Идет загрузка документа (1479 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил организации статистической отчетности, которая подается в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление, Правила от 13.11.2018 № 120

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 листопада 2018 року N 120

Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
від 18 березня 2019 року N 49
,
від 13 листопада 2019 року N 134
,
від 10 березня 2020 року N 26

1 жовтня 2020 року до цієї постанови будуть внесені зміни, передбачені пунктами 3, 4 та підпунктом 4 пункту 5 Змін, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 березня 2020 року N 26)

(Установлено, що вимоги додатка 6 до Правил, затверджених цією постановою, не застосовуються під час подання та оприлюднення консолідованої та субконсолідованої звітності за 2019 рік, IV квартал 2019 року, I квартал 2020 року. Відповідальні особи банківської групи застосовують порядок подання та оприлюднення консолідованої та субконсолідованої звітності, зазначений у підпункті 5 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 16 квітня 2020 року N 51)

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Правління Національного банку України, перелік яких додається.

3. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю. О.) довести до відома банків України та філій іноземних банків в Україні, небанківських фінансових установ - резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури щодо яких Національним банком України внесено відомості до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, небанківських фінансових установ - резидентів, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, небанківських фінансових установ, підприємств, організацій, фізичних осіб - підприємців, власників індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, національних операторів поштового зв'язку інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Смолія Я. В.

5. Постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

Голова

Я. В. Смолій

 

Правила
організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

(У тексті Правил слова "Постачальник статистичної звітності", "постачальник статистичної звітності" у всіх відмінках та числах замінено відповідно словами "Респондент (постачальник статистичної звітності)", "респондент (постачальник статистичної звітності)" у відповідних відмінках та числах згідно з постановою Правління Національного банку України від 18 березня 2019 року N 49)

(У тексті Правил слово "веб-портал" у всіх відмінках замінено словом "вебпортал" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2019 року N 134)

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про державну статистику", "Про електронні довірчі послуги", "Про валюту і валютні операції".

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

2. Ці Правила визначають загальні вимоги до складання статистичної звітності, порядок її підписання та подання до Національного банку України (далі - Національний банк).

3. Терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються в таких значеннях:

1) вебпортал Національного банку - єдине централізоване середовище надання автоматизованих сервісів Національним банком;

2) дані статистичної звітності - інформація, отримана Національним банком від респондентів (постачальників статистичної звітності) у вигляді файлів з показниками статистичної звітності;

3) довідник - систематизований набір допустимих значень, які визначають характеристики показника;

4) ідентифікатор показника - лексична одиниця, яка присвоюється показнику у вигляді послідовності латинських букв та цифр;

5) метрика - вимірність показника (сума, кількість, відсоток, коефіцієнт, текстові величини щодо вимірності показника);

6) некласифікований реквізит показника - ознака, яка визначає характеристики показника з наперед визначеними властивостями, без переліку допустимих значень;

7) параметр - характеристика показника, для якої є перелік допустимих значень, систематизованих у довіднику;

8) показник статистичної звітності - інформація, яка використовується для кількісної та якісної характеристики економічних явищ і процесів;

9) респонденту (постачальнику статистичної звітності) - особи, визначені в пункті 4 розділу I цих Правил;

10) реєстр показників статистичної звітності (далі - Реєстр показників) - упорядкована та систематизована інформаційна система опису вимог до показників статистичної звітності, що подаються до Національного банку;

11) уповноважена особа - фізична особа, яка має повноваження і від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, на законних підставах накладає електронний підпис (далі - ЕП) на файл з показниками статистичної звітності;

12) JSON-схема - стандарт опису структур даних у форматі JSON;

13) XSD-схема - стандарт опису структур даних у форматі XML.

Термін "ЕП" у Правилах уживається в значенні, визначеному в Законі України "Про електронні довірчі послуги" та нормативно-правових актах Національного банку щодо застосування електронного підпису в банківській системі.

Термін "регіон" уживається в значенні, наведеному в Законі України "Про стимулювання розвитку регіонів".

Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, використовуються в значеннях, визначених у законах України, нормативно-правових актах Національного банку.

4. Ці Правила розроблені з метою отримання відповідних даних від респондентів (постачальників статистичної звітності):

1) банків України та філій іноземних банків в Україні (далі - банки);

2) небанківських установ-резидентів / небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - небанківські установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури);

(підпункт 2 пункту 4 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

3) небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій / генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій (далі - небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій);

(підпункт 3 пункту 4 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

4) небанківських фінансових установ, підприємств, організацій (крім дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв України за кордоном; відокремленого структурного підрозділу резидента, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою), фізичних осіб-підприємців, які мають рахунки, відкриті за межами України (далі - власники рахунків, відкритих за межами України);

(підпункт 4 пункту 4 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

5) операторів поштового зв'язку.

(підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

5. Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма респондентами (постачальниками статистичної звітності).

6. Респонденти (постачальники статистичної звітності) складають дані статистичної звітності з урахуванням правил бухгалтерського обліку, а також міжнародних стандартів щодо складання Національним банком грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації.

7. Національний банк використовує для складання:

1) грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації - дані статистичної звітності банків, небанківських установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, операторів поштового зв'язку;

(підпункт 1 пункту 7 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

2) статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу - дані статистичної звітності банків, які здійснюють операції з нерезидентами від власного імені та за дорученням клієнтів, небанківських установ - резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами / учасниками платіжних систем, а також дані статистичної звітності власників розрахунків, відкритих за межами України.

(підпункт 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

8. Національний банк використовує отримані від респондентів (постачальників статистичної звітності) дані для забезпечення виконання ним регулятивних, наглядових функцій, валютного регулювання і нагляду відповідно до законодавства України.

9. Національний банк визначає форму статистичної звітності за показниками файла, що подається до Національного банку, яка наведена в додатку 1 до цих Правил.

Національний банк для цілей нагляду може формувати витяги з форми за окремими ідентифікаторами показника, параметрами, некласифікованими реквізитами показника.

10. Національний банк установлює вимоги до порядку формування показників статистичної звітності.

Опис цих вимог наведено в Реєстрі показників, який містить інформацію щодо ідентифікаторів та назв показників, метрик, одиниць виміру, параметрів, рівня консолідації, некласифікованих реквізитів показників, посилань на законодавчі акти, правил та особливостей формування показників, номерів файлів, періодичності та строку їх подання, респондентів (постачальників статистичної звітності), описів контролю.

Реєстр показників розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика / Організація статистичної звітності / Реєстр показників статистичної звітності" (далі - Сторінка Реєстру показників).

Реєстр показників статистичної звітності (основні складові), який уключає ідентифікатори показників та їх назву, метрики, параметри, некласифіковані реквізити показника, номери файлів для надання показників, наведено в додатку 2 до цих Правил.

II. Формування показників статистичної звітності

11. Респонденти (постачальники статистичної звітності) для формування показників статистичної звітності використовують інформацію, яка розміщена на Сторінці Реєстру показників.

12. Для формування показників статистичної звітності використовуються дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку, дані про рух коштів та здійснені операції.

13. Кожний показник статистичної звітності має ідентифікатор показника та подається за метрикою в розрізі параметрів та/або некласифікованих реквізитів показника.

14. Ідентифікатор показника формується за таким принципом:

1) перший символ - тип показника (A - первинний або B - розрахунковий);

2) другий та третій символ - перші два символи імені файла, у якому надається показник (без літери X);

3) четвертий, п'ятий та шостий символи - номер показника у файлі.

15. Параметри та їх значення для формування показників статистичної звітності наведено у відповідних довідниках.

Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності, наведено в додатку 3 до цих Правил.

Параметри та їх значення розміщено на Сторінці Реєстру показників.

16. Перелік метрик, які використовуються для формування показників статистичної звітності, та їх значення та Перелік некласифікованих реквізитів показників, які використовуються для формування показників статистичної звітності, наведено в додатках 4, 5 до цих Правил.

17. Банки, небанківські установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури, небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, оператори поштового зв'язку подають зведені дані по установі в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами установи, та/або із застосуванням банкоматів на території регіону (крім файлу 20X).

(абзац перший пункту 17 у редакції постанови
Правління Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

Файл 20X подається банками України за зведеними даними з урахуванням усіх філій (за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії) і філіями іноземних банків в Україні.

18. Вимоги до формування показників статистичної звітності та XSD-схеми розміщуються на Сторінці Реєстру показників не пізніше ніж за 30 днів до дати їх запровадження.

III. Підписання файлів, що подаються до Національного банку

19. Керівник респондента (постачальника статистичної звітності) або особа, яка виконує його обов'язки, відповідає за організацію подання до Національного банку даних статистичної звітності відповідно до вимог цих Правил.

20. Респондент (постачальник статистичної звітності) визначає у внутрішніх документах порядок створення, перевірки, підписання уповноваженими особами та зберігання файлів з показниками статистичної звітності.

Визначення осіб, уповноважених підписувати файли з показниками статистичної звітності, здійснюється залежно від розподілу їх функціональних обов'язків.

Також визначаються особи, які тимчасово виконують обов'язки з підписання файлів з показниками статистичної звітності на період відсутності уповноважених осіб.

21. Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку, з переліком уповноважених осіб, які накладають ЕП, наведено в додатку 6 до цих Правил.

22. Уповноважена особа, яка наклала ЕП на файл з показниками статистичної звітності, несе особисту відповідальність за порядок його заповнення (складання), повноту, достовірність та дотримання строку подання даних статистичної звітності до Національного банку.

23. Уповноважена особа для підтвердження автентичності та цілісності накладає на файл з показниками статистичної звітності один із зазначених видів ЕП:

1) кваліфікований ЕП;

2) ЕП Національного банку.

24. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа уповноваженої особи, крім обов'язкових реквізитів фізичної особи - підписувача, додатково повинен містити ідентифікаційні дані респондента (постачальника статистичної звітності), представником якого є ця уповноважена особа [повне або офіційне скорочене найменування та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ)].

25. Файли з показниками статистичної звітності з накладеними ЕП зберігаються респондентом (постачальником статистичної звітності) протягом строку, установленого нормативно-правовими актами Національного банку.

IV. Подання показників статистичної звітності у файлах у форматі XML до Національного банку

26. Респонденти (постачальники статистичної звітності) подають до Національного банку показники статистичної звітності у файлах у форматі XML (крім визначеної в розділі V цих Правил інформації, яка подається у форматі JSON).

27. Показники статистичної звітності групуються у файли за ознакою номера файла відповідно до колонки 7 додатка 2 до цих Правил та подаються в строки та час, визначені в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.

28. Для формування файлів у форматі XML використовуються XSD-схеми.

29. Респонденти (постачальники статистичної звітності) подають файли з показниками статистичної звітності через вебпортал Національного банку.

30. Технічні вимоги щодо формування файлів, накладання ЕП, завантаження файлів через вебпортал Національного банку розміщені на вебпорталі Національного банку за посиланням https://portal.bank.gov.ua.

31. Кожен із файлів, що подаються до Національного банку, мають містити ЕП тільки однієї уповноваженої особи.

