Идет загрузка документа (122 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о передаче запасов наличных на хранение в уполномоченные банки

Национальный банк
Постановление от 23.10.2018 № 112
действует с 01.11.2018

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 жовтня 2018 року N 112

Про затвердження Змін до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку зберігання уповноваженими банками запасів готівки Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 грудня 2016 року N 408 (зі змінами) (далі - Зміни до Положення), що додаються.

2. Уповноваженим банкам у двомісячний строк із дня набрання чинності цією постановою розробити план дій щодо організації безперервної роботи із запасами готівки на зберіганні в умовах настання непередбачуваних обставин та/або надзвичайних ситуацій та погодити його з Національним банком України.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім абзацу третього підпункту 4 пункту 1, абзаців сьомого та восьмого підпункту 1 пункту 8, підпункту 7 пункту 9, підпункту 1 пункту 10 Змін до Положення, які набирають чинності з 01 січня 2019 року.

 

Голова

Я. В. Смолій

 

Зміни до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання до уповноважених банків

1. У розділі I:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Це Положення встановлює:

1) умови передавання Національним банком власних запасів готівки в національній валюті на зберігання до уповноважених банків під забезпечення;

2) умови зберігання переданих запасів готівки Національного банку в національній валюті уповноваженими банками;

3) проведення Національним банком та уповноваженим банком ревізій запасів готівки на зберіганні та готівки операційної каси в національній валюті уповноваженого банку, що зберігається разом із запасами готівки на зберіганні у власних або орендованих сховищах та/або у власних сейфах, що використовуються для зберігання готівки (далі - сховища).";

2) у пункті 4:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) договір про зберігання запасів готівки Національного банку України (далі - договір про зберігання) - домовленість у письмовій формі між Національним банком та уповноваженим банком про передавання на зберігання до уповноваженого банку запасів готівки Національного банку, зменшення запасів готівки на зберіганні, збільшення запасів готівки на зберіганні (ураховуючи готівку, що підлягає перерахуванню), підкріплення запасів готівки на зберіганні, вивезення із запасів готівки на зберіганні придатної та не придатної до обігу готівки відповідно до вимог цього Положення;";

абзац другий підпункту 4 виключити;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) система автоматизації - програмно-технологічний комплекс автоматизації готівкового обігу та система автоматизації депозитарію Національного банку;";

3) у підпункті 1 пункту 5 слово "технічний" виключити;

4) пункти 6, 7, 11 та 14 викласти в такій редакції:

"6. Національний банк визначає та затверджує ліміт запасів готівки на зберіганні в розрізі сховищ у регіонах уповноваженого банку. Початок дії ліміту запасів готівки на зберіганні - день після закінчення п'яти робочих днів із дня набрання чинності змінами до договору про зберігання. У разі продовження дії договору про зберігання ліміт запасів готівки на зберіганні за потреби може змінюватися за заявкою уповноваженого банку.

7. Національний банк укладає з уповноваженим банком договори про зберігання, у яких обумовлюються права, обов'язки, зобов'язання та відповідальність сторін, забезпечення зобов'язань.";

"11. Договір про зберігання запасів готівки Національного банку України (додаток 1) підписує голова правління уповноваженого банку, який діє на підставі Статуту, або уповноважена головою правління уповноваженого банку особа, яка діє на підставі нотаріально засвідченої довіреності.

Документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення, підписуються від імені уповноваженого банку особою, повноваження якої оформляються в порядку, визначеному законодавством, із попереднім наданням до Національного банку копій довіреності та наказу про призначення осіб на посаду для підтвердження цих повноважень та/або рішення компетентного органу уповноваженого банку, інших документів, що підтверджують правомочність підписантів уповноваженого банку щодо договорів про зберігання.

Уповноважений банк надає Національному банку список осіб, уповноважених на підписання всіх документів за договором про зберігання (заявок щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання, заявок на підкріплення/вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні, заявок на зменшення/збільшення запасів готівки на зберігання, інших документів, які надаються уповноваженими банками на виконання вимог цього Положення) із зазначенням переліку обмежень на укладання правочинів по кожній особі [інформація щодо повноважень підписантів документів уповноваженого банку (додаток 2), оформлені в установленому законодавством України порядку документи, що підтверджують повноваження уповноважених осіб, показники фінансової звітності]. Інформація щодо повноважень підписантів документів уповноваженого банку, показники фінансової звітності та документи, що підтверджують повноваження осіб, підлягають постійному оновленню для Національного банку в разі їх зміни.

Національний банк під час перевірки обмежень на укладання правочинів з надання в забезпечення зобов'язань за договорами про зберігання державних облігацій України враховує їх справедливу вартість на дату надання банком заявки щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання. Уповноважений банк за умови невиконання пункту 11 розділу I цього Положення не має можливості створити заявку щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання за допомогою системи автоматизації.

Блокування повноважень відбувається автоматично в разі закінчення строку повноважень, наданих уповноваженій особі довіреністю або наказом.

Документи, що подаються за допомогою системи автоматизації, підписуються електронним цифровим підписом уповноваженої особи уповноваженого банку з попереднім наданням до Національного банку копій документів, що підтверджують її повноваження, крім документів щодо виконання депозитарних операцій, порядок надання яких установлюється нормативно-правовим актом Національного банку про депозитарну діяльність Національного банку.";

"14. Уповноважений банк надсилає сумнівні щодо справжності і платіжності банкноти (монети) національної валюти до Департаменту грошового обігу Національного банку для проведення їх дослідження.";

5) абзац шостий пункту 15 викласти в такій редакції:

"Бригада інкасаторів несе матеріальну відповідальність, якщо під час отримання відповідальними особами сховища готівки від інкасаторів виявлена недостача в пошкоджених касетах (мішках), мішечках, блоках (пакетах) із роликами, у пачках із пошкодженою упаковкою, що зберігалися в пошкодженій касеті (мішку).";

6) доповнити розділ після пункту 16 двома новими пунктами 161 та 162 такого змісту:

"161. Уповноважений банк має розробити план дій щодо безперервної організації роботи із запасами готівки на зберіганні в умовах настання непередбачуваних обставин та/або надзвичайних ситуацій (далі - План) та погодити його з Національним банком.

Уповноважений банк має здійснювати періодичне тестування Плану та оновлення за результатами тестування (не рідше одного разу на рік).

162. Уповноважений банк, Національний банк у разі виникнення нестандартної ситуації щодо роботи системи автоматизації має забезпечити виконання операцій відповідно до вимог Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 22 липня 2014 року N 435 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 24 червня 2016 року N 349), з оформленням/обробленням документів у ручному режимі (за потреби) з наступним відображенням у бухгалтерському обліку після відновлення роботи систем автоматизації.".

2. Розділ II після пункту 18 доповнити новим пунктом 181 такого змісту:

"181. Національний банк має право передавати уповноваженому банку на підставі рішення Правління Національного банку нерухоме майно, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком, для використання за цільовим призначенням під час забезпечення готівково-грошового обігу.

До нерухомого майна, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або в комунальну власність і за цільовим призначенням використовуватиметься уповноваженим банком для забезпечення готівково-грошового обігу, належать приміщення касового вузла, визначені пунктом 46 розділу V Правил з організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року N 63 (зі змінами), а також приміщення, що розташовані поза межами касового вузла, призначені для розміщення працівників, які здійснюють процеси/функції забезпечення роботи із запасами готівки на зберіганні (підрозділів інформаційного та юридичного супроводження, економістів, безпеки, обслуговуючого персоналу), а також транспортних засобів, що здійснюють транспортування готівки.".

3. У розділі III:

1) у пункті 23 слово та цифри "додаток 12" замінити словом та цифрою "додаток 3";

2) у пункті 25 слова "в односторонньому порядку" замінити словами "на підставі звернення уповноваженого банку".

