Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов

Национальный банк
Постановление от 27.12.2019 № 162
действует с 03.01.2020

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2019 року N 162

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Кодексу України з процедур банкрутства та з метою вдосконалення порядку відкриття та закриття рахунків клієнтів банків Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493 (зі змінами) (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року N 56), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем та інноваційних технологій (Ольга Василєва) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр фінансів України  

 О. С. Маркарова  

Голова Державної податкової
служби України 

С. Верланов 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України 

І. Черкаський 

Голова
Центральної виборчої комісії 

О. Діденко 

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів

1. У розділі I:

1) підпункт 5 пункту 3 після слова "ліквідаторів" доповнити словами ", керуючих реалізацією, керуючих реструктуризацією";

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської/підприємницької/інвестиційної/незалежної професійної діяльності / діяльності, яка не пов'язана з підприємницькою, і власних потреб.

Клієнт для відкриття рахунку подає до банку документи, які на час їх подання мають бути чинними (дійсними) та їх оформлення має відповідати вимогам законодавства України.";

3) підпункт 5 пункту 8 виключити;

4) пункт 9 замінити п'ятьма новими пунктами 9 - 94 такого змісту:

"9. Клієнт (крім фізичної особи, фізичної особи - підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) подає/надсилає до банку під час відкриття поточного рахунку перелік осіб, які відповідно до законодавства України (установчих документів юридичних осіб - резидентів) мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи (далі - перелік), та документи, що підтверджують їх повноваження, у паперовій/електронній формі (засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем) у порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

Перелік подається/надсилається клієнтом до банку в довільній формі або у формі, визначеній банком у внутрішніх документах, та має містити такі обов'язкові реквізити: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) розпорядника рахунку та його власноручний підпис. Кількість розпорядників рахунку в переліку не обмежується. Перелік засвідчується підписом керівника (уповноваженої особи) / керівника організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований. Власноручний підпис розпорядника рахунку клієнта не зазначається в переліку, якщо розпорядження рахунком здійснюватиметься лише за допомогою систем дистанційного обслуговування.

До банку подається/надсилається оновлений перелік розпорядників поточного рахунку та документи, що підтверджують їх повноваження, у разі зміни або доповнення осіб, які відповідно до законодавства України (установчих документів юридичних осіб - резидентів) мають право розпоряджатися рахунком клієнта та підписувати розрахункові документи.

91. Вимоги, визначені в пункті 9 розділу I цієї Інструкції, застосовуються під час відкриття банками кореспондентських рахунків банкам-резидентам.

92. Видаткові операції за рахунками фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюються за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, - іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.

Під час здійснення операцій за рахунками фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, використовується зразок підпису власника рахунку / довіреної особи, зазначений у договорі банківського рахунку / довіреності або в іншому документі, визначеному внутрішніми положеннями банку.

93. Фізична особа має право зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті (далі - розпорядження). На розпорядженні клієнта, яке складається у формі окремого документа або є додатком до договору, має бути зазначена дата його складання. Розпорядження засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Дія розпорядження може бути повністю або частково скасована заповітом відповідно до статті 1228 Цивільного кодексу України.

Банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника поточного/вкладного (депозитного) рахунку на підставі документів, визначених законодавством України.

94. Копії документів, які подаються до банку для відкриття рахунку, мають бути засвідчені в установленому законодавством України порядку.

Уповноважений працівник банку має право засвідчувати своїм підписом копії документів, які подаються для відкриття рахунків, якщо клієнт пред'явив оригінали цих документів.