V. Особливості формування, підписання, надання банками інформації у форматі JSON

32. Інформація про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою (далі - інформація про кредитні операції) надається до Національного банку у форматі JSON та має відповідати формалізованому опису, визначеному в JSON-схемі.

33. Національний банк розробляє JSON-схеми та розміщує їх на Сторінці Реєстру показників.

Опис типів JSON об'єктів та змісту реквізитів повідомлень, які необхідні для формування інформації про кредитні операції, наведено в додатку 7 до цих Правил.

34. Інформація про кредитні операції надається згідно з технічними умовами, які визначає Національний банк.

Технічні умови надання банками інформації про кредитні операції розміщені на вебпорталі Національного банку.

35. Для підтвердження автентичності та цілісності інформації про кредитні операції використовується ЕП, що накладається однією з уповноважених осіб, яка належить до керівників банку: голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники.

Вимоги до ЕП та відповідальності уповноважених осіб, які накладають ЕП на інформацію про кредитні операції, наведені в розділі III цих Правил.

36. Інформація про кредитні операції надається банками не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, за допомогою технології RESTFul веб-API.

VI. Перевірка даних статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком

37. Перевірка даних файлів з показниками статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком, здійснюється за такими рівнями контролю:

1) первинний контроль (технологічний) - контроль, який здійснюється на рівні респондента (постачальника статистичної звітності) та Національного банку, реалізується в XSD-схемі;

2) вторинний контроль - контроль, який здійснюється на рівні Національного банку під час приймання файла з показниками статистичної звітності та передбачає надання інформації щодо результатів контролю;

3) експертний контроль - контроль за якістю отриманих даних статистичної звітності на їх цілісність, достовірність, узгодженість у часі, сумісність з даними інших джерел інформації, відповідність вимогам міжнародних стандартів статистики, який здійснюється структурними підрозділами Національного банку для визначення необхідності в перегляді даних.

38. Описи первинного та вторинного контролю розміщено на Сторінці Реєстру показників.

39. Респондент (постачальник статистичної звітності) в разі наявності в Національного банку зауважень до показників за результатами контролю, зобов'язаний надати пояснення на запит Національного банку.

Національний банк має право вимагати заміну файла з показниками статистичної звітності, якщо немає пояснень або в разі їх неприйняття.

40. Респондент (постачальник статистичної звітності) має право самостійно замінити файл з показниками статистичної звітності до настання строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.

41. Національний банк має право надати дозвіл на внесення змін до даних статистичної звітності з урахуванням відповідних пояснень та обґрунтувань, наданих респондентом (постачальником статистичної звітності), у разі виявлення Національним банком або респондентом (постачальником статистичної звітності) помилок у даних статистичної звітності.

42. Унесення змін до даних статистичної звітності з відповідною заміною файлів на підставі отриманого дозволу Національного банку здійснюється:

1) для щоденних файлів балансу, щоденних файлів для розрахунку економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції, щоденних файлів щодо вартості кредитів та депозитів - не пізніше ніж через три години робочого дня;

(підпункт 1 пункту 42 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.11.2019 р. N 134
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.03.2020 р. N 26)

2) для інших щоденних файлів - не пізніше ніж через шість годин робочого дня;

3) для щодекадних файлів - не пізніше наступного робочого дня після строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил (крім файла 12X).

Заміна файла 12X у разі виявлення помилок здійснюється не пізніше 13.00 наступного робочого дня після строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил;

4) для файлів, які не зазначені в підпунктах 1, 2, 3 пункту 42 розділу VI цих Правил, - протягом трьох робочих днів після строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил (крім файлів 13X, D5X, I5X, 07X та 1PX).

(абзац перший підпункту 4 пункту 42 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.11.2019 р. N 134)

Заміна файла 13X у разі виявлення помилок здійснюється протягом чотирьох робочих днів після строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.

Заміна файлів D5X, I5X, 07X у разі виявлення помилок здійснюється не пізніше ніж через два робочих дні після строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.

(абзац третій підпункту 4 пункту 42 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.11.2019 р. N 134)

Заміна файла 1PX у разі виявлення помилок здійснюється на 12 робочий день місяця, наступного за звітним.

43. Дані статистичної звітності є недостовірними (неповними), тобто дані звітності не відповідають дійсності, у разі невиправлення респондентом (постачальником статистичної звітності) виявлених суттєвих помилок у строки, установлені в пункті 42 розділу VI цих Правил.

Надання респондентами (постачальниками статистичної звітності) даних статистичної звітності з помилками, які не є суттєвими, є порушенням порядку формування даних статистичної звітності.

Вимоги пункту 43 розділу VI цих Правил не поширюються на статистичну звітність про валютні операції та з питань фінансового моніторингу.

(пункт 43 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

44. Помилки у файлі статистичної звітності є суттєвими, якщо:

1) виправлення помилок призведе до невиконання хоча б одного з економічних нормативів, установлених Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами) (які до виправлення помилок виконувалися), або

2) сума операцій, що належать до активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, за якими у файлі статистичної звітності надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), що не відповідає дійсності, становить один відсоток і більше в підсумку відповідно до всіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, або

3) сума операцій, що належать до активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, за якими у файлі статистичної звітності не надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), яка відповідно до вимог цих Правил підлягає відображенню, становить один відсоток і більше в підсумку відповідно до всіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів.

У файлі 13Х помилка є суттєвою, якщо вона впливає на викривлення емісійного результату та за касовими і позабалансовими показниками в сумах, що перевищують 10,0 тис. грн кожного конкретного символу кожної юридичної особи.

Обсяг усіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів банку визначається за даними файла 01Х або 02Х згідно з розрахунком, зазначеним у додатку 8 до цих Правил.

Поріг суттєвості за іншими величинами встановлюється в нормативно-правових актах Національного банку.

45. Надання респондентами (постачальниками статистичної звітності) даних статистичної звітності після встановленого Національним банком строку є несвоєчасним.

46. Національний банк у разі порушення респондентами (постачальниками статистичної звітності) вимог законодавства України з питань надання даних статистичної звітності може прийняти рішення про застосування до респондентів (постачальників статистичної звітності) заходів впливу, санкцій відповідно до законодавства України.

47. Національний банк має право вимагати від респондента (постачальника статистичної звітності) подання виправлених даних статистичної звітності в разі визначення необхідності в перегляді даних за результатами експертного контролю.

VII. Унесення змін до цих Правил

48. Зміни до цих Правил уносяться двічі на рік за потреби.

49. Підставами для розгляду питання щодо позачергових змін до Правил можуть бути:

1) зміни до законів України;

2) зобов'язання Національного банку перед Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними організаціями з визначеними строками запровадження, які не збігаються з визначеними строками внесення змін до Правил;

3) термінове доручення Правління Національного банку, пов'язане з форс-мажорними обставинами на фінансових ринках.

50. Національний банк у разі потреби під час унесення змін до цих Правил установлює тестовий період для складання та подання файлів з показниками статистичної звітності зі щоденною та декадною періодичністю подання тривалістю до трьох місяців, з іншою періодичністю - до трьох звітних періодів, про що повідомляє в окремому листі.

51. Протягом тестового періоду вимоги щодо складання та подання файлів з показниками статистичної звітності, установлений порядок виправлення помилок під час заповнення даних статистичної звітності не змінюються.

Заходи впливу за допущені помилки в даних статистичної звітності, які були подані впродовж тестового періоду, не застосовуються.

52. Національний банк має право не частіше одного разу на місяць за кожним окремим файлом змінювати вимоги щодо формування показників статистичної звітності, крім тих, що зазначені в додатках до цих Правил. Повідомлення про зміни із зазначенням строку їх запровадження розміщується на вебпорталі Національного банку.

Національний банк окремим листом надсилає банкам узагальнену інформацію щодо змін, зазначених в абзаці першому пункту 52 розділу VII цих Правил, про які Національний банк повідомив упродовж місяця, до першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому було повідомлено про зміни.

Зміна описів контролю здійснюється за потреби із розміщенням повідомлення на вебпорталі Національного банку.

(пункт 52 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.11.2019 р. N 134)

53. Національний банк для складання статистики здійснює ведення та актуалізацію довідника суб'єктів ЄДРПОУ на підставі інформації щодо суб'єктів ЄДРПОУ, наданої Державною службою статистики України. Довідник суб'єктів ЄДРПОУ містить статистичну складову, що визначається Національним банком з використанням даних відповідних реєстрів, отриманих від органів державного регулювання ринків фінансових послуг та інших органів державного управління.

VIII. Оприлюднення даних статистичної звітності

54. Оприлюднення статистичних даних з грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації здійснюється шляхом їх розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика".

55. Національний банк відповідно до статей Угоди Міжнародного валютного фонду подає до Міжнародного валютного фонду статистичну звітність з грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, яка публікується в статистичній базі "Міжнародна фінансова статистика" на сайті Міжнародного валютного фонду.

 

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. О. Половньов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Д. Р. Сологуб

 

Форма статистичної звітності за показниками файла _________

N
з/п

Ідентифікатор показника

Метрика

Значення показника

Параметр

Некласифікований реквізит показника

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Уповноважена особа

___________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
посада)

Дата відправлення файла респондентом (постачальником статистичної звітності) ____________.

Пояснення щодо заповнення форми статистичної звітності

Опис складових заповнення форми:

1. Колонка 1 - зазначається номер запису за переліком.

2. Колонка 2 - зазначається ідентифікатор показника відповідно до колонки 2 додатка 2 цих Правил.

3. Колонка 3 - зазначається метрика відповідно до колонки 4 додатка 2 цих Правил.

4. Колонка 4 - зазначається значення показника, сформоване згідно з вимогами, установленими цими Правилами, та інформацією, яка розміщена на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України в розділі "Статистика / Організація статистичної звітності / Реєстр показників статистичної звітності/".

5. Колонка 5 - зазначається параметр (за наявності) відповідно до колонки 5 додатка 2 цих Правил та його значення згідно з довідником.

