Идет загрузка документа (140 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 06.11.2019 № 128
редакция действует с 04.01.2020

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 листопада 2019 року N 128

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 27 грудня 2019 року N 161

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та з метою удосконалення порядку видачі Національним банком України небанківським установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків Правління Національного банку України постановляє:

1. Рядок 25 Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року N 54), виключити.

У зв'язку з цим рядки 26 - 33 уважати відповідно рядками 25 - 32.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2017 року N 80 (зі змінами) (далі - Положення), що додаються.

3. Небанківським установам, які на день набрання чинності цією постановою мають діючу ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - ліцензія), протягом трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою:

1) підпункт 1 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.12.2019 р. N 161)

2) привести внутрішні правила про переказ коштів у відповідність до вимог пунктів 13 та 131 розділу II Положення;

3) розробити порядок внутрішнього контролю за наданням послуг з переказу коштів відповідно до вимог пунктів 13 та 132 розділу II Положення.

4. Пункт 4 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.12.2019 р. N 161)

5. Пункт 5 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.12.2019 р. N 161)

6. Небанківським установам, які подали документи щодо видачі ліцензії та щодо яких до набрання чинності цією постановою Національним банком України не було прийнято рішення про видачу/відмову у видачі ліцензії, протягом двох місяців із дня набрання чинності цією постановою подати до Національного банку України інформаційну довідку щодо умов та порядку надання небанківською установою послуг з переказу коштів (далі - інформаційна довідка) згідно з додатком 4 до Положення з урахуванням установлених пунктом 25 розділу III Положення вимог щодо документів, які подаються до Національного банку України.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.12.2019 р. N 161)

Національний банк України:

1) призупиняє строк розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії до подання небанківською установою інформаційної довідки;

2) повертає документи на доопрацювання в разі неподання інформаційної довідки в строк, визначений в абзаці першому пункту 6 цієї постанови.

7. Національний банк України повертає без розгляду пакети документів щодо узгодження змін до внутрішніх правил про переказ коштів, подані до Національного банку України до набрання чинності цією постановою та щодо яких Національним банком України не прийнято рішення про узгодження змін до внутрішніх правил про переказ коштів станом на день набрання чинності цією постановою.

8. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

 

Зміни до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

1. Пункт 7 розділу I викласти в такій редакції:

"7. Небанківська установа зобов'язана:

1) внести плату за розгляд пакета документів, поданого для видачі, переоформлення ліцензії або видачу її дубліката в розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку;

2) подати копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за відповідну послугу, разом з відповідним пакетом документів. Неподання копії відповідного платіжного документа є підставою для повернення Національним банком документів на доопрацювання.

Послуга щодо розгляду пакета документів, поданого для отримання ліцензії, уважається наданою, а плата за розгляд пакета документів не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національний банк прийняв рішення про видачу/відмову у видачі ліцензії.

Послуга з переоформлення ліцензії або видачі її дубліката вважається наданою, а плата за переоформлення ліцензії або видачі її дубліката не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національний банк прийняв рішення про переоформлення ліцензії або видачу її дубліката.".

2. У розділі II:

1) підпункт 4 пункту 12 викласти в такій редакції:

"4) відповідність умов та порядку надання небанківською установою послуг з переказу коштів законодавству України з питань переказу коштів.

Умови та порядок надання небанківською установою послуг з переказу коштів визначаються в документі, зазначеному в підпункті 6 пункту 21 розділу III цього Положення;";

2) пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Небанківська установа, яка отримала ліцензію, зобов'язана протягом трьох місяців з дати отримання ліцензії, але до дня проведення першої операції з переказу коштів, розробити та затвердити керівником небанківської установи або іншим уповноваженим органом згідно зі статутом такі внутрішні документи:

1) внутрішні правила про переказ коштів у відповідності до узгоджених Національним банком умов та порядку надання небанківською установою послуг з переказу коштів, положень правил платіжної системи, учасником якої є або планує бути небанківська установа, та з дотриманням вимог законодавства України з питань переказу коштів;

2) порядок внутрішнього контролю за наданням послуг з переказу коштів;

3) внутрішні документи з питань фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 вересня 2016 року N 388 (зі змінами);

4) внутрішні документи з питань реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з урахуванням законодавства України про санкції та нормативно-правових актів Національного банку у сфері забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

5) внутрішні документи, які мають визначати порядок розрахунку ліміту залишку готівки в касі пунктів приймання та виплати готівки й періодичність проведення інкасації готівкових коштів у пунктах приймання та виплати готівки й платіжних пристроях (для небанківських установ, які мають намір надавати послуги з приймання готівки для подальшого її переказу).";

3) розділ доповнити після пункту 13 новими пунктами 131, 132 такого змісту:

"131. Внутрішні правила про переказ коштів мають містити такі положення:

1) перелік та опис видів послуг щодо переказу коштів, які надаватимуться небанківською установою (із зазначенням способів ініціювання переказів, їх цільового призначення, користувачів (фізичні особи / суб'єкти господарювання), платіжних інструментів, які використовуватимуться (для документів на переказ має бути наведений перелік їх реквізитів), порядку перевірки користувачем реквізитів переказу перед його ініціюванням та порядку надання користувачу документа, який підтверджуватиме здійснення переказу);

2) опис виконання усіх зазначених послуг та перелік залучених сторін під час їх надання (для кожної послуги окремо), а також щодо кожної окремої послуги:

схему руху коштів під час переказу з моменту ініціювання до його завершення;

порядок проведення небанківською установою розрахунків з іншими учасниками переказу коштів;

час оброблення операцій та строки проведення переказу коштів;

3) строки та порядок зберігання інформації про здійснення переказу коштів;

4) порядок повернення коштів ініціатору переказу в разі неможливості їх зарахування на рахунок або виплати в готівковій формі одержувачу, а також відкликання переказу ініціатором;

5) порядок вирішення спорів між небанківською установою та користувачами (платниками та отримувачами коштів);

6) опис вимог до порядку надання послуг через структурні підрозділи (із зазначенням переліку видів послуг, які надаватимуться структурними підрозділами, підпорядкованості таких структурних підрозділів, порядку проведення їх виїзних та безвиїзних перевірок), а також опис користування послугами зовнішніх виконавців та участі небанківської установи в платіжних системах.