Документи, видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, подані для відкриття рахунків, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.";

5) перше речення абзацу першого пункту 10 викласти в такій редакції:

"10. Банк формує справу з юридичного оформлення рахунку із документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, а також документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта.";

6) розділ після пункту 11 доповнити новим пунктом 111 такого змісту:

"111. Банк має право на підставі договору доручення з банком, який є абонентом-ідентифікатором, під час відкриття рахунку фізичній особі використовувати інформацію про неї (ідентифікаційні дані), отриману за допомогою національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб (далі - система BankID Національного банку) у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань фінансового моніторингу та функціонування системи BankID Національного банку.";

7) у пункті 14:

в абзаці першому слова "клієнтам-резидентам" замінити словами "суб'єктам-господарювання";

пункт після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб - підприємців / фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та законодавства України, крім операцій, пов'язаних із власними потребами. Ці особи після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом, мають право перерахувати кошти з таких рахунків на власні поточні рахунки, відкриті для власних потреб.".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

8) абзац перший підпункту 3 пункту 16 викласти в такій редакції:

"3) повідомити державного виконавця, приватного виконавця про відкриття рахунку клієнту, щодо якого є публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем, приватним виконавцем.".

2. У розділі II:

1) пункти 18 - 25 викласти в такій редакції:

"18. Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банк відкриває рахунок клієнту лише після здійснення його ідентифікації та верифікації банком.

19. Ідентифікація і верифікація клієнта - власника рахунку / представника власника рахунку / довіреної особи / розпорядника рахунку / особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи, здійснюється банком відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу).

20. Ідентифікація клієнта банку не є обов'язковою під час відкриття рахунку, якщо клієнт банку вже має рахунки в цьому банку і був раніше ідентифікований та верифікований відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

21. Банк зобов'язаний з метою здійснення ідентифікації і верифікації суб'єкта господарювання під час укладення договору банківського вкладу, договору банківського рахунку, договору рахунку умовного зберігання (ескроу) отримувати відомості, що містяться про суб'єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), та установчі документи юридичних осіб у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів. Банк отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданим/введеним представником юридичної особи. Банк зберігає отримані з Єдиного державного реєстру відомості про суб'єкта господарювання та установчі документи юридичної особи в порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

22. Суб'єкт господарювання / банк-резидент зобов'язаний повідомляти банк про внесення змін до відомостей про нього, які містяться в Єдиному державному реєстрі, та установчих документів юридичних осіб у порядку, визначеному договором банківського рахунку / договором про встановлення кореспондентських відносин.

Юридична особа - нерезидент, представництво юридичної особи - нерезидента в Україні зобов'язані повідомляти банк про внесення змін до їх реєстраційних документів у порядку, визначеному договором банківського рахунку.

23. Банк зобов'язаний ідентифікувати та верифікувати нового розпорядника рахунком, якщо під час обслуговування рахунку власник рахунку надає право розпорядження рахунком іншому представникові.

24. Банк під час укладення договору банківського вкладу або договору банківського рахунку на користь третьої особи здійснює ідентифікацію та верифікацію особи / представника такої особи, яка відкриває рахунок, а особи, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, - під час пред'явлення цією особою до банку першої вимоги або вираження нею іншим способом наміру використати цей рахунок.

25. Клієнт має право використовувати ідентифікаційні дані, отримані банком під час здійснення його ідентифікації та верифікації, під час отримання послуг, передбачених нормативно-правовим актом Національного банку з питань функціонування системи BankID Національного банку.";

2) пункти 26 - 36 виключити.

3. У розділі III:

1) перше речення абзацу шостого пункту 37 після слова "ідентифікований" доповнити словами "та верифікований";

2) пункт 38 викласти в такій редакції:

"38. Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі - резиденту, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), підписаної керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою.";

3) абзац перший пункту 40 викласти в такій редакції:

"40. Фізична особа - підприємець , яка не має рахунків у цьому банку, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.";

4) друге речення підпункту 1 пункту 41 викласти в такій редакції:

"Юридична особа - нерезидент, яка відкриває поточний рахунок для здійснення інвестицій в Україну, зазначає про це в заяві про відкриття поточного рахунку (додаток 2) у рядку "Додаткова інформація";

5) в абзаці п'ятому пункту 42 слово "Операції" замінити словами "Видаткові операції";

6) абзац другий пункту 48 виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий уважати відповідно абзацами другим - четвертим.

