Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы

Национальный банк
Постановление от 17.03.2020 № 30
действует с 19.03.2020

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 березня 2020 року N 30

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи*

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою ефективного використання стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олега Чурія.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

____________
* Дата офіційного опублікування постанови Правління Національного банку України 17 березня 2020 року N 30 - 18 березня 2020 року (відповідно до частини шостої статті 56 Закону України "Про Національний банк України" та листа Національного банку України від 24 березня 2020 року N 18-0005/15230).

 

Зміни до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи

1. У розділі I:

1) у пункті 2 глави 1:

у підпункті 32 слово "Reuters" замінити словом "Refinitiv";

у підпункті 191 слова "непогашених", "процентів за три місяці користування довгостроковими кредитами рефінансування, розрахованих за поточною процентною ставкою" замінити відповідно словами "неповернутих", "розрахованих за поточною процентною ставкою процентів, що підлягають сплаті в кінці поточного календарного місяця та в наступні три календарних місяці користування довгостроковими кредитами рефінансування, але не більше ніж за фактичний період часу, що залишився до їх повернення";

2) у главі 2:

підпункт 2 пункту 7 виключити;

пункт 9 доповнити словами ", повідомлення Національного банку щодо зміни процентної ставки у зв'язку зі зміною облікової ставки Національного банку за користування кредитом рефінансування шляхом проведення тендерів із підтримання ліквідності банків строком від одного до п'яти років (далі - процентна ставка за довгостроковим кредитом рефінансування) та повідомлення банку про згоду щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування";

пункт 12 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"6) обсяги рефінансування, строки та параметри щодо надання кредитів рефінансування строком понад 14 днів.";

пункт 15 після слів "що формують пул" доповнити словами "(крім іноземної валюти)".

2. У розділі II:

1) у главі 3:

пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Правління Національного банку щокварталу визначає періодичність проведення тендерів з підтримання ліквідності банків, обсяги рефінансування, строки та параметри щодо надання кредитів рефінансування строком понад 14 днів, після розгляду зазначеного питання Комітетом з монетарної політики Національного банку.

Умовою надання довгострокового кредиту рефінансування є згода банку, яка зазначена в заявці банку на участь у тендері з підтримання ліквідності банків, на коригування процентної ставки в разі зміни облікової ставки Національного банку.";

абзац другий пункту 22 викласти в такій редакції:

"Іноземна валюта, що входить до складу пулу, має бути розміщена банком на рахунку Національного банку для обліку коштів банків для покриття заборгованості за кредитами, наданими шляхом застосування стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи (далі - рахунок Національного банку), як грошове покриття для забезпечення погашення заборгованості банку перед Національним банком (далі - грошове покриття в іноземній валюті) без сплати процентів за таким грошовим покриттям.";

пункт 23 викласти в такій редакції:

"23. Активи (майно) починають ураховуватися у вартості пулу з моменту:

1) їх обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (крім іноземної валюти) та блокування на користь Національного банку цінних паперів у системі депозитарного обліку цінних паперів та/або депозитних сертифікатів у системі кількісного обліку СЕРТИФ;

2) розміщення банком іноземної валюти на рахунку Національного банку.";

у пункті 24:

в абзаці першому:

слова "і депозитні сертифікати" виключити;

абзац доповнити новим реченням такого змісту: "Депозитні сертифікати враховуються у вартості пулу до настання строку їх погашення.";

абзац другий після цифр "10" доповнити словом "робочих";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Національний банк виключає цінні папери та депозитні сертифікати з пулу в день їх погашення.";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Національний банк виключає депозитні сертифікати з пулу в день їх погашення та направляє кошти від їх погашення і дохід за ними на часткове дострокове погашення заборгованості банку за операціями з рефінансування (у межах суми такої заборгованості, починаючи з кредиту, строк повернення якого є найближчим) у разі недостатньої вартості пулу для покриття сумарної заборгованості без урахування депозитних сертифікатів, що погашаються.";

пункти 27, 31 викласти в такій редакції:

"27. Заміна/включення/виключення активів (майна), що формують пул, здійснюється шляхом блокування в системі депозитарного обліку та/або у системі кількісного обліку СЕРТИФ на користь Національного банку наданих банком цінних паперів та/або депозитних сертифікатів та/або розміщення іноземної валюти на рахунок Національного банку та за їх рахунок збільшення обсягу та вартості пулу з подальшим розблокуванням цінних паперів та/або депозитних сертифікатів та/або поверненням іноземної валюти банку, що підлягають виключенню з пулу.";

"31. Національний банк надає кредити овернайт та кредити рефінансування за процентною ставкою, порядок визначення розміру якої встановлюється нормативно-правовим актом Національного банку з питань процентної політики. Процентна ставка за кредитами овернайт та короткостроковими кредитами рефінансування не підлягає коригуванню протягом строку користування такими кредитами.

Процентна ставка за довгостроковими кредитами рефінансування визначається як облікова ставка Національного банку плюс стала величина у процентних пунктах, яка діє на день видачі довгострокового кредиту рефінансування. Стала величина є незмінною протягом всього строку користування довгостроковим кредитом рефінансування. Процентна ставка за довгостроковим кредитом рефінансування в разі зміни облікової ставки Національного банку підлягає коригуванню на розмір її зміни.

Національний банк у разі зміни облікової ставки Національного банку не пізніше наступного робочого дня від дня прийняття рішення про зміну облікової ставки Національного банку надсилає банку повідомлення щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування.

Банк не пізніше наступного робочого дня від дня отримання повідомлення щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування надсилає Національному банку повідомлення про згоду щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування.

Національний банк ініціює у строки, які визначені у вимозі Національного банку, дострокове виконання банком зобов'язань за довгостроковим кредитом рефінансування в разі неотримання/несвоєчасного отримання повідомлення від банку про згоду щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування або відмови банку від зміни процентної ставки.

Національний банк з третього робочого дня від дня прийняття рішення щодо зміни облікової ставки Національного банку нараховує проценти за користування довгостроковим кредитом рефінансування за новою процентною ставкою.";

у пунктах 32 - 34 слово "погашення" замінити словом "повернення";

2) у главі 5:

в абзаці другому пункту 40:

слова "довгострокових кредитів рефінансування" замінити словами та цифрами "кредитів рефінансування строком понад 14 днів";

слова "з питань монетарної політики" виключити;

в абзаці першому пункту 45 слова "- за короткостроковими кредитами рефінансування та не нижчу, ніж облікова ставка Національного банку плюс два процентних пункти - за довгостроковими кредитами рефінансування" виключити;

у пункті 46 слово "Рівень" замінити словами "Мінімальний рівень".

3. В абзаці третьому пункту 75 глави 9 розділу IV слова "направлення банку відповідного листа-повідомлення" замінити словами "отримання банком відповідного листа-повідомлення про накладення штрафу".

4. Пункт 87 глави 11 розділу V виключити.

5. У розділі VI:

1) у главі 13:

підпункт 2 пункту 96 викласти в такій редакції:

"2) надсилання банку повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов'язання з вимогою про необхідність сплати простроченої заборгованості банку у строки, установлені в повідомленні.";

абзац другий пункту 98 викласти в такій редакції:

"Національний банк набуває у власність (із заокругленням до більшого цілого) предмет застави (цінні папери, депозитні сертифікати) за справедливою вартістю, визначеною на дату набуття його у власність, а грошове покриття в іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату погашення заборгованості за кредитом.";

2) пункт 104 глави 14 виключити.

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Чурій

Опрос