Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине

Национальный банк
Постановление от 21.12.2018 № 145
редакция действует с 07.02.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2018 року N 145

Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 6 лютого 2019 року N 34

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення організації касової роботи банками в Україні Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року N 103 (далі - Зміни до Інструкції), що додаються.

2. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В. П.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Холода С. В.

4. Постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року, крім підпунктів 2, 3 та 8 пункту 1, підпунктів 1 - 8, 10, 12 та 13 пункту 6, пункту 8, підпунктів 2 та 3 пункту 10 Змін до Інструкції, які набирають чинності з 07 лютого 2019 року.

 

Голова

Я. Смолій

 

Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

1. У розділі I:

1) у пункті 1 слова "Правилами визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 23 жовтня 2013 року N 422, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2013 року за N 1942/24474 (далі - Правила N 422)," замінити словами Правилами визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2018 року N 134 (далі - Правила N 134),";

2) у пункті 2:

пункт після підпункту 5 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"51) установлює вимоги щодо оформлення касових документів на операції з переміщення/передавання між банками, приймання/видачі банками банківських металів в операційних касах.".

У зв'язку з цим абзац сьомий уважати абзацом восьмим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Небанківські фінансові установи та оператор поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті України без відкриття рахунку, зобов'язані виконувати вимоги цієї Інструкції щодо здійснення операцій з переказу готівки в національній валюті через пункти приймання готівки та із застосуванням платіжних терміналів та програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС), а також щодо оформлення касових документів.";

3) пункт 3 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"81) переміщення/передавання між банками, приймання/видачі банками банківських металів в операційних касах.";

4) підпункт 20 пункту 4 після слова "номіналу" доповнити словами "та зразка";

5) пункт 9 після слів "касові операції" доповнити словами "та операції";

6) підпункти 4 та 5 пункту 13 викласти в такій редакції:

"4) своєчасну видачу клієнтам тільки придатних до обігу банкнот і монет національної та іноземної валюти та під час здійснення сплати платежів;

5) документальне оформлення руху готівки національної та іноземної валюти в касі банку (філії, відділення), ураховуючи готівку, що видана працівникам банку (філії, відділення) для роботи в післяопераційний час та її повернення;";

7) у пункті 14:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) приймання, видачі, зберігання готівки та інших цінностей, ураховуючи застосування АТМ-систем;";

підпункт 13 після слова "печаток" доповнити словами "(за наявності)";

8) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"231. Банк має право установлювати ліміт залишків іноземної валюти в касі суб'єктів підприємницької діяльності, яким дозволяється використовувати готівкову іноземну валюту, якщо залишки іноземної валюти залишаються в неробочі часи в касі. Кошти, які передбачені для виплати заробітної плати нерезидентам і на відрядження працівників за кордон, до розрахунку ліміту каси не включаються. Понадлімітні залишки готівкової іноземної валюти підлягають повній інкасації до банку і зарахуванню на поточний рахунок в іноземній валюті суб'єкта підприємницької діяльності (через розподільчий рахунок). Закінченням робочого дня суб'єкта підприємницької діяльності, який працює цілодобово, є початок операційного дня банку, у якому вони обслуговуються. Суб'єкти підприємницької діяльності можуть перевищувати встановлені ліміти залишку іноземної валюти в касі з обов'язковою інкасацією понадлімітних залишків до банку не пізніше наступного робочого дня банку, у разі роботи у вихідні та святкові дні.

Небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, самостійно визначають для власних кас порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням особливостей діяльності та режиму роботи, обсягів готівкових надходжень (видатків), строків здавання готівки і на підставі зазначеного встановлюють розмір ліміту для власних кас.

Банк, який видає готівку іноземної валюти з поточних рахунків, відкритих у цьому банку, має зобов'язати юридичних осіб - резидентів, представництв юридичних осіб - нерезидентів використовувати готівкову іноземну валюту виключно на цілі, на які вона отримана.