132. Порядок внутрішнього контролю за наданням послуг з переказу коштів має містити такі положення:

1) опис системи управління ризиками та процедур, які небанківська установа запровадить для оцінки та запобігання таким ризикам (за кожним ризиком окремо);

2) опис процедур проведення періодичного та постійного контролю за наданням послуг з переказу коштів, уключаючи їх частоту та перелік відповідальних осіб;

3) опис способів моніторингу та контролю функцій, які виконуються зовнішніми виконавцями;

4) опис способів моніторингу та контролю за наданням послуг з переказу коштів структурними підрозділами небанківської установи (у разі їх наявності).";

4) пункти 14, 17 виключити;

5) пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Небанківська установа зобов'язана протягом усього строку дії ліцензії дотримуватися вимог законодавства України, уключаючи вимоги цього Положення, правил платіжних систем, учасником яких вона є, узгоджених Національним банком умов та порядку надання небанківською установою послуг з переказу коштів, а також виконувати вимоги та рішення Національного банку, надавати на вимогу Національного банку інформацію, документи і звітність у встановлений Національним банком строк.".

3. У розділі III:

1) підпункт 6 пункту 21 викласти в такій редакції:

"6) інформаційну довідку щодо умов та порядку надання небанківською установою послуг з переказу коштів (додаток 4);";

2) пункт 22 виключити;

3) пункти 27, 28 викласти в такій редакції:

"27. Небанківська установа зобов'язана:

1) письмово повідомити Національний банк про внесення змін до статуту протягом 10 робочих днів із дати їх державної реєстрації та надати короткий опис таких змін;

2) подати до Національного банку для узгодження в разі зміни умов та порядку надання нею послуг з переказу коштів оновлену інформаційну довідку щодо умов та порядку надання небанківською установою послуг з переказу коштів (додаток 4) з урахуванням змін та письмово повідомити Національному банку, у зв'язку з чим були внесені такі зміни.

Національний банк зобов'язаний протягом 30 робочих днів із дня отримання від небанківської установи оновленої інформаційної довідки щодо умов та порядку надання небанківською установою послуг з переказу коштів розглянути таку довідку на відповідність законодавству України з питань переказу коштів та про результати в письмовій формі повідомити небанківську установу.

Небанківська установа зобов'язана протягом 10 робочих днів із дати узгодження Національним банком змін до умов та порядку надання небанківською установою послуг з переказу коштів, якщо ці зміни стосуються положень внутрішніх документів небанківської установи, визначених у пунктах 131 та 132 розділу II цього Положення, унести відповідні зміни до цих документів.

Небанківська установа не має права надавати послуги з переказу коштів згідно зі змінами до умов та порядку надання послуг з переказу коштів, якщо ці зміни не узгоджені з Національним банком.

28. Небанківська установа в разі укладення договору про участь в іншій платіжній системі ніж та, що зазначена в узгодженій Національним банком інформаційній довідці щодо умов та порядку надання небанківською установою послуг з переказу коштів, та у зв'язку з цим зміною видів послуг, які надаються небанківською установою, зобов'язана подати для узгодження оновлену інформаційну довідку (додаток 4).

Національний банк зобов'язаний протягом 30 робочих днів із дня отримання від небанківської установи оновленої інформаційної довідки щодо умов та порядку надання небанківською установою послуг з переказу коштів розглянути таку довідку на відповідність законодавству України з питань переказу коштів та про результати в письмовій формі повідомити небанківську установу.

Небанківська установа зобов'язана протягом 10 робочих днів із дати узгодження Національним банком змін до умов та порядку надання небанківською установою послуг з переказу коштів унести відповідні зміни до внутрішніх правил про переказ коштів та порядку внутрішнього контролю за наданням послуг з переказу коштів.

Небанківська установа не має права надавати послуги з переказу коштів згідно зі змінами до умов та порядку надання послуг з переказу коштів, якщо ці зміни не узгоджені з Національним банком.".

4. Підпункт 9 пункту 67 розділу VIII викласти в такій редакції:

"9) установлення факту недотримання небанківською установою узгоджених Національним банком умов та порядку надання небанківською установою послуг з переказу коштів та/або правил платіжних систем, учасником яких вона є;".

5. У додатках до Положення:

1) додатки 1, 2 викласти в такій редакції:

Заява
про видачу ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Небанківська установа
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (повне найменування, ідентифікаційний
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                       код небанківської установи, місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________,
банківські реквізити:
_____________________________________________________________________________________
                                       (найменування, місцезнаходження банку, код банку, номер поточного рахунку)
_____________________________________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
який(а) діє на підставі статуту небанківської установи, просить видати ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за повноту та достовірність усіх поданих документів, у тому числі їх електронних копій. Мені відомо, що надання неповної, недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку із цією заявою може призвести до відмови у видачі ліцензії або її відкликання.

У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом документів на видачу ліцензії, прошу звертатися до _________________________________________________________________________.
                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові, номер контактного телефону)

Керівник небанківської установи

________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

____________ 20__ року;


 

I. Загальні вимоги до бізнес-плану

1. Резюме бізнес-плану

1. Мета отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Зазначається загальна мета отримання ліцензії на переказ коштів. Відображаються загальні напрями діяльності небанківської установи, місце небанківської установи на ринку переказу коштів та місце послуг з переказу коштів серед інших видів діяльності небанківської установи.

2. Опис бізнес-моделі

Зазначається загальний порядок надання послуг з переказу коштів: платіжні системи, платіжні інструменти, пункти надання послуг з переказу коштів, вебсайти, платіжні пристрої, які планує використовувати небанківська установа під час надання послуг з переказу коштів. Надається перелік контрагентів небанківської установи, з якими вона планує взаємодіяти під час надання послуг з переказу коштів (банки, небанківські установи, платіжні організації платіжних систем), та яким небанківська установа планує передати виконання своїх функцій щодо супроводження переказу коштів (оператори послуг платіжної інфраструктури).

3. Очікувані результати виконання бізнес-плану

Наводиться перелік прогнозних досягнень, очікувана частка небанківської установи на ринку переказу коштів у результаті виконання бізнес-плану та період окупності.

Надається опис власних інноваційних рішень, що сприятимуть розвитку ринку переказу коштів (за наявності), очікуваних найбільш значних показників та досягнень у результаті виконання бізнес-плану.

2. Загальна інформація

4. Матеріально-технічна база небанківської установи

Надається інформація про забезпечення небанківської установи приміщеннями, офісною технікою, необхідним обладнанням (технічними засобами), структурними підрозділами тощо.

