Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов

Национальный банк
Постановление от 16.10.2018 № 109
действует с 24.10.2018

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 жовтня 2018 року N 109

Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення порядку видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, а також підстав для її відкликання Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2017 року N 80 (далі - Положення), що додаються.

2. Небанківським фінансовим установам, які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, протягом трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою забезпечити приведення своєї діяльності, структури власності, фінансового стану та ділової репутації у відповідність до вимог Положення та подати до Національного банку України письмове запевнення про їх відповідність вимогам Положення.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім абзаців другого та третього підпункту 2 пункту 1 Змін до Положення, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 01 квітня 2019 року.

 

В. о. Голови

К. В. Рожкова

 

Зміни до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

1. У розділі I:

1) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

"Рішення про переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії приймає заступник Голови Національного банку.";

2) абзаци перший, третій, четвертий пункту 7 викласти в такій редакції:

"7. Небанківська фінансова установа зобов'язана внести плату за розгляд пакета документів, поданого для видачі, переоформлення ліцензії або видачу її дубліката, а також за узгодження змін до внутрішніх правил про переказ коштів (крім випадку, коли зміни до правил уносяться виключно з метою їх приведення у відповідність до змін до законодавства України) у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.";

"Послуга щодо розгляду пакета документів, поданого для отримання ліцензії або для узгодження змін до внутрішніх правил про переказ коштів, уважається наданою, а плата за розгляд пакета документів не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національний банк прийняв рішення про видачу / відмову у видачі ліцензії або узгодження змін до внутрішніх правил про переказ коштів.

Послуга з переоформлення ліцензії або видачі її дубліката вважається наданою, а плата за переоформлення ліцензії або видачі її дубліката не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національний банк прийняв рішення про переоформлення ліцензії або видачу її дубліката.".

2. Пункт 13 розділу II викласти в такій редакції:

"13. Небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію, зобов'язана протягом одного місяця з дати отримання ліцензії, але до дня проведення першої операції з переказу коштів, розробити та затвердити внутрішні документи з питань:

1) фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 вересня 2016 року N 388 (зі змінами);

2) реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з урахуванням законодавства України про санкції та нормативно-правових актів Національного банку у сфері забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).".

3. В абзаці першому пункту 25 розділу III слова та цифру "розділу III цього Положення" замінити словами та цифрами "розділів III, VI цього Положення".

4. Абзац перший пункту 34 розділу IV викласти в такій редакції:

"34. Небанківська фінансова установа повинна відповідати таким вимогам:".

5. У розділі V:

1) пункт 35 доповнити словами "протягом усього строку дії ліцензії";

2) абзац перший пункту 36 викласти в такій редакції:

"36. Небанківська фінансова установа має відповідати таким вимогам щодо бездоганності ділової репутації:";

3) після пункту 38 доповнити розділ новим пунктом 381 такого змісту:

"381. Ділова репутація небанківської фінансової установи не вважається бездоганною, якщо:

1) небанківська фінансова установа була платіжною організацією платіжної системи, або

2) власник істотної участі в небанківській фінансовій установі був платіжною організацією платіжної системи, або

3) керівник або власник істотної участі в небанківській фінансовій установі володів істотною участю в платіжній організації платіжної системи, або

4) керівник або власник істотної участі в небанківській фінансовій установі обіймав у платіжній організації платіжної системи посади в органах управління та/або контролю або посаду відповідального за фінансовий моніторинг чи виконував обов'язки зазначених осіб, -

протягом одного року, що передує прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення законодавства України про санкції та/або у зв'язку із наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України (ознака застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення).".