Вимоги абзацу третього пункту 231 розділу I цієї Інструкції не поширюються на операції з іноземною валютою, що видається з поточних рахунків (уключаючи за рахунок купленої іноземної валюти) органам державної влади, уповноваженим здійснювати досудове розслідування, для здійснення заходів, визначених статтею 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", статтею 5 Закону України "Про боротьбу з тероризмом", статтями 271 і 273 Кримінального процесуального кодексу України. Банки здійснюють видачу готівки іноземної валюти з поточного рахунку органів державної влади, уповноважених здійснювати досудове розслідування, для здійснення заходів, визначених статтею 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", статтею 5 Закону України "Про боротьбу з тероризмом", статтями 271 і 273 Кримінального процесуального кодексу України, без надання документів, що підтверджують підстави для отримання готівкової іноземної валюти.".

(підпункт 8 пункту 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 06.02.2019 р. N 34)

2. У розділі II:

1) пункт 30 викласти в такій редакції:

"30. Банк або юридична особа, яка на підставі отриманої від Національного банку ліцензії надає послуги з перевезення валютних цінностей іншому банку (філії, відділенню), подає до Національного банку одну картку із зразками підписів та повний перелік банків, з якими укладено договори на надання таких послуг. Банк (філія, відділення), що припинив отримувати послуги з перевезення цінностей через інший банк або юридичну особу, зобов'язаний невідкладно повідомити про це Національний банк.";

2) пункт 36 після слів та цифр "від 31 березня 2017 року N 29" доповнити словами "(зі змінами)";

3) у другому реченні пункту 37 слова "готівки від Національного банку" замінити словами "готівки Національним банком".

3. У розділі III:

1) в абзаці першому пункту 51 слово "обліковуються)" замінити словом "обліковуються";

2) пункт 53 викласти в такій редакції:

"53. Готівка та інші цінності, що передаються відокремленому підрозділу банку в разі перетворення філії на відділення чи зміни підпорядкованості або переведення на єдиний баланс такого відокремленого підрозділу, можуть не передаватися до інших підрозділів банку чи до інших банків за умови надання банком до Національного банку повідомлення щодо здійснення самої операції, дати та її суми, а також письмового підтвердження забезпечення банком умов схоронності готівки та інших цінностей.

Операції з передавання готівки та інших цінностей під час реорганізації чи зміни підпорядкованості відокремленого підрозділу банку без передавання готівки відображаються в бухгалтерському обліку та відомостях обліку оборотів відповідно до вимог порядку формування показників статистичної звітності пункту 10 розділу I Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року N 120, у файлах 12Х "Дані про касові обороти" (декадна) та 13Х "Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку" (місячна), які визначені в додатку 6 до цих Правил, у день унесення змін до електронної форми Державного реєстру банків.".

4. У розділі IV:

1) пункт 60 після слів "за номіналом" доповнити словами "та зразком";

2) друге речення абзацу другого пункту 74 викласти в такій редакції: "Мала коробка закривається кришкою, обандеролюється хрест-навхрест полімерною стрічкою, зважується та на місці перехрестя стрічок наклеюється паперова етикетка.";

3) друге речення абзацу першого пункту 77 доповнити словами "до цієї Інструкції.".

5. Підпункт 3 пункту 94 розділу V після слова "зношені" доповнити словом ", невідсортовані".

6. У розділі VI:

1) у пункті 102:

пункт після підпункту 8 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"81) заява про приймання/видачу банківських металів (додаток 27).".

У зв'язку з цим абзац десятий уважати абзацом одинадцятим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Банк (філія, відділення) здійснює торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (операції з купівлі, продажу, обміну банківських металів в операційних касах та/або валютно-обмінні операції) на підставі касових документів, форма і зміст яких установлюється нормативно-правовими актами Національного банку.";

2) пункт 104 викласти в такій редакції:

"104. Касові документи мають містити такі обов'язкові реквізити:

1) найменування банку, який здійснює касову операцію;

2) дату здійснення операції;

3) зазначення платника та отримувача;

4) суму касової операції;

5) масу банківського металу (за операціями з банківськими металами);

6) призначення платежу;

7) власноручні підписи або ЕП платника/отримувача;

8) власноручні підписи або ЕЦП працівників банку (філії, відділення), уповноважених здійснювати касову операцію;

9) номер рахунку отримувача (у разі зарахування суми переказу на рахунок);

