Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о порядке исчисления и уплаты взносов на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы и учета их поступления в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы

Минтруда
Приказ от 09.11.2004 № 281
действует с 05.12.2004

Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 9 листопада 2004 року N 281

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 листопада 2004 р. за N 1494/10093

Відповідно до Законів України "Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 N 339 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2001 за N 30/5221 (із змінами, унесеними наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.06.2002 N 295, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.06.2002 за N 544/6832), що додаються.

2. Державному центру зайнятості забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

 

Міністр 

М. Папієв 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Голови
Національного банку України 

 
П. М. Сенищ
 

Заступник Міністра
фінансів України 

 
 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1. В Інструкції:

1.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Взяття на облік юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється на підставі повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця та відомостей з реєстраційної картки. Після отримання такого повідомлення в центрах зайнятості, на які покладено функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду (далі - центри зайнятості), за місцезнаходженням (місцем проживання) суб'єктів підприємницької діяльності вноситься відповідний запис до журналу обліку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - платників внесків до Фонду.

Роботодавці - юридичні особи як платники страхових внесків реєструються в центрах зайнятості за місцезнаходженням у 10-денний строк з дня отримання ними свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.

Роботодавці - фізичні особи, які використовують найману працю, як платники страхових внесків реєструються в центрах зайнятості за місцем свого проживання у 10-денний строк з дня укладання трудового договору з найманим працівником".

1.2. У пункті 3.6 після слів "проводяться відповідні записи в журналах обліку" доповнити словами "щодо реєстрації платника страхових внесків".

1.3. В абзаці першому пункту 3.7 слово "реорганізації" замінити словами "злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації)".

1.4. В абзаці першому пункту 3.8 після слова "обліку" доповнити словами "та на підставі повідомлення державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ним органу щодо припинення юридичної особи або про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності".

1.5. Після пункту 3.9 доповнити пунктом 3.10 такого змісту:

"3.10. Після остаточного розрахунку у 15-денний строк роботодавцю за його заявою, складеною у довільній формі, видається довідка про зняття з обліку в центрі зайнятості за формою згідно з додатком 5. Заява платника підшивається до його персональної справи".

1.6. В абзацах другому та третьому пункту 4.2 слова "прибутковим податком з громадян" замінити словами "податком з доходів фізичних осіб".

1.7. Після пункту 5.11 доповнити новими пунктами 5.12 та 5.13 такого змісту:

"5.12. При нарахуванні доходів у будь-яких негрошових формах база для нарахування страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття відповідно до статті 3 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" визначається як вартість такого нарахування, визначена за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який розраховується за такою формулою:

К = 100 : (100 - Сп), де

К - коефіцієнт;

Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент такого нарахування.

Вартість такого нарахування визначається виходячи із звичайної ціни, збільшеної на суму:

податку на додану вартість, якщо особа, яка здійснює таке нарахування, є платником податку на додану вартість;

акцизного збору, якщо надається підакцизний товар.

5.13. Суми надміру сплачених чи помилково сплачених страхових внесків повертаються платникам у 15-денний термін або за їх згодою зараховуються в рахунок майбутніх платежів страхових внесків (за зверненням платника до центру зайнятості за місцем реєстрації)".

1.8. В абзаці першому пункту 6.7:

у словосполученні "(додаток 5)" цифру "5" замінити цифрою "6";

слова та цифри "в такі строки: 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня, 15 січня" замінити словами та цифрами "до: 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня, 25 січня".

1.9. У пункті 9.7:

абзац перший викласти у такій редакції: "Не сплачені в строк страхові внески, пеня і штрафи стягуються в дохід Фонду із страхувальника у судовому порядку відповідно до законодавства";

абзац другий виключити;

абзац третій вважати абзацом другим.

1.10. Абзац другий пункту 9.11 викласти у такій редакції:

"9.11. Подавати позовні заяви та представляти інтереси Фонду щодо стягнення страхових внесків, пені і штрафів у судах мають право Державний центр зайнятості, центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські, районні, міськрайонні, міські та районні у містах центри зайнятості".

2. У додатках до Інструкції:

2.1. У додатку 1 до пунктів 3.2, 3.3 Інструкції "Заява про реєстрацію платника страхових внесків" після слів "Код галузі за ЗКГНГ ___________" доповнити такими словами: "Код основного виду діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) __________".

2.2. Доповнити Інструкцію новим додатком 5 до пункту 3.10 Інструкції, що додається.

У зв'язку з цим, додаток 5 вважати відповідно додатком 6 до пункту 6.7 Інструкції "Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття" та викласти в новій редакції, що додається.

