Идет загрузка документа (1039 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил организации статистической отчетности, которая подается в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление, Правила от 13.11.2018 № 120

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 листопада 2018 року N 120

Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Правління Національного банку України
від 18 березня 2019 року N 49

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Правління Національного банку України, перелік яких додається.

3. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю. О.) довести до відома банків України та філій іноземних банків в Україні, небанківських фінансових установ - резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури щодо яких Національним банком України внесено відомості до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, небанківських фінансових установ - резидентів, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, небанківських фінансових установ, підприємств, організацій, фізичних осіб - підприємців, власників індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, національних операторів поштового зв'язку інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Смолія Я. В.

5. Постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

Голова

Я. В. Смолій

 

Правила
організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

(У тексті Правил слова "Постачальник статистичної звітності", "постачальник статистичної звітності" у всіх відмінках та числах замінено відповідно словами "Респондент (постачальник статистичної звітності)", "респондент (постачальник статистичної звітності)" у відповідних відмінках та числах згідно з постановою Правління Національного банку України від 18 березня 2019 року N 49)

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про державну статистику", "Про електронні довірчі послуги", "Про валюту і валютні операції".

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

2. Ці Правила визначають загальні вимоги до складання статистичної звітності, порядок її підписання та подання до Національного банку України (далі - Національний банк).

3. Терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються в таких значеннях:

1) веб-портал Національного банку - єдине централізоване середовище надання автоматизованих сервісів Національним банком;

2) дані статистичної звітності - інформація, отримана Національним банком від респондентів (постачальників статистичної звітності) у вигляді файлів з показниками статистичної звітності;

3) довідник - систематизований набір допустимих значень, які визначають характеристики показника;

4) ідентифікатор показника - лексична одиниця, яка присвоюється показнику у вигляді послідовності латинських букв та цифр;

5) метрика - вимірність показника (сума, кількість, відсоток, коефіцієнт, текстові величини щодо вимірності показника);

6) некласифікований реквізит показника - ознака, яка визначає характеристики показника з наперед визначеними властивостями, без переліку допустимих значень;

7) параметр - характеристика показника, для якої є перелік допустимих значень, систематизованих у довіднику;

8) показник статистичної звітності - інформація, яка використовується для кількісної та якісної характеристики економічних явищ і процесів;

9) респонденту (постачальнику статистичної звітності) - особи, визначені в пункті 4 розділу I цих Правил;

10) реєстр показників статистичної звітності (далі - Реєстр показників) - упорядкована та систематизована інформаційна система опису вимог до показників статистичної звітності, що подаються до Національного банку;

11) уповноважена особа - фізична особа, яка має повноваження і від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, на законних підставах накладає електронний підпис (далі - ЕП) на файл з показниками статистичної звітності;

12) JSON-схема - стандарт опису структур даних у форматі JSON;

13) XSD-схема - стандарт опису структур даних у форматі XML.

Термін "ЕП" у Правилах уживається в значенні, визначеному в Законі України "Про електронні довірчі послуги" та нормативно-правових актах Національного банку щодо застосування електронного підпису в банківській системі.

Термін "регіон" уживається в значенні, наведеному в Законі України "Про стимулювання розвитку регіонів".

Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, використовуються в значеннях, визначених у законах України, нормативно-правових актах Національного банку.

4. Ці Правила розроблені з метою отримання відповідних даних від респондентів (постачальників статистичної звітності):

1) банків України та філій іноземних банків в Україні (далі - банки);

2) небанківських установ-резидентів / небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - небанківські установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури);

(підпункт 2 пункту 4 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

3) небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій / генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій (далі - небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій);

(підпункт 3 пункту 4 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

4) небанківських фінансових установ, підприємств, організацій (крім дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв України за кордоном; відокремленого структурного підрозділу резидента, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою), фізичних осіб-підприємців, які мають рахунки, відкриті за межами України (далі - власники рахунків, відкритих за межами України);

(підпункт 4 пункту 4 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

5) операторів поштового зв'язку.

(підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

5. Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма респондентами (постачальниками статистичної звітності).

6. Респонденти (постачальники статистичної звітності) складають дані статистичної звітності з урахуванням правил бухгалтерського обліку, а також міжнародних стандартів щодо складання Національним банком грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації.

7. Національний банк використовує для складання:

1) грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації - дані статистичної звітності банків, небанківських установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, операторів поштового зв'язку;

(підпункт 1 пункту 7 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

2) статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу - дані статистичної звітності банків, які здійснюють операції з нерезидентами від власного імені та за дорученням клієнтів, небанківських установ - резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами / учасниками платіжних систем, а також дані статистичної звітності власників розрахунків, відкритих за межами України.

(підпункт 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

8. Національний банк використовує отримані від респондентів (постачальників статистичної звітності) дані для забезпечення виконання ним регулятивних, наглядових функцій, валютного регулювання і нагляду відповідно до законодавства України.

9. Національний банк визначає форму статистичної звітності за показниками файла, що подається до Національного банку, яка наведена в додатку 1 до цих Правил.

Національний банк для цілей нагляду може формувати витяги з форми за окремими ідентифікаторами показника, параметрами, некласифікованими реквізитами показника.

10. Національний банк установлює вимоги до порядку формування показників статистичної звітності.

Опис цих вимог наведено в Реєстрі показників, який містить інформацію щодо ідентифікаторів та назв показників, метрик, одиниць виміру, параметрів, рівня консолідації, некласифікованих реквізитів показників, посилань на законодавчі акти, правил та особливостей формування показників, номерів файлів, періодичності та строку їх подання, респондентів (постачальників статистичної звітності), описів контролю.

Реєстр показників розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика / Організація статистичної звітності / Реєстр показників статистичної звітності" (далі - Сторінка Реєстру показників).

Реєстр показників статистичної звітності (основні складові), який уключає ідентифікатори показників та їх назву, метрики, параметри, некласифіковані реквізити показника, номери файлів для надання показників, наведено в додатку 2 до цих Правил.

II. Формування показників статистичної звітності

11. Респонденти (постачальники статистичної звітності) для формування показників статистичної звітності використовують інформацію, яка розміщена на Сторінці Реєстру показників.

12. Для формування показників статистичної звітності використовуються дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку, дані про рух коштів та здійснені операції.

13. Кожний показник статистичної звітності має ідентифікатор показника та подається за метрикою в розрізі параметрів та/або некласифікованих реквізитів показника.

14. Ідентифікатор показника формується за таким принципом:

1) перший символ - тип показника (A - первинний або B - розрахунковий);

2) другий та третій символ - перші два символи імені файла, у якому надається показник (без літери X);

3) четвертий, п'ятий та шостий символи - номер показника у файлі.

15. Параметри та їх значення для формування показників статистичної звітності наведено у відповідних довідниках.

Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності, наведено в додатку 3 до цих Правил.

Параметри та їх значення розміщено на Сторінці Реєстру показників.

16. Перелік метрик, які використовуються для формування показників статистичної звітності, та їх значення та Перелік некласифікованих реквізитів показників, які використовуються для формування показників статистичної звітності, наведено в додатках 4, 5 до цих Правил.

17. Банки, небанківські установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури, небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, оператори поштового зв'язку подають зведені дані по установі в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами установи, та/або із застосуванням банкоматів на території регіону (крім файлу 20X).

(абзац перший пункту 17 у редакції постанови
Правління Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

Файл 20X подається банками України за зведеними даними з урахуванням усіх філій (за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії) і філіями іноземних банків в Україні.

18. Вимоги до формування показників статистичної звітності та XSD-схеми розміщуються на Сторінці Реєстру показників не пізніше ніж за 30 днів до дати їх запровадження.

III. Підписання файлів, що подаються до Національного банку

19. Керівник респондента (постачальника статистичної звітності) або особа, яка виконує його обов'язки, відповідає за організацію подання до Національного банку даних статистичної звітності відповідно до вимог цих Правил.

20. Респондент (постачальник статистичної звітності) визначає у внутрішніх документах порядок створення, перевірки, підписання уповноваженими особами та зберігання файлів з показниками статистичної звітності.

Визначення осіб, уповноважених підписувати файли з показниками статистичної звітності, здійснюється залежно від розподілу їх функціональних обов'язків.

Також визначаються особи, які тимчасово виконують обов'язки з підписання файлів з показниками статистичної звітності на період відсутності уповноважених осіб.

21. Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку, з переліком уповноважених осіб, які накладають ЕП, наведено в додатку 6 до цих Правил.

22. Уповноважена особа, яка наклала ЕП на файл з показниками статистичної звітності, несе особисту відповідальність за порядок його заповнення (складання), повноту, достовірність та дотримання строку подання даних статистичної звітності до Національного банку.

23. Уповноважена особа для підтвердження автентичності та цілісності накладає на файл з показниками статистичної звітності один із зазначених видів ЕП:

1) кваліфікований ЕП;

2) ЕП Національного банку.

24. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа уповноваженої особи, крім обов'язкових реквізитів фізичної особи - підписувача, додатково повинен містити ідентифікаційні дані респондента (постачальника статистичної звітності), представником якого є ця уповноважена особа [повне або офіційне скорочене найменування та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ)].

25. Файли з показниками статистичної звітності з накладеними ЕП зберігаються респондентом (постачальником статистичної звітності) протягом строку, установленого нормативно-правовими актами Національного банку.

IV. Подання показників статистичної звітності у файлах у форматі XML до Національного банку

26. Респонденти (постачальники статистичної звітності) подають до Національного банку показники статистичної звітності у файлах у форматі XML (крім визначеної в розділі V цих Правил інформації, яка подається у форматі JSON).

27. Показники статистичної звітності групуються у файли за ознакою номера файла відповідно до колонки 7 додатка 2 до цих Правил та подаються в строки та час, визначені в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.

28. Для формування файлів у форматі XML використовуються XSD-схеми.

29. Респонденти (постачальники статистичної звітності) подають файли з показниками статистичної звітності через веб-портал Національного банку.

30. Технічні вимоги щодо формування файлів, накладання ЕП, завантаження файлів через веб-портал Національного банку розміщені на веб-порталі Національного банку за посиланням https://portal.bank.gov.ua.

31. Кожен із файлів, що подаються до Національного банку, мають містити ЕП тільки однієї уповноваженої особи.

V. Особливості формування, підписання, надання банками інформації у форматі JSON

32. Інформація про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою (далі - інформація про кредитні операції) надається до Національного банку у форматі JSON та має відповідати формалізованому опису, визначеному в JSON-схемі.

33. Національний банк розробляє JSON-схеми та розміщує їх на Сторінці Реєстру показників.

Опис типів JSON об'єктів та змісту реквізитів повідомлень, які необхідні для формування інформації про кредитні операції, наведено в додатку 7 до цих Правил.

34. Інформація про кредитні операції надається згідно з технічними умовами, які визначає Національний банк.

Технічні умови надання банками інформації про кредитні операції розміщені на веб-порталі Національного банку.

35. Для підтвердження автентичності та цілісності інформації про кредитні операції використовується ЕП, що накладається однією з уповноважених осіб, яка належить до керівників банку: голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники.

Вимоги до ЕП та відповідальності уповноважених осіб, які накладають ЕП на інформацію про кредитні операції, наведені в розділі III цих Правил.

36. Інформація про кредитні операції надається банками не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, за допомогою технології RESTFul веб-API.

VI. Перевірка даних статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком

37. Перевірка даних файлів з показниками статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком, здійснюється за такими рівнями контролю:

1) первинний контроль (технологічний) - контроль, який здійснюється на рівні респондента (постачальника статистичної звітності) та Національного банку, реалізується в XSD-схемі;

2) вторинний контроль - контроль, який здійснюється на рівні Національного банку під час приймання файла з показниками статистичної звітності та передбачає надання інформації щодо результатів контролю;

3) експертний контроль - контроль за якістю отриманих даних статистичної звітності на їх цілісність, достовірність, узгодженість у часі, сумісність з даними інших джерел інформації, відповідність вимогам міжнародних стандартів статистики, який здійснюється структурними підрозділами Національного банку для визначення необхідності в перегляді даних.

38. Описи первинного та вторинного контролю розміщено на Сторінці Реєстру показників.

39. Респондент (постачальник статистичної звітності) в разі наявності в Національного банку зауважень до показників за результатами контролю, зобов'язаний надати пояснення на запит Національного банку.

Національний банк має право вимагати заміну файла з показниками статистичної звітності, якщо немає пояснень або в разі їх неприйняття.

40. Респондент (постачальник статистичної звітності) має право самостійно замінити файл з показниками статистичної звітності до настання строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.

41. Національний банк має право надати дозвіл на внесення змін до даних статистичної звітності з урахуванням відповідних пояснень та обґрунтувань, наданих респондентом (постачальником статистичної звітності), у разі виявлення Національним банком або респондентом (постачальником статистичної звітності) помилок у даних статистичної звітності.

42. Унесення змін до даних статистичної звітності з відповідною заміною файлів на підставі отриманого дозволу Національного банку здійснюється:

1) для щоденних файлів балансу, щоденних файлів розшифрування валютних рахунків, щоденних файлів для розрахунку економічних нормативів - не пізніше ніж через чотири години робочого дня;

2) для інших щоденних файлів - не пізніше ніж через шість годин робочого дня;

3) для щодекадних файлів - не пізніше наступного робочого дня після строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил (крім файла 12X).

Заміна файла 12X у разі виявлення помилок здійснюється не пізніше 13.00 наступного робочого дня після строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил;

4) для файлів, які не зазначені в підпунктах 1, 2, 3 пункту 42 розділу VI цих Правил, - протягом трьох робочих днів після строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил (крім файлів 13X, D5X, I5X та 1PX).

Заміна файла 13X у разі виявлення помилок здійснюється протягом чотирьох робочих днів після строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.

Заміна файлів D5X, I5X у разі виявлення помилок здійснюється не пізніше ніж через два робочих дні після строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.

Заміна файла 1PX у разі виявлення помилок здійснюється на 12 робочий день місяця, наступного за звітним.

43. Дані статистичної звітності є недостовірними (неповними), тобто дані звітності не відповідають дійсності, у разі невиправлення респондентом (постачальником статистичної звітності) виявлених суттєвих помилок у строки, установлені в пункті 42 розділу VI цих Правил.

Надання респондентами (постачальниками статистичної звітності) даних статистичної звітності з помилками, які не є суттєвими, є порушенням порядку формування даних статистичної звітності.

Вимоги пункту 43 розділу VI цих Правил не поширюються на статистичну звітність про валютні операції та з питань фінансового моніторингу.

(пункт 43 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

44. Помилки у файлі статистичної звітності є суттєвими, якщо:

1) виправлення помилок призведе до невиконання хоча б одного з економічних нормативів, установлених Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами) (які до виправлення помилок виконувалися), або

2) сума операцій, що належать до активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, за якими у файлі статистичної звітності надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), що не відповідає дійсності, становить один відсоток і більше в підсумку відповідно до всіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, або

3) сума операцій, що належать до активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, за якими у файлі статистичної звітності не надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), яка відповідно до вимог цих Правил підлягає відображенню, становить один відсоток і більше в підсумку відповідно до всіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів.

У файлі 13Х помилка є суттєвою, якщо вона впливає на викривлення емісійного результату та за касовими і позабалансовими показниками в сумах, що перевищують 10,0 тис. грн кожного конкретного символу кожної юридичної особи.