6. Колонка 6 - зазначається некласифікований реквізит показника (за наявності) відповідно до колонки 6 додатка 2 цих Правил та його значення.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

 

Реєстр показників статистичної звітності (основні складові)

N з/п

Ідентифікатор

Назва

Метрика

Параметр

Некласифікований реквізит показника

Номер файла

1

2

3

4

5

6

7

1

A01F20

Сума за готівковими коштами і депозитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

2

A01F30

Сума за борговими цінними паперами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

3

A01F40

Сума за кредитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

4

A01F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

5

A01F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

6

A01F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

7

A01N 10

Сума за нефінансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

8

A01N 60

Сума за рахунками доходів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

9

A01N 70

Сума за рахунками витрат

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

10

A01N 90

Сума за позабалансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

11

A02F20

Сума за готівковими коштами і депозитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

12

A02F30

Сума за борговими цінними паперами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

13

A02F40

Сума за кредитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

14

A02F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

15

A02F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

16

A02F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

17

A02N 10

Сума за нефінансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

18

A02N 60

Сума за рахунками доходів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

19

A02N 70

Сума за рахунками витрат

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

20

A02N 90

Сума за позабалансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

21

A07F31

Кількість боргових цінних паперів

T100

K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC

Q130

07X

22

A07F32

Сума залишків за борговими цінними паперами

T100

K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC

Q130

07X

23

A07F51

Кількість акцій та інших пайових цінних паперів

T100

K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC

Q130

07X

24

A07F52

Сума залишків за капіталом і акціями інвестиційних фондів

T100

K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC

Q130

07X

25

A07F71

Сума залишків за похідними фінансовими активами

T100

K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC

Немає

07X

26

A07F81

Сума залишків за дебіторською заборгованістю за податками та платежами

T100

K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC

Немає

07X

27

A07F82

Сума залишків за резервами під заборгованість за борговими цінними паперами та резервами за іншою дебіторською заборгованістю

T100

K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC

Q130

07X

28

A07F83

Сума залишків за депозитними сертифікатами Національного банку

T100

K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC

Q130

07X

29

A07F84

Сума залишків за іншою дебіторською заборгованістю

T100

K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC

Немає

07X

30

A07FN1

Суми за цінними паперами, похідними фінансовими активами та іншою дебіторською заборгованістю в частині розміру кредитного ризику

T100

K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC

Немає

07X

31

A07FN2

Суми за цінними паперами, похідними фінансовими активами та іншою дебіторською заборгованістю в частині розміру повернення боргу, рівня покриття боргу заставою

T100

K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC

Немає

07X

32

A08F30

Сума залишків за випущеними борговими цінними паперами

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

33

A08F40

Сума залишків за отриманими кредитами

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

34

A08F50

Сума залишків за випущеними привілейованими акціями

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

35

A08F70

Сума залишків за похідними фінансовими зобов'язаннями та опціонами на придбання акцій працівниками

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

36

A08F80

Сума залишків за іншою кредиторською заборгованістю

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

37

A08N60

Сума залишків за рахунками доходів

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

38

A08N70

Сума залишків за рахунками витрат

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

39

A12001

Надходження (переміщення) готівки

T070

D010

Немає

12X

40

A12002

Видача (переміщення) готівки

T070

D010

Немає

12X

41

A12003

Залишок операційної каси на початок звітного періоду

T070

D010

Немає

12X

42

A12004

Залишок операційної каси на кінець звітного періоду

T070

D010

Немає

12X

43

A13001

Надходження (переміщення) готівки

T070

D010

Немає

13X

44

A13002

Видача (переміщення) готівки

T070

D010

Немає

13X

45

A13003

Залишок операційної каси на початок звітного періоду

T070

D010

Немає

13X

46

A13004

Залишок операційної каси на кінець звітного періоду

T070

D010

Немає

13X

47

A13005

Безготівкові зарахування на рахунки за вкладами фізичних осіб

T070

D010

Немає

13X

48

A13006

Безготівкові розрахунки

T070

D010

Немає

13X

49

A13007

Загальна сума надходжень готівки від небанківських фінансових установ і комерційних агентів банків

T070

D010

Немає

13X

50

A1C001

Статус установи в платіжній системі

M001

Z230_1, Z272, F006, Z230_2

Q007_1, Q007_2, K025, Q001

1CX

51

A1C002

Банк-спонсор

M001

Z230_1, Z272, F006, Z230_2

Q007_1, Q007_2, K025, Q001

1CX

52

A1C003

Процесингова установа

M001

Z230_1, Z272, F006, Z230_2

Q007_1, Q007_2, K025, Q001

1CX

53

A1C004

Емісія електронних платіжних засобів

M001

Z230_1, Z272, F006, Z230_2

Q007_1, Q007_2, K025, Q001

1CX

54

A1C005

Еквайринг електронних платіжних засобів

M001

Z230_1, Z272, F006, Z230_2

Q007_1, Q007_2, K025, Q001

1CX

55

A1P001

Рух/залишок коштів за кореспондентськими рахунками, готівкової іноземної валюти (за операціями платіжного балансу)

T071, T080

R020, R030, R040, K018, K040_l, K040_2, T023, B010, GLB_1, GLB_2

Q001, Q003_1, Q004, Q033, K020

1PX

56

A25F20

Сума за готівковими коштами і депозитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

57

A25F30

Сума за борговими цінними паперами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

58

A25F40

Сума за кредитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

59

A25F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

60

A25F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

61

A25F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

62

A25N10

Сума за нефінансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

63

A25N60

Сума за рахунками доходів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

64

A25N70

Сума за рахунками витрат

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

65

A25N90

Сума за позабалансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

66

A26001

Сума залишків коштів, що розміщені в інших банках

T071, T070

K040, R020, R011, R013, R030, K190, K180, T020, F033, S181, S245, S580

Q001, K020, K021

26X

67

A26002

Сума залишків коштів, що залучені від інших банків

T071, T070

K040, R020, R011, R013, R030, K190, K180, T020, F033, S181, S245, S580

Q001, K020, K021

26X

68

A27001

Сума зарахованої або списаної іноземної валюти за розподільчими рахунками

T071

R020, R030, F091

Немає

27X

69

A2B001

Інформація про структурний підрозділ банку з питань фінансового моніторингу

T080

B040, KU_1, F005

Q001_l, Q001_2, Q002, Q007_1, Q007_2

2BX

70

A2B002

Кількість відокремлених підрозділів банку (філії та відділення)

T080

B040, KU_1, F005

Q001_l, Q001_2, Q002, Q007_1, Q007_2

2BX

71

A2F001

Кількість клієнтів юридичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

72

A2F002

Кількість клієнтів фізичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

73

A2F003

Кількість клієнтів фізичних осіб - підприємців, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

74

A2F004

Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

75

A2F005

Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

76

A2F006

Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

77

A2F007

Кількість клієнтів із низьким ризиком

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

78

A2F008

Кількість клієнтів із середнім ризиком

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

79

A2F009

Кількість клієнтів із високим ризиком, у тому числі яким установлено неприйнятно високий рівень ризику

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

80

A2F010

Кількість клієнтів із неприйнятно високим ризиком

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

81

A2F011

Кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

82

A2F012

Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки клієнтів та рахунки на вимогу

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

83

A2F013

Обсяг (сума) фінансових операцій із списання коштів із вкладних (депозитних) рахунків клієнтів та рахунків на вимогу

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

84

A2F014

Обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

85

A2F015

Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів за готівкові кошти

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

86

A2F016

Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів за готівкові кошти

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

87

A2F017

Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника, включаючи ті, які здійснювалися без відкриття рахунку

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

88

A2F018

Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника, включаючи ті, які здійснювалися без відкриття рахунку

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

89

A2F019

Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

90

A2F020

Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

91

A2F021

Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу за межі України коштів із рахунків клієнтів

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

92

A2F022

Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону на рахунки клієнтів

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

93

A2F023

Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів із рахунків клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

94

A2F024

Обсяг (сума) здійснених переказів у межах та за межі України з використанням систем переказу коштів

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

95

A2F025

Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів клієнтів, інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки банку

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

96

A2F026

Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування отриманих із-за кордону та в межах України коштів на рахунки клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

97

A2F027

Обсяг (сума) отриманих переказів із-за кордону та в межах України з використанням систем переказів коштів

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

98

A2F028

Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону та в межах України клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

99

A2F029

Обсяг (сума) фінансових операцій із торговельного фінансування

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

100

A2F030

Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

101

A2F031

Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

102

A2F032

Загальна кількість фінансових операцій

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

103

A2F033

Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками обов'язкового фінансового моніторингу

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

104

A2F034

Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу

T070_ 1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

105

A2F035

Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

106

A2H001

Дані опитувань щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

M002

F100

Q006

2HX

107

A2J001

Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

108

A2J002

Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

109

A2J003

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

110

A2J004

Фінансові операції, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

111

A2J005

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

112

A2J006

Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

113

A2J007

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

114

A2J008

Фінансові операції в розрізі кодів ознак, щодо проведення яких надано відмову

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

115

A2J009

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

116

A2J010

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного імені

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

117

A2J011

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказу

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

118

A2J012

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою уведення в оману

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

119

A2J013

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неподанням клієнтом необхідних документів чи відомостей для вивчення

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

120

A2J014

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

121

A2J015

Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

122

A2J016

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

123

A2J017

Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

124

A2J018

Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

125

A2J019

Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких зупинено

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

126

A2J020

Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких забезпечено моніторинг

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

127

A2J021

Фінансові операції, щодо яких надіслані спеціально уповноваженому органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

128

A2J022

Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації

T080

D060, D050

Немає

2JX

129

A2J023

Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави

T080

D060, D050

Немає

2JX

130

A2J024

Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завдань

T080

D060, D050

Немає

2JX

131

A2J025

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

T080

D060, D050

Немає

2JX

132

A2J026

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням небанківської фінансової установи

T080

D060, D050

Немає

2JX

133

A2J027

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням небанківської фінансової установи

T080

D060, D050

Немає

2JX

134

A2J028

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

135

A2J029

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу запитів про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції

T080

D060, D050

Немає

2JX

136

A2K001

Сума залишку на рахунку, на якому обліковуються кошти особи, зазначеної в санкційних списках, та/або сума спроби проведення фінансової операції

T070_1, T070_2, T070_3

F086, R030_1, F088, R030_2

Q003_l, Q001_1, Q002, K020_1, K021_l, Q003_2, Q003_3, Q030, Q006, Q003_4, Q007_1, Q007_2, Q031_1, Q007_3, Q003_5, Q001_2, K020_2, K021_2, Q001_3, Q032, Q031_2

2KX

137

A2L001

Обсяг (сума) інкасованої готівки, що прийнята за допомогою платіжних пристроїв / пунктів прийому готівки

T070

F106, F108

K020_l, K021, K020_2, K020_3, Q006

2LX

138

A2L002

Обсяг (сума) здійснених операцій з переказу та у сфері використання електронних грошей

T070

F106, F108

K020_l, K021, K020_2, K020_3, Q006

2LX

139

A2P001

Рух/залишок коштів за рахунком за межами України

T071, T080

KU, B010, K040_l, R030, R020, R040, K040_2, T023, GLB_1, GLB_2, K018

Q001, Q003, Q003_l, Q004, Q033, K020

2PX

140

A2R001

Сума отриманих від нерезидентів коштів в іноземній валюті, банківських металів за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та обсяг сформованих резервів

T071_1, T071_2

F104, R020, R030_l, R030_2

Q003, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6

2RX

141

A36001

Сума неотриманих/повернених грошових коштів, товарів у встановлений Національним банком граничний строк розрахунків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

T071

R030, K112, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021

Q001_l, Q001_2, Q002_1, Q002_2, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020

36X

142

A36002

Інформація про незавершені розрахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

T071

R030, K112, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021

Q001_l, Q001_2, Q002_1, Q002_2 Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020