4. У розділі IV:

1) пункт 26 викласти в такій редакції:

"26. Уповноважений банк подає до 11.00 засобами системи автоматизації заявку щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання (додаток 4), в якій зазначаються кількість та характеристика наданих державних облігацій України (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, номінальна вартість із зазначенням валюти розміщення, справедлива вартість, дата погашення).

Заявки щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання, які надані після 11.00, приймаються до розгляду Національним банком наступного робочого дня.";

2) пункт 28 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Розпорядження про блокування/доблокування державних облігацій України надаються в день надання повідомлення про задоволення заявки.";

3) пункт 30 виключити.

5. У розділі V:

1) пункти 31, 33 викласти в такій редакції:

"31. Уповноважений банк, ураховуючи фактичну наявність банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні, складає в межах установлених лімітів запасів готівки на зберіганні заявки на підкріплення/вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні* (додаток 6) по кожному сховищу в регіонах. Заявки формуються за кожним індексом окремо в розрізі номіналів і сум із зазначенням кількості касет (мішків), що використовуватимуться для перевезення банкнот, та засвідчуються електронним цифровим підписом уповноваженої особи уповноваженого банку.

Уповноважений банк перед формуванням заявок попередньо (засобами електронного зв'язку) узгоджує інформацію щодо індексів, номіналів та сум із Національним банком, де планує здійснити підкріплення запасів готівки.

Заявки на підкріплення запасів готівки на зберіганні або на вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні на наступний день (дні) надаються напередодні до 15.00 (у разі наявності обґрунтування до 16.00), у п'ятницю та передсвяткові дні - до 14.00.";

"33. Національний банк за допомогою системи автоматизації надає дозволи (додаток 7) уповноваженому банку на підкріплення запасів готівки на зберіганні або вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні по кожному сховищу в регіонах, а також за кожним індексом окремо в розрізі номіналів і сум із зазначенням кількості касет (мішків), що використовуватимуться для перевезення банкнот, до 17.00 (час надання може бути продовжено до 18.00), у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.00.";

2) доповнити розділ після пункту 33 новим пунктом 331 такого змісту:

"331. Уповноважений банк, якщо немає потреби в підкріпленні (вивезенні надлишків) запасів готівки на зберіганні або у зв'язку з суттєвою зміною ситуації в регіоні та значними ризиками щодо проведення операцій з перевезення готівки, надає Національному банку листи з обґрунтуванням необхідності анулювання наданих дозволів на повну суму (суму залишку) за кожним із дозволів.

Національний банк розглядає листи та надає уповноваженому банку анульований дозвіл (додаток 8) за допомогою системи автоматизації.

Національний банк у разі необхідності самостійно ініціює анулювання невиконаних або частково виконаних дозволів на підставі розпорядчих актів Національного банку.";

3) пункт 35 викласти в такій редакції:

"35. Відповідальні особи сховища уповноваженого банку приймають банкноти і монети до запасів готівки на зберіганні від бригади інкасаторів та перевіряють доставлену готівку за кількістю місць, цілісністю касет, мішків, мішечків, наявністю і цілісністю ярликів та пломб, їх відповідністю даним опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться (далі - опис цінностей).

Відповідальні особи сховища перевіряють і приймають за кількістю пачок, корінців та за написами на накладках банкноти, доставлені в мішках.

Відповідальні особи сховища приймають обігові та розмінні монети за мішечками або блоками (пакетами) з роликами з перевіркою правильності і цілісності упаковки, наявності на ярликах мішечків, етикетках блоків (пакетів) відповідних реквізитів, цілісності та чіткості відбитків пломбірів на пломбах мішечків.";

4) пункт 43 викласти в такій редакції:

"43. Уповноважений банк надсилає Національному банку в день зарахування банкнот і монет до запасів готівки на зберіганні за допомогою системи автоматизації підтвердження (додаток 9), у якому зазначає дату і номер виконаного дозволу, підписане електронним цифровим підписом уповноваженої особи уповноваженого банку до 17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.00.

Уповноважений банк надсилає Національному банку в день відправлення банкнот і монет із запасів готівки на зберіганні за допомогою системи автоматизації повідомлення (додаток 9), в якому зазначає дату і номер виконаного дозволу, підписане електронним цифровим підписом уповноваженої особи уповноваженого банку до 15.00, а в п'ятницю та передсвяткові дні до 14.00.".

6. У розділі VI:

1) пункт 44 викласти в такій редакції:

"44. Уповноважений банк веде облік операцій із запасами готівки на зберіганні за індексами і номіналами.

Банкноти і монети обліковуються за такими індексами:

1) "21" - емісійні та придатні банкноти зразків 2003 - 2007 років;

2) "22" - зношені банкноти зразків до 2007 року;

3) "24" - значно зношені, з дефектом виробника банкноти зразків до 2007 року;

4) "29" - придатні та емісійні банкноти зразків 2003 - 2007 років, що підлягають перерахуванню;

5) "41" - емісійні та придатні банкноти зразка 2014 і наступних років випуску;

6) "42" - зношені банкноти зразка 2014 та наступних років випуску;

7) "44" - значно зношені, з дефектом виробника банкноти зразка 2014 та наступних років випуску;

8) "49" - придатні та емісійні банкноти зразка 2014 і наступних років випуску, що підлягають перерахуванню;

9) "5" - придатні розмінні, обігові монети (уключаючи пам'ятні монети звичайної якості) зразка до 2018 року;

10) "6" - зношені розмінні, обігові монети (уключаючи пошкоджені пам'ятні монети звичайної якості) та з дефектом виробника зразка до 2018 року;

11) "10" - розмінні, обігові монети, уключаючи пошкоджені пам'ятні монети звичайної якості, що підлягають перерахуванню;

12) "45" - обігові монети зразка 2018 та наступних років випуску;

13) "46" - зношені обігові монети і з дефектом виробника зразка 2018 та наступних років випуску;

14) "50" - обігові монети зразка 2018 та наступних років випуску, що підлягають перерахуванню.";

2) абзац другий пункту 45 викласти в такій редакції:

"Уповноважені банки щодня надсилають Національному банку інформацію про залишки банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні в розрізі сховищ у регіонах, а також індексів, номіналів та сум за кожним сховищем за допомогою засобів системи автоматизації до 17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.00.";

3) доповнити розділ після пункту 47 новим пунктом 471 такого змісту:

"471. Уповноважений банк підшиває відомості залишків банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні в окремі папки з формуванням за місяцями. Відповідальність за зберігання відомостей залишків банкнот і монет у запасах готівки покладається на одного з відповідальних осіб сховища. Після проведення ревізії цінностей станом на 01 січня кожного календарного року відомості залишків банкнот і монет у запасах готівки за попередній рік передаються в архів уповноваженого банку.".

7. У розділі VII:

1) пункт 48 викласти в такій редакції:

"48. Уповноважений банк зобов'язаний зберігати запаси готівки на зберіганні у визначених ним сховищах, що розташовані в регіоні, з урахуванням логістичних можливостей обслуговування цього та сусідніх регіонів готівкою.

Уповноважений банк зберігає запаси готівки на зберіганні у сховищі окремо від готівки операційної каси та інших цінностей уповноваженого банку (у касетах на підлозі, на піддонах, без касет - на стелажах, окремих полицях, візках, шафах).";

2) пункт 49 доповнити новим абзацом такого змісту:

"банкноти і монети, що підлягають перерахуванню.";

3) у першому реченні пункту 51 слова "обладнані дверима," виключити.

