Рахунки 5003, 5020, 5021, 5022 

29 

Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі:  

Рахунки 5100, 5101 

29.1 

Резерви переоцінки нерухомості 

Аналітичний рахунок балансового рахунку 5100 

29.2 

Резерви переоцінки нематеріальних активів 

Рахунок 5101 

30 

Резерви переоцінки цінних паперів  

Рахунки 5102, 5103, 5104 

31 

Прибуток/Збиток минулих років  

Рахунки 5030, (5031), 5040, (5041)2 

32 

Прибуток/Збиток поточного року  

Рахунки 5040, (5041), різниця між рахунками класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати" 

33 

Усього власного капіталу 

Рядок 33 = 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 ± 31 ± 32

34 

Усього пасивів 

Рядок 34 = 24 + 33

____________
2 Балансові рахунки 5040, (5041) уключаються до розрахунку статті "Прибуток/Збиток минулих років" на звітну дату поточного кварталу під час складання фінансової звітності за I, II та III квартали звітного року

(додаток 2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 31.08.2005 р. N 322
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484,
 від 13.03.2006 р. N 82)
 

Баланс

за станом на ____________ 200_ року

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Примітки 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

АКТИВИ 

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

 

 

 

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

  

  

Кошти в інших банках 

  

  

Цінні папери в торговому портфелі банку 

  

  

Цінні папери в портфелі банку на продаж 

  

  

Кредити та заборгованість клієнтів 

  

  

Цінні папери в портфелі банку до погашення 

  

  

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

  

  

Основні засоби та нематеріальні активи 

  

  

10 

Нараховані доходи до отримання

10 

  

  

11 

Відстрочений податковий актив 

  

  

 

12

Інші активи 

11 

  

  

13 

Довгострокові активи, призначені для продажу 

12 

 

 

14

Усього активів 

  

  

  

  

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

15

Кошти банків: 

  

  

  

15.1

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України 

  

  

  

16 

Кошти клієнтів 

13

  

  

17 

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

 

 

 

18 

Боргові цінні папери, емітовані банком 

14 

  

  

19 

Нараховані витрати до сплати 

15 

  

  

20 

Відстрочені податкові зобов'язання 

  

  

 

21 

Інші зобов'язання 

16

  

  

22

Усього зобов'язань 

  

  

  

  

Власний капітал 

23 

Статутний капітал 

17

  

  

24 

Капіталізовані дивіденди 

  

  

  

25 

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 

  

  

  

26 

Емісійні різниці 

  

  

  

27

Резерви та інші фонди банку 

  

  

  

28 

Резерви переоцінки, у тому числі:

  

  

  

28.1 

Резерви переоцінки необоротних активів 

  

  

  

28.2 

Резерви переоцінки цінних паперів 

 

 

 

29 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 

  

  

  

30 

Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження 

 

 

 

31 

Усього власного капіталу

  

  

  

32

Усього пасивів 

  

  

  

"___" ____________ 200_ року 

Керівник _______________________
                    (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

_____________________________
  (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер ______________
                    (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

Порядок заповнення статей форми звіту "Баланс"

1. Статті "Активи" форми звіту "Баланс" уключають:

рядок 1 "Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку" - для розрахунку статті використовуються рахунки розділу 10, рахунки 1200, 1203, 1207, 1211, 1212;

рядок 2 "Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 2.

Примітка 2. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку 

Рахунки 1400 - 1402, 1403, 1404, 1405 (АП), (1406), 1407

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

Рахунки 1410 - 1412, 1413, 1414, 1415 (АП), (1416), 1417

Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж 

Рахунки 1430, 1435 (АП), (1436), 1437 

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж 

Рахунок (1490) 

Усього

Рядок 5 = 1 + 2 + 3 - 4 

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення 

Рахунки 1420 - 1422, 1423, 1424, (1426), 1427

Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення 

Рахунки 1440, (1446), 1447 

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення 

Рахунок (1491) 

Усього

Рядок 9 = 6 + 7 - 8 

10 

Усього цінних паперів

Рядок 10 = 5 + 9 

Зазначається, які саме казначейські цінні папери перебувають у власності банку та на який строк вони емітовані;

рядок 3 "Кошти в інших банках" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 3.

Примітка 3. Кошти в інших банках

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік

Попередній рік

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Кошти на вимогу в інших банках

Рахунки 1500А, 1502, 1580, 1600А 

___________
1 Виноску виключено

Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

Рахунки 1510, 1512, 1515, 1516, 1517, 1581 

___________
2 Виноску виключено

2.1 

У тому числі розміщені на умовах субординованого боргу 

Рахунок 1516 

Кредити, які надані іншим банкам 

Рахунки 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, (1526), 1527, 1582 

___________
3 Виноску виключено

Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями 

Рахунок 1589 

Усього 

Рядок 5 =1 +2 + 3 + 4 

Резерви під заборгованість інших банків 

Рахунки (1590), (1591), (1592), (1593) 

Усього коштів в інших банках за вирахуванням резервів 

Рядок 7 = 5 - 6 

Зазначити категорії кредитів із вищезазначених і суми, під які були створені резерви протягом року;

рядок 4 "Цінні папери в торговому портфелі банку" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 4.

Примітка 4. Цінні папери в торговому портфелі банку

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Боргові цінні папери

Рахунки 3010 - 3014, 3015 (АП), (3016), 3017 

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком 

Рахунки 3002, 3003, 3005, 3007 (АП) 

Усього 

Рядок 3 = 1 + 2 

Зазначити, чи є цінні папери, які були використані як застава або для операцій репо за станом на кінець дня 31 грудня звітного року та в якій сумі;

рядок 5 "Цінні папери в портфелі банку на продаж" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 5.

Примітка 5. Цінні папери в портфелі банку на продаж

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Боргові цінні папери

Рахунки 3110 - 3114, 3115 (АП), (3116), 3117 

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком 

Рахунки 3102, 3103, 3105, 3107 (АП) 

Усього 

Рядок 3 = 1 + 2 

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 

Аналітичний рахунок балансового рахунку (3190) 

Усього цінних паперів у портфелі банку на продаж за вирахуванням резервів 

Рядок 5 = 3 - 4 

Зазначити, чи є цінні папери, які були використані як застава або для операцій репо за станом на кінець дня 31 грудня звітного року та в якій сумі;

рядок 6 "Кредити та заборгованість клієнтів" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 6.

Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 6.1. Кредитний портфель банку

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Овердрафт,
у тому числі: 

Рахунки 2600А, 2605А, 2620А, 2625А, 2650А, 2655А, аналітичні рахунки балансових рахунків 2067, 2096, 2207, 2290 

1.1 

Сумнівні 

Аналітичні рахунки балансових рахунків 2096, 2290 

1.2 

Прострочені 

Аналітичні рахунки балансових рахунків 2067, 2207

Операції репо 

Рахунки 2010, (2016) 

Враховані векселі,
у тому числі: 

Рахунки 2020, (2026), 2027, 2092, 2220, (2226), 2227, 2292 

3.1 

Сумнівні 

Рахунок 2092, 2292 

3.2 

Прострочені 

Рахунок 2027, 2227 

Вимоги, що придбані за операціями факторингу,
у тому числі: 

Рахунки 2030, (2036), 2037, 2093 

4.1 

Сумнівні 

Рахунок 2093 

4.2 

Прострочені 

Рахунок 2037 

Кредити в поточну діяльність,
у тому числі: 

Рахунки 2062, 2063, 2065, (2066), 2095, 2202, 2203, 2205, (2206), аналітичні рахунки балансових рахунків 2067, 2096, 2207, 2290 

___________
1 Виноску виключено

5.1 

Сумнівні 

Рахунок 2095, аналітичні рахунки балансових рахунків 2096, 2290

5.2 

Прострочені

Аналітичні рахунки балансових рахунків 2067, 2207 

Кредити в інвестиційну діяльність, у тому числі: 

Рахунки 2072, 2073, 2074, (2216), (2076), 2212, 2213, аналітичні рахунки балансових рахунків 2075, 2077, 2097, 2215, 2217, 2291  

___________
1 Виноску виключено

6.1 

Сумнівні 

Аналітичні рахунки балансових рахунків 2097, 2291 

6.2 

Прострочені 

Аналітичні рахунки балансових рахунків 2077, 2217 

Іпотечні кредити,
у тому числі: 

Рахунки 2082, 2083, 2085, (2086), 2087, 2122, 2123, 2125, (2126), 2127, 2132, 2133, 2135, (2136), 2137, 2232, 2233, 2235, (2236), 2237, 2095, 2295, аналітичні рахунки балансових рахунків 2190, 2191 

7.1 

Сумнівні  

Рахунки 2095, 2295, аналітичні рахунки балансових рахунків 2190, 2191 

7.2 

Прострочені 

Рахунки 2087, 2127, 2137, 2237 

Фінансовий лізинг (оренда), у тому числі: 

Рахунки 2071, 2211, аналітичні рахунки балансових рахунків 2075, 2077, 2097, 22151, 2217, 2291 

8.1 

Сумнівні 

Аналітичні рахунки балансових рахунків 2097, 2291 

8.2 

Прострочені 

Аналітичні рахунки балансових рахунків 2077, 2217 

Кредити, що надані органам державної влади, у тому числі: 

Рахунки 2100, 2102, 2103, 2105, (2106), 2107, 21102, 2112, 2113, 2115, (2116), 2117, аналітичні рахунки балансових рахунків 2190, 2191 

___________
1 Рахунки 2075, 2215 уключаються для розрахунку статті "Фінансовий лізинг (оренда), у тому числі" за попередній 2005 рік у повному обсязі під час складання фінансового звіту за 2006 рік".
2 Рахунки 2100, 2110 уключаються до розрахунку статті "Кредити, що надані органам державної влади" за попередній фінансовий 2005 рік під час складання фінансового звіту за 2006 рік.

9.1 

Сумнівні  

Аналітичні рахунки балансових рахунків 2190, 2191 

9.2 

Прострочені 

Рахунки 2107, 2117 

10 

Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями 

Рахунки 2099, 2198, 2199, 2299 

11 

Усього кредитів 

Рядок 11 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 

12 

Резерви під заборгованість за кредитами 

Рахунки (2400), (2401) 

13 

Усього кредитів за вирахуванням резервів під кредити 

Рядок 13 = 11 - 12 

Сума аналітичних рахунків балансових рахунків 2067, 2096, 2207, 2290 рядків 1, 5 має дорівнювати сумі балансових рахунків 2067, 2096, 2207, 2290 на кінець дня 31 грудня.

Сума аналітичних рахунків балансових рахунків 2075, 2077, 2097, 2215, 2217, 2291 рядків 6, 8 має дорівнювати сумі балансових рахунків 2075, 2077, 2097, 2215, 2217, 2291 на кінець дня 31 грудня.

Сума аналітичних рахунків балансових рахунків 2190, 2191 рядків 7, 9 має дорівнювати сумі балансових рахунків 2190, 2191 на кінець дня 31 грудня.

Таблиця 6.2. Рух резервів під заборгованість за кредитами

Рядок 

Рух резервів 

Звітний рік

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Залишок на 1 січня

  

Відрахування до резервів під: 

Рядок 2 = 2.1 + 2.2 

2.1 

Нестандартну заборгованість 

Сума 

2.2 

Стандартну заборгованість 

Сума 

Списання активів за рахунок резервів (зазначити яких саме) 

(Сума) 

Зменшення резерву під: 

(Рядок 4 = 4.1 + 4.2) 

4.1 

Нестандартну заборгованість (у разі поліпшення кредитного портфеля) 

(Сума) 

4.2 

Стандартну заборгованість (у разі погіршення кредитного портфеля або її погашення)

(Сума) 

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня

Рядок 5 = 1 + 2 - 3 - 4 

Таблиця складається на підставі оборотів за рахунками 2400, 2401.