4. У розділі IV:

1) у другому реченні абзацу п'ятого пункту 53 цифри "37" замінити цифрами "38";

2) пункт 60 замінити двома новими пунктами 60 та 601 такого змісту:

"60. Банк відкриває поточний (спеціальний) рахунок юридичній особі для здійснення процедури санації на підставі таких документів:

1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), підписаної керуючим санацією;

2) копії ухвали суду про введення процедури санації, засвідченої в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.

Поточний (спеціальний) рахунок використовується для здійснення операцій, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

601. Банк відкриває поточний (спеціальний/окремий) рахунок арбітражному керуючому (керуючому реструктуризації, керуючому реалізацією) для проведення процедури реструктуризації боргів / погашення боргів боржника - фізичної особи / фізичної особи - підприємця на підставі таких документів:

1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), підписаної керуючим реструктуризацією / керуючим реалізацією;

2) копії ухвали суду про відкриття провадження в справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи (фізичної особи - підприємця) та введення процедури реструктуризації боргів боржника / про визнання боржника - фізичної особи (фізичної особи - підприємця) банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника, засвідченої в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.

Ці рахунки використовуються для здійснення операцій, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Банк, у якому відкрито поточний (спеціальний/окремий) рахунок для розрахунків з кредиторами, зобов'язаний у разі відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень переказати кошти з такого рахунку на рахунок нового арбітражного керуючого, призначеного господарським судом для виконання повноважень керуючого реструктуризацією або керуючого реалізацією майна боржника.";

3) у пункті 61:

абзац другий після цифр 37 доповнити словом та цифрами "та 38";

абзац третій виключити.

5. У розділі V:

1) пункт 63 викласти в такій редакції:

"63. Банк відкриває поточні рахунки на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) за зверненням їх законних представників - батьків (усиновлювачів) або опікунів у порядку, установленому в пункті 62 розділу V цієї Інструкції, за умови пред'явлення законним представником малолітньої особи паспорта або іншого документа, що посвідчує особу законного представника, та документів, що дають змогу банку ідентифікувати цю малолітню особу - свідоцтва про народження малолітньої особи або іншого документа, що посвідчує малолітню особу. Опікун також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи (відповідне посвідчення, рішення суду тощо). Додатково подаються документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, якщо малолітня особа та її законний представник є резидентами України.

Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я малолітньої особи, розпоряджаються її батьки (усиновителі) або опікуни після здійснення банком ідентифікації та верифікації цих осіб.";

2) пункт 64 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на рахунок, відкритий нею на своє ім'я, а також заробітною платою (заробітком), стипендією або іншими доходами, що надходять на її рахунок.

Неповнолітня особа розпоряджається коштами, унесеними на поточний рахунок неповнолітньої особи будь-якою іншою особою, за згодою органу опіки та піклування і батьків (усиновителів) або піклувальників.";

3) у пункті 66:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Відкриття поточного рахунку однією фізичною особою іншій фізичній особі на підставі довіреності здійснюється в порядку, визначеному в пункті 62 розділу V цієї Інструкції, за умови пред'явлення довіреною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та подання довіреності (копії довіреності), засвідченої в установленому законодавством України порядку. Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім'я якої відкривається рахунок. Довірена особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Довірена особа додатково має подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи, на ім'я якої відкривається рахунок, якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - резидента, на ім'я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.";

абзац четвертий виключити;

4) у пункті 67:

абзац перший викласти в такій редакції:

"67. Фізична особа має право відкрити поточний рахунок на користь третьої особи в такому порядку:";

третє речення абзацу п'ятого виключити;

5) абзац перший пункту 70 викласти в такій редакції:

"70. Банк-резидент відкриває окремий поточний рахунок фізичній особі - нерезиденту - отримувачу доходів у порядку, установленому в пункті 62 розділу V цієї Інструкції для зарахування доходів з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі - нерезиденту іншою фізичною особою - нерезидентом і підлягають оподаткуванню відповідно до Податкового кодексу України.";

6) у пункті 71:

друге речення після слова "пред'явити" доповнити словами "паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та";

п'яте речення виключити;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я особи, визнаної судом недієздатною, розпоряджаються її опікуни.";

7) у пункті 72:

друге речення після слова "пред'явити" доповнити словами "паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та";

п'яте речення виключити;

пункт доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена, розпоряджається її піклувальник.

Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, розпоряджається коштами на поточному рахунку, відкритому на її ім'я, за письмовою згодою піклувальника, після здійснення банком ідентифікації та верифікації цієї особи.";

8) пункти 73, 74 виключити.

6. У розділі VIII:

1) у назві розділу слова "та особливості здійснення операцій за цими рахунками" виключити;

2) у пункті 96:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та надати документи, що підтверджують їх повноваження. Фізична особа - резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;";

у підпункті 2 слова "суб'єкту господарювання," виключити;

абзаци шостий, сьомий замінити одним абзацом шостим такого змісту:

"Відкриття вкладного (депозитного) рахунку клієнту, який уже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, здійснюється на підставі договору банківського вкладу. Додатково до договору банківського вкладу подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу цієї юридичної особи.";

3) розділ після пункту 96 доповнити новим пунктом 961 такого змісту:

"961. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок фізичній особі - підприємцю, який не має рахунку в цьому банку, на підставі договору банківського вкладу за умови пред'явлення клієнтом паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та документа, виданого відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.";

4) у пункті 97 слово "особами" замінити словами "особами-резидентами";

5) пункти 98 - 102 виключити.

7. У розділі IX:

1) у назві розділу слова "та особливості здійснення операцій за цими рахунками" виключити;

2) абзац восьмий пункту 103 після слова "ідентифікована" доповнити словами "та верифікована";

3) у пункті 104:

абзац перший викласти в такій редакції:

"104. Банк відкриває вкладні (депозитні) рахунки на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) за зверненням їх законних представників [батьків (усиновлювачів) або опікунів] у порядку, установленому цією Інструкцією для відкриття поточних рахунків на ім'я малолітніх осіб, а за зверненням інших осіб - у порядку, установленому цією Інструкцією для відкриття вкладних (депозитних) рахунків на користь третіх осіб.";

абзац третій виключити;

4) абзац сьомий пункту 107 виключити.

У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом сьомим;

5) пункт 109 викласти в такій редакції:

"109. На вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть зараховуватися кошти, що надійшли на ім'я власника рахунку від іншої особи, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше. Надання власником даних про свій вкладний (депозитний) рахунок іншій особі вважається наданням згоди власником рахунку на одержання грошових коштів від іншої особи.";

6) пункти 110 - 114 виключити.

8. У розділі X:

1) у назві розділу слова "і використання коштів за цими рахунками" виключити;

2) пункт 117 після слова "ідентифікований" доповнити словами "та верифікований";

3) пункт 118 виключити.

9. У розділі XI:

1) у пункті 119:

перше та друге речення підпункту 1 замінити одним реченням такого змісту:

"1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та надати документи, що підтверджують її повноваження.";

у підпункті 3 слова "суб'єкту господарювання," виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір рахунку умовного зберігання (ескроу).";

абзац сьомий після слова "ідентифікований" доповнити словами "та верифікований";

2) пункти 120 - 122 викласти в такій редакції:

"120. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі - підприємцю, який не має в цьому банку рахунку, в такому порядку.

Фізична особа - підприємець має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

2) подати заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 7), підписану фізичною особою - підприємцем.

121. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, у порядку, визначеному в підпунктах 1 - 3 пункту 62 розділу V цієї Інструкції.

Фізична особа заповнює заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 8).

Між фізичною особою і банком укладається договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

Рахунок умовного зберігання (ескроу) на ім'я фізичної особи може бути відкритий іншою фізичною особою на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку.

Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі на підставі довіреності за умови пред'явлення довіреною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та подання довіреності (копії довіреності), засвідченої в установленому законодавством України порядку. Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім'я якої відкривається рахунок. Довірена особа - резидент має додатково пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Довірена особа додатково має подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи, на ім'я якої відкривається рахунок, якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - резидента, на ім'я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.