8. У розділі VIII:

1) пункти 57, 58, 60 викласти в такій редакції:

"57. Уповноважений банк для підкріплення операційної каси придатною до обігу готівкою та вкладання придатної (прийнятої від банків, що підлягає перерахуванню) та не придатної до обігу готівки відповідно до договору про зберігання надсилає за допомогою системи автоматизації заявки на зменшення/збільшення запасів готівки на зберіганні* (додаток 12) по кожному сховищу в регіонах, а також за кожним індексом окремо в розрізі номіналів і сум, із зазначенням кількості касет (мішків) для банкнот, до 15.00 (у разі наявності обґрунтування до 16.00) у день здійснення операції.

Уповноважений банк водночас із заявкою на зменшення запасів готівки на зберіганні перераховує кошти за готівку на відповідні рахунки Національного банку до 15.00 (у разі наявності обґрунтування до 16.00) у день здійснення операції.

58. Національний банк розглядає заявки на збільшення/зменшення запасів готівки на зберіганні, ураховуючи інформацію щодо наданого забезпечення, або доблокування, отримання коштів за готівку, фактичних залишків банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні та визначає необхідні обсяги готівки і надає уповноваженому банку дозволи на зменшення/збільшення запасів готівки на зберіганні* (додаток 13) по кожному сховищу в регіонах, а також за кожним індексом окремо в розрізі номіналів і сум, із зазначенням кількості касет (мішків) для банкнот.

Національний банк надсилає дозволи уповноваженому банку до 16.30 за допомогою системи автоматизації.

Національний банк здійснює перерахування коштів на суму вкладеної готівки до запасів готівки на зберіганні уповноваженому банку до 18.00, у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.30.";

"60. Уповноважений банк зараховує прийняту ним від банків готівку, що підлягає перерахуванню, до запасів готівки на зберіганні на відповідні індекси на підставі дозволу Національного банку. Уповноважений банк зобов'язаний перерахувати готівку, що підлягає перерахуванню, протягом 10 робочих днів із дня надання Національним банком дозволу та упакувати її відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні. Уповноважений банк за результатами перерахування банкнот і монет здійснює формування відомості про результати перерахування готівки (додаток 14) за кожним дозволом окремо на відповідні індекси по кожному сховищу в регіонах та надає за допомогою системи автоматизації до 15.00 (у разі наявності обґрунтування до 16.00) у день здійснення операції.

Національний банк у разі вивезення запасів готівки на зберіганні від уповноваженого банку згідно з пунктом 12 розділу I цього Положення перераховує насамперед готівку, що підлягає перерахуванню. Уповноважений банк несе відповідальність за недостачі, неплатіжні та підроблені банкноти (монети), виявлені в упаковці інших банків.".

9. У розділі IX:

1) підпункти 1 та 2 пункту 63 викласти в такій редакції:

"1) за розпорядчим актом Національного банку;

2) за розпорядженням (наказом) уповноваженого банку / філії банку не менше ніж один раз на квартал (крім випадків, коли була проведена ревізія в разі зміни відповідальних осіб сховища) станом на 01 січня кожного календарного року з попереднім інформуванням Національного банку.";

2) у пункті 64 слово "розпорядження" замінити відповідно словами "розпорядчого акта", "розпорядчий акт";

3) перше речення пункту 65 викласти в такій редакції:

"65. Ревізію банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні (далі - ревізія) проводить комісія, що призначається згідно з розпорядженням (наказом) уповноваженого банку / філії банку, за вказівкою якого проводиться ревізія, або за розпорядчим актом Національного банку.";

4) у першому реченні пункту 68 слово "розпорядженням" замінити словами "розпорядчим актом";

5) пункт 76 виключити;

6) пункти 77, 78 викласти в такій редакції:

"77. Комісія за результатами проведеної ревізії цінностей складає акт про ревізію (додаток 15) за підписами всіх членів комісії, відповідальних осіб сховища і керівника відокремленого підрозділу уповноваженого банку.

78. Уповноважений банк зобов'язаний надіслати протягом п'яти робочих днів після закінчення ревізії засобами захищеного зв'язку Національному банку один примірник акта про ревізію, яка проводилася за розпорядженням (наказом) уповноваженого банку / філії банку, крім актів про ревізію в разі зміни відповідальних осіб сховища.";

7) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"79. Уповноважений банк уживає заходів щодо усунення порушень умов зберігання запасів готівки на зберіганні, виявлених у підрозділі уповноваженого банку вперше під час ревізії за розпорядчим актом Національного банку. У разі повторного допущення порушення цим підрозділом умов зберігання запасів готівки на зберіганні уповноважений банк сплачує штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом п'яти робочих днів із дня отримання акта про ревізію.".

10. У додатках до Положення:

1) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається;

2) після додатка 1 доповнити Положення двома новими додатками 2 і 3, що додаються.

У зв'язку з цим додатки 2 - 12 уважати відповідно додатками 4 - 14;

3) додатки 6, 7 викласти в новій редакції, що додається;

4) після додатка 7 доповнити Положення новим додатком 8, що додається.

У зв'язку з цим додатки 8 - 14 уважати відповідно додатками 9 - 15;

5) додатки 9, 10, 12, 13 викласти в новій редакції, що додається;

6) після додатка 13 доповнити Положення новим додатком 14, що додається.

У зв'язку з цим додатки 14, 15 уважати відповідно додатками 15, 16;

7) таблицю додатка 15 викласти в такій редакції:

Номер рахунку (індекс, номінал)

Сума за даними відомостей та книг обліку

Сума за даними бухгалтерського обліку банку

Сума за даними бухгалтерського обліку Національного банку*

Фактична наявність за накладками та ярликами

Результат

Сума перерахування

Результат поаркушного (за кружками) перерахування

надлишки

недостачі

надлишки

недостачі

сумнівні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1. Національна валюта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за індексом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за індексом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) додаток 16 виключити.

11. У тексті Положення посилання на додатки 2 - 5 уважати відповідно посиланнями на додатки 4 - 7, посилання на додатки 6 - 10 уважати відповідно посиланнями на додатки 9 - 13, посилання на додаток 11 уважати посиланням на додаток 15.

 

Директор Департаменту
грошового обігу

В. П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

С. В. Холод

 

Договір
про зберігання запасів готівки Національного банку України

__.__.201_ N ____

м. Київ

Національний банк України в особі _______________________________________________________,
                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

який (яка) діє на підставі довіреності Голови Національного банку України від ______.______ 201_ N ____________ (далі - Замовник), з однієї сторони, та ___________________ в особі голови правління
                                                                                                                          (найменування банку)

(уповноважена головою правління уповноваженого банку особа) _____________________________,
                                                                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) діє на підставі Статуту (нотаріально засвідченої довіреності), з іншої сторони (далі - Виконавець) (далі - Сторони), уклали цей Договір про зберігання запасів готівки Національного банку України (далі - Договір) про таке.

I. Загальні положення

1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник передає, а Виконавець приймає на зберігання запаси готівки Замовника (далі - запаси готівки Замовника) протягом строку дії цього Договору в сумі, визначеній в описі цінностей у національній валюті України, що перевозяться.

Повідомлення про задоволення заявки щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання, реєстри дозволів, що формуються Замовником за цим Договором за місяць, додаткові договори та обмін листами щодо виконання умов цього Договору є невід'ємними частинами цього Договору.

2. Виконавець зберігає запаси готівки Замовника у визначених Виконавцем власних або орендованих сховищах та/або власних сейфах, що використовуються для зберігання готівки (далі - сховище), розташованих у регіоні з урахуванням логістичних можливостей обслуговування цього та сусідніх регіонів готівкою, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту приміщень банків в Україні.

Сховища (у розрізі регіонів) розташовані за адресами, зазначеними в додатку до цього Договору.

Технічний стан сховищ, у яких зберігатимуться запаси готівки Замовника, має відповідати вимогам Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків (далі - Положення).

3. Замовник передає Виконавцю на зберігання запаси готівки за умови блокування облігацій внутрішньої державної позики України (далі - державні облігації України), що здійснюється на користь Замовника на рахунках у цінних паперах у відповідних депозитарних установах у системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку України.

