Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине

Национальный банк
Постановление от 22.12.2018 № 148
действует с 27.12.2018

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 грудня 2018 року N 148

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 30 та 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банківської системи України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

 

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. У главі 1 розділу II:

1) пункт 1.3 після підпункту "ґ" доповнити новим підпунктом "д" такого змісту:

"д) капітальний інструмент з умовами списання/конверсії;".

У зв'язку з цим підпункт "д" уважати підпунктом "е";

2) пункт 1.4 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"ґ) капітальний інструмент з умовами списання/конверсії, який включається до додаткового капіталу.";

3) доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"1.9. Капітальний інструмент з умовами списання/конверсії - це капітальний інструмент зі строком погашення не менше ніж 50 років, який містить умови щодо припинення зобов'язань банку за інструментом шляхом списання або конверсії в разі настання тригерної події.

Банк уключає капітальний інструмент з умовами списання/конверсії до капіталу банку після отримання дозволу Національного банку.".

2. У розділі III:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"III. Порядок отримання дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу, капітального інструменту з умовами списання/конверсії до капіталу банку";

2) доповнити розділ п'ятьма новими главами такого змісту:

"Глава 7. Вимоги до капітального інструменту з умовами списання/конверсії для включення до капіталу банку

1. Договір, укладений між банком та інвестором за капітальним інструментом з умовами списання/конверсії (далі - Інвестор за Інструментом) (далі - Договір), який банк має намір уключити до капіталу банку, має передбачати такі умови:

1) капітальний інструмент з умовами списання/конверсії (далі - Інструмент) має строк погашення не менше ніж 50 років та не передбачає жодних умов, які б надавали право Інвестору за Інструментом вимагати його дострокового погашення;

2) Інструмент є повністю сплаченим;

3) Інструмент є незабезпеченим банком або іншою особою;

4) Інструмент не є предметом застави або іншого обтяження;

5) вимоги Інвестора за Інструментом у разі ліквідації банку задовольняються в останню чергу після задоволення вимог інших кредиторів банку, уключаючи за субординованим боргом;

6) банк погашає зобов'язання за Інструментом лише після погашення зобов'язань перед іншими кредиторами банку, уключаючи за субординованим боргом, строк виконання яких настав;

7) основна сума Інструменту в разі настання тригерної події, повністю або частково підлягає:

списанню на безповоротній основі - повне або часткове припинення зобов'язань банку за основною сумою Інструменту;

або

конверсії в прості акції банку - повне або часткове припинення зобов'язань банку за основною сумою Інструменту шляхом спрямування коштів за припиненими зобов'язаннями на придбання простих акцій банку додаткової емісії. Конверсія здійснюється відповідно до вимог законодавства України, чинних на дату настання тригерної події.

Наслідки тригерної події (початок та здійснення процедури списання або конверсії Інструменту) є незворотними, незважаючи на усунення банком тригерної події на наступні звітні дати шляхом здійснення заходів, інших, ніж списання або конверсія Інструменту;

8) тригерна подія настає в разі зниження п'яти і більше разів за останні 30 календарних днів поспіль показника достатності основного капіталу для визначення тригерної події (далі - ПОКТП) нижче тригерного значення, що відповідає одному із значень:

значення ПОКТП, визначеного Національним банком;

значення ПОКТП, визначеного банком (понад значення ПОКТП, визначеного Національним банком).

Розрахунок ПОКТП здійснюється відповідно до вимог Національного банку, чинних на дату такого розрахунку;

9) Інструмент не може бути достроково погашений за винятком:

дострокового погашення Інструменту за рішенням банку згідно з дозволом Національного банку, отриманим у порядку, визначеному главою 11 розділу III цієї Інструкції;

ліквідації банку з урахуванням вимог підпункту 5 пункту 1 глави 7 розділу III цієї Інструкції;

10) Інвестор за Інструментом не має права вимагати від банку додаткових виплат/компенсацій у разі збільшення банком регулятивного капіталу, уключаючи збільшення за рахунок іншого Інструменту;

11) банк має право прийняти рішення про припинення сплати процентів за Інструментом у будь-який час та на необмежений період;

12) банк приймає рішення про припинення сплати процентів за Інструментом, якщо нарахування таких процентів може призвести до настання однієї або декількох подій:

тригерної події;

недотримання банком чинних вимог, установлених Національним банком, щодо достатності капіталу та формування буферів капіталу, з урахуванням результатів оцінки стійкості банку;

зниження значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу нижче 10,625 %;

13) банк не здійснює нарахування процентів за Інструментом за період припинення сплати процентів згідно з підпунктами 11 та 12 пункту 1 глави 7 розділу III цієї Інструкції і надалі нарахування процентів за цей період не відновлюється;