5. Платіжні пристрої та інше технічне обладнання, пов'язане з переказом коштів

Небанківська установа повідомляє про наявність та кількість платіжних пристроїв, а також технічного обладнання, пов'язаного з переказом коштів, за зразком, наведеним нижче:

Таблиця 1

N з/п

Вид платіжного пристрою

Кількість (шт.)

1

2

3

1

Платіжний термінал

 

2

Програмно-технічний комплекс самообслуговування

 

3

Інше технічне обладнання, пов'язане з переказом коштів (відомості щодо кожного технічного обладнання наводяться в таблиці окремо)

 

6. Програмне забезпечення

Зазначаються наявні можливості небанківської установи щодо використання програмного забезпечення (у тому числі під час надання послуг з переказу коштів). Зазначається розробник та надається опис функціональних можливостей програмного забезпечення.

Розкриваються правові підстави використання програмного забезпечення (наприклад, власна розробка, ліцензія на використання програмного продукту, інший документ, що засвідчує право небанківської установи використовувати відповідне програмне забезпечення).

7. Інші нематеріальні активи

Зазначаються нематеріальні активи (об'єкти права інтелектуальної власності, а також інші аналогічні права, що не мають матеріального втілення та є об'єктом права власності) небанківської установи (наприклад, торговельні марки).

8. Корпоративне управління

Наводиться схематичне зображення структури управління небанківської установи, на якому зазначаються вищий орган управління, виконавчий орган, наглядова рада (за наявності), структурні підрозділи, відповідальні за розвиток сегментів ринку (із зазначенням назв цих сегментів) тощо; щодо кожної ланки - ключові функціональні обов'язки, пов'язані з діяльністю небанківської установи.

Також зазначаються інші особи, які впливають / можуть впливати на прийняття рішень небанківської установи, але відомості щодо яких не відображені в установчих документах.

  

9. Працівники небанківської установи

Зазначається загальна кількість штату небанківської установи.

Наводиться інформація про керівників та інших ключових працівників, у тому числі осіб, які будуть відповідальними за організацію діяльності з надання послуг з переказу коштів, шляхом заповнення таблиці за зразком, наведеним нижче:

Таблиця 2

N з/п

Керівник, інший ключовий працівник (ім'я, прізвище)

Опис повноважень

Зона відповідальності

1

2

3

4

 

 

 

 

10. Аутсорсинг

Зазначаються треті особи, яким небанківська установа передала виконання функцій, пов'язаних з господарською діяльністю: бухгалтерський облік, аналітика, технологічний супровід діяльності тощо.

3. Маркетингове дослідження

11. Маркетингове дослідження ринку

Зазначаються стан ринку послуг із переказу коштів і його динаміка за обсягами операцій (щонайменше протягом останніх трьох років перед поданням бізнес-плану), визначення потреб клієнтів у послугах і стан їх задоволення, у тому числі в територіальному розрізі, де небанківська установа планує проводити свою діяльність.

Наводяться джерела ресурсів для маркетингового дослідження: відкриті джерела, власні дослідження та/або залучення третіх осіб для аналізу ринку переказу коштів.

Небанківська установа має викласти своє бачення динаміки розвитку ринку переказу коштів.

12. Конкурентна позиція та SWOT-аналіз небанківської установи

Зазначаються:

місце та потенціал небанківської установи на ринку послуг із переказу коштів на три роки діяльності, потенційні конкуренти небанківської установи та конкурентні переваги небанківської установи;

опис сильних та слабких сторін небанківської установи у сфері переказу коштів. Наприкінці опису заповнюється таблиця SWOT-аналізу за зразком, наведеним нижче:

  

Наприкінці опису надається таблиця щодо не менш як п'яти конкурентів небанківської установи (банків та/або небанківських установ) за зразком, наведеним нижче:

Таблиця 3

N з/п

Найменування конкурента

Ключові послуги з переказу коштів (за суттю операції / призначенням платежу)

Частка конкурента на ринку
(%)

Сильні сторони конкурента

Слабкі сторони конкурента

Переваги небанківської установи

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

13. Спеціалізація небанківської установи на ринку

На підставі маркетингового дослідження ринку переказу коштів зазначаються ключові спеціалізації небанківської установи. Подається опис сегментів ринку (за користувачами, платіжними інструментами, територією тощо), у яких небанківська установа планує надавати послуги з переказу коштів.

Надається опис інноваційних рішень небанківської установи, що сприятимуть розвитку ринку переказу коштів (за наявності). В описі розшифровуються критерії інноваційності, етапи впровадження та вплив на ринок переказу коштів відповідного інноваційного рішення.

14. Тарифна політика

Подається опис тарифної політики (ціноутворення) небанківської установи у сфері переказу коштів на три роки діяльності.

Наводиться аналіз тарифів на послуги з переказу коштів не менш як п'яти конкурентів небанківської установи.

Наприкінці опису подається таблиця за зразком, наведеним нижче:

Таблиця 4

N з/п

Найменування конкурента

Ключові послуги з переказу коштів (за суттю операції / призначенням платежу)

Тариф

Примітки

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Зазначаються прогнозні тарифи та обсяги операцій із переказу коштів небанківської установи (розшифровується окремо на кожен рік діяльності) за зразком, наведеним нижче:

Тарифи та обсяги операцій із переказу коштів на перший рік діяльності

Таблиця 5

N з/п

Вид послуги з переказу коштів (за суттю операції / призначенням платежу)

Прогнозний обсяг операцій із переказу коштів

Прогнозний розмір середньозваженого тарифу

Собівартість операції

Обґрунтування тарифу та фактори, що впливають на його розмір

сума операцій, тис. грн

кількість операцій, шт.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

15. Реклама та стратегія залучення споживачів

Зазначається опис стратегії небанківської установи щодо послуг із переказу коштів для залучення споживачів, зокрема проведення рекламних кампаній, участь у конференціях тощо.

Наприкінці опису подається таблиця за зразком, наведеним нижче:

Таблиця 6

N з/п

Вид реклами

Орієнтовна аудиторія

Очікувані результати

Необхідні ресурси

1

2

3

4

5

1

Наприклад, у мережі Інтернет (із зазначенням вебсайта), вивіски на приміщеннях структурних підрозділів тощо)

Наприклад, особи, родичі яких перебувають за кордоном

Наприклад, послугами небанківської установи протягом першого року діяльності скористаються 1000 осіб

Наприклад, відкриття вебсайта / структурного підрозділу

4. Стратегія розвитку

16. План дій щодо виконання бізнес-плану

Відображається план дій, які пов'язані з витратною частиною, наведеною в пункті 1 глави 5 розділу I цього бізнес-плану.