Замовник уносить відомості про обтяження / припинення обтяження державних облігацій України, що надаються у забезпечення зобов'язань за цим Договором.

4. Державні облігації України мають бути у власності Виконавця та не бути обтяженими будь-якими іншими зобов'язаннями. Виконавець надає державні облігації України, строк погашення яких має наставати не раніше ніж через 10 днів після завершення строку зберігання запасів готівки Замовника відповідно до цього Договору.

5. Державні облігації України, надані для забезпечення зобов'язань за цим Договором, оцінюються за справедливою вартістю, порядок визначення якої встановлюється Замовником, а також ураховується можлива зміна їх справедливої вартості із застосуванням коригуючих коефіцієнтів.

6. Замовник здійснює перевірку державних облігацій України, які пропонуються Виконавцем для забезпечення зобов'язань за цим Договором, щодо обтяжень у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та вносить до Державного реєстру обтяжень рухомого майна відомості про обтяження / припинення обтяження активів за цим Договором.

7. Розміри коригуючих коефіцієнтів та граничного рівня зменшення обсягу заблокованих державних облігацій України встановлюються розпорядчими актами Національного банку України.

Розмір коригуючих коефіцієнтів, який застосовується до державних облігацій України, наданих Виконавцем у забезпечення зобов'язань за цим Договором, змінюється щоденно.

8. Замовник у разі зменшення справедливої вартості державних облігацій України з урахуванням коригуючих коефіцієнтів нижче, ніж установлений розмір граничного рівня зменшення обсягу заблокованих державних облігацій України, вимагає від Виконавця приведення обсягу заблокованих державних облігацій України у відповідність до норм Положення.

9. Виконавець у разі неприведення обсягу заблокованих державних облігацій у відповідність до норм Положення подає заявку на вивезення запасів готівки Замовника у відповідному обсязі до сховищ Замовника або заявку на зменшення запасів готівки Замовника.

10. Ліміт запасів готівки на зберіганні встановлено в розрізі сховищ у регіонах у сумах, зазначених у додатку до цього Договору.

11. Замовник на підставі звернення уповноваженого банку зменшує ліміт запасів готівки на зберіганні, якщо Виконавець не має змоги привести обсяг заблокованих державних облігацій України до норм, передбачених Положенням.

II. Предмет цього Договору

12. Предметом цього Договору є такі зобов'язання Сторін щодо зберігання запасів готівки Замовника Виконавцем:

1) зберігання Виконавцем запасів готівки Замовника у сховищах Виконавця має забезпечуватися окремо від готівки операційної каси в національній валюті Виконавця;

2) зменшення запасів готівки Замовника шляхом видачі готівки до операційної каси Виконавця на підставі дозволу Замовника;

3) збільшення запасів готівки Замовника шляхом отримання готівки із операційної каси Виконавця на підставі дозволу Замовника;

4) підкріплення запасів готівки Замовника у сховищах Виконавця готівкою Замовника для поповнення суми до встановленого ліміту запасів готівки на зберіганні на підставі дозволу Замовника;

5) вивезення із запасів готівки Замовника не придатної до обігу готівки та надлишків придатної до обігу готівки в упаковці Виконавця та Замовника на підставі дозволу Замовника;

6) виконання Сторонами інших зобов'язань відповідно до умов цього Договору та Положення.

13. Підкріплення запасів готівки Замовника у сховищах Виконавця, вивезення із запасів готівки Замовника придатної та не придатної до обігу готівки до Замовника, зменшення або збільшення запасів готівки Замовника для підкріплення операційної каси та вкладення з операційної каси (ураховуючи готівку, що підлягає перерахуванню у випадках, передбачених Положенням) до запасів готівки Замовника здійснюються в кожному окремому випадку на підставі відповідних дозволів, наданих Замовником за заявками Виконавця (далі - Заявки) по кожному сховищу в регіонах, за кожним індексом окремо та в розрізі номіналів банкнот і монет (розмінних та обігових), які надсилаються за допомогою систем автоматизації.

III. Строки виконання зобов'язань

14. Виконавець надсилає Заявки до Замовника в такі строки:

1) на вивезення/підкріплення запасів готівки Замовника напередодні до 15.00 (у разі наявності обґрунтування до 16.00), у п'ятницю та передсвяткові дні до 14.00 у межах установленого ліміту запасів готівки на зберіганні;

2) на зменшення/збільшення запасів готівки Замовника банкнотами, розмінними та обіговими монетами - не пізніше 15.00 (у разі наявності обґрунтування до 16.00) у день здійснення операції та отримання коштів за готівку.

15. Виконавець перераховує кошти з кореспондентського рахунку не пізніше 15.00 (у разі наявності обґрунтування до 16.00) у день здійснення операції.

16. У день зарахування банкнот і монет до запасів готівки Замовника Виконавець надсилає за допомогою систем автоматизації підтвердження Замовнику, у якому зазначаються дата і номер виконаного дозволу, що підписується електронним цифровим підписом уповноваженої особи Виконавця до 17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.00.

У день відправлення банкнот і монет із запасів готівки Замовника Виконавець надсилає за допомогою систем автоматизації повідомлення Замовнику, у якому зазначаються дата і номер виконаного дозволу, що підписується електронним цифровим підписом уповноваженої особи Виконавця до 15.00, а в п'ятницю та передсвяткові дні до 14.00.

IV. Права та обов'язки

17. Замовник бере на себе зобов'язання:

1) виконувати належним чином умови цього Договору;

2) розглядати подані Виконавцем Заявки на вивезення/підкріплення та/або збільшення/зменшення запасів готівки Замовника і за результатами розгляду Заявки надсилати Виконавцю відповідний дозвіл на здійснення операцій із запасами готівки Замовника;

3) здійснювати оброблення банкнот і монет, що надійшли від Виконавця до сховищ Замовника;

4) складати відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України акти про розбіжності в разі виявлення невідповідності вкладення банкнот (монет) (недостачі, надлишки, підроблені, неплатіжні), виявленої під час перерахування готівки в упаковці Виконавця, та надсилати їх Виконавцю протягом трьох робочих днів;

5) забезпечувати доступ працівників Виконавця до приміщення для приймання-передавання запасів готівки Замовника згідно з установленими на об'єкті режимними обмеженнями;

6) перераховувати своєчасно та в повному обсязі в день отримання готівки до 18.00, у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.30 кошти за придатну (прийняту уповноваженим банком від банків, що підлягає перерахуванню) та не придатну до обігу готівку за рахунок збільшення Виконавцем запасів готівки Замовника;

7) надавати Виконавцю дозвіл на зменшення запасів готівки Замовника або на збільшення запасів готівки Замовника придатною (прийнятою уповноваженим банком від банків, що підлягає перерахуванню) та непридатною готівкою по кожному сховищу в регіонах, а також за кожним індексом окремо в розрізі номіналів і сум із зазначенням кількості касет (мішків) для банкнот до 16.30 за допомогою систем автоматизації;

8) надавати Виконавцю дозвіл на підкріплення запасів готівки Замовника або вивезення готівки із запасів готівки Замовника по кожному сховищу в регіонах, а також за кожним індексом окремо в розрізі номіналів і сум із зазначенням кількості касет (мішків), що використовуватимуться для перевезення банкнот, до 17.00 (час надання може бути продовжено до 18.00), у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.00 за допомогою систем автоматизації;

9) надавати Виконавцю анульований дозвіл на повну суму (суму залишку) за допомогою системи автоматизації (за наявності листа від Виконавця з обґрунтуванням необхідності проведення анулювання та/або самостійного ініціювання Замовником анулювання невиконаного або частково виконаного дозволу на підставі розпорядчих актів Національного банку;

10) забезпечити Виконавцю доступ до програмно-технологічного забезпечення, яке супроводжуватиме проведення операцій з державними облігаціями України, відповідно до вимог цього Договору, у тому числі здійснюватиме в автоматизованому режимі розрахунок справедливої вартості заблокованих державних облігацій України відповідно до розпорядчого акта Національного банку України з питань визначення справедливої вартості;

11) інформувати Виконавця про розмір коригуючого коефіцієнта для кожного міжнародного ідентифікаційного номера цінного папера, граничного рівня зменшення обсягу заблокованих державних облігацій України;

12) приймати у випадках, передбачених цим Договором та Положенням, розпорядчі акти щодо блокування/доблокування/розблокування державних облігацій України;

13) перерахувати протягом трьох робочих днів із дня одержання коштів від продажу державних облігацій України на кореспондентський рахунок Виконавця суму перевищення коштів (різницю між сумою коштів, одержаних від продажу державних облігацій України, та сумою недостачі готівки в разі вжиття Замовником заходів щодо покриття збитків відповідно до умов цього Договору).