14) Інвестор за Інструментом не має права вимагати від банку здійснити нарахування та сплату процентів за Інструментом у разі прийняття банком рішення про припинення сплати процентів згідно з підпунктами 11 та 12 пункту 1 глави 7 розділу III цієї Інструкції;

15) банк у разі настання тригерної події:

списує нараховані проценти за Інструментом;

після списання або конверсії Інструменту не в повній сумі здійснює нарахування процентів на основну суму Інструменту, що залишилася після списання або конверсії;

16) банк здійснює сплату процентів за Інструментом за звітний рік у розмірі, не більшому, ніж сукупна сума:

прибутку попереднього звітного року, зменшеного на суму обов'язкових відрахувань до резервного та інших фондів банку згідно з вимогами законодавства України;

нерозподілених прибутків минулих років;

непокритих збитків минулих років.

Нараховані проценти в частині, що перевищують таку суму, не підлягають сплаті та списуються;

17) банк повідомляє Інвестора за Інструментом щодо прийняття рішення про припинення сплати процентів за Інструментом відповідно до підпунктів 11, 12 пункту 1 глави 7 розділу III цієї Інструкції згідно з порядком та в строк, визначеними Договором, але не пізніше дня, що передує даті сплати процентів;

18) погіршення кредитних рейтингів банку та/або юридичної особи, яка є контролером банку, не призводить до зростання розміру процентної ставки за Інструментом;

19) Інструмент з умовами списання не передбачає умов конверсії;

20) Інструмент з умовами конверсії передбачає умови конверсії та умови списання. Банк у разі настання тригерної події здійснює списання Інструменту з умовами конверсії в разі:

незабезпечення дотримання встановлених Національним банком вимог щодо конверсії згідно з пунктом 6 глави 10 розділу III цієї Інструкції;

ненадання Інвестором за Інструментом з умовами конверсії інформації та документів, необхідних для здійснення банком контролю згідно з вимогами підпунктів 2, 3 пункту 4 глави 9 розділу III цієї Інструкції;

21) номінальна вартість та ціна розміщення простих акцій банку додаткової емісії, випуск яких здійснюватиметься в процесі конверсії Інструменту, визначатимуться відповідно до вимог чинного законодавства України на момент такої конверсії;

22) Інвестор за Інструментом не є юридичною особою, у якій банк має істотну участь [прямо та/або опосередковано володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або правами голосу за акціями (часткою в статутному капіталі) такої юридичної особи];

23) Інвестор за Інструментом не отримує від банку пряме фінансування, а саме:

на дату укладення Договору Інвестор за Інструментом не має фінансових та/або майнових зобов'язань перед банком;

протягом строку дії Договору Інвестор за Інструментом та/або пов'язані з ним особи не отримують від банку кошти та/або майно в будь-якій формі, крім випадків, якщо це є сплатою процентів за Інструментом.

Визначення пов'язаних з Інвестором за Інструментом осіб здійснюється відповідно до вимог законодавства України щодо визначення пов'язаних з банком осіб.

Вимоги абзацу третього підпункту 23 пункту 1 глави 7 розділу III цієї Інструкції не поширюються на:

здійснення банком розрахункових операцій з Інвестором за Інструментом та/або пов'язаними з ним особами, якщо вони не призводять до кредитування або іншого розміщення коштів у Інвестора за Інструментом та/або пов'язаних з ним осіб чи до зустрічних вкладень між банком та Інвестором за Інструментом та/або пов'язаними з ним особами;

випадки, коли Інвестором за Інструментом є банк та кореспондентський рахунок банку-боржника використовується для списання сум за дорученням банку-інвестора, що стосуються його власних операцій та операцій його клієнтів та кореспондентів, а також для зарахування коштів на їх користь;

24) Інвестор за Інструментом не отримує від банку опосередковане фінансування, а саме на дату укладення Договору та протягом строку його дії Інвестор за Інструментом не отримує фінансування [уключаючи кредити, позики, вклади (депозити), безповоротну фінансову допомогу, кошти за операціями з векселями та іншими цінними паперами, емітентом яких є Інвестор за Інструментом]:

від юридичної особи, до якої застосовуються вимоги щодо консолідації з банком відповідно до законодавства про нагляд на консолідованій основі та/або яка включена до консолідованої фінансової звітності, складеної відповідно до загальноприйнятих стандартів фінансової звітності (далі - учасник групи);

від особи, якій надано гарантію, інше фінансове зобов'язання, за якими кредитний ризик бере на себе банк або учасник групи;

джерелом походження якого є кошти банку;

25) Інвестор за Інструментом з метою забезпечення дотримання банком вимог для врахування Інструменту в капіталі зобов'язаний надавати банку такі інформацію та документи:

за Інструментом з умовами конверсії - для забезпечення дотримання вимог пункту 4 глави 9 розділу III цієї Інструкції, а також для інформування банку про наміри щодо відступлення / передавання права вимоги за Договором новому Інвестору за Інструментом;

у разі зміни найменування Інвестора за Інструментом та/або зміни списку пов'язаних з Інвестором осіб - для забезпечення дотримання вимог пунктів 8, 10 глави 9 розділу III цієї Інструкції.