Зазначаються дані про повернення раніше списаних кредитів за звітний рік.

Таблиця 6.3. Структура кредитів за видами економічної діяльності

У таблиці зазначаються дані про залишки заборгованості за кредитами резидентів, які розподіляються за видами економічної діяльності.

Рядок 

Вид економічної діяльності 

Код розділу КВЕД 

Звітний рік 

Попередній рік 

Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги 

01 

  

  

  

  

Лісове господарство та пов'язані з ним послуги 

02 

  

  

  

  

Рибальство, рибництво та пов'язані з ним послуги 

05 

  

  

  

  

Добування вугілля, лігніту і торфу 

10 

  

  

  

  

Добування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги 

11 

  

  

  

  

Добування уранової та торієвої руд 

12 

  

  

  

  

Добування металевих руд 

13 

  

  

  

  

Інші галузі добувної промисловості 

14 

  

  

  

  

Виробництво харчових продуктів, напоїв 

15 

  

  

  

  

10 

Виробництво тютюнових виробів 

16 

  

  

  

  

11 

Текстильне виробництво 

17 

  

  

  

  

12 

Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра 

18 

  

  

  

  

13 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

19 

  

  

  

  

14 

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 

20 

  

  

  

  

15 

Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них 

21 

  

  

  

  

16 

Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації 

22 

  

  

  

  

17 

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів 

23 

  

  

  

  

18 

Хімічне виробництво 

24 

  

  

  

  

19 

Виробництво гумових та пластмасових виробів 

25 

  

  

  

  

20 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 

26 

  

  

  

  

21 

Металургійне виробництво 

27 

  

  

  

  

22 

Виробництво готових металевих виробів 

28 

  

  

  

  

23 

Виробництво машин та устатковання 

29 

  

  

  

  

24 

Виробництво офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин 

30 

  

  

  

  

25 

Виробництво електричних машин та устатковання 

31 

  

  

  

  

26 

Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку 

32 

  

  

  

  

27 

Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устатковання, годинників 

33 

  

  

  

  

28 

Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів 

34 

  

  

  

  

29 

Виробництво інших транспортних засобів 

35 

  

  

  

  

30 

Виробництво меблів; виробництво іншої продукції 

36 

  

  

  

  

31 

Оброблення відходів 

37 

  

  

  

  

32 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води 

40 

  

  

  

  

33 

Збирання, очищення та розподілення води 

41 

  

  

  

  

34 

Будівництво 

45 

  

  

  

  

35 

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 

50 

  

  

  

  

36 

Оптова торгівля та посередництво в оптовій торгівлі 

51 

  

  

  

  

37 

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 

52 

  

  

  

  

38 

Діяльність готелів та ресторанів 

55 

  

  

  

  

39 

Діяльність наземного транспорту 

60 

  

  

  

  

40 

Діяльність водного транспорту 

61 

  

  

  

  

41 

Діяльність авіаційного транспорту 

62 

  

  

  

  

42 

Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 

63 

  

  

  

  

43 

Діяльність пошти та зв'язку 

64 

  

  

  

  

44 

Грошове та фінансове посередництво 

65 

  

  

  

  

45 

Страхування 

66 

  

  

  

  

46 

Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування 

67 

  

  

  

  

47 

Операції з нерухомим майном 

70 

  

  

  

  

48 

Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 

71 

  

  

  

  

49 

Діяльність у сфері інформатизації 

72 

  

  

  

  

50 

Дослідження та розробки 

73 

  

  

  

  

51 

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 

74 

  

  

  

  

52 

Державне управління 

75 

  

  

  

  

53 

Освіта 

80 

  

  

  

  

54 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

85 

  

  

  

  

55 

Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів 

90 

  

  

  

  

56 

Діяльність громадських організацій 

91 

  

  

  

  

57 

Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 

92 

  

  

  

  

58 

Надання індивідуальних послуг 

93 

  

  

  

  

59 

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 

95 

  

  

  

  

60 

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання 

96 

  

  

  

  

61 

Діяльність екстериторіальних організацій 

99 

  

  

  

  

62 

Кредити, які надані фізичним особам 

  

  

  

  

  

63 

Кредити, які надані центральним та місцевим органам державного управління 

  

  

  

  

  

64 

Усього 

  

  

100 % 

  

100 % 

Кожний банк самостійно складає таблицю з розподілом за секторами економіки залежно від їх наявності.

Таблиця 6.4. Кредити, за якими не нараховувалися відсотки

Рядок 

Найменування статті 

Сума кредиту на звітну дату 

Дата погашення кредиту згідно з угодою 

Дата припинення нарахування процентів 

Сума недоотри-
маного доходу на звітну дату 

3

4

5

6

1

Сумнівна заборгованість за кредитами, наданими банком юридичним особам, за якими прийнято рішення про призупинення нарахування процентів 

 

 

 

 

1.1 

З них пов'язаним особам 

 

 

 

 

Сумнівна заборгованість за кредитами, наданими банком фізичним особам, за якими прийнято рішення про призупинення нарахування процентів

 

 

 

 

2.1 

З них пов'язаним особам

 

 

 

 

3

Усього

Рядок 3 = 1 + 2

не заповнюється

не заповнюється

Рядок 3 = 1 + 2

Таблиця складається на підставі балансових рахунків для обліку сум сумнівної заборгованості за наданими кредитами. Сума за рядком 3 колонки 6 дорівнює сумі залишків за позабалансовими рахунками 9602 і 9603 у частині операцій за кредитами за станом на кінець дня 31 грудня звітного року.

Зазначаються суми кредитів (крім тих, за якими заборгованість визнана сумнівною), за якими не здійснюється нарахування процентів за станом на кінець дня 31 грудня звітного року.

Суми кредитів зазначаються за звітний рік у розрізі позичальників - юридичних та фізичних осіб згідно з кредитними договорами.

Таблиця 6.5. Кредити під гарантію Кабінету Міністрів України

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

Кредити, що видані під гарантію Кабінету Міністрів України 

  

  

  

  

Загальна сума кредитів 

Сума має дорівнювати сумі рядка 11 таблиці 6.1 примітки 6 

100 % 

  

100 % 

Кредити надалі аналізуються як частина балансу в таких примітках: валютний ризик - примітка 29, процентний ризик - примітка 31, ризик ліквідності - примітка 30;

рядок 7 "Цінні папери в портфелі банку до погашення" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 7.

Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Боргові цінні папери 

Рахунки 3210 - 3214, (3216), 3217 

Рядок виключено 

 

___________

7 Виноску виключено

Рядок виключено 

 

Резерви під знецінення цінних паперів

Рахунок (3290) 

Усього цінних паперів за вирахуванням резервів у портфелі банку до погашення 

Рядок 3 = 1 - 2

Зазначаються вид і сума цінних паперів, щодо яких сформовані резерви.

Зазначається, чи є цінні папери, які були використані як застава (за винятком договорів про продаж та викуп - операції репо), а також їх сума;

рядок 8 "Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 8.

Примітка 8. Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

Таблиця 8.1. Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії3

____________
3 Рахунки 4109, 4209 уключаються до розрахунку статей таблиці за попередній фінансовий 2005 рік під час складання фінансового звіту за 2006 рік.

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Асоційовані компанії 

Інвестиції за історичною (первинною) вартістю 

Сума рахунків розділу 41 за історичною вартістю 

Збільшення (зменшення) частки банку в чистому прибутку (збитку) асоційованої компанії 

Сума (+/-) 

Збільшення вартості фінансових інвестицій за рахунок збільшення власного капіталу емітента 

Сума 

Зменшення вартості фінансових інвестицій за рахунок зменшення власного капіталу емітента 

(Сума) 

Отримані дивіденди 

(Сума) 

Зменшення корисності інвестицій в асоційовані компанії 

(Сума) 
 

Переведення інвестицій до портфеля цінних паперів на продаж 

(Сума) 

Переведення інвестицій із складу інвестицій в асоційовані компанії до складу інвестицій в дочірні компанії 

 

9

Балансова вартість 

Рядок 9 = 1 ± 2 + 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Дочірні компанії 

10 

Інвестиції за історичною (первинною) вартістю 

Сума рахунків розділу 42 за історичною вартістю 

11 

Збільшення (зменшення) частки банку в чистому прибутку (збитку) дочірньої компанії 

Сума (+/-) 

12 

Збільшення вартості фінансових інвестицій за рахунок збільшення власного капіталу емітента 

Сума 

13 

Зменшення вартості фінансових інвестицій за рахунок зменшення власного капіталу емітента 

(Сума) 

14 

Отримані дивіденди 

(Сума) 

15 

Зменшення корисності інвестицій у дочірні компанії 

(Сума) 
 

16 

Переведення інвестицій до портфеля цінних паперів на продаж 

  

17 

Переведення інвестицій із складу інвестицій в дочірні компанії до складу інвестицій в асоційовані компанії 

  

18 

Балансова вартість 

Рядок 18 = 10 ± 11 + 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

19

Усього 

Рядок 19 = 9 + 18

Сума рядка "Усього" має дорівнювати сумі розділів 41, 42 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України за станом на кінець дня 31 грудня.

Таблиця 8.2. Перелік усіх інвестицій до асоційованих й дочірніх компаній за станом на кінець дня 31 грудня звітного року (заповнюється на підставі позасистемного обліку)

Назва

Країна 

Частка участі (%) 

Вид бізнесу 

Балансова вартість інвестицій 

Кредити, що надані цій компанії 

Депозити, що отримані від цієї компанії 

Асоційована компанія 

 

 

 

 

 

 

Дочірня компанія 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

Сума всіх рядків за колонкою 54  

 

 

____________
4 Сума має дорівнювати сумі залишків за рахунками розділів 41, 42 за станом на кінець дня 31 грудня звітного року.

Зазначаються причини, за якими об'єкт інвестування обліковується за балансовими рахунками розділів 41 або 42, але згідно з вищенаведеною в таблиці часткою участі (%) не відповідає критеріям асоційованої або дочірньої компанії (тобто зазначаються умови, які враховані для визначення, крім частки участі).

Таблиця 8.3 "Перелік усіх інвестицій до асоційованих й дочірніх компаній за станом на кінець дня 31 грудня попереднього року" складається аналогічно до таблиці 8.2 "Перелік усіх вкладень до асоційованих й дочірніх компаній за станом на кінець дня 31 грудня звітного року";

рядок 9 "Основні засоби та нематеріальні активи" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 9.

Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи

Таблиця 9.1. Основні засоби за звітний рік

 

Передавання між підвідомчими установами банку основних засобів не враховується під час складання цієї таблиці.

Дані в колонках 4, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 таблиць 9.1 та 9.1.1 зазначаються як від'ємні суми.

Сума колонки "Залишок на кінець року" (17 мінус 18) рядка 12 має дорівнювати сумі колонок 3 + (4) + 5 +/- 8 -/+ (9) + (10) + 11 + (12) + (13) + 14 +/- 15 -/+ (16) за рядком 13, а саме:

залишок на початок року первісної (переоціненої) вартості (балансові рахунки 4400, 4500), колонка 3;

мінус знос (балансові рахунки 4409, 4509), колонка 4;

плюс надійшло за рік, колонка 5;

плюс/мінус переоцінка, колонки 8, 9;

мінус вибуло за рік, колонки 10, 11. У колонці "Вибуло за рік" відображаються реалізація, безоплатне передавання, ліквідація, вкладення банку в статутні капітали підприємств, надання у фінансовий лізинг (оренду), втрачені (інвентаризація) основні засоби;

плюс нараховано амортизації за рік, колонка 12;

мінус втрати від зменшення корисності, колонки 13, 14;

плюс/мінус інші зміни за рік, колонки 15, 16. У колонці "Інші зміни за рік" відображаються виправлення помилок тощо.