18. Виконавець бере на себе зобов'язання:

1) не користуватися запасами готівки Замовника, крім випадків, визначених Положенням і цим Договором;

2) не розпаковувати та не використовувати готівку із запасів готівки Замовника без отримання відповідного дозволу Замовника;

3) приймати на зберігання у сховища запаси готівки Замовника;

4) забезпечити умови зберігання запасів готівки Замовника, визначені в розділі II Положення, цьому Договорі та нормативно-правових актах Національного банку України;

5) зберігати у сховищах запаси готівки Замовника окремо від готівки та інших цінностей Виконавця;

6) виконувати належним чином умови цього Договору, Положення та нормативно-правових актів Національного банку України;

7) уживати необхідних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди запасам готівки Замовника під час їх зберігання;

8) повідомляти терміново Замовника про всі обставини, що загрожують належному зберіганню запасів готівки Замовника;

9) зазначати в Заявці на підкріплення/вивезення, збільшення/зменшення запасів готівки Замовника суму, кратну касеті (мішку), по кожному сховищу в регіонах, за кожним індексом та в розрізі номіналів та кількість касет (мішків), потрібних для перевезення банкнот;

10) повідомляти в установленому порядку згідно із законодавством України відповідний підрозділ Національного банку України засобами захищеного зв'язку про здійснення підкріплення/вивезення готівки таку інформацію:

спосіб доставки готівки (власним підрозділом інкасації або іншого банку, або юридичної особи, яка отримала від Національного банку України ліцензію на надання банкам послуг з інкасації, інкасатори якого/якої здійснюватимуть перевезення);

прізвище, ім'я, по батькові та номери службових посвідчень інкасаторів, інкасатора-водія;

марку та номер державної реєстрації оперативного автотранспорту;

кількість охоронників та марку і номер державної реєстрації оперативного автотранспорту супроводження (у разі потреби здійснення супроводження);

номер і дату доручення на перевезення валютних цінностей та час приїзду інкасаторів;

іншу інформацію за потреби;

11) надавати в разі внесення змін до складу бригади інкасаторів або заміни оперативного автомобіля інформацію про новий склад бригади інкасаторів, інкасатора-водія та марку і номер державної реєстрації оперативного автотранспорту, додаткову кількість охоронників та марку і номер державної реєстрації оперативного автотранспорту супроводження (у разі потреби здійснення супроводження), а також номер і дату доручення на перевезення валютних цінностей та час приїзду інкасаторів;

12) перераховувати своєчасно та в повному обсязі кошти за готівку, яка береться Виконавцем із запасів готівки Замовника на підставі дозволу;

13) дотримуватися установленого порядку оброблення готівки (зокрема виконувати відсортування не придатних до обігу банкнот/монет від придатних) згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів Національного банку України.

Обробляти готівку, прийняту від банків, що підлягає перерахуванню, протягом 10 робочих днів із дня надання Замовником дозволу, формувати за результатами перерахування банкнот і монет відомості про результати перерахування готівки за кожним дозволом окремо на відповідні індекси по кожному сховищу в регіонах та надавати Замовнику за допомогою систем автоматизації до 15.00 (у разі наявності обґрунтування до 16.00) у день здійснення операції;

14) надсилати Замовнику відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України акти про розбіжності в разі виявлення невідповідності вкладення (недостачі, надлишки, підроблені, неплатіжні) банкнот (монет) в упаковці Замовника;

15) надавати заявки та відомості про результати перерахування у строк і в порядку, визначеному цим Договором і Положенням;

16) здійснити в разі продовження строку дії цього Договору заміну державних облігацій України, що є забезпеченням зобов'язань за цим Договором, відповідно до вимог Положення;

17) не надавати жодних розпоряджень, що не обумовлені цим Договором або суперечать йому, для проведення операцій з державними облігаціями України, що є забезпеченням зобов'язань за цим Договором, а також не обтяжувати їх іншими зобов'язаннями;

18) не скасовувати повноваження Замовника щодо виконання операцій з державними облігаціями України за цим Договором;

19) дотримуватися встановлених Замовником вимог, визначених Положенням, цим Договором та нормативно-правовими актами Національного банку України щодо зберігання запасів готівки Замовника;

20) забезпечити схоронність та правильність збереження касет з метою уникнення їх пошкоджень і передавати Замовнику касети, пошкоджені під час експлуатації;

21) надавати Замовнику засвідчені відбитком печатки Виконавця копії службових посвідчень інкасаторів, інкасаторів-водіїв, які здійснюватимуть перевезення валютних цінностей від/до Замовника, та повідомляти Замовника про зміни в їх складі;

22) надавати протягом п'яти робочих днів із дня проведення ревізії запасів готівки Замовника акти про ревізію цінностей у строки, установлені Положенням;

23) забезпечувати дотримання працівниками Виконавця встановлених на об'єктах Замовника режимних обмежень, правил пожежної безпеки, визначених Замовником;

24) не розголошувати відомості про запаси готівки Замовника щодо їх наявності, умов зберігання, приймання, видачі, оброблення, перевезення, організації охорони банку, а також пов'язані із цим службові доручення;

25) інформувати Замовника про зміни місцезнаходження, реквізитів, реорганізації Виконавця, а також зміни, що можуть впливати на зберігання запасів готівки Замовника;

26) привести в разі зменшення справедливої вартості державних облігацій України з урахуванням коригуючих коефіцієнтів нижче, ніж установлений розмір граничного рівня зменшення обсягу заблокованих державних облігацій України, не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення Замовника обсяги заблокованих державних облігацій України до встановленого ліміту запасів готівки на зберіганні;

27) надати не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення Замовника про неприведення обсягу заблокованих державних облігацій України до ліміту запасів готівки на зберіганні Заявку на вивезення запасів готівки Замовника відповідно до вимог Положення або заявку на зменшення запасів готівки Замовника;

28) забезпечувати працівникам / ревізійній комісії Замовника, які діють на підставі розпорядчого акта Національного банку України, безперешкодний доступ до сховищ, у яких зберігаються запаси готівки Замовника;

29) надсилати щодня Замовнику інформацію про залишки банкнот і монет у запасах готівки Замовника в розрізі регіонів, а також індексів, номіналів та сум за кожним сховищем за допомогою систем автоматизації до 17.00 (у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.00);

30) забезпечити схоронність запасів готівки Замовника.