2. Договір не повинен передбачати права Інвестора за Інструментом вимагати від банку:

1) сплати процентів за Інструментом - у разі сплати банком дивідендів за акціями та/або процентів за іншими Інструментами та/або доходів/процентів за субординованим боргом;

2) припинення сплати процентів за іншими Інструментами та/або доходів/процентів за субординованим боргом - у разі припинення банком сплати процентів за Інструментом.

3. Банк залучає кошти за Інструментом у грошовій формі як у національній, так і в іноземній вільно конвертованій валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269) (зі змінами), та в банківських металах (золото в стандартних та/або мірних зливках із фізичною поставкою до банку).

4. Банк уключає Інструмент до капіталу з наступного робочого дня після отримання від Національного банку дозволу на включення Інструменту до капіталу банку, порядок та умови надання якого визначені главою 8 розділу III цієї Інструкції.

5. Банк залежно від строку, що залишився до дати погашення Інструменту, уключає його до капіталу (у складі основного та/або додаткового капіталу) згідно з графіком уключення Інструменту (основної суми) до капіталу банку, визначеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

6. Банк здійснює бухгалтерський облік Інструменту відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань бухгалтерського обліку.

Глава 8. Документи для отримання дозволу на включення Інструменту до капіталу банку та порядок їх розгляду Національним банком

1. Документи, що подаються до Національного банку відповідно до глави 8 розділу III цієї Інструкції, мають бути викладені українською мовою, не містити виправлень, неточностей та бути підписані керівником або уповноваженою особою банку.

Документи, видані в іноземній країні, для подання до Національного банку мають бути легалізовані в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Документи, складені іноземною мовою, для подання до Національного банку мають бути перекладені українською мовою (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Не перекладаються українською мовою документи, складені іноземною мовою з одночасним наведенням їх тексту українською мовою.

Копії документів, що подаються до Національного банку, мають бути засвідчені в установленому порядку.

2. Банк для отримання дозволу на включення Інструменту до капіталу банку (далі - Дозвіл на включення Інструменту) подає до Національного банку такі документи:

1) клопотання банку про отримання Дозволу на включення Інструменту та обґрунтування щодо розміру процентної ставки за Інструментом;

2) копію Договору;

3) список пов'язаних з Інвестором за Інструментом осіб;

4) таблицю відповідності положень Договору щодо Інструменту вимогам Національного банку, складену згідно з додатком 2 до цієї Інструкції;

5) копії розрахункових документів, які підтверджують надходження коштів за Інструментом до банку;

6) письмове запевнення банку, що його установчі документи, укладені ним договори та інші правочини не містять юридичних та процедурних положень/умов, які можуть перешкоджати здійсненню списання/конверсії Інструменту;

7) документи, що підтверджують джерела походження коштів Інвестора за Інструментом, отриманих банком за Договором.

3. Банк для отримання Дозволу на включення Інструменту з умовами конверсії, додатково до документів, зазначених у пункті 2 глави 8 розділу III цієї Інструкції, подає до Національного банку такі документи:

1) відомості про структуру власності Інвестора за Інструментом, які дають змогу визначити усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь в Інвесторі за Інструментом або можливість значного/вирішального впливу на управління та/або діяльність Інвестора за Інструментом, та ключових учасників Інвестора за Інструментом та ключових учасників юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами Інвестора за Інструментом, а також характер взаємозв'язків між зазначеними особами;

2) документи, що підтверджують відповідність фінансового/майнового стану Інвестора за Інструментом і власників прямої та опосередкованої істотної участі в ньому вимогам нормативно-правового акта Національного банку з питань ліцензування банків для осіб, які погоджують фактично набуту/збільшену істотну участь у банку, - якщо Інвестор за Інструментом, який не є власником істотної участі в банку, може набути істотну участь у банку внаслідок конверсії, або Інвестор за Інструментом, який є власником істотної участі в банку, може внаслідок конверсії збільшити розмір істотної участі в банку понад розміри, визначені статтею 34 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

3) документи, що підтверджують відповідність ділової репутації Інвестора за Інструментом та власників прямої та опосередкованої істотної участі в ньому вимогам нормативно-правового акта Національного банку з питань ліцензування банків, для осіб, які набувають/збільшують істотну участь у банку - якщо Інвестор за Інструментом, який не є власником істотної участі в банку, може набути істотну участь в банку внаслідок конверсії.

4. Банк має право отримати від Національного банку попередній висновок щодо відповідності положень проекту Договору вимогам, визначеним пунктами 1, 2 глави 7 розділу III цієї Інструкції.