122. Банк відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) фізичній особі, яка вже має в цьому банку рахунок, ідентифікована та верифікована банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, у такому порядку.

Фізична особа має:

1) пред'явити уповноваженому працівникові банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

2) заповнити заяву про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) (додаток 8).

Між фізичною особою і банком укладається договір рахунку умовного зберігання (ескроу).";

3) пункт 123 виключити.

10. У розділі XII:

1) підпункт 2 пункту 127 викласти в такій редакції:

"2) переліку.";

2) пункт 128 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:

"5) альбому підписів уповноважених осіб.";

3) абзац перший пункту 132 викласти в такій редакції:

"132. Банк України, який відкриває кореспондентський рахунок іншому банку України, та банк України, рахунок якому відкривається, зобов'язані в день відкриття цього рахунку надіслати повідомлення про відкриття рахунку до контролюючого органу, у якому банк України, кореспондентський рахунок якому відкривається, обліковується як платник податків.".

11. У розділі XIII:

1) у пункті 134 слова ", валюти рахунку" виключити;

2) підпункт 4 пункту 135 доповнити двома новими реченнями такого змісту:

"Банк у разі отримання інформації від контролюючих органів про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та перевірки її в Єдиному державному реєстрі у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів, закриває поточний рахунок фізичної особи - підприємця, на якому є залишок коштів, та відкриває цій особі поточний рахунок для власних потреб. Залишок коштів з поточного рахунку фізичної особи - підприємця перераховується на поточний рахунок фізичної особи для власних потреб.".

12. У розділі XIV:

1) підпункт 2 пункту 142 викласти в такій редакції:

"2) на підставі рішення відповідного органу, на який згідно із законодавством України покладено функції щодо припинення юридичної особи (за заявою ліквідатора, голови або члена ліквідаційної комісії, керуючого санацією);";

2) пункти 145 - 147 викласти в такій редакції:

"145. Банк закриває поточний рахунок юридичної особи - резидента, фізичної особи - підприємця (за умови відсутності залишку коштів на поточному рахунку фізичної особи - підприємця) на підставі інформації, отриманої від контролюючих органів та з Єдиного державного реєстру у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів про державну реєстрацію припинення юридичної особи / підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

146. Поточний рахунок юридичної особи - резидента закривається клієнтом / юридичною особою - правонаступником у разі припинення юридичної особи - резидента внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення за умови подання ним таких документів:

1) заяви про закриття поточного рахунку;

2) копії рішення учасників або органу юридичної особи - резидента, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законодавством України, - копії рішення суду або відповідних органів державної влади про припинення юридичної особи - резидента, засвідченої в установленому порядку.

147. Ліквідатор (ліквідаційна комісія) для проведення ліквідаційної процедури використовує один поточний рахунок юридичної особи - резидента, що ліквідовується. До банку в цьому випадку подається копія рішення учасників або органу юридичної особи - резидента, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законодавством України, - копія рішення суду, на підставі якого здійснюється ліквідація юридичної особи - резидента, засвідчена в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.

Ліквідатор (ліквідаційна комісія) для закриття інших рахунків, які не використовуються для проведення ліквідаційної процедури, подає до банку заяву про закриття рахунку, підписану особою, яка згідно з рішенням учасників юридичної особи - резидента, суду або органу, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи - резидента, призначена ліквідатором (за умови проведення ідентифікації та верифікації відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу), та копії рішення учасників, суду або органу юридичної особи - резидента, уповноваженого на це установчими документами про ліквідацію юридичної особи - резидента, засвідченої в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку. Поточний рахунок, який використовувався для проведення ліквідаційної процедури, закривається банком на підставі поданої ліквідатором заяви про закриття поточного рахунку.".

13. Пункт 6 додатка 2 до Інструкції після слів "незалежної професійної" доповнити словами "/ інвестиційної діяльності / діяльності, яка не пов'язана з підприємницькою.".

 

Заступник директора Департаменту
платіжних систем та інноваційного
розвитку - начальник управління
роздрібних платежів

О. Василєва

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

С. Холод

Опрос