Інформація надається у вигляді таблиці за зразком, наведеним нижче:

Зразок заповнення таблиці

Таблиця 7

N з/п

Дія

Опис дії

Період реалізації

1

2

3

4

1

Вступ у платіжну систему "Платіжна система" (назва платіжної системи)

Оплата вступних внесків

Лютий 2019 року

2

Початок роботи 10 ПТКС

1. Придбання 10 ПТКС.
2. Поставка обладнання та налаштування (м. Київ - 7 шт., м. Дніпро - 3 шт.)

01.05.2019 - 30.05.2019

3

Використання торговельної марки

Реєстрація ТМ / оплата винагороди за використання ТМ

I квартал 2020 року

17. Участь у платіжних системах

Таблиця 8

N з/п

Найменування платіжної системи

Дата вступу

Послуги з переказу коштів небанківської установи

1

2

3

4

1

 

 

Зазначаються види послуг із переказу коштів за способом ініціювання переказу коштів, за суттю операції / призначенням платежу та в розрізі користувачів послуг

18. Торговельна марка та вебсайт

Зазначаються наміри щодо використання небанківською установою торговельних марок, комерційних найменувань та вебсайтів (власних та/або на підставі ліцензійних угод) під час надання послуг із переказу коштів.

Інформація надається у вигляді таблиці за зразком, наведеним нижче:

Таблиця 9

N з/п

Назва

Послуги, які планується надавати

Платіжна система

Примітки

1

2

3

4

5

1

Надається назва та зображення відповідної ТМ (за наявності). За наявності вебсайта надається посилання на нього

Зазначається вид послуги з переказу коштів (за суттю операції / призначенням платежу)

 

Зазначаються правові підстави використання торговельної марки, комерційного найменування та вебсайта тощо

19. Участь у групах компаній, саморегулівних організаціях

Відображаються плани щодо участі небанківської установи у групах компаній (банківська група, небанківська фінансова група тощо) із зазначенням їхньої материнської компанії та сфери діяльності.

Повідомляється про наміри та мету вступу до саморегулівних організацій (неприбуткових об'єднань фінансових установ).

20. Мережа небанківської установи

Відображаються плани поквартально на найближчі три роки щодо відкриття структурних підрозділів.

Інформація надається у вигляді таблиці за зразком, наведеним нижче:

Прогнозна кількість структурних підрозділів

Таблиця 10

N з/п

Рік

Квартал

Правова підстава використання (право власності / оренда / лізинг)

Кількість структурних підрозділів

Регіон місцезнаходження

1

2

3

4

5

6

1

Перший рік виконання бізнес-плану

I квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

II квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

III квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

IV квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Платіжні пристрої та інше технічне обладнання, пов'язане з переказом коштів

Відображається опис намірів небанківської установи щодо придбання/оренди платіжних пристроїв та/або іншого технічного обладнання.

Інформація надається у вигляді таблиці за зразком, наведеним нижче:

Таблиця 11

N з/п

Вид платіжного пристрою

Правова підстава використання (право власності / оренда / лізинг)

Прогнозна кількість платіжних пристроїв

перший рік

другий рік

третій рік

1

2

3

4

5

6

1

Платіжний термінал

 

 

 

 

2

Програмно-технічний комплекс самообслуговування

 

 

 

 

3

Інше технічне обладнання, пов'язане з переказом коштів (відомості щодо кожного технічного обладнання наводяться у таблиці окремо)

 

 

 

 

22. Програмне забезпечення

Відображаються наміри небанківської установи щодо використання програмного забезпечення під час надання послуг із переказу коштів. Зазначається розробник та надається опис функціональних можливостей програмного забезпечення.

23. Прогнозний штат небанківської установи

Зазначаються наміри щодо збільшення чисельності штату небанківської установи та опис повноважень найманих працівників.

Інформація надається у вигляді таблиці за зразком, наведеним нижче:

Таблиця 12

N з/п

Спеціалізація

Короткий опис повноважень

Прогнозна кількість працівників

перший рік

другий рік

третій рік

1

2

3

4

5

6

1

Касири

Робота в касі: прийняття готівки, підготовка форми заяви на переказ коштів

 

 

 

2

Технічний персонал

Інформаційне забезпечення переказу коштів

 

 

 

3

Інший персонал (інформація щодо кожної спеціалізації наводиться окремо)

 

 

 

 

Небанківська установа виокремлює ключові посади, відповідальні за переказ коштів, шляхом заповнення таблиці за зразком, наведеним нижче:

Таблиця 13

N з/п

Ключова посада

Опис повноважень

Зона відповідальності

1

2

3

4

 

 

 

 

24. Залучення третіх осіб до послуг із переказу коштів

Надається перелік контрагентів небанківської установи, які безпосередньо будуть задіяні під час надання послуг із переказу коштів (банки, небанківські установи, платіжні організації платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури). Щодо кожного наведеного контрагента надається порядок взаємодії з питань переказу коштів.

25. Аутсорсинг

Відображаються треті особи, яким небанківська установа планує передати виконання функцій, пов'язаних із господарською діяльністю: бухгалтерський облік, аналітика, технологічний супровід діяльності та інші функції.

5. Прогнозні фінансові показники

26. Прогнозні витрати небанківської установи у сфері переказу коштів

Зазначається розмір витрат небанківської установи на три роки діяльності за зразком, наведеним нижче:

Таблиця 14

N з/п

Перший рік діяльності

Другий рік діяльності

Третій рік діяльності

сприятливий сценарій

несприятливий сценарій

сприятливий сценарій

несприятливий сценарій

сприятливий сценарій

несприятливий сценарій

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Небанківська установа на доповнення до наведених вище прогнозних витрат додатково розшифровує в таблиці у форматі excel поквартальні витрати на три роки діяльності за всіма пунктами, наведеними у главах 3, 4 розділу I бізнес-плану, а також джерела покриття витрат (власні кошти, очікуваний дохід тощо).