Банк для отримання попереднього висновку подає до Національного банку такі документи:

1) клопотання банку про отримання попереднього висновку із зазначенням запланованого строку укладення Договору, а також інформації щодо потенційного Інвестора за Інструментом;

2) проект Договору;

3) таблицю відповідності положень проекту Договору щодо Інструменту вимогам Національного банку, складену згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

5. Банк у разі заміни Інвестора за Інструментом уключає Інструмент до капіталу за умови отримання від Національного банку Дозволу на включення Інструменту від нового Інвестора.

Банк у разі заміни Інвестора за Інструментом з умовами конверсії має право отримати попередній висновок Національного банку про відповідність нового Інвестора вимогам Національного банку згідно з пунктом 6 глави 8 розділу III цієї Інструкції до дати:

1) вчинення правочину щодо заміни Інвестора за Інструментом - у разі намірів Інвестора за Інструментом здійснити відступлення права вимоги за Договором новому Інвестору за Інструментом;

2) фактичного набуття новим Інвестором за Інструментом права вимоги за Договором - у разі відступлення/передавання новому Інвестору за Інструментом як правонаступнику прав вимог за Договором унаслідок реорганізації Інвестора за Інструментом.

6. Банк за Інструментом з умовами конверсії для отримання згідно з другим абзацом пункту 5 глави 8 розділу III цієї Інструкції попереднього висновку про відповідність нового Інвестора вимогам Національного банку подає до Національного банку не пізніше ніж за два місяці до запланованої дати вчинення правочину щодо відступлення права вимоги за Договором новому Інвестору за Інструментом або фактичного набуття новим Інвестором права вимоги за Договором унаслідок правонаступництва такі документи:

1) клопотання банку про отримання попереднього висновку;

2) проект правочину щодо відступлення права вимоги за Договором новому Інвестору - у разі відступлення Інвестором за Інструментом права вимоги за Договором;

3) проект рішення (або прийняте рішення) уповноваженого органу Інвестора за Інструментом щодо його реорганізації, в процесі якої відбудеться відступлення/передавання права вимоги за Договором новому Інвестору за Інструментом - у разі переходу права вимоги за Договором новому Інвестору внаслідок правонаступництва;

4) список пов'язаних з новим Інвестором за Інструментом осіб;

5) документи щодо нового Інвестора за Інструментом та власників прямої та опосередкованої істотної участі в ньому, визначені пунктом 3 глави 8 розділу III цієї Інструкції. Підтвердження достатності власних коштів зазначених осіб здійснюється на суму зобов'язань банку за основною сумою Інструменту станом на звітну дату, що передує даті подання документів до Національного банку.

7. Банк для отримання згідно з пунктом 5 глави 8 розділу III цієї Інструкції Дозволу на включення Інструменту від нового Інвестора протягом 10 робочих днів з дати набуття новим Інвестором за Інструментом права вимоги за Договором подає до Національного банку такі документи:

1) клопотання про отримання Дозволу на включення Інструменту від нового Інвестора за Інструментом;

2) копію правочину, на підставі якого новий Інвестор набув права вимоги за Договором;

3) список пов'язаних з новим Інвестором за Інструментом осіб;

4) документи, визначені пунктом 3 глави 8 розділу III цієї Інструкції, у разі заміни Інвестора за Інструментом з умовами конверсії.

Банк має право не подавати до Національного банку документи, що вже подавалися банком з метою отримання попереднього висновку про відповідність нового Інвестора за Інструментом з умовами конверсії вимогам Національного банку згідно з пунктом 6 глави 8 розділу III цієї Інструкції, за умови подання банком запевнення, що ці документи є дійсними, а інформація, яка в них міститься, є актуальною.

8. Національний банк за результатами розгляду документів, поданих банком відповідно до вимог пунктів 2 - 4, 6, 7 глави 8 розділу III цієї Інструкції, перевіряє відповідність Інструмента вимогам, визначеним главою 7 розділу III цієї Інструкції, та дотримання вимог щодо Інвестора за Інструментом, визначених главою 8 розділу III цієї Інструкції.

9. Національний банк у разі надання банком неповного пакета документів відповідно до вимог пунктів 2 - 4, 6, 7 глави 8 розділу III цієї Інструкції повертає банку документи на доопрацювання протягом 20 робочих днів з дня їх отримання із обґрунтованими зауваженнями.

Банк у разі повторного надання до Національного банку пакета документів, які були повернуті на доопрацювання, разом з документами надає інформацію про усунені зауваження Національного банку.