У колонці 17 рядка 12 потрібно зазначити:

вартість основних засобів, стосовно яких є передбачені чинним законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження;

вартість оформлених у заставу основних засобів;

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо);

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу;

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів.

Вартість основних засобів, що прийняті в оперативний лізинг (оренду) (позабалансовий рахунок 9840).

Балансова вартість на кінець дня 31 грудня звітного року має дорівнювати сумі рахунків 4400, 4409, 4500, 4509.

Таблиця 9.1.1 "Основні засоби за попередній рік" складається аналогічно до таблиці 9.1 "Основні засоби за звітний рік".

Таблиця 9.2. Нематеріальні активи за звітний рік

  

Зменшення корисності за рядком 6 зазначається у колонках 4, 9, 11, 12, 14, 16, 18 для позитивного гудвілу.

Дані в колонках 4, 9, 11, 12, 14, 16, 18 таблиць 9.2 та 9.2.1 зазначаються як від'ємні суми.

Сума колонки "Залишок на кінець року" (17 мінус 18) рядка 5 має дорівнювати сумі колонок 3, 4, 5 плюс сума колонок з 8 до 16 рядка 5, а саме:

залишок на початок року (балансовий рахунок 4300) мінус накопичена амортизація (балансовий рахунок 4309);

плюс надійшло за рік, колонка 5;

плюс/мінус переоцінка, колонки 8, 9;

мінус вибуло за рік, колонки 10, 11. У колонці "Вибуло за рік" відображаються нематеріальні активи, які реалізовані, безоплатно передані, ліквідовані, втрачені, надані у фінансовий лізинг, вкладення банку в статутні капітали підприємств, гудвіл, що не відповідає ознакам активу;

плюс нарахована амортизація за рік, колонка 12;

мінус втрати від зменшення корисності, колонки 13, 14;

плюс/мінус інші зміни за рік, колонки 15, 16. У колонці "Інші зміни за рік" відображається виправлення помилок тощо.

У колонці 17 рядка 5 потрібно зазначити:

вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності;

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів;

вартість створених нематеріальних активів.

Сума рядка 12 колонки 12 таблиці 9.1 та рядка 5 колонки 12 таблиці 9.2 має дорівнювати залишку рахунку 7423 на кінець звітного року.

Балансова вартість на кінець дня 31 грудня звітного року має дорівнювати сумі залишків за балансовими рахунками 4300, 4309, 4321.

Таблиця 9.2.1 "Нематеріальні активи за попередній рік" складається аналогічно до таблиці 9.2 "Нематеріальні активи за звітний рік".

Таблиця 9.3. Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію необоротними активами

Рядок 

Найменування статті 

За рік
(оборот за дебетом) 

На кінець року
(залишок) 

Капітальне будівництво 

  

  

Придбання (виготовлення) основних засобів 

  

  

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 

  

  

Придбання (створення) нематеріальних активів 

  

  

Інші 

  

  

Усього 

  

  

Сума колонки "На кінець року (залишок)" рядка 6 колонки 4 має дорівнювати:

сумі колонки "На кінець року (залишок)" рядка 6 колонки 4 (аналогічна таблиця за попередній фінансовий рік);

плюс дебетові обороти за капітальними інвестиціями за не введеними в експлуатацію необоротними активами за звітний рік (рядок 6 колонки 3);

мінус сума завершених капітальних інвестицій звітного року (рядок 12 колонки 7 табл. 9.1);

мінус сума завершених капітальних інвестицій звітного року (рядок 5 колонки 7 табл. 9.2).

Ця таблиця складається на підставі балансових рахунків 4310, 4430, 4431, 4530;

рядок 10 "Нараховані доходи до отримання" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 10.

Примітка 10. Нараховані доходи до отримання

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік

Попередній рік 

Усього 

У тому числі: термін погашення понад 365 днів 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

Рахунки 1208, 1218 

Казначейські цінні папери 

Рахунки 1408, 1418, 1419, 1428, 1429, 1438, 1448 

Кошти в інших банках 

Рахунки 1508, 1509, 1518, 1519, 1528, 1529, 1607, 1780 

Цінні папери в торговому портфелі банку 

Рахунки 3008, 3018, аналітичний рахунок балансового рахунку 3589 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 

Рахунки 3108, 3118, 3119, аналітичний рахунок балансового рахунку 3589 

Кредити та заборгованість клієнтів 

Рахунки 2018, 2028, 2029, 2038, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089, 2108, 2109, 2118, 2119, 2128, 2129, 2138, 2139, 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239, 2480, 2607, 2627, 2657 

___________
5 Виноску виключено

Цінні папери в портфелі банку до погашення 

Рахунки 3218, 3219, аналітичний рахунок балансового рахунку 3589 

Інвестиції в дочірні компанії 

Рахунок 4208

___________
10 Виноску виключено 

Інші 

Група рахунків 357, аналітичний рахунок балансового рахунку 3589 

10 

Довгострокові активи, призначені для продажу 

Рахунки 3128, 3138

11 

Усього нарахованих доходів 

Рядок 11 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

12 

Резерви під заборгованість за нарахованими доходами 

Рахунки (1492), (1493), (1790), (2490), (3191), (3291), (3599) 

13 

Усього нарахованих доходів за вирахуванням резервів 

Рядок 13 = 11 - 12

рядок 11 "Відстрочений податковий актив" - для розрахунку статті використовується рахунок 3521;

рядок 12 "Інші активи" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 11.

Примітка 11. Інші активи

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Банківські метали 

Розділ 11 

Запаси матеріальних цінностей 

Розділ 34, 3510 

___________
6 Виноску виключено

Витрати майбутніх періодів 

Рахунок 3500 

Дебіторська заборгованість за податком на прибуток 

Рахунок 3520 

4.1 

Рядок виключено 

 

Дебіторська заборгованість за іншими податками та обов'язковими платежами 

Рахунок 3522 

Дебіторська заборгованість за операціями з банками 

Групи рахунків 181, 188 

Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу валюти:

Рядок 7 = 7.1 + 7.2 

7.1 

Для клієнтів 

Рахунок 2800 

7.2 

За рахунок банку 

Рахунок 3540 

Рядок виключено

 

___________
7 Виноску виключено

8

Дебіторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами

Рахунки 3541, 3548 

___________
8 Виноску виключено

Дебіторська заборгованість працівникам банку 

Група рахунків 355 

10 

Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку 

Рахунок 3580 

11 

Інші 

Рахунки 2801, 2805, 2806, 2809, 2920А, 2924А, 3519, 3710, 3705А, 3739А, 3810А, 3811А, група рахунків 288

___________
9 Виноску виключено

12 

Усього інших активів 

Рядок 12 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11

13 

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками 

Рахунок (1890) 

14 

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку 

Рахунків (2890) 

15 

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку 

Рахунок (3590) 

16 

Усього інших активів за вирахуванням резервів 

Рядок 16 = 12 - 13 - 14 - 15

Рядок 14 "Усього активів" обчислюється як сума даних рядків 1 - 13.

2. Статті "Зобов'язання" форми звіту "Баланс" уключають:

рядок 15 "Кошти банків" - для розрахунку статті використовуються рахунки 1300, 1310 - 1312, 1313, (1316), 1317, 1322, 1323, 1325, (1326), 1327, 1332, 1335, 1500П, 1600П, 1602, 1610, 1612, 1615, 1617, 1621 - 1624, (1626), 1627;

____________
10 Виноску виключено

рядок 15.1 "У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України" - для розрахунку статті використовуються рахунки 1310, 1311, 1312, 1313, (1316), 1317, 1322, 1323, (1326), 1327;

____________
11 Виноску виключено

рядок 16 "Кошти клієнтів" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 13;

рядок 13 "Довгострокові активи, призначені для продажу" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 12.

Примітка 12. Довгострокові активи, призначені для продажу

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу  

Рахунки 3122, 3123, 3125 

Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу  

Рахунки 3132, 3133, 3135 

Необоротні активи, що призначені для продажу 

Аналітичний рахунок балансового рахунку 3409 

Усього довгострокових активів, що призначені для продажу 

Рядок 4 = 1 + 2 + 3  

Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу 

Аналітичний рахунок балансового рахунку (3190) 

Резерви під зменшення корисності інвестицій в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 

Аналітичний рахунок балансового рахунку (3190) 

Усього довгострокових активів, що призначені для продажу, з вирахуванням резервів 

Рядок 7 = 4 - 5 - 6 

Примітка 13. Кошти клієнтів

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Кошти суб'єктів господарювання, у тому числі: 

Рядок 1 = 1.1 + 1.2 

1.1 

Кошти на вимогу 

Рахунки 2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605П, 2606 

1.2 

Строкові кошти 

Рахунки 2610, 2611, 2615, (2616), 2617, 2700, 2701, (2706), 2707 

Кошти фізичних осіб, у тому числі: 

Рядок 2 = 2.1 + 2.2 

2.1 

Кошти на вимогу

Рахунки 2620П, 2622, 2625П 

2.2 

Строкові кошти 

Рахунки 2630, 2635, (2636), 2637 

Кошти бюджету, спеціальних фондів та інші кошти клієнтів, що утримуються з бюджету 

Рахунки 2512 - 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2541 - 2546, 2551, 2552 - 2555, 2560 - 2562, 2565, 2570 - 2572

___________
12 Виноску виключено

Кошти небанківських фінансових установ, у тому числі: 

Рядок 4 = 4.1 + 4.2 

4.1 

Кошти на вимогу 

Рахунки 2650П, 2655П 

4.2 

Строкові кошти 

Рахунки 2651, 2652, 2653, (2656) 

Інші зобов'язання перед клієнтами 

Група рахунків 264, рахунки 2900 - 2906, 2909, 2920П, 2924П 

____________
13 Виноску виключено

Усього 

Рядок 6 = 1 + 2 +3 + 4 + 5 

Зазначається сума гарантійних залучених депозитів і те, під які операції вони залучені (акредитиви, доміцильовані векселі тощо);

рядок 17 "Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком" - для розрахунку статті використовуються рахунки 3320, (3326), 3327, 3330, (3336), 3337, 3340, (3346), 3347;

рядок 18 "Боргові цінні папери, емітовані банком" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 14.

Примітка 14. Боргові цінні папери, емітовані банком

Таблиця 14.1. Боргові цінні папери, емітовані банком за звітний рік

Рядок 

Найменування статті 

Середньозважена процентна ставка 

Звітний рік 

 

 

 

Розрахунок статті (рахунки) 

Цінні папери власного боргу, емітовані банком, з них: 

  

Рахунки 3300, 3301, 3305, (3306), 3307, 3310, 3311, 3315, (3316), 3317 

1.1 

Прості векселі, емітовані банком 

  

Рахунки 3300, 3310 

1.2 

Акцепти, що надані за переказними векселями 

  

Рахунки 3301, 3311 

1.3 

Облігації 

  

Аналітичні рахунки балансових рахунків 3305, 3315 

1.4 

Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком 

  

Аналітичні рахунки балансових рахунків 3305, 3315 

Зазначається термін погашення боргових цінних паперів, емітованих банком.

Таблиця 14.2 "Боргові цінні папери, емітовані банком за попередній рік" складається аналогічно до таблиці 14.1 "Боргові цінні папери, емітовані банком за звітний рік";

рядок 19 "Нараховані витрати до сплати" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 15;

рядок 20 "Відстрочені податкові зобов'язання" - для розрахунку статті використовується рахунок 3621.

Примітка 15 Нараховані витрати до сплати

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Кошти банків 

Рахунки 1308, 1318, 1328, 1338, 1507,1608, 1618, 1628 

Кошти клієнтів 

Рахунки 2518, 2528, 2538, 2548, 2558, 2568, 2608, 2618, 2628, 2638, 2658, 2708 

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

Рахунки 3328, 3338, 3348 

Боргові цінні папери, емітовані банком 

Рахунок 3308, 3318 

Нарахування за заробітною платою та інші нарахування працівникам банку 

Рахунки 3652, 3654, 3659 

Інші

Рахунок 3668, група рахунків 367 

Усього 

Рядок 7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 

;

рядок 21 "Інші зобов'язання" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 16.