6. Пункти 44, 45 розділу VI викласти в такій редакції:

"44. Структура власності небанківської фінансової установи є непрозорою, якщо:

1) неможливо визначити всіх власників істотної участі в небанківській фінансовій установі через наявність у структурі власності небанківської фінансової установи трастових конструкцій. Трастовою конструкцією (трастом) є заснований на правочині режим володіння/управління майном, який передбачає розщеплення права власності на юридичне право власності, яке передається довірчому керуючому, та бенефіціарне право власності, яке передається вигодоодержувачам (бенефіціарам). Під юридичним правом власності розуміється право юридичного володіння, користування та розпорядження майном на користь та в інтересах вигодоодержувачів (бенефіціарів), а під бенефіціарним правом власності - право отримання будь-якої вигоди від майна;

2) структура власності небанківської фінансової установи є циклічною. Циклічною вважається така структура власності небанківської фінансової установи, у якій:

небанківська фінансова установа є власником істотної участі в юридичній особі, яка одночасно є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі, та/або

власники істотної участі небанківської фінансової установи одночасно володіють прямою та/або опосередкованою участю один в одному на одному або кількох рівнях/ланцюгах володіння корпоративними правами в сукупному розмірі не менше 25 %.

45. Національний банк має право визнати структуру власності небанківської фінансової установи непрозорою в разі неможливості встановити особу/осіб, яка/які здійснює(ють) значний вплив на управління або діяльність небанківської фінансової установи.".

7. У розділі VII:

1) після пункту 56 доповнити розділ новим пунктом 561 такого змісту:

"561. Національний банк розміщує інформацію про видані або переоформлені ліцензії на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку протягом трьох робочих днів із дати підписання ліцензії.";

2) абзац перший пункту 58 викласти в такій редакції:

"58. Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів, визначений цим Положенням, за обґрунтованим клопотанням небанківської фінансової установи та встановити строк, на який продовжено строк розгляду, але не більше ніж на 30 робочих днів (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).";

3) абзац перший пункту 60 доповнити словами та цифрами ", але не більше ніж 30 робочих днів".

8. У розділі VIII:

1) абзац перший пункту 66 доповнити словами та цифрами ", а також у разі невиконання небанківською фінансовою установою вимоги та/або рішення Національного банку, які передбачені пунктом 18 розділу II цього Положення";

2) у пункті 67:

у підпункті 4 цифри та слова "180 календарних днів" замінити цифрами та словом "12 місяців";

після підпункту 4 доповнити пункт новим підпунктом 41 такого змісту:

"41) припинення надання небанківською фінансовою установою послуг з переказу коштів більше ніж на 180 календарних днів та невідновлення такої діяльності протягом 90 календарних днів із дня повідомлення про це Національним банком;";

підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) вчинення небанківською фінансовою установою повторного порушення вимог законодавства України з питань переказу коштів.

Повторним порушенням уважається вчинення протягом року небанківською фінансовою установою порушення вимог законодавства України з питань переказу коштів із дня:

надсилання / застосування до такої небанківської фінансової установи письмової вимоги / заходу впливу за аналогічне порушення вимог законодавства України з питань переказу коштів;

зупинення дії ліцензії за аналогічне порушення вимог законодавства України з питань переказу коштів;";

після підпункту 6 доповнити пункт новим підпунктом 61 такого змісту:

"61) повторного протягом календарного року невиконання вимоги та/або рішення Національного банку, що передбачені пунктом 18 розділу II цього Положення;";

доповнити пункт двома новими підпунктами такого змісту:

"13) виявлення двох та більше порушень вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо забезпечення реалізації і моніторингу ефективності застосованих Радою національної безпеки та оборони України відповідно до Закону України "Про санкції" персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

14) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність небанківської фінансової установи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.";

3) пункт 69 викласти в такій редакції:

"69. Національний банк надсилає небанківській фінансовій установі копію рішення про зупинення, відкликання, анулювання ліцензії протягом трьох робочих днів із дня його прийняття рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Якщо рішення містить гриф обмеження доступу, то копія рішення надсилається згідно з установленими Національним банком вимогами щодо пересилання документів із грифом обмеження доступу. Рішення оформляється в установленому Національним банком порядку та є обов'язковим для виконання.";

4) після пункту 69 доповнити розділ новим пунктом 691 такого змісту:

"691. Національний банк розміщує інформацію про рішення щодо зупинення, відкликання, анулювання ліцензії на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку протягом трьох робочих днів із дня прийняття такого рішення.".

9. Колонку 2 рядка 3 таблиці 4 пункту 4 розділу I додатка 3 доповнити словами "або іншим державним органам (протягом останніх трьох років)".

 

Директор Департаменту платіжних
систем та інноваційного розвитку

О. М. Яблунівський

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

С. В. Холод

Опрос