36X

143

A39001

Купівля готівкової іноземної валюти

T071, T075

R030

Немає

39X

144

A39002

Продаж готівкової іноземної валюти

T071, T075

R030

Немає

39X

145

A3A3F2

Сума та вартість за рахунками депозитів із дебетовим оборотом

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020

Немає

3AX

146

A3A3F4

Сума та вартість за рахунками кредитів із дебетовим оборотом

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020

Немає

3AX

147

A3A4F2

Сума та вартість за рахунками депозитів із кредитовим оборотом

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020

Немає

3AX

148

A3A4F4

Сума та вартість за рахунками кредитів із кредитовим оборотом

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020

Немає

3AX

149

A3B002

Нематеріальні активи боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

150

A3B003

Незавершені капітальні інвестиції боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

151

A3B004

Основні засоби боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

152

A3B005

Інвестиційна нерухомість боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

153

A3B006

Довгострокові біологічні активи боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

154

A3B007

Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

155

A3B008

Інші фінансові інвестиції боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

156

A3B009

Довгострокова дебіторська заборгованість боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

157

A3B010

Відстрочені податкові активи боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

158

A3B011

Гудвіл боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

159

A3B012

Відстрочені аквізиційні витрати боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

160

A3B013

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

161

A3B014

Інші необоротні активи боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

162

A3B015

Усього необоротних активів

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

163

A3B016

Запаси боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

164

A3B017

Поточні біологічні активи боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

165

A3B018

Депозити перестрахування боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

166

A3B019

Векселі, одержані боржником банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

167

A3B020

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

168

A3B021

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

169

A3B022

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

170

A3B023

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

171

A3B024

Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

172

A3B025

Інша поточна дебіторська заборгованість боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

173

A3B026

Поточні фінансові інвестиції боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

174

A3B027

Гроші та їх еквіваленти боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

175

A3B028

Витрати майбутніх періодів боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

176

A3B029

Частка перестраховика в страхових резервах боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

177

A3B030

Інші оборотні активи боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

178

A3B031

Усього оборотних активів

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

179

A3B032

Необоротні активи, що утримуються для продажу, та групи вибуття боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

180

A3B033

Баланс за активами

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

181

A3B034

Зареєстрований (пайовий) капітал боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

182

A3B035

Капітал у дооцінках боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

183

A3B036

Додатковий капітал боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

184

A3B037

Резервний капітал боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

185

A3B038

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

186

A3B039

Неоплачений капітал боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

187

A3B040

Вилучений капітал боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

188

A3B041

Інші резерви боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

189

A3B042

Усього власного капіталу

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

190

A3B043

Відстрочені податкові зобов'язання боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

191

A3B044

Пенсійні зобов'язання боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

192

A3B045

Довгострокові кредити банків боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

193

A3B046

Інші довгострокові зобов'язання боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

194

A3B047

Довгострокові забезпечення боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

195

A3B048

Цільове фінансування боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

196

A3B049

Страхові резерви боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

197

A3B050

Інвестиційні контракти боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

198

A3B051

Призовий фонд боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

199

A3B052

Резерв на виплату джекпоту боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

200

A3B053

Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення боржника банку - суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва / усього довгострокових зобов'язань, цільового фінансування та забезпечення боржника банку - суб'єкта малого підприємництва

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

201

A3B054

Короткострокові кредити банків боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

202

A3B055

Векселі, видані боржником банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

203

A3B056

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

204

A3B057

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

205

A3B058

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

206

A3B059

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

207

A3B060

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

208

A3B061

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

209

A3B062

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

210

A3B063

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

211

A3B064

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

212

A3B065

Поточні забезпечення боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

213

A3B066

Доходи майбутніх періодів боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

214

A3B067

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

215

A3B068

Інші поточні зобов'язання боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

216

A3B069

Усього поточних зобов'язань і забезпечення

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

217

A3B070

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

218

A3B071

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

219

A3B072

Баланс за пасивами

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

220

A3B073

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

221

A3B074

Чисті зароблені страхові премії боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

222

A3B075

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

223

A3B076

Чисті понесені збитки за страховими виплатами боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

224

A3B077

Валовий прибуток

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

225

A3B078

Валовий збиток

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

226

A3B079

Дохід (витрати) від зміни в резервах довгострокових зобов'язань боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

227

A3B080

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

228

A3B081

Інші операційні доходи боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

229

A3B082

Адміністративні витрати боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

230

A3B083

Витрати на збут боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

231

A3B084

Інші операційні витрати боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

232

A3B085

Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

233

A3B086

Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

234

A3B087

Дохід від участі в капіталі боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

235

A3B088

Інші фінансові доходи боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

236

A3B089

Інші доходи боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

237

A3B090

Разом доходи

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

238

A3B091

Фінансові витрати боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

239

A3B092

Втрати від участі в капіталі боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

240

A3B093

Інші витрати боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

241

A3B094

Разом витрати

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

242

A3B095

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

243

A3B096

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) боржника банку - суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва / фінансовий результат до оподаткування боржника банку - суб'єкта малого підприємництва

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

244

A3B097

Фінансовий результат до оподаткування (збиток)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

245

A3B098

Витрати (дохід) з податку на прибуток боржника банку - суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва / податок на прибуток боржника банку - суб'єкта малого підприємництва

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

246

A3B099

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

247

A3B100

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

248

A3B101

Чистий фінансовий результат (прибуток) боржника банку - суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва / чистий прибуток (збиток) боржника банку - суб'єкта малого підприємництва

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

249

A3B102

Чистий фінансовий результат (збиток)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

250

A3B103

Амортизація боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

251

A3B104

Надходження коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

252

A3B105

Надходження коштів від повернення податків і зборів боржника банку (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

253

A3B106

Надходження коштів від повернення податку на додану вартість (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

254

A3B107

Надходження коштів у результаті цільового фінансування боржника банку (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

255

A3B108

Інші надходження в результаті операційної діяльності боржника банку (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

256

A3B109

Витрати боржника банку на оплату товарів, робіт, послуг (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

257

A3B110

Витрати боржника банку на оплату праці (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

258

A3B111

Витрати боржника банку у вигляді відрахувань на соціальні заходи (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

259

A3B112

Витрати боржника банку на зобов'язання з податків і зборів (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

260

A3B113

Інші витрати боржника банку в результаті операційної діяльності (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

261

A3B114

Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності боржника банку (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

262

A3B115

Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

263

A3B116

Надходження від реалізації фінансових інвестицій боржника банку (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

264

A3B117

Надходження від реалізації фінансових інвестицій боржника банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

265

A3B118

Надходження від реалізації необоротних активів боржника банку (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

266

A3B119

Надходження від реалізації необоротних активів боржника банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

267

A3B120

Надходження від отриманих відсотків боржника банку (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

268

A3B121

Надходження від отриманих відсотків боржника банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

269

A3B122

Надходження від отриманих дивідендів боржника банку (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

270

A3B123

Надходження від отриманих дивідендів боржника банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

271

A3B124

Надходження від деривативів боржника банку (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

272

A3B125

Надходження від деривативів боржника банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

273

A3B126

Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

274

A3B127

Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

275

A3B128

Витрати боржника банку на придбання фінансових інвестицій (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

276

A3B129

Витрати боржника банку на придбання фінансових інвестицій (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

277

A3B130

Витрати боржника банку на придбання необоротних активів (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

278

A3B131

Витрати боржника банку на придбання необоротних активів (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

279

A3B132

Виплати боржника банку за деривативами (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

280

A3B133

Виплати боржника банку за деривативами (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

281

A3B134

Інші платежі боржника банку в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

282

A3B135

Інші платежі боржника банку в результаті інвестиційної діяльності (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

283

A3B136

Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

284

A3B137

Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

285

A3B138

Надходження від власного капіталу боржника банку (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

286

A3B139

Надходження від власного капіталу боржника банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

287

A3B140

Надходження від отримання позик боржником банку (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

288

A3B141

Надходження від отримання позик боржником банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

289

A3B142

Інші надходження боржника банку в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

290

A3B143

Інші надходження боржника банку в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

291

A3B144

Витрати на викуп власних акцій боржником банку (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

292

A3B145

Витрати на викуп власних акцій боржником банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

293

A3B146

Витрати на погашення позик боржником банку (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

294

A3B147

Витрати на погашення позик боржником банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

295

A3B148

Витрати на сплату дивідендів боржником банку (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

296

A3B149

Витрати на сплату дивідендів боржником банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

297

A3B150

Витрати боржника банку на сплату відсотків (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

298

A3B151

Витрати боржника банку на сплату відсотків (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

299

A3B152

Інші платежі боржника банку в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

300

A3B153

Інші платежі боржника банку в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

301

A3B154

Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності боржника банку (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

302

A3B155

Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності боржника банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

303

A3B156

Залишок коштів боржника банку на початок року (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

304

A3B157

Залишок коштів боржника банку на початок року (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

305

A3B158

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів боржника банку (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

306

A3B159

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів боржника банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

307

A3B160

Залишок коштів боржника банку на кінець року (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

308

A3B161

Залишок коштів боржника банку на кінець року (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

309

A3B162

Прибуток (збиток) від звичайної операційної діяльності до оподаткування боржника банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

310

A3B163

Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на амортизацію необоротних активів боржника банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

311

A3B164

Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збільшення (зменшення) забезпечень боржника банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

312

A3B165

Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць боржника банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

313

A3B166

Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій боржника банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

314

A3B167

Зменшення (збільшення) оборотних активів боржника банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

315

A3B168

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань боржника банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

316

A3B169

Грошові кошти від операційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

317

A3B170

Сплачений податок на прибуток боржником банку (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

318

A3B171

Чистий рух грошових коштів боржника банку за звітний період (за прямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

319

A3B172

Чистий рух грошових коштів боржника банку за звітний період (за непрямим методом)

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

320

A3B173

Нематеріальні активи боржника банку: первісна вартість

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

321

A3B174

Нематеріальні активи боржника банку: накопичена амортизація

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

322

A3B175

Основні засоби боржника банку: первісна вартість

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

323

A3B176

Основні засоби боржника банку: знос

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

324

A3B177

Первісна вартість інвестиційної нерухомості боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

325

A3B178

Знос інвестиційної нерухомості боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

326

A3B179

Первісна вартість довгострокових біологічних активів боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

327

A3B180

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

328

A3B181

Виробничі запаси боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

329

A3B182

Незавершене виробництво боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

330

A3B183

Готова продукція боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

331

A3B184

Товари боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

332

A3B185

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

333

A3B186

Частка перестраховика в резервах довгострокових зобов'язань боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

334

A3B187

Частка перестраховика в резервах збитків або резервах належних виплат боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

335

A3B188

Частка перестраховика в резервах незароблених премій боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

336

A3B189

Частка перестраховика в інших страхових резервах боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

337

A3B190

Емісійний дохід боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

338

A3B191

Накопичені курсові різниці боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

339

A3B192

Довгострокові забезпечення витрат персоналу боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

340

A3B193

Благодійна допомога боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

341

A3B194

Страхові резерви довгострокових зобов'язань боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

342

A3B195

Страхові резерви збитків або резерв належних виплат боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

343

A3B196

Страхові резерви незароблених премій боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