10. Національний банк у разі надання банком повного пакета документів відповідно до вимог пунктів 2 - 4, 6, 7 глави 8 розділу III цієї Інструкції, розглядає їх протягом:

1) 20 робочих днів з дня отримання документів - у разі їх подання згідно з пунктом 4 глави 8 розділу III цієї Інструкції для отримання попереднього висновку щодо відповідності положень проекту Договору вимогам Національного банку;

2) 30 робочих днів з дня отримання документів - у разі їх подання згідно з:

пунктом 6 глави 8 розділу III цієї Інструкції для отримання попереднього висновку про відповідність нового Інвестора вимогам Національного банку;

пунктом 7 глави 8 розділу III цієї Інструкції для отримання Дозволу на включення Інструменту від нового Інвестора (за умови, що відбулася заміна Інвестора за Інструментом з умовами списання або за Інструментом з умовами конверсії банк отримав попередній висновок про відповідність нового Інвестора вимогам Національного банку згідно з абзацами другим - четвертим пункту 5 глави 8 розділу III цієї Інструкції);

3) трьох місяців з дня отримання документів - у разі їх подання згідно з:

пунктами 2 - 3 глави 8 розділу III цієї Інструкції для отримання Дозволу на включення Інструменту;

пунктом 7 глави 8 розділу III цієї Інструкції для отримання Дозволу на включення Інструменту від нового Інвестора (за умови, що банк не отримував попередній висновок про відповідність нового Інвестора вимогам Національного банку згідно з абзацами другим - четвертим пункту 5 глави 8 розділу III цієї Інструкції).

11. Національний банк за результатами розгляду документів банку згідно з вимогами пункту 10 глави 8 розділу III цієї Інструкції:

1) надсилає банку лист щодо:

попереднього висновку про відповідність/невідповідність положень проекту Договору вимогам Національного банку - за результатами розгляду документів, поданих згідно з пунктом 4 глави 8 розділу III цієї Інструкції;

попереднього висновку про відповідність/невідповідність нового Інвестора вимогам Національного банку, чинним на момент розгляду документів, - за результатами розгляду документів, поданих згідно з пунктом 6 глави 8 розділу III цієї Інструкції;

2) приймає рішення щодо:

надання банку Дозволу на включення Інструменту або відмови в наданні такого Дозволу - за результатами розгляду документів, поданих згідно з пунктами 2, 3 глави 8 розділу III цієї Інструкції;

надання банку Дозволу на включення Інструменту від нового Інвестора з одночасним скасуванням Дозволу на включення Інструменту від первісного Інвестора або відмову в наданні Дозволу на включення Інструменту від нового Інвестора - за результатами розгляду документів, поданих згідно з пунктом 7 глави 8 розділу III цієї Інструкції.

12. Національний банк приймає рішення про відмову в наданні Дозволу на включення Інструменту згідно з абзацом другим підпункту 2 пункту 11 глави 8 розділу III цієї Інструкції в разі:

1) невідповідності Інструменту вимогам, визначеним главою 7 розділу III цієї Інструкції;

2) недотримання вимог щодо підтвердження джерел походження коштів Інвестора за Інструментом згідно з підпунктом 7 пункту 2 глави 8 розділу III цієї Інструкції, а також вимог щодо Інвестора за Інструментом з умовами конверсії згідно з пунктом 3 глави 8 розділу III цієї Інструкції.

13. Національний банк приймає рішення про відмову в наданні Дозволу на включення Інструменту від нового Інвестора згідно з абзацом третім підпункту 2 пункту 11 глави 8 розділу III цієї Інструкції в разі недотримання вимог щодо:

1) Інвестора за Інструментом з умовами конверсії, визначених підпунктом 4 пункту 7 глави 8 та підпунктом 22 пункту 1 глави 7 розділу III цієї Інструкції;

2) неотримання Інвестором за Інструментом прямого та/або опосередкованого фінансування від банку відповідно до вимог підпунктів 23, 24 пункту 1 глави 7 розділу III цієї Інструкції.

14. Національний банк повідомляє банк про рішення, прийняте відповідно до пункту 11 глави 8 розділу III цієї Інструкції, не пізніше наступного дня після його прийняття.

15. Банк на період розгляду Національним банком документів щодо заміни Інвестора за Інструментом має право не виключати Інструмент з розрахунку капіталу за умови:

1) подання повного пакета документів для отримання Дозволу на включення Інструменту від нового Інвестора у строк, визначений пунктом 7 глави 8 розділу III цієї Інструкції, та

2) отримання банком, згідно з абзацами другим - четвертим пункту 5 глави 8 розділу III цієї Інструкції, попереднього висновку про відповідність нового Інвестора вимогам Національного банку.

Глава 9. Контроль за дотриманням вимог до Інструменту

1. Банк зобов'язаний забезпечити постійний контроль за відповідністю Інструменту вимогам Національного банку, визначеним главою 7 розділу III цієї Інструкції.