Зразок таблиці витрат на перший рік діяльності:

Таблиця 15

N з/п

Напрям витрат

Розмір витрат (сприятливий сценарій)

Розмір витрат (несприятливий сценарій)

Джерела покриття витрат

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1) реклама та стратегія залучення користувачів

 

 

 

 

 

 

 

 

Власні кошти (гроші та еквіваленти, наявні у небанківської установи на момент отримання ліцензії)

2

2) участь у платіжних системах (зокрема вступні та членські внески)

 

 

 

 

 

 

 

 

Дохід (дохід небанківської установи протягом року, що підтверджується прогнозним звітом про фінансовий результат)

3

3) торговельна марка та вебсайт

 

 

 

 

 

 

 

 

...

4

4) залучення третіх осіб до надання послуг із переказу коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

...

5

5) участь у фінансових групах

 

 

 

 

 

 

 

 

...

6

6) розвиток мережі

 

 

 

 

 

 

 

 

За рахунок коштів, отриманих у результаті фінансової діяльності (наприклад, за рахунок отриманого кредиту банку)

7

6.1) придбання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

6.2) оренда/лізинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

6.3) утримання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

7) платіжні пристрої та технологічне обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

...

11

7.1) придбання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

7.2) оренда/лізинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

7.3) утримання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

програмне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

...

15

інші нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

...

16

витрати на персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

податкові платежі та соціальні відрахування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

інші витрати (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

...

27. Витрати на інші види діяльності (за наявності)

Зазначається розмір витрат небанківської установи на три роки діяльності за зразком, наведеним нижче:

Таблиця 16

N з/п

Перший рік діяльності

Другий рік діяльності

Третій рік діяльності

сприятливий сценарій

несприятливий сценарій

сприятливий сценарій

несприятливий сценарій

сприятливий сценарій

несприятливий сценарій

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Небанківська установа на доповнення до наведених вище прогнозних витрат додатково розшифровує в таблиці у форматі excel поквартальні витрати на три роки діяльності за всіма наведеними пунктами, а також джерела покриття витрат (власні кошти, очікуваний дохід тощо).

Зразок таблиці витрат на перший рік діяльності:

Таблиця 17

N з/п

Напрям витрат

Розмір витрат (сприятливий сценарій)

Розмір витрат (несприятливий сценарій)

Джерела покриття витрат

квартал

квартал

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Доходи небанківської установи у сфері переказу коштів

Зазначається розмір прогнозних доходів небанківської установи на три роки діяльності в розрізі видів послуг із переказу коштів за зразком, наведеним нижче.

Таблиця 18

N з/п

Перший рік діяльності

Другий рік діяльності

Третій рік діяльності

сприятливий сценарій

несприятливий сценарій

сприятливий сценарій

несприятливий сценарій

сприятливий сценарій

несприятливий сценарій

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Небанківська установа на доповнення до вищенаведених прогнозних доходів додатково розшифровує в таблиці у форматі excel поквартальні доходи на три роки діяльності.

Зразок таблиці доходів на перший рік діяльності:

Таблиця 19

N з/п

Стаття доходів

Розмір доходів (сприятливий сценарій)

Розмір доходів (несприятливий сценарій)

квартал

квартал

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Інші доходи небанківської установи (за наявності)

Зазначається розмір прогнозних доходів небанківської установи на три роки від діяльності, не пов'язаної з наданням послуг із переказу коштів за зразком, наведеним нижче.

Таблиця 20

N з/п

Перший рік діяльності

Другий рік діяльності

Третій рік діяльності

сприятливий сценарій

несприятливий сценарій

сприятливий сценарій

несприятливий сценарій

сприятливий сценарій

несприятливий сценарій

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Небанківська установа на доповнення до наведених вище прогнозних доходів додатково розшифровує в таблиці у форматі excel поквартальні доходи на три роки діяльності.

Зразок таблиці доходів на перший рік діяльності:

Таблиця 21

N з/п

Стаття доходів

Розмір доходів (сприятливий сценарій)

Розмір доходів (несприятливий сценарій)

квартал діяльності

квартал діяльності

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Оцінка загальної ефективності виконання бізнес-плану

30. Під час оцінки загальної ефективності виконання бізнес-плану використовуються такі показники:

1) чиста поточна вартість (NPV);

2) простий і дисконтований терміни окупності (PB/DPB);

3) внутрішня норма прибутку (IRR);

4) норма прибутковості дисконтованих витрат (PI).

Усі розрахунки показників та грошових потоків здійснюються з урахуванням сприятливого та несприятливого сценаріїв.

31. Чистий грошовий потік

Розрахунок грошових потоків включає комісійний дохід від реалізації послуг, поточні витрати, інвестиційні витрати (уключаючи капітальні вкладення та приріст потреби фінансування оборотного капіталу), податкові виплати тощо.

Зразок заповнення таблиці на перший рік діяльності:

Таблиця 22

N з/п

Показники діяльності з переказу коштів

Перший рік діяльності

Другий рік діяльності

Третій рік діяльності

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Комісійні доходи

 

 

 

 

 

 

2

Інші доходи

 

 

 

 

 

 

3

Поточні витрати

 

 

 

 

 

 

4

Податки

 

 

 

 

 

 

5

Виплата відсотків за кредитами (за наявності)

 

 

 

 

 

 

6

Інше

 

 

 

 

 

 

7

Грошові потоки від операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

8

Надходження власного капіталу

 

 

 

 

 

 

9

Надходження кредитів

 

 

 

 

 

 

10

Повернення кредитів

 

 

 

 

 

 

11

Грошові потоки від фінансової діяльності

 

 

 

 

 

 

12

Сумарний грошовий потік за період

 

 

 

 

 

 

13

Грошові кошти на початок періоду

 

 

 

 

 

 

14

Грошові кошти на кінець періоду

 

 

 

 

 

 

32. Ставка дисконтування

Ставка дисконтування повинна відображати очікуваний рівень прибутковості, за якої небанківська установа готова інвестувати у впровадження послуги переказу коштів.

Під час розрахунку ставки дисконтування може використовуватися зокрема один із таких методів (але не виключно):

прибутковість альтернативних вкладень;

середньоринкова прибутковість для аналогічних проектів;

прибутковість фінансових вкладень (наприклад, депозитів) із поправкою на ризик;

(для ефективності повних витрат) середньозважена вартість капіталу (WACC).

