Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Правила бухгалтерского учета процентных и комиссионных доходов и расходов банков

Национальный банк
Постановление, Правила от 25.09.1997 № 316
Утратил силу

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління
Національного банку України
від 25 вересня 1997 р. N 316
реєстр. N 747 від 17.10.97 р.

Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
від 31 березня 1998 року N 133
,
 від 7 грудня 2000 року N 472

Правила втратили чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 18 червня 2003 року N 255)

1. Основні положення і терміни

1.1. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків (далі - Правила) застосовуються для обліку банками процентних та комісійних доходів і витрат і базуються на принципах нарахування і відповідності:

- Принцип нарахування: статті доходів і витрат враховуються та оцінюються в момент продажу активу або в міру надання послуг. Усі доходи і витрати установи, що відносяться до звітного періоду, мають відображатись у цьому ж періоді незалежно від того, коли були отримані або сплачені кошти.

- Принцип відповідності: витрати та доходи, пов'язані з цими витратами, мають визнаватися у бухгалтерському обліку в один і той самий звітний період.

Ці принципи застосовуються за таких умов:

а) якщо фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути досить точно оцінений;

б) якщо доход або витрати відповідають виникненню реальної заборгованості (за дебетом у разі доходу і за кредитом у разі витрат).

Вищевказані умови можна вважати виконаними, якщо:

а) є угода про надання (отримання) послуг, яка має юридичну силу;

б) є документи, які підтверджують повне або часткове надання (отримання) послуг (акт приймання-передавання, платіжна вимога - доручення тощо).

За цих умов доходи (витрати) за операцією з надання (отримання) послуг визнаються у бухгалтерському обліку в міру їх надання (отримання).

Проте, якщо в останні 2 - 3 дні місяця не можна визначити точну суму доходу через відсутність необхідних даних для його визначення (наприклад, комісії за інкасаторські послуги, за послуги розрахунково-касового обслуговування), то такий доход враховується в наступному місяці, незважаючи на те, що послуга надана у попередньому місяці.

- У разі невиконання вищевказаних умов принципи нарахування та відповідності застосовуються в межах принципу обережності, за яким неприпустима як переоцінка активів або доходів банку, так і недооцінка зобов'язань та витрат банку. Тобто банк повинен: 

а) враховувати доходи від наданої послуги у розмірі витрат, пов'язаних з наданням такої послуги, якщо є впевненість в отриманні цих доходів;

б) якщо немає впевненості в отриманні доходів, враховуються тільки витрати. Доходи за такими операціями обліковуються при їх фактичному отриманні.

1.2. Заборгованість за нарахованими доходами є сумнівною, якщо є невпевненість її погашення боржником.

Після визнання заборгованості за нарахованими доходами сумнівною банк здійснює облік таких нарахованих доходів за відповідними рахунками сумнівних нарахованих доходів.

(пункт 1.2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.12.2000 р. N 472)

1.3. Усі витрати, незалежно від джерел фінансування, відображаються за рахунками витрат. Облік доходів та витрат здійснюється наростаючим підсумком з початку року. Залишки за рахунками доходів та витрат закриваються в кінці року.

1.4. Визначення кількості днів, що застосовуються при розрахунку процентів

При розрахунку процентів враховується перший день і не враховується останній день контракту. Дати початку та закінчення контракту при цьому визнаються як дати валютування.

При нарахуванні процентів за звітний місяць останній день місяця має включатися в розрахунок, крім випадків, коли звітна дата є датою закінчення операції.

Існує кілька методів визначення кількості днів для розрахунку процентів. Найпоширенішими є такі методи:

Метод "факт/факт". Фактична кількість днів у місяці та році (перш за все для фінансових інструментів у фунтах стерлінгів або бельгійських франках).

Наприклад, проценти за строковим депозитом номіналом 100 грн. із номінальною ставкою 9 % річних із 21 березня до 10 травня при використанні цього методу обчислюються так:

 100 (номінал) х 9 / 100 (ставка) х 50 / 365 (кількість днів) = 1,232 грн.

Кількість днів визначається таким чином: 11 днів у березні, 30 - у квітні, 9 - у травні, усього - 50 днів.