Уповноважений орган банку в разі встановленням банком фактів невідповідності Інструменту вимогам Національного банку приймає рішення про виключення Інструменту з капіталу банку не пізніше наступного робочого дня після встановлення фактів невідповідності Інструменту.

2. Національний банк у разі встановлення за результатами безвиїзного банківського нагляду або інспекційної перевірки факту невідповідності Інструменту вимогам, визначеним главою 7 розділу III цієї Інструкції, має право прийняти рішення про скасування Дозволу на включення Інструменту.

Національний банк повідомляє банк про прийняте рішення не пізніше наступного дня після його прийняття.

3. Банк не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення Національного банку про скасування Дозволу на включення Інструменту або прийняття уповноваженим органом банку рішення про виключення Інструменту з капіталу банку виключає Інструмент з розрахунку капіталу та повідомляє про це Національний банк.

4. Банк за Інструментом з умовами конверсії протягом періоду його включення до капіталу забезпечує постійний контроль за:

1)тим, що установчі документи банку, договори та інші укладені ним правочини не містять юридичних та процедурних положень, які можуть перешкоджати здійсненню конверсії;

2) відповідністю Інвестора за Інструментом та власників прямої та опосередкованої участі в ньому вимогам нормативно-правового акта Національного банку з питань ліцензування до власників істотної участі в банку - якщо Інвестор за Інструментом є власником істотної участі в банку або може набути/збільшити істотну участь у банку внаслідок конверсії;

3) структурою власності Інвестора за Інструментом та поданням до Національного банку:

інформації про зміни в структурі власників істотної участі в Інвесторі за Інструментом з урахуванням вимог Національного банку щодо розкриття інформації про структуру власності банку - протягом 10 робочих днів із дати таких змін;

документів, що підтверджують відповідність нових власників істотної участі в Інвесторі за Інструментом вимогам нормативно-правового акта Національного банку з питань ліцензування, для осіб, які погоджують з Національним банком фактично набуту/збільшену істотну участь у банку (якщо такі зміни потребували б отримання погодження Національного банку на набуття/збільшення істотної участі в банку, якби на момент такої зміни в структурі власників Інвестора за Інструментом конверсія в прості акції банку додаткової емісії вже відбулася) - протягом одного місяця.

Банк має право надіслати до Національного банку обґрунтоване клопотання щодо збільшення строку для подання документів, зазначених в абзаці третьому підпункту 3 пункту 4 глави 9 розділу III цієї Інструкції.

5. Банк щоденно розраховує ПОКТП як відношення основного капіталу (без урахування Інструментів, які включаються банком до капіталу) до суми активів та позабалансових зобов'язань, зважених на відповідні коефіцієнти кредитного ризику, де:

1) основний капітал визначається відповідно до підпунктів "а" - "ґ" та "е" пункту 1.3 та з урахуванням підпункту "б" пункту 1.4 глави 1 розділу II цієї Інструкції;

2) сума активів та позабалансових зобов'язань, зважених на відповідні коефіцієнти кредитного ризику, визначається відповідно до пунктів 1.2 - 1.4 глави 1 розділу IV цієї Інструкції.

6. Банк розраховує ПОКТП на підставі щоденних балансів і додаткових даних з урахуванням вимог щодо розрахунку нормативу достатності основного капіталу (Н3) згідно з Методикою розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків, розробленою Національним банком.

7. Банк визначає тригерне значення ПОКТП на рівні не нижче одного зі значень:

1) 6,25 % - значення ПОКТП, визначеного Національним банком;

2) понад 6,25 % - значення ПОКТП, визначеного банком.

8. Банк у разі зміни найменування Інвестора за Інструментом письмово повідомляє Національний банк про такі зміни протягом 10 робочих днів після реєстрації цих змін до установчих документів Інвестора за Інструментом відповідно до законодавства України або законодавства іноземної країни, у якій зареєстрований головний офіс Інвестора - нерезидента.

9. Банк у разі прийняття рішення про припинення сплати процентів за Інструментом згідно з підпунктами 11 - 12 пункту 1 глави 7 розділу III цієї Інструкції письмово повідомляє про це Національний банк протягом п'яти робочих днів після прийняття такого рішення із зазначенням інформації про причини прийняття рішення та заплановані заходи для їх усунення.

10. Банк у разі зміни списку пов'язаних з Інвестором за Інструментом осіб надсилає до Національного банку до 10 числа місяця наступного за місяцем, у якому відбулися зміни, оновлений список таких осіб та письмове запевнення про дотримання банком вимог підпункту 23 пункту 1 глави 7 розділу III цієї Інструкції.