19. Замовник має право:

1) здійснювати протягом дії цього Договору контроль за дотриманням Виконавцем нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку України, а також виконанням умов цього Договору, у тому числі щодо відповідності обсягу заблокованих державних облігацій України встановленому ліміту запасів готівки на зберіганні;

2) надіслати Виконавцю вимогу про необхідність виконання зобов'язань за Договором у разі неприведення Виконавцем обсягу заблокованих державних облігацій України (зменшення їх справедливої вартості з урахуванням коригуючих коефіцієнтів нижче, ніж установлений граничний рівень зменшення обсягу заблокованих державних облігацій України) у відповідність до встановленого ліміту запасів готівки на зберіганні;

3) ужити заходів щодо задоволення вимог Замовника відповідно до умов цього Договору шляхом переведення у власність державних облігацій України, якщо немає коштів на кореспондентському рахунку Виконавця. Замовник у відповідному програмно-технологічному забезпеченні виконує операції для задоволення своїх вимог без необхідності надання розпоряджень/документів від Виконавця в порядку, передбаченому відповідними нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку України;

4) залишити, якщо немає змоги продати державні облігації України, надані в забезпечення зобов'язань за цим Договором, заблоковані державні облігації України у своїй власності за справедливою вартістю, визначеною станом на дату набуття державних облігацій України у власність (із заокругленням до більшого цілого числа);

5) звернутися про стягнення іншого майна Виконавця в порядку, передбаченому законодавством України, якщо сума коштів, одержаних від продажу державних облігацій України, є недостатньою для покриття недостачі;

6) виконати операції з розблокування державних облігацій України, що є предметом забезпечення зобов'язань за цим Договором, у випадках, передбачених цим Договором, Положенням, нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку України;

7) відмовити в прийнятті Заявки Виконавця на здійснення операцій із запасами готівки Замовника, якщо Заявка надійшла на наступний день після терміну, визначеного цим Договором;

8) здійснювати контроль за якістю сортування готівки, що надійшла від Виконавця, шляхом її перерахування;

9) здійснювати контроль за фактичною наявністю запасів готівки Замовника у Виконавця;

10) звіряти станом на 01 січня та 01 липня (першого робочого дня місяця) у разі використання спеціалізованих касет кількість касет, які перебувають на зберіганні у Виконавця, шляхом отримання інформації про кількість касет, що перебувають у нього на зберіганні;

11) надавати дозвіл на зменшення запасів готівки Замовника для підкріплення готівкою власної операційної каси Виконавця за умови дотримання Виконавцем вимог цього Договору та Положення та надходження на відповідний рахунок Замовника відповідних сум із кореспондентського рахунку Виконавця до 16.30 у день здійснення операції;

12) здійснювати відповідно до розпорядчого акта Замовника ревізію запасів готівки Замовника, яка зберігається у Виконавця, та готівки операційної каси в національній валюті, що перебуває у сховищі разом із запасами готівки Замовника, перевірку дотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо умов зберігання запасів готівки Замовника згідно з Положенням;

13) припинити виконання своїх зобов'язань у разі невиконання Виконавцем умов цього Договору;

14) розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення (рекомендованим листом з описом вкладень з повідомленням) щодо розірвання цього Договору в разі настання обставин, наведених у пункті 17 розділу I Положення;

15) самостійно ініціювати в будь-який час вивезення запасів готівки Замовника, що зберігаються у Виконавця, згідно з дозволами відповідно до вимог цього Договору та Положення.

20. Виконавець має право:

1) здавати та отримувати готівку через приміщення для приймання-передавання готівки через інкасаторів, які залучаються Виконавцем для перевезення готівки, в опломбованих касетах без їх розкриття;

2) отримувати на підставі акта про приймання-передавання визначену кількість касет як обмінний фонд (обмін касет на зазначену в акті їх кількість здійснюється під час видачі/приймання банкнот);

3) ініціювати перед Замовником розірвання цього Договору з обґрунтуванням причин.

V. Порядок розрахунків

21. Плата за підкріплення готівкою операційної каси Виконавця із запасів готівки Замовника встановлюється Замовником відповідно до тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 784/8105 (зі змінами) (далі - Тарифи та послуги).

22. Перерахування Замовнику коштів за готівку для підкріплення власної операційної каси придатними банкнотами (монетами) Виконавець здійснює в розмірі суми підкріплення, зазначеної в Заявці на зменшення запасів готівки Замовника.

23. Оплата за готівку, що надається Замовником, здійснюється Виконавцем до 15.00 (у разі наявності обґрунтування до 16.00) у день здійснення операції.

24. Замовник перераховує на рахунок Виконавця кошти за готівку в день її переміщення з операційної каси до запасів готівки Замовника.

25. Тарифи та послуги можуть бути змінені в односторонньому порядку в разі внесення Національним банком України змін до Тарифів та послуг. Зміни набирають чинності з дня набрання чинності постановою Правління Національного банку України.

VI. Відповідальність Сторін

26. За встановленими фактами виявлення в непошкодженій упаковці Виконавця недостач та сумнівних банкнот, які визнані за результатами дослідження неплатіжними, підробленими, навмисно пошкодженими з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкодженими під час надзвичайного режиму без оформлення відповідних документів (далі - недостачі), Виконавець повністю відшкодовує Замовнику суми недостач.

Недостача готівки, виявлена Замовником під час перерахування в непошкодженій упаковці Виконавця, відшкодовується Виконавцем протягом трьох робочих днів із дня отримання акта про розбіжності.

27. Виконавець уживає заходів щодо усунення порушень умов зберігання запасів готівки Замовника, виявлених у підрозділі уповноваженого банку уперше під час ревізії відповідно до розпорядчого акта Національного банку України. У разі повторного допущення порушення цим підрозділом умов зберігання запасів готівки Замовника Виконавець сплачує штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом п'яти робочих днів із дня отримання акта про ревізію.

28. У разі встановлення фактів пошкодження (втрати) касет з вини Виконавця він протягом п'яти робочих днів із дня встановленого факту відшкодовує вартість пошкоджених (втрачених) касет на підставі складеного Замовником акта (у довільній формі) та наданого Замовником рахунку.

29. У разі виявлення Замовником фактів викривлення Виконавцем даних в інформаційних системах щодо залишків запасів готівки Замовника, незабезпечення з вини Виконавця збереження переданих на зберігання запасів готівки Замовника, порушення правил проведення операцій з ними, розголошення відомостей, пов'язаних із ними, визначення заподіяної Замовнику матеріальної шкоди та її відшкодування проводиться відповідно до законодавства України.

30. У разі встановлення Замовником під час проведення ревізії запасів готівки Замовника в сховищі Виконавця фактів недостачі запасів готівки Замовника, що підтверджується актом про розбіжності, сума недостачі компенсується шляхом:

1) поповнення з операційної каси;

2) підкріплення операційної каси в установленому порядку на суму упаковки банкнот (монет), у якій виявлено недостачу.

У разі недостатності коштів на кореспондентському рахунку Виконавця державні облігації України, що є забезпеченням зобов'язань за цим договором, переводяться у власність Замовника з метою їх продажу для покриття збитків.

Якщо немає необхідної суми в операційній касі, то на суму упаковки банкнот (монет), у якій виявлено недостачу, здійснюється підкріплення операційної каси в установленому порядку.

31. Якщо сума коштів, одержаних від продажу державних облігацій України, перевищує суму недостачі, то сума перевищення перераховується на кореспондентський рахунок Виконавця протягом трьох робочих днів із дня одержання коштів від продажу.

Якщо сума коштів, одержаних від продажу державних облігацій України, є недостатньою для покриття недостачі, то Замовник має право звернутися про стягнення іншого майна Виконавця в порядку, передбаченому законодавством України.

VII. Безпека та конфіденційність

32. Сторони зобов'язуються забезпечувати конфіденційність інформації, яка стосується їх діяльності щодо запасів готівки Замовника та зобов'язань.

33. Виконавець має забезпечити захист інформації щодо запасів готівки Замовника в своїх інформаційних системах та обмежити доступ до неї, а також забезпечити її повноту, актуальність та достовірність.

34. У разі виявлення фактів розголошення однією із Сторін банківської таємниці та/або розголошення відомостей про запаси готівки Замовника визначення заподіяної шкоди здійснюється відповідно до законодавства України.