344

A3B197

Інші страхові резерви боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

345

A3B198

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

346

A3B199

Премії підписані, валова сума боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

347

A3B200

Премії, передані в перестрахування боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

348

A3B201

Зміна резерву незароблених премій, валова сума боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

349

A3B202

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

350

A3B203

Зміна інших страхових резервів, валова сума боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

351

A3B204

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

352

A3B205

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

353

A3B206

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

354

A3B207

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

355

A3B208

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

356

A3B209

Дохід від благодійної допомоги боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

357

A3B210

Матеріальні затрати боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

358

A3B211

Витрати на оплату праці боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

359

A3B212

Відрахування на соціальні заходи боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

360

A3B213

Інші операційні витрати боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

361

A3B214

Разом елементів операційних витрат боржника банку

T100

F060, F061

K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026

3BX

362

A3D001

Сума залишку наданого кредиту Національного банку та сума майна, переданого в заставу (крім майнових прав)

T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5, T070_6, T070_7, T070_8, T070_9, T100

F017_1, F018_1, KU_1, S031

K020_l, Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q003_4, Q005, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q014, Q015_1, Q015_2

3DX

363

A3E001

Сума залишку наданого кредиту Національного банку та сума майна, переданого в заставу, майнові права за яким є забезпеченням за кредитом

T070_10, T071, T070_11, T070_12, T070_13, T070_14, T070_18, T070_19, T070_20, T080

F017_2, F018_2, F093, F094, F095, F096, K014, KU_2, R030, S031, S080_1, S080_2

K020_2, K020_3, Q001_4, Q001_5, Q001_6, Q002_4, Q002_5, Q002_6, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q003_5, Q007_1, Q007_2, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q015_3, Q015_4

3EX

364

A3G001

Купівля готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку у фізичних осіб

T075, T071, T080

B040, R030

K020, Q001

3GX

365

A3G002

Продаж готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку фізичним особам

T075, T071, T080

B040, R030

K020, Q001

3GX

366

A3H001

Сума залучених грошових коштів небанківськими фінансовими установами

T071

K030, R030, S185

Немає

3HX

367

A3H002

Сума наданих кредитів небанківськими фінансовими установами

T071

K030, R030, S185

Немає

3HX

368

A3K001

Сума купівлі/продажу безготівкової іноземної валюти

T071

D100, F089, F091, F092, S180, K021, K030, R030

K020, Q001, Q003_l, Q003_2, Q006, Q007_1, Q024

3KX

369

A3M001

Сума надходження/переказу безготівкових коштів за операціями з нерезидентами

T071

F027, F089, F090, F091, K021, K030, K040, R030, B010

Q001_l, Q001_2, Q003_l, Q003_2, Q006, Q007_1, Q033, K020

3MX

370

A3P001

Заборгованість на початок звітного періоду

T071

K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184

Q001_l, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

371

A3P002

Сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом

T071

K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184

Q001_l, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

372

A3P003

Фактичні платежі за заборгованістю за договором із нерезидентом

T071

K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184

Q001_l, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

373

A3P004

Реорганізовано зобов'язань

T071

K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184

Q001_l, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

374

A3P005

Заборгованість на звітну дату

T071

K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184

Q001_l, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

375

A3P006

Платежі майбутніх періодів

T071

K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184

Q001_l, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

376

A3P007

Відсоткова ставка

T071

K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184

Q001_l, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

377

A3V001

Імовірність дефолту / інтегральний показник боржника банку

T100_1, T100_2

F059, K031, F063, S190, F073, F003, K190, K040, K061, K110_1, K110_2, K110_3, F074, F075, F076, F082, K074, S080_1, S080_2, S080_3, F109, F110, F111, F112, F113, F114, F115, F116, F118, FMC

Q001, K020, K021, Q026, Q007_4, Q007_5, Q036

3VX

378

A42001

Дані за контрагентами, пов'язаними з банком особами, установами для розрахунку економічних нормативів

T070

F099

Q003_4

42X

379

A42002

Дані для розрахунку економічних нормативів

T070

F099

Q003_4

42X

380

A43001

Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції

T070

F099,
R030

Немає

43X

381

A48001

Участь у статутному капіталі

T070, T080, T090_1, T090_2, T090_3

K040, K110

Q003, Q001, K020, K021, Q002, Q008, Q029

48X

382

A4B001

Статутний капітал банківської групи/підгрупи

T070

F058

Q003_2

4BX

383

A4B002

Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи

T070

F058

Q003_2

4BX

384

A4B003

Вирахування суми вкладень у капітал інших учасників банківської групи/підгрупи

T070

F058

Q003_2

4BX

385

A4B004

Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи без урахування страхових компаній

T070

F058

Q003_2

4BX

386

A4B005

Необхідний розмір регулятивного капіталу банківської групи/підгрупи

T070

F058

Q003_2

4BX

387

A4B006

Сукупні активи банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до 31 дня

T070

F058

Q003_2

4BX

388

A4B007

Сукупні зобов'язання банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до 31 дня

T070

F058

Q003_2

4BX

389

A4B008

Сукупні активи банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до одного року

T070

F058

Q003_2

4BX

390

A4B009

Сукупні зобов'язання банківської групи з кінцевим строком погашення до одного року

T070

F058

Q003_2

4BX

391

A4B010

Максимальна сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів)

T070

F058

Q003_2

4BX

392

A4B011

Сума кредиту, що не включається до розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7к) за банківською групою/підгрупою

T070

F058

Q003_2

4BX

393

A4B012

Сума всіх великих кредитних ризиків щодо всіх контрагентів (груп пов'язаних контрагентів) банківської групи/підгрупи

T070

F058

Q003_2

4BX

394

A4B013

Максимальна сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо однієї пов'язаної особи

T070

F058

Q003_2

4BX

395

A4B014

Сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо всіх пов'язаних осіб

T070

F058

Q003_2

4BX

396

A4B015

Сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо всіх пов'язаних осіб, які не є фінансовими установами

T070

F058

Q003_2

4BX

397

A4B016

Максимальна сума коштів банківської групи/підгрупи, які інвестуються для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою

T070

F058

Q003_2

4BX

398

A4B017

Сума коштів банківської групи/підгрупи, що інвестуються для участі в статутному капіталі юридичних осіб, що не є фінансовими установами

T070

F058

Q003_2

4BX

399

A4C001

Дані про пов'язаних із банком осіб та про участь в їх капіталі інших осіб

T090_1, T090_2, T090_3

F068, F069, K040, K060, K110

K020_1, K020_2, K021_1, K021_2, Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q025, Q028, Q029_1, Q029_2

4CX

400

A4D001

Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв / пунктів приймання готівки, для подальшого її переказу

T070, T080_1, T080_2

KU, F002, F004

Q001, K020

4DX

401

A4E001

Дані операторів послуг платіжної інфраструктури про оброблені інформаційні повідомлення

T071, T080

D060, R030

K020, K021

4EX

402

A4P001

Заборгованість на початок звітного періоду

T071

B040, R020, R030_l, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020

4PX

403

A4P002

Сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом

T071

B040, R020, R030_l, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020

4PX

404

A4P003

Планові платежі за звітний період за договором із нерезидентом

T071

B040, R020, R030_l, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020

4PX

405

A4P004

Фактичні платежі за звітний період за договором із нерезидентом

T071

B040, R020, R030_l, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020

4PX

406

A4P005

Реорганізовано зобов'язань у рахунок погашення заборгованості

T071

B040, R020, R030_l, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020

4PX

407

A4P006

Заборгованість на звітну дату

T071

B040, R020, R030_l, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020

4PX

408

A4P007

Платежі майбутніх періодів

T071

B040, R020, R030_l, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020

4PX

409

A6B001

Сума за кредитними операціями

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

410

A6B002

Сума коштів, розміщених на коррахунках в інших банках, без оцінки ризику

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

411

A6B003

Сума коштів, розміщених на коррахунках в інших банках

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

412

A6B004

Сума за операціями на міжбанківському ринку

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

413

A6B005

Сума за операціями банку з цінними паперами без оцінки ризику

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

414

A6B006

Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: акції та інші фінансові інвестиції (інвестиційні сертифікати)

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

415

A6B007

Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: акції та інші фінансові інвестиції (крім інвестиційних сертифікатів)

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

416

A6B008

Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: боргові цінні папери

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

417

A6B009

Сума за цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

418

A6B010

Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (інвестиційні сертифікати)

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

419

A6B011

Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (крім інвестиційних сертифікатів)

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

420

A6B012

Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: боргові цінні папери

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

421

A6B013

Сума за дебіторською заборгованістю без оцінки ризику

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

422

A6B014

Сума за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої перевищує три місяці

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

423

A6B015

Сума за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої не перевищує трьох місяців

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

424

A6B016

Сума за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

425

A6B017

Сума за похідними фінансовими активами

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

426

A6B018

Сума фінансових зобов'язань без оцінки ризику

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

427

A6B019

Сума фінансових зобов'язань щодо наданих гарантій

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

428

A6B020

Сума фінансових зобов'язань з кредитування з терміном дії більше трьох років

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

429

A6B021

Сума фінансових зобов'язань з кредитування з терміном дії від одного до трьох років

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

430

A6B022

Сума фінансових зобов'язань з кредитування з терміном дії до одного року

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

431

A6B023

Сума фінансових зобов'язань за операціями з іноземною валютою та банківськими металами, а також іншими активами до отримання

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

432

A6B024

Сума за іншими видами фінансових зобов'язань

T070

R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083

Немає

6BX

433

A6C001

Сума/відсоток участі юридичної особи - власника істотної участі в банку в статутному капіталі суб'єкта господарювання

T071_1, T071_2, T090_1, T090_2, T090_3

R030, K110

Q001_1, Q002_1, Q001_2, Q002_2, K020, K021, Q003

6CX

434

A6E080

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

T100

R030

Немає

6EX

435

A6E081

Фактична сума роловера за кредитами на поточні потреби, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030

Немає

6EX

436

A6E082

Фактична сума лонгацій за кредитами на поточні потреби, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030

Немає

6EX

437

A6E083

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

T100

R030

Немає

6EX

438

A6E084

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

T100

R030

Немає

6EX

439

A6E085

Фактична сума роловера за іпотечними кредитами, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030

Немає

6EX

440

A6E086

Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030

Немає

6EX

441

A6E087

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

T100

R030

Немає

6EX

442

A6E088

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам

T100

R030

Немає

6EX

443

A6E089

Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою), наданим фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030

Немає

6EX

444

A6E090

Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою), наданим фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030

Немає

6EX

445

A6E091

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам

T100

R030

Немає

6EX

446

A6E092

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

T100

R030

Немає

6EX

447

A6E093

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані фізичним особам

T100

R030

Немає

6EX

448

A6E094

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

T100

R030

Немає

6EX

449

A6E095

Фактична сума роловера за кредитами в поточну діяльність, наданими суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030

Немає

6EX

450

A6E096

Фактична сума лонгацій за кредитами в поточну діяльність, наданими суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030

Немає

6EX

451

A6E097

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

T100

R030

Немає

6EX

452

A6E098

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

T100

R030

Немає

6EX

453

A6E099

Фактична сума роловера за іпотечними кредитами, наданими суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030