Метод "факт/360". Фактична кількість днів у місяці, але умовно в році - 360 днів (приклад той же): 

 100 (номінал) х 9 / 100 (ставка) х 50 / 360 (кількість днів) = 1,250 грн.

Кількість днів визначається таким чином: 11 днів у березні, 30 - у квітні, 9 - у травні, усього - 50 днів.

Метод 30/360. Умовна кількість днів у році - 360, у місяці - 30 (приклад той же): 

 100 (номінал) х 9 / 100 (ставка) х 49 / 360 (кількість днів) = 1,225 грн.

Кількість днів визначається таким чином: 10 днів у березні, 30 - у квітні, 9 - у травні, усього - 49 днів.

Умови щодо нарахування процентів визначаються кредитною угодою.

1.5. Терміни, що застосовуються в цих Правилах, мають таке значення:

Процентні доходи і витрати - це доходи і витрати, які обчислюються пропорційно часу і сумі активу або зобов'язання.

До процентного доходу за борговими цінними паперами у портфелі банку належать тільки проценти, нараховані за такими цінними паперами після їх придбання.

Комісійні доходи і витрати - це доходи і витрати, які обчислюються пропорційно сумі активу чи зобов'язання незалежно від часу або є фіксованими.

Дисконт (за операціями з борговими цінними паперами) - різниця між номінальною вартістю цінного папера та його ринковою вартістю (вартістю придбання), якщо ринкова вартість нижча номінальної без урахування нарахованих на час придбання процентів.

Премія (за операціями з борговими цінними паперами) - перевищення ринкової вартості (вартості придбання) цінного папера над його номінальною вартістю без врахування нарахованих на час придбання процентів (купона).

Касовий метод - це метод, за яким облік доходів та витрат здійснюється у момент їх надходження (сплати), а не у момент їх виникнення.

2. Рахунки, які використовуються для обліку процентних та комісійних доходів і витрат

Нараховані процентні та комісійні витрати та доходи (у тому числі нараховані доходи, що прострочені або визнані сумнівними) обліковуються за відповідними рахунками класів 1, 2, 3, 6, 7.

(абзац перший розділу 2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.12.2000 р. N 472)

Нараховані процентні та комісійні доходи, що визнані безнадійними щодо отримання, обліковуються за відповідними позабалансовими рахунками групи 960 "Не сплачені в строк доходи".

(абзац другий розділу 2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.12.2000 р. N 472)

За рішенням банку за рахунками 6 і 7 класів відкриваються аналітичні рахунки для обліку нарахованих доходів і витрат та фактично отриманих доходів або сплачених витрат, а також доходів і витрат, що підлягають чи не підлягають оподаткуванню.

Нарахування і отримання доходів та нарахування і оплата витрат в іноземній валюті (крім отримання доходів і оплати витрат майбутніх періодів) відображаються шляхом подвійної проводки (в іноземній та національній валюті) з використанням рахунків групи N 380 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Доходи і витрати в іноземній валюті мають відображатися за рахунками 6 і 7 класів у національній валюті за офіційним курсом, що діяв на дату їх нарахування, а не на дату розрахунків.

(розділ 2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 31.03.98 р. N 133)

3. Облік процентних доходів і витрат

3.1. Проценти та прирівняні до них комісії

Проценти та прирівняні до них комісії повинні обліковуватися регулярно не рідше одного разу на місяць, незалежно від періодичності розрахунків, яка вказана в угоді з контрагентом. Доходи та витрати за останні дні поточного місяця можуть враховуватися у наступному місяці.

Прирівняні до процентів комісії - це комісії, які обчислюються аналогічно процентам, тобто пропорційно часу і сумі активу або зобов'язання. До таких комісій належать, наприклад, комісії за надання гарантій, за зобов'язання надати кошти (підтвердження кредитної лінії, акцепти тощо).

3.1.1. У кінці кожного місяця (або щоденно - за рішенням банку) виконуються такі проводки:

- при нарахуванні доходів:

 Дт  Нараховані доходи
      Кт  Доходи
 

- при нарахуванні витрат:

 Дт  Витрати
      Кт  Нараховані витрати.
 