VIII. Безперервна діяльність

35. Виконавець у разі виходу з ладу у сховищах замків, дверей, тривожної сигналізації повинен ужити оперативних заходів щодо відновлення їх працездатності в найкоротші терміни.

36. У разі виходу з ладу інформаційних систем, збою бази даних Виконавець має вживати заходів щодо здійснення резервного копіювання даних, які стосуються запасів готівки Замовника.

IX. Обставини непереборної сили

37. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором на період надзвичайних обставин, якщо таке невиконання стало наслідком пожежі, стихійного лиха, війни. У цьому разі строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії таких обставин.

38. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок надзвичайних обставин, передбачених цим Договором, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з часу виникнення таких обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній зі Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

39. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий уповноваженим на це державним органом або особою, уповноваженою на це згідно із законодавством України.

40. Обставинами непереборної сили не вважаються крадіжка/недостача/пошкодження запасів готівки Замовника з вини Виконавця, а також дії, що призвели до цього без підтвердних документів, наданих уповноваженим на це державним органом або особою, уповноваженою на це згідно із законодавством України.

X. Внутрішній контроль та аудит

41. Виконавець зобов'язаний розробити та затвердити внутрішні документи (положення, інструкції) щодо внутрішнього контролю та аудиту за запасами готівки Замовника, у яких визначити внутрішні операційні процеси контролю, обліку, відповідальності.

42. Виконавець зобов'язаний проводити ревізію запасів готівки Замовника та готівки операційної каси в національній валюті, яка зберігається в сховищі разом із запасами готівки Замовника, у терміни та в порядку, установлених Положенням та внутрішніми документами.

43. Виконавець зобов'язаний письмово інформувати Замовника про проведення ревізії запасів готівки Замовника та готівки операційної каси в національній валюті, яка зберігається в сховищі разом із запасами готівки Замовника, у терміни, установлені Положенням, та надсилати протягом п'яти робочих днів після закінчення ревізії один примірник акта про ревізію.

XI. Порядок унесення змін та розірвання цього Договору

44. Усі зміни до цього Договору вносяться під час його дії письмово шляхом підписання (оформлення) уповноваженими особами обох Сторін відповідних додаткових договорів або обміну листами, що є невід'ємними частинами цього Договору.

45. Розірвання цього Договору можливе за письмовою згодою Сторін, крім випадків, передбачених цим Договором, або за рішенням суду.

46. Замовник не відшкодовує витрати в разі розірвання цього Договору з причин невиконання або неналежного виконання Виконавцем зобов'язань за цим Договором.

XII. Строк дії Договору

47. Цей Договір укладений строком на шість місяців та набирає чинності з дня його підписання уповноваженими особами Сторін та скріплення відбитками печаток.

48. Цей Договір є автоматично продовженим на строк, установлений цим Договором, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за 20 днів до закінчення строку його дії не надішле іншій Стороні письмове повідомлення про свій намір припинити його дію надалі та за умови виконання всіх вимог Положення та цього Договору. У разі необхідності строк продовження дії цього Договору може бути змінено за письмовою домовленістю Сторін шляхом укладення додаткового договору або обміну листами, підписаними уповноваженими особами Сторін. Кількість разів продовження строку дії цього Договору не обмежується.

49. У разі зміни місцезнаходження, реквізитів, реорганізації Виконавця, а також інших змін, що можуть впливати на зберігання готівки Замовника Виконавцем, Договір розривається Сторонами до закінчення строку його дії.

50. Відповідальність Сторін за неналежне виконання умов цього Договору не обмежується строком його дії.

51. Усі спори за цим Договором, які не врегульовані Сторонами самостійно, передаються на розгляд до суду.

XIII. Інші умови Договору

52. Цей Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

53. Надання Виконавцю інших послуг з касового обслуговування, не передбачених умовами цього Договору, здійснюється після внесення відповідних змін до цього Договору.

54. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.

55. Для вирішення всіх питань, пов'язаних із виконанням умов цього Договору, уповноваженими особами є:

від Замовника _________________________________________________________________________

від Виконавця _________________________________________________________________________

XIV. Місцезнаходження (поштові адреси), платіжні реквізити і підписи Сторін

Замовник
Національний банк України

Виконавець

Місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;

 

місцезнаходження Департаменту грошового обігу: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2-б;

 

код банку 300001;

 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 00032106;

 

рахунки Національного банку України:

 

N _____ для оплати за готівку;

 

N _____ для відшкодування недостач, неплатіжних та/або підроблених банкнот;

 

N _____ для перерахування надлишків готівки;

 

номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ - 35482448;

 

індивідуальний податковий номер - 000321026651

 

____________ (прізвище, ініціали)

____________ (прізвище, ініціали)

 

Інформація щодо підрозділів
__________________________________________, де
   (зазначити найменування уповноваженого банку)
 зберігатимуться запаси готівки Національного банку України

N
з/п

Найменування підрозділу

Адреса сховища

Сума встановленого ліміту запасів готівки

Підстави для скасування/зміни ліміту запасів готівки

Рахунок для перерахування коштів

N та дата рішення Правління Національного банку України про встановлення ліміту запасів готівки

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Замовник

Виконавець

____________ (прізвище, ініціали)

____________ (прізвище, ініціали)

 

Інформація щодо повноважень підписантів документів уповноваженого банку (до договору N ____________ від "___" ____________ 20__ року)

N
з/п

Інформація щодо обмежень на укладання правочинів представниками уповноваженого банку; документ (назва, номер та дата), згідно з яким накладено обмеження в повноваженнях особи

Обмеження щодо суми правочину* (обсяг заставлених державних облігацій України)

Строк дії повноважень на зазначені обмеження

сума окремого правочину

загальна сума правочинів

1

2

3

4

5

6

1

Прізвище, ім'я, по батькові особи 1, посада

Довіреність N ___ від _____

 

 

 

Статут (ост. ред. від _____)

 

 

 

 

 

 

 

2

Прізвище, ім'я, по батькові особи 2, посада

Довіреність N ___ від _____

 

 

 

Статут (ост. ред. від _____)

 

 

 

 

 

 

 

3

Загальне обмеження щодо загальних сум правочинів з боку уповноваженого банку на всіх уповноважених осіб*

 

 

 

Голова правління
та/або уповноважених(ої) осіб (особи)

____________
(підпис)

____________
* Обмеження зазначаються у документах, установленого формату (наприклад, 1000000,00 грн / інша валюта, або 10 % статутного капіталу), та зазначається інформація щодо обмежень на укладення правочинів.

Якщо немає обмежень, то поле не заповнюється.

 

Національний банк України
Департамент грошового обігу

"___" ____________ _____ року

N ____

__________________________________________
                  (найменування уповноваженого банку)

Повідомлення
про приведення обсягу заблокованих державних облігацій України до ліміту запасів готівки на зберіганні

Національний банк України повідомляє про необхідність приведення __________________________
                                                                                                                                                                              (найменування банку)

(далі - Уповноважений банк) обсягу заблокованих державних облігацій України у відповідність до ліміту запасів готівки на зберіганні згідно з вимогами Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 грудня 2016 року N 408 (зі змінами) (далі - Положення), та договором про зберігання запасів готівки Національного банку України N ____________ від "___" ____________ _____ року, укладеного між Національним банком України та Уповноваженим банком (далі - Договір про зберігання).

Станом на "___" ____________ _____ року:

справедлива вартість заблокованих державних облігацій України з урахуванням коригуючих коефіцієнтів становить ____________ (_______________) гривень;

ліміт запасів готівки - ____________ (_______________) гривень;

розмір граничного рівня зменшення обсягу заблокованих державних облігацій України - ____ %.

Таким чином, нестача обсягу забезпечення зобов'язань за Договором про зберігання становить ______ гривень, що є більшим, ніж установлений граничний рівень зменшення обсягу заблокованих державних облігацій України.