Немає

6EX

454

A6E100

Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами, наданими суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030

Немає

6EX

455

A6E101

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

T100

R030

Немає

6EX

456

A6E102

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання

T100

R030

Немає

6EX

457

A6E103

Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою), наданим суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030

Немає

6EX

458

A6E104

Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою), наданим суб'єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030

Немає

6EX

459

A6E105

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання

T100

R030

Немає

6EX

460

A6E106

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

T100

R030

Немає

6EX

461

A6E107

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані суб'єктам господарювання

T100

R030

Немає

6EX

462

A6E108

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання

T100

R030

Немає

6EX

463

A6E109

Фактична сума роловера грошових надходжень за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030

Немає

6EX

464

A6E110

Фактична сума лонгацій грошових надходжень за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030

Немає

6EX

465

A6E111

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання

T100

R030

Немає

6EX

466

A6E112

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

T100

R030

Немає

6EX

467

A6E113

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

T100

R030

Немає

6EX

468

A6E114

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

T100

R030

Немає

6EX

469

A6E115

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), що надані іншим банкам

T100

R030

Немає

6EX

470

A6E116

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

T100

R030

Немає

6EX

471

A6E117

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках

T100

R030

Немає

6EX

472

A6E118

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за ними

T100

R030

Немає

6EX

473

A6E119

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями з деривативами

T100

R030

Немає

6EX

474

A6E120

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку

T100

R030

Немає

6EX

475

A6E121

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами

T100

R030

Немає

6EX

476

A6E122

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними

T100

R030

Немає

6EX

477

A6E123

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними

T100

R030

Немає

6EX

478

A6E124

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними

T100

R030

Немає

6EX

479

A6E125

Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

T100

R030

Немає

6EX

480

A6E126

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

T100

R030

Немає

6EX

481

A6E127

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

T100

R030

Немає

6EX

482

A6E128

Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання

T100

R030

Немає

6EX

483

A6E129

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання

T100

R030

Немає

6EX

484

A6E130

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання

T100

R030

Немає

6EX

485

A6E131

Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт, що надані банкам

T100

R030

Немає

6EX

486

A6E132

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт, що надані банкам

T100

R030

Немає

6EX

487

A6E134

Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам

T100

R030

Немає

6EX

488

A6E135

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам

T100

R030

Немає

6EX

489

A6E136

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам

T100

R030

Немає

6EX

490

A6E137

Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відриті суб'єктам господарювання

T100

R030

Немає

6EX

491

A6E138

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті суб'єктам господарювання

T100

R030

Немає

6EX

492

A6E139

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті суб'єктам господарювання

T100

R030

Немає

6EX

493

A6E140

Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відкриті банкам

T100

R030

Немає

6EX

494

A6E141

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті банкам

T100

R030

Немає

6EX

495

A6E142

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями, що відкриті банкам

T100

R030

Немає

6EX

496

A6E143

Сума фактичних відпливів за рахунками ескроу фізичних осіб

T100

R030

Немає

6EX

497

A6E144

Сума залишку за рахунками ескроу фізичних осіб

T100

R030

Немає

6EX

498

A6E145

Сума фактичних відпливів за рахунками ескроу суб'єктів господарювання

T100

R030

Немає

6EX

499

A6E146

Сума залишку за рахунками ескроу суб'єктів господарювання

T100

R030

Немає

6EX

500

A6E149

Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

T100

R030

Немає

6EX

501

A6E150

Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання

T100

R030

Немає

6EX

502

A6E151

Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані банкам

T100

R030

Немає

6EX

503

A6E152

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб (на вимогу та строковими), які повернені згідно з отриманим повідомленням про їх повернення

T100

R030

Немає

6EX

504

A6E153

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб

T100

R030

Немає

6EX

505

A6E154

Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за вкладами фізичних осіб, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів

T100

R030

Немає

6EX

506

A6E155

Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами фізичних осіб

T100

R030

Немає

6EX

507

A6E156

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами суб'єктів господарювання (на вимогу та строковими), які повернені згідно з отриманим повідомленням про їх повернення

T100

R030

Немає

6EX

508

A6E157

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами суб'єктів господарювання

T100

R030

Немає

6EX

509

A6E158

Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за вкладами суб'єктів господарювання, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів

T100

R030

Немає

6EX

510

A6E159

Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами суб'єктів господарювання

T100

R030

Немає

6EX

511

A6E160

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків та за строковими кредитами, що отримані від інших банків

T100

R030

Немає

6EX

512

A6E161

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами бюджетних установ, які повернені згідно з отриманим повідомленням про їх повернення

T100

R030

Немає

6EX

513

A6E162

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ

T100

R030

Немає

6EX

514

A6E163

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ

T100

R030

Немає

6EX

515

A6E164

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами небанківських фінансових установ (на вимогу та строковими), які повернені відповідно до отриманого повідомлення про їх повернення

T100

R030

Немає

6EX

516

A6E165

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку

T100

R030

Немає

6EX

517

A6E166

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від інших організацій

T100

R030

Немає

6EX

518

A6E167

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами

T100

R030

Немає

6EX

519

A6E168

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу

T100

R030

Немає

6EX

520

A6E169

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії

T100

R030

Немає

6EX

521

A6E170

Сума фактичних відпливів грошових коштів за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам

T100

R030

Немає

6EX

522

A6E171

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)

T100

R030

Немає

6EX

523

A6E172

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями

T100

R030

Немає

6EX

524

A6E173

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями з деривативами

T100

R030

Немає

6EX

525

A6E174

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку

T100

R030

Немає

6EX

526

A6E175

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю

T100

R030

Немає

6EX

527

A6E176

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами

T100

R030

Немає

6EX

528

A6E177

Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами

T100

R030

Немає

6EX

529

A6E178

Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами

T100

R030

Немає

6EX

530

A6E179

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами

T100

R030

Немає

6EX

531

A6E180

Сума за пролонгованими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами

T100

R030

Немає

6EX

532

A6E181

Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами

T100

R030

Немає

6EX

533

A6E182

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб

T100

R030

Немає

6EX

534

A6E183

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами в розрахунках інших банків

T100

R030

Немає

6EX

535

A6E184

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами банків

T100

R030

Немає

6EX

536

A6E185

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами бюджетних установ

T100

R030

Немає

6EX

537

A6E186

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами небанківських фінансових установ

T100

R030

Немає

6EX

538

A6E187

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших фінансових організацій

T100

R030

Немає

6EX

539

A6E188

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за цінними паперами власного боргу

T100

R030

Немає

6EX

540

A6E189

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії

T100

R030

Немає

6EX

541

A6E190

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за вкладами суб'єктів господарювання

T100

R030

Немає

6EX

542

A6E191

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами Національного банку та коштами, отриманими за операціями репо

T100

R030

Немає

6EX

543

A6E192

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт

T100

R030

Немає

6EX

544

A6F001

Інформація про контрагента / пов'язану з банком особу

Немає

F084, K040, K110_1, KU_1, K074, K140, K110_2

Q003_1, K020, K021, Q029, Q001, Q020

6FX

545

A6G001

Інформація за договором за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070_1

B040

Q003_2, K020, K021, Q003_3, Q007

6GX

546

A6H001

Інформація за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070_2, T100_1, T100_2, T100_3, T090

R030, S210, S080_1, S080_2, S083, F074, F077, F078, F102, F037

Q017, Q027, Q034, Q035, Q003_2, Q003_4, K020, K021, Q007_1, Q007_2

6HX

547

A6I001

Основна сума боргу за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030, R020, F081, S031

Q003_4, Q003_2, K020, K021

6IX

548

A6I002

Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув, за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030, R020, F081, S031

Q003_4, Q003_2, K020, K021

6IX

549

A6I003

Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув понад 90 днів, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

T070

R030, R020, F081, S031

Q003_4, Q003_2, K020, K021

6IX

550

A6I004

Сума нарахованих доходів за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030, R020, F081, S031

Q003_4, Q003_2, K020, K021

6IX

551

A6I005

Сума нарахованих доходів, які неотримані до 30 днів із дня нарахування та строк погашення яких згідно з договором не минув, за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030, R020, F081, S031

Q003_4, Q003_2, K020, K021

6IX

552

A6I006

Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув

T070

R030, R020, F081, S031

Q003_4, Q003_2, K020, K021

6IX

553

A6I007

Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув понад 90 днів, за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030, R020, F081, S031

Q003_4, Q003_2, K020, K021

6IX

554

A6I008

Сума неамортизованої премії/дисконту за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030, R020, F081, S031

Q003_4, Q003_2, K020, K021

6IX

555

A6I009

Сума переоцінки (дооцінка/уцінка) за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030, R020, F081, S031

Q003_4, Q003_2, K020, K021

6IX

556

A6I010

Сума визнаного зменшення корисності активу (резерв) за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030, R020, F081, S031

Q003_4, Q003_2, K020, K021

6IX

557

A6I011

Сума наданих банком фінансових зобов'язань за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030, R020, F081, S031

Q003_4, Q003_2, K020, K021

6IX

558

A6I012

Сума наданих банком фінансових зобов'язань, які є ризиковими та безвідкличними, за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030, R020, F081, S031

Q003_4, Q003_2, K020, K021

6IX

559

A6I013

Сума списаної заборгованості за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030, R020, F081, S031

Q003_4, Q003_2, K020, K021

6IX

560

A6I014

Сума справедливої вартості забезпечення, що є прийнятним, за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030, R020, F081, S031

Q003_4, Q003_2, K020, K021

6IX

561

A6I015

Сума справедливої вартості забезпечення, що включається до розрахунку кредитного ризику, за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030, R020, F081, S031

Q003_4, Q003_2, K020, K021

6IX

562

A6I016

Сума справедливої вартості забезпечення, яке зменшує обсяг кредитного ризику під час розрахунку нормативів кредитного ризику, за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030, R020, F081, S031

Q003_4, Q003_2, K020, K021

6IX

563

A6K001

Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів у національній валюті

T100

R030

Немає

6KX

564

A6K002

Сукупні очікувані відпливи грошових коштів у національній валюті

T100

R030

Немає

6KX

565

A6K003

Сукупні очікувані надходження грошових коштів у національній валюті

T100

R030

Немає

6KX

566

A6K004

Чистий очікуваний відплив грошових коштів у національній валюті

T100

R030

Немає

6KX

567

A6K005

Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) у національній валюті (LCRHB)

T100

R030

Немає

6KX

568

A6K006

Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (за всіма валютами)

T100

R030

Немає

6KX

569

A6K007

Сукупні очікувані відпливи грошових коштів (за всіма валютами)

T100

R030

Немає

6KX

570

A6K008

Сукупні очікувані надходження грошових коштів (за всіма валютами)

T100

R030

Немає

6KX

571

A6K009

Чистий очікуваний відплив грошових коштів (за всіма валютами)

T100

R030

Немає

6KX

572

A6K010

Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRBB)