Обсяг усіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів банку визначається за даними файла 01Х або 02Х згідно з розрахунком, зазначеним у додатку 8 до цих Правил.

Поріг суттєвості за іншими величинами встановлюється в нормативно-правових актах Національного банку.

45. Надання респондентами (постачальниками статистичної звітності) даних статистичної звітності після встановленого Національним банком строку є несвоєчасним.

46. Національний банк у разі порушення респондентами (постачальниками статистичної звітності) вимог законодавства України з питань надання даних статистичної звітності може прийняти рішення про застосування до респондентів (постачальників статистичної звітності) заходів впливу, санкцій відповідно до законодавства України.

47. Національний банк має право вимагати від респондента (постачальника статистичної звітності) подання виправлених даних статистичної звітності в разі визначення необхідності в перегляді даних за результатами експертного контролю.

VII. Унесення змін до цих Правил

48. Зміни до цих Правил уносяться двічі на рік за потреби.

49. Підставами для розгляду питання щодо позачергових змін до Правил можуть бути:

1) зміни до законів України;

2) зобов'язання Національного банку перед Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними організаціями з визначеними строками запровадження, які не збігаються з визначеними строками внесення змін до Правил;

3) термінове доручення Правління Національного банку, пов'язане з форс-мажорними обставинами на фінансових ринках.

50. Національний банк у разі потреби під час унесення змін до цих Правил установлює тестовий період для складання та подання файлів з показниками статистичної звітності зі щоденною та декадною періодичністю подання тривалістю до трьох місяців, з іншою періодичністю - до трьох звітних періодів, про що повідомляє в окремому листі.

51. Протягом тестового періоду вимоги щодо складання та подання файлів з показниками статистичної звітності, установлений порядок виправлення помилок під час заповнення даних статистичної звітності не змінюються.

Заходи впливу за допущені помилки в даних статистичної звітності, які були подані впродовж тестового періоду, не застосовуються.

52. Зміна вимог щодо формування показників статистичної звітності, крім тих, що зазначені в додатках до цих Правил, здійснюється Національним банком не частіше одного разу на місяць шляхом розміщення їх на Сторінці Реєстру показників.

Зміна описів контролю здійснюється за потреби.

Повідомлення про внесення таких змін із зазначенням строку їх запровадження розміщується на веб-порталі Національного банку та надсилається банкам окремим листом.

53. Національний банк для складання статистики здійснює ведення та актуалізацію довідника суб'єктів ЄДРПОУ на підставі інформації щодо суб'єктів ЄДРПОУ, наданої Державною службою статистики України. Довідник суб'єктів ЄДРПОУ містить статистичну складову, що визначається Національним банком з використанням даних відповідних реєстрів, отриманих від органів державного регулювання ринків фінансових послуг та інших органів державного управління.

VIII. Оприлюднення даних статистичної звітності

54. Оприлюднення статистичних даних з грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації здійснюється шляхом їх розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика".

55. Національний банк відповідно до статей Угоди Міжнародного валютного фонду подає до Міжнародного валютного фонду статистичну звітність з грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, яка публікується в статистичній базі "Міжнародна фінансова статистика" на сайті Міжнародного валютного фонду.

 

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. О. Половньов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Д. Р. Сологуб

 

Форма статистичної звітності за показниками файла _________

N
з/п

Ідентифікатор показника

Метрика

Значення показника

Параметр

Некласифікований реквізит показника

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Уповноважена особа

___________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
посада)

Дата відправлення файла респондентом (постачальником статистичної звітності) ____________.

Пояснення щодо заповнення форми статистичної звітності

Опис складових заповнення форми:

1. Колонка 1 - зазначається номер запису за переліком.

2. Колонка 2 - зазначається ідентифікатор показника відповідно до колонки 2 додатка 2 цих Правил.

3. Колонка 3 - зазначається метрика відповідно до колонки 4 додатка 2 цих Правил.

4. Колонка 4 - зазначається значення показника, сформоване згідно з вимогами, установленими цими Правилами, та інформацією, яка розміщена на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України в розділі "Статистика / Організація статистичної звітності / Реєстр показників статистичної звітності/".

5. Колонка 5 - зазначається параметр (за наявності) відповідно до колонки 5 додатка 2 цих Правил та його значення згідно з довідником.

6. Колонка 6 - зазначається некласифікований реквізит показника (за наявності) відповідно до колонки 6 додатка 2 цих Правил та його значення.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

 

Реєстр показників статистичної звітності (основні складові)

N
з/п

Ідентифікатор

Назва

Метрика

Параметр

Некласифікований реквізит показника

Номер файла

1

2

3

4

5

6

7

1

A01F20

Сума за готівковими коштами і депозитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

2

A01F30

Сума за борговими цінними паперами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

3

A01F40

Сума за кредитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

4

A01F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

5

A01F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

6

A01F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

7

A01N10

Сума за нефінансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

8

A01N60

Сума за рахунками доходів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

9

A01N70

Сума за рахунками витрат

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

10

A01N90

Сума за позабалансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

11

A02F20

Сума за готівковими коштами і депозитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

12

A02F30

Сума за борговими цінними паперами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

13

A02F40

Сума за кредитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

14

A02F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

15

A02F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

16

A02F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

17

A02N10

Сума за нефінансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

18

A02N60

Сума за рахунками доходів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

19

A02N70

Сума за рахунками витрат

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

20

A02N90

Сума за позабалансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

21

A07F31

Кількість боргових цінних паперів

T100

K040 (#), K072 (#), S130 (#), S183 (#), S240 (#), R030 (#), T020 (#), R020 (#), R011(#)

Q130

07X

22

A07F32

Сума залишків за борговими цінними паперами

T100

K040 (#), K072 (#), S130 (#), S183 (#), S240 (#), R030 (#), T020 (#), R020 (#), R011

Q130

07X

23

A07F51

Кількість акцій та інших пайових цінних паперів

T100

K040 (#), K072 (#), S130 (#), S183 (#), S240 (#), R030 (#), T020 (#), R020 (#), R011 (#)

Q130

07X

24

A07F52

Сума залишків за капіталом і акціями інвестиційних фондів

T100

K040 (#), K072 (#), S130 (#), S183 (#), S240 (#), R030 (#), T020 (#), R020 (#), R011

Q130

07X

25

A07F82

Сума залишків за резервами під заборгованість за борговими цінними паперами

T100

K040 (#), K072 (#), S130 (#), S183 (#), S240 (#), R030 (#), T020 (#), R020 (#), R011

Q130

07X

26

A08F30

Сума залишків за випущеними борговими цінними паперами

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

27

A08F40

Сума залишків за кредитами

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

28

A08F50

Сума залишків за випущеними привілейованими акціями

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

29

A08F70

Сума залишків за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

30

A08F80

Сума залишків за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

31

A08N70

Сума залишків за рахунками витрат

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

32

A08N60

Сума залишків за рахунками доходів

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

33

A12001

Надходження (переміщення) готівки

T070

D010 (02, 05, 12, 14, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39)

Немає

12X

34

A12002

Видача (переміщення) готівки

T070

D010 (40, 45, 46, 50, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 72)

Немає

12X

35

A12003

Залишок операційної каси на початок звітного періоду

T070

D010 (35)

Немає

12X

36

A12004

Залишок операційної каси на кінець звітного періоду

T070

D010 (70)

Немає

12X

37

A13001

Надходження (переміщення) готівки

T070

D010 (02, 05, 12, 14, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39)

Немає

13X

38

A13002

Видача (переміщення) готівки

T070

D010 (40, 45, 46, 50, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 72)

Немає

13X

39

A13003

Залишок операційної каси на початок звітного періоду

T070

D010 (35)

Немає

13X

40

A13004

Залишок операційної каси на кінець звітного періоду

T070

D010 (70)

Немає

13X

41

A13005

Безготівкові зарахування на рахунки за вкладами фізичних осіб

T070

D010 (84, 86, 87, 88)

Немає

13X

42

A13006

Безготівкові розрахунки

T070

D010 (93, 94, 95)

Немає

13X

43

A13007

Загальна сума надходжень готівки від небанківських фінансових установ і комерційних агентів банків

T070

D010 (97)

Немає

13X

44

A1C001

Статус установи в платіжній системі

M001 (1, 2, 9)

Z230_1 (00, #), Z272 (#), F006 (#), Z230_2 (#)

Q007_1 (не заповнюється), Q007_2 (не заповнюється), K025 (не заповнюється), Q001 (не заповнюється)

1CX

45

A1C002

Банк-спонсор

M001 (код банку, 0, 9)

Z230_1 (00, #), Z272 (#), F006 (#), Z230_2 (#)

Q007_1 (не заповнюється), Q007_2 (не заповнюється), K025 (не заповнюється), Q001 (не заповнюється)

1CX

46

A1C003

Процесингова установа

M001 (1, 2, 3, 4, 5, 9)

Z230_1 (00, #), Z272 (#), F006 (#), Z230_2 (#)

Q007_1 (не заповнюється), Q007_2 (не заповнюється), K025 (не заповнюється), Q001 (не заповнюється)

1CX

47

A1C004

Емісія електронних платіжних засобів

M001 (1, 2, 3, 4, 5, 9, не заповнюється)

Z230_1 (00, #), Z272 (#), F006 (значення або #), Z230_2 (00)

Q007_1 (значення або не заповнюється), Q007_2 (значення або не заповнюється), K025 (значення або не заповнюється), Q001 (значення або не заповнюється)

1CX

48

A1C005

Еквайринг електронних платіжних засобів

M001 (1, 2, 3, 4, 5, 9)

Z230_1 (00, #), Z272 (9), F006 (#), Z230_2 (#)

Q007_1 (не заповнюється), Q007_2 (не заповнюється), K025 (не заповнюється), Q001 (не заповнюється)

1CX

49

A1P001

Рух / залишок коштів за кореспондентськими рахунками, готівкової іноземної валюти (за операціями платіжного балансу)

T071, T080

R020, R030 ( #), R040, K018, K040_1, K040_2, T023, B010, GLB_1, GLB_2

Q001, Q003_1, Q004, Q033, K020

1PX

50

A25F20

Сума за готівковими коштами і депозитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

51

A25F30

Сума за борговими цінними паперами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

52

A25F40

Сума за кредитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

53

A25F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

54

A25F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

55

A25F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

56

A25N10

Сума за нефінансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

57

A25N60

Сума за рахунками доходів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

58

A25N70

Сума за рахунками витрат

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

59

A25N90

Сума за позабалансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

60

A26001

Сума залишків коштів, що розміщені в інших банках

T071, T070

K040 (#), R020 (#), R011, R013, R030 (#), K190, K180, T020 (1, 2), F033, S181 (#), S245, S580

Q001, K020, супутній параметр K021 (3, 4)

26X

61

A26002

Сума залишків коштів, що залучені від інших банків

T071, T070

K040 (#), R020 (#), R011, R013, R030 (#), K190, K180, T020 (1, 2), F033, S181 (#), S245, S580

Q001, K020, супутній параметр K021 (3, 4)

26X

62

A27001

Сума зарахованої або списаної іноземної валюти за розподільчими рахунками

T071

R020 (=2603, 1919, 2909), R030 (980, #), F091 (=5, 6, 7, 8)

Немає

27X

63

A2B001

Інформація про структурний підрозділ банку з питань фінансового моніторингу

T080 (=0)

B040, KU_1 (#), F005

Q001_1 (значення або не заповнюється), Q001_2, Q002, Q007_1, Q007_2 (значення або не заповнюється)

2BX

64

A2B002

Кількість відокремлених підрозділів банку (філії та відділення)

T080

B040, KU_1, F005 (#)

Q001_1 (не заповнюється), Q001_2 (не заповнюється), Q002 (не заповнюється), Q007_1 (не заповнюється), Q007_2 (не заповнюється)

2BX

65

A2F001

Кількість клієнтів юридичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків

T070_1 (0), T070_2 (0), T100

D110 (#), K014 (1), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

66

A2F002

Кількість клієнтів фізичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків

T070_1 (0), T070_2 (0), T100

D110 (#), K014 (3), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

67

A2F003

Кількість клієнтів фізичних осіб - підприємців, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків

T070_1 (0), T070_2 (0), T100

D110 (#), K014 (2), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

68

A2F004

Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб

T070_1 (0), T070_2 (0), T100

D110 (#), K014 (#), K019 (1), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

69

A2F005

Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб

T070_1 (0), T070_2 (0), T100

D110 (#), K014 (#), K019 (2), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

70

A2F006

Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб

T070_1 (0), T070_2 (0), T100

D110 (#), K014 (#), K019 (3), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

71

A2F007

Кількість клієнтів із низьким ризиком

T070_1 (0), T070_2 (0), T100

D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

72

A2F008

Кількість клієнтів із середнім ризиком

T070_1 (0), T070_2 (0), T100

D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

73

A2F009

Кількість клієнтів із високим ризиком, у тому числі, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику

T070_1 (0), T070_2 (0), T100

D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

74

A2F010

Кількість клієнтів із неприйнятно високим ризиком

T070_1 (0), T070_2 (0), T100

D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

75

A2F011

Кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику

T070_1 (0), T070_2 (0), T100

D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

76

A2F012

Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки клієнтів та рахунки на вимогу

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

77

A2F013

Обсяг (сума) фінансових операцій із списання коштів із вкладних (депозитних) рахунків клієнтів та рахунків на вимогу

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

78

A2F014

Обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку

T070_1, T070_2, T100 (0)

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

79

A2F015

Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти

T070_1, T070_2, T100

D110 (2), K014 (3), K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

80

A2F016

Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти

T070_1, T070_2, T100

D110 (2), K014 (3), K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

81

A2F017

Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

82

A2F018

Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

83

A2F019

Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти

T070_1, T070_2, T100

D110 (2), K014 (3), K019, K030, K040, K044, KU, R030 (980)

Немає

2FX

84

A2F020

Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти

T070_1, T070_2, T100

D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 (980)

Немає

2FX

85

A2F021

Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу за межі України коштів з рахунків клієнтів

T070_1, T070_2, T100

D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU (#), R030

Немає

2FX

86

A2F022

Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону на рахунки клієнтів

T070_1, T070_2, T100

D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU (#), R030

Немає

2FX

87

A2F023

Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів із рахунків клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки

T070_1, T070_2, T100

D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

88

A2F024

Обсяг (сума) здійснених переказів у межах та за межі України з використанням систем переказу коштів

T070_1, T070_2, T100

D110 (2), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

89

A2F025

Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів клієнтів, інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки банку

T070_1, T070_2, T100

D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

90

A2F026

Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування отриманих із-за кордону та в межах України коштів на рахунки клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки

T070_1, T070_2, T100

D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

91

A2F027

Обсяг (сума) отриманих переказів із-за кордону та в межах України з використанням систем переказів коштів

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

92

A2F028

Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону та в межах України клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки

T070_1, T070_2, T100

D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

93

A2F029

Обсяг (сума) фінансових операцій із торговельного фінансування

T070_1, T070_2, T100

D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

94

A2F030

Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти

T070_1, T070_2, T100

D110 (2), K014 (3), K019, K030, K040, K044, KU, R030 (980)

Немає

2FX

95

A2F031

Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти

T070_1, T070_2, T100

D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 (980)

Немає

2FX

96

A2F032

Загальна кількість фінансових операцій

T070_1 (0), T070_2 (0), T100

D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

97

A2F033

Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками обов'язкового фінансового моніторингу