3.1.2. На дату здійснення платежу:

- при отриманні коштів:

 Дт  Рахунок клієнта або кореспондентський рахунок
      Кт  Нараховані доходи
 

- при сплаті коштів:

 Дт  Нараховані витрати
      Кт  Рахунок клієнта або кореспондентський рахунок.

3.1.3. У разі неотримання платежу протягом семи календарних днів після обумовленого угодою строку виконується така проводка:

Дебет - "Прострочені доходи";

Кредит - "Нараховані доходи".

(підпункт 3.1.3 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.12.2000 р. N 472)

3.1.4. У разі визнання нарахованих доходів сумнівними щодо отримання виконується така проводка:

Дебет - 1780 А "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями", 2480 А "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами", 3589 А "Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими доходами";

Кредит - "Прострочені доходи";

Кредит - "Нараховані доходи" - у разі визнання їх сумнівними без відображення на рахунках "Прострочені нараховані доходи".

Нарахування доходів, що визнані сумнівними щодо отримання, відображається такою проводкою:

Дебет - 1780 А "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями", 2480 А "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами", 3589 А "Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими доходами";

Кредит - "Доходи".

Під прострочену та/або сумнівну заборгованість за нарахованими доходами банки здійснюють формування резервів за рахунок витрат.

При формуванні резервів виконується така проводка:

Дебет - 7720 АП "Відрахування в резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами ";

Кредит - 1790 КА "Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями", 2490 КА "Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами", 3599 КА "Резерви під сумнівну заборгованість за іншими нарахованими доходами".

(підпункт 3.1.4 в редакції постанов Правління
 Національного банку України від 31.03.98 р. N 133
,
 від 07.12.2000 р. N 472)

3.1.5. У разі часткового або повного погашення контрагентом сумнівної заборгованості за нарахованими процентними доходами та прирівняними до них комісіями, що обліковувалися за рахунками сумнівних нарахованих доходів, виконується така проводка:

Дебет - Рахунок клієнта або кореспондентський рахунок;

Кредит - 1780 А "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями", 2480 А "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами", 3589 А "Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими доходами".

Сторнування (зменшення суми) сформованих резервів під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами відображається такою проводкою:

Дебет - 1790 КА "Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями", 2490 КА "Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами", 3599 КА "Резерви під сумнівну заборгованість за іншими нарахованими доходами";

Кредит - 7720 АП "Відрахування в резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами".

Якщо є імовірність неотримання економічних вигод від операції та приймається відповідне рішення щодо визнання сумнівної заборгованості за нарахованими доходами безнадійною, то заборгованість списується за рахунок сформованих резервів.

При списанні безнадійної щодо отримання заборгованості за нарахованими доходами за рахунок сформованих резервів виконується така проводка:

Дебет - 1790 КА "Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями", 2490 КА "Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами", 3599 КА "Резерви під сумнівну заборгованість за іншими нарахованими доходами";

Кредит - 1780 А "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями", 2480 А "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами", 3589 А "Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими доходами".

Одночасно на суму такої заборгованості виконується проводка за дебетом відповідного позабалансового рахунку групи 960 "Не сплачені в строк доходи", за яким вона враховується до часу надходження в порядку відшкодування або до закінчення строку позовної давності.

При отриманні платежу за часткове або повне погашення контрагентом сумнівної заборгованості за нарахованими процентними доходами та прирівняними до них комісіями, що обліковувалися за позабалансовими рахунками групи 960 "Не сплачені в строк доходи", виконується така проводка:

Дебет - Рахунок клієнта або кореспондентський рахунок;

Кредит - 7720 АП "Відрахування в резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами" або 6717 П "Повернення раніше списаних безнадійних процентних доходів минулих років".

Одночасно на суму отриманого платежу виконується проводка за кредитом позабалансового рахунку групи 960 "Не сплачені в строк доходи". 

Після закінчення строку позовної давності за безнадійною заборгованістю за нарахованими доходами виконується аналогічна проводка.

(підпункт 3.1.5 в редакції постанов Правління
 Національного банку України від 31.03.98 р. N 133
,
 від 07.12.2000 р. N 472)
 

3.1.6. Сплата процентів та прирівняних до них комісій авансом:

- при отриманні коштів:

 Дт  Рахунок клієнта або кореспондентський рахунок
      Кт  Доходи майбутніх періодів

- при сплаті коштів:

 Дт  Витрати майбутніх періодів
      Кт  Рахунок клієнта або кореспондентський рахунок.

3.1.7. У кінці кожного місяця на суму, що відноситься до звітного періоду, виконується проводка:

- у разі доходів:

 Дт  Доходи майбутніх періодів
      Кт  Доходи

- у разі витрат:

 Дт  Витрати
      Кт  Витрати майбутніх періодів.

3.2. Амортизація дисконту і премії.

Сума амортизації премії зменшує процентний доход, а сума амортизації дисконту збільшує процентний доход за цінними паперами у портфелі банку.

За цінними паперами, які є борговими зобов'язаннями банку, сума амортизації премії зменшує процентні витрати, а сума амортизації дисконту збільшує процентні витрати за такими цінними паперами.

Дисконт і премія амортизуються рівними сумами, які розраховуються таким чином, щоб на дату погашення цінного папера дисконт або премія за ним були повністю амортизовані.

4. Облік комісійних доходів і витрат

До комісій, сплачених та отриманих комерційним банком, належать:

1) комісії за одноразові послуги;

2) комісії за послуги з обов'язковим результатом;

3) комісії за безперервні послуги;

4) комісії за послуги, що надаються поетапно.

4.1. Комісії за одноразові послуги

До комісій за одноразові послуги належать, наприклад, комісії за послуги валютного обміну:

- при отриманні доходів:

 Дт  Рахунок клієнта або кореспондентський рахунок
      Кт  Доходи

- при сплаті витрат:

 Дт  Витрати
      Кт  Рахунок клієнта або кореспондентський рахунок.

4.2. Комісії за послуги з обов'язковим результатом

Якщо угода передбачає зобов'язання сторони, яка надає послугу, щодо досягнення наперед визначеного результату, то результат не може бути отриманий, поки послугу не надано повністю (наприклад, послуги з приватизації).

До цієї ж категорії належать комісії за послуги, що надаються протягом визначеного періоду і вважаються завершеними тільки після закінчення цього періоду за умови досягнення результату, передбаченого угодою (деякі консультаційні послуги, навчання тощо).

Зазначені доходи (видатки) враховуються за фактом надання (отримання) послуги або за фактом досягнення визначеного угодою результату.

На дату оформлення документа, який підтверджує:

- надання банком послуги:

 Дт  Нараховані доходи
      Кт  Доходи

- отримання банком послуги:

 Дт  Витрати
      Кт  Нараховані витрати.

На дату здійснення платежу:

- при отриманні коштів:

 Дт  Рахунок клієнта або кореспондентський рахунок
      Кт  Нараховані доходи

- при сплаті коштів:

 Дт  Нараховані витрати
      Кт  Рахунок клієнта або кореспондентський рахунок.

Згідно з принципом відповідності витрати, що безпосередньо пов'язані з наданням банком послуги з обов'язковим результатом, до досягнення цього результату обліковуються таким чином:

- на дату сплати витрат:

 Дт  Витрати майбутніх періодів (за видами витрат)
      Кт  Рахунок клієнта або кореспондентський рахунок

- на дату оформлення документа, який підтверджує надання послуги (тобто, коли виникають підстави для нарахування доходів за послугою, з надання якої банк зазнає витрат):

 Дт  Витрати (за видами витрат)
      Кт  Витрати майбутніх періодів (за видами витрат).

4.3. Комісії за безперервні послуги.

До комісій за послуги, які надаються безперервно, належать, наприклад, орендні платежі, комісії за інкасаторські послуги, розрахунково-касове обслуговування (крім сплати процентів, нарахованих за залишками коштів на рахунках). Такі доходи (витрати) повинні обліковуватися протягом усього строку дії угоди:

4.3.1. Нарахування комісійних доходів або витрат у разі, якщо за угодою повна або часткова оплата послуг, наданих (отриманих) у поточному звітному періоді, здійснюється у наступному періоді:

- при нарахуванні доходів:

 Дт  Нараховані доходи
      Кт  Доходи

- при нарахуванні витрат:

 Дт  Витрати
      Кт  Нараховані витрати.

4.3.2. На обумовлену угодою дату розрахунку:

- за надану банком послугу:

 Дт  Рахунок клієнта або кореспондентський рахунок
      Кт  Нараховані доходи

- за отриману банком послугу:

 Дт  Нараховані витрати
      Кт  Рахунок клієнта або кореспондентський рахунок

у разі неотримання платежу за надану послугу протягом семи календарних днів після обумовленого угодою строку проводка здійснюється аналогічно до порядку, викладеного в підпункті 3.1.3:

 Дт  Прострочені доходи
      Кт  Нараховані доходи

у разі визнання дебіторської заборгованості сумнівною проводки здійснюються аналогічно до порядку, викладеного в підпункті 3.1.5.

(підпункт 4.3.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.12.2000 р. N 472)

4.3.3. Отримання (сплата) комісії авансом:

- при отриманні коштів:

 Дт  Рахунок клієнта або кореспондентський рахунок
      Кт  Доходи майбутніх періодів

- при сплаті коштів:

 Дт  Витрати майбутніх періодів
      Кт  Рахунок клієнта або кореспондентський рахунок.

На звітну дату на суму, що відноситься до звітного періоду, виконується проводка:

- у разі доходів:

 Дт  Доходи майбутніх періодів
      Кт  Доходи

- у разі витрат:

 Дт  Витрати
      Кт  Витрати майбутніх періодів.

4.4. Комісії за послуги, що надаються поетапно.

До таких комісій належать, наприклад, комісії за надання консультацій, які згідно з річними або безстроковими угодами надаються поетапно.

Доходи (витрати) за такими послугами враховуються в рамках кожного етапу в міру реалізації угоди.

Бухгалтерський облік таких комісій аналогічний обліку комісій за безперервні послуги. Нарахування доходів (витрат) здійснюється з дати оформлення документа, який підтверджує надання (отримання) послуги.

4.5. Складні комісії.

Облік складних комісій, які є винагородою за різні послуги, що оплачуються одним платежем, повинен здійснюватись у розрізі складових частин цих комісій.

5. Дивіденди

Дивіденди, які належать до отримання банком, мають відображатися у бухгалтерському обліку з дати отримання офіційного повідомлення про їх оголошення, коли виникає право акціонерів на їх отримання (це не стосується дивідендів за викупленими банком власними акціями, оскільки дивіденди за ними не нараховуються і не сплачуються):

- на дату оголошення дивідендів:

 Дт  Нараховані доходи
      Кт  Доходи

- на дату отримання дивідендів:

 Дт  Кореспондентський рахунок
      Кт  Нараховані доходи.

6. Відстрочений податок

Поточна заборгованість за відстроченим податком відноситься на рахунок "Витрати" такою проводкою:

- на дату нарахування податку:

 Дт  Витрати
      Кт  Відстрочений податок

- на дату сплати податку:

 Дт  Відстрочений податок
      Кт  Кореспондентський рахунок

Додаток.

1. Приклад нарахування процентів за наданим кредитом.

Надано кредит за такими умовами:

- дата надання 20.03.98 р.;

- дата погашення 20.04.98 р.;

- сума кредиту 1000 грн.;

- процентна ставка 12 % річних;

- нарахування процентів - щомісячно;

- база нарахування: "факт/360";

- проценти сплачуються 20.04.98 р.

Банк здійснює проводки:

- 20.03.98 р.

 Дт  Кредити, які надані           1000 грн.
      Кт  Кореспондентський рахунок
         або рахунок клієнта

- 31.03.98 р.

Нарахування процентів за період з 20.03.98 р. до 31.03.98 р.:

Кількість днів - 12 (враховується останній день місяця).

1000 грн. Х 12 % / 360 дн. Х 12 дн. = 4 грн.

 Дт  Нараховані доходи           4 грн.
      Кт  Доходи

- 20.04.98 р.

Нарахування процентів за період з 01.04.98 р. до 20.04.98 р.:

Кількість днів - 19 (день погашення не враховується).

1000 грн. Х 12 % / 360 дн. Х 19 дн. = 6 грн.

Проводки з погашення кредиту та зарахування процентів можна здійснювати двома методами:

Перший метод:

1. Нарахування доходів за період з 01.04.98 р. до 20.04.98 р.:

 Дт  Нараховані доходи            6 грн.
      Кт  Доходи

2. Погашення кредиту:

 Дт  Кореспондентський рахунок        1010 грн.
      Кт  Кредити, які надані           1000 грн.
      Кт  Нараховані доходи            10 грн.

Другий метод:

 Дт  Кореспондентський рахунок        1010 грн.
      Кт  Кредити, які надані           1000 грн.
      Кт  Нараховані доходи            4 грн.
      Кт  Доходи                 6 грн.

2. Приклад нарахування процентів та амортизації премії за купленими банком цінними паперами в іноземній валюті:

Умови:

- номінал - 100 у. о.; 

- курс купівлі - 115 у. о.; 

- дата випуску 01.01.98 р.;

- дата погашення 01.01.99 р.;

- дата купівлі 01.03.98 р.;

- процентна ставка - 12 % річних;

- база нарахування - "30/360";

- дати сплати процентів - 01.07.98 р., 01.01.99 р.;

- курс 1 у. о. = 2 грн. (у прикладі не розглядається валютна переоцінка).

Банк здійснює проводки:

- Купівля

 Дт  Цінні папери в іноземній валюті     100 у. о.
         (номінал)
 
      Дт  Цінні папери в іноземній валюті     15 у. о.
         (премія)
 
      Дт  Нараховані доходи в іноземній валюті  2 у. о.
 
   (нарахований процент = 100 у.о. Х 12 % / 360 дн. Х 60 дн. = 2)
 
      Кт  Кореспондентський рахунок (рахунок   117 у. о.
         клієнта)

- Нарахування процентів на 01.04.98 р., (аналогічно 01.05.98 р., 01.06.98 р., 01.07.98 р. ... до 01.01.99 р.).

Нарахований процент за один місяць = 100 у.о. Х 12 % / 360 дн. Х 30 дн. = 1 у. о.

 Дт  Нараховані доходи в іноземній валюті  1 у. о.
      Кт  Позиція банку щодо іноземної валюти
         та банківських металів
 
      Дт  Еквівалент позиції банку        2 грн.
         щодо іноземної валюти
         та банківських металів
      Кт  Доходи

На 01.07.98 р. (дата першої сплати процентів) залишок за рахунком "Нараховані доходи у іноземній валюті" дорівнює 6 = 2 (нарахований процент до придбання цінного папера) + 4 (процент, нарахований з 01.04.98 р. по 01.07.98 р.).

- Амортизація премії на 01.04.98 р. (за один місяць)

Розрахунок щомісячної амортизації премії:

15 у.о. / 300 дн. (кількість днів до дати погашення) Х 30 дн. = 1.5 у. о.

 Дт  Позиція банку щодо іноземної      1.5 у. о.
         валюти та банківських металів
      Кт  Цінні папери в іноземній
         валюті (премія)
      Дт  Доходи                 3 грн.
      Кт  Еквівалент позиції банку щодо
         іноземної валюти та банківських
         металів.

Аналогічно відображається амортизація премії 01.05.98 р., 01.06.98 р., 01.07.98 р., ... до 01.01.99 р.

- Отримання процентів 01.07.98 р.:

 Дт  Кореспондентський рахунок        6 у. о.
      Кт  Нараховані доходи в іноземній валюті
 
   - Погашення цінного папера на 01.01.99 р.:
 
      Дт  Кореспондентський рахунок        106 у. о.
      Кт  Цінні папери в іноземній валюті     100 у. о.
         (номінал)
      Кт  Нараховані доходи в іноземній валюті  6 у. о.

____________ 

Опрос