Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям, операторам почтовой связи лицензий на осуществление валютных операций

Национальный банк
Постановление от 07.05.2019 № 65
действует с 09.05.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 травня 2019 року N 65

Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 9 Закону України "Про валюту і валютні операції", з метою врегулювання питань, пов'язаних із ліцензуванням Національним банком України валютних операцій професійних учасників фондового ринку та страхових компаній, які здійснюють страхування життя, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року N 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за N 712/7000 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року N 137) (зі змінами), що додаються.

2. Національний банк України відкликає (анулює):

1) генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, що були видані небанківським фінансовим установам на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, а також на торгівлю цінними паперами;

2) генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, що була видана Публічному акціонерному товариству "Національний депозитарій України" на право проведення інших форм забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.

3. Департаменту методології (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України, а банкам - до відома їх клієнтів інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

 

Зміни до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

у підпункті 3 слова ", зупинення, поновлення" виключити;

пункт після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 31 такого змісту:

"31) дата зупинення, поновлення ліцензії - дата рішення Правління Національного банку або Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет з питань нагляду) про зупинення, поновлення ліцензії;";

2) у пункті 3:

в абзаці першому слова "та/або нормативно-правовими актами Національного банку" виключити;

пункт після абзацу першого доповнити двома новими абзацами другим і третім такого змісту:

"Небанківська установа, яка є фінансовою установою, здійснює без ліцензії валютні операції, які є наданням послуг професійної діяльності на ринку цінних паперів, із дотриманням вимог статті 5 Закону про валюту.

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" здійснює без ліцензії валютні операції, які є наданням послуг із забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, із дотриманням вимог статті 5 Закону про валюту.".

2. У пункті 18 розділу III:

1) підпункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"інформацію такого суб'єкта аудиторської діяльності щодо суми прийнятних активів страхової компанії, яка має намір здійснювати розрахунки в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя, та підтвердження дотримання нею нормативу платоспроможності та достатності капіталу, встановленого розділом III Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07 червня 2018 року N 850, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 року за N 782/32234 (із змінами) (далі - Положення N 850);";

2) пункт після підпункту 9 доповнити новим підпунктом 91 такого змісту:

"91) інформацію страхової компанії, яка має намір здійснювати розрахунки в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя, щодо структури прийнятних активів, уключаючи за кожним активом окремо інформацію про суму, найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, в якій розміщений актив, або місцезнаходження та реєстраційний номер нерухомого майна, яке є активом, а також запевнення, що прийнятні активи відповідають вимогам, визначеним розділом II Положення N 850;".

3. У розділі IV:

1) у пункті 27:

підпункт 2 виключити;

підпункт 5 після цифр "27" доповнити словами та цифрами "та пункті 271";

2) розділ після пункту 27 доповнити новим пунктом 271 такого змісту:

"271. Страхова компанія для отримання ліцензії на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя зобов'язана забезпечити дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, встановленого розділом III Положення N 850.";

3) розділ після пункту 28 доповнити новим пунктом 281 такого змісту:

"281. Страхові компанії, які отримали ліцензію на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя, зобов'язані протягом строку дії ліцензії забезпечувати дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, встановленого розділом III Положення N 850.";

4) пункт 31 після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 21 такого змісту:

"21) інформацію суб'єкта аудиторської діяльності щодо суми прийнятних активів страхової компанії, яка отримала ліцензію на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя, та підтвердження дотримання нею нормативу платоспроможності та достатності капіталу, встановленого розділом III Положення N 850, - для страхових компаній, які отримали ліцензію на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя. Зазначена інформація подається станом на дату складання фінансової звітності за попередній звітний рік;";

5) розділ після пункту 31 доповнити новим пунктом 311 такого змісту:

"311. Страхова компанія, яка має ліцензію на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя, зобов'язана щокварталу не пізніше першого числа другого місяця, наступного за звітним кварталом, подавати:

1) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми N 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан");

2) інформацію щодо структури прийнятних активів, уключаючи за кожним активом окремо інформацію про суму, найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, в якій розміщений актив, або місцезнаходження та реєстраційний номер нерухомого майна, яке є активом, а також запевнення, що прийнятні активи відповідають вимогам, визначеним розділом II Положення N 850. Зазначена інформація подається станом на дату складання фінансової звітності за попередній звітний квартал.".

4. У розділі VII:

1) абзац перший пункту 59 викласти в такій редакції:

"59. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі, відкликання (анулювання) ліцензії приймає Правління Національного банку, а рішення про зупинення, поновлення ліцензії - Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду.";

2) абзац другий пункту 62 доповнити словами "або керівником з ліцензування".

5. Пункт 78 розділу IX після підпункту 13 доповнити двома новими підпунктами 131, 132 такого змісту:

"131) якщо страховою компанією, яка отримала ліцензію на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя, не дотримано нормативу платоспроможності та достатності капіталу, встановленого розділом III Положення N 850;

132) якщо страховою компанією, яка отримала ліцензію на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя, не надано інформацію, зазначену в підпункті 21 пункту 31, пункті 311 розділу IV цього Положення;".

 

Директор Департаменту методології

Н. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

К. Рожкова

Опрос