T070_1 (0), T070_2 (0), T100

D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

98

A2F034

Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу

T070_1 (0), T070_2 (0), T100

D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

99

A2F035

Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу

T070_1 (0), T070_2 (0), T100

D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

100

A2H001

Дані опитувань щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

M002

F100

Q006

2HX

101

A2J001

Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

102

A2J002

Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

103

A2J003

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу

T070, T080

D060, D050 (30138, 30603, 30606, 30701, 30702, 30703)

Немає

2JX

104

A2J004

Фінансові операції, які були виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком України

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

105

A2J005

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, які були виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком України

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

106

A2J006

Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

107

A2J007

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

108

A2J008

Фінансові операції в розрізі кодів ознак, щодо проведення яких надано відмову

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

109

A2J009

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

110

A2J010

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного імені

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

111

A2J011

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказу

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

112

A2J012

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою уведення в оману

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

113

A2J013

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неподанням клієнтом необхідних документів чи відомостей для вивчення

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

114

A2J014

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

115

A2J015

Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

116

A2J016

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

117

A2J017

Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

118

A2J018

Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

119

A2J019

Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких було зупинено

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

120

A2J020

Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких було забезпечено моніторинг

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

121

A2J021

Фінансові операції, щодо яких були надіслані спеціально уповноваженому органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

122

A2J022

Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації

T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

123

A2J023

Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави

T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

124

A2J024

Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завдань

T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

125

A2J025

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

126

A2J026

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням небанківської установи

T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

127

A2J027

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням небанківської установи

T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

128

A2J028

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

129

A2J029

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу запитів про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції

T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

130

A2K001

Сума залишку коштів на рахунку санкційної особи та/або сума наміру здійснення фінансової операції

T070_1, T070_2, T070_3

F086, R030_1, F088, R030_2

Q003_1, Q001_1, Q002, K020_1, супутній параметр K021_1, Q003_2, Q003_3, Q030 (значення та ";"), Q006, Q003_4, Q007_1, Q007_2, Q031_1 (значення та ";" або не заповнюється), Q007_3, Q003_5 (значення, або "0", або не заповнюється), Q001_2, K020_2, супутній параметр K021_2, Q001_3, Q032, Q031_2 (значення та ";" або не заповнюється)

2KX

131

A2P001

Рух / залишок коштів за рахунком за межами України

T071, T080

KU, B010, K040_1, R030 (#), R020 (2600), R040, K040_2, T023, GLB_1, GLB_2 (значення, 999, не заповнюється), K018 (S, B, U)

Q001, Q003, Q003_1, Q004, Q033, K020

2PX

132

A2R001

Сума отриманих від нерезидентів коштів в іноземній валюті, банківських металів за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та обсяг сформованих резервів

T071_1, T071_2

F104, R020, R030_1, R030_2

Q003, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6

2RX

133

A36001

Сума не повернених коштів вартості товарів, робіт, послуг у встановлений законодавством України строк

T070, T071

R030 ( #), K112, K040 ( #), D070, F008, F019, F020, F021, K021 (=1, 2, 3, 6, C, G)

Q001_1, Q001_2, Q002, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020

36X

134

A39001

Купівля готівкової іноземної валюти

T071, T075

R030 (980, #)

Немає

39X

135

A39002

Продаж готівкової іноземної валюти

T071, T075

R030 (980, #)

Немає

39X

136

A3A3F2

Сума та вартість за рахунками депозитів з дебетовим оборотом

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020

Немає

3AX

137

A3A3F4

Сума та вартість за рахунками кредитів з дебетовим оборотом

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020

Немає

3AX

138

A3A4F2

Сума та вартість за рахунками депозитів з кредитовим оборотом

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020

Немає

3AX

139

A3A4F4

Сума та вартість за рахунками кредитів з кредитовим оборотом

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020

Немає

3AX

140

A3B001

Імовірність дефолту боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (=0)

Q001, K020, Q026

3BX

141

A3B002

Нематеріальні активи боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

142

A3B003

Незавершені капітальні інвестиції боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

143

A3B004

Основні засоби боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

144

A3B005

Інвестиційна нерухомість боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

145

A3B006

Довгострокові біологічні активи боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

146

A3B007

Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

147

A3B008

Інші фінансові інвестиції боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

148

A3B009

Довгострокова дебіторська заборгованість боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

149

A3B010

Відстрочені податкові активи боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

150

A3B011

Гудвіл боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

151

A3B012

Відстрочені аквізиційні витрати боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

152

A3B013

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

153

A3B014

Інші необоротні активи боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

154

A3B015

Усього необоротних активів

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

155

A3B016

Запаси боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

156

A3B017

Поточні біологічні активи боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

157

A3B018

Депозити перестрахування боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

158

A3B019

Векселі, одержані боржником банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

159

A3B020

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

160

A3B021

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

161

A3B022

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

162

A3B023

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

163

A3B024

Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

164

A3B025

Інша поточна дебіторська заборгованість боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

165

A3B026

Поточні фінансові інвестиції боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

166

A3B027

Гроші та їх еквіваленти боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

167

A3B028

Витрати майбутніх періодів боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

168

A3B029

Частка перестраховика в страхових резервах боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

169

A3B030

Інші оборотні активи боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

170

A3B031

Усього оборотних активів

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

171

A3B032

Необоротні активи, що утримуються для продажу, та групи вибуття боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

172

A3B033

Баланс за активами

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

173

A3B034

Зареєстрований (пайовий) капітал боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

174

A3B035

Капітал у дооцінках боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

175

A3B036

Додатковий капітал боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

176

A3B037

Резервний капітал боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

177

A3B038

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

178

A3B039

Неоплачений капітал боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

179

A3B040

Вилучений капітал боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

180

A3B041

Інші резерви боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

181

A3B042

Усього власного капіталу

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

182

A3B043

Відстрочені податкові зобов'язання боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060, F061 (#)F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

183

A3B044

Пенсійні зобов'язання боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

184

A3B045

Довгострокові кредити банків боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

185

A3B046

Інші довгострокові зобов'язання боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

186

A3B047

Довгострокові забезпечення боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

187

A3B048

Цільове фінансування боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

188

A3B049

Страхові резерви боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

189

A3B050

Інвестиційні контракти боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

190

A3B051

Призовий фонд боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

191

A3B052

Резерв на виплату джек-поту боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

192

A3B053

Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення боржника банку - суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва / усього довгострокових зобов'язань, цільового фінансування та забезпечення боржника банку - суб'єкта малого підприємництва

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

193

A3B054

Короткострокові кредити банків боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

194

A3B055

Векселі, видані боржником банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

195

A3B056

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

196

A3B057

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

197

A3B058

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

198

A3B059

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

199

A3B060

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

200

A3B061

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

201

A3B062

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

202

A3B063

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

203

A3B064

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

204

A3B065

Поточні забезпечення боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

205

A3B066

Доходи майбутніх періодів боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

206

A3B067

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

207

A3B068

Інші поточні зобов'язання боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

208

A3B069

Усього поточних зобов'язань і забезпечення

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

209

A3B070

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

210

A3B071

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

211

A3B072

Баланс за пасивами

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

212

A3B073

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

213

A3B074

Чисті зароблені страхові премії боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

214

A3B075

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

215

A3B076

Чисті понесені збитки за страховими виплатами боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

216

A3B077

Валовий прибуток

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

217

A3B078

Валовий збиток

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

218

A3B079

Дохід (витрати) від зміни в резервах довгострокових зобов'язань боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

219

A3B080

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

220

A3B081

Інші операційні доходи боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

221

A3B082

Адміністративні витрати боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

222

A3B083

Витрати на збут боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

223

A3B084

Інші операційні витрати боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

224

A3B085

Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

225

A3B086

Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

226

A3B087

Дохід від участі в капіталі боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

227

A3B088

Інші фінансові доходи боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

228

A3B089

Інші доходи боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

229

A3B090

Разом доходи

T100

F059 (=2), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

230

A3B091

Фінансові витрати боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

231

A3B092

Втрати від участі в капіталі боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

232

A3B093

Інші витрати боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

233

A3B094

Разом витрати

T100

F059 (=2), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

234

A3B095

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

235

A3B096

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) боржника банку - суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва / фінансовий результат до оподаткування боржника банку - суб'єкта малого підприємництва

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

236

A3B097

Фінансовий результат до оподаткування (збиток)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

237

A3B098

Витрати (дохід) з податку на прибуток боржника банку - суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва / податок на прибуток боржника банку - суб'єкта малого підприємництва

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

238

A3B099

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

239

A3B100

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування боржника банку

T100

F059 (=2), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

240

A3B101

Чистий фінансовий результат (прибуток) боржника банку - суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва / чистий прибуток (збиток) боржника банку - суб'єкта малого підприємництва

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

241

A3B102

Чистий фінансовий результат (збиток)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

242

A3B103

Амортизація боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

243

A3B104

Надходження коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

244

A3B105

Надходження коштів від повернення податків і зборів боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

245

A3B106

Надходження коштів від повернення податків і зборів боржника банку, у тому числі податку на додану вартість (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

246

A3B107

Надходження коштів у результаті цільового фінансування боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

247

A3B108

Інші надходження у результаті операційної діяльності боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

248

A3B109

Витрати боржника банку на оплату товарів, робіт, послуг (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

249

A3B110

Витрати боржника банку на оплату праці (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

250

A3B111

Витрати боржника банку у вигляді відрахувань на соціальні заходи (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

251

A3B112

Витрати боржника банку на зобов'язання з податків і зборів (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

252

A3B113

Інші витрати боржника банку в результаті операційної діяльності (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

253

A3B114

Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

254

A3B115

Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

255

A3B116

Надходження від реалізації фінансових інвестицій боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

256

A3B117

Надходження від реалізації фінансових інвестицій боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

257

A3B118

Надходження від реалізації необоротних активів боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

258

A3B119

Надходження від реалізації необоротних активів боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

259

A3B120

Надходження від отриманих відсотків боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

260

A3B121

Надходження від отриманих відсотків боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

261

A3B122

Надходження від отриманих дивідендів боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

262

A3B123

Надходження від отриманих дивідендів боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

263

A3B124

Надходження від деривативів боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

264

A3B125

Надходження від деривативів боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

265

A3B126

Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

266

A3B127

Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

267

A3B128

Витрати боржника банку на придбання фінансових інвестицій (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

268

A3B129

Витрати боржника банку на придбання фінансових інвестицій (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

269

A3B130

Витрати боржника банку на придбання необоротних активів (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

270

A3B131

Витрати боржника банку на придбання необоротних активів (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

271

A3B132

Виплати боржника банку за деривативами (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

272

A3B133

Виплати боржника банку за деривативами (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

273

A3B134

Інші платежі боржника банку в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

274

A3B135

Інші платежі боржника банку в результаті інвестиційної діяльності (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

275

A3B136

Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

276

A3B137

Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

277

A3B138

Надходження від власного капіталу боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

278

A3B139

Надходження від власного капіталу боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

279

A3B140

Надходження від отримання позик боржником банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

280

A3B141

Надходження від отримання позик боржником банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

281

A3B142

Інші надходження боржника банку в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

282

A3B143

Інші надходження боржника банку в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

283

A3B144

Витрати на викуп власних акцій боржником банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

284

A3B145

Витрати на викуп власних акцій боржником банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

285

A3B146

Витрати на погашення позик боржником банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

286

A3B147

Витрати на погашення позик боржником банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

287

A3B148

Витрати на сплату дивідендів боржником банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

288

A3B149

Витрати на сплату дивідендів боржником банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

289

A3B150

Витрати боржника банку на сплату відсотків (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

290

A3B151

Витрати боржника банку на сплату відсотків (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

291

A3B152

Інші платежі боржника банку в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

292

A3B153

Інші платежі боржника банку в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

293

A3B154

Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

294

A3B155

Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

295

A3B156

Залишок коштів боржника банку на початок року (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

296

A3B157

Залишок коштів боржника банку на початок року (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

297

A3B158

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

298

A3B159

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

299

A3B160

Залишок коштів боржника банку на кінець року (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

300

A3B161

Залишок коштів боржника банку на кінець року (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

301

A3B162

Прибуток (збиток) від звичайної операційної діяльності до оподаткування боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

302

A3B163

Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на амортизацію необоротних активів боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

303

A3B164

Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збільшення (зменшення) забезпечень боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

304

A3B165

Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

305

A3B166

Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

306

A3B167

Зменшення (збільшення) оборотних активів боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

307

A3B168

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

308

A3B169

Грошові кошти від операційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

309

A3B170

Сплачений податок на прибуток боржником банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

310

A3B171

Чистий рух грошових коштів боржника банку за звітний період (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

311

A3B172

Чистий рух грошових коштів боржника банку за звітний період (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

312

A3D001

Сума залишку наданого кредиту Національного банку України та сума майна, переданого в заставу (крім майнових прав)

T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5, T070_6, T070_7, T070_8, T070_9, T090

F017_1, F018_1, KU_1, S031

K020_1, Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q003_4, Q005, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q014, Q015_1, Q015_2

3DX

313

A3E001

Сума залишку наданого кредиту Національного банку України та сума майна, переданого в заставу, майнові права, за яким є забезпеченням за кредитом

T070_10, T071, T070_11, T070_12, T070_13, T070_14, T070_18, T070_19, T070_20, T080

F017_2, F018_2, F093, F094, F095, F096, K014, KU_2, R030, S031, S080_1, S080_2

K020_2, K020_3, Q001_4, Q001_5, Q001_6, Q002_4, Q002_5, Q002_6, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q003_5, Q007_1, Q007_2, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q015_3, Q015_4

3EX

314

 

Рядок виключено

 

 

 

 

314

A3G001

Купівля готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами у фізичних осіб

T075, T071, T080

B040, R030 (980, #)

K020 (значення або не заповнюється), Q001 (значення або не заповнюється)

3GX

315

A3G002

Продаж готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами фізичним особам

T075, T071, T080

B040, R030 (980, #)

K020 (значення або не заповнюється), Q001 (значення або не заповнюється)

3GX

316

A3H001

Сума залучених грошових коштів небанківськими фінансовими установами

T071

K030 (№#), R030 (№#), S185

Немає

3HX

317

A3H002

Сума наданих кредитів небанківськими фінансовими установами

T071

K030 (№#), R030 (№#), S185

Немає

3HX

318

A3K001

Сума купівлі/продажу безготівкової іноземної валюти

T071

D100, F089, F091 (=3, 4), F092, S180, K021, K030 (№#), R030 (980, #)

K020, Q001, Q003_1, Q003_2, Q006, Q007_1, Q024

3KX

319

A3M001

Сума надходження/переказу безготівкових коштів за операціями з нерезидентами

T071

F027, F02D, F089, F090, F091 (=5,6), K021, K030 (#), K040 (#), R030 (#), B010

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q006, Q007_1, Q033, K020

3MX

320

A3P001

Заборгованість на початок звітного періоду

T071

K040 (#), R030_1 (#), R030_2 (#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (#), F047 (#), F048 (#), F050 (#), F052 (#), F054 (#), F055 (#), F070 (#), S050 (=1, 2), S184 (#)

Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2 (не заповнюється), Q010_3 (не заповнюється), Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

321

A3P002

Сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом

T071

K040 (#), R030_1 (#), R030_2 (#), F009, F010, F011, F012, F014, F028 (=1), F036, F045 (#), F047 (#), F048 (#), F050 (#), F052 (#), F054 (#), F055 (#), F070 (#), S050 (=1), S184 (#)

Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2 (не заповнюється), Q010_3 (не заповнюється), Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

322

A3P003

Фактичні платежі за заборгованістю за договором із нерезидентом

T071

K040 (#), R030_1 (#), R030_2 (#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (#), F047 (#), F048 (#), F050 (#), F052 (#), F054 (#), F055 (#), F070 (#), S050 (#), S184 (#)

Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2 (не заповнюється), Q010_3 (не заповнюється), Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

323

A3P004

Реорганізовано зобов'язань

T071

K040 (#), R030_1 (#), R030_2 (#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (#), F047 (#), F048 (#), F050 (#), F052 (#), F054 (#), F055 (#), F070 (#), S050 (=1, 2), S184 (#)

Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2 (не заповнюється), Q010_3 (не заповнюється), Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

324

A3P005

Заборгованість на звітну дату

T071

K040 (#), R030_1 (#), R030_2 (#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (#), F047 (#), F048 (#), F050 (#), F052 (#), F054 (#), F055 (#), F070 (#), S050 (=1, 2), S184 (#)

Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2 (не заповнюється), Q010_3 (не заповнюється), Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

325

A3P006

Платежі майбутніх періодів

T071

K040 (#), R030_1 (#), R030_2 (#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (#), F047 (#), F048 (#), F050 (#), F052 (#), F054 (#), F055 (#), F070 (#), S050 (=1, 2), S184 (#)

Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

326

A3P007

Відсоткова ставка

T071

K040 (#), R030_1 (#), R030_2 (#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (#), F047 (#), F048 (#), F050 (#), F052 (#), F054 (#), F055 (#), F070 (#), S050 (#), S184 (#)

Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

327

A3V001

Імовірність дефолту боржника банку

T100

F059, K111, K031, F063, F064, S190, F073, F003

Q001, K020, Q026 (значення або не заповнюється)

3VX

328

A42001

Дані за контрагентами, пов'язаними з банком особами, установами для розрахунку економічних нормативів

T070

F099

Q003_4

42X

329

A42002

Дані для розрахунку економічних нормативів

T070

F099

Q003_4 (0000)

42X

330

A48001

Участь у статутному капіталі

T070, T080, T090_1, T090_2, T090_3

K040, K110 (#)

Q003, Q001, K020, супутній параметр K021 (#,B,C,D), Q002, Q008, Q029 (значення або не заповнюється)

48X

331

A4B001

Статутний капітал банківської групи/підгрупи

T070

F058

Q003_2

4BX

332

A4B002

Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи

T070

F058

Q003_2

4BX

333

A4B003

Вирахування суми вкладень у капітал інших учасників банківської групи/підгрупи

T070

F058

Q003_2

4BX

334

A4B004

Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи без урахування страхових компаній

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

335

A4B005

Необхідний розмір регулятивного капіталу банківської групи/підгрупи

T070

F058

Q003_2

4BX

336

A4B006

Сукупні активи банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до 31 дня

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

337

A4B007

Сукупні зобов'язання банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до 31 дня

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

338

A4B008

Сукупні активи банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до одного року

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

339

A4B009

Сукупні зобов'язання банківської групи з кінцевим строком погашення до одного року

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

340

A4B010

Максимальна сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів)

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

341

A4B011

Сума кредиту, що не включається до розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7к) за банківською групою/підгрупою

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

342

A4B012

Сума всіх великих кредитних ризиків щодо всіх контрагентів (груп пов'язаних контрагентів) банківської групи/підгрупи

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

343

A4B013

Максимальна сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо однієї пов'язаної особи

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

344

A4B014

Сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо всіх пов'язаних осіб

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

345

A4B015

Сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо всіх пов'язаних осіб, які не є фінансовими установами

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

346

A4B016

Максимальна сума коштів банківської групи/підгрупи, які інвестуються для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

347

A4B017

Сума коштів банківської групи/підгрупи, що інвестуються для участі в статутному капіталі юридичних осіб, що не є фінансовими установами

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

348

A4C001

Дані про пов'язаних із банком осіб та про участь в їх капіталі інших осіб

T090_1, T090_2, T090_3

F068, F069, K040 (значення або "#"), K060

K020_1, K020_2, супутній параметр K021_1, супутній параметр K021_2, Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3 (значення або не заповнюється), Q025 (значення та ";"), Q028, Q029_1(значення або не заповнюється), Q029_2 (значення або не заповнюється)

4CX

349

A4D001

Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв / пунктів приймання готівки, для подальшого її переказу

T070, T080_1, T080_2

KU (#), F002, F004

Q001 (значення або не заповнюється), K020 (значення або не заповнюється)

4DX

350

A4E001

Дані операторів послуг платіжної інфраструктури про оброблені інформаційні повідомлення

T071, T080

D060 (#), R030

K020, супутній параметр K021 (1, 3)

4EX

351

A4P001

Заборгованість на початок звітного періоду

T071

B040, R020, R030_1 ( #), R030_2, K040, S050 (= 1, 2), S184, F028, F045, F046, F047, F048 (= 0,2,3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057 (=100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361), F070 (#)

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020

4PX

352

A4P002

Сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом

T071

B040, R020, R030_1 ( #), R030_2, K040, S050 (=1), S184, F028 (=1), F045, F046, F047, F048 (= 0, 2, 3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057 (=100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361), F070 (#)

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020

4PX

353

A4P003

Планові платежі за звітний період за договором із нерезидентом

T071

B040, R020, R030_1 ( #), R030_2, K040, S050 (= 1, 2), S184, F028, F045, F046, F047, F048 (= 0, 2, 3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057 (=100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361), F070 (#)

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020

4PX

354

A4P004

Фактичні платежі за звітний період за договором із нерезидентом

T071

B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050 ( #), S184, F028, F045, F046, F047, F048 (= 0, 2, 3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057 (=100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361), F070 (#)

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020

4PX

355

A4P005

Реорганізовано зобов'язань у рахунок погашення заборгованості

T071

B040, R020, R030_1 ( #), R030_2, K040, S050 (= 1, 2), S184, F028, F045, F046, F047, F048 (= 0, 2, 3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057 (=100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361), F070 (#)

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020

4PX

356

A4P006

Заборгованість на звітну дату

T071

B040, R020, R030_1 ( #), R030_2, K040, S050 (= 1, 2), S184, F028, F045, F046, F047, F048 (= 0, 2, 3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070 (#)

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020

4PX

357

A4P007

Платежі майбутніх періодів

T071

B040, R020, R030_1 ( #), R030_2, K040, S050 (=1, 2), S184, F028, F045, F046 (#), F047, F048 (#), F049 (#), F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070 (#)

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012 (не заповнюється), Q013 (не заповнюється), Q021, Q022, K020

4PX

358

A6B001

Сума за кредитними операціями

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083, S031, F082 (3), F083 (=11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 40)

Немає

6BX

359

A6B002

Сума коштів, розміщених на коррахунках в інших банках, без оцінки ризику

T070

R030 (#), K030, S080 (=M), S083 (=0, 1), S031, F082 (=3), F083 (=11, 12, 40)

Немає

6BX

360

A6B003

Сума коштів, розміщених на коррахунках в інших банках

T070

R030 (#), K030, S080 (=M, N, O, P, Q), S083 (=1), S031, F082 (=3), F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

361

A6B004

Сума за операціями на міжбанківському ринку

T070

R030 (#), K030, S080 (=M, N, O, P, Q), S083 (=1), S031, F082 (=3), F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

362

A6B005

Сума за операціями банку з цінними паперами, без оцінки ризику

T070

R030 (#), K030, S080 (=A, M), S083 (=0, 1), S031, F082, F083 (=11, 12, 40)

Немає

6BX

363

A6B006

Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: акції та інші фінансові інвестиції (інвестиційні сертифікати)

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

364

A6B007

Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: акції та інші фінансові інвестиції (крім інвестиційних сертифікатів)

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

365

A6B008

Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: боргові цінні папери

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

366

A6B009

Сума за цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

367

A6B010

Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (інвестиційні сертифікати)

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

368

A6B011

Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (крім інвестиційних сертифікатів)

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

369

A6B012

Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: боргові цінні папери

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

370

A6B013

Сума за дебіторською заборгованістю, без оцінки ризику

T070

R030 (#), K030, S080 (=A, M), S083 (=0, 1), S031, F082, F083 (=11, 40)

Немає

6BX

371

A6B014

Сума за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої перевищує три місяці

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 21, 30, 40)

Немає

6BX

372

A6B015

Сума за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої не перевищує три місяці

T070

R030 (#), K030, S080 (=K, L), S083 (=1, 2), S031, F082, F083 (=11, 12, 21, 30, 40)

Немає

6BX

373

A6B016

Сума за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю

T070

R030 (#), K030, S080 (=K, L), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 21, 30, 40)

Немає

6BX

374

A6B017

Сума за похідними фінансовими активами

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 20, 21, 30)

Немає

6BX

375

A6B018

Сума фінансових зобов'язань, без оцінки ризику

T070

R030 (#), K030, S080 (=A, M), S083 (=0, 1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 40)

Немає

6BX

376

A6B019

Сума фінансових зобов'язань щодо наданих гарантій

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

377

A6B020

Сума фінансових зобов'язань з кредитування з терміном дії більше трьох років

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

378

A6B021

Сума фінансових зобов'язань з кредитування з терміном дії від одного до трьох років

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

379

A6B022

Сума фінансових зобов'язань з кредитування з терміном дії до одного року

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

380

A6B023

Сума фінансових зобов'язань за операціями з іноземною валютою та банківськими металами, а також іншими активами до отримання

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

381

A6B024

Сума за іншими видами фінансових зобов'язань

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

382

A6C001

Сума / відсоток участі юридичної особи - власника істотної участі в банку в статутному капіталі суб'єкта господарської діяльності

T071_1, T071_2, T090_1, T090_2, T090_3

R030 (#), K110 (#)

Q001_1, Q002_1, Q001_2, Q002_2, K020, супутній параметр K021, Q003

6CX

383

A6E080

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби

T100

R030 (#)

Немає

6EX

384

A6E081

Фактична сума роловера за кредитами фізичних осіб на поточні потреби, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

385

A6E082

Фактична сума лонгацій за кредитами фізичних осіб на поточні потреби, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

386

A6E083

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби

T100

R030 (#)

Немає

6EX

387

A6E084

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

388

A6E085

Фактична сума роловера за іпотечними кредитами фізичних осіб, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

389

A6E086

Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами фізичних осіб, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

390

A6E087

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

391

A6E088

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

392

A6E089

Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

393

A6E090

Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

394

A6E091

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

395

A6E092

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб, що надані за врахованими векселями

T100

R030 (#)

Немає

6EX

396

A6E093

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

397

A6E094

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність

T100

R030 (#)

Немає

6EX

398

A6E095

Фактична сума роловера за кредитами суб'єктів господарської діяльності в поточну діяльність, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

399

A6E096

Фактична сума лонгацій за кредитами суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

400

A6E097

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність

T100

R030 (#)

Немає

6EX

401

A6E098

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

402

A6E099

Фактична сума роловера за іпотечними кредитами суб'єктів господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

403

A6E100

Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами суб'єктам господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

404

A6E101

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

405

A6E102

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

406

A6E103

Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

407

A6E104

Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

408

A6E105

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

409

A6E106

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності, що надані за врахованими векселями

T100

R030 (#)

Немає

6EX

410

A6E107

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

411

A6E108

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

412

A6E109

Фактична сума роловера грошових надходжень за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

413

A6E110

Фактична сума лонгацій грошових надходжень за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

414

A6E111

Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

415

A6E112

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування

T100

R030 (#)

Немає

6EX

416

A6E113

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування

T100

R030 (#)

Немає

6EX

417

A6E114

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування

T100

R030 (#)

Немає

6EX

418

A6E115

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), наданими іншим банкам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

419

A6E116

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

T100

R030 (#)

Немає

6EX

420

A6E117

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках

T100

R030 (#)

Немає

6EX

421

A6E118

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6EX

422

A6E119

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями з деривативами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

423

A6E120

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку

T100

R030 (#)

Немає

6EX

424

A6E121

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

425

A6E122

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6EX

426

A6E123

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6EX

427

A6E124

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6EX

428

A6E125

Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

429

A6E126

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

430

A6E127

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

431

A6E128

Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

432

A6E129

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

433

A6E130

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

434

A6E131

Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт банкам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

435

A6E132

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт банкам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

436

A6E134

Сума фактичних відпливів за кредитними лініями фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

437

A6E135

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

438

A6E136

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

439

A6E137

Сума фактичних відпливів за кредитними лініями суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

440

A6E138

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

441

A6E139

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

442

A6E140

Сума фактичних відпливів за кредитними лініями банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

443

A6E141

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

444

A6E142

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

445

A6E143

Сума фактичних відпливів за рахунками-ескроу фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

446

A6E144

Сума залишку за рахунками-ескроу фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

447

A6E145

Сума фактичних відпливів за рахунками-ескроу суб'єктів господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

448

A6E146

Сума залишку за рахунками-ескроу суб'єктів господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

449

A6E149

Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

450

A6E150

Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

451

A6E151

Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт банкам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

452

A6E152

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб (на вимогу та строковими), які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення

T100

R030 (#)

Немає

6EX

453

A6E153

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими вкладами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

454

A6E154

Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за строковими вкладами фізичних осіб, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

455

A6E155

Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

456

A6E156

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами суб'єктів господарської діяльності (на вимогу та строковими), які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення

T100

R030 (#)

Немає

6EX

457

A6E157

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими вкладами суб'єктів господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

458

A6E158

Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за строковими вкладами суб'єктів господарської діяльності, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

459

A6E159

Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами суб'єктів господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

460

A6E160

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків та за строковими кредитами, що отримані від інших банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

461

A6E161

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами бюджетних установ, які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення

T100

R030 (#)

Немає

6EX

462

A6E162

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ

T100

R030 (#)

Немає

6EX

463

A6E163

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими коштами небанківських фінансових установ

T100

R030 (#)

Немає

6EX

464

A6E164

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами небанківських фінансових установ (на вимогу та строковими), які були повернені відповідно до отриманого повідомлення про їх повернення

T100

R030 (#)

Немає

6EX

465

A6E165

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку

T100

R030 (#)

Немає

6EX

466

A6E166

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від інших організацій

T100

R030 (#)

Немає

6EX

467

A6E167

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

468

A6E168

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу

T100

R030 (#)

Немає

6EX

469

A6E169

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за субординованим боргом

T100

R030 (#)

Немає

6EX

470

A6E170

Сума фактичних відпливів грошових коштів за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

471

A6E171

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)

T100

R030 (#)

Немає

6EX

472

A6E172

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями

T100

R030 (#)

Немає

6EX

473

A6E173

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями з деривативами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

474

A6E174

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку

T100

R030 (#)

Немає

6EX

475

A6E175

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю

T100

R030 (#)

Немає

6EX

476

A6E176

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

477

A6E177

Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

478

A6E178

Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

479

A6E179

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

480

A6E180

Сума за пролонгованими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

481

A6E181

Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

482

A6E182

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

483

A6E183

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами в розрахунках інших банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

484

A6E184

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

485

A6E185

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами бюджетних установ

T100

R030 (#)

Немає

6EX

486

A6E186

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами небанківських фінансових установ

T100

R030 (#)