T100

R030

Немає

6KX

573

A6K011

Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення більше 30 днів

T100

R030

Немає

6KX

574

A6K012

Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення до 30 днів

T100

R030

Немає

6KX

575

A6K013

Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення до 30 днів

T100

R030

Немає

6KX

576

A6K014

Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення більше 30 днів

T100

R030

Немає

6KX

577

A6K015

Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій / державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче "AA-7"Aa3"

T100

R030

Немає

6KX

578

A6K016

Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу

T100

R030

Немає

6KX

579

A6K017

Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу

T100

R030

Немає

6KX

580

A6K018

Сума строкових вкладів фізичних осіб, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів

T100

R030

Немає

6KX

581

A6K019

Сума вкладів фізичних осіб, на які було накладено обмеження на розпорядження

T100

R030

Немає

6KX

582

A6K020

Сума вкладів фізичних осіб, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)

T100

R030

Немає

6KX

583

A6K021

Сума інших вкладів фізичних осіб незалежно від строку повернення

T100

R030

Немає

6KX

584

A6K022

Сума строкових вкладів суб'єктів господарювання, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів

T100

R030

Немає

6KX

585

A6K023

Сума вкладів суб'єктів господарювання, на які було накладено обмеження на розпорядження

T100

R030

Немає

6KX

586

A6K024

Сума вкладів суб'єктів господарювання, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)

T100

R030

Немає

6KX

587

A6K025

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за вкладами суб'єктів господарювання

T100

R030

Немає

6KX

588

A6K026

Сума за рахунками лоро, які не включені до розрахунку високоякісних ліквідних активів

T100

R030

Немає

6KX

589

A6K027

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків і за строковими кредитами, що отримані від інших банків

T100

R030

Немає

6KX

590

A6K028

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ

T100

R030

Немає

6KX

591

A6K029

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ

T100

R030

Немає

6KX

592

A6K030

Вклади небанківських фінансових установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)

T100

R030

Немає

6KX

593

A6K031

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами Національного банку

T100

R030

Немає

6KX

594

A6K032

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від міжнародних банків розвитку

T100

R030

Немає

6KX

595

A6K033

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від інших організацій

T100

R030

Немає

6KX

596

A6K034

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами

T100

R030

Немає

6KX

597

A6K035

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу

T100

R030

Немає

6KX

598

A6K036

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії

T100

R030

Немає

6KX

599

A6K037

Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані фізичним особам

T100

R030

Немає

6KX

600

A6K038

Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади, органам місцевого самоврядування та міжнародним фінансовим організаціям

T100

R030

Немає

6KX

601

A6K039

Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам

T100

R030

Немає

6KX

602

A6K040

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)

T100

R030

Немає

6KX

603

A6K041

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями

T100

R030

Немає

6KX

604

A6K042

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями з деривативами

T100

R030

Немає

6KX

605

A6K043

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку

T100

R030

Немає

6KX

606

A6K044

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю

T100

R030

Немає

6KX

607

A6K045

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від Національного банку

T100

R030

Немає

6KX

608

A6K046

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами

T100

R030

Немає

6KX

609

A6K047

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами

T100

R030

Немає

6KX

610

A6K048

Сума простроченої заборгованості перед клієнтами

T100

R030

Немає

6KX

611

A6K049

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

T100

R030

Немає

6KX

612

A6K050

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

T100

R030

Немає

6KX

613

A6K051

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам

T100

R030

Немає

6KX

614

A6K052

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

T100

R030

Немає

6KX

615

A6K053

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані фізичним особам

T100

R030

Немає

6KX

616

A6K054

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

T100

R030

Немає

6KX

617

A6K055

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

T100

R030

Немає

6KX

618

A6K056

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання

T100

R030

Немає

6KX

619

A6K057

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

T100

R030

Немає

6KX

620

A6K058

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

T100

R030

Немає

6KX

621

A6K059

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані суб'єктам господарювання

T100

R030

Немає

6KX

622

A6K060

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

T100

R030

Немає

6KX

623

A6K061

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

T100

R030

Немає

6KX

624

A6K062

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

T100

R030

Немає

6KX

625

A6K063

Сума за депозитами в Національному банку, яка не включена до високоякісних ліквідних активів, та нараховані доходи за ними

T100

R030

Немає

6KX

626

A6K064

Сума за рахунками ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів

T100

R030

Немає

6KX

627

A6K065

Сума незнижувального залишку на рахунках ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів

T100

R030

Немає

6KX

628

A6K066

Кошти банків у розрахунках, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку

T100

R030

Немає

6KX

629

A6K067

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за вкладами (депозитами) в інших банках

T100

R030

Немає

6KX

630

A6K068

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), що надані іншим банкам

T100

R030

Немає

6KX

631

A6K069

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

T100

R030

Немає

6KX

632

A6K070

Сума невикористаної частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком

T100

R030

Немає

6KX

633

A6K071

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках

T100

R030

Немає

6KX

634

A6K072

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за борговими цінними паперами

T100

R030

Немає

6KX

635

A6K073

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними

T100

R030

Немає

6KX

636

A6K074

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними

T100

R030

Немає

6KX

637

A6K075

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними

T100

R030

Немає

6KX

638

A6K076

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями з деривативами

T100

R030

Немає

6KX

639

A6K077

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку

T100

R030

Немає

6KX

640

A6K078

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами

T100

R030

Немає

6KX

641

A6K079

Вклади бюджетних установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення

T100

R030

Немає

6KX

642

A6K080

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт

T100

R030

Немає

6KX

643

A6K081

Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRBB)

T100

R030

Немає

6KX

644

A6K082

Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCRiB)

T100

R030

Немає

6KX

645

A6K083

Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів в іноземній валюті

T100

R030

Немає

6KX

646

A6K084

Сукупні очікувані відпливи грошових коштів в іноземній валюті

T100

R030

Немає

6KX

647

A6K085

Сукупні очікувані надходження грошових коштів в іноземній валюті

T100

R030

Немає

6KX

648

A6K086

Чистий очікуваний відплив грошових коштів в іноземній валюті

T100

R030

Немає

6KX

649

A6K087

Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCRiB)

T100

R030

Немає

6KX

650

A6K088

Кошти банків у розрахунках (крім тих, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку)

T100

R030

Немає

6KX

651

A6K089

Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках України, які дотримуються LCRBB і LCRiB та не віднесені до категорії неплатоспроможних

T100

R030

Немає

6KX

652

A6K090

Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках України, які дотримуються LCRBB і LCRiB та не віднесені до категорії неплатоспроможних

T100

R030

Немає

6KX

653

A6K091

Депозити овернайт, що розміщені в інших банках / кредити овернайт, що надані іншим банкам з рейтингом не нижче інвестиційного класу

T100

R030

Немає

6KX

654

A6K092

Кошти фізичних осіб на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження

T100

R030

Немає

6KX

655

A6K093

Кошти суб'єктів господарювання на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження

T100

R030

Немає

6KX

656

A6K094

Кошти небанківських фінансових установ на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження

T100

R030

Немає

6KX

657

A6K095

Вклади небанківських фінансових установ, на які було накладено обмеження на розпорядження

T100

R030

Немає

6KX

658

A6K096

Цінні папери власного боргу, на які було накладено обмеження на розпорядження

T100

R030

Немає

6KX

659

A73001

Сума увезеної банком в Україну готівкової іноземної валюти / маса увезених банком банківських металів

T100

R030

Немає

73X

660

A73002

Сума купленої готівкової іноземної валюти / маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту

T100

R030

Немає

73X

661

A73003

Сума купленої готівкової іноземної валюти / маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту

T100

R030

Немає

73X

662

A73004

Сума отриманої готівкової іноземної валюти / маса отриманих із фізичною поставкою банківських металів у результаті обміну безготівкової іноземної валюти / безготівкових банківських металів

T100

R030

Немає

73X

663

A73005

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти / маса прийнятих банківських металів для зарахування на коррахунки інших банків

T100

R030

Немає

73X

664

A73006

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти / маса прийнятих банківських металів на поточні, депозитні рахунки юридичних осіб і представництв-нерезидентів

T100

R030

Немає

73X

665

A73007

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти / маса прийнятих банківських металів від фізичних осіб для зарахування на їх рахунки

T100

R030

Немає

73X

666

A73008

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для переказу за межі України

T100

R030

Немає

73X

667

A73009

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані чеки

T100

R030

Немає

73X

668

A73010

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані депозитні сертифікати

T100

R030

Немає

73X

669

A73011

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для погашення кредитів та відсотків за ними

T100

R030

Немає

73X

670

A73012

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані їм казначейські зобов'язання

T100

R030

Немає

73X

671

A73013

Сума купленої готівкової іноземної валюти / маса куплених банківських металів у фізичних осіб у касі банку, небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку

T100

R030

Немає

73X

672

A73014

Сума купленої готівкової іноземної валюти / маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют

T100

R030

Немає

73X

673

A73015

Сума купленої готівкової іноземної валюти / маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют за агентськими угодами

T100

R030

Немає

73X

674

A73016

Сума готівкової іноземної валюти / маса фізичних обсягів банківських металів за іншими надходженнями

T100

R030

Немає

73X

675

A73017

Сума вивезеної готівкової іноземної валюти / маса вивезених банківських металів за межі України

T100

R030

Немає

73X

676

A73018

Сума проданої готівкової іноземної валюти / маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту

T100

R030

Немає

73X

677

A73019

Сума проданої готівкової іноземної валюти / маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту

T100

R030

Немає

73X

678

A73020

Сума виданої готівкової іноземної валюти / маса виданих банківських металів у результаті обміну на безготівкову іноземну валюту / безготівкові банківські метали

T100

R030

Немає

73X

679

A73021

Сума виданої готівкової іноземної валюти / маса виданих банківських металів із коррахунків інших банків (фінансових установ)

T100

R030

Немає

73X

680

A73022

Сума виданої готівкової іноземної валюти / маса виданих банківських металів із поточних, депозитних рахунків юридичних осіб і представництв-нерезидентів

T100

R030

Немає

73X

681

A73023

Сума виданої готівкової іноземної валюти / маса виданих банківських металів фізичним особам із їх рахунків та виплата доходу за ними

T100

R030

Немає

73X

682

A73024

Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за переказами

T100

R030

Немає

73X

683

A73025

Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за чеками

T100

R030

Немає

73X

684

A73026

Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за депозитними сертифікатами та виплата доходу за ними

T100

R030

Немає

73X

685

A73027

Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам як кредит

T100

R030

Немає

73X

686

A73028

Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам під час погашення або викупу казначейських зобов'язань та виплати доходу за ними

T100

R030

Немає

73X

687

A73029

Сума проданої готівкової іноземної валюти / маса проданих банківських металів фізичним особам через касу банку, небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язку

T100

R030

Немає

73X

688

A73030

Сума проданої готівкової іноземної валюти / маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют

T100

R030

Немає

73X

689

A73031

Сума проданої готівкової іноземної валюти / маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют за агентськими угодами