Глава 10. Вимоги до банку в разі настання тригерної події

1. Банк у разі настання тригерної події здійснює списання або конверсію основної суми Інструменту в розмірі не меншому, ніж найменше зі значень:

1) основної суми Інструменту;

2) суми, яка є необхідною для досягнення ПОКТП тригерного значення, та розрахована з урахуванням найнижчого значення ПОКТП, досягнутого банком:

за останні 30 календарних днів поспіль, протягом яких банком допущено зниження ПОКТП нижче тригерного значення п'ять і більше разів;

за період від дати настання тригерної події до дати списання Інструменту (у разі списання Інструменту) або проведення загальних зборів акціонерів банку / прийняття рішення єдиним акціонером банку про збільшення статутного капіталу банку та випуск акцій додаткової емісії (у разі конверсії Інструменту), якщо банком у цей період було допущено подальше зниження ПОКТП.

2. Банк після настання тригерної події виконує такі дії:

1) повідомляє Інвестора за Інструментом про настання тригерної події протягом трьох робочих днів із дня розрахунку ПОКТП, за результатами якого визначено настання тригерної події;

2) надає Національному банку протягом трьох робочих днів із дня розрахунку ПОКтп, за результатами якого визначено настання тригерної події, інформацію про настання тригерної події, наміри банку здійснити списання або конверсію Інструменту та основну суму Інструменту, яка підлягатиме списанню або конверсії;

3) здійснює списання основної суми Інструменту або її частини, у разі наміру банку здійснити списання Інструменту, протягом п'яти робочих днів з дня розрахунку ПОКТП, за результатами якого визначено настання тригерної події;

4) подає до Національного банку, у разі намірів банку здійснити конверсію основної суми Інструменту або її частини, протягом трьох робочих днів з дня розрахунку ПОКТП, за результатами якого визначено настання тригерної події:

перелік заходів щодо здійснення конверсії (далі - перелік заходів), який відповідає вимогам пункту 4 глави 10 розділу III цієї Інструкції;

письмове запевнення, яке засвідчує, що банком протягом періоду включення Інструменту з умовами конверсії до капіталу забезпечено контроль за Інструментом згідно з пунктом 4 глави 9 розділу III цієї Інструкції.

3. Банк у разі наявності кількох Інструментів з умовами списання здійснює:

1) пропорційне списання всіх Інструментів - якщо Інструменти мають однакові тригерні значення, визначені згідно з підпунктом 8 пункту 1 глави 7 розділу III цієї Інструкції (незалежно від дати укладення Договорів);

2) списання в першу чергу Інструментів, які мають найвищі тригерні значення - якщо Інструменти мають різні тригерні значення, визначені згідно з підпунктом 8 пункту 1 глави 7 розділу III цієї Інструкції (незалежно від дати укладення Договорів).

4. Банк у переліку заходів передбачає всі заходи, необхідні для здійснення конверсії шляхом додаткової емісії простих акцій банку згідно з вимогами законодавства України, чинного на дату настання тригерної події.

Банк у переліку заходів визначає строк/період виконання кожного заходу. Якщо внаслідок конверсії Інструменту Інвестор за Інструментом та/або власник істотної участі в ньому набудуть або збільшать істотну участь у банку, перелік заходів має передбачати строк подання банком до Національного банку документів для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку цими особами.

Загальний строк виконання всіх заходів щодо конверсії Інструменту згідно з переліком заходів (включно з отриманням банком звіту про результати розміщення акцій банку додаткового випуску, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) визначається з урахуванням вимог Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" та не може перевищувати шість місяців.

5. Банк забезпечує своєчасне виконання заходів, визначених у переліку заходів, а також щомісяця до 05 числа місяця наступного за звітним надає Національному банку інформацію про виконання кожного заходу, визначеного в переліку заходів.

6. Банк здійснює списання Інструменту з умовами конверсії (у сумі, яка підлягала конверсії) протягом п'яти робочих днів із дати настання події, яка свідчить про незабезпечення дотримання встановлених Національним банком вимог щодо конверсії:

1) неподання банком до Національного банку переліку заходів та/або письмового запевнення про забезпечення контролю за Інструментом з умовами конверсії згідно з вимогами підпункту 4 пункту 2 глави 10 розділу III цієї Інструкції;

2) нескликання загальних зборів акціонерів (учасників) банку для розгляду питання щодо додаткової емісії простих акцій (не застосовується, якщо банк має єдиного акціонера) упродовж строку, визначеного в переліку заходів;

3) неприйняття загальними зборами акціонерів (учасників) банку або єдиним акціонером банку рішення щодо додаткової емісії простих акцій упродовж строку, визначеного в переліку заходів;

4) незатвердження уповноваженим органом банку результатів розміщення додаткових акцій банку, випущених із метою конверсії Інструменту, упродовж строку, визначеного в переліку заходів;

5) непогодження Національним банком набуття/збільшення Інвестором за Інструментом та/або власником істотної участі в ньому істотної участі в банку внаслідок конверсії Інструменту;

6) іншої події, визначеної у Договорі, настання якої свідчить про неможливість здійснення конверсії Інструменту з умовами конверсії, зокрема у строки, визначені переліком заходів.