Немає

6EX

487

A6E187

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших фінансових організацій

T100

R030 (#)

Немає

6EX

488

A6E188

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за цінними паперами власного боргу

T100

R030 (#)

Немає

6EX

489

A6E189

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за субординованим боргом

T100

R030 (#)

Немає

6EX

490

A6E190

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за вкладами суб'єктів господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

491

A6E191

Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами Національного банку України та коштами, отриманими за операціями репо

T100

R030 (#)

Немає

6EX

492

A6E192

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт

T100

R030 (#)

Немає

6EX

493

A6F001

Інформація про контрагента / пов'язану з банком особу

Немає

F084, K040 (#), K110 (#) , KU_1, K074, K140 (#)

Q003_1 (значення або не заповнюється), K020, супутній параметр K021 (#, E), Q029 (значення або не заповнюється), Q001, Q020 (значення та ";")

6FX

494

A6G001

Інформація за договором за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070_1

B040

Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, E), Q003_3, Q007

6GX

495

A6H001

Інформація за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070_2, T100_1, T100_2, T100_3, T090

R030 (#), S210, S080_1, S080_2, S083, F074, F077, F078, F102

Q017 (значення або не заповнюється), Q027 (значення або не заповнюється), Q034 (значення або не заповнюється), Q035 (значення або не заповнюється), Q003_2, Q003_4, K020, супутній параметр K021 (#, Е), Q007_1, Q007_2 (значення або не заповнюється)

6HX

496

A6I001

Основна сума боргу за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, Е)

6IX

497

A6I002

Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув, за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, Е)

6IX

498

A6I003

Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув понад 90 днів, за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, Е)

6IX

499

A6I004

Сума нарахованих доходів за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, Е)

6IX

500

A6I005

Сума нарахованих доходів, які неотримані до 30 днів із дня нарахування та строк погашення яких згідно з договором не минув, за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, Е)

6IX

501

A6I006

Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, Е)

6IX

502

A6I007

Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув понад 90 днів, за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, Е)

6IX

503

A6I008

Сума неамортизованої премії / дисконту за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, Е)

6IX

504

A6I009

Сума переоцінки (дооцінка/уцінка) за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, Е)

6IX

505

A6I010

Сума визнаного зменшення корисності активу (резерви) за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, Е)

6IX

506

A6I011

Сума наданих банком фінансових зобов'язань за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, Е)

6IX

507

A6I012

Сума наданих банком фінансових зобов'язань, які є ризиковими та безвідкличними, за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, Е)

6IX

508

A6I013

Сума списаної заборгованості за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, Е)

6IX

509

A6I014

Сума справедливої вартості забезпечення, що є прийнятним, за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, Е)

6IX

510

A6I015

Сума справедливої вартості забезпечення, що включається до розрахунку кредитного ризику, за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, Е)

6IX

511

A6I016

Сума справедливої вартості забезпечення, яке зменшує обсяг кредитного ризику під час розрахунку нормативів кредитного ризику, за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, Е)

6IX

512

A6K001

Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів у гривні

T100

R030 (=980)

Немає

6KX

513

A6K002

Сукупні очікувані відпливи грошових коштів у гривні

T100

R030 (=980)

Немає

6KX

514

A6K003

Сукупні очікувані надходження грошових коштів у гривні

T100

R030 (=980)

Немає

6KX

515

A6K004

Чистий очікуваний відплив грошових коштів у гривні

T100

R030 (=980)

Немає

6KX

516

A6K005

Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) у гривні

T100

R030 (=980)

Немає

6KX

517

A6K006

Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (за всіма валютами)

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

518

A6K007

Сукупні очікувані відпливи грошових коштів (за всіма валютами)

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

519

A6K008

Сукупні очікувані надходження грошових коштів (за всіма валютами)

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

520

A6K009

Чистий очікуваний відплив грошових коштів (за всіма валютами)

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

521

A6K010

Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRвв)

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

522

A6K011

Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення більше 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6KX

523

A6K012

Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення до 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6KX

524

A6K013

Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення до 30 днів

T100

R030 (#, 980)

Немає

6KX

525

A6K014

Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення більше 30 днів

T100

R030 (#, 980)

Немає

6KX

526

A6K015

Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій / державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче "АА-"/"Аа3"

T100

R030 (#)

Немає

6KX

527

A6K016

Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу

T100

R030 (#, 980)

Немає

6KX

528

A6K017

Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу

T100

R030 (#, 980)

Немає

6KX

529

A6K018

Сума строкових вкладів фізичних осіб, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6KX

530

A6K019

Сума строкових вкладів фізичних осіб, на які було накладено обмеження на розпорядження

T100

R030 (#)

Немає

6KX

531

A6K020

Сума вкладів фізичних осіб, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)

T100

R030 (#)

Немає

6KX

532

A6K021

Сума інших строкових вкладів фізичних осіб незалежно від строку повернення

T100

R030 (#)

Немає

6KX

533

A6K022

Сума строкових вкладів суб'єктів господарської діяльності, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6KX

534

A6K023

Сума строкових вкладів суб'єктів господарської діяльності, на які було накладено обмеження на розпорядження

T100

R030 (#)

Немає

6KX

535

A6K024

Сума строкових вкладів суб'єктів господарської діяльності, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)

T100

R030 (#)

Немає

6KX

536

A6K025

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими вкладами суб'єктів господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6KX

537

A6K026

Сума за рахунками лоро, які не включені до розрахунку високоякісних ліквідних активів

T100

R030 (#)

Немає

6KX

538

A6K027

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків і за строковими кредитами, що отримані від інших банків

T100

R030 (#)

Немає

6KX

539

A6K028

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ

T100

R030 (#)

Немає

6KX

540

A6K029

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами небанківських фінансових установ

T100

R030 (#)

Немає

6KX

541

A6K030

Вклади небанківських фінансових установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)

T100

R030 (#)

Немає

6KX

542

A6K031

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами Національного банку України

T100

R030 (#)

Немає

6KX

543

A6K032

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку

T100

R030 (#)

Немає

6KX

544

A6K033

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від інших організацій

T100

R030 (#)

Немає

6KX

545

A6K034

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами

T100

R030 (#)

Немає

6KX

546

A6K035

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу

T100

R030 (#)

Немає

6KX

547

A6K036

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за субординованим боргом

T100

R030 (#)

Немає

6KX

548

A6K037

Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6KX

549

A6K038

Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані суб'єктам господарської діяльності, органам державної влади, органам місцевого самоврядування та міжнародним фінансовим організаціям

T100

R030 (#)

Немає

6KX

550

A6K039

Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам

T100

R030 (#)

Немає

6KX

551

A6K040

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)

T100

R030 (#)

Немає

6KX

552

A6K041

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями

T100

R030 (#)

Немає

6KX

553

A6K042

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями з деривативами

T100

R030 (#)

Немає

6KX

554

A6K043

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку

T100

R030 (#)

Немає

6KX

555

A6K044

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю

T100

R030 (#)

Немає

6KX

556

A6K045

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від Національного банку України

T100

R030 (#)

Немає

6KX

557

A6K046

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6KX

558

A6K047

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6KX

559

A6K048

Сума простроченої заборгованості перед клієнтами

T100

R030 (#)

Немає

6KX

560

A6K049

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби

T100

R030 (#)

Немає

6KX

561

A6K050

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6KX

562

A6K051

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6KX

563

A6K052

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб, що надані за врахованими векселями

T100

R030 (#)

Немає

6KX

564

A6K053

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6KX

565

A6K054

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність

T100

R030 (#)

Немає

6KX

566

A6K055

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6KX

567

A6K056

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6KX

568

A6K057

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями факторингу із суб'єктами господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6KX

569

A6K058

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності, що надані за врахованими векселями

T100

R030 (#)

Немає

6KX

570

A6K059

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами суб'єктам господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6KX

571

A6K060

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування

T100

R030 (#)

Немає

6KX

572

A6K061

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування

T100

R030 (#)

Немає

6KX

573

A6K062

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування

T100

R030 (#)

Немає

6KX

574

A6K063

Сума за депозитами в Національному банку України, яка не включена до високоякісних ліквідних активів, та нараховані доходи за ними

T100

R030 (#)

Немає

6KX

575

A6K064

Сума за рахунками ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів

T100

R030 (#)

Немає

6KX

576

A6K065

Сума незнижувального залишку на рахунках ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів

T100

R030 (#)

Немає

6KX

577

A6K066

Кошти банків у розрахунках, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку України

T100

R030 (#)

Немає

6KX

578

A6K067

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за вкладами (депозитами) в інших банках

T100

R030 (#)

Немає

6KX

579

A6K068

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), наданими іншим банкам

T100

R030 (#)

Немає

6KX

580

A6K069

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

T100

R030 (#)

Немає

6KX

581

A6K070

Сума невикористаної частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком

T100

R030 (#)

Немає

6KX

582

A6K071

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках

T100

R030 (#)

Немає

6KX

583

A6K072

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за борговими цінними паперами

T100

R030 (#)

Немає

6KX

584

A6K073

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6KX

585

A6K074

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6KX

586

A6K075

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6KX

587

A6K076

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями з деривативами

T100

R030 (#)

Немає

6KX

588

A6K077

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку

T100

R030 (#)

Немає

6KX

589

A6K078

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами

T100

R030 (#)

Немає

6KX

590

A6K079

Вклади бюджетних установ, за якими було отримано повідомлення про їх повернення

T100

R030 (#)

Немає

6KX

591

A6K080

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт

T100

R030 (#)

Немає

6KX

592

A6K081

Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRвв)

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

593

A6K082

Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCRів)

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

594

A6K083

Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів в іноземній валюті

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

595

A6K084

Сукупні очікувані відпливи грошових коштів в іноземній валюті

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

596

A6K085

Сукупні очікувані надходження грошових коштів в іноземній валюті

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

597

A6K086

Чистий очікуваний відплив грошових коштів в іноземній валюті

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

598

A6K087

Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCRів)

T100

R030 (=#)

Немає

6KX

599

A6K088

Кошти банків у розрахунках (крім тих, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку України)

T100

R030 (#)

Немає

6KX

600

A6K089

Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках України, які дотримуються LCRвв та LCRів та не віднесені до категорії неплатоспроможних

T100

R030 (#, 980)

Немає

6KX

601

A6K090

Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках, які дотримуються LCRвв та LCRів та не віднесені до категорії неплатоспроможних

T100

R030 (#, 980)

Немає

6KX

602

A73001

Сума увезеної банком в Україну готівкової іноземної валюти / маса увезених банком банківських металів

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

603

A73002

Сума купленої готівкової іноземної валюти / маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

604

A73003

Сума купленої готівкової іноземної валюти / маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

605

A73004

Сума отриманої готівкової іноземної валюти / маса отриманих із фізичною поставкою банківських металів у результаті обміну безготівкової іноземної валюти / безготівкових банківських металів

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

606

A73005

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти / маса прийнятих банківських металів для зарахування на коррахунки інших банків

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

607

A73006

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти / маса прийнятих банківських металів на поточні, депозитні рахунки юридичних осіб і представництв-нерезидентів

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

608

A73007

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти / маса прийнятих банківських металів від фізичних осіб для зарахування на їх рахунки

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

609

A73008

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для переказу за межі України

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

610

A73009

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані чеки

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

611

A73010

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані депозитні сертифікати

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

612

A73011

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для погашення кредитів та відсотків за ними

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

613

A73012

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані їм казначейські зобов'язання

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

614

A73013

Сума купленої готівкової іноземної валюти / маса куплених банківських металів у фізичних осіб у касі банку

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

615

A73014

Сума купленої готівкової іноземної валюти / маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

616

A73015

Сума купленої готівкової іноземної валюти / маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют за агентськими угодами

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

617

A73016

Сума готівкової іноземної валюти / маса фізичних обсягів банківських металів за іншими надходженнями

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

618

A73017

Сума вивезеної готівкової іноземної валюти / маса вивезених банківських металів за межі України

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

619

A73018

Сума проданої готівкової іноземної валюти / маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

620

A73019

Сума проданої готівкової іноземної валюти / маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

621

A73020

Сума виданої готівкової іноземної валюти / маса виданих банківських металів у результаті обміну на безготівкову іноземну валюту / безготівкові банківські метали

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

622

A73021

Сума виданої готівкової іноземної валюти / маса виданих банківських металів із коррахунків інших банків (фінансових установ)

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

623

A73022

Сума виданої готівкової іноземної валюти / маса виданих банківських металів із поточних, депозитних рахунків юридичних осіб і представництв-нерезидентів

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

624

A73023

Сума виданої готівкової іноземної валюти / маса виданих банківських металів фізичним особам із їх рахунків та виплата доходу за ними

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

625

A73024

Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за переказами

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

626

A73025

Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за чеками

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

627

A73026

Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за депозитними сертифікатами та виплата доходу за ними

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

628

A73027

Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам як кредит

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

629

A73028

Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам під час погашення або викупу казначейських зобов'язань та виплати доходу за ними

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

630

A73029

Сума проданої готівкової іноземної валюти / маса проданих банківських металів фізичним особам через касу банку

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

631

A73030

Сума проданої готівкової іноземної валюти / маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

632

A73031

Сума проданої готівкової іноземної валюти / маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют за агентськими угодами

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

633

A73032

Сума виданої готівкової іноземної валюти / маса виданих банківських металів із фізичною поставкою на інші цілі

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

634

A73033

Кількість пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)

T100

R030 (=#)

Немає

73X

635

A73034

Кількість пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод

T100

R030 (=#)

Немає

73X

636

A73035

Кількість працюючих пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)

T100

R030 (=#)

Немає

73X

637

A73036

Кількість працюючих пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод

T100

R030 (=#)

Немає

73X

638

A73037

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для обміну однієї іноземної валюти / банківського металу на іншу іноземну валюту / інший банківський метал

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

639

A73038

Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за операцією з обміну однієї іноземної валюти / банківського металу на іншу іноземну валюту / інший банківський метал

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

640

A79001

Дані про залучений субординований борг для включення до капіталу банку

T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T090_1, T090_2

K030, R030 (#)

Q001, K020, супутній параметр K021 ( A, D, #), Q007_1, Q007_2, Q007_3 (значення або не заповнюється), Q003_1 (значення або не заповнюється), Q003_2, Q007_4, Q003_3

79X

641

A81F20

Сума за готівковими коштами і депозитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

612

A81F30

Сума за борговими цінними паперами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

613

A81F40

Сума за кредитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

644

A81F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

645

A81F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

646

A81F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

647

A81N10

Сума за нефінансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

648

A81N60

Сума за рахунками доходів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

649

A81N70

Сума за рахунками витрат

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

650

A81N90

Сума за позабалансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

651

A88001

Дані ліквідаційної комісії банку

T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5, T070_6, T070_7, T070_8, T080_1, T080_2, T080_3, T080_4

F029

Немає

88X

652

A95001

Розмір статутного фонду афілійованої особи / відсоток участі в статутному фонді

T070, T090_1, T090_2, T090_3, T090_4

K030 (#), F051

Q001, Q002, K020 (значення або не заповнюється), Q007, Q003

95X

653

A97001

Сума та кількість операцій з використанням електронних платіжних засобів

T070, T080

Z230 (00, #), Z241, Z350 (#), Z270 (#), K014, Z205, Z275, Z330, Z210, R034_1, K041, R034_2

Немає

97X

654

A9A001

Середньооблікова кількість штатних працівників

T100

Немає

Немає

9AX

655

A9A002

Середньооблікова кількість штатних працівників жіночої статі

T100

Немає

Немає

9AX

656

A9A003

Облікова кількість штатних працівників

T100

Немає

Немає

9AX

657

A9A004

Облікова кількість штатних працівників жіночої статі

T100

Немає

Немає

9AX

658

A9A005

Сума фонду основної заробітної плати штатних працівників

T100

Немає

Немає

9AX

659

A9A006

Сума фонду додаткової заробітної плати штатних працівників

T100

Немає

Немає

9AX

660

A9A007

Сума фонду заохочувальних та компенсаційних виплат штатних працівників

T100

Немає

Немає

9AX

661

A9A008

Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)

T100

Немає

Немає

9AX

662

A9A009

Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)

T100

Немає

Немає

9AX

663

A9A010

Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)

T100

Немає

Немає

9AX

664

A9A011

Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)

T100

Немає

Немає

9AX

665

A9A012

Середня кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості

T100

Немає

Немає

9AX

666

AA0001

Кількість клієнтів банку, яким видано електронний платіжний засіб

T080

Z230 (#), K014 (#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)

Немає

A0X

667

AA0002

Кількість клієнтів банку, які здійснювали операції з використанням електронного платіжного засобу

T080

Z230 (#), K014 (#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)

Немає

A0X

668

AA0003

Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, термін дії яких не закінчився

T080

Z230 (#), K014 (#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)

Немає

A0X

669

AA0004

Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими були здійснені видаткові операції

T080

Z230 (#), K014 (#), F071 (#), F006 (9, #), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)

Немає

A0X

670

AA0005

Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів із функцією електронних грошей, за якими були здійснені видаткові операції

T080

Z230 (#), K014 (#), F071 (=2), F006 (9, #), Z275 (=1), Z272 (#), F023 (#)

Немає

A0X

671

AA0006

Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими були здійснені видаткові безготівкові операції

T080

Z230 (#), K014 (#), F071 (#), F006 (9, #), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)

Немає

A0X

672

AA0007

Кількість пристроїв, за якими були здійснені видаткові операції

T080

Z230 (#), K014 (#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (4, 9), F023 (#)

Немає

A0X

673

AA0008

Кількість торговців

T080

Z230 (#), K014 (#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)

Немає

A0X

674

AA0009

Кількість суб'єктів господарювання, які приймають електронні платіжні засоби

T080

Z230 (#), K014 (#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)

Немає

A0X

675

AA4F20

Сума за готівковими коштами і депозитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

676

AA4F30

Сума за борговими цінними паперами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

677

AA4F40

Сума за кредитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

678

AA4F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

679

AA4F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

680

AA4F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

681

AA4N10

Сума за нефінансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

682

AA4N60

Сума за рахунками доходів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

683

AA4N70

Сума за рахунками витрат

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

684

AA4N90

Сума за позабалансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

685

AA7F20

Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

686

AA7F30

Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

687

AA7F40

Сума за кредитами (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

688

AA7F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

689

AA7F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

690

AA7F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

691

AA7N10

Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

692

AA7N90

Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

693

AC5F20

Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580

Немає

C5X

694

AC5F30

Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580

Немає

C5X

695

AC5F40

Сума за кредитами (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580

Немає

C5X

696

AC5F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580

Немає

C5X

697

AC5F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580

Немає

C5X

698

AC5F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580

Немає

C5X

699

AC5N10

Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580

Немає

C5X

700

AC5N90

Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580

Немає

C5X

701

AD0001

Фінансові операції, інформацію про які внесено до реєстру фінансових операцій

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

702

AD0002

Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

703

AD0003

Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

704

AD0004

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу

T070, T080

D050 (30138, 30603, 30605, 30606, 30701, 30702, 30703), K014

Немає

D0X

705

AD0005

Фінансові операції, які були виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком України

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

706

AD0006

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, які були виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком України

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

707

AD0007

Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

708

AD0008

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

709

AD0009

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

710

AD0010

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, щодо проведення яких надано відмову

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

711

AD0011

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

712

AD0012

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного імені

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

713

AD0013

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказу

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

714

AD0014

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою введення в оману

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

715

AD0015

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неподанням клієнтом необхідних для його вивчення документів чи відомостей

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

716

AD0016

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

717

AD0017

Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

718

AD0018

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

719

AD0019

Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

720

AD0020

Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

721

AD0021

Видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких було зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

722

AD0022

Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких було зупинено

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

723

AD0023

Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких було забезпечено моніторинг

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

724

AD0024

Фінансові операції, щодо яких були надіслані до спеціально уповноваженого органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

725

AD0025

Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації

T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

726

AD0026

Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави

T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

727

AD0027

Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завдань

T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

728

AD0028

Отримані від спеціально уповноваженого органу запити про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій)

T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

729

AD0029

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

730

AD0030

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банку

T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

731

AD0031

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банку

T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

732

AD2001

Кількість клієнтів банку

T070, T080

K013, F024 (#), R034 (#), F072 (#), K030(№#)

Немає

D2X

733

AD2002

Кількість відкритих рахунків клієнтів банку

T070, T080

K013, F024 (#), R034 (#), F072 (#), K030(№#)

Немає

D2X

734

AD2003

Кількість поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків клієнтів банку, обслуговування яких здійснюється дистанційно

T070, T080

K013, F024 (#), R034 (#), F072 (#), K030(№#)

Немає

D2X

735

AD2004

Сума залишку коштів / кількість недіючих рахунків клієнтів банку

T070, T080

K013 (1), F024 (#), R034 (#), F072 (#), K030(№#)

Немає

D2X

736

AD4001

Зарахування коштів на коррахунок банку-нерезидента, відкритого в банку України

T071

F025, R030 ( #), B010

Q006

D4X

737

AD4002

Списання коштів із коррахунку банку-нерезидента, відкритого в банку України

T071

F025, R030 ( #), B010

Q006

D4X

738

AD51F2

Сума залишків за кредитами овердрафт

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048

Немає

D5X

739

AD51F4

Сума залишків за кредитами

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048

Немає

D5X

740

AD51F8

Сума залишків за резервами під заборгованість за кредитами, гарантіями та зобов'язаннями

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048

Немає

D5X

741

AD51N9

Сума залишків за позабалансовими рахунками (гарантії, акцепти, інші зобов'язання, надані банкам)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048

Немає

D5X

742

AD52F2

Сума залишків за розміщеними депозитами

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048

Немає

D5X

743

AD52F8

Сума списання безнадійної заборгованості за рахунок спеціального резерву

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048

Немає

D5X

744

AD61F2

Сума залишків за депозитами

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048

Немає

D6X

745

AD62F2

Сума залишків за депозитами на вимогу

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048

Немає

D6X

746

AD9001

Участь у статутному капіталі контрагента банку

T090_1, T090_2

K014 (#), K040 (#), KU_1, K110 (#)

Q003_1, Q001_1, K020_1, супутній параметр K021_1 (2, 6, 7, A, B, D, E, #), Q029_1, (значення або не заповнюється), Q001_2, K020_2, супутній параметр K021_2 (D, #), Q029_2 (значення або не заповнюється)

D9X

747

AE7001

Дані щодо заборгованості боржників банку, що ліквідується

T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5

K014 (#), K061

Q003_1, Q003_2, Q001_1, Q001_2, Q003_3, Q007_1, Q007_2, Q016, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q018, Q019, Q007_6 (значення або не заповнюється)

E7X

748

AE8001

Зобов'язання банку за пасивними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами (кредиторами)

T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T090

K040 (#), KU_1 (значення або "#"), K014 (#), K110 (#), K074 (#), R030 (#), R020 (#)

Q020 (значення та ";"), Q003_12, Q001, K020, супутній параметр K021 (#), Q029 (значення або не заповнюється), Q003_1, Q003_2, Q007_1, Q007_2 (значення або не заповнюється)

E8X

749

AE9001

Внутрішньодержавні перекази коштів

T071, T080

D060_1 (#), D060_2 (#), R030 (#), K040_1 (804), K040_2 (804), KU_1 (#), KU_2, F098 (#), F001 (#)

K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)

E9X

750

AE9002

Транскордонні перекази, отримані в Україні

T071, T080

D060_1 (#), D060_2 (#), R030 (#), K040_1 (804, #), K040_2 (804), KU_1 (#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (#)

K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)

E9X

751

AE9003

Транскордонні перекази, відправлені з України

T071, T080

D060_1 (#), D060_2 (#), R030 (#), K040_1 (804), K040_2 (804, #), KU_1 (#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (#)

K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)

E9X

752

AE9004

Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами

T071, T080

D060_1 (#), D060_2 (#), R030 (#), K040_1 (804, #), K040_2 (804), KU_1 (#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (#)

K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)

E9X

753

AE9005

Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів

T071, T080

D060_1 (#), D060_2 (#), R030 (#), K040_1 (804, #), K040_2 (804), KU_1 (#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (#)

K020, Q001, супутній параметр K021 (1, 3)

E9X

754

AE9006

Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами

T071, T080

D060_1 (#), D060_2 (#), R030 (#), K040_1 (804), K040_2 (804, #), KU_1 (#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (#)

K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)

E9X

755

AE9007

Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів

T071, T080

D060_1 (#), D060_2 (#), R030 (#), K040_1 (804), K040_2 (804, #), KU_1 (#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (#)

K020, Q001, супутній параметр K021 (1, 3)

E9X

756

AE9008

Інформація про внутрішньодержавні/міжнародні системи переказу коштів, системи розрахунків та/або банки кореспонденти- нерезиденти, які за звітний період не брали участі в переказах коштів

T071 (=0), T080 (=0)

D060_1 (#), D060_2, R030 (980, #), K040_1 (804), K040_2 (804, #), KU_1 (#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (#)

K020, Q001 (значення або не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)

E9X

757

AE9009

Внутрішньодержавні перекази, здійснені з використанням систем розрахунків, створених резидентами

T071, T080

D060_1 (#), D060_2 (#), R030 (#), K040_1 (804), K040_2 (804), KU_1 (#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (#)

K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)

E9X

758

AF0001

Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв / пунктів приймання готівки, для подальшого її переказу

T070, T080_1, T080_2

D060 (#), KU (#), F002 (#)

Немає

F0X

759

AF0002

Загальна кількість платіжних пристроїв / пунктів приймання готівки

T070(=0), T080_1, T080_2(=0)

D060 (#), KU (#), F002 (#)

Немає

F0X

760

AF0003

Інформація про платіжні системи, з якими укладені договори, але через які не проводилися операції з переказу коштів

T070(=0), T080_1(=0), T080_2(=0)

D060 (#), KU (#), F002 (#)

Немає

F0X

761

AF1001

Сума здійснених переказів в іноземній валюті за межі України, що внесено готівкою без зарахування на поточний рахунок клієнта

T071

K030, R030 (980,#), K040 (804, #)

Немає

F1X

762

AF1002

Сума здійснених переказів в іноземній валюті за межі України, що списано з поточного рахунку

T071

K030, R030 (980,#), K040 (804, #)

Немає

F1X

763

AF1003

Сума надходжень переказів в іноземній валюті в Україну, що видано готівкою через касу банку без її зарахування на поточний рахунок клієнта

T071

K030, R030 (980,#), K040 (804, #)

Немає

F1X

764

AF1004

Сума надходжень переказів в іноземній валюті в Україну, що зараховано на поточний рахунок

T071

K030, R030 (980,#), K040 (804, #)

Немає

F1X

765

AF43F2

Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із дебетовим оборотом

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020

Немає

F4X

766

AF43F4

Сума та процентна ставка за рахунками кредитів із дебетовим оборотом

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020

Немає

F4X

767

AF44F2

Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із кредитовим оборотом

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020

Немає

F4X

768

AF5001

Сума збитків від незаконних дій / кількість сумнівних операцій з платіжними картками

T070, T080

Z230 (00, 20, #), Z350 (#), K045, Z130 (#), Z140 (#), Z150, KU(#)

Немає

F5X

769

AF5002

Кількість пристроїв через які здійснювалися незаконні дії / сумнівні операції з використанням платіжних карток

T070, T080

Z230 (#), Z350 (#), K045 (=1), Z130 (#), Z140 (#), Z150 (=01, 03, 09), KU (27, 29, 196, #)

Немає

F5X

770

AF8001

Обсяг заборгованості / кількість кредитних договорів

T100

K111 (#), S260, S032, S080 (K, L, #), R030 (#), S245, F034, F035

Немає

F8X

771

AF9001

Кількість установників/довірителів

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

772

AF9002

Сума грошових коштів, залучених у довірче управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

773

AF9003

Сума цінних паперів, залучених у довірче управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

774

AF9004

Сума інших активів, залучених у довірче управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

775

AF9005

Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

776

AF9006

Доходи від операцій довірчого управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

777

AF9007

Сума вартості придбаних цінних паперів згідно з договорами про довірче управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

778

AF9008

Сума вартості придбаних банківських металів згідно з договорами про довірче управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

779

AF9009

Сума вартості придбаних інших активів згідно з договорами про довірче управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

780

AF9010

Вартість об'єктів нерухомості житлового призначення згідно з договорами про довірче управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

781

AF9011

Вартість інших об'єктів нерухомості згідно з договорами про довірче управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

782

AF9012

Сума невикористаних коштів, залучених у довірче управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

783

AF9013

Сума сформованого оперативного резерву

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

784

AF9014

Сума витрат за операціями довірчого управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

785

AF9015

Сума нарахованих доходів за активами, залученими або придбаними управителем

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

786

AI54N6

Сума визнаних процентних доходів (реальні кредитові обороти без урахування переоцінки курсової різниці)

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S183, S241, S260, F048

Немає

I5X

787

AI5SF2

Сума середніх залишків за кредитами овердрафт та розрахована процентна ставка

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S183, S241, S260, F048

Немає

I5X

788

AI5SF4

Сума середніх залишків за кредитами та розрахована процентна ставка

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S183, S241, S260, F048

Немає

I5X

789

AI61F2

Сума середніх залишків за депозитами та розрахована процентна ставка

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048

Немає

I6X

790

AI62F2

Сума середніх залишків за депозитами на вимогу та розрахована процентна ставка

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048

Немає

I6X

791

AI63N7

Сума визнаних процентних витрат (реальні дебетові обороти без урахування переоцінки курсової різниці)

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048

Немає

I6X

792

B20001

Кошти вкладів (депозитів) юридичних осіб на вимогу і кошти на поточних рахунках (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

793

B20002

Кошти вкладів (депозитів) фізичних осіб на вимогу (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

794

B20003

Строкові кошти і вклади (депозити) юридичних осіб (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

795

B20004

Строкові кошти і вклади (депозити) фізичних осіб (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

796

B20005

Сума залучених коштів (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

797

B20006

Середньоарифметична сума залучених коштів

T100

R034 (#)

Q007

20X

798

B20007

Сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база) (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

799

B20008

Середньоарифметична сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база)

T100

R034 (#)

Q007

20X

800

B20009

Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

801

B20010

Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України

T100

R034 (#)

Q007

20X

802

B20011

Відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку від суми обов'язкових резервів для періоду утримання (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

803

B20012

Середньоарифметичне відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку банку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів для періоду утримання

T100

R034 (#)

Q007

20X

804

B20013

Сума обов'язкових резервів, що має зберігатися на коррахунку банку щоденно (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

805

B20014

Середньоарифметична сума обов'язкових резервів, що мають зберігатися на коррахунку щоденно

T100

R034 (#)

Q007

20X

806

B20015

Відхилення для контролю за щоденними залишками (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

807

B20016

Середньоарифметичне відхилення для контролю за щоденними залишками

T100

R034 (#)

Q007

20X

808

B20017

Випадок недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

809

B20018

Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками за період утримання

T100

R034 (#)

Q007

20X

810

B20019

Довідково: сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

811

B20020

Довідково: середньоарифметична сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання

T100

R034 (#)

Q007

20X

812

B20021

Сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

813

B20022

Сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України в цілому за період утримання

T100

R034 (#)

Q007

20X

814

B20023

Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

815

B20024

Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України в цілому за період утримання

T100

R034 (#)

Q007

20X

816

B20025

Відхилення для контролю формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

817

B20026

Відхилення формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України за період утримання

T100

R034 (#)

Q007

20X

818

B20027

Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку банку та окремому рахунку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів у встановленому нормативі (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

819

B20028

Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів у встановленому нормативі

T100

R034 (#)

Q007

20X

820

B20029

Кількість календарних днів діяльності банку в періоді утримання обов'язкових резервів

T100

R034 (#)

Q007

20X

821

B20030

Сума форвардних контрактів із базовою поставкою активу (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

822

B20031

Сума форвардних контрактів без поставки базового активу (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

823

B20032

Сума ф'ючерсних контрактів із базовою поставкою активу (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

824

B20033

Сума ф'ючерсних контрактів без поставки базового активу (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

825

B20034

Сума коштів за валютними деривативами (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

826

B20035

Середньоарифметична сума коштів за валютними деривативами

T100

R034 (#)

Q007

20X

827

B20036

Сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами (резервна база) (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

828

B20037

Середньоарифметична сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами (резервна база)

T100

R034 (#)

Q007

20X

829

B20038

Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

830

B20039

Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання

T100

R034 (#)

Q007

20X

831

B20040

Довідково: сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

832

B20041

Довідково: середньоарифметична сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання

T100

R034 (#)

Q007

20X

833

B20042

Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

834

B20043

Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання

T100

R034 (#)

Q007

20X

835

B6D001

Розмір регулятивного капіталу банку (Н1)

T100

Немає

Q007

6DX

836

B6D002

Фактичне значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2)

T100

Немає

Q007

6DX

837

B6D003

Кількість порушень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) за звітний місяць

T100

Немає

Q007

6DX

838

B6D004

Фактичне значення нормативу миттєвої ліквідності (Н4)

T100

Немає

Q007

6DX

839

B6D005

Кількість порушень нормативу миттєвої ліквідності (Н4) за звітний місяць

T100

Немає

Q007

6DX

840

B6D006

Фактичне значення нормативу поточної ліквідності (Н5)

T100

Немає

Q007

6DX

841

B6D007

Кількість порушень нормативу поточної ліквідності (Н5) за звітний місяць

T100

Немає

Q007

6DX

842

B6D008

Фактичне значення нормативу короткострокової ліквідності (Н6)

T100

Немає

Q007

6DX

843

B6D009

Кількість порушень нормативу короткострокової ліквідності (Н6) за звітний місяць

T100

Немає

Q007

6DX

844

B6D010

Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

T100

Немає

Q007

6DX

845

B6D011

Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

T100

Немає

Q007

6DX

846

B6D012

Розрахункове значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

T100

Немає

Q007

6DX

847

B6D013

Фактичне значення нормативу великих кредитних ризиків (Н8)

T100

Немає

Q007

6DX

848

B6D014

Кількість порушень нормативу великих кредитних ризиків (Н8) за звітний місяць

T100

Немає

Q007

6DX

849

B6D015

Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9)

T100

Немає

Q007

6DX

850

B6D016

Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9) за звітний місяць

T100

Немає

Q007

6DX

851

B6D017

Фактичне значення нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11)

T100

Немає

Q007

6DX

852

B6D018

Середньозважене значення нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) за місяць

T100

Немає

Q007

6DX

853

B6D019

Фактичне значення нормативу загальної суми інвестування (Н12)

T100

Немає

Q007

6DX

854

B6D020

Середньозважене значення нормативу загальної суми інвестування (Н12) за місяць

T100

Немає

Q007

6DX

855

B6D021

Фактичне значення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1)

T100

Немає

Q007

6DX

856

B6D022

Кількість порушень лімітів загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1)

T100

Немає

Q007

6DX

857

B6D023

Фактичне значення ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2)

T100

Немає

Q007

6DX

858

B6D024

Кількість порушень лімітів загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13-2)

T100

Немає

Q007

6DX

859

B6D025

Фактичне значення нормативу достатності основного капіталу (Н3)

T100

Немає

Q007

6DX

860

B6D026

Кількість порушень нормативу достатності основного капіталу (Н3) за звітний місяць

T100

Немає

Q007

6DX

861

B6K001

Банкноти та монети

T100

R030 (#)

Немає

6KX

862

B6K002

Резерви за готівковими коштами, наявність яких непідтверджена

T100

R030 (#)

Немає

6KX

863

B6K003

Кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку України

T100

R030 (#)

Немає

6KX

864

B6K005

Кошти фізичних осіб на вимогу

T100

R030 (#)

Немає

6KX

865

B6K006

Нараховані витрати за коштами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6KX

866

B6K007

Кошти суб'єктів господарської діяльності на вимогу

T100

R030 (#)

Немає

6KX

867

B6K008

Кошти в розрахунках інших банків

T100

R030 (#)

Немає

6KX

868

B6K009

Нараховані витрати за коштами банків

T100

R030 (#)

Немає

6KX

869

B6K010

Поточні рахунки бюджетних установ

T100

R030 (#)

Немає

6KX

870

B6K011

Нараховані витрати за коштами бюджетних установ

T100

R030 (#)

Немає

6KX

871

B6K012

Кошти виборчих фондів та фонду референдуму

T100

R030 (#)

Немає

6KX

872

B6K013

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ

T100

R030 (#)

Немає

6KX

873

B6K014

Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ

T100

R030 (#)

Немає

6KX

874

B6K015

Кошти Національного банку України на вимогу

T100

R030 (#)

Немає

6KX

875

B6K016

Нараховані витрати за коштами Національного банку України

T100

R030 (#)

Немає

6KX

876

B6K017

Нараховані витрати за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших організацій

T100

R030 (#)

Немає

6KX

877

B6K018

Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу

T100

R030 (#)

Немає

6KX

878

B6K019

Нараховані витрати за субординованим боргом

T100

R030 (#)

Немає

6KX

879

B6K020

Безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банкам

T100

R030 (#)

Немає

6KX

880

B6K021

Відпливи за транзитними та кліринговими рахунками

T100

R030 (#)

Немає

6KX

881

B6K022

Надходження за транзитними і кліринговими рахунками

T100

R030 (#)

Немає

6KX

882

B6K023

Нараховані витрати за коштами суб'єктів господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6KX

883

B6K024

Сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку

T100

R030 (#)

Немає

6KX

884

B6K025

Сума за депозитними сертифікатами Національного банку України

T100

R030 (#)

Немає

6KX

885

B6K026

Сума за депозитами в Національному банку України до одного дня

T100

R030 (#)

Немає

6KX

886

B6K027

Нараховані витрати за кредитами Національного банку України та коштами, отриманими за операціями репо

T100

R030 (#)

Немає

6KX

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

 

Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності

N
з/п

Код довідника

Назва довідника

1

2

3

1

COMPVAL

Код підрозділу небанківської фінансової установи

2

D010

Код касового символу

3

D020

Розподіл суми оборотів за рахунком за визначеним критерієм

4

D050

Код ознаки операцій для фінансового моніторингу

5

D060

Код платіжної системи та системи розрахунків

6

D070

Код зовнішньоекономічної операції

7

D100

Код умови валютної операції

8

D110

Код форми розрахунку

9

DPTLIST

Код структурного підрозділу

10

F001

Код учасника переказу коштів

11

F002

Код засобу з приймання готівки для подальшого її переказу

12

F003

Код стану заборгованості

13

F004

Код власника платіжного пристрою / пункту приймання готівки

14

F005

Код порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу

15

F006

Код виду носія інформації

16

F008

Код змісту зовнішньоекономічної операції

17

F009

Код типу джерела фінансування

18

F010

Код типу угоди

19

F011

Код графіка погашення платежів

20

F012

Код типу форми власності

21

F014

Код виду подання звіту

22

F017

Стан майна за принципом завершеності

23

F018

Стан майна за результатом перевірки

24

F019

Код причини виникнення заборгованості

25

F020

Код відмітки про безнадійну заборгованість

26

F021

Код повідомлення

27

F023

Код типу суб'єкта господарювання

28

F024

Код типу рахунку

29

F025

Код змісту операції

30

F027

Код індикатора

31

F028

Код виду заборгованості

32

F029

Код даних банку, що перебуває у стані ліквідації

33

F02D

Код за деякими операціями

34

F033

Код ознаки обтяженості коштів

35

F034

Код кількості та обсягу за кредитними договорами

36

F035

Код виду кредитних операцій

37

F036

Код використання процентної ставки за кредитом

38

F045

Код ознаки кредиту

39

F046

Код стану розрахунків за договором із нерезидентом

40

F047

Код виду позичальника

41

F048

Код типу процентної ставки

42

F049

Код пояснення щодо внесення змін до договору

43

F050

Код цілі використання кредиту

44

F051

Код відношення афілійованої особи до банку

45

F052

Код типу кредитора

46

F053

Код можливості дострокового погашення

47

F054

Код періодичності здійснення платежів

48

F055

Код типу кредиту

49

F056

Код підстави подання звіту

50

F057

Код виду запозичення

51

F058

Код підгрупи банківської групи

52

F059

Код розміру боржника

53

F060

Код типу періоду

54

F061

Код ознаки операції

55

F063

Код зміни стандарту складання звітності

56

F064

Код належності до групи юридичних осіб під спільним контролем

57

F067

Код проведеної операції

58

F068

Код ознаки ключової особи

59

F069

Код сутності зв'язку

60

F070

Код типу реорганізації

61

F071

Код типу держателя електронного платіжного засобу

62

F072

Код ознаки використання клієнтом системи дистанційного обслуговування рахунків

63

F073

Код належності до боржників, кредити яким надані для реалізації інвестиційного проекту

64

F074

Код щодо належності контрагента / пов'язаної з банком особи до групи юридичних осіб під спільним контролем або до групи пов'язаних контрагентів

65

F075

Код ознак, які відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року N 351 (зі змінами) (далі - Положення N 351), свідчать про високий кредитний ризик контрагента / пов'язаної з банком особи

66

F076

Код ознак, які відповідно до Положення N 351 свідчать про подію дефолту контрагента / пов'язаної з банком особи

67

F077

Код ознаки своєчасності сплати боргу контрагентом / пов'язаною з банком особою відповідно до пункту 59 Положення N 351

68

F078

Код ознак, які відповідають додатковим характеристикам, визначеним додатком 3 до Положення N 351 щодо контрагента / пов'язаної з банком особи - емітента цінних паперів

69

F079

Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до Положення N 351, на підставі якого скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи

70

F080

Код ознаки події дефолту контрагента / пов'язаної з банком особи відповідно до пункту 166 Положення N 351, щодо якої банк на підставі застосованого ним судження довів, що дефолту немає

71

F081

Код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику

72

F082

Код типу боржника

73

F083

Код значення коефіцієнта кредитної конверсії, рівня покриття боргу заставою, складової балансової вартості

74

F084

Код щодо належності контрагента до компанії спеціального призначення

75

F085

Код санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України

76

F086

Код стану рахунку

77

F087

Код стану застосування санкції щодо рахунку санкційної особи

78

F088

Код наміру проведення фінансової операції

79

F089

Код ознаки консолідації операції

80

F090

Код мети надходження / переказу коштів

81

F091

Код операції

82

F092

Підстава для купівлі / мета продажу

83

F093

Код ознаки щодо встановленої періодичності та обсягу сплати боргу

84

F094

Код ознаки щодо відношення кредиту до непідконтрольної території

85

F095

Код ознаки щодо повноти забезпеченості зобов'язань за кредитним договором між банком та позичальником

86

F096

Код наявності обтяження

87

F098

Код типу переказу

88

F099

Код даних для розрахунку економічних нормативів

89

F100

Код питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

90

F101

Код відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

91

F102

Код щодо наявності інформації в кредитному реєстрі Національного банку України

92

F104

Код стану виконання договору

93

I010

Код категорії рахунку

94

K013

Код виду клієнта банку

95

K014

Код типу клієнта банку

96

K018

Код статусу клієнта

97

K019

Код типу публічного діяча

98

K021

Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера

99

K030

Код резидентності

100

K031

Код ознаки територіального розміщення

101

K040

Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року N 471)

102

K041

Код групи країн

103

K044

Код типу країни

104

K045

Код території здійснення операції

105

K060

Код виду пов'язаної особи

106

K070

Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року N 378)

107

K072

Коди секторів економіки (узагальнені)

108

K074

Коди секторів економіки (державний/недержавний)

109

K077

Коди секторів економіки (групування для економічних нормативів)

110

K110

Вид економічної діяльності [відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 (зі змінами)]

111

K111

Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені)

112

K112

Коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені)

113

K140

Код розміру суб'єкта господарювання

114

K180

Належність банку до інвестиційного класу

115

K190

Рейтинг надійності

116

KODTER

Код адміністративно-територіальної одиниці України

117

R017

Код розподілу фінансових інструментів щодо індексації

118

R020

Код балансового рахунку

119

R030

Код валюти або банківського металу [відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269) (зі змінами)]

120

R034

Код ознаки належності до національної/іноземної валюти

121

R040

Код статті платіжного балансу

122

R050

Характеристика рахунку

123

R110

Розподіл аналітичного рахунку за складовими R011 та R013

124

RC_BNK

Довідник іноземних банків

125

RCUKRU

Довідник банківських установ України

126

S031

Код виду забезпечення кредиту

127

S032

Коди видів забезпечення кредиту (узагальнені)

128

S050

Код типу строковості заборгованості

129

S080

Клас боржника/контрагента

130

S083

Код типу оцінки кредитного ризику

131

S130

Код виду цінного папера

132

S135

Код операції з цінними паперами

133

S136

Код виду цінних паперів за операціями небанківських фінансових установ

134

S180

Початковий строк погашення

135

S181

Початковий строк погашення (узагальнений)

136

S183

Коди початкових строків погашення (узагальнені)

137

S184

Код строковості кредиту

138

S185

Код строку залучення (надання)

139

S190

Код строку прострочення погашення боргу

140

S210

Код активної операції щодо реструктуризації/рефінансування

141

S240

Коди строків до погашення

142

S241

Узагальнені коди строків до погашення (короткострокові, довгострокові)

143

S245

Коди строків до погашення (узагальнені)

144

S260

Види кредитів за цільовим спрямуванням

145

S580

Код розподілу активів банку за групами ризику

146

T020

Код елементу даних за рахунком

147

T023

Код операції платіжного балансу

148

Z130

Код типу незаконної дії або сумнівної операції з платіжними картками

149

Z140

Код учасника операцій з платіжними картками

150

Z150

Код місця здійснення операції з платіжною карткою

151

Z205

Код виду операції

152

Z210

Код належності до клієнта банку

153

Z230

Код платіжної системи

154

Z241

Код власника мережі

155

Z270

Код виду пристрою

156

Z272

Код виду пристрою деталізований

157

Z275

Код виду платіжної схеми (функція електронного платіжного засобу)

158

Z290

Код виду об'єкта в довірчому управлінні банку

159

Z330

Код типу операції

160

Z350

Код емітента електронного платіжного засобу

Значення параметрів довідників розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика / Організація статистичної звітності / Реєстр показників статистичної звітності".

