Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил бухгалтерского учета операций доверительного управления в банках Украины

Национальный банк
Постановление, Правила от 30.07.2020 № 112
действует с 04.08.2020

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 липня 2020 року N 112

Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій довірчого управління в банках України

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку відображення в бухгалтерському обліку операцій довірчого управління в банках України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Правила бухгалтерського обліку операцій довірчого управління в банках України, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 498 "Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій довірчого управління в банках України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2003 року за N 1114/8435;

2) підпункт 1.15 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 08 жовтня 2010 року N 457 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2010 року за N 1249/18544.

3. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Романа Борисенка.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

К. Шевченко

 

Правила бухгалтерського обліку операцій довірчого управління в банках України

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", інших законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) та міжнародних стандартів фінансової звітності.

2. Ці Правила визначають порядок бухгалтерського обліку банком-управителем операцій довірчого управління за договорами з юридичними та фізичними особами, що здійснюються згідно із законодавством України.

3. Термін "фонд банківського управління" у цих Правилах вживається в такому значенні:

фонд банківського управління - кошти та інше майно установників, об'єднані банком-управителем з метою здійснення довірчого управління без створення юридичної особи.

Інші терміни в цих Правилах уживаються в значеннях, визначених законодавчими актами України.

4. Банк-управитель має відокремлювати в бухгалтерському обліку власні активи та зобов'язання банку від активів та зобов'язань довірчого управління.

Банк-управитель здійснює облік результатів діяльності за операціями довірчого управління окремо від результатів діяльності банку за іншими операціями.

5. Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку операції довірчого управління за рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89 (зі змінами) (далі - План рахунків).

6. Банк-управитель здійснює облік операцій довірчого управління за кожним фондом банківського управління та/або кожним індивідуальним договором про довірче управління.

II. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з приймання коштів, цінних паперів та інших активів у довірче управління

7. Банк-управитель для здійснення операцій довірчого управління відкриває поточні рахунки за балансовим рахунком 2601 П "Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління" Плану рахунків.

8. Банк-управитель здійснює облік операцій довірчого управління за позабалансовими рахунками груп 978 "Активні рахунки довірчого управління" та 979 "Пасивні рахунки довірчого управління" Плану рахунків.

Рахунки груп 978 та 979 Плану рахунків кореспондують лише між собою.

9. Банк-управитель в аналітичному обліку відображає операції довірчого управління за кожним індивідуальним договором про довірче управління та/або за кожним фондом банківського управління в розрізі установників (клієнтів) та об'єктів довірчого управління.

10. Банк-управитель складає окремий оборотно-сальдовий баланс за операціями довірчого управління. Залишки за активними рахунками групи 978 мають дорівнювати залишкам за пасивними рахунками групи 979 Плану рахунків.

11. Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку майно, надане установниками в довірче управління:

до фондів банківського управління - за позабалансовим рахунком 9790 П "Фонди банківського управління" Плану рахунків;

згідно з індивідуальним договором - за позабалансовим рахунком 9791 П "Рахунки установників" Плану рахунків.

12. Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку переказ коштів установниками згідно з договорами про довірче управління такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1200, 1500, 2600, 2620, 2650

2601

На суму переказу коштів

2

9781

9790

На суму переказу коштів (на підставі отриманої виписки з поточного рахунку банку-управителя) (у разі формування фондів банківського управління)

3

9791

На суму переказу коштів (на підставі отриманої виписки з поточного рахунку банку-управителя) (у разі укладання індивідуальних договорів про довірче управління)

 .

13. Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку внесення установниками готівкових коштів згідно з договорами про довірче управління такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

9780

9790

На суму внесених готівкових коштів (у разі формування фондів банківського управління)

2

9791

На суму внесених готівкових коштів (у разі укладання індивідуальних договорів про довірче управління)

3

1001

2601

На суму внесених готівкових коштів

4

9781

9780

На суму внесених готівкових коштів (на підставі виписки з поточного рахунку банку-управителя)

 .

14. Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку надання установниками цінних паперів згідно з договорами про довірче управління до фондів банківського управління та/або надання цінних паперів в управління за індивідуальним договором такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

9783

9790

На суму вартості наданих установниками цінних паперів (у разі формування фондів банківського управління)

2

9791

На суму вартості наданих установниками цінних паперів (у разі укладання індивідуальних договорів про довірче управління)

 .

15. Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку надання установниками банківських металів згідно з договорами про довірче управління до фондів банківського управління та/або надання банківських металів в управління за індивідуальним договором такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1101, 1200, 1500, 2600, 2620, 2650

2601

На суму наданих установниками банківських металів

2

9781, 9784

9790

На суму наданих установниками банківських металів (у разі формування фондів банківського управління)

3

9791

На суму наданих установниками банківських металів (у разі укладання індивідуальних договорів про довірче управління)

 .

16. Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку надання установниками інших активів згідно з договорами про довірче управління до фондів банківського управління та/або надання інших активів в управління за індивідуальним договором такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

9786

9790

На суму вартості наданих установниками інших активів (у разі формування фондів банківського управління)

2

9791

На суму вартості наданих установниками інших активів (у разі укладання індивідуальних договорів про довірче управління)

 .

17. Банк-управитель для відображення в бухгалтерському обліку операцій, зазначених у пунктах 12 - 16 розділу II цих Правил, може використовувати як транзитний позабалансовий рахунок 9792 П "Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління" Плану рахунків з подальшим їх відображенням за відповідними рахунками Плану рахунків з обліку операцій довірчого управління.

III. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі-продажу активів за договорами про довірче управління

18. Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку купівлю активів згідно з договорами про довірче управління такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

9782

9781

На суму перерахованих банком-управителем коштів на придбання активів

2

2601

1200, 1500, 2600, 2620, 2650

Перерахування коштів з поточного рахунку банку-управителя

3

9783, 9784, 9786

9782

Оприбуткування активів банком-управителем

 .

19. Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку продаж активів згідно з договорами про довірче управління такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1200, 1500, 2600, 2620, 2650

2601

Отримання коштів за продані активи

2

9781

9783, 9784, 9786

Припинення визнання активів, що продані

 .

20. Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку виплату установникам коштів за продані активи відповідно до пункту 34 розділу VII цих Правил.

IV. Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки за позабалансовими рахунками за операціями довірчого управління

21. Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку активи, отримані (придбані) ним у довірче управління, за вартістю їх придбання чи отримання.

22. Банк-управитель здійснює переоцінку активів/зобов'язань у довірчому управлінні відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та облікової політики банку.

Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку результати переоцінки активів/зобов'язань у довірчому управлінні за окремими аналітичними рахунками позабалансових рахунків доходів та витрат від операцій довірчого управління.

23. Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку переоцінку активів/зобов'язань у довірчому управлінні такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

9780, 9781, 9782, 9783, 9784, 9786

9797

Збільшення вартості активів у довірчому управлінні

2

9787

9780, 9781, 9782, 9783, 9784, 9786

Зменшення вартості активів у довірчому управлінні

3

9787

9791, 9792, 9790

Збільшення зобов'язань довірчого управління

4

9791, 9792, 9790

9797

Зменшення зобов'язань довірчого управління

 .

V. Відображення в бухгалтерському обліку банком-управителем доходів (витрат) за операціями довірчого управління

24. Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку нарахування доходів за операціями довірчого управління не рідше одного разу на місяць окремо за кожним договором про довірче управління відповідно до прийнятої банком облікової політики щодо здійснення довірчих операцій.

25. Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку нарахування доходів за активами в довірчому управлінні такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

9788

9797

Нарахування доходів

 .

26. Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку отримані доходи від управління активами в довірчому управлінні такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1200, 1500, 2600, 2620, 2650

2601

Зарахування коштів на рахунок банку-управителя

2

9781

9788

Отримання доходів (на підставі отриманої виписки з рахунку управителя)

3

9797

9790, 9791, 9792

Зарахування доходів установникам із вирахуванням винагороди управителя

4

9792

9781

Визнання отриманої винагороди (комісійних доходів) управителя

5

2601

6516

Визнання винагороди (комісійних доходів) від довірчого управління банком-управителем

 .

27. Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку визнані витратами нараховані доходи (якщо нараховані доходи за операціями довірчого управління не отримані і немає імовірності їх отримання) такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

9787

9788

На суму неотриманих доходів

 .

28. Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку відшкодування витрат за рахунок коштів установників відповідно до умов договору про довірче управління такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

9782, 9787

9781

На суму відшкодованих установниками витрат

2

2601

1200, 1500, 2600, 2620, 2650

Переказ коштів з поточного рахунку управителя

3

9790, 9791

9782, 9787

Зменшення сум внесків установників на суму відшкодованих витрат

 .

29. Банк-управитель відображає в аналітичному обліку доходи (витрати), пов'язані зі здійсненням операцій довірчого управління за кожним видом таких доходів (витрат).

VI. Особливості обліку операцій, пов'язаних з управлінням іпотечними активами

30. Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку отримання іпотечних активів, наданих йому в довірче управління, такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

9786

9791

На суму отриманих іпотечних активів

 .

31. Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку отримання платежів за іпотечними активами, наданими йому в довірче управління, такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1001, 1200, 1500, 2600, 2620, 2650

2601

Зарахування коштів на рахунки управителя (отримання платежів за іпотечними активами)

2

9781

9792

Отримання платежів (на підставі отриманої виписки з рахунку управителя).
Одночасно.

9791

9786

Зменшення суми зобов'язань за іпотечними активами в довірчому управлінні та частки установника в платежах за ними

3

9792

9781

Зарахування доходів установникам за вирахуванням винагороди управителя

4

2601

1001, 1200, 1500, 2600, 2620, 2650

Виплата/переказ коштів на рахунки установників

 .

32. Банк-управитель відображає в бухгалтерському обліку визнання винагороди (комісійних доходів) від довірчого управління такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

9792

9781

Визнання винагороди (комісійних доходів) від довірчого управління банком-управителем

2

2601

6516

 .

VII. Відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних із припиненням договорів про довірче управління

33. Договір управління припиняється у випадках, визначених законодавством України.

34. Банк-управитель у разі припинення договору про довірче управління відображає в бухгалтерському обліку повернення установникам прийнятих та/або придбаних у довірче управління активів і доходів від управління цими активами за вирахуванням комісійної винагороди банку-управителя такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

9790, 9791

9780, 9781, 9783, 9784, 9786

На суму прийнятих та/або придбаних у довірче управління активів і доходів від управління ними

2

2601

1001, 1101, 1200, 1500, 2600, 2620, 2650

Виплата/переказ коштів установникам та/або повернення установникам банківських металів у зв'язку з припиненням договорів про довірче управління

 .

35. Банк-управитель у разі припинення договору про довірче управління відображає в бухгалтерському обліку повернення установникам набутого в результаті управління майна (споруджених об'єктів будівництва) такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

N з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

9790

9782

Виконання умов договору (після підписання із забудовником акта прийому-передачі закріпленого за установником об'єкта інвестування)

 .

____________

Опрос