10) найменування і код банку отримувача (у разі зарахування суми переказу на рахунок).";

3) у пункті 105:

абзац перший викласти в такій редакції:

"105. Грошовий чек, заява на видачу готівки, заява про приймання/видачу банківських металів, відповідно до яких банк (філія, відділення) видає клієнтам готівку / банківські метали, незалежно від суми мають містити:";

абзац п'ятий після слів "видачу готівки" доповнити словами "/банківських металів";

4) пункт 108 після слів "заяви на видачу готівки" доповнити словами "заяви про приймання/видачу банківських металів";

5) пункт 112 після підпункту 2 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

"21) операції з переміщення та передавання банківських металів під відповідальність працівників банку;

22) передавання банківських металів між банками;";

6) підпункт 3 пункту 116 викласти в такій редакції:

"3) суми/масу банківського металу;";

7) пункт 117 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Вимоги цього пункту поширюються на касові документи, якими оформляються операції з банківськими металами.";

8) у пункті 129:

абзац перший після слів "іноземної валюти" доповнити словами "/банківських металів";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"31) за заявою про приймання/видачу банківських металів:

від юридичних осіб - резидентів для зарахування на власні поточні металеві рахунки;

від фізичних осіб для зарахування на власні поточні металеві рахунки.";

9) абзац четвертий пункту 134 доповнити новим реченням такого змісту:

"Банк (філія, відділення), якщо немає в операційній касі іноземної валюти у вигляді монет, здійснює видачу з каси готівки в гривнях шляхом купівлі іноземної валюти у вигляді монет за курсом, установленим банком на час здійснення касової операції.";

10) пункт 137 викласти в такій редакції:

"137. Банк (філія, відділення) після закінчення касового обслуговування клієнтів підраховує суми/маси за касовими документами, за якими проведені касові операції, і звіряє їх та залишок готівки / банківських металів в операційній касі з даними бухгалтерського обліку.";

11) у першому реченні пункту 140 слово "заявкою" замінити словом "заявою";

12) у пункті 142:

абзац перший після слів "іноземної валюти" доповнити словами "/банківських металів";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"31) за заявою про приймання/видачу банківських металів:

від юридичних осіб - резидентів - з їх поточних металевих рахунків;

від фізичних осіб - з їх поточних металевих рахунків.";

13) у пункті 143:

абзац перший викласти в такій редакції:

"143. Банк (філія, відділення) перед видачею готівки / банківських металів у видаткових касових документах (заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер, грошовий чек, заява про приймання/видачу банківських металів) перевіряє:";

підпункт 4 після слів "на отримання готівки" доповнити словами "/банківських металів";

14) абзац другий пункту 149 доповнити новим реченням такого змісту:

"Банк (філія, відділення), якщо немає в операційній касі іноземної валюти у вигляді монет, здійснює видачу з каси готівки в гривнях за курсом, установленим банком на час здійснення касової операції.".

7. Абзац восьмий пункту 179 розділу VIII викласти в такій редакції:

"Пакет опечатується відбитком печатки банку (філії, відділення) та/або клейкою стрічкою, мішечок опломбовується пломбою.".

8. Доповнити Інструкцію новим розділом такого змісту:

"VIII1. Особливості визначення маси банківських металів під час здійснення касових операцій з банківськими металами

1871. Маса банківського металу може бути виражена в грамах або в тройських унціях. Облікова вагова одиниця банківських металів - тройська унція (31,1034807 грама).

1872. Маса банківських металів визначається за фактичними показниками ваговимірювальних приладів (вагів) без заокруглення з точністю:

1) для золота, платини і паладію (у стандартних та мірних зливках) - до 0,1 г;

2) для срібла (у стандартних та мірних зливках) - до 1 г;

3) для золота, срібла, платини і паладію (у монетах) - до 0,01 г.

1873. Золото, срібло, платина і паладій, що поставляються у вигляді порошку в заводській упаковці (ампули, банки, мішки), приймаються і видаються банками без розпакування і перевірки лігатурної маси та хімічного складу за реквізитами визнаного виробника, нанесеними на зовнішню поверхню упаковки (ампул, банок, мішків), але з перевіркою ваги брутто.