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

 

Перелік метрик, які використовуються для формування показників статистичної звітності та їх значення

N
з/п

Код метрики

Метрика

1

2

3

1

T010

Дебетовий залишок у гривневому еквіваленті

2

T020

Кредитовий залишок у гривневому еквіваленті

3

T030

Реальні дебетові обороти в гривневому еквіваленті

4

T040

Реальні кредитові обороти в гривневому еквіваленті

5

T070

Сума в національній валюті (гривневий еквівалент)

6

T071

Сума у валюті

7

T075

Середньозважений на суму операцій курс гривні до іноземної валюти

8

T080

Кількість

9

T090

Відсоток / процентна ставка

10

T100

Сума/кількість/коефіцієнт/процент

11

M001

Інформація про участь установи в платіжній системі

12

M002

Відповідь на питання

 

Перелік некласифікованих реквізитів показників, які використовуються для формування показників статистичної звітності

N
з/п

Код некласифікованого реквізиту показника

Назва некласифікованого реквізиту показника

1

2

3

1

Q001

Найменування/Назва

2

Q002

Адреса

3

Q003

Номер

4

Q004

Економічний зміст операції

5

Q005

Загальна номінальна вартість цінних паперів

6

Q006

Примітка

7

Q007

Дата

8

Q008

Платіжні реквізити юридичної особи / паспортні дані фізичної особи

9

Q009

Мета позики

10

Q010

Період

11

Q011

Кількість

12

Q012

База для обчислення плаваючої (змінюваної) процентної ставки

13

Q013

Розмір маржі

14

Q014

Реквізити нормативно-правового акта

15

Q015

Характеристика

16

Q016

Вид і предмет забезпечення

17

Q017

Код фактора щодо наявності ознаки, яка свідчить про високий кредитний ризик контрагента / пов'язаної з банком особи

18

Q018

Зміст позову

19

Q019

Стан роботи з виконавчого провадження

20

Q020

Тип пов'язаної з банком особи

21

Q021

Сума угоди

22

Q022

Величина процентної ставки

23

Q023

Код підрозділу, який ліквідовано

24

Q024

Тип контрагента

25

Q025

Код проведеної операції

26

Q026

Належність до групи пов'язаних контрагентів

27

Q027

Код фактора щодо наявності ознаки, яка свідчить про подію дефолту контрагента / пов'язаної з банком особи

28

Q028

Рівень пов'язаності

29

Q029

Код пов'язаної з банком особи - нерезидента / неповнолітньої дитини або код особи нерезидента / неповнолітньої дитини, через яку визначається пов'язаність із банком

30

Q030

Санкції

31

Q031

Стан застосування санкції

32

Q032

Призначення платежу

33

Q033

Найменування іноземного банку

34

Q034

Код, що відповідає фактору, на підставі якого скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи

35

Q035

Код ознаки події дефолту контрагента / пов'язаної з банком особи, щодо якої банк на підставі застосованого ним судження довів, що дефолту немає

36

Q130

Код цінного папера

37

K020

Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер

38

K025

Банківський ідентифікаційний номер емітента платіжної картки

 

Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку України

N
з/п

Файл

Назва файла

Періодичність подання

Строк (час) подання

Респондент (постачальник статистичної звітності)

Уповноважена особа

1

2

3

4

5

6

7

1

01X

Дані про залишки на рахунках

Щоденна

До 13.00 наступного робочого дня

Банки

Головний бухгалтер, його заступники

2

02X

Дані про обороти та залишки на рахунках

Місячна

Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13.00

Банки

Головний бухгалтер, його заступники

3

07X

Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

Місячна

Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

4

08X

Дані про цінні папери, випущені банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

Місячна

Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

5

12X

Дані про касові обороти банку

Декадна - на 01, 11, 21 число

На 01, 11, 21 число, першого робочого дня після звітного періоду до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

6

13X

Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку

Місячна

Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

7

20X

Дані про обсяг залучених коштів, обов'язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України

Місячна

Не пізніше другого робочого дня після закінчення періоду утримання обов'язкових резервів

Банки

Голова та його заступники, члени правління

8

25X

Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках

Річна

24 січня поточного року

Банки

Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники

9

26X

Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків

Декадна - на 01, 11, 21 число

На 01, 11, 21 число, не пізніше 16.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

10

27X

Дані про рух коштів на розподільчих рахунках

Щоденна

До 13.00 наступного робочого дня

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

11

36X

Дані про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями

Місячна

На шостий робочий день після звітного періоду

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

12

39X

Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою

Щоденна

До 12.00 наступного робочого дня

Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій / генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій (далі - ліцензія Національного банку на здійснення валютних операцій)

Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

13

42X

Дані щодо максимального ризику на одного контрагента

Щоденна

Не пізніше 15.00 наступного робочого дня

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

14

48X

Дані про двадцять найбільших учасників банку

Квартальна

Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Банки

Голова та його заступники, члени правління

15

73X

Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів

Місячна

Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій

Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

16

79X

Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку

Щоденна

Не пізніше 15.00 наступного робочого дня

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

17

81X

Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітного року та залишки на рахунках

Річна

12 квітня поточного року

Банки

Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники

18

88X

Дані про роботу ліквідаційної комісії банку

Місячна

Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним

Ліквідаційні комісії

Голова ліквідаційної комісії

19

95X

Дані про афілійовані особи банку

Квартальна

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Банки

Голова та його заступники, члени правління

20

97X

Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку

Квартальна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Банки, небанківські установи-резиденти / небанківські фінансові установи-резиденти, які є членами / учасниками платіжних систем, банки - агенти з видачі готівки, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

21

A0X

Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням

Квартальна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Банки, небанківські установи-резиденти / небанківські фінансові установи-резиденти, які є членами / учасниками платіжних систем, банки - агенти з видачі готівки, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Голова банку та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

22

A4X

Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року та залишки на рахунках

Проміжний період, рік

До 25 числа місяця, наступного за звітним проміжним періодом за рік - 11 квітня поточного року

Банки

Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники

23

A7X

Дані про структуру активів та зобов'язань за строками

Декадна - на 01, 11, 21 число

На 01, 11, 21 число першого робочого дня, не пізніше 17.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності

24

C5X

Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів

Щоденна

Не пізніше 15.00 наступного робочого дня

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності

25

D0X

Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом

Місячна

Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

26

D2X

Дані про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків

Річна

Не пізніше 10 робочого дня лютого року, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

27

D4X

Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України

Місячна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності

28

D5X

Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)

Місячна

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності

29

D6X

Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)

Місячна

Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності

30

D9X

Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку

Місячна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

31

E7X

Відомості про проведення ліквідаційною комісією роботи щодо повернення коштів боржниками банку

Місячна

Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним

Ліквідаційні комісії

Голова ліквідаційної комісії

32

E8X

Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку

Місячна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

33

E9X

Дані про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів та систем розрахунків

Місячна

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки та небанківські установи України, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних (у тому числі внутрішньобанківських), міжнародних систем переказу коштів та небанківські установи України, які є платіжними організаціями систем розрахунків, що діють в Україні, банки, небанківські фінансові установи України, оператори поштового зв'язку, що уклали договори з платіжними організаціями міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами, або уповноваженими ними установами-нерезидентами

Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

34

F0X

Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать небанківській фінансовій установі, та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою

Квартальна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Небанківські установи-резиденти / небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами / учасниками платіжних систем, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Керівник установи (його заступник)

35

F1X

Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну

Щоденна

До 14.00 наступного робочого дня

Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій

Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

36

F4X

Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

Місячна

Не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності

37

F5X

Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії / сумнівні операції з платіжними картками

Піврічна

Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним періодом

Банки, які є учасниками платіжних систем

Голова та його заступники, члени правління

38

F8X

Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними

Місячна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

39

F9X

Дані про операції довірчого управління

Місячна

Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним періодом

Банки

Голова та його заступники, члени правління

40

I5X

Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)

Місячна

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності

41

I6X

Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)

Місячна

Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності

42

1CX

Інформація про участь та діяльність установи в платіжній системі

Квартальна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Банки, небанківські установи-резиденти / небанківські фінансові установи-резиденти, які є членами/учасниками платіжних систем, банки - агенти з видачі готівки, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

43

1PX

Дані про фінансові операції банку з нерезидентами

Місячна

Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності

44

2BX

Дані про структуру внутрішньої системи фінансового моніторингу

За запитом

За запитом, але не частіше двох разів на рік

Банки

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

45

2FX

Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу

Квартальна

Не пізніше 10 робочого дня місяця після звітного періоду

Банки

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

46

2HX

Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

Річна

Не пізніше 10 робочого дня місяця після звітного періоду

Банки

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

47

2JX

Інформація про здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу коштів небанківською фінансовою установою

Квартальна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Небанківські фінансові установи - резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами / учасниками платіжних систем

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

48

2KX

Дані про рахунки осіб, до яких Україною застосовані санкції

Місячна

У строки, визначені постановою Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року N 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (зі змінами)

Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, та/або банки, небанківські установи-резиденти / небанківські фінансові установи-резиденти, оператори поштового зв'язку, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

49

2PX

Дані про фінансові операції з нерезидентами

Місячна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним

Небанківські фінансові установи, підприємства, організації, оператори поштового зв'язку, фізичні особи-підприємці - власники рахунків, відкритих за межами України

Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

50

2RX

Дані про отримані від нерезидентів кошти в іноземній валюті, банківські метали за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та дані про обсяг сформованих резервів

Щоденна

Не пізніше 14 години наступного робочого дня

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

51

3AX

Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)

Щоденна

До 14.00 наступного робочого дня

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності

52

3BX

Дані про фінансову звітність підприємств - боржників банку

Річна

Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) - не пізніше третього робочого дня червня року, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

53

3DX

Дані про кредити, надані Національним банком України, та про заставу за кредитами Національного банку України, крім тієї, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами

Місячна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

54

3EX

Дані про заставу за кредитами Національного банку України, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами

Місячна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

55

3GX

Дані про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій / генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

Місячна

На п'ятий робочий день після звітного періоду

Небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій

Керівник установи (або його заступник)

56

3HX

Дані про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій / генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

Квартальна

На 11 робочий день після звітного періоду

Небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій

Керівник установи (або його заступник)

57

 

Рядок виключено

 

 

 

 

57

3KX

Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)

Щоденна

До 13.00 наступного робочого дня

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності

58

3MX

Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами

Щоденна

До 14.00 наступного робочого дня

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності

59

3PX

Дані про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, гарантований державою

Річна

Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним роком

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності

60

3VX

Дані про підприємства - боржники банку

Річна

Не пізніше третього робочого дня лютого року, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

61

4BX

Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківською групою та її підгрупами

Квартальна

Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, за IV квартал - не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом

Відповідальні особи банківських груп

Керівник відповідальної особи банківської групи

62

4CX

Дані про пов'язаних із банком осіб

Місячна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

63

4DX

Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки

Квартальна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Банки, які здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для подальшого її переказу, банки, які уклали агентські договори з юридичними особами (комерційними агентами) про надання послуг з приймання готівки для подальшого її переказу

Голова та його заступники, члени правління

64

4EX

Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо послуг, наданих платіжним системам та їх учасникам

Місячна

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним

Оператори послуг платіжної інфраструктури

Керівник установи (або його заступник)

65

4PX

Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов'язаннями за договором із нерезидентом

Місячна

Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності

66

6BX

Дані про розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями

Місячна

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

67

6CX

Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків

Квартальна

Щодо власників істотної участі - резидентів - не пізніше 18 робочого дня місяця, наступного за звітним періодом; щодо власників істотної участі - нерезидентів - не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал разом із річним звітом: щодо власників істотної участі - резидентів - не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; щодо власників істотної участі - нерезидентів - не пізніше 50 дня, наступного за днем оприлюднення річного звіту або його подання до національних органів, установленого законодавством країни реєстрації юридичної особи

Банки

Голова та його заступники, члени правління

68

6DX

Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції

Місячна

Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

69

6EX

Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів

Місячна

Не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

70

6FX

Дані про контрагента / пов'язану з банком особу

Місячна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

71

6HX

Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

Місячна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

72

6GX

Дані за договором за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

Місячна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

73

6IX

Дані за активними операціями з контрагентами / пов'язаними з банком особами

Місячна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

74

6KX

Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)

Щоденна

Не пізніше 17 години наступного робочого дня

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

75

9AX

Дані про кількість працівників та складові фонду оплати праці

Квартальна

Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал - не пізніше 16 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 18.03.2019 р. N 49)

 

Опис типів JSON об'єктів та змісту реквізитів повідомлень, необхідних для формування інформації про кредитні операції

Частина 1. Реквізити повідомлення (запиту) про боржника (фізична особа)

Таблиця 1

N
з/п

N
реквізиту

Зміст реквізиту

1

2

3

1

1

Унікальний код боржника

2

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. Структура (елемент) fio

3

2.1

Прізвище

4

2.2

Ім'я

5

2.3

По батькові

6

3

Ознака особи

7

4

Ідентифікатор боржника

8

5

Код типу документа

9

6

Код боржника за некласифікованим реквізитом К020

10

7

Дата народження

11

8. Документ, що посвідчує особу. Структура (елемент) document. Якщо документів кілька, то реквізити за N (поля) з 8.1 до 8.4 повторюються

12

8.1

Тип документа

13

8.2

Серія документа

14

8.3

Номер документа

15

8.4

Дата видачі документа

16

9. Адреса реєстрації. Структура (елемент) address. Якщо боржник є нерезидентом, то структура (елемент) address не зазначається

17

9.1

Код регіону

18

9.2

Район

19

9.3

Поштовий індекс

20

9.4

Назва населеного пункту

21

9.5

Вулиця

22

9.6

Будинок

23

9.7

Корпус (споруда)

24

9.8

Квартира

25

10

Код країни реєстрації

26

11

Освіта

27

12. Місце роботи боржника. Структура (елемент) organization. Якщо місць роботи кілька, то реквізити за N (поля) з 12.1 до 12.3 повторюються. Якщо в боржника немає місця роботи, то структура (елемент) organization не зазначається

28

12.1

Тип роботодавця

29

12.2

Ідентифікатор роботодавця

30

12.3

Найменування роботодавця

31

13. Дані про дохід боржника (ціле число, у сотих частках валюти). Структура (елемент) profit. Інформація про середньомісячний дохід боржника надається під час надання кредиту та оновлюється щороку в разі наявності інформації в банку за кредитами, за якими визначення розміру кредитного ризику здійснюється на індивідуальній основі

32

13.1

Підтверджений дохід боржника

33

13.2

Непідтверджений дохід боржника

34

14. Сімейний стан боржника та кількість осіб, які перебувають на його утриманні. Структура (елемент) family

35

14.1

Сімейний стан боржника

36

14.2

Кількість осіб, які перебувають на утриманні боржника

37

15

Тип пов'язаної з банком особи

38

16

Ознака використання даних для кредитного реєстру Національного банку України

Частина 2. Реквізити повідомлення (запиту) про боржника (юридична особа)

Таблиця 2

N
з/п

N
реквізиту

Зміст реквізиту

1

2

3

1

1

Унікальний код боржника

2

2

Найменування боржника

3

3

Резидентність особи

4

4

Ідентифікатор боржника

5

5

Код типу документа

6