33. Чиста поточна вартість (NPV)

Відображається показник чистої поточної вартості (NPV) із зазначенням ставок дисконтування, а також те, чи включена в грошові потоки залишкова вартість від упровадження послуги з переказу коштів (за наявності).

34. Простий і дисконтований терміни окупності (PB/DPB)

Надається розрахунок періоду часу, протягом якого витрати від упровадження послуги з переказу коштів "повернуться" у вигляді чистого прибутку та амортизації.

35. Внутрішня норма дохідності (IRR)

Визначення максимально допустимого рівня витрат за залучені джерела фінансування впровадження послуги з переказу коштів, за якої проект залишається беззбитковим.

36. Норма прибутковості дисконтованих витрат (PI)

Цей показник відображає відносну прибутковість від упровадження послуги з переказу коштів або дисконтовану вартість грошових надходжень від реалізації послуг у розрахунку на одиницю вкладень.

Зразок розрахунку норми прибутковості дисконтованих витрат:

Таблиця 23

N з/п

Показник

Рік до початку діяльності (за наявності витрат на здійснення діяльності з переказу коштів)

Перший рік діяльності

Другий рік діяльності

Третій рік діяльності

1

2

3

4

5

6

1

Надходження від діяльності з переказу коштів

 

 

 

 

2

Дисконтовані надходження від діяльності з переказу коштів (ДН)

 

 

 

 

3

Відплив від діяльності з переказу коштів

 

 

 

 

4

Дисконтований відплив від діяльності з переказу коштів (ДВ)

 

 

 

 

7. Чинники, що впливають на виконання бізнес-плану

37. Ризики, що впливають на виконання бізнес-плану

Зазначається опис ризиків, які впливають на настання несприятливого сценарію прогнозних фінансових показників (глава 5 розділу I бізнес-плану).

Таблиця 24

N з/п

Назва ризику

Опис

Вірогідність настання (низька, середня, висока)

Заходи небанківської установи щодо запобігання та мінімізації ризику

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

38. Наміри небанківської установи, власників істотної участі небанківської установи

Зазначаються плани небанківської установи та/або власників істотної участі небанківської установи щодо створення інших юридичних осіб та/або придбання часток/акцій інших юридичних осіб протягом трьох років із дня отримання ліцензії на переказ коштів. У разі наявності таких намірів зазначається опис впливу на діяльність небанківської установи.

Зазначаються плани небанківської установи щодо зміни розміру статутного капіталу.

Зазначається інформація щодо наявності планів щодо продажу небанківської установи або зміни власників істотної участі небанківської установи.

Зазначається інформація щодо здійснення інших видів діяльності та отримання відповідних ліцензій (за потреби).

II. Додатки до бізнес-плану

1. Прогнозний Баланс (Звіт про фінансовий стан) небанківської установи на три роки діяльності з урахуванням сприятливого та несприятливого розвитку подій на 10 аркушах.

2. Прогнозний Звіт про фінансові результати небанківської установи на три роки діяльності з урахуванням сприятливого та несприятливого розвитку подій на 10 аркушах.

3. Прогнозний Звіт про рух грошових коштів небанківської установи на три роки діяльності з урахуванням сприятливого та несприятливого розвитку подій на 10 аркушах.

4. Прогнозні витрати небанківської установи у сфері переказу коштів на три роки діяльності у форматі xlsx.

5. Прогнозні витрати на інші види діяльності на три роки діяльності у форматі xlsx.

6. Прогнозні доходи небанківської установи у сфері переказу коштів на три роки діяльності у форматі xlsx.

7. Прогнозні інші доходи (не пов'язані з переказом коштів) небанківської установи на три роки діяльності у форматі xlsx.

8. Інші матеріали, що доповнюють та/або обґрунтовують пункти та/або прогнозні показники бізнес-плану (за наявності): опис програмного забезпечення, що використовується або планується використовувати згідно з бізнес-планом, копії договорів (з контрагентами, операторами послуг платіжної інфраструктури, банками-еквайрами тощо), звіти про дослідження ринку тощо.

III. Пояснення до заповнення бізнес-плану

1. Загальний обсяг інформації в главі 1 розділу I бізнес-плану, що подається небанківською установою до Національного банку України, не повинен перевищувати однієї сторінки.

2. Інформація у главі 2 розділу I бізнес-плану зазначається станом на дату його подання до Національного банку України, у главах 3 - 7 розділу I та розділі II зазначається інформація на підставі очікувань на найближчі три роки з дати подання бізнес-плану до Національного банку України.

3. У пункті 9 глави 2 розділу I бізнес-плану під ключовим працівником потрібно розуміти фізичну особу, яка є працівником небанківської установи або надає небанківській установі послуги відповідно до цивільно-правового договору та не є керівником та/або власником істотної участі небанківської установи, але має можливість суттєво впливати на прийняття рішень з основних напрямів діяльності небанківської установи.

4. У пункті 23 глави 4 розділу I бізнес-плану під ключовою посадою потрібно розуміти посаду в небанківській установі, яка відповідно до функціональних обов'язків надає право впливати на прийняття рішень з основних напрямів діяльності небанківської установи у сфері переказу коштів.";

2) після додатка 3 доповнити Положення новим додатком 4 такого змісту:

Зразок

I. Інформаційна довідка
щодо умов та порядку надання небанківською установою послуг з переказу коштів (далі - інформаційна довідка)

1. Види послуг, які надаватимуться небанківською установою:

1) за способом ініціювання переказу коштів:

Таблиця 1

N з/п

Види переказів

Відповідь

Способи ініціювання переказу коштів

Відповідь

1

2

3

4

5

1

У готівковій формі

Так/ні

У пунктах надання фінансових послуг

Так/ні

2

За допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування

Так/ні

3

Інше

 

4

У безготівковій формі

Так/ні

За допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування із використанням електронних платіжних засобів

Так/ні

5

За допомогою платіжних терміналів із використанням електронних платіжних засобів

Так/ні

6

 

 

За допомогою платіжного сервісу в мережі Інтернет (вебсайта) із використанням електронних платіжних засобів [у разі ствердної відповіді зазначити адресу(и) вебсайта(ів) та торгівельну(і) марку(и) (за наявності)]

Так/ні

7

За допомогою мобільного (платіжного) застосунку з використанням електронних платіжних засобів

Так/ні (у разі ствердної відповіді зазначити назву такого застосунку)

8

 

 