1874. Маса хімічно чистого основного металу визначається шляхом множення лігатурної маси на пробу сплаву, подану як десятковий дріб, у якому після коми проставляються всі цифри значення проби.

1875. Банк самостійно визначає потребу контрольного визначення проби банківських металів під час їх зберігання та приймання-передавання.

1876. Банк у разі переведення значення маси з грамів у тройські унції результат визначає з точністю із заокругленням до 0,001 тройської унції.".

9. У тексті Інструкції слова та цифри "Правила N 422" у всіх відмінках замінити словами та цифрами "Правила N 134" у відповідних відмінках.

10. У додатках:

1) у "Квитанції N __" додатка 9 після реквізиту "Призначення платежу" доповнити реквізитами "Підпис платника _____" та "Підпис банку _____";

2) додатки 10 та 18 викласти в новій редакції, що додається.

Прибутково-видатковий касовий ордер N ___________

___________________________________
(дата здійснення касової операції)

___________________________________________________________________________________
[найменування банку (філії, відділення)]

Назва валюти / банківського металу*

Дебет
Кредит

N рахунку

Сума/маса*

Еквівалент у гривнях / вартість у гривнях (облікова)*

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума/маса банківського металу* (цифрами)

 

 

 

 

Отримувач/платник
______________________________________________________________________________________
                                                                                              (зазначати потрібне)

Загальна сума/маса банківського металу* ___________________________________________________
                                                                                                                                                 (словами)

Зміст операції _________________________________________________________________________

Кількість інкасаторських сумок** _________________________________________________________

Пред'явлений документ _____________________________________________ N _________________
                                                                               (посвідчення, перепустка)

Підпис платника/отримувача ____________________________________________________________

Підписи банку _________________________________________________________________________

____________
* Зазначається в разі здійснення операцій з банківськими металами.

** Зазначається в разі видачі інкасаторам інкасаторських сумок із готівкою для їх перевезення.

 

Правила заповнення реквізитів касових документів

N
з/п

Назва реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

1

2

3

1

Номер

Банк (філія, відділення), що здійснює операцію, проставляє порядковий номер реєстрації касового документа

2

Дата здійснення операції

У заяві на переказ готівки зазначається дата фактичного пред'явлення її до банку. Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних днів із дня їх виписування, не враховуючи день виписування. У всіх інших касових документах зазначається дата здійснення касової операції. Дата здійснення операції в документі зазначається так: число цифрами "ДД", місяць словом, рік цифрами "РРРР"

3

Отримувач

У касових документах на видачу готівки / банківських металів фізичній особі зазначаються її прізвище, ім'я та по батькові, юридичній особі - найменування юридичної особи та прізвище, ім'я, по батькові особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи. У касових документах на переказ готівки зазначаються найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. За операціями з казначейськими зобов'язаннями прізвище, ім'я та по батькові клієнта не зазначаються, крім випадків, установлених законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Під час оформлення прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму виконаних касових операцій та за касовою операцією з видачі готівки через інкасаторів, за наявності підписів інкасаторів у первинному документі про отримання ними готівки цей реквізит не заповнюється. Ідентифікація та верифікація особи, яка звернулася для отримання переказу готівкою здійснюється відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

4

Платник

Зазначаються найменування юридичної особи та прізвище, ім'я, по батькові особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи, що здійснює переказ готівки / внесення банківських металів. Якщо переказ готівки здійснює фізична особа, то зазначаються її прізвище, ім'я та по батькові та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків / номер особового рахунку або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті) [для нерезидентів - номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що видав, громадянство].
За операціями з казначейськими зобов'язаннями прізвище, ім'я та по батькові клієнта не зазначаються, крім випадків, установлених законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Ідентифікація та верифікація клієнтів здійснюється відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. У прибутковому, видатковому та прибутково-видатковому касових ордерах зазначаються прізвище, ім'я, по батькові працівника банку. Під час оформлення прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму виконаних касових операцій та за касовою операцією з оприбуткування готівки, зданої інкасаторами, за наявності підписів інкасаторів у первинному документі про здавання готівки цей реквізит не заповнюється