Примітка 16. Інші зобов'язання

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Субординований борг 

Рахунок 3660 

Доходи майбутніх періодів 

Рахунок 3600 

Кредиторська заборгованість за операціями з банками 

Група рахунків 191 

Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю

Група рахунків 361 

___________
14 Виноску виключено

Кредиторська заборгованість за податком на прибуток 

Рахунок 3620 

5.1 

Рядок виключено 

 

Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток 

Рахунки 3622, 3623 

Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку 

Рахунок 3630 

Дивіденди до сплати

Рахунок 3631 

Кредиторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами 

Група рахунків 364 

10 

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 

Рахунки 3650, 3651, 3653, 3658 

11 

Банківські резерви на покриття ризиків і втрат

Примітка 15.1 

12 

Інші

Рахунки 2907, 2908, 3705П, 3720, 3739П, 3810П, 3811П 

____________
15 Виноску виключено

13 

Усього 

Рядок 13 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 

Примітка 16.1. Банківські резерви на покриття ризиків і втрат

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Резерви за виданими зобов'язаннями 

Рахунок 3690 

Резерви під курсові ризики 

Аналітичний рахунок балансового рахунку 3699 

Інші резерви (зазначити, які саме) 

Аналітичний рахунок балансового рахунку 3699 

Усього 

Рядок 4 = 1 + 2 + 3 

Сума аналітичних рахунків балансового рахунку 3699 рядків 2 і 3 має дорівнювати залишку на балансовому рахунку 3699 за станом на кінець дня 31 грудня звітного року;

рядок 22 "Усього зобов'язань" обчислюється як сума даних рядків 15 - 21.

3. Статті "Власний капітал" форми звіту "Баланс" уключають:

рядок 23 "Статутний капітал" - для розрахунку статті використовуються дані приміток 17, 18.

Примітка 17. Статутний капітал

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Статутний капітал зареєстрований 

Рахунок 5000 

1.1 

Число акцій - усього, з них: 

Кількість 

1.1.1 

Простих акцій

Кількість 

1.1.2 

Привілейованих акцій 

Кількість 

Несплачений зареєстрований статутний капітал 

(Рахунок 5001) 

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, з них: 

Рядок 3 = 1 - 2 

3.1 

Число акцій - усього, з них: 

 

3.1.1 

Простих акцій

Кількість 

3.1.2 

Привілейованих акцій 

Кількість 

Примітка 18. Дивіденди за акціями

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Дивіденди на початок року 

Рахунки 3631, 5003 

Дивіденди, що оголошені протягом року 

Сума 

Дивіденди, що спрямовані на придбання акцій нової емісії 

Сума 

Дивіденди, що спрямовані на поповнення статутного капіталу протягом року

(Рахунок 5003) 

Дивіденди, що сплачені протягом року 

(Рахунок 3631) 

Дивіденди на кінець року 

Рядок 6 = 1 + 2 + 3 - 4 - 5 

;

рядок 24 "Капіталізовані дивіденди" - для розрахунку статті використовується балансовий рахунок 5003;

рядок 25 "Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів" (учасників) - для розрахунку статті використовується балансовий рахунок (5002);

рядок 26 "Емісійні різниці" - для розрахунку статті використовується балансовий рахунок 5010;

рядок 27 "Резерви та інші фонди банку" - для розрахунку статті використовуються балансові рахунки 5020, 5021, 5022;

рядок 28 "Резерви переоцінки" обчислюється як сума даних рядків 28.1 та 28.2;

рядок 28.1 "Резерви переоцінки необоротних активів" - для розрахунку статті використовуються аналітичні рахунки балансових рахунків 5100, 5101;

рядок 28.2 "Резерви переоцінки цінних паперів" - для розрахунку статті використовуються балансові рахунки 5102 (АП), 5103, 5104, аналітичний рахунок 5040 або 50415.
____________
5 Аналітичний рахунок 5040 або 5041 уключається до розрахунку статті "Резерви переоцінки цінних паперів" за попередній фінансовий 2005 рік під час складання фінансового звіту за 2006 рік у сумі переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж.

рядок 29 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років" - для розрахунку статті використовуються балансові рахунки 5030, (5031);

рядок 30 "Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження" - для розрахунку статті використовуються балансові рахунки 5040, (5041);
____________
6 Під час складання фінансового звіту за 2006 рік дані за попередній фінансовий 2005 рік зазначаються за мінусом суми переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж.

рядок 31 "Усього власного капіталу" обчислюється як сума даних рядків 23 - 30;

рядок 32 "Усього пасивів" обчислюється як сума даних рядків 22 "Усього зобов'язань" та 31 "Усього власного капіталу". 

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська
 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484,
 від 13.12.2006 р. N 458)

 

Консолідований баланс

за 200_ рік

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

Активи 

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 

  

  

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України 

  

  

Кошти в інших банках 

  

  

Цінні папери в торговому портфелі 

  

  

Цінні папери в портфелі на продаж 

  

  

Кредити та заборгованість клієнтів 

  

  

Цінні папери в портфелі до погашення 

  

  

Інвестиції в асоційовані компанії 

  

  

Гудвіл при консолідації 

  

  

10 

Основні засоби та нематеріальні активи 

  

  

11 

Нараховані доходи до отримання 

  

  

12 

Відстрочений податковий актив 

  

  

13 

Інші активи 

  

  

13.1 

У тому числі активи небанківських установ 

  

  

14 

Довгострокові активи, призначені для продажу 

 

 

15

Усього активів 

  

  

  

Зобов'язання 

16 

Кошти банків 

  

  

16.1 

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України 

  

  

17 

Кошти клієнтів 

  

  

18 

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

  

  

19 

Боргові цінні папери 

  

  

20 

Нараховані витрати до сплати 

  

  

21 

Відстрочені податкові зобов'язання 

  

  

22 

Інші зобов'язання 

  

  

22.1 

У тому числі зобов'язання небанківських установ 

  

  

23 

Усього зобов'язань 

  

  

23 
 

Рядок виключено 

  

  

  

Власний капітал та частка меншості 

24 

Статутний капітал 

  

  

25 

Капіталізовані дивіденди 

  

  

26 

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 

  

  

27 

Емісійні різниці 

  

  

28 

Накопичені курсові різниці 

  

  

29 

Резерви та інші фонди 

  

  

30 

Резерви переоцінки, у тому числі: 

  

  

30.1 

Резерви переоцінки необоротних активів 

  

  

30.2 

Резерви переоцінки цінних паперів 

 

 

31 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 

  

  

32 

Прибуток/Збиток за звітний рік 

  

  

33 

Усього власного капіталу материнського банку 

 

 

34 

Частка меншості 

 

  

35 

Усього власного капіталу та частка меншості

  

  

36 

Усього пасивів 

  

  

"___" ____________ 200_ року 

Керівник _______________________
                  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

_____________________________
  (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер ______________
                  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська
 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484,
 від 13.12.2006 р. N 458)

 

Баланс з урахуванням впливу інфляції

за станом на ____________ 200_ року

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Примітки 

Звітний рік 

Скориговані показники 

Попередній рік 

 

АКТИВИ 

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 

 

 

 

 

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України  

 

 

 

Кошти в інших банках 

 

 

 

Цінні папери в торговому портфелі банку 

 

 

 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 

 

 

 

Кредити та заборгованість клієнтів 

 

 

 

Цінні папери в портфелі банку до погашення  

 

 

 

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії  

 

 

 

Основні засоби та нематеріальні активи 

 

 

 

10 

Нараховані доходи до отримання  

10 

 

 

 

11 

Відстрочений податковий актив 

 

 

 

 

12 

Інші активи 

11 

 

 

 

13 

Довгострокові активи, призначені для продажу 

12 

 

 

 

14

Усього активів 

 

 

 

 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

15 

Кошти банків: 

 

 

 

 

15.1 

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України 

 

 

 

 

16 

Кошти клієнтів 

13 

 

 

 

17 

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

 

 

 

 

18 

Боргові цінні папери, емітовані банком 

14 

 

 

 

19 

Нараховані витрати до сплати 

15 

 

 

 

20 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

 

 

 

21 

Інші зобов'язання 

16 

 

 

 

22 

Усього зобов'язань 

 

 

 

 

 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

23 

Статутний капітал 

17

 

 

 

24 

Капіталізовані дивіденди 

 

 

 

 

25 

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 

 

 

 

 

26 

Емісійні різниці 

 

 

 

 

27 

Резерви та інші фонди банку 

 

 

 

 

28 

Резерви переоцінки, у тому числі:  

 

 

 

 

28.1 

Резерви переоцінки необоротних активів 

 

 

 

 

28.2 

Резерви переоцінки цінних паперів 

 

 

 

 

29 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 

 

 

 

 

30 

Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження 

 

 

 

 

31 

Усього власного капіталу  

 

 

 

 

32 

Усього пасивів 

 

 

 

 

"___" ____________ 200_ року 

Керівник _____________________________
                                 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

__________________________________
        (прізвище виконавця, номер телефону)  

Головний бухгалтер ____________________
                                  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

(Інструкцію доповнено новим додатком 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484
,
 додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)

 

Консолідований баланс з урахуванням впливу інфляції

за 200_ рік

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті

Звітний рік 

Скориговані показники 

Попередній рік 

  

АКТИВИ 

Кошти Національному банку України та готівкові кошти банку 

  

  

  

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України 

  

  

  

Кошти в інших банках  

  

  

  

Цінні папери в торговому портфелі  

  

  

  

Цінні папери в портфелі на продаж 

  

  

  

Кредити та заборгованість клієнтів  

  

  

  

Цінні папери в портфелі до погашення 

  

  

  

Інвестиції в асоційовані компанії 

  

  

  

Гудвіл при консолідації  

  

  

  

10 

Основні засоби та нематеріальні активи  

  

  

  

11 

Нараховані доходи до отримання  

  

  

  

12 

Відстрочений податковий актив 

  

  

  

13 

Інші активи  

  

  

  

13.1 

У тому числі активи небанківських установ 

  

  

  

14 

Довгострокові активи, призначені для продажу 

 

 

 

15

Усього активів  

  

  

  

  

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

16

Кошти банків  

  

  

  

16.1 

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України 

  

  

  

17 

Кошти клієнтів  

  

  

  

18 

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

  

  

  

19 

Боргові цінні папери 

  

  

  

20 

Нараховані витрати до сплати  

  

  

  

21 

Відстрочені податкові зобов'язання 

  

  

  

22 

Інші зобов'язання  

  

  

  

22.1 

У тому числі зобов'язання небанківських установ  

  

  

  

23 

Усього зобов'язань  

  

  

  

  

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЧАСТКА МЕНШОСТІ 

24 

Статутний капітал  

  

  

  

25 

Капіталізовані дивіденди  

  

  

  

26 

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 

  

  

  

27 

Емісійні різниці  

  

  

  

28 

Накопичені курсові різниці  

  

  

  

29 

Резерви та інші фонди  

  

  

  

30 

Резерви переоцінки, у тому числі: 

  

  

  

30.1 

Резерви переоцінки необоротних активів 

  

  

  

30.2 

Резерви переоцінки цінних паперів 

  

  

  

31 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років  

  

  

  

32 

Прибуток/Збиток за звітний рік  

  

  

  

33 

Усього власного капіталу материнського банку 

 

 

 

34 

Частка меншості

  

  

  

35 

Усього власного капіталу та частка меншості

  

  

  

36 

Усього пасивів 

  

