Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об областных управлениях лесного хозяйства

Госкомлесхоз
Положение, Приказ от 06.12.2004 № 230
Утратил силу

Про затвердження Положення про обласні управління лісового господарства

Наказ Державного комітету лісового господарства України
від 6 грудня 2004 року N 230

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2004 р. за N 1582/10181

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державного комітету лісового господарства України
 від 4 липня 2007 року N 223)

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2004 N 171 "Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства" та постанови Кабінету Міністрів від 26.05.2004 N 679 "Про утворення територіальних органів Державного комітету лісового господарства" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про обласні управління лісового господарства (додається).

2. Начальникам обласних управлінь лісового господарства:

2.1. Прийняти це Положення до неухильного виконання та керівництва в роботі;

2.2. Розробити положення про структурні підрозділи управління та посадові інструкції працівників у відповідності до цього Положення.

3. Цей наказ набуває чинності з 1 січня 2005 року.

4. Управлінню справами, правового забезпечення та звернення громадян (Святецька А. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника Голови Ю. М. Марчука.

 

Голова 

М. В. Колісниченко 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про обласні управління лісового господарства

1. Обласні управління лісового господарства (далі - Управління) підпорядковуються Державному комітету лісового господарства України (далі - Держкомлісгосп України) та є його територіальними органами.

2. Управління сприяють забезпеченню формування і реалізації державної політики в сфері лісових відносин на території відповідної області.

3. Управління у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Держкомлісгоспу України, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Управлінь є:

участь у сприянні формування та реалізації державної політики в сфері регулювання лісових відносин та ведення лісового і мисливського господарства та полювання;

здійснення державного управління та контролю, міжгалузевої координації і функціонального регулювання в галузі ведення лісового і мисливського господарства та полювання;

участь в організації ведення державного лісового кадастру та державного кадастру мисливських тварин;

організація здійснення лісовпорядкування та впорядкування мисливських угідь, моніторингу лісів і мисливських тварин;

участь у розробленні та організації виконання загальнодержавних і регіональних програм у сфері охорони, використання, відтворення лісів та тваринного світу.

5. Управління відповідно до покладених на них завдань:

1) реалізовують державну політику та вносять Держкомлісгоспу України пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання відносин в галузі ведення лісового і мисливського господарства та полювання, ведення лісовпорядкування, обліку лісів, державного лісового кадастру та державного кадастру мисливських тварин, моніторингу лісів та мисливських тварин;

2) здійснюють організаційно-господарські повноваження стосовно підприємств, організацій та установ, що належать до сфери їх управління;

3) здійснюють державний контроль за додержанням законодавства з ведення лісового і мисливського господарства та полювання і технічної документації з цих питань;

4) беруть участь у розробленні та виконанні загальнодержавних, регіональних програм у сфері охорони, захисту, використання, відтворення лісів та тваринного світу;

5) створюють умови для науково обґрунтованого, раціонального та економічно доцільного використання лісів та тваринного світу;

6) уносять Держкомлісгоспу України пропозиції щодо розроблення та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на охорону, захист, відтворення, раціональне використання лісових ресурсів, лісів, тваринного світу, забезпечення додержання режиму використання лісів та тваринного світу;

7) організовують збір інформації для складання державного лісового кадастру та державного кадастру мисливських тварин;

8) організовують виконання лісовпорядних робіт, розроблення та реалізацію проектів організації і розвитку лісового та мисливського господарства;

9) здійснюють відповідно до законодавства моніторинг лісів та мисливських тварин, організовують виконання заходів щодо відтворення лісів та тваринного світу;

10) виступають в установленому порядку координатором замовлення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, робіт із стандартизації і сертифікації та інших робіт, що виконуються в межах заходів з питань розвитку лісового і мисливського господарства;

11) узагальнюють інформацію з питань ведення лісового і мисливського господарства та полювання, надають інформацію в установленому порядку відповідним органам влади;

12) використовують в установленому порядку бюджетні кошти, а також інші кошти, не заборонені законом, для виконання програм освоєння нових технологій, провадження науково-технічної діяльності у сфері лісового і мисливського господарства, а також організації в цій сфері наукових досліджень та здійснення науково-технічного співробітництва з науковими установами та організаціями;

13) проводять відповідно до законодавства державну експертизу програм, проектів та їх техніко-економічне обґрунтування у сфері ведення лісового і мисливського господарства;

14) відповідно до законодавства ведуть бухгалтерський облік та складають фінансову і статистичну звітність;

15) здійснюють відповідно до законодавства контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, трудових і матеріальних ресурсів та забезпечують їх ефективне використання та збереження;

16) реалізують в межах своєї компетенції державну політику з питань кадрової роботи та державної служби, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників;

17) забезпечують в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності;

18) забезпечують в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснюють контроль за додержанням вимог законодавства з питань державної таємниці в Управлінні, на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери їх управління;

19) організовують розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, забезпечують в межах своїх повноважень виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян;

20) порушують відповідно до законодавства питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні лісового законодавства, законодавства про мисливське господарство та полювання;

21) уносять Держкомлісгоспу України пропозиції і вживають в межах своєї компетенції заходи щодо вдосконалення охорони праці в лісовому господарстві, безпечного його ведення в умовах радіоактивного забруднення;

22) беруть участь за дорученням Держкомлісгоспу України у міжнародному співробітництві у сфері ведення лісового та мисливського господарства, охорони, захисту, використання і відтворення лісів та тваринного світу;

23) взаємодіють з засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного управління і контролю у сфері ведення лісового та мисливського господарства;

24) здійснюють інші функції, необхідні для виконання покладених на них завдань.

6. Управління мають право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;

2) залучати працівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;

3) організовувати і проводити виставкові заходи, конференції, семінари, наради з питань, що належать до їх компетенції;

4) у встановленому законом порядку в межах своєї компетенції складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення.

7. Управління в процесі виконання покладених на них завдань взаємодіють з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

8. Управління:

здійснюють свої повноваження безпосередньо;

видають у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства нормативно-правові акти, організовують і контролюють їх виконання.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Головою Держкомлісгоспу України.

Начальники Управлінь мають заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальниками Управлінь за погодженням з Головою Держкомлісгоспу України.

10. Начальник Управління:

здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність перед Головою Держкомлісгоспу України за виконання покладених на Управління завдань і функцій;

розподіляє обов'язки між заступниками начальника Управління, затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Управління;

застосовує до керівників структурних підрозділів та інших працівників Управління заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;

забезпечує у межах своєї компетенції контроль за діяльністю Управління;

призначає на посади і звільняє з посад працівників Управління;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

11. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управлінь, обговорення найважливіших напрямів їх діяльності в Управліннях утворюється колегія у складі начальника Управління (голова колегії), його заступників (за посадою) та інших працівників Управління.

До складу колегії можуть входити керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу України, керівники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також представники громадських організацій (за їх згодою) з правом дорадчого голосу.

Склад колегії затверджується Головою Держкомлісгоспу України за поданням начальника Управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Управління.

12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій з ведення лісового та мисливського господарства, реформування відносин в цій сфері та вирішення інших питань в Управліннях може утворюватися науково-технічна Рада з числа вчених і висококваліфікованих фахівців.

Склад Ради та положення про неї затверджує начальник Управління.

13. Управління утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

14. Граничну чисельність, структуру та штатний розпис, кошторис видатків Управлінь затверджує Голова Держкомлісгоспу України в установленому порядку.

15. Управління є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

Начальник відділу юридичного
забезпечення та звернень громадян
 

 
І. М. Сушко
 

Опрос