5

Код отримувача

У разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок отримувача, відкритий в іншому банку, зазначаються: для юридичної особи - код платника податків; фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті)

6

Банк отримувача

Зазначаються найменування та місцезнаходження банку отримувача

7

Банк платника

Зазначаються найменування та місцезнаходження банку платника

8

Код банку отримувача

Зазначається реквізит банку отримувача, визначений і включений до довідника банківських установ України

9

Назва валюти / банківського металу

Зазначається літерний код валюти / літерний і цифровий коди банківського металу відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку під час здійснення операцій з іноземною валютою

10

Дебет/Кредит

Зазначаються відповідні рахунки за касовими операціями

11

Сума

Сума зазначається цифрами, гривні відділяються від копійок комою, копійки позначаються двома цифрами. Аналогічно зазначається сума в іноземній валюті

12

Маса банківського металу цифрами

Маса банківського металу зазначається одночасно цифрами в тройських унціях із заокругленням з точністю до третьої цифри після коми включно, а також у грамах

13

Еквівалент у гривнях / вартість у гривнях (облікова)

Еквівалент у гривнях зазначається під час здійснення операцій з іноземною валютою. Сума в гривнях розраховується в установленому порядку. Вартість банківського металу у гривнях (облікова) зазначається цифрами за офіційним (обліковим) курсом гривні до банківського металу, установленим Національним банком на день проведення операції, гривні відокремлюються від копійок комою, копійки позначаються двома цифрами

14

Загальна сума / або вартість у гривнях

Зазначаються сума словами, а назва національної валюти повністю "гривень" або скорочено "грн". Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням ставиться "Нуль гривень". Якщо сума виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 коп." або "00 копійок". Під час здійснення операцій з іноземною валютою сума словами зазначається в іноземній валюті та її еквівалент у гривнях в аналогічному порядку.
Зазначаються словами вартість банківського металу за офіційним (обліковим) курсом гривні до банківського металу, установленим Національним банком на день проведення операції, назва грошової одиниці повністю "гривень" або скорочено "грн". Якщо сума виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 коп." або "00 копійок"

15

Призначення платежу / зміст операції

У разі видачі готівки з операційної каси зазначається, на які цілі вона видається, під час приймання готівки зазначається вид платежу або джерела її надходження, а в разі внесення суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами на поточні рахунки власної готівки за рахунок заощаджень зазначається "унесення власних заощаджень готівкою".
За операціями з приймання/видачі банківських металів з металевих рахунків клієнтів зазначається "приймання банківського металу" / "видача банківського металу".
За операціями за вкладними (депозитними) рахунками зазначається внесення готівки на вкладний (депозитний) рахунок або видача готівки з нього.
За операціями на сплату платежів за штрафами у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зазначається серія та номер протоколу про адміністративне правопорушення (код бюджетної класифікації - 21081300).
За операціями на сплату платежів податків, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету зазначається "Код платежу" / "Код бюджетної класифікації". За операціями, не пов'язаними з платежами та вкладними (депозитними) рахунками, зазначається "переказ готівки"

16

Підстава

Зазначаються номер і дата розпорядчого акта або реєстру, протоколу САБ, у яких зафіксовано здійснені касові операції

17

Підпис платника/отримувача

Платник/отримувач ставить підпис власноручно або накладає ЕП. На прибутково-видатковому касовому ордері [для банків (філій, відділень)], прибутковому касовому ордері та видатковому касовому ордері (для Національного банку) підписи платника/отримувача не ставляться, якщо вони оформлені на загальну суму виконаних касових операцій, а також є підпис платника/отримувача на первинному документі, на підставі якого оформлено касовий документ. За операціями з видачі/приймання готівки / банківських металів через інкасаторів, вони проставляють підпис про передавання/приймання цінностей у супровідному касовому ордері до сумки, описі цінностей в національній/іноземній валюті, що перевозяться, супровідній відомості до сумки з готівкою, журналі обліку прийнятих сумок з готівкою. Підпис інкасатора на прибутково-видатковому ордері, видатковому та видатковому позабалансовому ордері не вимагається