 

Начальник відділу доходів
та фінансового забезпечення
Державного центру зайнятості

 
 
О. Сновидович
 

Начальник юридичного відділу
Державного центру зайнятості
 

 
С. Кікіна
 

 

_________________________
(назва центру зайнятості) 

ДОВІДКА
ПРО ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ

Видана _______________________________________________________________________________
                                                     (для юридичних осіб - повна назва підприємства, установи, організації)
______________________________________________________________________________________
                                                                             (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові) 

Реєстраційний номер ____________________________________________

Місцезнаходження (для юридичних осіб) __________________________________________________

Місце проживання (для фізичних осіб) ____________________________________________________

Код за КВЕД __________________________

Ідентифікаційний код (для юридичних осіб) ______________________________

Ідентифікаційний номер (для фізичних осіб) ______________________________

Акт перевірки (звірки заборгованості) N _______ від ____________ 200_ р.

        Заборгованості перед Фондом немає. 

На підставі ____________________________________________________________________________
                                                                                   (наводиться причина зняття з обліку) 

та відповідно до положень розділу 3 Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 N 339 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2001 за N 30/5221 (із змінами),

______________________________________________________________________________________
                                                           (назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові платника) 

знято з обліку з ____________ 200_ року.

_________________________________________________________ 

Керівник 

________________
(підпис) 

________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

М. П. 

  

  

Спеціаліст 

________________
(підпис) 

________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

Дата "___" ____________ 200_ року 

 

Код за ЄДРПОУ ___________, код галузі за ЗКГНГ __________, код основного виду діяльності за КВЕД __________, N реєстрації платника страхових внесків ____________, N п/рахунку ___________ назва банку _____________
Система оподаткування: загальна, єдиний податок (підкреслити), адреса, телефон ______________________
____________________________________________________________________________________________
                                                                      (найменування платника страхових внесків - страхувальника) 

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття*

за ____________________________________ 200_ року
(I квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік)

1. Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески (грн.):

I квартал
(за місяцями) 

II квартал
(за місяцями) 

III квартал
(за місяцями) 

IV квартал
(за місяцями) 

Усього з
початку року 

для робото-
давців 

для застрахо-
ваних осіб 

для робото-
давців 

для застрахо-
ваних осіб 

для робото-
давців 

для застрахо-
ваних осіб 

для робото-
давців 

для застрахо-
ваних осіб 

для робото-
давців 

для застра-
хованих осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Розрахунок страхових внесків до Фонду (грн.)

N
рядка 

Сума всього 

  

N
рядка 

Сума всього 

  

Заборгованість на початок року за платниками 

Заборгованість на початок року за Фондом 

13 

  

 

  

Нараховано 

Перераховано 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

робото-
давці
 

застра-
ховані особи
 

  

робото-
давці
 

застра-
ховані особи
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 

  

На початок періоду 

  

  

На початок періоду 

  

  

За звітний період (за місяцями) 

  

  

За звітний період (за місяцями) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

Донараховано при прийнятті звітності 

  

  

  

  

Нараховано за актами за звітний період та пеня, самостійно нарахована платником, усього (сума рядків 5 - 8) 

Перераховано за актами за звітний період та пеня, самостійно нарахована платником, усього (сума рядків 16 - 18)
у тому числі: 

15 

  

  

  

у тому числі: 

донараховані суми страхових внесків 

16 

  

5 

  

донараховані суми страхових внесків 

пені 

17 

  

6 

  

пені 

штрафу 

18 

  

7 

  

штрафу 

Повернуто зайво перераховані суми 

19 

  

  

пеня, самостійно нарахована платником  

УСЬОГО враховано і сплачено
(рядки 13 + 14 + 15 - 19) 

20 

  

  

Списано заборгованості 

Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками
(р. 11 - р. 20
та одночасно сума рядків 22 - 24) 

21 

  

10 

  

Списано пені 

у тому числі:
недоїмка за платником 

22 

  

11 

  

УСЬОГО до сплати
(рядки 1 + 2 + 3 + 4 - 9 - 10) 

сума страхових внесків, строк сплати яких не настав 

23 

  

12 

  

Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом
(р. 20 - р. 11) 

реструктуризована та розстрочена заборгованість 

24 

  

3. Середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості (осіб)

  

I квартал 

II квартал 

III квартал 

IV квартал 

Усього з початку року 

Усього 

  

  

  

  

  

у тому числі:
пенсіонерів інвалідів 

 
___________

 
__________

 
__________

 
___________

 
_______________

4. Заборгованість з виплати заробітної плати з урахуванням заборгованості за минулі роки (без урахування суми невиплаченої заробітної плати останнього місяця звітного періоду)

Період 

Сума в грн. 

На початок року 

  

На кінець звітного періоду 

  

 

Керівник 

_____________
(підпис) 

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

М. П. 

 

 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

"___" ____________ 200_ р. 

Прийняв звіт 

__________________________
(прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 200_ р. 

____________
* Застосовується починаючи зі звіту за I квартал 2005 року.

____________

Опрос