Глава 11. Умови дострокового погашення Інструменту та вимоги щодо отримання банком відповідного дозволу

1. Банк має право здійснювати дострокове погашення Інструменту (у повній сумі або частково) лише на підставі відповідного дозволу Національного банку за умови одночасного спрямування за ініціативою Інвестора коштів за Інструментом на оплату:

1) простих акцій банку додаткової емісії або

2) іншого Інструменту, еквівалентного за якістю, що не матиме негативного впливу на рівень дохідності/прибутковості банку.

2. Дострокове погашення Інструменту впродовж перших п'яти років із дати укладення Договору можливе лише згідно з підпунктом 1 пункту 1 глави 11 розділу III цієї Інструкції.

3. Банк з метою отримання дозволу на дострокове погашення Інструменту подає до Національного банку такі документи:

1) клопотання банку про отримання дозволу з відповідним обґрунтуванням;

2) документи, що підтверджують дотримання банком вимог пункту 1 глави 11 розділу III цієї Інструкції:

копію рішення загальних зборів акціонерів банку / єдиного акціонера банку про збільшення статутного капіталу шляхом додаткової емісії простих акцій - у разі дострокового погашення згідно з підпунктом 1 пункту 1 глави 11 розділу III цієї Інструкції;

прогнозні розрахунки дохідності/прибутковості банку внаслідок включення до капіталу іншого Інструменту - у разі дострокового погашення згідно з підпунктом 2 пункту 1 глави 11 розділу III цієї Інструкції.

4. Національний банк у разі подання банком неповного пакета документів, визначених пунктом 3 глави 11 розділу III цієї Інструкції, повертає банку ці документи протягом 10 робочих днів із дня їх отримання із зазначенням зауважень до пакету документів.

Банк у разі повторного подання до Національного банку пакету документів, які були повернуті на доопрацювання, разом з документами надає інформацію про усунені зауваження Національного банку.

5. Національний банк за результатами розгляду поданих банком документів, з урахуванням інформації, отриманої Національним банком під час здійснення ним банківського нагляду, протягом одного місяця з дня отримання повного пакету документів банку приймає одне з рішень:

1) про надання банку дозволу на дострокове погашення Інструменту;

2) про відмову в наданні банку дозволу на дострокове погашення Інструменту - у разі недотримання вимог, визначених пунктами 1 та 2 глави 11 розділу III цієї Інструкції.

6. Банк повідомляє Інвестора за Інструментом про дострокове погашення Інструменту після отримання дозволу Національного банку на дострокове погашення Інструменту.

7. Банк виключає з розрахунку капіталу Інструмент щодо якого отриманий дозвіл на дострокове погашення, після збільшення капіталу згідно з пунктом 1 глави 11 розділу III цієї Інструкції.".

3. Доповнити Інструкцію двома додатками такого змісту:

Графік включення Інструменту (основної суми) до капіталу банку

N з/п

Строк до закінчення дії Договору

Сума, що враховується до капіталу

1

2

3

1

Більше 15 років

100 % включається до основного капіталу

2

Від 15 до 14 років

80 % включається до основного капіталу, 20 % включається до додаткового капіталу

3

Від 14 до 13 років

60 % включається до основного капіталу, 40 % включається до додаткового капіталу

4

Від 13 до 12 років

40 % включається до основного капіталу, 60 % включається до додаткового капіталу

5

Від 12 до 11 років

20 % включається до основного капіталу, 80 % включається до додаткового капіталу

6

Від 11 до 4 років

100 % включається до додаткового капіталу

7

Від 4 до 3 років

80 % включається до додаткового капіталу

8

Від 3 до 2 років

60 % включається до додаткового капіталу

9

Від 2 до 1 років

40 % включається до додаткового капіталу

10

Менше 1 року

20 % включається до додаткового капіталу

 

Таблиця відповідності положень Договору / проекту Договору щодо Інструменту вимогам Національного банку

N з/п

Вимоги Національного банку щодо Інструменту

Відповідні положення Договору / проекту Договору щодо Інструменту

Дотримання банком вимог Національного банку щодо Інструменту

N пункту

зміст пункту

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Пояснення щодо заповнення таблиці:

1. У колонці 2 зазначаються вимоги Національного банку щодо Інструменту, визначені пунктами 1 та 2 глави 7 розділу III Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, у розрізі кожної вимоги.

2. У колонці 3, 4 зазначаються положення Договору / проекту Договору щодо Інструменту, які за змістом відповідають вимогам Національного банку щодо Інструменту, визначеним у колонці 2.

3. У колонці 5 зазначається інформація про дотримання банком вимог Національного банку щодо Інструменту, визначених у колонці 2.".

 

Директор Департаменту методології

Н. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

К. Рожкова

Опрос