  

  

абзац виключено

"___" ____________ 200_ року  

Керівник ________________________
                      (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)  

____________________________
  (прізвище виконавця, номер телефону)  

 

Головний бухгалтер_______________
                     (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

(Інструкцію доповнено новим додатком 6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484,
 у зв'язку з цим додатки 5 - 26 уважати відповідно додатками 7 - 28,
додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)
 

Звіт про фінансові результати

за ______ квартал 200_ року

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

На звітну дату кварталу 

поточного року 

попереднього фінансового року 

Чистий процентний дохід: 

  

  

1.1 

Процентний дохід 

  

  

1.2 

Процентні витрати 

  

  

Чистий комісійний дохід: 

  

  

2.1 

Комісійний дохід 

  

  

2.2 

Комісійні витрати 

  

  

Торговельний дохід 

 

 

Дохід у вигляді дивідендів 

 

 

Рядок виключено 

  

  

5

Дохід від участі в капіталі 

  

  

Рядок виключено 

  

  

6

Інший дохід 

  

  

Усього доходів 

  

  

8

Загальні адміністративні витрати 

  

  

9

Витрати на персонал 

  

  

10

Втрати від участі в капіталі 

  

  

11 

Інші витрати 

  

  

12

Прибуток від операцій 

  

  

13

Чисті витрати на формування резервів 

  

  

14 

Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу 

  

  

15

Прибуток до оподаткування 

  

  

16

Витрати на податок на прибуток 

  

  

17

Прибуток після оподаткування 

  

  

18 

Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 

  

  

19 

Чистий прибуток/збиток банку 

  

  

17 

Рядок виключено 

  

  

18 

Рядок виключено 

  

  

19 

Рядок виключено 

  

  

20 

Рядок виключено 

  

  

"___" ____________ 200_ року 

Керівник _______________________
                  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

_____________________________
  (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер ______________
                  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

Порядок складання квартального звіту про фінансові результати

Рядок 

Найменування статті 

На звітну дату кварталу 

поточного року 

попереднього фінансового року 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Чистий процентний дохід 

Рядок 1 = 1.1 - 1.2 

1.1 

Процентний дохід 

Групи рахунків 600, 601, 603, рахунки 6020, 6021, 6022, 6023, 6026, 6027, 6028, 6029, 6032, 6033, 6040, 6042, 6043, 6044, 6045, 6046, 6050 (АП), 6051 (АП), 6052 (АП), 6053 (АП), 6054 (АП), 6055 (АП), 6056 (АП), 6057 (АП), 6099 

1 Виноску виключено 

1.2 

Процентні витрати 

Групи рахунків (700), (701), (702), (703), (704), рахунки (7050 (АП)), (7051 (АП)), (7052 (АП)), (7053 (АП)), (7054 (АП)), (706), (7070), (7071 (АП)), (7096), (7099) 

Чистий комісійний дохід 

Рядок 2 = 2.1 - 2.2 

2.1 

Комісійний дохід 

Групи рахунків 610, 611 

2.2 

Комісійні витрати 

Група рахунків (710) 

Торговельний дохід 

Рахунки 6203 (АП), 6204 (АП), 6209 (АП) 

Дохід у вигляді дивідендів 

Аналітичний рахунок рахунку 6300

2 Виноску виключено 

Рядок виключено 

 

3 Виноску виключено 

5

Дохід від участі в капіталі 

Група рахунків 631 

4 Виноску виключено 

Рядок виключено 

 

6

Інший дохід 

Рахунки 6395, 6396, 6397, 6399, 6499, 6809, позитивний результат від рахунку 6490 мінус рахунок 7490, аналітичні рахунки рахунків 6393 (АП), 6499

Усього доходів 

Рядок 7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

8

Загальні адміністративні витрати 

(Групи рахунків 741, 743, 744, рахунки 7420, 7421, 7423, 7452, 7454 - 7457, негативний результат від рахунку 6490 мінус рахунок 7490) 

9

Витрати на персонал 

(Група рахунків 740) 

10

Втрати від участі в капіталі 

Група рахунків (731) 

11

Інші витрати 

Рахунки (7391), (7392), (7395), (7396), (7397), (7399), (7491 (АП)), (7809), аналітичний рахунок рахунку (7499) 

12

Прибуток від операцій 

Рядок 12 = 7 - 8 - 9 - 10 - 11

13

Чисті витрати на формування резервів 

Рахунки (7700 (АП)), (7701 (АП)), (7702 (АП)), (7704 (АП)), (7705 (АП)), (7706 (АП)), (7720 (АП)), 6710, 6711, 6712, 6713, 6714, 6715, 6717, аналітичний рахунок рахунку (7703 (АП)) 

14

Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу 

Аналітичні рахунки рахунків 6300, (7703 (АП)) 

15

Прибуток до оподаткування 

Рядок 15 = 12 ± 13 ± 14

16 

Витрати на податок на прибуток 

Аналітичний рахунок рахунку (7900 (АП))

17

Прибуток після оподаткування 

Рядок 17 = 15 - 16 

18 

Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 

Аналітичні рахунки рахунків 6393 (АП), 6499, (7499), (7900 (АП)) 

19 

Чистий прибуток/збиток банку 

Рядок 19 = 17 ± 18 

17 

Рядок виключено 

 

18 

Рядок виключено 

 

19 

Рядок виключено 

 

20 

Рядок виключено 

 

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська
 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 322,
 від 21.12.2005 р. N 484
,
 від 13.03.2006 р. N 82)

 

Звіт про фінансові результати

за станом на ____________ 200_ року

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Примітки 

Звітний рік 

Попередній рік 

Чистий процентний дохід 

  

  

  

1.1 

Процентний дохід 

18 

  

  

1.2 

Процентні витрати 

19 

  

  

Чистий комісійний дохід 

  

  

  

2.1 

Комісійний дохід 

  

  

  

2.2 

Комісійні витрати 

  

  

  

Торговельний дохід 

20 

  

  

Дохід у вигляді дивідендів 

21 

  

  

Рядок виключено 

  

  

  

Дохід від участі в капіталі 

  

  

  

Інший дохід 

  

  

  

Усього доходів 

 

 

 

Загальні адміністративні витрати 

22 

  

  

Витрати на персонал 

23 

  

  

10 

Втрати від участі в капіталі 

  

  

  

11 

Інші витрати 

  

  

  

12 

Прибуток від операцій

  

  

  

13 

Чисті витрати на формування резервів 

24 

  

  

14 

Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу 

  

  

  

15 

Прибуток до оподаткування 

  

  

  

16 

Витрати на податок на прибуток 

25 

  

  

17 

Прибуток після оподаткування 

  

  

  

18 

Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 

27 

  

  

19 

Чистий прибуток/збиток банку 

  

  

  

17 

Рядок виключено 

  

  

  

18 

Рядок виключено 

  

  

  

20 

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 

28

  

  

21 

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

28

  

  

"___" ____________ 200_ року 

Керівник _______________________
                  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

_____________________________
  (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер ______________
                  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

Порядок заповнення статей форми "Звіт про фінансові результати"

Статті "Звіт про фінансові результати" включають:

рядок 1 "Чистий процентний дохід" визначається як різниця даних рядків 1.1 та 1.2;

рядок 1.1 "Процентний дохід" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 19.

Примітка 19. Процентний дохід

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

 

 

Розрахунок статті (рахунки) 

  

Процентний дохід: 

  

За коштами в банках 

Групи рахунків 600, 601 

За кредитами клієнтам 

Групи рахунків 602, 603, 604 

____________
1 Виноску виключено.

За цінними паперами в торговому портфелі банку 

6056 (АП), 6057 (АП)

За цінними паперами в портфелі банку на продаж 

Рахунки 6050 (АП), 6052 (АП), 6054 (АП) 

За цінними паперами в портфелі банку до погашення 

Рахунки 6051 (АП), 6053 (АП), 6055 (АП) 

Інший 

Рахунок 6099 

Усього 

Рядок 7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 

;

рядок 1.2 "Процентні витрати" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 20.

Примітка 20. Процентні витрати

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

  

Процентні витрати: 

  

За коштами, що отримані від банків

Групи рахунків (700), (701) 

За коштами, що отримані від клієнтів 

Групи рахунків (702), (703), (704), (706) 

За коштами небанківських фінансових установ 

Рахунки (7070), (7071(АП)) 

За цінними паперами власного боргу 

Рахунки (7050 (АП)), (7051 (АП)), (7052 (АП)), (7053 (АП)), (7054) (АП) 

Інші 

Рахунки (7096), (7099) 

Усього 

Рядок 6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

;

рядок 2 "Чистий комісійний дохід" - визначається як різниця даних рядків 2.1 та 2.2;

рядок 2.1 "Комісійний дохід" - для розрахунку статті використовуються дані групи рахунків 610, 611;

рядок 2.2 "Комісійні витрати" - для розрахунку статті використовуються дані групи рахунків (710);

рядок 3 "Торговельний дохід" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 21.

Примітка 21. Торговельний дохід

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Іноземна валюта (реалізований результат) 

Рахунок 6204

Іноземна валюта (нереалізований результат) 

Рахунок 6204

Усього (зазначається результат від торгівлі іноземною валютою) 

Рядок 3 = 1 + 2 

Цінні папери в торговому портфелі банку 

Рахунок 6203 (АП) 

Інші (зазначити, які саме) 

Рахунок 6209 (АП) 

Усього торговельного доходу 

Рядок 6 = 3 + 4 + 5 

Якщо банк не здійснює окремо обліку реалізованого результату за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, то дані за рахунком 6204 зазначаються в рядку 3.

Дані за рядком 3 "Усього" повинні дорівнювати залишку рахунку 6204.

Зазначаються методи розрахунку реалізованого результату;

рядок 4 "Дохід у вигляді дивідендів" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 22.

Примітка 22. Дохід у вигляді дивідендів.

Дохід у вигляді дивідендів від цінних паперів, які обліковуються в портфелях банку.

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Цінні папери в торговому портфелі банку 

Аналітичний рахунок рахунку 6300 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 

Аналітичний рахунок рахунку 6300 

Усього 

Рядок 3 = 1 + 2 

;

рядок 5 виключено 

рядок 5 "Дохід від участі в капіталі" - для розрахунку статті використовуються група рахунків 631;

____________
2 Виноску виключено 

рядок 6 "Інший дохід" - для розрахунку статті використовуються аналітичні рахунки рахунків 6393 (АП)1, 6499, рахунки 6395, 6396, 6397, 6399, 6809, позитивний результат від рахунку 6490 мінус рахунок 7490;
____________
1 Під час складання фінансового звіту за 2006 рік до розрахунку статті "Інший дохід" за попередній фінансовий 2005 рік залишок за рахунком 6393 включається за мінусом суми переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж.

рядок 7 "Усього доходів" обчислюється як сума даних рядків 1 - 6;

рядок 8 "Загальні адміністративні витрати" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 23.

Примітка 23. Загальні адміністративні витрати

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

 

 

Розрахунок статті (рахунки) 

Адміністративні витрати 

Групи рахунків (743), (744),
рахунки (7452), (7454), (7455) 

Амортизація (примітка 9) 

Рахунок (7423) 

Збиток від вибуття основних засобів та нематеріальних активів 

Негативний результат рахунок 6490 мінус рахунок 7490 

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів 

Рахунки (7420), (7421) 

Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток 

Група рахунків (741) 

Інші 

Рахунки (7456), (7457) 

Усього 

Рядок 7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 

;

рядок 9 "Витрати на персонал" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 24.