18

Пред'явлений документ

У грошових чеках, заявах на видачу готівки, заявах на приймання/видачу банківських металів незалежно від суми зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів) [для нерезидентів - номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство]. Дата народження та місце проживання (для нерезидентів - місце тимчасового перебування) зазначаються в разі ідентифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. У прибуткових, видаткових та прибутково-видаткових касових ордерах і заявах на видачу готівки працівникам банку зазначаються назва документа (посвідчення, перепустка) та його номер (крім операцій з видачі готівки касовим працівникам під час ведення аналітичного обліку).
На прибутково-видаткових касових ордерах із видачі/приймання готівки, банківських металів між касою банку та інкасаторами цей реквізит не заповнюється, якщо є підпис інкасаторів про передавання/приймання цінностей у супровідному касовому ордері до сумки, описі цінностей у національній/іноземній валюті, що перевозяться, супровідній відомості до сумки з готівкою, у журналі обліку прийнятих сумок з готівкою

19

Підписи банку

Посадові особи, визначені банком, проставляють власноручний підпис або накладають ЕЦП працівника банку

20

Код платника

У разі внесення готівки як сплати податків, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету платник зазначає код/номер, а саме: юридична особа - код платника податків; фізична особа - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті) [для нерезидентів - номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що видав, громадянство].
Зазначається в разі ідентифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

21

Період платежу

Зазначається, за який період здійснюється платіж

22

Дата валютування

Заповнюється клієнтом за його бажанням. Дата валютування не може перевищувати 10 календарних днів від дня складання касового документа (дата складання документа не враховується)

23

Кількість сумок

У прибутково-видатковому касовому ордері зазначається кількість (цифрами і словами) отриманих для перевезення інкасаторських сумок із готівкою (якщо опис цінностей не оформляється)

24

Інші реквізити

Додаткові реквізити, потрібні для здійснення операції переказу готівки, приймання/видачі банківських металів контактна інформація про клієнта, а саме, місце проживання чи перебування, номер телефону, електронна пошта, який здійснює переказ готівки без відкриття рахунку, банк визначає самостійно

3) доповнити Інструкцію новим додатком, що додається.

Заява про приймання/видачу банківських металів N ___

 

__________________________
(дата)

Платник/отримувач _____________________________________________________________________

Банк _________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування банку)

Вид банківського металу

 

Рахунок N

Маса

Вартість у гривнях (облікова)

 

Дебет

 

 

 

Кредит

 

 

 

Маса ________________________________________________________________________________
                                                                                                                 (словами)

Вартість у гривнях _____________________________________________________________________
                                                                                                                  (словами)

Зміст операції _________________________________________________________________________

Пред'явлений документ* _______________________________________________________________
серія ____ N ____________________, виданий _____________________________________________
                                     (номер документа)                                             (найменування установи, яка видала документ)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                          (дата видачі документа)
_____________________________________________________________________________________
                                                               (дата народження)                                                (місце проживання особи)

Додаткові реквізити
_____________________________________________________________________________________

 

Підпис платника/отримувача __________
____________________________

Підписи банку __________
______________________________

____________
* Заповнюється в разі ідентифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Квитанція N ______

                                       _________________
                                                      (дата)

Платник/отримувач ____________________________________________________________________

Банк _________________________________________________________________________________
                                                                                                (найменування банку)

Вид банківського металу

 

Рахунок N

Маса

Вартість у гривнях (облікова)

 

Дебет

 

 

 

Кредит

 

 

 

Маса ________________________________________________________________________________
                                                                                                       (словами)

Вартість у гривнях _____________________________________________________________________
                                                                                                       (словами)

Зміст операції _________________________________________________________________________

Пред'явлений документ* ________________________________________________________________
серія ____ N ____________________, виданий ______________________________________________
                                  (номер документа)                                                 (найменування установи, яка видала документ)
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (дата видачі документа)
______________________________________________________________________________________
                                 (дата народження)                                                              (місце проживання особи)

Додаткові реквізити ____________________________________________________________________

Підпис платника/отримувача __________

Підписи банку ___________".

 

Директор Департаменту
грошового обігу

В. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

С. Холод

Опрос