За допомогою систем дистанційного банківського обслуговування рахунків клієнтів

Так/ні (у разі ствердної відповіді необхідно перелічити ("клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк", "телефонний банкінг", "миттєва безконтактна оплата", інші системи дистанційного обслуговування)

9

Інше

 

2) за суттю операції / призначенням платежу:

Таблиця 2

N з/п

Види переказів

Відповідь

1

2

3

1

Для оплати комунальних послуг

Так/ні

2

Для оплати страхових послуг

Так/ні

3

Для оплати інших послуг або товарів

Так/ні

4

З метою виплати/погашення (підкреслити) сум кредитів, виданих банками та іншими фінансовими установами

Так/ні

5

Для виконання небанківською установою функції комерційного агента банку у сфері використання електронних грошей

Так/ні

6

Для зарахування на рахунки фізичних осіб

Так/ні

7

Унесення суб'єктом господарювання готівкової виручки для зарахування на його рахунок

Так/ні

8

Перекази коштів між фізичними особами із використанням електронних платіжних засобів (р2р)

Так/ні

9

Інше [зазначити, які інші послуги з переказу коштів (за суттю операції / призначенням платежу) планує надавати небанківська установа]

 

3) у розрізі користувачів послуг:

Таблиця 3

N з/п

Види переказів

Відповідь

Зазначити суть операції / призначення платежу (із переліку, наведеного в таблиці 2)

Зазначити способи ініціювання переказу коштів (із переліку, наведеного в таблиці 1)

1

2

3

4

5

1

1. Ініціювання в готівковій формі

2

Від фізичних осіб для виплати в готівковій формі фізичним особам

Так/ні

 

 

3

Від фізичних осіб для зарахування на рахунки фізичних осіб

Так/ні

 

 

4

Від фізичних осіб для зарахування на рахунки суб'єктів господарювання

Так/ні

 

 

5

Від суб'єктів господарювання для виплати в готівковій формі фізичним особам

Так/ні

 

 

6

Від суб'єктів господарювання для зарахування на рахунки фізичних осіб

Так/ні

 

 

7

Від суб'єктів господарювання для зарахування на рахунки суб'єктів господарювання

Так/ні

 

 

8

2. Ініціювання в безготівковій формі

9

Від фізичних осіб для виплати в готівковій формі фізичним особам

Так/ні

 

 

10

Від фізичних осіб для зарахування на рахунки фізичних осіб

Так/ні

 

 

11

Від фізичних осіб для зарахування на рахунки суб'єктів господарювання

Так/ні

 

 

12

Від суб'єктів господарювання для виплати в готівковій формі фізичним особам

Так/ні

 

 

13

Від суб'єктів господарювання для зарахування на рахунки фізичних осіб

Так/ні

 

 

14

Від суб'єктів господарювання для зарахування на рахунки суб'єктів господарювання

Так/ні

 

 

2. Види платіжних інструментів, які використовуватимуться для ініціювання переказу коштів:

Таблиця 4

N з/п

Види платіжних інструментів

Відповідь

1

2

3

1

Документи на переказ (у разі ствердної відповіді зазначити, які саме)

Так/ні

2

Електронні платіжні засоби (у разі ствердної відповіді зазначити, які саме)

Так/ні

3. Види документів, які використовуватимуться під час переказу коштів:

Таблиця 5

N з/п

Види документів

Відповідь

1

2

3

1

Заява на переказ готівки

Так/ні

2

Заява на видачу готівки

Так/ні

3

Квитанція програмно-технічного комплексу самообслуговування за операціями з готівкою

Так/ні

4

Документ за операціями з використанням електронного платіжного засобу

Так/ні

5

Інше

 

4. Участь небанківської установи в платіжних системах:

Таблиця 6

N з/п

Найменування платіжної організації

Назва платіжної системи

Тип участі (пряма або непряма із зазначенням назви прямого учасника)

1

2

3

4

 

 

 

 

5. Чи планує небанківська установа користуватися послугами операторів послуг платіжної інфраструктури під час здійснення діяльності з переказу коштів? ___________ (Так/ні)

У разі ствердної відповіді надати інформацію про такого оператора послуг платіжної інфраструктури:

Таблиця 7

N з/п

Інформація про оператора послуг платіжної інфраструктури

Відповідь

1

2

3

1

Повне та скорочене найменування

 

2

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

 

3

Місцезнаходження

 

4

Назва/позначення комерційного (фірмового) найменування

 

5

Назва/позначення торговельної марки (знака для товарів та послуг)

 

6

Назва вебсайта

 

7

Дата початку/припинення надання послуг небанківській установі

 

8

Перелік видів послуг, які надаватимуться оператором послуг платіжної інфраструктури

 

6. Чи планує небанківська установа використовувати власні структурні підрозділи для надання послуг із переказу коштів? ___________ (Так/ні)

У разі ствердної відповіді надати інформацію щодо таких структурних підрозділів:

Таблиця 8

N з/п

Регіон місцезнаходження

Кількість структурних підрозділів

Види послуг, які надаватимуться в таких структурних підрозділах (за видами переказів та призначенням платежу відповідно до таблиць 1, 2)

1

2

3

4

 

 

 

 

7. Чи планує небанківська установа використовувати інфраструктуру інших небанківських установ для надання послуг із переказу коштів? (Так/ні)

У разі ствердної відповіді надати інформацію щодо таких небанківських установ (таблиця 9) та інфраструктури, яка використовуватиметься (таблиця 10):

Таблиця 9

N з/п

Інформація про небанківську установу

Відповідь

1

2

3

1

Повне та скорочене найменування

 

2

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

 

3

Місцезнаходження

 

4

Назва/позначення комерційного (фірмового) найменування

 

5

Назва/позначення торговельної марки (знака для товарів та послуг)

 

6

Короткий опис інфраструктури, яка використовуватиметься

 

Таблиця 10

N з/п

Регіон місцезнаходження

Кількість структурних підрозділів

Види послуг, які надаватимуться в таких структурних підрозділах (за видами переказів та призначенням платежу відповідно до таблиць 1, 2)

1

2

3

4

 

 

 

 

8. Послуги, пов'язані з використанням електронних грошей (заповнюється в разі намірів небанківської установи надавати такі послуги)

Таблиця 11

N з/п

Вид операції

Емітент електронних грошей / правила

Спосіб ініціювання операції з переліку, наведеного в таблиці 1

1

2

3

4

1

Приймання готівки від фізичних осіб для поповнення електронних пристроїв електронними грошима / розповсюдження електронних грошей

 

 

2

Приймання безготівкових коштів від фізичних осіб для поповнення електронних пристроїв електронними грошима / розповсюдження електронних грошей

 

 

3

Приймання безготівкових коштів від суб'єктів господарювання для поповнення електронних пристроїв електронними грошима / розповсюдження електронних грошей

 

 

4

Приймання електронних грошей від фізичних осіб в обмін на готівкові кошти

 

 

5

Приймання електронних грошей від фізичних осіб в обмін на безготівкові кошти

 

 

6

Приймання електронних грошей від суб'єктів господарювання в обмін на безготівкові кошти

 

 

9. У разі наміру небанківської установи використовувати комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку (знак для товарів та послуг), що не містять найменування небанківської фінансової установи, зазначити їх назви.