Примітка 24. Витрати на персонал

Рядок 

Найменування статті

Звітний рік 

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Заробітна плата 

Рахунок (7400) 

Внески, збори на обов'язкове державне, пенсійне та соціальне страхування 

Рахунок (7401) 

Витрати на підготовку кадрів 

Рахунок (7404) 

Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників 

Рахунок (7405) 

Інші витрати на персонал 

Рахунки (7403), (7409) 

Усього 

Рядок 6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

Середня кількість працівників протягом року2 

  

____________
2 Зазначається середньооблікова чисельність працівників згідно зі звітом за формою N 1-ПВ (затверджена наказом Державного комітету статистики України від 14.10.97 N 24).

Сума рядка "Усього" має дорівнювати залишку за групою рахунків 740 за станом на кінець дня 31 грудня звітного року;

рядок 10 "Втрати від участі в капіталі" - для розрахунку статті використовується група рахунків (731);

рядок 11 "Інші витрати" - для розрахунку статті використовуються рахунки (7391), (7392), (7395), (7396), (7397), (7399), (7491(АП)), (7809)3, аналітичний рахунок (7499);
____________
3 Рахунок 6809 у статті "Інший дохід" та рахунок 7809 у статті "Інші витрати" уключаються до розрахунку зазначених статей за попередній 2005 рік під час складання фінансового звіту за 2006 рік.

Таблиця 11.1. Збитки (витрати), завдані банку внаслідок шахрайських дій невстановленими особами за операціями з платіжними картками

Банки мають надавати таку інформацію із зазначенням загальної суми витрат, віднесених на рахунок 7399, і кількості операцій у розрізі платіжних систем.

рядок 12 "Прибуток від операцій" обчислюється як різниця рядків 7 - 8 - 9 - 10 - 11;

рядок 13 "Чисті витрати на формування резервів" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 25.

Примітка 25. Чисті витрати на формування резервів

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

  

Кошти в інших банках (примітки 3,11) 

Не заповнюється 

1.1 

Відрахування до резерву 

Рахунки (7700 (АП), 7701 (АП)) 

1.2 

Повернення списаних активів 

Рахунки 6710, 6711 

Усього 

Рядок 1 = 1.1 - 1.2 

 

 

 

  

Кредити та заборгованість клієнтів (примітка 6) 

Не заповнюється 

2.1 

Відрахування до резерву 

Рахунок (7702 (АП))

2.2 

Повернення списаних активів 

Рахунок 6712 

Усього 

Рядок 2 = 2.1 - 2.2 

 

 

 

 

Цінні папери в портфелі банку на продаж (примітки 2, 5) 

Не заповнюється 

3.1 

Відрахування до резерву під знецінення 

Аналітичний рахунок (7703 (АП)) 

3.2 

Повернення списаних активів 

Рахунок 6713 

Усього 

Рядок 3 = 3.1 - 3.2 

  

Цінні папери в портфелі банку до погашення (примітки 2, 7) 

Не заповнюється 

4.1 

Відрахування до резерву під знецінення 

Рахунок (7704 (АП)) 

4.2 

Повернення списаних активів 

Рахунок 6714 

Усього 

Рядок 4 = 4.1 - 4.2 

 

 

 

  

Дебіторська заборгованість за операціями банку (примітка 11) 

Не заповнюється 

5.1 

Відрахування до резерву 

Рахунок (7705 (АП))

5.2 

Повернення списаних активів 

Аналітичний рахунок рахунку 6715 

Усього

Рядок 5 = 5.1 - 5.2 

 

 

 

  

Нараховані доходи (примітка 10) 

Не заповнюється 

6.1 

Відрахування до резерву 

Рахунок (7720 (АП)) 

6.2 

Повернення списаної заборгованості 

Рахунок 6717 

Усього 

Рядок 6 = 6.1 - 6.2 

Резерви під інші активи (зазначити, які саме) 

Рахунок (7706 (АП)) 

Повернення списаних інших активів 

Аналітичний рахунок рахунку 6715 

Усього 

Рядок 9 = 7 + 8 

10 

Усього витрат 

Рядок 10 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 9)

Сума аналітичних рахунків рахунку 6715 має дорівнювати рахунку 6715 за станом на кінець дня 31 грудня;

рядок 14 "Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу" - для розрахунку статті використовуються аналітичні рахунки рахунків 6300, (7703(АП));

рядок 15 "Прибуток до оподаткування" обчислюється як різниця або сума рядків 12 і 13;

рядок 16 "Витрати на податок на прибуток" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 26.

Примітка 26. Витрати на податок на прибуток

Таблиця 26.1. Витрати на сплату податку на прибуток

____________
3 Виноску виключено 

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Поточний податок на прибуток

Аналітичний рахунок рахунку 7900А 

Відстрочений податок на прибуток 

Аналітичний рахунок рахунку 7900А або 7900П 

Усього 

Рядок 3 = 1 + 2 

Таблиця 26.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Прибуток до оподаткування 

Рядок 15 звіту про фінансові результати плюс рядок 3 примітки 27 

Сума податку на прибуток, що визначений за ставкою оподаткування

(Рядок 2 = рядок 1 х на ставку оподаткування) 

 

Коригування облікового прибутку (збитку) 

 

Витрати, які не включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку 

 

Витрати, які включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському обліку 

 

Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток, але не визнаються (не належать) до облікового прибутку (збитку) 

 

Доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в бухгалтерському обліку 

 

Амортизаційні відрахування за даними фінансового обліку 

 

Амортизація, яка підлягає оподаткуванню 

 

Інші суми, які не є доходами та витратами, але включаються до бази оподаткування (виправлення помилок тощо) 

  

10 

Сума податку на прибуток (збиток) 

(Рядок 10 = 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 +/- 9) 

У таблиці статті розраховуються, виходячи із ставки оподаткування.

Таблиця 26.3. Розрахунок відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті (рахунки) 

Відстрочені податкові активи 

Рядок 1 = (1.1 + 1.2 + 1.3) · ставку оподаткування

1.1 

Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню 

  

1.2 

Перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди

  

1.3 

Перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди 

  

Відстрочені податкові зобов'язання

Рядок 2 = 2.1 · ставку оподаткування

2.1 

Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню

  

Ставка податку на прибуток, що застосовується для визначення відстроченого податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання (відстрочених податків), є ставкою оподаткування, яку передбачається використовувати в період реалізації активу чи погашення зобов'язання, виходячи із ставок оподаткування та податкового законодавства, чинних на звітну дату.

Сума витрат (доходу) з податків на прибуток за звітний рік визначається, виходячи з поточного податку на прибуток з урахуванням змін у складі відстрочених податків (відстрочені податки на кінець року щодо їх суми на початок року):

відстрочені податкові зобов'язання - збільшення (+), зменшення (-);

відстрочені податкові активи - зменшення (+), збільшення (-).

Таблиця складається за залишками на кінець 31 грудня з урахуванням коригуючих проводок;

рядок 17 "Прибуток після оподаткування" обчислюється як різниця даних рядків 15 і 16;

рядок 17 виключено 

Примітка 26. Виключена 

рядок 18 "Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 27.

Примітка 27. Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу.

У примітці 27 банк зазначає прибуток або збиток, що виник у звітному періоді в результаті продажу довгострокових активів.

рядок 19 "Чистий прибуток/збиток банку" обчислюється як різниця або сума рядків 17 та 18;

рядок 18 виключено 

рядок 20 "Чистий прибуток на одну просту акцію" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 28.

Примітка 28. Розрахунок чистого та скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію

Рядок 

Найменування статті 

Розрахунок статті (рахунки) 

Чистий прибуток (збиток) за вирахуванням дивідендів на привілейовані акції за звітний рік (грн.) 

  

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (шт.) 

  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 

Рядок 3 = 1 : 2 

Коригування 

  

Дивіденди, що визнані у звітному періоді, на розбавляючі потенційні прості акції (грн.) 

  

Витрати на відсотки, які пов'язані з розбавляючими потенційними простими акціями, що визнані у звітному році (грн.) 

  

Поточний та відстрочений податок на прибуток, який пов'язаний з витратами на відсотки (грн.) 

  

Скоригований чистий прибуток (збиток) за звітний рік (грн.) 

Рядок 8 = 1 + 6 - 7 - 5 

Кількість розбавляючих потенційних простих акцій (шт.) 

  

10 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій (шт.) 

Рядок 10 = 2 + 9 

11 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

Рядок 11 = 8 : 10 

До розрахунку скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію потрібно включати лише такі потенційні прості акції, які мають розбавляючий вплив на чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, тобто зменшують його значення. Розрахунок здійснюється за кожним класом і випуском простих акцій.

Кількість потенційних простих акцій уключається до розрахунку скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію за період їх обігу. Потенційні прості акції, які було анульовано або строк дії яких минув у звітному році, уключаються до розрахунку скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію за період їх обігу у звітному році.

Потенційні прості акції, конвертація яких здійснена у звітному році, уключаються до розрахунку скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію за період їх обігу з початку звітного року до дати конвертації.

Примітка 28.1. Розрахунок середньорічної кількості простих акцій в обігу

(шт.)

Рядок 

Дата 

Найменування статті 

Випущені акції 

Власні акції, що викуплені банком 

Продаж раніше викуплених власних акцій 

Акції в обігу 

Часовий зважений коефіцієнт 

Середньо-
зважена кількість простих акцій, які перебувають в обігу (кол. 7 х кол. 8)

01.01 звітного року 

Кількість акцій на початок звітного року 

 

 

 

Колонка 4 мінус колонка 5 плюс колонка 6 рядка 1

 

 

  

Випуск нових акцій 

  

  

  

Колонка 7 рядка 1 плюс колонка 4 рядка 2

  

  

  

Придбання власних акцій 

  

  

  

  

  

  

  

Коригування4

 

 

 

 

 

 

4 У разі врахування таких подій припускається, що подія відбулася на початку звітного періоду.

  

сплата дивідендів простими акціями 

  

  

  

  

  

  

  

випуск прав на придбання простих акцій, призначених для існуючих акціонерів за ціною нижчою, ніж справедлива вартість простих акцій 

  

  

  

  

  

  

  

зменшення номінальної вартості акцій (дроблення акцій) 

  

  

  

  

  

  

  

збільшення номінальної вартості акцій (консолідація акцій) 

  

  

  

  

  

  

31.12 звітного року 

Кількість акцій на кінець звітного року 

  

  

  

Колонка 7 рядка 3 плюс/мінус сума рядків 5 + 6 + 7 - 8 за колонкою 7

  

  

10 

Середньорічна кількість простих акцій в обігу

  

Якщо кількість простих або потенційних акцій в обігу змінюється внаслідок:

випуску акцій для безкоштовного пропорційного розподілу між акціонерами (бонусна емісія);

зменшення номінальної вартості акцій (дроблення акцій);

збільшення номінальної вартості акцій (консолідація акцій);

впливу суттєвих помилок та коригувань, які є результатом змін в обліковій політиці;

злиття банків, яке є об'єднанням часток, - то після дати балансу, але до затвердження річної фінансової звітності керівництвом банку чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію та скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію за звітний і попередній роки підлягають перерахунку.

Кількість простих акцій для розрахунку чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію в разі злиття банків визначається як сукупна середньорічна кількість простих акцій об'єднаних банків, що скоригована на еквівалент простих акцій того банку, акції якого перебувають в обігу після злиття банків;

рядок 20 "Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію" - для розрахунку статті використовуються дані примітки 28.

  

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська
 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484,
 від 13.12.2006 р. N 458)

 

Консолідований звіт про фінансові результати

за 200_ рік

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

Чистий процентний дохід: 

  

  

1.1 

Процентний дохід 

  

  

1.2 

Процентні витрати 

  

  

Чистий комісійний дохід: 

  

  

2.1 

Комісійний дохід 

  

  

2.2 

Комісійні витрати 

  

  

Торговельний дохід 

  

  

Дохід у вигляді дивідендів 

  

  

Рядок виключено 

  

  

Дохід від участі в капіталі 

  

  

5.1 

У тому числі частка прибутку від інвестицій в асоційовані компанії 

  

  

Інший дохід 

  

  

Фінансові результати від операційної діяльності небанківських установ 

  

  

Усього доходів 

 

 

Загальні адміністративні витрати 

  

  

10 

Витрати на персонал 

  

  

11 

Втрати від участі в капіталі 

  

  

11.1 

У тому числі втрати від інвестицій в асоційовані компанії 

  

  

12 

Інші витрати 

  

  

13 

Прибуток від операцій

  

  

14 

Чисті витрати на формування резервів 

  

  

15 

Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу 

 

 

16

Прибуток до оподаткування 

  

  

17 

Витрати на податок на прибуток

  

  

18 

Прибуток після оподаткування 

  

  

18 

Рядок виключено 

  

  

19 

Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 

  

  

20 

Чистий прибуток/збиток 

  

  

21 

Частка меншості 

 

 

22 

Прибуток/Збиток консолідованої групи

  

  

23 

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 

  

  

24 

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 

 

  

"___" ____________ 200_ року 

Керівник _______________________
                  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

_____________________________
  (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер ______________
                  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська
 

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484,
 від 13.12.2006 р. N 458)
 

Звіт про фінансові результати з урахуванням впливу інфляції

за станом на ____________ 200_ року

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Примітки 

Звітний рік 

Скориговані показники 

Попередній рік 

Чистий процентний дохід 

  

  

  

  

1.1 

Процентний дохід 

18 

  

  

  

1.2 

Процентні витрати 

19 

  

  

  

Чистий комісійний дохід 

  

  

  

  

2.1 

Комісійний дохід 

  

  

  

  

2.2 

Комісійні витрати 

  

  

  

  

Торговельний дохід 

20 

  

  

  

Дохід у вигляді дивідендів 

21 

  

  

  

Дохід від участі в капіталі 

  

  

  

  

Інший дохід 

  

  

  

  

Усього доходів 

  

  

  

  

Загальні адміністративні витрати 

22 

  

  

  

Витрати на персонал 

23 

  

  

  

10 

Втрати від участі в капіталі 

  

  

  

  

11 

Інші витрати 

  

  

  

  

12 

Прибуток від операцій  

  

  

  

  

13 

Чисті витрати на формування резервів 

24 

  

  

  

14 

Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу 

  

  

  

  

15 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 

  

  

  

  

16 

Прибуток до оподаткування 

  

  

  

  

17 

Витрати на податок на прибуток 

25 

  

  

  

18 

Прибуток після оподаткування 

  

  

  

  

19 

Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 

  

  

  

  

20 

Чистий прибуток/збиток 

  

  

  

  

21 

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 

26 

  

  

  

22 

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)  

26 

  

  

  

"___" ____________ 200_ року  

Керівник ____________________________
                              (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

____________________________
 (прізвище виконавця, номер телефону)  

Головний бухгалтер ___________________
                              (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

(Інструкцію доповнено новим додатком 10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484
,
 додаток 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)
 

Консолідований звіт про фінансові результати з урахуванням впливу інфляції

за 200_ рік

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Скориговані показники 

Попередній рік 

Чистий процентний дохід 

 

 

 

1.1 

Процентний дохід  

 

 

 

1.2 

Процентні витрати  

 

 

 

Чистий комісійний дохід 

 

 

 

2.1 

Комісійний дохід  

 

 

 

2.2 

Комісійні витрати  

 

 

 

Торговельний дохід  

 

 

 

Дохід у вигляді дивідендів  

 

 

 

Дохід від участі в капіталі 

 

 

 

5.1 

У тому числі частка прибутку від інвестицій в асоційовані компанії  

 

 

 

Інший дохід  

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності небанківських установ  

 

 

 

Усього доходів  

 

 

 

Загальні адміністративні витрати  

 

 

 

10 

Витрати на персонал  

 

 

 

11 

Втрати від участі в капіталі  

 

 

 

11.1 

У тому числі втрати від інвестицій в асоційовані компанії  

 

 

 

12 

Інші витрати  

 

 

 

13 

Прибуток від операцій  

 

 

 

14 

Чисті витрати на формування резервів  

 

 

 

15 

Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу 

 

 

 

16 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 

 

 

 

17 

Прибуток до оподаткування  

 

 

 

18 

Витрати на податок на прибуток  

 

 

 

19 

Прибуток після оподаткування  

 

 

 

20 

Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 

  

  

  

21 

Чистий прибуток/збиток 

  

  

  

22 

Частка меншості 

 

 

 

23 

Прибуток/Збиток консолідованої групи  

 

 

 

24 

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 

 

 

 

25 

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 

 

 

 

"___" ____________ 200_ року 

Керівник _________________________
                        (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

____________________________
  (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер ________________
                         (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

(Інструкцію доповнено новим додатком 11 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484,
 у зв'язку з цим додатки 10 - 28 уважати відповідно додатками 12 - 30,
 додаток 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 458)
 

Звіт про рух грошових коштів

за станом на ____________ 200_ року

(прямий метод)

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Примітка 

Звітний рік 

Попередній рік 

 

I. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 

 

Процентні доходи, що отримані 

  

  

  

Процентні витрати, що сплачені 

 

 

 

Комісійні доходи, що отримані 

  

  

  

Комісійні витрати, що сплачені 

  

  

  

Дивіденди від інвестицій в асоційовані компанії, що отримані 

  

  

  

Інші доходи, що отримані 

  

  

  

Інші витрати, що сплачені 

  

  

  

Реалізовані результати від торговельних операцій 

  

  

  

Повернення раніше списаних активів 

  

  

  

10 

Виплати працівникам банку 

  

  

  

11 

Податок на прибуток, що сплачений 

  

  

  

12 

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку 

  

  

  

13 

Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам 

  

  

  

14 

Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам 

  

  

  

15 

Зменшення (збільшення) інших активів 

  

  

  

16 

Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України 

  

  

  

17 

Збільшення (зменшення) коштів інших банків 

  

  

  

18 

Збільшення (зменшення) коштів на поточних і депозитних рахунках 

 

 

 

19 

Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати 

 

 

 

20 

Збільшення (зменшення) інших зобов'язань 

 

 

 

21 

Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж

 

 

 

22 

Чисте збільшення (зменшення) активів і зобов'язань від операційної діяльності 

  

  

  

23 

Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності 

  

  

  

 

II. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 

 

24 

Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення

  

  

  

25 

Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії

  

  

  

26 

Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії 

  

  

  

27 

Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів

  

  

  

28 

Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності 

  

  

  

 

III. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 

 

29 

Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу 

  

  

  

30 

Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань 

  

  

  

31 

Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу 

 

 

 

32 

Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду 

  

  

  

33 

Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності 

  

  

  

34 

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 

  

  

  

35 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 

  

  

  

36 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 

  

  

  

IV. Вплив змін курсів валют 

 

  

  

"___" ____________ 200_ року 

Керівник _______________________
                  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

_____________________________
  (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер ______________
                  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом складається за такими правилами:

а) приплив грошових коштів включає:

грошовий прибуток;

зменшення активів;

збільшення зобов'язань;

грошове збільшення статутного капіталу;

б) відплив грошових коштів включає:

грошовий збиток;

збільшення активів;

зменшення зобов'язань;

сплату дивідендів;

грошове зменшення статутного капіталу.

Форма звіту поділяється на чотири розділи:

операційна діяльність;

інвестиційна діяльність;

фінансова діяльність;

вплив змін курсів валют.

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів дорівнює сумі таких статей:

чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності;

чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності;

чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності.

Слід зауважити, що грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року дорівнюють сумі таких статей:

грошові кошти та їх еквіваленти на початок року;

чисте збільшення (зменшення) грошових коштів і їх еквівалентів;

вплив змін курсів валют.

Розділ "Операційна діяльність" складається з двох частин, а саме:

чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку. Ця сума відображає чисте надходження (вибуття) грошових коштів у вигляді прибутку (збитку) банку від його діяльності;

чистий приплив (відплив) грошових коштів від іншої діяльності, яка не належить до інвестиційної та фінансової. Ця сума відображає збільшення (зменшення) активів і зобов'язань, що виникають у результаті цієї діяльності.

Негрошовими операціями вважаються:

формування резерву під наявний актив;

амортизація дисконту та премій у цінних паперах;

амортизація основних засобів та нематеріальних активів;

нараховані, але не отримані доходи;

нараховані, але не сплачені витрати (у тому числі нараховані, але не сплачені податки; нараховані, але не сплачені виплати працівникам);

збільшення (зменшення) активу чи зобов'язання з віднесенням результату на доходи та витрати (безоплатне отримання основних засобів).

Складання звіту про рух грошових коштів (за прямим методом)

Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, що належать до різних видів діяльності, то ці суми зазначаються окремо в складі відповідних видів діяльності.

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

  

Розрахунок статті 

  

I. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

  

Процентні доходи, що отримані 

Грошові надходження щодо процентних доходів 

Процентні витрати, що сплачені 

(Грошові сплати процентних витрат) 

Комісійні доходи, що отримані 

Грошові надходження щодо комісійних доходів 

Комісійні витрати, що сплачені 

(Грошові сплати комісійних витрат) 

Дивіденди, що отримані від інвестицій в асоційовані компанії 

Грошові надходження щодо дивідендів, що отримані від інвестицій в асоційовані компанії

Інші доходи, що отримані 

Грошові надходження щодо інших доходів 

Інші витрати, що сплачені 

(Грошові сплати інших витрат) 

Реалізовані результати від торговельних операцій 

Грошові надходження щодо результату від торговельних операцій 

Повернення раніше списаних активів 

Грошові надходження раніше списаних активів 

10 

Виплати працівникам банку 

(Грошові сплати працівникам банку) 

11 

Податок на прибуток, що сплачений

(Податок на прибуток, сплачений коштами)

12 

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку 

Рядок 12 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11

13 

Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам 

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з іншими банками, кредитами та передоплатами іншим банкам 

14 

Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам 

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з кредитами, що надані клієнтам 

15 

Зменшення (збільшення) інших активів 

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з іншими активами 

16 

Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України 

Грошові надходження (відплив коштів), що отримані від Національного банку України

17 

Збільшення (зменшення) коштів інших банків 

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з іншими банками 

18 

Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках 

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з поточними та депозитними рахунками 

19 

Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати 

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з депозитними рахунками, залученими під ощадні сертифікати 

20 

Збільшення (зменшення) інших зобов'язань 

 

21 

Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, в портфелі банку на продаж

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з цінними паперами в торговому портфелі, портфелі банку на продаж

22 

Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від операційної діяльності 

Рядок 22 = 13 + 14 + 15 +16 + 17 +18 + 19 + 20 + 21 

23 

Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності 

Рядок 23 = 12 + 22 

 

II. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

24

Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення 

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з цінними паперами в портфелі банку до погашення 

25

Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з інвестицій в асоційовані компанії 

26

Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії 

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з інвестицій у дочірні компанії 

27

Зменшення (збільшення) основних засобів і нематеріальних активів

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з придбання/продажу основних засобів та нематеріальних активів 

28

Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності 

Рядок 28 = 24 + 25 + 26 + 27 

 

III. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

29

Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу 

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з цінними паперами власного боргу 

30

Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань 

Грошові надходження (відплив коштів) за субординованими зобов'язаннями

31

Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу 

Грошові надходження (відплив коштів) до акціонерного капіталу

32

Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду 

(Відплив грошових коштів як дивідендів)

33

Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності 

Рядок 33 = 29 + 30 + 31 + 32

34

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 

Рядок 34 = 23 + 28 + 33
має дорівнювати
Рядок 34 = 36 - 35 +/- розділ IV 

35

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 

 

36

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 

 

IV. Вплив змін курсів валют 

Зазначається нереалізований результат від переоцінки іноземної валюти 

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська
 

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 484)

 

Звіт про рух грошових коштів

за станом на ____________ 200_ року

(непрямий метод)

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Примітка 

Звітний рік 

Попередній рік 

2

 

I. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) поточного періоду 

 

 

 

 

Поправки чистого прибутку 

 

 

 

2

Нараховані витрати 

  

  

  

3

Нараховані доходи 

 

 

 

4

Амортизація необоротних активів 

 

 

 

5

Резерви під сумнівні борги, знецінення активів 

  

  

  

6

Торговельний результат 

  

  

  

7

Нарахований та відстрочений податок 

  

  

  

8

Прибуток (збиток) від продажу інвестицій 

  

  

  

9

Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії 

  

  

  

10

Амортизація дисконту і премії цінних паперів 

 

 

 

11

Інший рух коштів, які не є грошовими 

  

  

  

12

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку 

  

  

  

13

Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам 

  

  

  

14

Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам 

  

  

  

15

Зменшення (збільшення) інших активів 

  

  

  

16

Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України 

  

  

  

17

Збільшення (зменшення) коштів інших банків 

  

  

  

18

Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках 

 

 

 

19

Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати 

  

  

  

20

Збільшення (зменшення) інших зобов'язань 

  

  

  

21

Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж 

  

  

  

22

Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від операційної діяльності 

  

  

  

23

Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності 

  

  

  

 

II. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 

 

24

Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення 

 

 

 

25

Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії 

 

 

 

26

Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії 

 

 

 

27

Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів 

 

 

 

28

Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності 

  

  

  

  

III. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

  

  

  

29

Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу 

 

 

 

30

Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань 

 

 

 

31

Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу 

  

  

  

32

Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду 

 

 

 

33

Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності 

  

  

  

34

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 

  

  

  

35

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 

  

  

  

36

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 

  

  

  

"___" ____________ 200_ року 

Керівник _______________________
                  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

_____________________________
  (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер ______________
                  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

Правила складання звіту про рух грошових коштів за непрямим методом

Форма звіту поділяється на три розділи:

I. Операційна діяльність. 

II. Інвестиційна діяльність. 

III. Фінансова діяльність. 

Розділ I "Операційна діяльність" включає:

чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку. Ця сума відображає чисте надходження (вибуття) грошових коштів у вигляді прибутку (збитку) банку від його діяльності таким чином: негрошові доходи (витрати) віднімаються/додаються від/до суми чистого прибутку;

чистий приплив (відплив) грошових коштів від іншої діяльності, яка не належить до інвестиційної та фінансової. Ця сума відображає збільшення (зменшення) активів та зобов'язань, що виникають у результаті цієї діяльності.

Різниця між чистим прибутком та чистим грошовим прибутком від поточних операцій банку включає:

негрошові статті доходів та витрат (наприклад, амортизація основних засобів, рух резервів тощо);

неопераційні статті доходів та витрат (наприклад, результати від продажу основних засобів та інвестиції);

тимчасові різниці між елементами чистого прибутку та пов'язаними з ними грошовими потоками (наприклад, нарахування доходів та витрат, амортизація дисконтів і премій).

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів дорівнює сумі таких статей:

чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності;

чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності;

чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності.

Крім того, грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року дорівнюють сумі таких статей:

грошові кошти та їх еквіваленти на початок року;

чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів.

Принцип (механізм) складання деяких статей звіту включає:

приплив грошових коштів, а саме:

грошовий прибуток;

зменшення активів;

збільшення зобов'язань;

грошове збільшення статутного капіталу;

відплив грошових коштів, а саме:

грошовий збиток;

збільшення активів;

зменшення зобов'язань;

сплату дивідендів;

грошове зменшення статутного капіталу.

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку обчислюється таким чином: з прибутку за звітний період знімаються всі негрошові потоки за рахунками доходів та витрат (витрати - усі активні рахунки додаються, доходи - усі пасивні рахунки віднімаються). За всіма рахунками класів 6 та 7 береться до розрахунку різниця між залишками на кінець та початок звітного періоду.

Грошове збільшення (зменшення) активів банку - це грошовий потік, що дорівнює різниці між залишками за активними рахунками з вирахуванням контрактивних рахунків на початок і кінець звітного періоду та з вирахуванням усіх негрошових потоків за рахунками доходів, витрат і капіталу (витрати віднімаються, доходи додаються).

Позитивний результат додається до грошових потоків, від'ємний - віднімається.

Грошове збільшення (зменшення) пасивів банку - це грошовий потік, що дорівнює різниці між залишками за пасивними рахунками з вирахуванням контрпасивних рахунків на початок і кінець звітного періоду з вирахуванням усіх негрошових потоків за рахунками доходів, витрат (витрати віднімаються, доходи додаються).

Позитивний результат додається до грошових потоків, від'ємний - віднімається.

За всіма рахунками (у тому числі класів 6 та 7) береться різниця між залишками на кінець і початок періоду. Ураховуючи те, що початком періоду є 1 січня кожного року, сума класів 6 та 7 на початок періоду дорівнює нулю.

Схема складання звіту для всіх рахунків, уключаючи рахунки класів 6 та 7, така:

Розрахункові статті 

Залишок на початок періоду більший, ніж на кінець періоду (П > К) 

Залишок на кінець періоду більший, ніж на початок періоду (К > П) 

Для активних рахунків

"+" 

"-" 

Для пасивних рахунків 

"-" 

"+" 

"+" - збільшення грошового потоку;

"-" - зменшення грошового потоку.

Складання звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

 

 

Розрахунок статті 

 

I. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

1

Чистий прибуток (збиток) поточного періоду

Зазначається сума чистого прибутку за рік 

Поправки чистого прибутку

2

Нараховані витрати 

Зазначаються нараховані, але не сплачені витрати

3

Нараховані доходи 

Зазначаються нараховані, але не отримані доходи 

4

Амортизація необоротних активів 

Зазначається нарахована амортизація за необоротними активами 

5

Резерви під сумнівні борги, знецінення активів 

Зазначається відрахування до спеціальних резервів (чиста сума) 

6

Торговельний результат 

Зазначаються:
результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку;
результат від дострокового викупу боргових цінних паперів, крім ощадних сертифікатів;
результат від дострокового викупу ощадних сертифікатів, нереалізований результат від переоцінки деривативів 

7

Нарахований та відстрочений податок 

Зазначаються нараховані, але не сплачені податок на прибуток та відстрочений податок 

8

Прибуток (збиток) від продажу інвестицій

Зазначається результат від продажу основних засобів 

9

Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії 

Зазначається результат від продажу асоційованих компаній 

10

Амортизація дисконту і премії цінних паперів 

Зазначається сума амортизації дисконту і премії цінних паперів 

11

Інший рух коштів, які не є грошовими 

Зазначається інший рух коштів, що не є грошовими 

12

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку 

Рядок 12 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 

13

Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам 

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з іншими банками, кредитів та передоплат іншим банкам 

14

Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам 

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з кредитами, які надані клієнтам 

15

Зменшення (збільшення) інших активів 

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з іншими активами 

16

Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України 

Грошові надходження (відплив коштів), що отримані від Національного банку України

17

Збільшення (зменшення) коштів інших банків 

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з іншими банками 

18

Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках 

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з поточними та депозитними рахунками 

19

Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати 

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з депозитними рахунками, залученими під ощадні сертифікати 

20

Збільшення (зменшення) інших зобов'язань 

  

21

Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з цінними паперами у торговому портфелі, портфелі банку на продаж 

22

Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від операційної діяльності 

Рядок 22 = 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 

23

Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності 

Рядок 23 = 12 + 22 

  

II. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

  

24

Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення 

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з цінними паперами у портфелі банку до погашення 

25

Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії 

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями за інвестиціями в асоційовані компанії 

26

Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії 

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями за інвестиціями в дочірні компанії 

27

Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з придбання/продажу основних засобів та нематеріальних активів 

28

Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності 

Рядок 28 = 24 + 25 + 26 + 27 

  

III. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

  

29

Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу 

Грошові надходження (відплив коштів) за операціями з цінними паперами власного боргу 

30

Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань 

Грошові надходження (відплив коштів) за субординованими зобов'язаннями

31

Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу 

Грошові надходження (відплив коштів) до акціонерного капіталу

32

Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду 

Відплив грошових коштів як дивідендів 

33

Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності 

Рядок 33 = 29 + 30 + 31 + 32 

34

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 

Розрахунок рядка 34 = 23 + 28 + 33 має дорівнювати розрахунку рядка 34 = 36 - 35 

35

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 

  

36

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 

  

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська
 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів

за 200_ рік

_________________
(назва банку) 

_________________
(адреса) 

(прямий метод)

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

I. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Процентні доходи, що отримані 

  

  

Процентні витрати, що сплачені 

  

  

Комісійні доходи, що отримані 

  

  

Комісійні витрати, що сплачені 

  

  

Дивіденди від інвестицій в асоційовані компанії, що отримані 

  

  

Інші доходи, що отримані 

  

  

Інші витрати, що сплачені 

  

  

Реалізовані результати від торговельних операцій 

  

  

Повернення раніше списаних активів 

  

  

10 

Виплати працівникам банку 

  

  

11 

Податок на прибуток, що сплачений 

  

  

12 

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій 

  

  

13 

Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам 

  

  

14 

Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам 

  

  

15 

Зменшення (збільшення) інших активів 

  

  

16 

Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України 

 

 

17 

Збільшення (зменшення) коштів інших банків 

  

  

18 

Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках 

  

  

19 

Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати 

 

 

20 

Збільшення (зменшення) інших зобов'язань 

  

  

21 

Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі і портфелі на продаж 

  

  

22 

Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від операційної діяльності 

  

  

23 

Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності 

  

  

  

II. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

24 

Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі до погашення 

  

  

25 

Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії 

  

  

26 

Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії 

  

  

27 

Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів 

  

  

28 

Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності 

  

  

  

III. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

29 

Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу 

  

  

30 

Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань 

  

  

31 

Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу 

  

  

32 

Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду, у тому числі: 

  

  

32.1 

Дивіденди, що сплачені акціонерам компанії 

  

  

32.2 

Дивіденди, що сплачені власникам частки меншості 

  

  

33 

Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності 

  

  

34 

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 

  

  

35 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 

  

  

36 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 

  

  

  

IV. ВПЛИВ ЗМІН КУРСІВ ВАЛЮТ 

37 

Різниці в результаті переведення коштів у різних валютах 

  

  

"___" ____________ 200_ року 

Керівник _______________________
                  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

_____________________________
  (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер ______________
                  (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська
 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів

за 200_ рік

_________________
(назва банку) 

_________________
(адреса) 

(непрямий метод)

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

I. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Чистий прибуток (збиток) поточного періоду 

  

  

  

Поправки чистого прибутку 

Нараховані витрати 

  

  

Нараховані доходи 

  

  

Амортизація необоротних активів 

  

  

Резерви під сумнівні борги, знецінення активів 

  

  

Торговельний результат 

  

  

Нарахований та відстрочений податок 

  

  

Прибуток (збиток) від продажу інвестицій 

  

  

Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії 

  

  

10 

Амортизація дисконту і премії цінних паперів 

  

  

11 

Інший рух коштів, які не є грошовими 

  

  

12 

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку 

  

  

13 

Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам 

  

  

14 

Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам 

  

  

15 

Зменшення (збільшення) інших активів 

  

  

16 

Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України 

  

  

17 

Збільшення (зменшення) коштів інших банків 

  

  

18 

Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках 

 

 

19 

Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати 

  

  

20 

Збільшення (зменшення) інших зобов'язань 

  

  

21 

Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі та у портфелі на продаж 

  

  

22 

Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від операційної діяльності 

  

  

23 

Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності 

  

  

  

II. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

24