T100

R030

Немає

73X

690

A73032

Сума виданої готівкової іноземної валюти / маса виданих банківських металів із фізичною поставкою на інші цілі

T100

R030

Немає

73X

691

A73033

Кількість пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)

T100

R030

Немає

73X

692

A73034

Кількість пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод

T100

R030

Немає

73X

693

A73035

Кількість працюючих пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)

T100

R030

Немає

73X

694

A73036

Кількість працюючих пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод

T100

R030

Немає

73X

695

A73037

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для обміну однієї іноземної валюти / банківського металу на іншу іноземну валюту / інший банківський метал

T100

R030

Немає

73X

696

A73038

Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за операцією з обміну однієї іноземної валюти / банківського металу на іншу іноземну валюту / інший банківський метал

T100

R030

Немає

73X

697

A73039

Сума купленої готівкової іноземної валюти у фізичних осіб через платіжні пристрої

T100

R030

Немає

73X

698

A73040

Сума проданої готівкової іноземної валюти фізичним особам через платіжні пристрої

T100

R030

Немає

73X

699

A73041

Кількість платіжних пристроїв, через які здійснюється обмін валют

T100

R030

Немає

73X

700

A79001

Дані про залучений субординований борг для включення до капіталу банку

T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T090_1, T090_2

K030, R030

Q001, K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q003_1, Q003_3

79X

701

A81F20

Сума за готівковими коштами і депозитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

702

A81F30

Сума за борговими цінними паперами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

703

A81F40

Сума за кредитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

704

A81F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

705

A81F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

706

A81F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

707

A81N10

Сума за нефінансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

708

A81N60

Сума за рахунками доходів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

709

A81N70

Сума за рахунками витрат

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

710

A81N90

Сума за позабалансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

711

A88001

Дані ліквідаційної комісії банку

T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5, T070_6, T070_7, T070_8, T080_1, T080_2, T080_3, T080_4

F029

Немає

88X

712

A95001

Розмір статутного фонду афілійованої особи / відсоток участі в статутному фонді

T070, T090_1, T090_2, T090_3, T090_4

K030, F051

Q001, Q002, K020, Q007, Q003

95X

713

A97001

Сума та кількість операцій з використанням електронних платіжних засобів

T070, T080

Z230, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330, Z210, R034_1, K041, R034_2

Немає

97X

714

A9A001

Середньооблікова кількість штатних працівників

T100

Немає

Немає

9AX

715

A9A002

Середньооблікова кількість штатних працівників жіночої статі

T100

Немає

Немає

9AX

716

A9A003

Облікова кількість штатних працівників

T100

Немає

Немає

9AX

717

A9A004

Облікова кількість штатних працівників жіночої статі

T100

Немає

Немає

9AX

718

A9A005

Сума фонду основної заробітної плати штатних працівників

T100

Немає

Немає

9AX

719

A9A006

Сума фонду додаткової заробітної плати штатних працівників

T100

Немає

Немає

9AX

720

A9A007

Сума фонду заохочувальних та компенсаційних виплат штатних працівників

T100

Немає

Немає

9AX

721

A9A008

Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)

T100

Немає

Немає

9AX

722

A9A009

Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)

T100

Немає

Немає

9AX

723

A9A010

Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)

T100

Немає

Немає

9AX

724

A9A011

Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)

T100

Немає

Немає

9AX

725

A9A012

Середня кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості

T100

Немає

Немає

9AX

726

AA0001

Кількість клієнтів банку, яким видано електронний платіжний засіб

T080

Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023

Немає

A0X

727

AA0002

Кількість клієнтів банку, які здійснювали операції з використанням електронного платіжного засобу

T080

Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023

Немає

A0X

728

AA0003

Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, термін дії яких не закінчився

T080

Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023

Немає

A0X

729

AA0004

Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими здійснені видаткові операції

T080

Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023

Немає

A0X

730

AA0005

Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів із функцією електронних грошей, за якими здійснені видаткові операції

T080

Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023

Немає

A0X

731

AA0006

Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими здійснені видаткові безготівкові операції

T080

Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023

Немає

A0X

732

AA0007

Кількість пристроїв, за якими здійснені видаткові операції

T080

Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023

Немає

A0X

733

AA0008

Кількість торговців

T080

Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023

Немає

A0X

734

AA0009

Кількість суб'єктів господарювання, які приймають електронні платіжні засоби

T080

Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023

Немає

A0X

735

AA4F20

Сума за готівковими коштами і депозитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

736

AA4F30

Сума за борговими цінними паперами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

737

AA4F40

Сума за кредитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

738

AA4F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

739

AA4F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

740

AA4F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

741

AA4N10

Сума за нефінансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

742

AA4N60

Сума за рахунками доходів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

743

AA4N70

Сума за рахунками витрат

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

744

AA4N90

Сума за позабалансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

745

AA7F20

Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

746

AA7F30

Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

747

AA7F40

Сума за кредитами (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

748

AA7F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

749

AA7F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

750

AA7F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

751

AA7N10

Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

752

AA7N90

Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

753

AC5F20

Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580

Немає

C5X

754

AC5F30

Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580

Немає

C5X

755

AC5F40

Сума за кредитами (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580

Немає

C5X

756

AC5F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580

Немає

C5X

757

AC5F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580

Немає

C5X

758

AC5F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580

Немає

C5X

759

AC5N10

Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580

Немає

C5X

760

AC5N90

Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580

Немає

C5X

761

AD0001

Фінансові операції, інформацію про які внесено до реєстру фінансових операцій

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

762

AD0002

Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

763

AD0003

Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

764

AD0004

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

765

AD0005

Фінансові операції, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

766

AD0006

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

767

AD0007

Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

768

AD0008

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

769

AD0009

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

770

AD0010

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, щодо проведення яких надано відмову

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

771

AD0011

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

772

AD0012

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного імені

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

773

AD0013

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказу

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

774

AD0014

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою введення в оману

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

775

AD0015

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неподанням клієнтом необхідних для його вивчення документів чи відомостей

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

776

AD0016

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

777

AD0017

Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

778

AD0018

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

779

AD0019

Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

780

AD0020

Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

781

AD0021

Видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

782

AD0022

Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких зупинено

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

783

AD0023

Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких забезпечено моніторинг

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

784

AD0024

Фінансові операції, щодо яких надіслані до спеціально уповноваженого органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

785

AD0025

Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації

T080

D050, K014

Немає

D0X

786

AD0026

Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави

T080

D050, K014

Немає

D0X

787

AD0027

Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завдань

T080

D050, K014

Немає

D0X

788

AD0028

Отримані від спеціально уповноваженого органу запити про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій)

T080

D050, K014

Немає

D0X

789

AD0029

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

T080

D050, K014

Немає

D0X

790

AD0030

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банку

T080

D050, K014

Немає

D0X

791

AD0031

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банку

T080

D050, K014

Немає

D0X

792

AD2001

Кількість клієнтів банку

T070, T080

K013, F024, R034, F072, K030

Немає

D2X

793

AD2002

Кількість відкритих рахунків клієнтів банку

T070, T080

K013, F024, R034, F072, K030

Немає

D2X

794

AD2003

Кількість поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків клієнтів банку, обслуговування яких здійснюється дистанційно

T070, T080

K013, F024, R034, F072, K030

Немає

D2X

795

AD2004

Сума залишку коштів / кількість недіючих рахунків клієнтів банку

T070, T080

K013, F024, R034, F072, K030

Немає

D2X

796

AD4001

Зарахування коштів на коррахунок банку-нерезидента, відкритого в банку України

T071

F025, R030, B010

Q006

D4X

797

AD4002

Списання коштів із коррахунку банку-нерезидента, відкритого в банку України

T071

F025, R030, B010

Q006

D4X

798

AD51F2

Сума залишків за кредитами овердрафт

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC

Немає

D5X

799

AD51F4

Сума залишків за кредитами

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC

Немає

D5X

800

AD51F8

Сума залишків за резервами під заборгованість за кредитами, гарантіями та зобов'язаннями

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC

Немає

D5X

801

AD51N9

Сума залишків за позабалансовими рахунками (гарантії, акцепти, інші зобов'язання, що надані банкам)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC

Немає

D5X

802

AD52F2

Сума залишків за розміщеними депозитами

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC

Немає

D5X

803

AD52N1

Суми за кредитами / депозитами / зобов'язаннями в частині розміру кредитного ризику

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC

Немає

D5X

804

AD52N2

Суми за кредитами / депозитами / зобов'язаннями в частині розміру повернення боргу, рівня покриття боргу заставою

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC

Немає

D5X

805

AD61F2

Сума залишків за депозитами

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048

Немає

D6X

806

AD62F2

Сума залишків за депозитами на вимогу

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048

Немає

D6X

807

AD9001

Участь у статутному капіталі контрагента банку

T090_1, T090_2

K014, K040, KU_1, K110

Q003_1, Q001_1, K020_1, K021_1, Q029_1, Q001_2, K020_2, K021_2, Q029_2

D9X

808

AE7001

Дані щодо заборгованості боржників банку, що ліквідується

T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5

K014, K061

Q003_1, Q003_2, Q001_1, Q001_2, Q003_3, Q007_1, Q007_2, Q016, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q018, Q019, Q007_6

E7X

809

AE8001

Зобов'язання банку за пасивними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами (кредиторами)

T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T090

K040, KU_1, K014, K110, K074, R030, R020

Q020, Q003_12, Q001, K020, K021, Q029, Q003_l, Q003_2, Q007_1, Q007_2

E8X

810

AE9001

Внутрішньодержавні перекази коштів

T071, T080

D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001

K020, Q001, K021

E9X

811

AE9002

Транскордонні перекази, отримані в Україні

T071, T080

D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001

K020, Q001, K021

E9X

812

AE9003

Транскордонні перекази, відправлені з України

T071, T080

D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001

K020, Q001, K021

E9X

813

AE9004

Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами

T071, T080

D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001

K020, Q001, K021

E9X

814

AE9005

Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів

T071, T080

D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001

K020, Q001, K021

E9X

815

AE9006

Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами

T071, T080

D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001

K020, Q001, K021

E9X

816

AE9007

Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів

T071, T080

D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001

K020, Q001, K021

E9X

817

AE9008

Інформація про внутрішньодержавні/міжнародні системи переказу коштів, системи розрахунків та/або банки кореспонденти-нерезиденти, які за звітний період не брали участі в переказах коштів

T071, T080

D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001

K020, Q001, K021

E9X

818

AE9009

Внутрішньодержавні перекази, здійснені з використанням систем розрахунків, створених резидентами

T071, T080

D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001

K020, Q001, K021

E9X

819

AF0001

Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв / пунктів приймання готівки, для подальшого її переказу

T070, T080_1, T080_2

D060, KU, F002

Немає

F0X

820

AF0002

Загальна кількість платіжних пристроїв / пунктів приймання готівки

T070, T080_1, T080_2

D060, KU, F002

Немає

F0X

821

AF0003

Інформація про платіжні системи, з якими укладені договори, але через які не проводилися операції з переказу коштів

T070, T080_1, T080_2

D060, KU, F002

Немає

F0X

822

AF1001

Сума здійснених переказів в іноземній валюті за межі України, що внесено готівкою без зарахув