Додатково нагадуємо, що відповідно до пункту 23 розділу III Положення Уповноважений банк у разі зменшення справедливої вартості державних облігацій України (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів), які надані в забезпечення зобов'язань за Договором про зберігання, нижче, ніж установлений розмір граничного рівня зменшення обсягу заблокованих державних облігацій України, не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення Національного банку України, яке надсилається засобами системи автоматизації, здійснює приведення обсягу заблокованих державних облігацій України до ліміту запасів готівки на зберіганні.

Крім того, відповідно до підпункту 2 пункту 17 розділу I Положення в разі неприведення Уповноваженим банком у відповідність до встановлених вимог обсягу державних облігацій України, наданих у забезпечення зобов'язань за Договором про зберігання, Національний банк України ініціює розірвання Договору про зберігання та вивезення запасів готівки.

Директор Департаменту грошового обігу

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

 

_________________________________________
(найменування уповноваженого банку в регіоні, сховище N*)

Національний банк України
Департамент грошового обігу

"___" ____________ _____ року

N ____

 

Заявка на підкріплення/вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні*

Прошу надати дозвіл на підкріплення/вивезення готівки із* запасів готівки на зберіганні

в сумі ____________________________________________________________________________ грн,
(цифрами і словами)

_____________________________________________________________________________________,
(індекс, номінали, сума за номіналами, кількість касет за номіналами цифрами)

усього за індексом _____________________________________________________________________,
           (сума цифрами)

кількість касет (усього) ______________________________________________________________ шт.*
                           (цифрами і словами)

або кількість місць (усього) __________________________________________________________ шт.*
                                       (цифрами і словами)

Уповноважена особа уповноваженого банку

____________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Друкується за призначенням.

 

Національний банк України
Департамент грошового обігу

__________________________________________
(найменування підрозділу грошового обігу в регіоні, Центральне сховище Національного банку України, уповноважений банк у регіоні, сховище N)*

"___" ____________ _____ року

N ____

 

Дозвіл

Дозволяємо видати/одержати від* _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(найменування підрозділу грошового обігу в регіоні, Центральне сховище Національного банку України, уповноважений банк у регіоні, сховище N)*

запаси готівки на зберіганні в сумі __________________________________________________________
                                                       (цифрами і словами)

___________________________________________________________________________________ грн,

_______________________________________________________________________________________,
(індекс, номінали, сума за номіналами, кількість касет за номіналами цифрами)

усього за індексом _______________________________________________________________________,
(сума цифрами)

кількість касет (усього) _______________________________________________________________ шт.*
                          (цифрами і словами)

або кількість місць (усього) ____________________________________________________________ шт.*
                                               (цифрами і словами)

Директор Департаменту грошового обігу
Національного банку України (уповноважена особа)

 

 

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Друкується за призначенням.

 

Національний банк України
Департамент грошового обігу

__________________________________________
(найменування підрозділу грошового обігу в регіоні, Центральне сховище Національного банку України, уповноважений банк у регіоні, сховище N)*

"___" ____________ _____ року

N ____

 

АНУЛЮВАТИ
Дозвіл

Дозволяємо видати/одержати від* _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(найменування підрозділу грошового обігу в регіоні, Центральне сховище Національного банку України, уповноважений банк у регіоні, сховище N)*

запаси готівки на зберіганні в сумі ________________________________________________________
                                                               (цифрами і словами)
___________________________________________________________________________________ грн,
______________________________________________________________________________________,
(індекс, номінали, сума за номіналами, кількість касет за номіналами цифрами)

усього за індексом ______________________________________________________________________,
(сума цифрами)

кількість касет (усього) _______________________________________________________________ шт.*
(цифрами і словами)

або кількість місць (усього) ___________________________________________________________ шт.*
(цифрами і словами)

Директор Департаменту грошового обігу
Національного банку України (уповноважена особа)
 

 

 

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Друкується за призначенням.

 

 

 

_____________________________________________
(найменування уповноваженого банку в регіоні, сховище N*)

Національний банк України
Департамент грошового обігу

"___" ____________ _____ року

N ____

 

Підтвердження (повідомлення)*
згідно з дозволом Департаменту грошового обігу

N ____ від ____________ ____ року

одержані від / надіслані на адресу* _________________________________________________________
(найменування підрозділу грошового обігу в регіоні, Центральне сховище Національного банку України, уповноважений банк, сховище N)*
_______________________________________________________________________________________

запаси готівки на зберіганні в сумі

___________________________________________________________________________________ грн,
(словами)

_______________________________________________________________________________________,
(індекс, номінали, сума за номіналами, кількість касет за номіналами цифрами)

усього за індексом ___________________________________________________________________ грн,
(сума цифрами)

кількість касет (усього) _______________________________________________________________ шт.*
(цифрами і словами)

або кількість місць (усього) ____________________________________________________________ шт.*
                                        (цифрами і словами)

Уповноважена особа уповноваженого банку
 

 

 

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Друкується за призначенням.

 

 

 

_____________________________________________
(найменування уповноваженого банку в регіоні, сховище N*)

Національний банк України
Департамент грошового обігу

Відомість
залишків банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні за позабалансовим рахунком _____

станом на кінець звітного дня "___" ____________ ____ року

Індекс

Номінал

Сума (грн)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Усього за індексом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за індексом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

Відповідальні особи сховища уповноваженого банку:**

 

 

 

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Друкується за призначенням.

** Залежно від кількості відповідальних осіб уповноваженого банку.

 

_______________________________________
(найменування уповноваженого банку в регіоні, сховище N*)

Національний банк України
Департамент грошового обігу

"___" ____________ _____ року

N ____

 

Заявка на зменшення/збільшення запасів готівки на зберіганні*

Прошу надати дозвіл на видачу/отримання готівки до (з) операційної каси із (до) запасів готівки на зберіганні* в сумі ___________________________________________________________________ грн,
                                                                                                                 (цифрами і словами)

______________________________________________________________________________________,
(індекс, номінали, сума за номіналами, кількість касет за номіналами цифрами)

усього за індексом ______________________________________________________________________,
(сума цифрами)

кількість касет (усього) ______________________________________________________________ шт.*
(цифрами і словами)

або кількість місць (усього) ___________________________________________________________ шт.*
(цифрами і словами)

Уповноважена особа
уповноваженого банку
 

 

 

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Друкується за призначенням.

 

 

 

Національний банк України
Департамент грошового обігу

__________________________________________
(найменування уповноваженого банку в регіоні, сховище N*)

"___" ____________ _____ року

N ____

 

Дозвіл
на зменшення/збільшення запасів готівки на зберіганні*

Дозволяємо видати до (одержати від)* операційної каси

_____________________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого банку в регіоні, сховище N*)

із (до)* запасів готівки на зберіганні в сумі __________________________________________________
                                                                                 (цифрами і словами)

__________________________________________________________________________________ грн,
_____________________________________________________________________________________,
(індекс, номінали, сума за номіналами, кількості касет за номіналами цифрами)

усього за індексом __________________________________________________________________ грн,
(сума цифрами)

кількість касет (усього) ______________________________________________________________ шт.*
(цифрами і словами)

або кількість місць (усього) __________________________________________________________ шт.*
                                               (цифрами і словами)

Директор Департаменту грошового обігу
Національного банку України (уповноважена особа)
 

 

 

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Друкується за призначенням.

 

 

 

Відомість про результати перерахування готівки

____________________________________________________________________
(найменування уповноваженого банку, назва регіону, сховище N)

за _______________
(дата)

Відповідно до дозволу від ____________ N ______

Номінал

Індекс до перерахування

Індекс за результатами перерахування

Сума (грн)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за індексом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за індексом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

Відповідальні особи сховища уповноваженого банку:

 

 

 

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос