Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 28.12.2018 № 163
действует с 30.12.2018

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2018 року N 163

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 41 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою приведення деяких нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" у частині подання фінансової звітності банків на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі Правління Національного банку України постановляє:

1. Постанову Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України" від 24 жовтня 2011 року N 373, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за N 1288/20026 (зі змінами), після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

"3. Першим звітним періодом, за який банки складають та подають фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, є 2019 рік.".

У зв'язку з цим пункти 3 - 8 уважати відповідно пунктами 4 - 9.

2. Унести до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року N 373, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за N 1288/20026 (зі змінами), такі зміни:

1) главу 8 розділу III доповнити новим пунктом такого змісту:

"8.7 Банк зобов'язаний складати та подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі.

Банк складає та подає звіти та примітки до фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами відповідно до переліку звітів та приміток, наведених у додатку 6.

Банк з метою формування фінансової звітності в єдиному електронному форматі використовує таксономію UA XBRL МСФЗ, розширену для банків у форматі XBRL, яка розміщена на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку (https://www.bank.gov.ua).";

2) Інструкцію доповнити новим додатком 6, що додається.

3. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Борисенка Р. М.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

 

Перелік звітів та приміток до фінансової звітності на основі таксономії

N з/п

Стандарт

Код

Фінансові звіти та примітки

1

2

3

4

1

МСБО 1

101000

Звіт про управління

2

УКР

103000

Регуляторна та особова інформація про суб'єкта господарської діяльності

3

МСА 700

104000

Звіт аудитора

4

МСБО 1

110000

Загальна інформація про фінансову звітність

5

МСБО 1

220000

Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності

6

МСБО 1

320000

Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат

7

МСБО 1

410000

Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування

8

МСБО 7

510000

Звіт про рух грошових коштів, прямий метод

9

МСБО 1

610000

Звіт про зміни у власному капіталі

10

МСБО 1

800100

Примітки - Підкласифікація активів, зобов'язань та власного капіталу

11

МСБО 1

800200

Примітки - Аналіз доходів та витрат

12

МСБО 7

800300

Примітки - Звіт про рух грошових коштів, розкриття додаткової інформації

13

МСБО 1

800400

Примітки - Звіт про зміни у власному капіталі, розкриття додаткової інформації

14

МСБО 1

800500

Примітки - Список приміток

15

МСБО 1

800600

Примітки - Список положень облікової політики

16

МСБО 1

810000

Примітки - Зазначення відповідності вимогам МСФЗ

17

МСБО 8

811000

Примітки - Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки

18

МСБО 34

813000

Примітки - Проміжна фінансова звітність

19

МСБО 10

815000

Примітки - Події після звітного періоду

20

МСБО 29

816000

Примітки - Звітність в умовах гіперінфляції

21

МСФЗ 3

817000

Примітки - Об'єднання бізнесу

22

МСБО 24

818000

Примітки - Зв'язана сторона

23

МСБО 16

822100

Примітки - Основні засоби

24

МСФЗ 7

822390

Примітки - Фінансові інструменти

25

МСФЗ 7

822390-1

Примітки - Фінансові активи

26

МСФЗ 7

822390-2

Примітки - Кредитні рейтинги

27

МСФЗ 7

822390-3

Примітки - Фінансові зобов'язання

28

МСФЗ 7

822390-4

Примітки - Призначені за справедливою вартістю фінансові активи / фінансові зобов'язання

29

МСФЗ 7

822390-5

Примітки - Інвестиції у власний капітал

30

МСФЗ 7

822390-6

Примітки - Перекласифікація фінансових активів

31

МСФЗ 7

822390-7

Примітки - Згортання Фінансових активів та фінансових зобов'язань

32

МСФЗ 7

822390-8

Примітки - Дохід, витрати, прибутки чи збитки від фінансових інструментів

33

МСФЗ 7

822390-9

Примітки - Хеджування

34

МСФЗ 7

822390-10

Примітки - Величина кредитних ризиків, призначених як оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток

35

МСФЗ 7

822390-11

Примітки - Характер та рівень ризиків, що пов'язані з фінансовими інструментами

36

МСФЗ 7

822390-12

Примітки - Узгодження змін у величині можливих збитків та пояснення змін валової балансової вартості для фінансових інструментів

37

МСФЗ 7

822390-13

Примітки - Величини кредитного ризику

38

МСФЗ 7

822390-14

Примітки - Матриця резерву за зобов'язанням

39

МСФЗ 7

822390-15

Примітки - Фінансові активи, які є простроченими або такими, корисність яких зменшилась

40

МСФЗ 7

822390-16

Примітки - Аналізу непохідних/похідних фінансових зобов'язань за строками погашення

41

МСФЗ 7

822390-17

Примітки - Здійснюване управління ризиком ліквідності

42

МСФЗ 7

822390-18

Примітки - Аналіз чутливості

43

МСФЗ 7

822390-19

Примітки - Подальша участь у фінансових активах, визнання яких припинено / або стосовно переданих активів

44

МСФЗ 13

823000-1

Примітки - Оцінка справедливої вартості активів

45

МСФЗ 13

823000-2

Примітки - Оцінка справедливої вартості зобов'язань

46

МСФЗ 13

823000-3

Примітки - Оцінка справедливої вартості власного капіталу

47

МСБО 38

823180

Примітки - Нематеріальні активи

48

МСБО 40

825100

Примітки - Інвестиційна нерухомість

49

МСБО 27

825480

Примітки - Окрема фінансова звітність

50

МСФЗ 12

825700

Примітки - Частки участі в інших суб'єктах господарювання

51

МСФЗ 5

825900

Примітки - Непоточний актив, утриманий для продажу, та припинена діяльність

52

МСБО 2

826380

Примітки - Запаси

53

МСБО 37

827570

Примітки - Інші забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи

54

МСФЗ 15

831150

Примітки - Дохід (виручка) від договорів з клієнтами

55

МСБО 20

831400

Примітки - Державні гранти

56

МСБО 36

832410

Примітки - Зменшення корисності активів

57

МСБО 17

832600

Примітки - Оренда

58

МСФЗ 16

832610

Примітки - Оренда (МСФЗ 16)

59

МСФЗ 2

834120

Примітки - Угоди про платіж на основі акцій

60

МСБО 19

834480

Примітки - Виплати працівникам

61

МСБО 12

835110

Примітки - Податки на прибуток

62

МСБО 23

836200

Примітки - Витрати на позики

63

МСБО 33

838000

Примітки - Прибуток на акцію

64

МСБО 21

842000

Примітки - Вплив змін валютних курсів

65

МСБО 7

851100

Примітки - Звіт про рух грошових коштів

66

МСБО 1

861000

Примітки - Аналіз іншого сукупного доходу за статтями

67

МСБО 1

861200

Примітки - Акціонерний капітал, резерви та інша частка участі в капіталі

68

МСФЗ 8

871100

Примітки - Операційні сегменти

69

МСБО 1

880000

Примітки - Додаткова інформація

____________

Опрос