10. Види допоміжних/супутніх послуг, що надаватимуться небанківською установою:

Таблиця 12

N з/п

Види послуг

Відповідь

1

2

3

1

Фінансові послуги, які надає або має наміри надавати небанківська установа

Так/ні (у разі ствердної відповіді навести перелік таких послуг)

2

Інші послуги, пов'язані із наданням фінансових послуг, у тому числі допоміжні або супутні послуги, які надає або має наміри надавати небанківська установа

Так/ні (у разі ствердної відповіді навести перелік таких послуг)

3

Інші (нефінансові) види послуг, які надає або має наміри надавати небанківська установа (виключно для операторів поштового зв'язку)

Так/ні (у разі ствердної відповіді навести перелік таких послуг)

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові керівника)
несу персональну відповідальність за достовірність наведеної вище інформації та стверджую, що вона є правдивою та повною станом на дату її надання.

У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній у цій інформаційній довідці, зобов'язуюся негайно повідомити про ці зміни Національний банк України.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації та/або приховування будь-яких відомостей може призвести до відмови у видачі ліцензії або її відкликання.

З усіх питань, що стосуються наведеної вище інформації, прошу звертатися до
_____________________________________________________________________________________.
                                    (прізвище, адреса, номер телефону, адреса електронної пошти контактної особи)

____________
(дата)

________________
(підпис керівника)

_______________________________)
(ініціали, прізвище)

 

 

_____________________________________________
(номер телефону, адреса електронної пошти керівника)

II. Пояснення до заповнення інформаційної довідки

1. У колонці 5 рядка 3 таблиці 1 підпункту 1 пункту 1 інформаційної довідки зазначається, які додаткові способи ініціювання (у готівковій формі) використовуватимуться під час надання послуг із переказу коштів небанківською установою (у разі їх використання).

2. У колонці 5 рядка 9 таблиці 1 підпункту 1 пункту 1 інформаційної довідки зазначається, які додаткові способи ініціювання (у безготівковій формі) використовуватимуться небанківською установою під час надання послуг із переказу коштів (у разі їх використання).

3. У колонці 3 рядка 2 таблиці 4 пункту 2 інформаційної довідки в разі ствердної відповіді потрібно додатково зазначити, яким чином здійснюватиметься еквайринг операцій з використанням електронних платіжних засобів - небанківською установою самостійно чи із залученням еквайрингової установи.

4. У колонці 3 рядка 5 таблиці 5 пункту 3 інформаційної довідки зазначається, які інші документи використовуватимуться під час надання послуг із переказу коштів, чим вони затверджені (наприклад, внутрішніми правилами про переказ коштів, правилами платіжної системи), а також чи відповідають реквізити цих документів вимогам нормативно-правових актів Національного банку України (у разі використання інших документів).

5. У таблиці 6 пункту 4 інформаційної довідки зазначається інформація щодо всіх платіжних систем (внутрішньодержавних/міжнародних), учасником яких планує бути небанківська установа в короткостроковій перспективі (протягом шести місяців після отримання ліцензії). Платіжні системи (внутрішньодержавні/міжнародні), учасником яких планує бути небанківська установа в середньо- та довгостроковій перспективі (на період до трьох років після отримання ліцензії), зазначаються в бізнес-плані.

6. У таблиці 7 пункту 5 інформаційної довідки зазначається інформація щодо операторів послуг платіжної інфраструктури, послугами яких планує розпочати користуватися небанківська установа в короткостроковій перспективі (протягом шести місяців після отримання ліцензії). Відомості про операторів послуг платіжної інфраструктури, послугами яких планує користуватися небанківська установа в середньо- та довгостроковій перспективі (на період до трьох років після отримання ліцензії), зазначаються в бізнес-плані.

7. У таблиці 8 пункту 6 інформаційної довідки зазначається інформація щодо власних структурних підрозділів, які планує розпочати використовувати небанківська установа в короткостроковій перспективі (протягом шести місяців після отримання ліцензії). Відомості про власні структурні підрозділи, які планує використовувати небанківська установа в середньо- та довгостроковій перспективі (на період до трьох років після отримання ліцензії), зазначаються в бізнес-плані.

8. У таблицях 9, 10 пункту 7 інформаційної довідки зазначається інформація щодо інфраструктури інших небанківських установ, яку планує розпочати використовувати небанківська установа в короткостроковій перспективі (протягом шести місяців після отримання ліцензії). Відомості про небанківські установи та інфраструктуру, яку планує використовувати небанківська установа в середньо- та довгостроковій перспективі (на період до трьох років після отримання ліцензії), зазначаються в бізнес-плані.

9. У колонці 3 таблиці 11 пункту 8 інформаційної довідки зазначається найменування правил використання електронних грошей / платіжної системи (торговельної марки / комерційного найменування) та емітента електронних грошей.

10. У пункті 9 інформаційної довідки зазначається інформація щодо комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів та послуг), які планує використовувати небанківська установа в короткостроковій перспективі (протягом шести місяців після отримання ліцензії). Відомості про комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку (знак для товарів та послуг), які планує використовувати небанківська установа в середньо- та довгостроковій перспективі (на період до трьох років після отримання ліцензії), зазначаються в бізнес-плані.".

У зв'язку з цим додатки 4 - 17 уважати відповідно додатками 5 - 18.

6. У тексті Положення посилання на додатки 4 - 17 замінити посиланнями відповідно на додатки 5 - 18.

 

Заступник директора Департаменту
платіжних систем та інноваційного
розвитку - начальник управління
роздрібних платежів

О. Василєва

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

С. Холод

Опрос